A A A A A


Paieška

Mato 6:5
Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį.


Mato 6:6
Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.


Mato 14:23
Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui jis buvo ten vienas.


Morkaus 6:46
Juos atleidęs, jis užkopė į kalną melstis.


Morkaus 11:25
Eidami melstis atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų Tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus“.


Morkaus 14:35
Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jei galima, jį aplenktų toji valanda.


Luko 5:16
O jis traukdavosi į nuošalesnes vietas melstis.


Luko 6:12
Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui.


Luko 9:28
Praslinkus maždaug aštuonioms dienoms po šitų žodžių, jis pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis.


Luko 11:1
Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“.


Luko 18:1
Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti.


Luko 18:10
„Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas.


Luko 22:41
Jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis:


Деяния 8:15
Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų Šventąją Dvasią.


Деяния 9:40
Petras liepė visiems išeiti ir atsiklaupęs ėmė melstis. Paskui, atsisukęs į lavoną, tarė: „Tabita, kelkis!“ Ši atmerkė akis ir, išvydusi Petrą, atsisėdo.


Деяния 12:12
Taip mąstydamas, jis atėjo prie Morkumi vadinamo Jono motinos Marijos namų, kur nemažas būrys buvo susirinkęs melstis.


1 Timotiejui 2:1
Taigi pirmiausia raginu maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti už visus žmones,


1 Petro 4:7
Visų dalykų galas arti. Todėl būkite santūrūs ir blaivūs, kad galėtumėte melstis.


Lithuanian Bible (LBD) 2012
Lithuanian Bible © Bible Society of Lithuania, 2012