A A A A A


Paieška

Mato 6:21
nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis.


Mato 12:34
Angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gera, būdami blogi?! Juk burna kalba tai, ko pertekusi širdis.


Mato 13:15
Šitos tautos širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau.


Mato 15:8
Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs.


Morkaus 6:52
nes visiškai nebuvo supratę duonos stebuklo, ir jų širdis tebebuvo nenuovoki.


Morkaus 7:6
Jis atsako jiems: „Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs.


Luko 1:17
Su Elijo dvasia ir galybe jis žengs pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų Viešpačiui tobulą tautą“.


Luko 6:45
Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo lobyno ima bloga. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis.


Luko 12:34
Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis.


Lucas 16:15
O jis pasakė jiems: „Jūs žmonių akivaizdoje dedatės teisuoliais, bet Dievas mato jūsų širdis. Kas žmonėms atrodo prakilnu, Dievo akivaizdoje bjauru.


Lucas 21:14
Taigi įsidėkite sau į širdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės;


Lucas 21:34
Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai.


Apaštalų Darbai 1:24
Paskui meldėsi: „Tu, Viešpatie, kuris visų širdis pažįsti, parodyk, katrą iš šiųdviejų pasirenki,


Apaštalų Darbai 2:26
Todėl pralinksmėjo mano širdis, krykštavo mano lūpos, ir mano kūnas ilsėsis su viltimi,


Teot 8:21
Šitame dalyke tu negali turėti nė mažiausios dalies, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje neteisi.


Hechos 15:8
Ir Dievas, kuris pažįsta širdis, paliudijo jų naudai, duodamas jiems Šventąją Dvasią kaip ir mums.


Hechos 15:9
Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis.


Hechos 28:27
Šitų žmonių širdis aptuko, jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau.


2 Korintiečiams 1:22
pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis Dvasios laidą.


2 Korintiečiams 2:4
Aš gi jums esu rašęs iš didelio sielvarto ir širdies suspaudimo, su gausiomis ašaromis ne tam, kad pastūmėčiau jus į nusiminimą, bet kad pažintumėte meilę, kurios pertekusi jums mano širdis.


2 Korintiečiams 6:11
Mūsų lūpos atvirai jums prabilo, korintiečiai, mūsų širdis jums tapo erdvi.


2 Korintiečiams 6:13
Tad atsimokėkite tuo pačiu, — kalbu kaip vaikams, — ir praplėskite savo širdis!


2 Korintiečiams 7:2
Atverkite mums savo širdis! Juk mes nė vienam nepadarėme skriaudos, nė vieno nesužlugdėme, nė vieno neapgavome.


2 Korintiečiams 7:15
Jo paties širdis dar labiau linksta prie jūsų, nes jis prisimena, kokie visi buvote klusnūs, kaip priėmėte jį su baime ir pagarba.


Galatams 4:6
Taigi jūs esate įsūniai; Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“


Efeziečiams 6:22
Aš tam jį ir siunčiu, kad jūs sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis.


Filipiečiams 4:7
Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.


Kolosiečiams 4:8
Aš tam jį ir siunčiu, kad sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis.


1 Tesalonikiečiams 2:4
Dievo pripažinti esą tinkami, kad mums būtų patikėta Evangelija, mes ją ir skelbiame taip, kad patiktume ne žmonėms, bet Dievui, kuris tiria mūsų širdis.


2 Tesalonikiečiams 2:17
tesuramina jūsų širdis ir tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui.


2 Tesalonikiečiams 3:5
Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę.


Filemonui 1:7
Aš turėjau daug džiaugsmo ir paguodos iš tavo meilės, nes tu, brolau, atgaivinai šventųjų širdis.


Hebrajams 10:22
ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu!


Hebrajams 13:9
Nesiduokite suvedžiojami įvairių svetimų mokslų. Gera, kai širdis sustiprinta malonės, o ne valgių, nedavusių naudos tiems, kurie laikėsi nuostatų dėl jų vartojimo.


Laiškas 4:8
Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų. Nusimazgokite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis, besiblaškantieji!


Laiškas 5:5
Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skerdimo dienai.


Laiškas 5:8
Ir jūs būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti.


2 Petro 2:14
Jų akys kupinos svetimavimo, nepasotinamos nuodėmės. Jie suvedžioja svyruojančias sielas. Jų širdis išlavinta godulystės. Jie prakeikimo vaikai.


1 Giăng 3:20
jei mūsų širdis imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta.


1 Giăng 3:21
Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes pasitikime Dievu


Apreiškimas Jonui 2:23
Jos vaikus aš išžudysiu, ir visos Bažnyčios sužinos, kad aš esu tas, kuris permato inkstus ir širdis; aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus.


Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center