A A A A A


Meklēšana

Mateja 5:8
Laimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs.


Mateja 6:21
Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds.


Mateja 12:34
Jūs čūsku dzimums! Kā jūs varat runāt labu, būdami ļauni, jo no pārpilnas sirds mute runā.


Mateja 12:35
Labs cilvēks no savas sirds labumu krājumiem dod labo, bet ļaunais – no ļaunā krājumiem dod ļauno.


Mateja 13:15
Jo šīs tautas sirds ir nejūtīga, viņu ausis ar grūtībām sadzird, un savas acis viņi ir aizvēruši: ka tik ar acīm neredzētu un ar ausīm nedzirdētu, ar sirdi nesaprastu un neatgrieztos, lai es viņus dziedinātu.


Mateja 15:8
šī tauta godā mani ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis.


Mateja 15:18
bet, kas no mutes iziet, tas nāk no sirds un sagāna cilvēku.


Mateja 15:19
No sirds iziet ļauni nodomi, slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zagšana, apmelošana, zaimi;


Mateja 18:35
Tā arī mans debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosiet.”


Mateja 27:3
Kad Jūda, viņa nodevējs, redzēja, ka Jēzus notiesāts uz nāvi, viņš, sirdsapziņas mocīts, aiznesa atpakaļ virspriesteriem un vecajiem trīsdesmit sudraba gabalus,


Marka 6:52
jo nebija sapratuši par tām maizēm, un viņu sirds vēl bija nocietināta.


Marka 7:6
Bet viņš tiem sacīja: “Jesaja labi par jums, liekuļiem, ir pravietojis, rakstīdams: šī tauta mani godā ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis.


Marka 7:21
Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, izvirtība, zādzība, slepkavība,


Marka 8:17
To nopratis, Jēzus tiem sacīja: “Kādēļ jūs spriežat par to, ka jums nav maizes? Vai tad jūs vēl neaptverat un nesaprotat? Vai jums sirds vēl ir nocietināta?


Marka 12:30
Un mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds un no visas dvēseles, un ar visu prātu, un ar visu spēku.


Marka 12:33
un: to mīlēt no visas sirds un ar visu prātu, un ar visu spēku un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu – tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri.”


Marka 16:14
Vēlāk viņš parādījās tiem vienpadsmit, kad viņi pie galda sēdēja, un viņš norāja viņu neticību un sirds cietību, ka viņi neticēja tiem, kas bija redzējuši viņu pēc augšāmcelšanās.


Lūkas 1:51
Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos.


Lūkas 1:78
mūsu Dieva sirds žēlsirdības dēļ. Tādēļ rīta zvaigzne mūs no augšienes uzlūkos,


Lūkas 2:48
Un, viņu ieraudzījuši, vecāki pārbijās, un māte viņam sacīja: “Bērns, kādēļ tu mums tā darīji? Redzi, tavs tēvs un es ar sirdssāpēm tevi meklējām.”


Lūkas 6:45
Labs cilvēks no savas sirds labumu krājumiem sniedz labo, bet ļaunais – no ļaunā krājumiem sniedz ļauno: jo no pārpilnas sirds mute runā.


Lucas 9:47
Bet Jēzus zināja viņu sirds domas un, paņēmis kādu bērniņu, nostādīja to sev blakus


Lucas 10:27
Tas atbildēja: “Mīli Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu.”


Lucas 10:33
Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, nonāca pie viņa, un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās.


Lucas 12:34
Kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds.


Lucas 24:32
Un viņi sacīja viens otram: “Vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja, Rakstus izskaidrodams?”


Romiešiem 1:21
jo, Dievu pazīdami, tie viņu nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies, bet kļuvuši domās tukši – un viņu neprātīgā sirds ir aptumšojusies.


Romiešiem 2:15
Viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs, to apliecina arī viņu sirdsapziņa un viņu domas, ar kādām tie cits citu vai nu apsūdz, vai aizstāv.


Romiešiem 2:29
bet jūds ir tas, kas tāds ir iekšēji, kam sirds ir apgraizīta pēc Gara, nevis pēc burta, un tādam uzslava ne no cilvēkiem, bet no Dieva.


Romiešiem 6:17
Bet lai pateicība Dievam, ka, reiz būdami grēka vergi, jūs no sirds esat paklausījuši tai mācībai, kas jums nodota,


Romiešiem 9:1
Es saku patiesību Kristū, es nemeloju, arī mana sirdsapziņa to apliecina Svētajā Garā,


Romiešiem 9:2
ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sirds sāpes.


Romiešiem 10:1
Brāļi, manas sirds labprātība un mana lūgšana Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābti.


Romiešiem 13:5
Tādēļ pakļauties pienākas ne vien bardzības, bet arī sirdsapziņas dēļ.


1 Korintiešiem 4:5
Tā ka netiesājiet pirms laika, kamēr nav atnācis Kungs, viņš nāks un apgaismos tumsā apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus, un tad katram būs sava uzslava no Dieva.


1 Korintiešiem 8:7
Bet ne visiem ir šīs zināšanas; daži, kas pie elkiem pieraduši, līdz pat šim ēd šo barību kā elku upurus, un viņu sirdsapziņa, būdama vāja, tiek sagānīta.


1 Korintiešiem 8:10
Ja kāds redzēs tevi, zinošo, elku templī pie mielasta sēžam, vai vāja cilvēka sirdsapziņa netiks vedināta ēst elku upurus?


1 Korintiešiem 8:12
Tā, pret brāļiem grēkodami un viņu vājo sirdsapziņu ievainodami, jūs grēkojat pret Kristu.


1 Korintiešiem 10:25
Ēdiet visu, ko tirgū pārdod, un neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem.


1 Korintiešiem 10:27
Ja kāds no neticīgajiem jūs aicina un jūs nolemjat iet, tad ēdiet visu, ko jums liek priekšā un neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem.


1 Korintiešiem 10:28
Bet, ja kāds jums teiks: tas ir elku upura ēdiens, – tad neēdiet to šā sacītāja dēļ un sirdsapziņas dēļ –


1 Korintiešiem 10:29
es runāju ne par savu, bet par viņa sirdsapziņu. Kādēļ gan lai cita sirdsapziņa spriež par manu brīvību?


1 Korintiešiem 14:25
viņa apslēptās sirds lietas tiks atklātas; un tādējādi viņš kritīs uz sava vaiga, pielūgs Dievu un atzīs, ka Dievs patiesi ir jūsu vidū.


Efeziešiem 4:18
būdami aptumšoti saprašanā, atsvešināti no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ,


Efeziešiem 6:5
Jūs, kalpi, ar bijību un trīsām sirds skaidrībā klausiet saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum;


Efeziešiem 6:6
neesiet tādi, kas kalpo tikai acu priekšā, gribēdami izpatikt cilvēkiem, bet kā Kristus kalpi, pildīdami Dieva gribu no sirds.


Filipiešiem 1:8
Dievs ir mans liecinieks, kā es pēc jums visiem ilgojos Jēzus Kristus sirds mīlestībā.


Filipiešiem 1:10
lai visi pārbaudījumi jūs pārliecinātu, kas ir labāks, lai jūs būtu sirdsskaidri un nevainojami Kristus dienai,


Filipiešiem 2:20
Pie manis nav neviena cita, kuram no sirds rūpētu jūsu lietas tāpat kā viņam,


Kolosiešiem 3:23
Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds – ne kā cilvēkiem, bet kā Kungam,


1 Timotejam 1:5
Šā aizlieguma mērķis ir mīlestība, kas nāk no tīras sirds, labas sirdsapziņas un neliekuļotas ticības;


1 Timotejam 1:19
turēdamies pie ticības un saglabādams tīru sirdsapziņu, ko daži ir atmetuši, un viņu ticības kuģis ir sadragāts.


1 Timotejam 3:9
Viņiem ir jābūt tādiem, kas ticības noslēpumu tur tīrā sirdsapziņā.


1 Timotejam 4:2
ko izplatīs liekulīgi meļi, kuru sirdsapziņā iededzināta zīme.


2 Timotejam 1:3
Pateikdamies Dievam, kam ar tīru sirdsapziņu kalpoju tāpat kā mani senči, es pastāvīgi tevi pieminu savās lūgšanās nakti un dienu.


2 Timotejam 2:22
Bēdz no jaunības iekārēm un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības un pēc miera kopā ar tiem, kas piesauc Kungu no tīras sirds.


Titam 1:15
Šķīstajiem viss ir šķīsts, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nav nekā šķīsta, aptraipīts ir gan viņu prāts, gan sirdsapziņa.


Ebrejiem 3:12
Pielūkojiet, brāļi, lai nevienam no jums sirds nekļūtu ļauna neticībā, atkrītot no dzīvā Dieva,


Ebrejiem 3:13
bet pamudiniet viens otru ik dienas, kamēr vien var teikt: šodien. Lai nevienam no jums sirds netiktu grēka viltības apcietināta.


Ebrejiem 4:12
Tiešām, Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru abpusgriezīgu zobenu, tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes, un iztiesā sirds domas un nolūkus.


Ebrejiem 6:11
Un mēs no sirds vēlamies, lai katrs no jums uztur dedzību savas cerības piepildījuma sasniegšanai līdz galam.


Ebrejiem 9:9
Tā ir tagadējā laika līdzība, pēc tās tiek pienestas upurdāvanas un upuri, kas nespēj kalpotāju darīt pilnīgu tajās lietās, kas skar sirdsapziņu.


Ebrejiem 9:14
cik gan daudz vairāk Kristus asinis, kurš mūžīgā Gara spēkā pats sevi ir pienesis par nevainojamu upuri Dievam, šķīstī mūsu sirdsapziņu no mirušiem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam.


Ebrejiem 13:9
Neļaujiet sevi aizraut ar dažādām svešām mācībām! Ir labi, kad sirds top stiprināta ar Dieva žēlastību, bet noteikumi ēšanā nav atnesuši nekādu labumu tiem, kas pēc šiem priekšrakstiem dzīvo.


Ebrejiem 13:18
Lūdziet par mums! Mēs esam pārliecināti, ka esam ar tīru sirdsapziņu, visās lietās cenzdamies izturēties labi.


1 Pētera 1:22
Būdami paklausīgi patiesībai un šķīstījuši savas dvēseles neviltotu brāļu mīlestībā, mīliet cits citu no sirds pastāvīgi,


1 Pētera 3:8
Un beidzot esiet visi vienprātīgi, pilni līdzjūtības, brāļu mīlestības, sirds iejūtības, pazemības,


1 Pētera 3:16
Un atbildiet sirsnībā un bijībā, ar tīru sirdsapziņu, lai tajās lietās, kurās jūs tiekat apsūdzēti, paliktu kaunā viņi paši, kas noniecina jūsu krietno dzīvi Kristū.


1 Pētera 3:21
Tas ir pirmtēls kristībai, kas tagad jūs glābj; tā nav miesas netīrumu mazgāšana, bet Dieva piesaukšana, lai gūtu skaidru sirdsapziņu caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos,


1 Pētera 5:2
pārraugiet un ganiet jums Dieva piešķirto ganāmpulku nevis piespiedu kārtā, bet labprātīgi, pēc Dieva gribas, nedz arī negodīgas peļņas dzīti, bet no visas sirds,


1 Jāņa 3:20
Un, pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu.


1 Jāņa 3:21
Mīļotie, ja jau mūs neapsūdz sirds, tad mums ir paļāvība uz Dievu.


Jāņa Atklāsmes 2:23
Es likšu mirt viņas bērniem, un visas draudzes uzzinās, ka es esmu tas, kas pārbauda līdz īkstīm un sirds dziļumiem, un jums katram es došu pēc jūsu darbiem.


Latvian Bible (BJT) 2012
Bībele Jaunajā Tulkojumā ar Apokrifiem - New Bible translation