A A A A A


Meklēšana

Mateja 10:13
un, ja šis nams ir cienīgs, jūsu miers nāks pār to, bet, ja nav cienīgs, lai jūsu miers atgriežas pie jums.


Mateja 26:5
tie sacīja: “Svētkos ne, lai tautā neceļas nemiers.”


Lūkas 2:14
“Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts.”


Lūkas 10:5
Lai kurā namā jūs ieietu, vispirms sakiet: miers šim namam!


Lūkas 10:6
Un, ja tur būs kāds miera dēls, tad pār viņu dusēs jūsu miers; bet, ja ne, tas atgriezīsies pie jums.


Lūkas 19:38
Tie sauca: “Svētīts ir Ķēniņš, kas nāk Kunga vārdā; miers debesīs un gods augstībā!”


Lūkas 24:36
Viņiem tā runājot, Jēzus nostājās viņu vidū un sacīja viņiem: “Miers ar jums.”


Jāņa 20:19
Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un, nostājies viņu vidū, sacīja: “Miers jums!”


Jāņa 20:21
Jēzus viņiem atkal sacīja: “Miers jums! Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu!”


Jāņa 20:26
Pēc astoņām dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un, nostājies viņu vidū, sacīja: “Miers jums!”


Apustuļu Darbi 9:31
Tad draudzēm visā Jūdejā un Galilejā, un Samarijā bija miers. Tās nostiprinājās un dzīvoja Kunga bijībā un, Svētā Gara iedrošinātas, pieauga skaitā.


Apustuļu Darbi 19:23
Tajā laikā izcēlās liels nemiers Kunga mācības dēļ.


Romiešiem 1:7
Jums visiem, Dieva mīļotajiem, aicinātiem svētajiem, kas esat Romā: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!


Romiešiem 2:10
Gods, slava un miers ikvienam, kas rīkojas krietni, – jūdam vispirms un arī grieķim.


Romiešiem 5:1
Tā nu starp mums, ticībā attaisnotajiem, un Dievu ir iestājies miers caur mūsu Kungu Jēzu Kristu,


Romiešiem 8:6
Miesas saprašana ir nāve, bet Gara saprašana ir dzīvība un miers,


Romiešiem 14:17
Jo ne ēdiens un dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.


1 Korintiešiem 1:3
žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus.


2 Korintiešiem 1:2
Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!


Galatiešiem 1:3
žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus,


Galatiešiem 5:22
Bet Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība,


Galatiešiem 6:16
Miers un apžēlošana pār tiem, kas dzīvos pēc šā likuma, un pār Dieva Israēlu!


Efeziešiem 1:2
Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!


Efeziešiem 2:14
Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darījis par vienu un noārdījis šķērsli – ienaida sienu, kas tos šķīra,


Efeziešiem 6:23
Miers brāļiem un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus!


Filipiešiem 1:2
žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!


Filipiešiem 4:7
Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.


Kolosiešiem 1:2
sūta sveicienu Kolosās dzīvojošiem Dieva ļaudīm un uzticamajiem brāļiem Kristū: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva!


Kolosiešiem 3:15
Jūsu sirdīs lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa; un esiet pateicīgi!


1 Tesaloniķiešiem 1:1
Pāvils, Silvāns un Timotejs Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristū sveicina tesalonīkiešu draudzi. Lai žēlastība jums un miers!


1 Tesaloniķiešiem 5:3
Kad ļaudis runās: miers un drošība, – tiem pēkšņi uzbruks posts kā sāpes dzemdētājai, un tie nekādi nespēs no tā izbēgt.


2 Tesaloniķiešiem 1:2
Lai žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!


1 Timotejam 1:2
Timotejam, īstenajam dēlam ticībā: lai žēlastība, žēlsirdība un miers no mūsu Kunga Jēzus Kristus!


2 Timotejam 1:2
Timotejam, mīļotajam dēlam: lai žēlastība, žēlsirdība un miers no Dieva Tēva un mūsu Kunga Kristus Jēzus!


Titam 1:4
Titam, savam īstenajam dēlam, kopīgā ticībā – žēlastība un miers no Dieva Tēva un mūsu Glābēja, Jēzus Kristus!


Filemonam 1:3
žēlastība jums un miers no mūsu Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus!


Ebrejiem 4:9
Tā sabata miers ir saglabāts Dieva tautai, lai tajā ieietu;


Jēkaba 2:16
un kāds no jums viņiem saka: miers ar jums, lai jums silti un lai esat paēduši, – bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesai vajadzīgs, ko tas līdz?


1 Pētera 1:2
kas pēc Dieva Tēva paredzējuma esat Gara svētīti paklausībai un apslacīšanai ar Jēzus Kristus asinīm – lai žēlastība un miers jums ir pārpilnībā!


1 Pētera 5:14
Sveiciniet cits citu ar mīlestības skūpstu! Miers jums visiem, kas esat Kristū!


2 Pētera 1:2
lai žēlastība un miers jums pārpilnībā Dieva un mūsu Kunga Jēzus Kristus atzīšanā!


2 Jāņa 1:3
Žēlastība, žēlsirdība un miers būs ar mums no Dieva Tēva un no Jēzus Kristus, Tēva Dēla, patiesībā un mīlestībā.


3 Jāņa 1:15
Miers lai ar tevi! Tevi sveicina draugi. Sveicini katru draugu atsevišķi.


Jūdas 1:2
lai žēlsirdība, miers un mīlestība jums ir pārpilnībā!


Jāņa Atklāsmes 1:4
Jānis septiņām draudzēm Āzijas provincē: žēlastība un miers jums no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no septiņiem gariem, kas ir viņa troņa priekšā,


Latvian Bible (BJT) 2012
Bībele Jaunajā Tulkojumā ar Apokrifiem - New Bible translation