Instagram
English
A A A A A
Meklēšana
Marka 10:21
Jēzus, viņu uzlūkojis, iemīlēja to un sacīja: “Vienas lietas tev trūkst. Ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem, tad tev būs manta debesīs; nāc un seko man.”


Jāņa 3:16
Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.


Jāņa 11:5
Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lācaru.


Jāņa 11:36
Tad jūdi sacīja: “Redzi, kā viņš to mīlēja!”


Jāņa 12:43
Jo cilvēcisko godību tie mīlēja vairāk nekā dievišķo.


Jāņa 13:1
Bija laiks pirms Pashas svētkiem. Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie Tēva; un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam.


Jāņa 13:23
Viens viņa māceklis, kuru Jēzus mīlēja, bija atgūlies Jēzum cieši blakus.


Jāņa 19:26
Ieraudzījis savu māti un mācekli, ko viņš mīlēja, tai līdzās stāvam, Jēzus savai mātei sacīja: “Sieviete, redzi, tavs dēls!”


Jāņa 20:2
Viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un tiem sacīja: “Viņi ir paņēmuši no kapa Kungu, un mēs nezinām, kur tie viņu likuši.”


Jāņa 21:7
Māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja: “Tas ir Kungs!” Sīmanis Pēteris, izdzirdējis, ka tas ir Kungs, apvilka virsdrēbes, jo viņš bija kails, un iemetās jūrā.


Jāņa 21:20
Pēteris apgriezies ierauga sekojam mācekli, ko Jēzus mīlēja un kas tajā mielastā, noliecies pie viņa krūts, bija jautājis: “Kurš tas ir, kas tevi nodos?”


Efeziešiem 2:4
Bet Dieva žēlastība ir bagātīga, savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja,


Latvian Bible (BJT) 2012
Bībele Jaunajā Tulkojumā ar Apokrifiem - New Bible translation