A A A A A


Meklēšana

Mateja 4:1
Tad Gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka Tas taptu velna kārdināts.


Mateja 9:33
Un, kad ļaunais gars bija izdzīts, mēmais sāka runāt. Tad ļaudis brīnījās un sacīja: "Tādas lietas Israēlā vēl nekad nav notikušas."


Mateja 10:20
Jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu Tēva Gars ir tas, kas jūsos runā.


Mateja 11:18
Jo Jānis atnāca, viņš ne ēda, ne dzēra; un tie saka: viņam ir ļauns gars.


Mateja 12:43
Bet, kad nešķīstais gars no cilvēka ir izgājis, tad tas pārstaigā izkaltušas vietas, meklē dusu un to neatrod.


Mateja 15:22
Un redzi, viena kānaāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja: "Ak, Kungs, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka."


Mateja 17:18
Un Jēzus viņu apdraudēja, un ļaunais gars izgāja no viņa; un zēns kļuva vesels tanī pašā stundā.


Mateja 26:41
Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā, gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja."


Marka 1:12
Un Gars Viņu tūdaļ aizveda tuksnesī.


Marka 1:26
Un, to raustīdams un ar stipru balsi brēkdams, nešķīstais gars no tā izgāja.


Marka 3:30
Jo tie sacīja: "Viņam ir nešķīsts gars."


Marka 5:8
Jo Viņš uz to sacīja: "Izej, tu nešķīstais gars, no tā cilvēka!"


Marka 7:25
Bet kāda sieva, kuras meitiņai bija nešķīsts gars, par Viņu dzirdējusi, tūliņ nāca un nometās pie Viņa kājām.


Marka 7:29
Un Viņš uz to sacīja: "Šī vārda dēļ ej! Ļaunais gars ir izgājis no tavas meitas."


Marka 7:30
Un, nogājusi savās mājās, viņa atrada meitiņu gultā guļam, un ļaunais gars bija izgājis.


Marka 9:17
Un viens no ļaudīm Tam atbildēja: "Mācītāj, es savu dēlu pie Tevis esmu atvedis, tam ir mēms gars.


Marka 9:20
Un tie to atveda pie Viņa. Un, kad Tas viņu redzēja, tad tas gars tūdaļ to raustīja, un tas, pie zemes krizdams, putodams vārtījās.


Marka 9:25
Bet Jēzus, redzēdams, ka ļaudis satecēja, apdraudēja nešķīsto garu, uz to sacīdams: "Tu mēmais un kurlais gars, Es tev pavēlu: izej ārā no tā un neieej vairs viņā."


Marka 13:11
Kad nu tie jūs vedīs, jūs nododami, tad nebēdājieties iepriekš; kas jums tanī pašā stundā taps dots, to runājiet; jo jūs neesat tie, kas runā, bet Svētais Gars.


Marka 14:38
Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja."


Lūkas 1:15
Jo viņš būs liels Tā Kunga priekšā, vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers, un Svētais Gars viņu piepildīs jau no mātes miesām.


Lūkas 1:35
Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: "Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls.


Lūkas 1:47
un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju,


Lūkas 2:25
Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzālemē, vārdā Sīmeans; šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Israēla iepriecināšanu, un Svētais Gars bija viņā.


Lūkas 2:26
Viņam Svētais Gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekāms nebūšot redzējis Tā Kunga Svaidīto.


Lūkas 3:22
un Svētais Gars redzamā veidā uz Viņu kā balodis nolaidās, un balss atskanēja no debesīm: "Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man labs prāts."


Lūkas 4:18
"Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā


Lūkas 4:33
Bet tur sinagogā bija cilvēks, kam bija nešķīsts gars, tas sāka stiprā balsī saukt:


Lūkas 4:35
Bet Jēzus viņu apdraudēja, sacīdams: "Ciet klusu un izej no tā." Un ļaunais gars to nogāza zemē viņu vidū un izgāja no viņa, nekā ļauna nenodarījis.


Lūkas 7:33
Jo nāca Jānis Kristītājs, neēda maizi un nedzēra vīnu, un jūs sacījāt: viņam ir ļauns gars.


Lūkas 8:55
Un viņas gars atgriezās, un viņa tūdaļ uzcēlās, un Viņš pavēlēja tai dot ēst.


Lūkas 9:39
reizēm gars to satver, un viņš piepeši sāk kliegt, un tas viņu krata līdz putām un tikai grūti no tā šķiras, to galīgi novārdzinādams.


Lūkas 9:42
Viņam vēl nākot, ļaunais gars to sāka raustīt un kratīt; bet Jēzus apsauca nešķīsto garu un dziedināja zēnu un atdeva to viņa tēvam.


Lūkas 11:14
Pēc tam Viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt, un ļaudis brīnījās.


Lūkas 11:24
Kad nešķīsts gars atstāj cilvēku, tad viņš apstaigā sausas vietas un meklē atpūtas vietu, bet, to neatradis, saka: es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju.


Lūkas 12:12
jo Svētais Gars jūs mācīs tai brīdī, ko jums būs runāt."


Lūkas 13:11
Un tur bija sieva, kurai astoņpadsmit gadus bija nespēka gars, tā ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties.


Jāņa 3:6
Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.


Jāņa 4:24
Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā."


Jāņa 6:63
Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka; vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.


Jāņa 7:20
Ļaudis atbildēja: "Ļauns gars tevi apsēdis: kas Tevi meklē nokaut?"


Jāņa 10:21
Citi sacīja: "Šie vārdi nav velna apsēsta cilvēka vārdi. Vai ļauns gars var atvērt aklo acis?"


Jāņa 14:26
Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.


Jāņa 15:26
Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos liecību par Mani.


Jāņa 16:13
Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.


Apustuļu Darbi 1:8
Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam."


Apustuļu Darbi 1:16
"Brāļi, bija jāpiepildās rakstiem, ko Svētais Gars runājis ar Dāvida muti par Jūdu, kurš bija vedis Jēzus gūstītājus.


Apustuļu Darbi 2:4
un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.


Apustuļu Darbi 5:32
Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī Svētais Gars, ko Dievs devis tiem, kas Viņam paklausa."


Apustuļu Darbi 8:29
Gars Filipam sacīja: "Ej klāt un turies līdztekus šiem ratiem."


Apustuļu Darbi 8:39
Kad tie no ūdens bija izkāpuši, Tā Kunga Gars Filipu aizrāva, un galminieks viņu vairs neredzēja; viņš līksms ceļoja tālāk.


Apustuļu Darbi 10:19
Kad Pēteris šo parādību pārdomāja, Gars viņam sacīja: "Redzi, trīs vīri tevi meklē.


Apustuļu Darbi 10:44
Pēterim vēl runājot, Svētais Gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja.


Apustuļu Darbi 11:12
Gars man sacīja, lai es nešaubīdamies tiem ejot līdzi. Arī šie seši brāļi man nāca līdzi, un mēs iegājām šī vīra namā.


Apustuļu Darbi 11:15
Kad es sāku runāt, Svētais Gars nāca pār tiem, tāpat kā sākumā pār mums.


Apustuļu Darbi 13:2
Kad tie kalpoja Tam Kungam un gavēja, Svētais Gars sacīja: "Nošķiriet Man Barnabu un Saulu darbam, kādam Es viņus esmu aicinājis!"


Apustuļu Darbi 16:6
Bet, viņiem ejot caur Frīģiju un Galatiju, Svētais Gars aizliedza Dieva vārdu Āzijā runāt.


Apustuļu Darbi 16:7
Nonākuši Mizijas apvidū, viņi lūkoja iet uz Bitiniju, bet Jēzus Gars viņiem neļāva.


Apustuļu Darbi 16:16
Kādreiz, mums uz lūgšanas vietu ejot, mūs sastapa kāda jauna verdzene, kam bija zīlētājas gars, un zīlēdama tā atnesa saviem kungiem daudz peļņas.


Apustuļu Darbi 17:16
Kamēr Pāvils Atēnās viņus gaidīja, viņa gars iedegās dusmās, redzot, ka pilsēta ir pilna elku.


Apustuļu Darbi 19:2
viņš tiem sacīja: "Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi?" Tie viņam atbildēja: "Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir."


Apustuļu Darbi 19:6
Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca pār tiem: tie runāja mēlēs un pravietoja.


Apustuļu Darbi 19:15
Bet ļaunais gars, atbildēdams viņiem, sacīja: "Jēzu es pazīstu un par Pāvilu es zinu; bet kas jūs tādi esat?"


Apustuļu Darbi 19:16
Un cilvēks, kurā ļaunais gars mājoja, tiem uzbruka un tos visus pievārēja, tā ka tiem kailiem un ievainotiem bija jābēg no šī nama.


Apustuļu Darbi 20:23
tikai, ka Svētais Gars katrā pilsētā man liecina, sacīdams, ka mani gaida važas un bēdas.


Apustuļu Darbi 20:28
Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu.


Apustuļu Darbi 21:11
ieradās pie mums un, paņēmis Pāvila jostu, saistīja pats sev kājas un rokas, sacīdams: "Tā saka Svētais Gars: tāpat jūdi saistīs Jeruzālemē vīru, kam šī josta pieder, un nodos pagānu rokās."


Apustuļu Darbi 23:9
Tad izcēlās liela kliegšana, un daži farizeju novirziena rakstu mācītāji piecēlās un iejaucās strīdā, sacīdami: "Mēs nekā ļauna šinī cilvēkā neredzam; varbūt gars vai eņģelis ar viņu runājis?"


Apustuļu Darbi 28:25
Bet viņu starpā nebija vienprātības, un viņi aizgāja, kad Pāvils teica šo vienu vārdu: "Svētais Gars pareizi runājis caur pravieti Jesaju mūsu tēviem,


Romiešiem 8:9
Bet jūs neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam.


Romiešiem 8:10
Bet, ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ.


Romiešiem 8:11
Un, ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos.


Romiešiem 8:14
Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni.


Romiešiem 8:16
Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni.


Romiešiem 8:26
Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.


Romiešiem 8:27
Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem.


1 Korintiešiem 2:10
Mums Dievs to ir atklājis ar Savu Garu, jo Gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus.


1 Korintiešiem 2:11
Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī neviens nespēj izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva Gars.


1 Korintiešiem 2:13
To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko Gars māca, garīgas lietas garīgi apspriezdami.


1 Korintiešiem 3:16
Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo?


1 Korintiešiem 5:4
ka mēs, jūs un mans gars, sanākam kopā Kunga Jēzus Vārdā


1 Korintiešiem 5:5
un viņu nododam ar mūsu Kunga Jēzus spēku sātanam miesas samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts Tā Kunga dienā.


1 Korintiešiem 6:17
Bet, kas turas pie Tā Kunga, ir viens gars ar Viņu.


1 Korintiešiem 7:40
Bet svētīgāka, pēc manām domām, tā ir, ja tā paliek tāpat. Es domāju, ka arī man ir Dieva Gars.


1 Korintiešiem 12:4
Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars;


1 Korintiešiem 12:8
Citam Gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats Gars.


1 Korintiešiem 12:11
Visu to padara viens un tas pats Gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams.


1 Korintiešiem 14:14
Jo, kad es, mēlēs runādams, lūdzu Dievu, tad mans gars gan lūdz, bet mans prāts paliek neauglīgs.


2 Korintiešiem 3:6
kas mūs darījis spējīgus kalpot jaunajai derībai: ne burtam, bet garam; jo burts nokauj, bet Gars dara dzīvu.


2 Korintiešiem 3:17
Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība.


2 Korintiešiem 3:18
Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga Gars.


2 Korintiešiem 4:13
Bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts: es ticēju, tāpēc es runāju. - Arī mēs ticam, tāpēc mēs arī runājam,


Galatiešiem 5:18
Bet, ja Gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai.


Efeziešiem 4:4
viena miesa, viens Gars - jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti -,


1 Tesaloniķiešiem 5:23
Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.


1 Timotejam 4:1
Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām,


Ebrejiem 3:7
Tāpēc, kā Svētais Gars saka: šodien, ja dzirdēsit Viņa balsi,


Ebrejiem 9:8
Ar to Svētais Gars aizrāda, ka ceļš uz svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā telts,


Ebrejiem 10:15
Bet arī Svētais Gars mums liecina. Pēc tam kad ir teikts:


Jēkaba 4:5
Jeb vai jums šķiet, ka raksti velti saka: uz skaudību nesas tas gars, kas mūsos mājo. -


1 Pētera 1:11
gribēdami izzināt, uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus Gars viņos, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sekojošo godību.


1 Pētera 4:14
Ja jūs nievā Kristus Vārda dēļ, svētīgi jūs esat! Jo apskaidrošanas un Dieva Gars dus uz jums.


1 Jāņa 4:2
No tā atzīstiet Dieva Garu: ikviens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva.


1 Jāņa 4:3
Un ikviens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks; tas jau tagad ir pasaulē.


1 Jāņa 5:6
Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus, ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un Gars ir liecinieks, jo Gars ir patiesība.


1 Jāņa 5:7
Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs: Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un šie trīs ir viens.


1 Jāņa 5:8
Un trīs ir, kas liecina virs zemes: Gars, ūdens un asinis, un šie trīs ir kopā.


Jāņa Atklāsmes 2:7
Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm: tam, kas uzvar, Es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē.


Jāņa Atklāsmes 2:11
Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm. To, kas uzvar, neievainos otrā nāve.


Jāņa Atklāsmes 2:17
Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm! Tam, kas uzvar, Es došu no apslēptās mannas, Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū.


Jāņa Atklāsmes 2:29
Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.


Jāņa Atklāsmes 3:5
Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un Es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, viņa vārdu es apliecināšu Mana Tēva un Viņa eņģeļu priekšā. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.


Jāņa Atklāsmes 3:13
Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.


Jāņa Atklāsmes 3:22
Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.


Jāņa Atklāsmes 11:11
Un pēc trīsarpus dienām dzīvības gars no Dieva iegāja viņos, un viņi cēlās kājās, un lielas bailes uznāca visiem, kas tos redzēja.


Jāņa Atklāsmes 14:13
Es dzirdēju balsi no debesīm sakām: "Raksti! Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža. Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada."


Jāņa Atklāsmes 19:10
Tad es kritu pie viņa kājām, gribēdams viņu pielūgt. Bet viņš man saka: "Nedari to! Es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu!" Proti, Jēzus liecība ir praviešu gars.


Jāņa Atklāsmes 22:17
Un Gars un līgava saka: "Nāc!" Un, kas to dzird, lai saka: "Nāc!" Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.


Latvian Bible (RT65) 1965
© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965