A A A A A


Keresés

Máté 12:21
és nevében reménykednek a nemzetek.


Lukács 6:34
és ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, micsoda hála jár érte, hiszen, a bűnösök (vétkesek) is adnak kölcsönt bűnösöknek (vétkeseknek), hogy ugyanannyit visszakapjanak,


János 5:45
Nehogy azt gondoljátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál, megvan nektek a vádolótok, Mózes, akiben ti reménykedtek (reménységeteket vetettétek),


Rómaiakhoz 4:18
Aki a reménysége ellen(ére) hitte, hogy sok nemzet atyjává lesz aszerint, amint megmondták neki: így lesz a te magod


Rómaiakhoz 5:2
Aki által odamenetelünk van hitben abba a kegyelembe, amelyben állunk és dicsekedünk az Isten dicsőségének (elváró) reménységével,


Rómaiakhoz 5:4
a kitartás kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet,


Rómaiakhoz 5:5
a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kiáradt (kiöntetett) szívünkbe a nekünk adott Szent Szellemen keresztül,


Rómaiakhoz 8:20
mert a hiábavalóságnak (mulandóságnak) vettetett alá a teremtett világ, nem önként, hanem Azért, aki alávetette, abban a reményben,


Rómaiakhoz 8:24
mert megmentésünk reménységre szól: a meglátott reménység pedig nem reménység, mert amit lát valaki, azt miért kellene remélnie?


Rómaiakhoz 12:12
a reménységben (váradalomban) örülök, a nyomor(úság)ban kitartók (béketűrők), az imádkozásban állhatatosak (ragaszkodók),


Rómaiakhoz 15:4
mert amiket előre megírtak, a mi tanításunkra (tanulságunkra) írták, hogy a kitartás által és az írások vigasztalása (bátorítása) által a reménységet megtartsuk,


Rómaiakhoz 15:12
és ismét Ézsaiás mondja: lesz (sarjad) a Jessének egy gyökere, aki felemelkedik, hogy uralkodó fejedelme legyen a nemzeteknek, benne reménykednek (reá várnak) a nemzetek,


Rómaiakhoz 15:13
a reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hit(húség)ben, hogy bővölködővé tehesse a reménységeteket a Szent Szellem erejében.


1 Korintusi 9:10
avagy nem mindnyájunkért mondja-e? mert értünk van megírva, hogy reménységgel kell a szántóvetőnek szántania, és aki csépel, abban a remény(ség)ben teszi, hogy részesül a termésben,


1 Korintusi 13:13
most pedig megmarad a hit(hűség), az (elváró) remény, a szeretet, ez a három: ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet,


1 Korintusi 15:19
ha csak ebben az életben reménykedünk (elváróan) Krisztusban, szánalmasabbak vagyunk minden embernél.


2 Korintusi 1:7
és a mi (elhívó) reményünk szilárd felőletek, tudjuk, hogy amint részestársak vagytok a szenvedésekben, úgy a vigasztalásban is,


2 Korintusi 1:10
aki oly nagy halálból ragadott ki és ragad ki, Őbelé vetettük reményünket, hogy ezentúl is kiragad,


2 Korintusi 3:12
mivel tehát ilyen (nagy) (elváró) reménységünk van, nagy nyíltsággal (besz)élünk,


2 Korintusi 10:15
nem dicsekszünk mértéktelenül mások fáradságával, de mint akiknek reményünk van, hogy miután hithűségetek megnövekedik, köztetek nagyra nőhetünk felettébb a mi mérővesszőnkhöz képest,


Galatákhoz 5:5
mert mi Szellemben, hithűségből várjuk a megigazultság reménységét,


Efézusiakhoz 1:12
hogy legyünk dicsőségének magasztalására, mi, akik előre Krisztusba vetettük (elváró) remény(ség)ünket.


Efézusiakhoz 1:18
fénnyel teljenek meg szívetek szemei, hogy megtudjátok, mi az Ő elhívásának (elváró) reménysége (és) milyen nagy az Ő sorsrésze dicsőségének gazdagsága a szentekben,


Efézusiakhoz 2:12
hogy abban az időszakban Krisztustól különválasztva voltatok (idegenként), kizárva az Izrael polgárjogából és az ígéret szövetségétől idegenek, (elváró) reménység híján, és Isten nélkül voltatok a világban.


Efézusiakhoz 4:4
egy testület) és egy Szellem, mint ahogy elhívatástok is egy (elváró) reménységre szól.


Filippiekhez 1:20
az én bizakodó várakozásom és elszánt reménységem szerint, hogy semmiben nem vallok szégyent (szégyenülök meg), hanem minden bátorsággal mint mindig, úgy most is, Krisztus felmagasztaltassák a testemben, akár élet, akár halál által,


Kolosséiakhoz 1:5
az egekben félretett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az örömhír való(igaz)ságának Igéjében,


Kolosséiakhoz 1:23
ha ugyan megmaradtok a hithűségre megalapozottan és szilárdan és el nem tántorodtok az örömhír (elváró) reménységétől, amelyet hallottatok, amelyet hirdettek minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én Pál kiszolgálója (diakónusa).


Kolosséiakhoz 1:27
akikkel Isten meg akarta ismertetni, mi a gazdagsága e titok dicsőségének a nemzetek között: Krisztus bennetek a dicsőség (elvárt) reménysége,


1 Tesszalonika 1:3
emlegetjük a ti hithűségetek munkáját és a szeretetetek fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztusra váró reménységetek kitartását a mi Istenünk és Atyánk előtt.


1 Tesszalonika 2:19
mert ki a mi reménységünk, vagy örömünk, vagy dicsőségünk (győzelmi) koszorúja, ha nem ti, a mi Urunk Jézus előtt az Ő megjelenésekor?


1 Tesszalonika 4:13
Nem akarunk pedig titeket tudatlanságban hagyni testvérek, azok felől, akik elhunytak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs (elváró) reménységük.


1 Tesszalonika 5:8
mi pedig a nappaléi vagyunk, józanok legyünk, öltsük fel a hithűség és szeretet mellvértjét (páncélját) és az üdvösség reménységének sisakját,


2 Tesszalonika 2:16
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Atyánk, az Isten, aki megszeretett minket és adott (világ)korszakra szóló (aioni) bátorítást és jó reménységet kegyelemben,


1 Timóteushoz 1:1
Pál, megmentő Istenünknek és a Krisztus Jézusnak (elváró) reménységünknek rendelése szerint, Krisztus Jézus (kiküldött) apostola,


1 Timóteushoz 4:10
hiszen ezért fáradozunk és tusakodunk, mert reményünk az élő Istenen alapul, aki minden ember megmentője, leginkább a hithűeknek (híveknek),


1 Timóteushoz 5:5
aki pedig valóban özvegy és egyedül maradt nő, vesse Istenbe reménységét, és tartson ki a könyörgésben és az imádkozásban éjjel és nappal,


1 Timóteushoz 6:17
A gazdagoknak a mostani (világ)korszakban (aion) add hírül, nehogy gőgösek (fennhéjázok) legyenek, nehogy reménykedjenek a gazdagság bizonytalanságában, hanem az élő Istenben, aki megad nekünk mindent gazdagon megélhetésünkre,


Titushoz 1:2
a korszakos élet reménysége alapján amelyet megígért Isten, (aki nem hazudik), az korszakos idők előtt,


Titushoz 2:13
várva a boldog reménységet és a nagy Isten és üdvözítőnk Krisztus Jézus dicsőségének megjelenését,


Titushoz 3:7
(azért) hogy kegyelméből megigazulva sorsrészesek legyünk a korszakos (aioni) élet reménységének megfelelően,


Zsidókhoz 3:6
de Krisztus mint Fiú áll a maga háza élén, az ő háza mi vagyunk, ha bátorságunkat és a reménység dicsekvését mindvégig szilárdan megtartjuk,


Zsidókhoz 6:11
Kívánjuk pedig, hogy mindegyiktek ugyanazt a buzgóságot tanúsítsa a reménységnek teljes bizonyossága iránt mindvégig,


Zsidókhoz 6:18
így két változhatatlan dolog által – amelyben lehetetlen, hogy Isten hazudjék - erős buzdítást kaptunk mi, akik abban találtunk menedéket, hogy megragadjuk az előttünk fekvő reménységet,


Zsidókhoz 7:19
mert a törvény semmit nem vitt végcélba, de bevezetett egy jobb reménységet, amely által közeledhetünk az Istenhez.


Zsidókhoz 10:23
tartsunk ki a reménységünk megvallásában rendületlenül, mert hűséges az, aki az ígéretet tette,


Zsidókhoz 11:1
A hit(hűség) pedig a reményben elvárt dolgoknak valóságként való elfogadása, olyan dolgokról való meggyőződés, amelyeket nem szemlélhetünk.


1 Péter 1:3
Áldott az Isten, és Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja, aki nagy irgalma szerint újra életre hozott minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak halottak közül való feltámadása által,


1 Péter 1:13
ezért övezzétek fel gondolkozástok derekait józanul, végcél felé tartva, reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek, megjelenésekor,


1 Péter 1:21
akik általa lettetek Istenben hithű(ségese)kké, aki életre keltette Őt, a halottak közül, és dicsőséget adott neki, úgyhogy hitetek reménység is legyen Istenben,


1 Péter 3:5
mert így ékesítették egykor magukat a szent asszonyok, akik (elváró) reménységüket Istenbe vetették, engedelmeskedtek a saját férjeiknek,


1 Péter 3:15
az Urat, a Krisztust pedig szenteljétek meg a szíveitekben, és legyetek készek mindig megfelelni mindenkinek, aki számon kér titeket a bennetek lévő reménység felől, de szelídséggel és félelemmel,


1 János 3:3
és mindenki, akinek e reménysége megvan hozzá, megtisztogatja magát, mint ahogyan Ő is szentül tiszta,


Hungarian Bible 1971 (VSUZ)
Public Domain