A A A A A


Keresés

Lukács 9:39
És íme, egy (gonosz) szellem megragadja őt és rögtön kiáltoz, mert lecsapja őt és hányja-veti, úgy hogy tajtékzik, s alig hagy fel marcangolásával.


Lukács 9:55
Ő azonban visszafordult és megfeddette őket, mondván: Nem tudjátok minő szelleműeknek kell lennetek.


Lukács 10:20
Mindazáltal ne annak örüljetek, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek, hanem örüljetek annak, hogy neveitek fel vannak írva a mennyekben.


Lukács 24:37
De ők megzavarodva és megijedve azt hitték, hogy szellemet látnak.


Lukács 24:39
Nézzétek kezeimet és lábaimat, hogy én vagyok magam; tapintsatok meg és lássátok, mert a szellemnek nincsen húsa és csontja, mint ahogy látjátok, hogy nekem van.


Rómaiakhoz 7:14
Tudjuk ugyanis, hogy a törvény szellemi; én pedig testi vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek.


1 Korintusi 15:44
Állati test vettetik el, szellemi test támad fel. Ha van állati test, van szellemi is, miként írva van:


1 Korintusi 15:46
De nem a szellemi test az első, hanem az állati, azután a szellemi.


2 Korintusi 4:13
Mivel pedig a hitnek ugyanazon szelleme él bennünk, amint irva van: Hittem, azért beszéltem, - mi is hiszünk, amiért beszélünk is,


2 Korintusi 12:18
Titust kértem, és vele egy testvért küldöttem. Talán Titus csalt meg benneteket? Nem ugyanazon egy szellemben, nem ugyanazon egy nyomon járunk-e?


Galatákhoz 6:1
Testvérek! ha valaki valamely bűnre ragadtatott is, ti, kik szellemiek vagytok, oktassátok az ilyent a szelidség szellemében, magadra ügyelvén, nehogy te is megkisértessél.


Efézusiakhoz 2:2
amelyekben egykor éltetek e világ szokása szerint, a levegő hatalmas fejedelme, s ama szellem szerint mely most a hitetlenség fiaiban működik,


Efézusiakhoz 4:23
Újuljatok meg ellenben gondolkozástok szellemében


Efézusiakhoz 6:12
mert nem a test és vér ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelmek és hatalmak, e sötét világ kormányzói ellen, a gonoszság szellemei ellen az égi magasokban.


1 Timóteushoz 4:1
A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időkben majd némelyek elpártolnak a hittől, és a tévelygés szellemeire és az ördögök tanításaira hallgatnak,


Zsidókhoz 4:12
Mert eleven az Isten igéje és hathatós, és mélyrehatóbb minden kétélű kardnál, és behatol a léleknek és szellemnek, az izmoknak és velőknek oszlásáig, és bírája a szív gondolatainak és szándékainak.


1 Péter 2:2
s mint a most született kisdedek, hamisítatlan szellemi tej után vágyódjatok, hogy az által növekedjetek az üdvösségre,


1 János 4:1
Szeretteim! ne higyjetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, vajjon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szét a világba.


1 János 4:6
Mi Istentől vagyunk. Ki Istent ismeri, hallgat ránk; aki nem Istentől van, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés szellemét.


Jelenések 1:4
János a hét egyháznak Ázsiában. Kegyelem nektek és békeség attól, aki van, aki volt, és aki lesz és a hét szellemtől, kik trónja előtt vannak,


Jelenések 3:1
És a szardisi egyház angyalának ezt írjad: Ezt mondja, aki az Isten hét szellemének és a hét csillagnak birtokában van: Ismerem cselekedeteidet, rád mondják, hogy élsz, holott meg vagy halva.


Jelenések 4:5
És a trónból villámok, hangok és mennydörgések törtek elő, és hét lámpa égett a trón előtt, ezek az Isten hét szellemei.


Jelenések 5:6
És néztem; és íme a trón és a négy élőlény között és a vének között egy Bárány állott, mintegy megölve, melynek hét szarva volt és hét szeme, melyek az Istennek az egész földre kibocsátott hét szelleme.


Jelenések 16:14
Ezek ugyanis ördögi szellemek, kik csodajeleket tesznek és elmennek az egész föld királyaihoz, hogy egybegyűjtsék őket a viadalra, a mindenható Isten nagy napjára.


Hungarian Bible (SIUZ)
Public Domain