A A A A A


Keresés

Máté 2:15
és ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék amit az Úr mondott a próféta szava által. Egyiptomból hívtam az én fiamat.


Máté 4:16
a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott, és a halálárnyék tartományában ülőknek világosság támadt.


Máté 10:21
Halálra fogja pedig adni a testvér testvérét és az apa fiát, és a gyermekek a szülők ellen támadnak és halálra viszik őket.


Máté 15:4
Tiszteljed atyádat és anyádat; és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal haljon meg.


Máté 16:28
Bizony mondom nektek, vannak némelyek az itt állók közül kik nem ízlelik meg a halált, mígnem meglátják az Emberfiát eljönni az ő országában.


Máté 20:18
íme, fölmegyünk Jeruzsálembe és az Emberfia elárultatik a főpapoknak és Írástudóknak, és halálra ítélik őt.


Máté 26:38
Akkor monda nekik: Szomorú az én lelkem mindhalálig; várakozzatok itt és virrasszatok velem.


Máté 26:59
A főpapok pedig és az egész gyülekezet, hamis bizonyságot kerestek Jézus ellen, hogy őt halálra ítélhessék.


Máté 26:66
Mit gondoltok? Azok pedig felelék és mondák: Méltó a halálra.


Máté 27:1
Amint pedig megvirradt, tanácsot, tartottak az összes papi fejedelmek és a nép vénei Jézus ellen, hogy halálra adják őt.


Márk 5:23
és igen könyörgött neki, mondván: Az én leányom halálán van, jöjj el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!


Márk 7:10
Mert Mózes azt mondotta: Tiszteljed atyádat és anyádat! És: Aki atyját, vagy anyját átkozza, halállal haljon meg!


Márk 10:33
Mert íme (úgymond), felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát elárulják a főpapoknak, írástudóknak és véneknek, és halálra ítélik, és kiszolgáltatják őt a pogányoknak.


Márk 13:12
Kiszolgáltatja pedig a testvér testvérét halálra, és az apa fiát, és a gyermekek szülőik ellen támadnak, és halállal sújtják őket.


Márk 14:34
És monda nekik: Szomorú az én lelkem mind halálig. Várjatok itt és virrasszatok!


Márk 14:55
A főpapok pedig és az egész tanács bizonyságot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak.


Márk 14:64
Hallottátok a káromlást. Mit gondoltok? Mire mindannyian halálra méltónak Ítélték őt.


Márk 15:26
És az ő halálának oka így volt felírva: A zsidók királya.


Márk 16:18
kígyókat vesznek kezökbe és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre ráteszik kezeiket és meggyógyulnak.


Lukács 1:79
hogy megvilágosítsa azokat, kik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, és lábainkat a békeség útjára igazgassa.


Lukács 7:2
Egy századosnak szolgája pedig, ki neki igen kedves volt, betegen feküdt és közel volt a halálhoz.


Lukács 8:42
mert volt neki egyetlen egy, körülbelül tizenkét esztendős leánya, és ez halálán volt. Történt pedig, hogy útközben a nép szorongatta őt.


Lukács 9:27
Igazán mondom pedig nektek: Vannak némelyek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, míg nem látják az Isten országát.


Lukács 21:16
Elárulnak pedig benneteket a szülők és testvérek, rokonok és barátok, sőt némelyeket közöletek halálra visznek,


Lukács 22:33
Ez monda neki: Uram, kész vagyok veled a börtönbe, sőt a halálba is menni.


Lukács 22:43
Ekkor megjelent neki egy angyal az égből és megerősítette őt. És a halállal tusakodva hosszasabban imádkozott.


Lukács 23:15
De Heródes sem; mert elküldöttelek benneteket őhozzá, és íme semmi sem tudódott ki róla, ami miatt halálra volna méltó.


Lukács 23:22
Az pedig harmadszor monda nekik: De mi rosszat cselekedett? Semmi okot a halálra nem találok benne, megfenyítem tehát őt és elbocsátom.


Lukács 24:20
S mimódon adták őt halálra a mi főpapjaink és elöljáróink, és feszítették meg őt.


János 4:47
Ez mikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá és kérte őt, hogy jöjjön le és gyógyítsa meg fiát, mert már halálán volt.


János 5:24
Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én igémet hallgatja és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van és nem esik ítélet alá, hanem átment a halálból az életre.


János 8:51
Bizony, bizony mondom nektek, ha valaki beszédemet megtartja, halált nem lát örökké


János 8:52
Mondák erre a zsidók: Most ismertük meg, hogy ördögöd van. Ábrahám meghalt és a próféták, és te azt mondod: Ha valaki az én beszédemet megtartja, nem ízleli meg a halált örökké.


János 11:4
Amint Jézus ezt hallotta, monda nekik: Ez a betegség nem válik halálra, hanem Isten dicsőségére, hogy az által az Isten Fia megdicsőíttessék.


János 11:13
Jézus azonban az ő haláláról mondotta azt, holott ezek azt gondolták, hogy az álombéli szendergésről mondja.


János 12:33
Ezt pedig azért mondotta, hogy előre jelezze, minő halállal fog meghalni.


János 18:32
Hogy beteljesedjék Jézus szava, melyet mondott, midőn előre jelezte, hogy minő halállal hal meg.


János 21:19
Ezt pedig azért mondotta, hogy jelezze, minő halállal fogja Istent megdicsőíteni. És miután ezt mondotta, így szólt neki: Kövess engem!


Apostolok 4:2
bosszankodva azon, hogy a népet tanítják és Jézusban a halálból való feltámadást hirdetik:


Apostolok 13:28
midőn, bár semmi okot a halálra nem találtak benne, azt követelték Pilátustól, hogy megölhessék.


Apostolok 22:4
És én ezen az utón jártam mindhalálig, megkötözve és börtönbe vetve férfiakat és nőket,


Apostolok 23:29
Ekkor úgy találtam, hogy az ő törvényük vitás kérdései miatt vádolják őt, de semmi olyas bűne nincs, amiért halált vagy fogságot érdemelne.


Apostolok 25:11
Mert ha ártottam, vagy olyasmit tettem, amiért halált érdemlek, nem vonakodom meghalni; ha pedig semmi sem igaz abból, amivel ezek engem vádolnak, senki sem adhat engem kezökbe. A császárhoz fölebbezek.


Apostolok 25:25
Én pedig úgy találtam, hogy nem követett el semmi halálra méltót. De mivel ő maga a fönséghez fölebbezett, úgy ítéltem, hogy oda küldöm.


Apostolok 26:31
És mikor visszavonultak, beszélgettek egymással, mondván: Ez az ember semmit sem lett, amiért halált vagy fogságot érdemelne.


Apostolok 28:18
kik miután kihallgattak, el akartak bocsátani, mivel nem szolgáltattam okot a halálra.


Rómaiakhoz 1:32
kik bár Isten igazságát megismerték, nem értették meg, hogy akik ilyesmit tesznek, halálra méltók; és pedig nemcsak akik azt megteszik, hanem azok is, akik egyetértenek azokkal, kik ilyesmit cselekesznek.


Rómaiakhoz 5:12
Ennélfogva, valamint egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és így a halál minden emberre átment, mivel abban mindnyájan vétkeztek;


Rómaiakhoz 5:14
Ám a halál uralkodott Ádámtól Mózesig még azokon is, kik nem vetkeztek hasonló törvényszegéssel mint Ádám, ki a jövendőnek előképe.


Rómaiakhoz 5:17
Mert ha egynek vétke folytán a halál uralkodott egy által, sokkal inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, kik bőven részesültek a kegyelemben, adományban és igazságban.


Rómaiakhoz 5:21
hogy amint uralkodott a bűn a halálra, úgy a kegyelem is uralkodjék az igazság révén az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:3
Vagy nem tudjátok-e, hogy mind, akik Jézus Krisztusban meg vagyunk keresztelve, az ő halálában kereszteltettünk meg?


Rómaiakhoz 6:4
Mert eltemettettünk vele együtt a keresztség által a halálba; hogy valamint Krisztus feltámadott halottaiból az Atyának dicsősége által, úgy mi is új életet éljünk.


Rómaiakhoz 6:5
Mert ha egyesültünk vele az ő halálának hasonlatossága révén, feltámadásában is úgy leszünk.


Rómaiakhoz 6:9
Mert tudjuk, hogy Krisztus, miután halottaiból feltámadott, már nem hal meg, a halál őrajta többé nem uralkodik.


Rómaiakhoz 6:16
Nem tudjátok-e, hogy akinek magatokat, mint szolgák, engedelmességre kötelezitek, annak szolgái vagytok, akinek engedelmeskedtek, akár a bűnéi a halálra, akár az engedelmességéi az igazságra?


Rómaiakhoz 6:21
Mi hasznotok volt akkor abból, ami miatt most szégyenkeztek? Hisz annak vége a halál!


Rómaiakhoz 6:23
Mert a bűn zsoldja a halál, Isten malasztja pedig az örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztusban.


Rómaiakhoz 7:5
Mert midőn a testben voltunk, a törvényből eredő bűnös szenvedélyek működtek tagjainkban, hogy a halálnak gyümölcsözzenek;


Rómaiakhoz 7:6
most azonban fel vagyunk oldozva a halál törvénye alól, melyben fogva voltunk, hogy ezután a lélek újdonságában és nem a betű ósdiságában szolgáljunk.


Rómaiakhoz 7:10
én pedig meghaltam, s így történt, hogy a törvény, mely az életre szolgált, nekem halálomra vált.


Rómaiakhoz 7:13
Ami tehát jó, nekem halálomra vált? Távolról sem! De a bűn, hogy bűnnek tűnjék fel, a jó által nekem halált szerzett, hogy a bűn fölötte vétkes legyen a parancsolat által.


Rómaiakhoz 7:24
Én szerencsétlen ember! ki szabadít meg engem e halálnak testéből?


Rómaiakhoz 8:2
Mert a Jézus Krisztusban való életnek törvénye megszabadított engem a bűnnek és halálnak törvényétől.


Rómaiakhoz 8:6
Mert a testi okosság halál; a lelki okosság pedig élet és békeség.


Rómaiakhoz 8:38
Mert bizonyos vagyok benne, hogy sem halál sem élet, sem angyalok sem fejedelemségek sem hatalmasságok, sem jelenvaló sem jövendő, sem erő,


Rómaiakhoz 11:15
Mert ha azoknak veszte a világnak megengesztelése, mi lenne más az ő felvételük, mint feléledés a halálból?


1 Korintusi 3:22
Mert minden a tietek, akár Pál, akár Apolló, akár Kefás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelen, akár a jövő, mert minden a tietek, ti pedig Krisztusé,


1 Korintusi 4:9
Azt hiszem azonban, hogy Isten, minket, apostolokat legutolsóknak mutatott be, mint halálra szántakat, mert Csodája lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek.


1 Korintusi 11:26
Mert valahányszor e kenyeret eszitek és e kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg eljő.


1 Korintusi 15:21
Már pedig amint a halál egy ember által következett be, úgy történik a feltámadás is egy ember által.


1 Korintusi 15:26
A legutolsó ellenség pedig, amely elpusztul, a halál lesz, mert: Mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy:


1 Korintusi 15:54
Mikor pedig ez a halandó (test) halhatatlanságba öltözik, akkor teljesedik a mondás, mely irva van: Elnyelte a halált a győzelem.


1 Korintusi 15:55
Hol van, halál, a te győzelmed? Hol van, halál, a te fullánkod?


1 Korintusi 15:56
A halál fullánkja ugyanis a bűn; a bűn hatalma pedig a törvény.


2 Korintusi 1:9
De mi magunk mondottuk ki önmagunk fölött a halálos Ítéletet, hogy ne bízzunk önmagunkban, hanem Istenben, ki a halottakat feltámasztja;


2 Korintusi 2:16
egyikeknek ugyan halál illata a halálra, másikaknak élet illata az életre. És ki ilyen alkalmas erre?


2 Korintusi 3:7
Már pedig ha a halál szolgálata, mely betűkkel volt kőbe vésve, megdicsőitő volt ugyannyira, hogy Izrael fiai nem nézhettek Mózes orcájára az ő ábrázatának fényessége miatt, mely pedig múlandó;


2 Korintusi 4:10
Jézus halálát mindenkor testünkön hordozzuk, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon a mi testeinken.


2 Korintusi 4:11
Mert mi, akik élünk, folyton a halálba megyünk Jézusért, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon a mi halandó testünkön.


2 Korintusi 4:12
A halál tehát mibennünk működik, az élet pedig tibennetek.


2 Korintusi 7:10
Mert az Isten (tetszése) szerint való szomorúság üdvösségre szolgáló állhatatos bünbánatot idéz elő; mig a világias szomorúság halált okoz.


2 Korintusi 11:23
ha Krisztus szolgái (mint kevésbbé bölcs mondom) én még inkább: a sok fáradság, a többszörös fogság, a módfölötti veretes, a gyakori halálveszélyek folytán.


Efézusiakhoz 5:14
Azért mondja: Kelj fel, ki alszol, és támadj fel a halálból, és megvilágosít téged Krisztus!


Filippiekhez 1:20
amint várom és reménylem, hogy semmi tekintetben meg nem szégyenülök, hanem teljes bizalmam van, hogy amint mindenkor, úgy most is megdicsőül Krisztus az én testemben, akár az élet, akár a halál által.


Filippiekhez 2:8
Megalázta magát engedelmes lévén mindhalálig, és pedig a kereszthalálig.


Filippiekhez 2:27
Mert csakugyan halálos beteg volt, de Isten megkönyörült rajta, sőt nemcsak őrajta, hanem énrajtam is, nehogy egyik szomorúság a másik után érjen.


Filippiekhez 2:30
Mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, koczkára tévén életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nékem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen.


Filippiekhez 3:10
hogy megismerhessem őt, és feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülést, hogy hasonlóvá lehessek hozzá halálában,


Kolosséiakhoz 1:22
most kibékitett testi halála által, hogy szentekké, szeplőtelenekké és feddhetetlenekké tegyen az ő szine előtt,


2 Timóteushoz 1:10
Most pedig kinyilatkoztattatott a mi Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak megjelenése által, ki a halált lerontotta, az életet és enyészhetlenséget pedig napfényre hozta az evangélium által,


Zsidókhoz 2:9
Azt azonban, ki egy kevéssel kisebb lett az angyaloknál, hogy Isten kegyelmével mindenekért megízlelje a halált, - Jézust, az ő halálának elszenvedéseért dicsőséggel és tisztelettel látjuk megkoronázva.


Zsidókhoz 2:14
Mivel tehát a gyermekek részesültek a testben és vérben, ő is hasonlóképen részes lett azokban, hogy halála által tönkre tegye azt, ki a halál fölött uralkodott, vagyis az ördögöt;


Zsidókhoz 2:15
és megszabadítsa azokat, kik a haláltól való félelem miatt teljes életűkben szolgaságban sinlődtek.


Zsidókhoz 5:7
Ki az ő testi napjaiban könyörgéseket és esedezéseket mutatván be hangos kiáltással és könnyhullatással Annak, ki őt a haláltól megszabadíthatta, meghallgattatott az ő mély tiszteletéért.


Zsidókhoz 7:23
És amazok közül sokan lettek papokká, mivel a halál gátolta, hogy megmaradjanak;


Zsidókhoz 9:15
És arravaló az újszövetség közvetítője, hogy az előbbi szövetségben történt áthágásoknak váltságára szenvedett halála révén a hivatottak elnyerjék a vég nélküli örökség ígéretét.


Zsidókhoz 9:16
Ahol ugyanis végrendelet van, szükséges, hogy közbejöjjön a végrendelkező halála.


Zsidókhoz 9:17
Mert a végrendelet a halál által nyer érvényességet, különben nem érvényes, ameddig a végrendelkező él.


Евреи 11:5
Hittel ragadtatott el Hénok, hogy ne lássa a halált, és nem volt található, mert elvitte őt az Isten; de elvitetése előtt bizonyságot nyert, hogy Isten előtt kedves volt.


Евреи 13:20
A békeség Istene pedig, ki a juhoknak nagy pásztorát, a mi Urunk Jézus Krisztust kihozta a halálból az örök szövetség vére által,


1 Péter 3:22
ki az Istennek jobbján van, miután elnyelvén a halált, hogy az örök életnek örökösei legyünk, fölment a mennybe, hol angyalok, hatalmasságok és erők hódolnak neki.


2 Péter 1:15
De rajta leszek, hogy erről halálom után is gyakorta megemlékezzetek.


1 János 3:14
Mi tudjuk, hogy a halálból az életre jutottunk, mivel szeretjük felebarátainkat. Aki nem szeret, a halálban marad.


1 János 5:16
Aki tudja, hogy felebarátja nem halálra vivő bűnt követ el, könyörögjön, és az élet megadatik annak, aki nem halálosan vetkezett. Van halálra vivő bűn: nem ezért mondom, hogy valaki könyörögjön.


1 János 5:17
Minden igazságtalanság bűn; van azonban bűn, mely halálthozó.


Jelenések 1:18
és az élő: meg voltam halva, s íme élek örökön örökké, és nálam vannak a halálnak és pokolnak kulcsai,


Jelenések 2:10
Ne félj semmit attól, amit szenvedni fogsz! Íme az ördög némelyeket közöletek börtönbe vet, hogy megkísértessetek; és tíz napig szorongattatástok lesz. Légy hű mindhalálig és megadom neked az élet koronáját.


Jelenések 2:11
Kinek füle van hallja mit mond a Lélek az egyházaknak: Aki győz, azt nem bántja a második halál.


Jelenések 2:23
És fiait halállal ölöm meg, és tudja meg minden egyház, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindenegyiteknek cselekedetei szerint fizetek. Nektek pedig


Jelenések 6:8
És íme, egy fakó ló, és aki rajta ült, annak neve Halál, és a pokol kísérte őt, és hatalom adatott neki a föld négy része fölött, hogy öldökölhessen fegyverrel, éhséggel és halállal és fenevadakkal.


Jelenések 9:6
És ama napokban keresni fogják az emberek a halált és nem találják; és kivannak meghalni, de a halál fut előlük.


Jelenések 12:11
És ők legyőzték őt a Bárány véreért és az ő bizonyságtételének igéjeért, és nem kímélték saját életöket mindhalálig.


Jelenések 13:3
És láttam, hogy fejei közöl egy mintha halálra lett volna sebezve, de halálos sebe meggyógyult. És az egész föld elbámult a vadállaton.


Jelenések 13:12
És az előbbi vadállatnak minden hatalmával rendelkezett annak szemeláttára; és megtette, hogy a föld és rajta lakók imádták az első vadállatot, melynek halálos sebe meggyógyult.


Jelenések 18:8
Azért egy napon érik a csapások, halál, siralom és éhség, s tűzzel fog megégettetni, mert erős az Isten, ki őt megítéli.


Jelenések 20:6
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban; azokon nincs hatalma a második halálnak; hanem az Istennek és Krisztusnak papjai lesznek és uralkodnak vele ezer esztendeig.


Jelenések 20:13
És a tenger előadta a holtakat, melyek benne voltak; és a halál és alvilág visszaadták halottjaikat, akik bennök voltak; és Ítélet mondatott mindegyik fölött az ő cselekedeteik szerint.


Jelenések 20:14
És az alvilág és a halál belevettettek a tüzes tóba. Ez a második halál.


Jelenések 21:4
És letöröl az Isten minden könnyet az ő szemeikről; és halál többé nem leszen, sem sírás, sem jajgatás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első elmúlt.


Jelenések 21:8
A gyáváknak; pedig és hitetleneknek, a gonosztevőknek és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványozóknak és minden hazugnak a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz a részük, mi a második halál.


Hungarian Bible (SIUZ)
Public Domain