A A A A A


Keresés

Máté 1:21
Fiat szül pedig, és te az ő nevét Jézusnak fogod hívni: mert ő szabadítja meg népét az ő bűneitől.


Máté 3:2
mondván: Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgetett mennyeknek országa!


Máté 3:6
És megkeresztelkedtek általa a Jordánban, megvallván bűneiket.


Máté 3:8
Teremjétek tehát a bűn-bánat méltó gyümölcsét!


Máté 3:11
Én ugyan vízzel keresztellek titeket bűnbánatra, de aki utánam jövendő, erősebb nálamnál, kinek nem vagyok méltó saruit hordozni. Ő majd a Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket.


Máté 4:17
Ettől fogva kezdett Jézus tanítani mondván: Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgetett mennyeknek országa!


Máté 6:14
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő bűneiket, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja vétkeiteket.


Máté 6:15
Ha pedig meg nem bocsátótok az embereknek, a ti Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.


Máté 9:2
És íme egy ágyban fekvő inaszakadtat hoztak. És látván Jézus az ő hitöket, monda az inaszakadtnak: Bízzál fiam! megbocsáttatnak neked a te bűneid.


Máté 9:5
Mi könnyebb, azt mondani: Megbocsáttatnak neked bűneid, vagy mondani: Kelj föl és járj?


Máté 9:6
Hogy pedig tudjátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására, - monda az inaszakadtnak: Kelj föl, vedd ágyadat és menj haza.


Máté 9:10
És történt, hogy mikor a házban asztalnál ült, íme sok vámos és bűnös jött és letelepedtek Jézussal és az ő tanít ványaival.


Máté 9:11
Amint ezt a farizeusok látták, mondták tanítványainak: Miért eszik a ti mesteretek a vámosokkal és bűnösökkel?


Máté 9:13
Menjetek, és tanuljátok meg mit tesz az; \Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.\ Mert nem igazakat jöttem hívni, hanem bűnösöket.


Máté 11:19
Eljött az Emberfia, ki eszik és iszik, és azt mondják: íme a falánk és iszákos ember, a vámosok és bűnösök barátja! És igazolva lőn a bölcseség az ő fiai által.


Máté 11:20
Akkor szemökre hányta a városoknak, melyekben legtöbb csodáját mivelte, hogy nem tartottak bűnbánatot.


Máté 11:21
Jaj neked Korozain, jaj neked Betszaida! mert ha Tirusban és Szidonban történtek volna a csodák, melyek bennetek történtek, régen szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot.


Máté 12:31
Azért mondom nektek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a Lélek ellen káromlás meg nem bocsáttatik.


Máté 12:41
A ninivei férfiak majd szembe szállnak az ítéleten e nemzedékkel és kárhoztatják azt, mert ők bűnbánatot tartottak. Jónás predikálására; és íme, itt Jónásnál: nagyobb van!


Máté 26:28
mert ez az én vérem, az új szövetségé, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.


Máté 26:46
elérkezett az óra és az Emberfia a bűnösök kezeibe kerül.Keljetek föl, menjünk! íme közeledik, aki engem elárul.


Márk 1:4
János a pusztában keresztelt és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.


Márk 1:5
És kitódult hozzá egész Júdea környéke és Jeruzsálem összes lakói, és miután bűneiket megvallottak, megkeresztelkedtek általa a Jordán folyóban.


Márk 1:15
és monda: Betelt az idő és közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot és higyjetek az evangéliumnak!


Márk 2:5
Mikor pedig Jézus az ő hitüket látta, monda az inaszakadtnak: Fiam, megbocsáttatnak neked a te bűneid.


Márk 2:7
Mit beszél ez így? - Káromkodik! Ki bocsáthatja meg a bűnöket, mint egyedül az Isten?


Márk 2:9
Mi könnyebb? azt mondani-e az inaszakadtnak: Megbocsáttatnak bűneid; vagy azt mondani: Kelj fel, vedd ágyadat és járj?


Márk 2:10
Hogy pedig tudjátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani, - monda az inaszakadtnak:


Márk 2:15
És történt, hogy mikor annak házában asztalhoz ült, sok publikánus és bűnös telepedett le Jézussal és tanítványaival együtt; mert sokan voltak, kik követték őt.


Márk 2:16
És az írástudók és farizeusok midőn látták hogy a publikánusokkal és bűnösökkel étkezik, mondák tanítványainak: Miért eszik és iszik a ti mesteriek a publikánusokkal és bűnösökkel?


Márk 2:17
Amint Jézus ezt halottá monda nekik: Nem az egészségesek szorulnak az orvosra, hanem akik betegek, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.


Márk 3:28
Bizony mondom nektek, hogy megbocsáttatik az emberek fiainak minden bűn és káromlás, mellyel káromkodnak;


Márk 4:12
hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallgatván halljanak és ne értsenek, hogy valaha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak nekik.


Márk 6:12
És szétmenve hirdették, hogy tartsanak bűnbánatot.


Márk 8:38
Mert aki szégyell engemet és igéimet parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyenleni fogja, mikor majd eljő az ő Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.


Márk 11:25
És mikor odaálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valamitek van, hogy a ti Atyátok is, ki mennyekben van, megbocsássa nektek bűneiteket.


Márk 11:26
Mert ha ti meg nem bocsáttok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.


Márk 14:41
És harmadszor jött és monda nekik: Aludjatok immár és nyugodjatok! Elég; eljött az óra. Íme, az Emberfia a bűnösök kezeibe adatik.


Lukács 1:77
hogy az üdvösség ismeretét közöljed népével, az ő bűneik bocsánatára:


Lukács 3:3
És bejárta a Jordán egész környékét és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára,


Lukács 3:8
Teremjétek tehát a bűnbánat méltó gyümölcseit, és ne mondogassátok: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, bír az Isten ezen kövekből is fiákat támasztani Ábrahámnak.


Lukács 5:8
Mikor ezt Simon Péter látta, Jézus térdeihez borult, mondván: Távozzál tőlem Uram, mert bűnös ember vagyok!


Lukács 5:20
Kiknek midőn hitét látta, monda: Ember, megbocsáttatnak neked a te bűneid.


Lukács 5:21
Mire az írástudók és farizeusok gondolkozóba estek, mondván: Kicsoda ez a káromkodó? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, mint egyedül az Isten.


Lukács 5:23
Mi könnyebb? azt mondani-e: Megbocsáttatnak neked a te bűneid? vagy azt mondani: Kelj fel és járj?


Lukács 5:24
De hogy megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására, - monda az inaszakadtnak: Mondom neked kelj fel, vedd ágyadat és menj haza!


Lukács 5:30
És zúgolódtak a farizeusok és Írástudóik és mondották az ő tanítványainak: Miért esztek és isztok a vámosokkal és bűnösökkel?


Lukács 5:32
Nem azért jöttem hogy az igazakat hívjam bűnbánatra, hanem a bűnösöket.


Lukács 6:32
Mert ha azokat szeretitek, kik titeket szeretnek, minő hálát érdemeltek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, kik őket szeretik.


Lukács 6:33
És ha jót tesztek azokkal, akik veletek jót cselekesznek, minő hálát érdemeltek? Hiszen ezt a bűnösök is megteszik!


Lukács 6:34
És ha kölcsönt adtok azoknak, akiktől viszont kapni reméltek, minő hálát érdemeltek? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy hasonlót kapjanak viszont.


Lukács 7:34
Kijött az Emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok: Íme a falánk és borivó ember, a vámosok és bűnösök barátja!


Lukács 7:37
És íme a városnak egy bűnös asszonya, amint megtudta, hogy a farizeus házában letelepedett, egy alabástromedényt hozott kenettel,


Lukács 7:39
Midőn pedig ezt a farizeus, aki őt meghitta - látta, monda magában: Ha ez próféta volna, bizonnyal tudná, hogy kicsoda és miféle asszony az, aki őt érinti, tudniillik, hogy bűnös.


Lukács 7:47
Miértis azt mondom neked: Megbocsáttatik neki sok bűne, mert igen szeretett; akinek pedig kevesebb bocsáttatik meg, kevésbbé szeret.


Lukács 7:48
Az asszonynak pedig monda: A te bűneid meg vannak bocsátva.


Lukács 7:49
És a vele együtt letelepültek mondogatták magokban: Kicsoda ez, aki még a bűnöket is megbocsátja?


Lukács 10:13
Jaj neked Korozain, jaj neked Betszaida! Mert ha Tirusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, melyek bennetek történtek, régen szőrzsákban és hamuban ülve tartottak volna bűnbánatot.


Lukács 11:32
A ninivei férfiak szembeszállnak az ítéleten e nemzedékkel és kárhoztatni fogják, mert ők Jónás prédikálására bűnbánatot tartottak, és íme itt több van Jónásnál.


Lukács 12:47
Az a szolga pedig, aki tudja urának akaratát és nem állt készen, és nem cselekedett az ő akarata szerint, sok veréssel fog bűnhődni.


Lukács 13:2
És felelvén, monda nekik: Azt gondoljátok, hogy e galileabeliek bűnösebbek voltak az összes galileabelieknél, mivelhogy ezt szenvedték?


Lukács 13:3
Mondom nektek nem, de ha bűnbánatot nem tartotok, mindnyájan hasonlóképen vesztek el.


Lukács 13:5
Mondom nektek, nem; de ha bűnbánatot nem tartotok, mindnyájan hasonlóképen vesztek el.


Lukács 15:1
Közeledtek pedig hozzá vámosok és bűnösök, hogy hallgassák őt.


Lukács 15:2
És zúgolódtak a farizeusok és Írástudók, mondván: Ez fogadja a bűnösöket és együtt eszik velők.


Lukács 15:7
Mondom nektek, hogy szintúgy öröm leszen mennyben egy bűnbánó bűnösön inkább, mint kilencvenkilenc igazon, kiknek nincs szükségük bűnbánatra.


Lukács 15:10
így, mondom nektek, öröm lesz az Isten angyalai között egy bűnbánó bűnös fölött.


Lukács 16:30
Amaz pedig monda: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha valaki a holtak közül elmenne hozzájok, bűnbánatot tartanának.


Lukács 18:13
A vámos pedig távol állva, szemeit sem merte az égre emelni, hanem mellét verte, mondván: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!


Lukács 19:7
És ennek láttára mindnyájan zúgolódtak, mondván: Bűnös embernél szállt meg!


Lukács 24:7
s így szólt: Az Emberfiának bűnös emberek kezeibe kell adatnia és megfeszíttetnie, és harmadnapra feltámadnia.


Lukács 24:47
és. az ő nevében kell bűnbánatot és bűnbocsánatot hirdetni minden népnek, elkezdve Jeruzsálemtől.


János 1:29
Másnap látta János Jézust hozzá jönni és monda: Íme az Isten Báránya! Íme, ki elveszi a világ bűnét!


János 8:7
Mikor pedig tovább unszolták kérdéseikkel, fölegyenesedett és monda nekik: Aki bűn nélkül van közöletek, az dobja rá az első követ.


János 8:21
Azután ismét monda nekik Jézus: Én elmegyek és ti kerestek engem; de bűnötökben fogtok meghalni. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.


János 8:24
Azért mondottam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűnötökben.


János 8:34
Felelé nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.


János 8:46
Ki bizonyíthat rám közületek bűnt? Ha igazságot mondok nektek, miért nem hisztek nekem?


János 9:16
Ekkor mondák a farizeusok közül némelyek: Ez az ember nem az Istentől van, mert a szombatot nem tartja meg. Mások pedig mondák: Hogyan tehet bűnös ember ilyen csodákat? És meghasonlás volt közöttük.


János 9:24
Újra előhívták tehát az embert, ki vak volt, és mondák neki: Adj dicsőséget Istennek! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös!


János 9:25
Mire az monda nekik: Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam és most látok.


János 9:31
Azt pedig tudjuk, hogy Isten a bűnösöket nem hallgatja meg; hanem aki istenfélő és az ő akaratát teljesíti, azt meghallgatja.


János 9:34
Felelék és mondák neki: Mindenestől bűnökben születtél, és te tanítasz minket? És kidobták őt.


János 9:41
Monda nekik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; már pedig azt mondjátok, hogy: Látunk! (Tehát) a ti bűnötök megmarad.


János 15:22
Ha el nem jöttem és nem szólottam volna hozzájok, nem volna bűnük: most azonban nincs mentségök bűnükre.


János 15:24
Ha olyan cselekedeteket nem vittem volna véghez közöttük, aminőket senki más véghez nem vitt, nem volna bűnük; most azonban láttak is, meg gyűlöltek is, úgy engemet, mint Atyámat.


János 16:8
És ha majd ő eljön, meggyőzi a világot a bűnről és az igazságról és az ítéletről.


János 16:9
A bűnről ugyanis, mert nem hittek bennem;


János 19:11
Felelé Jézus: Nem volna velem szemben semmi hatalmad, ha fölülről nem adatott volna neked. Ennekokáért aki engem kezedbe adott, annak nagyobb bűne van.


János 20:23
Akiknek megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nekik, és akiknek megtartjátok, meg vannak tartva.


Apostolok 2:38
Mire Péter felelé: Tartsatok - úgymond - bűnbánatot és keresztelkedjék meg mindegyitek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.


Apostolok 3:19
Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek bűneitek;


Apostolok 5:31
Ezt fejedelemmé és üdvözítővé emelte Isten az ő jobbjával, hogy Izraelnek bűnbánatot és bűnbocsánatot adjon.


Apostolok 7:60
Erre térdre borulva fönhangon kiáltott mondván: Uram, ne tulajdonítsd ezt nekik bűnül. És amint ezt kimondotta, elhunyt az Úrban. Saul pedig egyetértett az ő megöletésében.


Apostolok 8:22
Tarts tehát bűnbánatot ezen gonoszságodért és kérd az Istent, ha talán megbocsátja szíved ezen gondolatát.


Apostolok 10:43
Érről bizonyítják az összes próféták, hogy az ő nevében megnyerik bűneiknek bocsánatát mindazok, akik benne hisznek.


Apostolok 11:18
Ezt hallva, elhallgattak és magasztalták Istent, mondván: Tehát a pogányoknak is adott Isten bűnbánatot az életre.


Apostolok 13:24
kinek eljövetele előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael minden népének.


Apostolok 13:38
Vegyétek tehát tudomásul, testvérek, hogy ez által hirdetünk nektek bűnbocsánatot, és hogy mindattól, amitől Mózes törvényében meg nem igazulhattatok,


Apostolok 17:30
Miután pedig Isten e tudatlanság ideit elnézte, most azt hirdeti az embereknek, hogy mindannyian bűnbánatot tartsanak mindenütt,


Apostolok 18:14
Mihelyt azonban Pál száját fölnyitotta, Gallio így szólt a zsidókhoz: Zsidó férfiak! ha csakugyan valami igazságtalanságról vagy bűntényről volna szó, méltán meghallgatnálak benneteket;


Apostolok 19:4
Mire Pál monda: János a bűnbánat keresztségével keresztelte a népet, azt mondván, hogy higyjenek abban, aki majd ő utána jő, vagyis Jézusban.


Apostolok 22:16
És most mit késel? Kelj fel, keresztelkedjél meg és mosd le bűneidet, segítségül híva az ő nevét.


Apostolok 23:29
Ekkor úgy találtam, hogy az ő törvényük vitás kérdései miatt vádolják őt, de semmi olyas bűne nincs, amiért halált vagy fogságot érdemelne.


Apostolok 24:20
Vagy mondják meg ezek magok, ha találtak-e bennem valami bűnt, mikor a főtanács előtt álltam,


Apostolok 25:5
Akik tehát (úgymond) meg vannak közőletek hatalmazva, jöjjenek le velem, és ha bűnös az az ember, vádolják őt.


Apostolok 26:18
hogy megnyissad szemeiket és a sötétségből a világossághoz térjenek, és a sötétségből a világossághoz térjenek, és a sátán hatalmából az Istenhez, hogy az én bennem való hit által megnyerjék a bűnök bocsánatát és osztályrészüket a szentek között.


Apostolok 26:20
hanem először azoknak, kik Damaszkusban, Jeruzsálemben és Júdea egész tartományában voltak, és a pogányoknak hirdettem, hogy tartsanak bűnbánatot és térjenek Istenhez, a bűnbánatnak méltó cselekedeteit gyakorolva.


Rómaiakhoz 3:7
Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által nagyobbá lett az ő dicsőségére, miért ítéltetem el még én is, mint bűnös?


Rómaiakhoz 3:9
Hogy állunk tehát? Előnyben vagyunk fölöttük? Épen nem. Mert bebizonyítottuk, hogy az összes zsidók és görögök a bűn (uralma) alatt vannak,


Rómaiakhoz 3:20
mert hiszen a törvényszerinti cselekedetek által nem igazul meg ő előtte egy ember sem; mivelhogy a törvényből ered a bűn ismerete.


Rómaiakhoz 3:25
kit az Isten engesztelőnek rendelt hit által az ő vérében, az ő igazságának kimutatására a megelőző bűnök megbocsátásáért, melyeket Isten oly sokáig eltűrt;


Rómaiakhoz 4:7
Boldogok, kiknek megbocsáttattak gonoszságaik és befödettek bűneik.


Rómaiakhoz 4:8
Boldog a férfiú, kinek az Úr nem rója fel a bűnt.


Rómaiakhoz 4:25
ki elárultatott a mi bűneinkért és feltámadott a mi megigazulásunkért.


Rómaiakhoz 5:6
Mert miért halt meg Krisztus az időben, mikor még gyengék voltunk, a bűnösökért?


Rómaiakhoz 5:8
Az Isten pedig az által mutatja ki hozzánk való szeretetét, hogy mikor még bűnösök voltunk, annak idején,


Rómaiakhoz 5:12
Ennélfogva, valamint egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és így a halál minden emberre átment, mivel abban mindnyájan vétkeztek;


Rómaiakhoz 5:13
Mert a törvényig is volt bün a világon, de a bűn nem számított, minthogy törvény nem volt.


Rómaiakhoz 5:15
De nem úgy áll a dolog az adománnyal is, miként a bűnnel. Mert ha egynek vétke folytán sokan meghaltak, akkor az Isten kegyelme és adománya, melyet egy embernek, a Jézus Krisztusnak kedveért adott, annál inkább kiáradott sokakra.


Rómaiakhoz 5:16
És nem úgy van az ajándék, mint egy által elkövetett vétek: Mert a kárhozatra szóló Ítélet egy bűnből származott, a megigazulásra vivő kegyelem pedig sok vetekből.


Rómaiakhoz 5:19
Valamint ugyanis egy embernek engedetlensége áltál sokan bűnösökké lettek; úgy lesznek igazakká egynek engedelmessége révén sokan.


Rómaiakhoz 5:20
A törvény pedig közbejött, hogy a bűn megsokasodjék. De midőn a bűn megsokasodott, a kegyelem tuláradott,


Rómaiakhoz 5:21
hogy amint uralkodott a bűn a halálra, úgy a kegyelem is uralkodjék az igazság révén az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:1
Mit szólunk tehát hozzá? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem túláradjon?


Rómaiakhoz 6:2
Isten mentsen! Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban?


Rómaiakhoz 6:6
Tudjuk azt, hogy a bennünk élő régi ember vele együtt megfeszíttetett, hogy a bűnös test lerontassék és többé ne szolgáljunk a bűnnek.


Rómaiakhoz 6:7
Mert aki meghalt, megigazult a bűntől.


Rómaiakhoz 6:10
Mert amennyiben a bűnnek meghalt, egyszer halt meg; amennyiben pedig él, Istennek él.


Rómaiakhoz 6:11
Így képzeljétek ti is magatokat meghalva a bűnnek, de élve Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban.


Rómaiakhoz 6:12
Ne uralkodjék tehát halandó testetekben a bűn, hogy kívánságainak hódoljatok.


Rómaiakhoz 6:13
De tagjaitokat se engedjétek át a gonoszság eszközeiül a bűnnek, hanem mint akik halottakból élőkké lettetek, ajáljátok fel magatokat Istennek, és tagjaitokat az igazság fegyvereiül Istenért.


Rómaiakhoz 6:14
Mert a bűn nem fog rajtatok uralkodni; mivelhogy nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt álltok.


Rómaiakhoz 6:16
Nem tudjátok-e, hogy akinek magatokat, mint szolgák, engedelmességre kötelezitek, annak szolgái vagytok, akinek engedelmeskedtek, akár a bűnéi a halálra, akár az engedelmességéi az igazságra?


Rómaiakhoz 6:17
Hála legyen azonban Istennek, hogy (ti, kik) a bűnnek szolgái voltatok, szívből engedelmeskedtetek annak a tanításnak, melyre titeket oktattak.


Rómaiakhoz 6:18
Megszabadulva pedig a bűntől, az igazság szolgái lettetek.


Rómaiakhoz 6:20
Mert mikor a bűnnek szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól.


Rómaiakhoz 6:22
Most azonban megszabadulva a bűntől és Isten szolgáivá, válva, hasznotok van a megszentelődésre, melynek célja az örök élet.


Rómaiakhoz 6:23
Mert a bűn zsoldja a halál, Isten malasztja pedig az örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztusban.


Rómaiakhoz 7:5
Mert midőn a testben voltunk, a törvényből eredő bűnös szenvedélyek működtek tagjainkban, hogy a halálnak gyümölcsözzenek;


Rómaiakhoz 7:7
Mit mondjunk tehát? Talán a törvény bűn? Távolról sem! De a bűnt csak a törvény által ismertem meg; mert a kívánságról nem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kivánj!


Rómaiakhoz 7:8
A bűn azonban megragadva az alkalmat, a törvény által minden kívánságot felgerjesztett bennem. Mert a törvény nélkül a bűn meg volt halva.


Rómaiakhoz 7:9
Én pedig egy ideig törvény nélkül éltem. De mihelyt a törvény jött, a bűn föléledt,


Rómaiakhoz 7:11
Mert a bűn alkalmat véve a parancsolatból, félrevezetett engem, és az által megölt.


Rómaiakhoz 7:13
Ami tehát jó, nekem halálomra vált? Távolról sem! De a bűn, hogy bűnnek tűnjék fel, a jó által nekem halált szerzett, hogy a bűn fölötte vétkes legyen a parancsolat által.


Rómaiakhoz 7:14
Tudjuk ugyanis, hogy a törvény szellemi; én pedig testi vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek.


Rómaiakhoz 7:17
Most azonban már nem én művelem azt, hanem a bűn, mely bennem lakik.


Rómaiakhoz 7:20
Ha pedig azt teszem amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn,


Rómaiakhoz 7:23
de tagjaimban, más törvényt látok, amely ellenkezik elmém törvényével, és rabigájába hajt a bűn törvényének, mely tagjaimban van.


Rómaiakhoz 7:25
Az Isten kegyelme a mi Urunk Jézus Krisztus által, így tehát én magam elmével Isten törvényének szolgálok, testtel pedig a bűn törvényének.


Rómaiakhoz 8:2
Mert a Jézus Krisztusban való életnek törvénye megszabadított engem a bűnnek és halálnak törvényétől.


Rómaiakhoz 8:3
Mert ami lehetetlen volt, a törvénynek - amennyiben azt a test meggyengitette, - elküldvén Isten az ő Fiát a bűnös test alakjában, a bűn miatt a bűnt a testben,


Rómaiakhoz 8:10
De ha Krisztus bennetek van, a test ugyan meg halva a bűn miatt, a lélek azonban él a megigazulás folytán.


Rómaiakhoz 11:27
És ez az én szövetségem velők, midőn majd elveszem bűneiket.


Rómaiakhoz 14:23
Aki pedig különbséget tesz, el van Ítélve, ha eszik, mert nem meggyőződésből (cselekszik). Mindaz pedig, ami nem meggyőződésből történik, bűn.


1 Korintusi 6:18
Kerüljétek a paráznaságot! Minden bűn, melyet az ember elkövet, a testen kivül van; de aki paráználkodik, a saját teste ellen vetkezik.


1 Korintusi 15:3
Mert mindenekelőtt azt adtam elétek, amit én is úgy vettem át, hogy tudnillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az Írások szerint,


1 Korintusi 15:17
Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok.


1 Korintusi 15:56
A halál fullánkja ugyanis a bűn; a bűn hatalma pedig a törvény.


2 Korintusi 5:19
Mert Isten a világot megbékéltette önmagával Krisztusban, nem számítva be nekik az ő bűneiket, és reánk bizta a megbékéltetésnek igéjét.


2 Korintusi 5:21
Azt, ki a bűnt nem ismerte, miérettünk bűnné tette, hogy őbenne Isten igazságává váljunk.


2 Korintusi 12:21
nehogy mikor odajövök, Isten ismét megalázzon engem nálatok, és siratnom kelljen sokakat azok közül, kik azelőtt vetkeztek és nem tartottak bűnbánatot a tisztátalanságért, paráznaságért és fajtalanságért, melyet elkövettek.


Galatákhoz 1:4
ki föláldozta magamagát a mi bűneinkért, hogy megmentsen bennünket a jelen gonosz világtól a mi Istenünknek és Atyánknak akarata szerint,


Galatákhoz 2:15
Mi természet szerint zsidók vagyunk, és nem pogányokból lett bűnösök.


Galatákhoz 2:17
Ha pedig Krisztusban keresve -a megigazulást, mi is bűnösöknek találtatunk, vajjon Krisztus szolgája a bűnnek? Isten ments!


Galatákhoz 3:22
Ámde az írás mindent a bűn alá foglalt, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hit által adassék meg a hívőknek.


Galatákhoz 6:1
Testvérek! ha valaki valamely bűnre ragadtatott is, ti, kik szellemiek vagytok, oktassátok az ilyent a szelidség szellemében, magadra ügyelvén, nehogy te is megkisértessél.


Efézusiakhoz 1:7
kiben megvan a mi váltságunk az ő vére által, azaz: bűneink bocsánata az ő kegyességének gazdagságához képest,


Efézusiakhoz 2:1
Titeket is, - kik meg voltatok halva a ti gonosztetteitek és bűneitek folytán


Efézusiakhoz 2:5
mikor bűneinkben meg voltunk halva, Krisztussal együtt, (kinek kegyelméből üdvözültetek,) minket is életre keltett,


Kolosséiakhoz 1:14
akiben váltságunk van az ő vére által, a bűnök bocsánata;


Kolosséiakhoz 2:13
És titeket, kik a bűnökben és testeteknek körülmetéletlenségében meg voltatok halva, vele együtt megelevenített, megbocsátva minden bűnötöket,


1 Tesszalonika 2:16
meg akarják tiltani, hogy a pogányoknak prédikáljunk, hogy üdvözülhessenek, így halmozván egyre-másra az ő bűneiket; mert hát rájok szállott az isten haragja végleg.


2 Tesszalonika 1:9
kik örökké bűnhődni fognak a kárhozatban, távol Isten színétől és az ő hatalmának dicsőségétől;


2 Tesszalonika 2:3
Senki el ne ámítson benneteket valamiképen, mert előbb az elpártolásnak kell beállania, és a bűn emberének, a romlás fiának fellépnie,


1 Timóteushoz 1:9
tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van adva, hanem az igaztalanokért és engedetlenekért, gonoszakért és bűnösökért, vétkesekért, és fertelmesekért, apa-.és anyagyilkosokért, ember-ölökért,


1 Timóteushoz 1:15
Igaz beszéd és teljes elfogadásra méltó, miszerint Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse, kik között az első én vagyok.


1 Timóteushoz 5:22
Kezeidét elhamarkodva senkire rá ne tedd; se idegen bűnökben részt ne végy! őrizd meg magadat tisztán!


1 Timóteushoz 5:24
Némely emberek bűnei nyilvánvalók és megelőzik az Ítéletet, némelyeket pedig követnek.


2 Timóteushoz 2:25
szerénységgel feddvén meg azokat, kik az igazságnak ellenállnak, hátha az Isten megadja nekik.a bűnbánat kegyelmét, hogy megismerjék az igazságot,


2 Timóteushoz 3:6
Mert ezekhez tartoznak azok, kik besurrannak a házakba és fogva visznek egyes, bűnökkel terhelt és különféle vágyaktól elragadott asszonykákat,


2 Timóteushoz 4:16
Első védekezésemnél senki sem volt segítségemre, hanem mind magamra hagytak; ne tulajdonítassék nekik bűnül!


Zsidókhoz 1:3
ki, mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, és hatalmának igéjével mindent fönntart, miután megtisztulást eszközölt a bűnökből, a Fölségnek jobbján ül a magasságban,


Zsidókhoz 2:17
Azért kellett mindenben testvéreihez hasonlóvá lenni, hogy irgalmas legyen, és hűséges főpap az Isten előtt, hogy kiengesztelje a nép bűneit.


Zsidókhoz 3:13
hanem buzdítsátok egymást naponként, míg azt mondják: \ma\, hogy valaki közőletek a bűnnek csalárdsága által meg ne átalkodjék.


Zsidókhoz 4:15
Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna szánakodni gyarlóságainkon, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindent megpróbált, kivéve a bűnt.


Zsidókhoz 5:1
Mert minden főpap, ki az emberek közül választatik, az emberekért rendeltetik az Istenre vonatkozó ügyekben, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért;


Zsidókhoz 7:26
Mert ilyen főpap kellett nekünk, aki szent, ártatlan, szeplőtelen, elkülönített a bűnösöktől, fönségesebb az egeknél;


Zsidókhoz 7:27
kinek nincs szüksége naponkint arra, hogy miként a papok, előbb a saját bűneiért mutasson be áldozatot, azután a népéért, mert egyszer tette ezt, midőn önnönmagát feláldozta.


Zsidókhoz 8:12
mivel megkegyelmezek az ő gonoszságaiknak, és nem gondolok többé vissza bűneikre.


Zsidókhoz 9:26
mert különben többször kellett volna világ kezdetétől fogva szenvednie; így azonban egyszer jelent meg az idők végezetén, hogy önfeláldozása által a bűnt eltörölje.


Zsidókhoz 9:28
úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokaknak bűneit elvegye; másodszor bűn nélkül fog megjelenni az őt váróknak üdvözítésére.


Zsidókhoz 10:2
különben felhagytak volna azoknak bemutatásával, mivel az egyszer megtisztult áldozok nem éreznék lelkiismeretükben bűnt;


Zsidókhoz 10:3
de ezek által évről évre megújul a bűnök emlékezete.


Zsidókhoz 10:4
Mert lehetetlen, hogy a tulkok és bakok vére által a bűnök eltöröltessenek.


Zsidókhoz 10:6
a bűnért bemutatott égő áldozatokban nem találtad kedvedet


Zsidókhoz 10:11
És míg minden pap készen áll naponként a szolgálatra és ugyanazon áldozatok gyakori bemutatására, melyek a bűnöket soha el nem törülhetik,


Zsidókhoz 10:17
és bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.


Zsidókhoz 10:26
Mert ha szándékosan vetkezünk, miután az igazság ismeretére jutottunk, akkor nincs többé bűneinkért engesztelő áldozat,


Zsidókhoz 11:25
inkább akarván az Isten népéve! sanyargattatni, mintsem a múlandó bűn kellemeit élvezni,


Zsidókhoz 12:1
Ennélfoga mi is, kik ennyi sok tanúnak felhőjétől vagyunk körülvéve, lerakva minden terhet, és a minket környező bűnt, béketűréssel igyekezzünk a nekünk kijelölt viadalra;


Zsidókhoz 12:3
Igen, gondoljatok arra, ki a bűnösöktől magával szemben olyan ellenmondást szenvedett, hogy ki ne fáradjatok és lelketekben el ne csüggedjetek.


Zsidókhoz 12:4
Mert még nem álltatok ellen egész a vérig, a bűn ellen küzdve;


Jakab 1:15
Azután a kívánság, ha egyszer fogant, szüli a bűnt, a bűn pedig, ha véghezvitetett, okozza a halált!


Jakab 2:9
Ha ellenben személyválogatást tesztek, bűnt követtek el, a törvény elítél benneteket, mint kihágókat.


Jakab 4:8
Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveiteket kettős-szívűek!


Jakab 5:15
és a hitből jövő imádság megszabadítja a beteget, és az Úr megkönnyebbíti Őt, s ha bűnökben van, megbocsáttatnak neki.


Jakab 5:16
Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket és imádkozzatok egymásért, hogy üdvözüljetek; mert az igaznak állhatatos könyörgése sokat megtehet.


Jakab 5:20
tudja meg, hogy aki a bűnöst téves útjáról visszatéríti, megmenti annak lelkét a haláltól, és betakarja a bűnöknek sokaságát.


1 Péter 2:22
ő, aki bűnt nem tett, sem álnokság az ő szájában nem volt található;


1 Péter 2:24
ki a mi bűneinket maga vitte fel saját testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva, az igazságnak éljünk; kinek sebei által meggyógyultatok.


1 Péter 3:18
Mert Krisztus is meghalt egyszer bűneinkért, az igaz a bűnösökért, hogy bennünket Istennek bemutasson, midőn megöletett ugyan test szerint, de megelevenedett lélek szerint.


1 Péter 4:8
Mindenek előtt pedig legyetek állandó kölcsönös szeretettel egymás iránt, mert a szeretet sok bűnt eltakar.


1 Péter 4:18
És ha az igaz is csak alig üdvözül, hol lesz maradása az istentelennek és bűnösnek?


2 Péter 1:9
Mert akiben ez nincsen meg, az vak és tapogató, s megfeledkezik régi bűneinek tisztításáról.


2 Péter 2:14
kiknek szemei telve vannak paráznasággal és telhetetlen bűnnel. Elcsábítják az ingatag lelkeket, ezek az átoknak fiai, kiknek szíve be van gyakorolva a kapzsiságban.


2 Péter 2:16
de meg is bűnhődött balgaságáért, mert a néma teherhordó állat emberi hangon megszólalva, megakadályozta a próféta esztelenségét.


2 Péter 3:9
Nem késik az Úr az ő ígéretével, mint némelyek vélik; hanem türelemmel vár timiattatok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindnyájan bűnbánatra térjenek.


1 János 1:7
Ha pedig világosságban járunk, amint ő is világosságban van, akkor egyesülve vagyunk egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől.


1 János 1:9
Ha megvalljuk vétkeinket: ő hű és igazságos, hogy megbocsássa nekünk bűneinket és megtisztítson minden gonoszságtól.


1 János 2:2
és ő engesztelés a mi bűneinkért, és pedig nemcsak a mieinkért, hanem az egész világéért is.


1 János 2:12
Írok nektek, fiacskáim, mert megbocsáttatnak bűneitek az ő nevéért.


1 János 3:4
Mindaz, aki bűnt cselekszik, kihágást is követ el; a bűn is kihágás.


1 János 3:5
És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy bűneinket elvegye, és őbenne nincsen bűn.


1 János 3:8
Aki bűnt cselekszik, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa.


1 János 3:9
Mindaz, aki Istentől származott, bűnt nem cselekszik, mert az ő magva van benne, és nem vétkezhetik, mert Istentől származott


1 János 4:10
Ebben áll a szeretet; nem mintha mi szerettük volna az Istent, hanem mivel ő előbb szeretett minket és elküldötte Fiát engesztelésül a mi bűneinkért.


1 János 5:16
Aki tudja, hogy felebarátja nem halálra vivő bűnt követ el, könyörögjön, és az élet megadatik annak, aki nem halálosan vetkezett. Van halálra vivő bűn: nem ezért mondom, hogy valaki könyörögjön.


1 János 5:17
Minden igazságtalanság bűn; van azonban bűn, mely halálthozó.


Júdás 1:15
hogy ítéletet tartson mindenek fölött, és megfenyítse mind az istenteleneket az ő gonoszságuk összes cselekedeteiért, melyeket gonoszul véghezvittek, és minden gazságért, melyet az istentelen bűnösök Isten ellen szólottak.


Júdás 1:24
Annak pedig, kinek van hatalma titeket bűn nélkül megőrizni és a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelekor szeplőtelenül, örömmel telve az ő dicsőségének színe elé állítani,


Jelenések 1:5
és Jézus Krisztustól, ki hű tanú, a halottak elsőszülötte és a föld királyainak fejedelme, aki minket szeretett és megmosott bűneinktől az ő vérében,


Jelenések 2:5
Jusson tehát eszedbe, honnan estél ki és tarts bűnbánatot, és tedd előbbi cselekedeteidet, mert különben eljövök hozzád és elmozdítom helyéről gyertyatartódat, ha bűnbánatot nem tartasz.


Jelenések 2:16
Hasonlóképen tarts bűnbánatot, mert ha nem, hirtelen rajtad ütök és harcolni fogok ellenök az én számnak kardjával.


Jelenések 2:21
És időt adtam neki, hogy bűnbánatot tartson, de nem akar megtérni paráznaságából.


Jelenések 2:22
Íme, az ágyba vetem őt, és akik vele bujálkodnak, nagy nyomorúságba jutnak, ha cselekedeteikért bűnbánatot nem tartanak.


Jelenések 3:3
Jusson tehát eszedbe, mit kaptál és hallottál, és tartsd meg azt, és tarts bűnbánatot. Mert ha nem vigyázasz, úgy jövök hozzád, mint a tolvaj, és nem fogod tudni, mely órában jövök hozzád.


Jelenések 3:19
Én akiket szeretek, megdorgálom és megfenyítem. Buzdulj fel tehát és tarts bűnbánatot!


Jelenések 9:20
És a többi emberek, kik nem ölettek meg e csapások által, mégsem tartottak bűnbánatot tetteikért, hogy ne imádnák az ördögöket, az arany-, ezüst-, réz-, kő-, és fabálványokat, melyek se látnak, se hallanak, sem járni nem tudnak,


Jelenések 9:21
és nem tartottak bűnbánatot gyilkosságaikért, sem varázslásaikért, sem paráznaságukért, sem tolvajlásaikért.


Jelenések 16:9
és égtek az emberek a nagy hőségtől, és káromolták az Isten nevét, kinek hatalma van e csapások fölött, és nem tartottak bűnbánatot, hogy megadták volna neki a tiszteletet.


Jelenések 16:11
és káromolták az ég Istenét fájdalmaik és fekélyeik miatt, és nem tartottak bűnbánatot cselekedeteikért.


Jelenések 18:4
És hallottam más szózatot mennyből, mely így szólott: Menjetek ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek a ő bűneiben és csapásaiból ne jusson nektek;


Jelenések 18:5
mert az ő bűnei felhalmozódtak egész az égig, és az Úr megemlékezett az ő gonoszságairól.


Hungarian Bible (SIUZ)
Public Domain