A A A A A


Keresés

Máté 5:8
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják.


Máté 5:28
Én pedig azt mondom: Mindenki, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele az ő szívében.


Máté 6:21
Mert ahol a te kincsed, ott van a szíved is.


Máté 9:4
Jézus pedig látta gondolataikat és ezt mondta: Miért gondoltok rosszra a ti szívetekben?


Máté 11:29
Az én igámat vegyétek magatokra; Tanuljátok meg éntőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok és lelketek nyugodalmat talál.


Máté 12:34
Mérges kígyók fajzata! Hogyan is szólhatnátok gonosz létetekre jót? Mert a szív teljességéből szól a száj.


Máté 12:40
Mert, amint Jónás három nap és három éjjel volt a cethal gyomrában, úgy lesz az Ember Fia is három nap és három éjjel a föld szívében.


Máté 13:15
Megkövéredett ennek a népnek a szíve és fülükké! nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek és én meg ne gyógyítsam őket.


Máté 13:19
Amikor valaki hallja a mennyek országáról szóló igét, de nem érti, eljön a gonosz és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amelyik az útfélre esett.


Máté 15:8
Ez a nép szájával tisztel engem, de szíve távol van tőlem.


Máté 15:18
Ami azonban a szájon át jő ki ki, az a szívből származik és az teszi tisztátalanná az embert.


Máté 15:19
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamistanúzások, káromlások.


Máté 15:32
Jézus pedig előszólította tanítványait és azt mondta: Fáj a szívem ezért a sokaságért, mert három napja már, hogy étlen, szomjan kitartanak mellettem. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy ki ne dőljenek az úton.


Máté 18:35
így cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok ki-ki az Ő atyjafiának.


Máté 19:8
Ő ezt a feleletet adta: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy feleségeteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt.


Máté 22:37
Ő pedig így válaszolt: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből:


Máté 24:48
De ha gonosz volna az a szolga, s így szólna az ő szívében: Halogatja az én uram a hazajövetelt,


Márk 3:5
Elszomorodott szívük keménysége miatt és haraggal nézett végig rajtuk. Majd így szólt az emberhez: Nyújtsd ki a kezedet! Mire az kinyújtotta a kezét, és íme az egészen éppé lett.


Márk 4:15
Az útfélre esett mag azokat jelenti, akiknek hintik ugyan az igét, de mihelyt hallják, azonnal eljön a Sátán és elragadja a szívükbe vetett igét.


Márk 6:34
És amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott. Megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint az a nyáj, amelynek nincs pásztora. És elkezdte őket sok mindenre tanítani.


Márk 6:52
mert nem okultak a kenyerek megsokasításán és a szívok még kemény volt.


Márk 7:6
Ő pedig azt mondta nekik: Helyesen prófétáit felőletek, képmutatók felől Ésaiás, amint meg van írva: Ez a nép szájával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem.


Márk 7:19
Mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, ahonnét az árnyékszékbe kerül, így nyilvánított ő tisztának minden eledelt.


Márk 7:21
mert belülről, a szívből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság,


Márk 8:17
Jézus tudta ezt, és azt mondta nekik: Mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Nem veszitek észre, és még mindig nem értitek? Ilyen kemény a szívetek?


Márk 10:5
És Jézus így válaszolt: A ti szívetek keménysége miatt írta ezt a parancsolatot,


Márk 11:23
Mert bizony mondom nektek: Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel, és vesd magadat a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik: Annak meglesz, amit mond.


Márk 12:30
És: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.


Márk 12:33
És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből és teljes erőből, és szeretni felebarátunkat, mint magunkat, többet ér minden égő és véres áldozatnál.


Márk 16:14
Végül megjelent magának a tizenegynek, mikor éppen asztalnál Ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után.


Lukács 1:17
És Ő előtte jár majd Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiákhoz térítse, és az engedetleneket az igazakhoz illő értelemre bírja, s ezzel készítsen az Úrnak kedvére való népet.


Lukács 1:47
és örvendez az én szívem megtartó Istenemben,


Lukács 1:51
Hatalmas dolgokat művelt karjával: Szétszórta a szívük gondolatában felfuvalkodottakat; [Zsolt 89,11]


Lukács 1:66
És akik hallották, szívükre vették, és így szóltak: Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze rajta van.


Lukács 2:19
Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte és szívében forgatta.


Lukács 2:35
még a te lelkedet is áthatja az éles tőr - hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek.


Lukács 2:51
Aztán visszatért velük, és lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja pedig mindezeket a beszédeket gondosan megőrizte szívében.


Lukács 3:15
Mikor pedig a nép feszült várakozásban elit, és szívükben mind azon gondolkodtak János felől, hogy vajon nem ő-e a Krisztus,


Lukács 4:18
Az Úr lelke van rajtam, aki felkent engem és elküldött, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem; elküldött engem, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy békességben elbocsássam a megtörteket,


Lukács 5:22
Jézus pedig ismerte gondolataikat, és így felelt nekik: Miért tanakodtok szívetekben?


Lukács 6:45
A jó ember az Ő jó szíve jó kincseiből hozza elő a jót, és a gonosz ember gonoszsága tárából hozza elő a gonoszt. Mert a szív teljességéből szól a száj.


Lukács 7:13
És mikor látta őt az Úr. megesett a szíve rajta, és így szólt neki: Ne sírj!


Lukács 8:12
Az útfélre hullottak azok, akik hallgatják, de azután eljön az ördög, és kikapja az igéi i szívükből, hogy ne higgyen« és ne üdvözüljenek.


Lukács 8:15
Amelyik pedig jó földbe esik, azokat jelenti, akik a hallott igét tiszta és jó szívei megtartják, és termest hoznak állhatatossággal.


Lukács 9:47
Jézus pedig, látva szívük gondolatát, kézen fogott egy kis gyermeket, maga mellé állította,


Lukács 10:27
Az pedig így válaszolt: Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erőddel és minden gondolatoddal; és a te felebarátodat, mint tenmagadat.


Lukács 12:34
Ahol a ti kincsetek, ott a szívetek is.


Lukács 12:45
De ha az a szolga így szólna az ő szívében: Halogatja az én uram még a hazajövetelt, és kezdené verni a szolgákat és a szolgálóleányokat, és enni-inni és részegeskedni:


Lukács 15:16
Szívesen megtöltötte volna gyomrát avval a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki.


Lukács 15:20
Fölkerekedett és hazament az atyjához. Mikor még távol volt, meglátta őt az atyja, megesett rajta a szíve. Odafutott, a nyakába borult és összecsókolta.


Lukács 16:15
Ő meg így szólt nekik: Ti az emberek előtt igaznak valljátok magatokat, de az Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt igen kívánatos, az az Isten előtt utálatos.


Lukács 20:46
Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösökben, és szeretik a piacokon való köszöntéseket, a zsinagógákban az elöl üléseket, a lakomákon a főhelyeket.


Lukács 21:14
Tökéljétek el azért szívetekben, hogy nem töprengtek előre, miként védekezzetek.


Lukács 21:34
De vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódás, részegség vagy az élet gondjai miatt, és hirtelen ne jöjjön reátok ez a nap.


Lukács 24:25
Jézus azt mondta nekik: Ó balgatagok és rest szívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a próféták mondtak!


Lukács 24:32
És így szóltak egymáshoz: Vajon nem melegedett-e át bennünk a szív, mikor beszélt nekünk az úton, és mikor magyarázta az írásokat?


Lukács 24:38
De ő így szólt hozzájuk: Miért ijedtetek meg, és miért támadnak kételkedő gondolatok a szívetekben?


János 12:40
Megvakította szemüket és megkeményítette szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és én meg ne gyógyíthassam őket.


János 13:2
Vacsora közben, mikor az ördög már belesugallta Iskariótes Júdásnak, Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt,


János 14:1
Ne remegjen a szívetek; higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.


János 14:27
Békességet hagyok nektek; az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, amint a világ adja. Ne remegjen a ti szívetek és ne féljen.


János 16:6
hanem inkább a szomorúság töltötte el a szíveteket, mivel ezeket beszéltem nektek.


János 16:22
Ti is azért most szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és senki sem veszi el tőletek a ti örömötöket.


Apostolok 1:14
Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel buzgólkodtak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal: Máriával, Jézus anyjával és annak testvéreivel együtt.


Apostolok 1:24
És így imádkoztak: Te Uram, aki mindenkinek szívét ismered, mutasd meg e kettő közül azt, akit te kiválasztottál,


Apostolok 2:26
Ezért örvendezett az én szívem és ujjongott az én nyelvem; ezen felül testem is majd reménységben nyugszik.


Apostolok 2:37
Amikor pedig ezeket hallották, mintha szíven találták volna őket. így szóltak Péternek és a többi apostolnak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?


Apostolok 2:46
És mindennap egy akarattal állhatatosán a templomot gyakorolták, a kenyeret házanként megtörték, és nagy örömmel és tiszta szívvel részesültek az eledelben.


Apostolok 4:24
Ezt hallván mindnyájan egy szívvel-lélekkel felemelték szavukat az Istenhez és így imádkoztak: Urunk, te teremtetted az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. [Zsolt 146,6]


Apostolok 4:32
A hívők seregének pedig szíve lelke egy volt. Senki semmi vagyonát a magáénak nem mondta, hanem mindenük közös volt.


Apostolok 5:3
Péter azonban rászólt: Anániás, miért foglalta e! a Sátán a te szívedet, hogy hazudjál a Szentléleknek és a szántóföld árából félretégy?


Apostolok 5:4
Nemde, ha el nem adod, neked maradt volna meg és miután eladtad, nem a te hatalmadban volt-e az ára? Miért vetemedtél ilyesmire a te szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.


Apostolok 5:32
Mindezeknek mi vagyunk a tanúbizonyságai és a Szentlélek is, akit Isten ad az engedelmes szíveknek.


Apostolok 7:23
Mikor pedig negyvenedik évét betöltötte, arra indította a szíve, hogy meglátogassa atyjafiait, az izraelitákat.


Apostolok 7:39
A mi atyáink azonban nem akartak engedelmeskedni neki, hanem eltaszították maguktól és szívükben Egyiptom felé fordultak.


Apostolok 7:51
Keménynyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor ugyanúgy ellene szegültök a Szentléleknek, mint atyáitok.


Apostolok 7:54
Mikor pedig ezeket hallották, szívük nagy haragra gerjedt, és fogaikat csikorgatták ellene.


Apostolok 8:6
És a sokaság szívvel-lélekkel figyelt arra, amit Fülöptől hallott. És látta a jeleket, amelyeket cselekedett.


Apostolok 8:21
Nincs neked részed, sem örökséged ebben a dologban, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt.


Apostolok 8:22
Térj meg azért ebből a gonoszságodból és kérd az Urat, talán megbocsátja szíved gondolatát.


Apostolok 8:37
Fülöp azt felelte: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Az pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.


Apostolok 10:33
Ezért azonnal elküldtem hozzád és te szíves voltál és eljöttél. Must tehát mi mindnyájan az Isten színe előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazt, ámít az Úr parancsolt nekünk. Péter vallást tesz arról, hogy mindenki, aki hisz Krisztusban, bűnei bocsánatát veszi


Apostolok 11:23
Mikor ő odaért és látta az Isten kegyelmét, örvendezett és intette mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.


Apostolok 13:22
És mikor őt elvetette, Dávidot támasztotta nekik királyul, akiről bizonyságot is tett e szavakkal: Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, ezt a szívem szerint való férfiút, aki minden akaratomat véghezviszi. [Zsolt 89,21]


Apostolok 14:17
bár nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jótevőtök volt: Adott nektek a mennyből esőt és termő időket, megtöltötte szíveteket eledellel és örömmel.


Apostolok 15:8
És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert a Szentlelket nekik éppúgy megadta, mint nekünk;


Apostolok 15:9
és semmi megkülönböztetést nem tett köztünk és köztük, mert hit által megtisztította az ő szívüket.


Apostolok 16:14
És egy Lídia nevű, Tiatira városából való istenfélő bíborárus asszonynak, aki hallgatott reánk, az Úr megnyitotta a szívét, hogy befogadja mindazt, amit Pál mondott.


Apostolok 19:9
Mikor azonban némelyek megkeményítették szívüket, engedetlenkedtek és szidalmazták az Úr útját az egybegyűltek előtt, elvált tőlük és magával vitte a tanítványokat is. Éttől fogva mindennap egy bizonyos Tiránnus iskolájában prédikált.


Apostolok 21:13
de ő így felelt: miért szaggatjátok a szívemet ezzel a sírással? Hiszen én kész vagyok nemcsak bilincseket, hanem a halált is elszenvedni Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért.


Apostolok 28:7
Annak a helynek a környékén volt a sziget főemberének, név szerint Publiusznak a majorja. Szívesen fogadott és három napig nagyon barátságosan vendégül látott minket,


Apostolok 28:27
Mert megkövéredett ennek a népnek a szíve és fülükkel nehezen hallanak és szemüket behunyják, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek és meg ne térjenek és én meg ne gyógyítsam őket.


Rómaiakhoz 1:15
azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok.


Rómaiakhoz 1:21
mert bár az Istent megismerték, mégsem dicsőítették, mint Istent. Sem hálát nem adtak neki, hanem okoskodásaikkal hiábavalóságra vetemedtek és balgatag szívük elsötétedett.


Rómaiakhoz 1:24
Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék,


Rómaiakhoz 1:31
oktalanok, hitszegők, szívtelenek, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.


Rómaiakhoz 2:5
De konokságod és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, mikor az Isten igazságos ítélete nyilvánvalóvá lesz,


Rómaiakhoz 2:15
és megmutatják, hogy a törvény által követelt cselekedet be van írva szívükbe, amiről egyetemben bizonyságot tesz lelkiismeretük és az ő egész gondolatviláguk, s ez a kettő egymást kölcsönösen vádolja, vagy mentegeti.


Rómaiakhoz 2:29
hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek Lélekben, s nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem az emberektől, hanem Istentől van.


Rómaiakhoz 5:5
a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a nekünk adatott Szentlélek által. [Zsolt 22,6; 25,3]


Rómaiakhoz 6:17
De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, most azonban szívetek szerint engedelmeskedtetek a tanítás ama formájának (az evangéliumnak), amelyre Isten elvezérelt titeket,


Rómaiakhoz 8:27
Ám aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.


Rómaiakhoz 9:2
hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívem fájdalma.


Rómaiakhoz 9:3
Mert én szívesen lennék a Krisztustól elszakított és átkozott atyámfiaiért - test szerint való rokonaimért -, ha ezzel megmenthetném őket.


Rómaiakhoz 10:1
Atyámfiai, szívem szerint kívánom és könyörgök Istenhez Izraelért, hogy üdvözüljenek.


Rómaiakhoz 10:6
A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben, ki megy fel a mennybe? (tudniillik azért, hogy a Krisztust lehozza)


Rómaiakhoz 10:8
hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban és szívedben, azaz a hitnek amaz igéje, amelyet mi hirdetünk.


Rómaiakhoz 10:9
Mert ha száddal Úrnak vallód Jézust és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halottak közül: Üdvözülsz!


Rómaiakhoz 10:10
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre.


Rómaiakhoz 15:6
hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent a mi Urunk Jézus Krisztus Atyját.


Rómaiakhoz 16:18
Kerüljétek őket! Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, a Krisztusnak szolgálnak, hanem csak a hasuknak és szép kenetes beszéddel, meg hízelgéssel megcsalják a romlatlanok szívét.


1 Korintusi 2:9
Hanem, amint megvan írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és emberi szív meg nem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.


1 Korintusi 4:5
Azért hát idő előtt semmit ne ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki világosságra hozza még a sötétség titkait is és feltárja a szívek szándékait. És akkor Istentől kapja meg a neki járó dicséretet.


1 Korintusi 7:37
Aki azonban eltökélte szívében és szükség nem kényszeríti, de van hatalma a tulajdon akarata felett és úgy döntött szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól teszi.


1 Korintusi 14:25
szívének titkai nyilvánvalókká lesznek, s ő arcra borulva imádja Istent és megvallja, hogy valóban köztetek van az Isten.


2 Korintusi 1:22
el is pecsételt minket és a Lélek zálogát adta szívünkbe.


2 Korintusi 2:4
Mert sok szorongattatás és szívbéli aggódás között írtam nektek, sok könnyhullatással, nem azért, hogy megszomorítsalak titeket, hanem hogy megismerjétek azt a kiváltképpen való szeretetet, amelyet én éppen irántatok érzek.


2 Korintusi 2:17
Mi; mert nem vagyunk olyanok, mint sokan, akik üzérkednek az Isten igéjével, hanem tiszta szívből, sőt mintegy Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.


2 Korintusi 3:2
A mi levelünk ti vagytok szívünkbe írva, amelyet ismer és olvas minden ember.


2 Korintusi 3:3
Nyilvánvalóan Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok ti is, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva - nem kőtáblára. hanem a szívek hústábláira.


2 Korintusi 3:15
sőt mindmáig valahányszor olvassák Mózest, lepel borul a szívükre.


2 Korintusi 4:4
Mert hitetlen elméjüket a világ fejedelme annyira megvakította, hogy nem látták meg szívükben felragyogni annak a Krisztusnak dicsőségéről szóló evangéliumot, aki magának Istennek képmása.


2 Korintusi 4:6
Mert az Isten, aki így szólt: A sötétségből világosság ragyogjon fel: Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán felismerjük Isten dicsőségének ragyogását.


2 Korintusi 5:12
Nem ajánljuk tehát ismét magunkat, hanem alkalmat adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik színből és nem szívből dicsekednek.


2 Korintusi 6:11
Szánk megnyílt előttetek korinthusiak, szívünk kitárult.


2 Korintusi 6:13
Viszonzásul - mint gyermekeimhez szólok -, tárjátok ki ti is szíveteket.


2 Korintusi 7:2
Adjatok helyet nekünk a szívetekben! Senkinek nem ártottunk, senkit meg nem rontottunk, senkit meg nem csaltunk.


2 Korintusi 7:3
Nem ítéletképpen mondom, hiszen előbb mondtam, hogy szívünkben vagytok és életre halálra egyek vagyunk.


2 Korintusi 7:15
És ő most még jobb szívvel van irántatok, visszaemlékezve mindnyájatok engedelmességére: milyen félelemmel és remegéssel fogadtátok őt.


2 Korintusi 8:2
hogy a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségüknek gazdagságává növekedett.


2 Korintusi 8:16
Hála legyen az Istennek, aki érettetek ugyanezt a buzgóságot oltotta Titus szívébe is.


2 Korintusi 9:7
Ki-ki amint eltökélte szívében, úgy adjon, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.


2 Korintusi 9:11
így mindenben meggazdagodtok a teljes jószívűségre, amely általunk Isten iránti hálaadásra indít titeket.


2 Korintusi 9:13
Mert a szolgálat eredményes volta következtében dicsőítik az Istent, azért az engedelmességért, amellyel ti a Krisztus evangéliumáról vallást tesztek és azért a jószívűségért, amellyel nekik és mindenkinek adakoztok.


Galatákhoz 4:6
Minthogy valóban fiák vagytok, elküldötte Isten az ő Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abba! Atyám!


Galatákhoz 5:22
De a Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, szívesség, jóság, hűség,


Efézusiakhoz 3:17
hogy lakozzék a Krisztus a hit által szívetekben és a szeretetben alapot vévén és meggyökerezvén


Efézusiakhoz 4:18
mert meghomályosodott értelmükkel az isteni élettől elidegenültek és a bennük levő tudatlanság megkeményítette a szívókét.


Efézusiakhoz 5:19
Társalkodjatok egymással zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben; énekeljetek és dicséretet mondjatok szívetekben az Úrnak.


Efézusiakhoz 6:5
Ti szolgák, engedelmeskedjetek test szerint való uratoknak, mint a Krisztusnak, félelemmel és rettegéssel, de szív-béli odaadással.


Efézusiakhoz 6:6
Ne csak színből, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedjetek az Isten akaratát szívesen,


Efézusiakhoz 6:22
akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy tudtul adja, mint vagyunk és megvigasztalja szíveteket.


Filippiekhez 1:7
így kell gondolkodnom mindnyájatok felől, mert szívemen hordalak titeket, mint akik mind fogságomban, mind az evangélium oltalmazásában és megerősítésében mindnyájan részestársaim vagytok a kegyelemben.


Filippiekhez 1:18
De mit számít ez? Az a fő, hogy minden módon, akár színből, akár szívből, Krisztust hirdessék. Ennek örülök, és mindenha örülni fogok.


Filippiekhez 1:27
Csak a Krisztus evangéliumához illően viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol maradok, azt halljam felőletek, hogy egy Lélekben álltok, és egy szívvel-lélekkel küzdőtök az evangéliumi hitért.


Filippiekhez 2:1
Ha tehát van valami intés a Krisztusban, ha találunk valami bátorítást az Ő szeretetében, ha van bennünk lélekben való közösség, valami szívből fakadó indulat és együttérzés,


Filippiekhez 2:20
Nincs senki hozzá hasonló, aki úgy szívén viselné sorsotokat, mint ő,


Filippiekhez 4:7
És az Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.


Kolosséiakhoz 2:2
hogy megvigasztalódjék az Ő szívük egybeköttetve a szeretet által, és hogy eljussanak a teljes megértés egész gazdagságára az Isten ama titkának megismerésére, aki a Krisztus.


Kolosséiakhoz 3:15
És a Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, hiszen erre, vagytok elhívva, egy testben. És háládatosak legyetek.


Kolosséiakhoz 3:16
A Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Tanítsátok és intsétek egymást minden bölcsességgel. És hálás szívvel énekeljetek egymás közt Istennek zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket.


Kolosséiakhoz 3:19
Férfiak, szeressétek feleségeiteket és ne legyetek hozzájuk keserű szívvel.


Kolosséiakhoz 3:22
Ti szolgák, engedelmeskedjetek mindenben test szerint való uratoknak, nem színből szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem jó szívvel, az Úr félelmében.


Kolosséiakhoz 3:23
Bármit tesztek, szívesen cselekedjetek, mint akik az Úrnak és nem embereknek szolgálatában álltok.


Kolosséiakhoz 4:8
Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megtudjátok, mint vagyunk, és hogy megvigasztalja szíveteket;


Kolosséiakhoz 4:10
Köszönt titeket Árisztárkus, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse (aki felől parancsot vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok szívesen).


1 Tesszalonika 2:4
maga Isten méltatott arra minket, hogy reánk bízza az evangéliumot, és mi úgy hirdettük azt; nem azért, hogy embereknek lessünk, hanem az Istennek, aki vizsgálja a szívünket.


1 Tesszalonika 2:7
De jó szívvel jártunk közöttetek, amint a dajka dédelgetett gyermekei között.


1 Tesszalonika 2:8
Megkedveltünk titeket és szíves készséggel közöltük veletek nemcsak az Isten evangéliumát, hanem a magunk lelkét is, annyira megszerettünk titeket.


1 Tesszalonika 2:17
Mi pedig, atyámfiai, amint elszakadtunk tőletek egy kis időre, - arcra igen, de szívre nem! - annál buzgóbb vágyakozással igyekeztünk, hogy szemtől szembe megláthassunk.


1 Tesszalonika 3:13
Tegye erősekké szíveteket, feddhetetlenül szentekké Istenünk és Atyánk előtt, mikor eljön az Úr Jézus Krisztus minden ő szentjével egyetemben.


1 Tesszalonika 4:8
Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki az ő Szentlelkét adta a szívetekbe.


2 Tesszalonika 2:17
vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jóban: cselekedetben és beszédben egyaránt.


2 Tesszalonika 3:5
Az Úr pedig igazgassa szíveteket az Isten iránt való szeretetre és a Krisztusban való állhatatosságra.


1 Timóteushoz 1:5
A parancsolat célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből származó szeretet.


1 Timóteushoz 6:18
tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, szíves adakozók, javaikat közlők,


2 Timóteushoz 2:22
Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; de törekedjél igazságra, hitre, szeretetre, békességre, azokkal, akik az Urat tiszta szívből segítségül hívják.


Filemonhoz 1:7
Oly sok örömünk és vigasztalódásunk volt a te szeretetedben, atyámfia, hogy a szentek szíve mindig felfrissült általad.


Filemonhoz 1:12
akit íme visszaküldöttem hozzád - te pedig fogadd magadhoz -, őt, az én szívemet.


Filemonhoz 1:20
Bizony, atyámfia, szeretnék benned örömet találni az Úrban: Vidámítsd meg az én szívemet Krisztusban.


Zsidókhoz 3:8
meg ne keményítsétek szíveteket, mint a megkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, [Zsolt 95,7-11]


Zsidókhoz 3:10
Azért megharagudtam erre a nemzedékre és így szólam: Mindig tévelyegnek szívükben, de ők nem ismerték meg az én utaimat,


Zsidókhoz 3:12
Vigyázzatok atyámfiai, hogy ne legyen közületek senkiben hitetlen, gonosz szív, amely az élő Istentől elszakad;


Zsidókhoz 3:15
E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, mint a megkeseredéskor.


Zsidókhoz 4:7
ismét meghatároz egy napot: „Ma\, amint Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogy előbb is mondtuk: Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. [7] [Zsolt 95,7]


Zsidókhoz 4:12
Mert Isten beszéde élő és erővel teljes, élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait,


Zsidókhoz 8:10
Mert ez az a szövetség, amelyet kötök Izrael házával ama napok múltán, mondja az Úr, mikor törvényeimet adom az ő elméjükbe, és az ő szívükbe beírom azokat: és én Istenükké leszek, és ők népemmé lesznek.


Zsidókhoz 10:22
járuljunk hozzá igaz szívvel, a hit teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől,


Zsidókhoz 13:9
Különböző és idegen tanítások útján el ne tévelyedjetek; mert jó dolog, ha kegyelem erősíti meg a szívet, s nem eledelek, amelyek semmit sem használnak a velük élőknek.


Zsidókhoz 13:22
Kérlek pedig titeket, atyámfiai, szívleljétek meg ezt az intő beszédet, bárha csak röviden írtam nektek.


Jakab 1:8
a kétszívű és minden útjában állhatatlan ember.


Jakab 1:26
Ha valaki istenfélőnek gondolja magát, de nem zabolázza meg nyelvét, hanem ámítja a szívét, annak istentisztelete hiábavaló.


Jakab 3:14
Ha pedig keserű irigység vagy csúnya önzés van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen.


Jakab 4:8
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket, ti kétszínűek.


Jakab 5:5
Dőzsöltetek a földön és dobzódtatok; szíveteket hizlaltátok, mint az áldozás napján.


Jakab 5:8
Várjatok azért ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele elközelgett.


1 Péter 1:22
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességből képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre szenteltétek: - szeressétek tehát egymást buzgón, tiszta szívből,


1 Péter 2:18
Ti szolgák, teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak; nemcsak a jóknak és az emberségeseknek, hanem a szívteleneknek is.


1 Péter 3:4
hanem a szív elrejtett emberével, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.


1 Péter 3:15
hanem az Úr Krisztust szenteljétek meg szívetekben. Legyetek készek mindig megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet, de szelídséggel és istenfélelemmel.


2 Péter 1:7
a kegyességben az atyafiakhoz hajló szívet, az atyafiakhoz hajló szívben a szeretetet.


2 Péter 1:19
így egészen bizonyos nálunk a prófétai beszéd. Jól teszitek, ha figyeltek rá, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg felvirrad a nappal, és a hajnalcsillag felkel a szívetekben.


2 Péter 2:14
Szemük mindenütt parázna nőket lát, s nem telnek be a bűnnel; megtévesztik az állhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei.


1 János 3:17
Akinek világi javai vannak, és látja, hogy az ő atyjafia szűkölködik, és bezárja előtte az ő szívét, hogyan marad meg abban az Isten szeretete?


1 János 3:19
Erről ismerjük meg, hogy az igazságból valók vagyunk, és így nyugtatjuk meg előtte a szívünket,


1 János 3:20
ha szívünk elítél minket; azzal (nyugtatjuk meg), hogy Isten nagyobb, mint a mi szívünk, és mindent tud.


1 János 3:21
Szeretteim, ha nem ítél el minket a szívünk, teljes bizo-dalmunk van az Istenhez;


Jelenések 2:23
Gyermekeit is halállal vesztem el. És megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindegyikőtöknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. [Zsolt 7,10]


Jelenések 17:17
Mert az Isten adta szívükbe, hogy az ő akaratát cselekedjék, és neki egy akarattal engedelmeskedjenek; egyelőre adják át királyi hatalmukat a vadállatnak, míg be nem teljesednek az Isten beszédei.


Jelenések 18:7
Amennyire dicsőítette mását és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek neki; mert ezt mondta az ő szívében: úgy ülök, mint egy királynő, és nem vagyok özvegy, és nem látok gyászt soha.


Hungarian Bible (RLUZ) 1971
Public Domain