A A A A A


Keresés

Máté 1:21
Fiat szül és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg népét bűneiből. [Zsolt 130,8]


Máté 3:6
És ő megkeresztelte őket a Jordán vizében, miután meg vallottak bűneiket.


Máté 5:29
Ha pedig a te jobb szemed bűnre csábít téged, vájd ki és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy tagod vesszen oda, mintsem egész tested gyehennára jusson.


Máté 5:30
És ha a te jobb kezed bűnre visz téged, vágd le azt és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy tagod vesszen el, mintsem egész tested a gyehennára kerüljön.


Máté 9:2
És íme hoztak hozzá egy ágyban fekvő szélütöttet. Jézus lattá a hitüket és így szólt a szélütöttnek: Bízzál fiam, megbocsáttatnak a te bűneid.


Máté 9:5
Mert mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttatnak a te bűneid! Vagy ezt mondani: Kelj fel és járj?


Máté 9:6
Hogy pedig megtudjátok: Az Ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, így szólt a szélütöttnek: Kelj fel, vedd az ágyadat és eredj haza.


Máté 9:10
És mikor otthon asztalnál ült, íme sok vámszedő bűnös ment oda és letelepedtek ők is Jézussal meg a tanítványaival.


Máté 9:11
Ennek láttára azt mondták a farizeusok a tanítványoknak: Miért eszik a ti mesteretek együtt a vámszedőkkel és bűnösökkel?


Máté 9:13
Menjetek el és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.


Máté 11:19
Eljött az Ember Fia, aki eszik és iszik és azt mondják: íme a nagyétkű és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja. A bölcsességet tettei igazolják. [Péld17-35]


Máté 12:31
Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embernek, de a Lélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot.


Máté 12:37
Mert beszédedből ítélnek majd igaznak, vagy bűnösnek.


Máté 18:8
Ha pedig kezed, vagy lábad bűnre csábít téged, vágd le és vesd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán, vagy sántán mégy az életre, mintha épkézláb az örök tűzre.


Máté 18:9
És ha a szemed bűnre csábít téged, vájd ki és vesd el magadtól; jobb neked félszemmel az életre menned, mint ép szemmel az örök tűzre vettetned.


Máté 23:30
és azt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna bűntársaik a próféták vérének kiontásában.


Máté 26:28
mert ez az én vérem, az újszövetség vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára


Máté 26:45
Akkor odament a tanítványokhoz és így szólt nekik: Alusztok és pihentek? íme eljött az óra és az Ember Fiát árulással bűnösök kezére adják.


Márk 1:4
Így történt, hogy megjelent János és keresztelt a pusztában és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.


Márk 1:5
És kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek mind, és megkeresztelkedtek általa a Jordán folyóban, vallást téve bűneikről.


Márk 2:5
Jézus pedig, mikor látta hitüket, így szólott a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid.


Márk 2:7
Miért beszél ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hacsaknem egyedül az Isten?


Márk 2:9
Mi könnyebb, azt mondanom e gutaütöttnek: Megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondanom: Kelj fel, vedd az ágyadat és járj?


Márk 2:10
Tudjátok meg tehát, hogy az Ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, így szólt a gutaütöttnek:


Márk 2:15
És történt, hogy mikor ennek házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus mellé az ő tanítványaival együtt, olyan sokan voltak a követői,


Márk 2:16
És mikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy együtt eszik a bűnösökkel és a vámszedőkkel, felszólaltak a tanítványai előtt: Együtt eszik a bűnösökkel és a vámszedőkkel!


Márk 2:17
Ezt hallva Jézus azt mondta nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy igazakat hívjak a megtérésre, hanem a bűnösöket.


Márk 3:28
Bizony mondom nektek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is, akármilyen nagy az a káromlás,


Márk 3:29
de aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örökkévaló bűn terheli.


Márk 4:12
hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; hallván halljanak, de ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik bocsánatot ne nyerjenek.


Márk 8:38
Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedékben, az Ember Fia is szégyellni fogja őt, mikor eljön majd az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.


Márk 9:42
Aki pedig bűnre csábít egyet e hívő kicsinyek közül, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe dobják.


Márk 9:43
Ha bűnre visz téged a kezed, vágd le azt. Jobb neked csonkán bemenni az életre, mint két kézzel a gyehennára, az olthatatlan tűzre,


Márk 9:45
És ha lábad visz bűnre téged, vágd le azt, jobb neked sántán bemenned az életre, mintha két lábaddal vetnek a gyehennára,


Márk 14:41
Harmadszor is eljött, és azt mondta nekik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Megvan! (Meglett!) Eljött az óra, íme az Ember Fia a bűnösök kezébe adatik.


Márk 15:28
így teljesedett be az írás, amely ezt mondja: És a bűnösök közé számláltatott.


Lukács 1:77
közöld az ő népével az üdvösség ismeretét, bűneik bocsánatát,


Lukács 3:3
És ő bejárta a Jordán egész környékét és hirdette a megtérés keresztségét, a bűnök bocsánatára.


Lukács 5:8
Amikor ezt Simon Péter látta, Jézus lábai elé borult és azt mondta: Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok.


Lukács 5:20
Amikor látta hitüket, így szólt: Ember, megbocsáttattak a te bűneid.


Lukács 5:21
Akkor az írástudók és farizeusok elkezdtek tanakodni: Kicsoda ez, hogy ilyen istenkáromlást mond? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hacsak nem egyedül Isten?


Lukács 5:23
Mi könnyebb: Ha azt mondom: Megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ha azt mondom: Kelj fel és járj?


Lukács 5:24
Tudjátok meg tehát, hogy az Ember Fiának van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket - így szólt a gutaütöttnek: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat és eredj haza!


Lukács 5:30
És a farizeusok és írástudók zúgolódtak, és így szóltak tanítványaihoz: Miért esztek, isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt?


Lukács 5:32
Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.


Lukács 6:32
Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jót tettetek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.


Lukács 6:33
És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi jót tettetek? Hiszen a bűnösök is ugyanezt cselekszik.


Lukács 6:34
És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi jót tettetek? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.


Lukács 7:34
Eljött az Ember Fia, aki eszik, és iszik, és azt mondjátok: íme, a falánk és borissza ember, vámszedők és bűnösök barátja.


Lukács 7:37
És íme volt abban a városban egy bűnös asszony. Ez megtudta, hogy ő a farizeus házában asztalhoz telepedett, hozott egy alabástrom szelence kenetet,


Lukács 7:39
Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, így szólt magában: Ha ez próféta volna, tudná, ki és miféle ez az asszony, aki őt érinti, hiszen ez egy bűnös asszony.


Lukács 7:47
Ezért azt mondom neked: Az 6 sok bűne bocsánatot nyert (neki sok bűne bocsáttatott meg), s ezért sok benne a szeretet is. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.


Lukács 7:48
Majd így szólt az asszonynak: Megbocsáttattak a te bűneid.


Lukács 7:49
Erre az asztaltársak összesúgtak, kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?


Lukács 11:4
És bocsásd meg bűneinket, amint mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.


Lukács 11:48
így hát ti tanúbizonyságot tesztek atyáitok cselekedetei mellett, és bűntársaik vagytok, mert azok megölték őket, ti pedig építitek sírjaikat.


Lukács 13:2
És Jézus ezt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket szenvedték?


Lukács 13:4
Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akikre rászakadt a torony Siloám tavánál és megölte őket, bűnösebb volt Jeruzsálem minden más lakójánál?


Lukács 15:1
Mindenféle vámszedő és bűnös jött hozzá, hogy hallgassák őt.


Lukács 15:2
A farizeusok és írástudók pedig zúgolódtak: Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik.


Lukács 15:7
Mondom nektek, hogy ugyanígy a mennyben is nagyobb öröm lesz egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akiknek nincs szükségük megtérésre.


Lukács 15:10
Mondom nektek, így örvendeznek az Isten angyalai is egyetlen megtérő bűnösön.


Lukács 17:2
Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják, minthogy egyet is bűnre csábítson e kicsinyek közül.


Lukács 18:13
A vámszedő pedig távol állva még a tekintetét sem merte felemelni az égre, hanem csak a mellét verte és így könyörgött: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!


Lukács 19:7
Akik ezt látták, mind zúgolódtak: bűnös emberhez ment be szállásra!


Lukács 22:37
Mondom nektek, még ennek az írásnak is be kell teljesednie rajtam: és a bűnösök közé számláltatott. Ami elrendeltetett felőlem, az mind beteljesedik.


Lukács 23:4
De Pilátus azt mondta a papi fejedelmeknek és a sokaságnak: Semmi bűnt nem találok ebben az emberben.


Lukács 23:14
így szólt hozzájuk: Idehoztátok nekem ezt az embert, mint valami népámítót, s íme, én előttetek vallattam őt, de semmi olyan bűnt nem találtam benne, amivel őt vádoljátok.


Lukács 23:22
Ő pedig harmadszor is mondta nekik: Mi rosszat tett hát? Semmi halált érdemlő bűnt nem találtam benne, ezért megfenyítem őt és elbocsátom.


Lukács 24:7
Ezt mondta: Kell hogy az Ember Fiát bűnös emberek kezébe adják, megfeszítsék és harmadnap feltámadjon.


Lukács 24:47
És hogy az ő nevében a megtérésnek és bűnbocsánatnak evangéliumát kell hirdetni minden nép között, kezdve Jeruzsálemen.


János 1:29
Másnap látta János, amint Jézus őhozzá megy, és így szólt: Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!


János 8:7
De mikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta: Aki közületek nem bűnös, az vessen rá először követ.


János 8:21
Ismét azt mondta azért nekik Jézus: Én elmegyek, és ti majd kerestek engem. És meg fogtok halni bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.


János 8:24
Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok az, aki vagyok (a Messiás ti.), meghaltok bűneitekben.


János 8:34
Felelt Jézus: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, rabszolgája a bűnnek.


János 8:46
közületek kicsoda bizonyíthat reám bűnt? Ha pedig igazságot szólok, miért nem hisztek nekem?


János 9:16
Egyik-másik farizeus megjegyezte: Nem Istentől való ez az ember, mert a szombatot nem tartja meg. Mások meg azt mondták: Hogyan tudna bűnös ember ilyen csodát tenni? És meghasonlás támadt köztük.


János 9:24
Ekkor másodszor is szólították azt az embert, aki vak volt, és ezt mondták neki: Adj dicsőséget az Istennek. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös;


János 9:25
de az így felelt: Hogy bűnös-e, nem tudom; egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok.


János 9:31
Tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, csak azt, aki istenfélő, és az Ő akaratát cselekszi.


János 9:34
A felelet ez volt: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kivetették őt a gyülekezetből.


János 9:41
Felelt nekik Jézus: Bár azok volnátok, akkor nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok: Látunk - azért megmarad a ti bűnötök.


János 15:22
Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nekik, nem volna bűnük, de most nincs mentségük bűneikre.


János 15:24
Ha nem cselekedtem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más, nem volna bűnük; de most mindent láttak, mégis gyűlöltek engem is, az én Atyámat is.


János 16:8
És ha eljön, a világ elé tárja, mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet.


János 16:9
A bűn az, hogy nem hisznek bennem:


János 18:38
Pilátus ennyit mondott Micsoda az igazság? Ezt mondván újra kiment a zsidókhoz és megmondotta nekik: én nem találok benne semmi bűnt.


János 19:4
Majd ismét kiment Pilátus, és ezt mondta nekik: íme én kihozom ót elétek, hogy megtudjátok, én semmi bűnt nem találok benne.


János 19:6
Amikor azért látták őt a papi fejedelmek és a szolgák, így kiáltottak: Feszítsd meg! Feszítsd meg! Azt mondta nekik Pilátus: Vigyétek el ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok, benne bűnt.


János 19:11
Jézus így felelt: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Nagyobb a bűne azért annak, aki a te kezedbe adott engem.


János 20:23
Akinek bűneit megbocsátjátok, azok bűnbocsánatot nyernek; akikéit megtartjátok, azoknak megmarad.


Apostolok 2:38
Péter ezt mondta nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevére, bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát.


Apostolok 3:19
Tartsatok hát bűnbánatot és térjetek meg, hogy Isten eltörölje a ti bűneiteket s így eljöjjön reátok a nagy ünnepi pihenés napja az Úrtól,


Apostolok 3:26
Az Isten az ő Fiát elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el. És ő megáld titeket azáltal, hogy mindegyikőtök megtér a bűneiből.


Apostolok 5:31
Ezt az Isten fejedelemmé és megváltóvá emelte jobbjával, hogy Izraelnek megtérést és bűnbocsánatot adjon.


Apostolok 7:60
Majd térdre esve hangosan így kiáltott: Uram, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt! E szavak után meghalt.


Apostolok 10:33
Ezért azonnal elküldtem hozzád és te szíves voltál és eljöttél. Must tehát mi mindnyájan az Isten színe előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazt, ámít az Úr parancsolt nekünk. Péter vallást tesz arról, hogy mindenki, aki hisz Krisztusban, bűnei bocsánatát veszi


Apostolok 10:43
A próféták is mind bizonyságot tesznek, hogy bűnei bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki hisz őbenne.


Apostolok 13:38
Vegyétek tehát tudomásul atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdettetik nektek a bűnök bocsánata,


Apostolok 22:16
Most tehát miért késedelmeskedel? Kelj fel, keresztelkedjél meg, mosd le a bűneidet és hívd segítségül az Úr nevét.


Apostolok 25:18
Ám vádlói, amikor szembe állottak vele, semmi olyat nem hoztak fel ellene, amit én bűntettnek tarthattam volna,


Apostolok 26:18
hogy megnyisd szemüket és a sötétségből világosságra és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Vegyék bűneik bocsánatát és osztályrészüket azok között, akik megszentelődtek a bennem való hit által.


Apostolok 26:20
hanem először a damaskusiaknak és jeruzsálemieknek, majd Júdea egész tartományában, sőt a pogányok között is hirdettem, hogy bánják meg bűneiket, térjenek meg az Istenhez és cselekedjenek megtéréshez méltó cselekedeteket.


Rómaiakhoz 3:7
De ha az Isten igaz volta az én hazugságom által növekedett az ő dicsőségére, akkor miért esem ítélet alá én is, mint bűnös?


Rómaiakhoz 3:9
Hogyan van tehát? Különbek vagyunk-e (mi, zsidók)? Éppenséggel nem! Mert az előbb nyilván megmutattuk, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;


Rómaiakhoz 3:20
Ezért a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg őelőtte, mert a törvény csak arra való, hogy a bűnt felismerjük általa. [Zsolt 143,2]


Rómaiakhoz 3:25
akit az Isten engesztelő áldozatul rendelt az ő vére által, a benne hívők számára. Ezzel az ő igazságát mutatta meg, mert megelőzőleg elkövetett bűnök az Isten hosszútűrésének idején büntetlenül maradtak,


Rómaiakhoz 4:7
Boldogok, akiknek gonoszságaik meg vannak bocsátva és bűneik el vannak fedezve,


Rómaiakhoz 4:8
boldog ember az, akinek az Úr nem számít be bűnt.


Rómaiakhoz 4:25
Őt az Isten halálra adta a bűneinkért és feltámasztotta megigazulásunkért.


Rómaiakhoz 5:8
Isten pedig irántunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt érettünk, amikor még bűnösök voltunk.


Rómaiakhoz 5:12
Egy ember által jött be tehát a világba a bűn, a bűn által pedig a halál és a halál minden emberre elhatott, mivel mindenki vetkezik.


Rómaiakhoz 5:13
Volt tehát a világban bűn a törvény előtt is; a bún azonban nem számíttatik be, ha nincs törvény.


Rómaiakhoz 5:15
De az Isten kegyelmi ajándékával nem úgy áll a dolog, mint a bűnesettel. Mert ha amaz egynek bűnesete által sokan haltak is meg, az Isten kegyelmi ajándéka amaz egy embernek, Jézus Krisztusnak kegyelméből még sokkal bőségesebben áradt ki sokakra.


Rómaiakhoz 5:16
És ez a kegyelmi ajándék sem hasonlít amaz egy ember bűnének következményéhez, mert az ítélet egy ember bűnéből lett kárhoztatássá, a kegyelmi ajándék pedig sok bűnből lett igaznak nyilvánítássá (megigazítássá).


Rómaiakhoz 5:17
Mert ha egynek bűnesete miatt uralkodott a halál amaz egy ember által, sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bőségében részesültek.


Rómaiakhoz 5:18
Bizonyára azért amint egynek bűnesete folytán minden emberre kihatott a kárhozat, úgy egynek igazsága folytán minden emberre elhatott az élet a megigazulásban.


Rómaiakhoz 5:19
Mert amint egy ember engedetlensége által sokan a bűnösök sorába kerültek, úgy egynek engedelmessége által sokan az igazak sorába kerültek.


Rómaiakhoz 5:20
Közben pedig bejött a törvény, hogy megnövekedjék a törvényszegés; de ahol megnövekedett a bűn, ott a kegyelem még bőségesebben áradt el,


Rómaiakhoz 5:21
hogy amint uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is az örökéletre való megigazulásban, a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:1
Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?


Rómaiakhoz 6:2
Semmiképpen! Mi, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élhetnénk még abban?


Rómaiakhoz 6:6
Tudjuk pedig, hogy a mi óemberünk azért feszíttetett vele együtt keresztre, hogy a bűn teste bennünk megsemmisüljön, és többé ne szolgáljunk a bűnnek.


Rómaiakhoz 6:7
Mert aki meghalt, megszabadult a bűntől,


Rómaiakhoz 6:10
Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, életével pedig az Istennek él.


Rómaiakhoz 6:11
így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban.


Rómaiakhoz 6:12
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben és ne engedjetek kívánságainak.


Rómaiakhoz 6:13
Se ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiül a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, s tagjaitokat is adjátok Istennek, az igazság fegyvereiül.


Rómaiakhoz 6:14
A bűn nem fog uralkodni tirajtatok, mivel nem törvény alatt vagytok, hanem kegyelem alatt.


Rómaiakhoz 6:16
Nem tudjátok-e, hogyha valakinek odaadjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok a tulajdonai, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az igazságnak az életre?


Rómaiakhoz 6:17
De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, most azonban szívetek szerint engedelmeskedtetek a tanítás ama formájának (az evangéliumnak), amelyre Isten elvezérelt titeket,


Rómaiakhoz 6:18
és miután megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek.


Rómaiakhoz 6:20
Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól „szabadok\ voltatok.


Rómaiakhoz 6:22
Most ellenben, miután megszabadultatok a bűntől és az Istennek lettetek szolgáivá, megvan a gyümölcsötök a Szentlélekben, amelynek a vége az örök élet.


Rómaiakhoz 6:23
A bűn zsoldot fizet és zsoldja a halál; Isten ajándékot ad, s kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.


Rómaiakhoz 7:5
Mert mikor a testben voltunk, tagjainkban a törvény által bűnös szenvedélyek ébredtek, hogy a halálnak gyümölcsözzenek.


Rómaiakhoz 7:7
Mit mondunk tehát? Bűn-e a törvény? Semmiképpen! Sőt még a bűnt is csak a törvény által ismertem meg. Mert a kívánságról sem tudtam volna, hogy gonosz, ha a törvény nem mondta volna: Ne kívánd!


Rómaiakhoz 7:8
De a bűn felhasználta az alkalmat és a parancsolat által mindenféle gonosz kívánságot ébresztett bennem, mert a törvény nélkül a bűn halott.


Rómaiakhoz 7:9
Én pedig egykor törvény nélkül éltem, de a parancsolat eljöttével életre kelt a bűn,


Rómaiakhoz 7:11
Mert a bűn felhasználta az alkalmat a parancsolat által, megcsalt engem és megölt általa.


Rómaiakhoz 7:13
Tehát ami jó, az nekem halálommá lett? Semmiképpen! Sőt inkább a bűn, hogy bűn volta még nyilvánvalóbbá legyen, a jó által okoz nekem halált, s a (jó) törvény által a bűn még bűnösebb lesz.


Rómaiakhoz 7:14
Tudjuk, hogy a törvény Lélek szerint való, de én testi vagyok, eladva rabszolgául a bűnnek.


Rómaiakhoz 7:17
s így már nem én cselekszem, hanem a bennem lakozó bűn.


Rómaiakhoz 7:20
Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor nem én magam viszem azt véghez, hanem a bennem lakozó bűn.


Rómaiakhoz 7:23
de érzek egy másik törvényt tagjaimban, amely az én elmém törvénye ellen hadakozik és engem foglyul ejt a bűn törvényének, amely tagjaimban van.


Rómaiakhoz 7:25
Isten; a mi Urunk Jézus Krisztus által! Hála, hála neki! Igen, bár én az elmémmel az Istennek szolgálok, de testemmel a bűn törvényének.


Rómaiakhoz 8:2
mert a Jézus Krisztusban való élet lelki törvénye megszabadított téged a bűn és halál törvényétől.


Rómaiakhoz 8:3
Ami lehetetlen volt a törvénynek, mivel erőtlen volt a test miatt, azt megcselekedte az Isten, amikor elküldte az ő Fiát a bűnös testhez hasonló formában és a bűnért a bűnt (ebben a) testben kárhoztatta,


Rómaiakhoz 8:10
Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek él a megigazulás által.


Rómaiakhoz 11:27
és az lesz velük az én szövetségem, hogy eltörlöm bűneiket.


Rómaiakhoz 13:14
hanem öltözzetek fel az Úr Jézus Krisztust és a testet ne dédelgessétek bűnös kívánságokra.


Rómaiakhoz 14:23
De ha valaki kételkedik és mégis eszik, bűnös az, mert nem hitből teszi; ami nincs hitből, bűn az.


1 Korintusi 6:18
Kerüljétek a paráznaságot! Mindenféle bűn, amit az ember elkövet, a testen kívül esik, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vetkezik.


1 Korintusi 15:3
Legfontosabb, ámít átadtam nektek, az volt - amit én is úgy vettem -, hogy Krisztus, meghalt a mi bűneinkért az írások szerint,


1 Korintusi 15:17
ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a ti hitetek, még bűneitekben vagytok;


1 Korintusi 15:56
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje a törvény.


2 Korintusi 5:19
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem számította be nekik bűneiket és reánk bízta a megbékéltetés igéjét.


2 Korintusi 5:21
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.


Galatákhoz 1:4
aki Önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint,


Galatákhoz 2:15
Mi, természet szerint zsidók és nem pogányok közül való „bűnösök\,


Galatákhoz 2:17
Ha pedig Krisztusban keresve a megigazulást mi magunk is bűnösöknek valljuk magunkat, vajon Krisztus a bűn szolgája-e? Semmiképpen sem.


Galatákhoz 2:18
De nagyon is bűnössé teszem magamat, ha ismét felépítem azt, amit lerontottam.


Galatákhoz 3:19
Mire való tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön a Mag, akinek szól az ígéret. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által.


Galatákhoz 3:22
De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hit által legyen a hívőké.


Galatákhoz 6:1
Atyámfiai, még ha valakit valami bűn megejt is, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelídségnek lelkével, de vigyázz magadra, hogy te magad is kísértésbe ne essél.


Efézusiakhoz 1:7
Őbenne van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnök bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.


Efézusiakhoz 2:1
Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt.


Kolosséiakhoz 1:14
Benne van a mi vakságunk, bűneinknek bocsánata.


Kolosséiakhoz 2:11
Krisztusban körül is metéltettetek, nem kézzel való körülmetéléssel, hanem azzal, hogy levetettétek a bűnös testet,


Kolosséiakhoz 2:13
és titeket, akik halottak voltatok a bűnök miatt és testetek körülmetéletlensége miatt, ővele együtt megelevenített és megbocsátotta nekünk minden bűneinket,


Kolosséiakhoz 3:5
Öldököljétek meg azért tagjaitokban, ami földi: a paráznaságot, tisztátalanságot, bűnös szenvedélyt, gonosz kívánságot és a kapzsiságot, mert az bálványimádás.


1 Tesszalonika 2:16
Minket is ők akadályoznak meg abban, hogy prédikáljunk a pogányoknak is lelkük megmentésére, így teszik teljessé mindenkor bűneiket, de utoléri őket az ítéletkor az Isten haragja.


1 Tesszalonika 4:5
Nem bűnös vágy gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent.


1 Timóteushoz 1:9
és megérti, hogy a törvény nem az igazért adatott, hanem a törvénytiprókért és az engedetlenekért, az istentelenekért és a bűnösökért, a gonoszokért és a latrokért, az apagyilkosokért és anyagyilkosokért, az ember ölökért,


1 Timóteushoz 1:15
Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, és azok között az első én vagyok.


1 Timóteushoz 2:14
És nem Ádám csalattatott meg, hanem az asszony, és ő esett bűnbe.


1 Timóteushoz 5:22
A kézrátételt el ne hirtelenkedd, se ne légy részes mások bűneiben; őrizd meg magadat tisztán.


1 Timóteushoz 5:24
Némely embernek bűnei oly nyilvánvalóak, hogy előttük mennek az ítéletre; némelyeknek viszont utánuk mennek.


2 Timóteushoz 3:6
Mert közülük valók azok, akik belopakodnak a családokba, és foglyul ejtik az olyan asszonyokat, akiket bűnök terhelnek és mindenféle vágyak hajtanak;


Zsidókhoz 1:3
Ó az Isten dicsőségének visszfénye és lényegének mintája, aki igéje hatalmával összetartja a mindenséget. Minket bűneinkből megtisztítván, a magasságbeli Felségnek jobbjára ült. [Zsolt 110,1]


Zsidókhoz 2:17
Ezért kellett neki mindenestül hasonlónak lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő és hű főpap legyen az Isten előtt való szolgálatban; ezért tud engesztelést szerezni a nép bűneiért.


Zsidókhoz 3:13
hanem intsétek egymást minden nap, míg tart a „ma\, hogy a bűn csalárdsága közületek senkit meg ne keményítsen.


Zsidókhoz 4:15
Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem olyan, aki, éppúgy, mint mi, mindenben megkísértetett, de bűntelen maradt.


Zsidókhoz 5:1
Az emberek közül választott minden főpap az emberek javára van rendelve, az Isten előtt való szolgálat végzésére, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be engesztelésül a bűnökért.


Zsidókhoz 5:3
Emiatt nemcsak a népért, nem önmagáért is köteles volt bűnért való áldozatot bemutatni.


Zsidókhoz 7:26
Mert ilyen főpap illett hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtelen, bűn nélküli, aki az egeknél magasságosabb lett,


Zsidókhoz 7:27
akinek nincs szüksége, mint a (földi) főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért, mert ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, mikor önmagát adta áldozatul.


Zsidókhoz 8:12
mert irgalmas leszek álnokságaik iránt, és bűneikről nem emlékezem meg,


Zsidókhoz 9:7
A másodikba azonban egy évben csak egyszer ment be maga a főpap, vérrel a kezében, amelyet magáért és a népnek tudatlanságból elkövetett bűneiért mutatóit be áldozatul.


Zsidókhoz 9:15
És azért új szövetség közbenjárója ő, mivel meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak nyerjék el az örökkévaló örökség ígéretét.


Zsidókhoz 9:22
A törvény szerint is a vér a legfőbb tisztító jegy (majdnem mindent a vér tisztít meg), és vérnek kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.


Zsidókhoz 9:26
mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával (egyszer s mindenkorra) eltörölje a bűnt.


Zsidókhoz 9:28
úgy Krisztus is, aki egyszer megáldoztatott, hogy sokak bűneit elhordozza, másodszor majd a bűn hordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.


Zsidókhoz 10:3
De az áldozatok évről évre emlékeztetnek a bűnre.


Zsidókhoz 10:4
Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.


Zsidókhoz 10:6
égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél.


Zsidókhoz 10:8
Mikor fentebb így idéztük: Áldozatot és ajándékokat, és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél - ezeket a törvény szerint mutatják be -,


Zsidókhoz 10:11
És minden pap naponként szolgálatba áll, és gyakorta mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem tudják eltörölni a bűnöket.


Zsidókhoz 10:12
Ő ellenben egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, s utána mindörökre az Isten jobbjára ült,


Zsidókhoz 10:17
és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.


Zsidókhoz 10:18
Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért való áldozat.


Zsidókhoz 10:26
Mert ha szándékosan vetkezünk, amikor már az igazság megismerésére eljutottunk, többé nincs engesztelő áldozat bűneinkért,


Zsidókhoz 11:25
Inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét;


Zsidókhoz 12:1
Azért hát mi is, mint hogy a tanúknak ilyen nagy fellege vesz körül, tegyünk félre minden akadályt és körülhálózó bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő küzdőteret;


Zsidókhoz 12:3
Gondoljatok azért arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy csüggeteg lélekkel meg ne lankadjatok.


Zsidókhoz 12:4
Mert a bűn ellen való tusakodásban még nem állottatok ellen a vérig.


Zsidókhoz 13:11
Mert amely állat vérét a főpap a szent helybe beviszi a bűnért, annak testét megégetik a táboron kívül.


Jakab 1:15
Azután a kívánság fogan és bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutva halált fiadzik.


Jakab 4:1
Honnan van a sok háborúság és a sok harc közöttetek? Nem onnan-e, hogy bűnös vágyak tusakodnak tagjaitokban?


Jakab 4:3
Ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek; azért, hogy bűnös vágyaitokat hizlaljátok.


Jakab 4:8
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket, ti kétszínűek.


Jakab 4:17
Aki azért tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak.


Jakab 5:15
A hitből való imádság megtartja a szenvedőt, és az Úr lábra állítja. És ha bűnt követett el, bocsánatot nyer.


Jakab 5:16
Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésében.


Jakab 5:20
tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, annak lelkét mentette meg a haláltól és sok bűnt elfedez. [Péld 10,12]


1 Péter 2:20
viszont micsoda dicsőség az, ha bűnt cselekedve tűritek az arcul verést? De hajót cselekedve szenvedtek és tűrtök, ez kegyelem Isten színe előtt.


1 Péter 2:22
Ő bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem volt található szájában;


1 Péter 2:24
aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg.


1 Péter 3:18
Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy titeket Istenhez vezéreljen; halálra adták ugyan test szerint, de megelevenedett Lélek szerint.


1 Péter 4:1
Mivel tehát Krisztus szenvedett testben, ti is fegyverkezzetek fel azzal a meggondolással, hogy aki testben szenved, elszakad a bűntől,


1 Péter 4:18
És ha az igaz is alig menekül meg, hová lesz az istentelen és a bűnös? [Péld 11,31]


2 Péter 1:4
és megajándékozott amaz igen becses és igen nagy ígérettel, hogy (az ismeret által) isteni természet részeseivé leszünk, és kimenekülünk a romlottságból, amely a bűnös vágy által uralkodik a világon.


2 Péter 1:9
Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vaksi, rövideszű és megfeledkezik régi bűneiből való megtisztulásáról.


2 Péter 2:4
Mert ha a bűnbeesett angyaloknak nem kedvezett az Isten, hanem a mélységbe taszította, és a sötétség láncaira adta őket, hogy rabokként őrizzék az ítéletre;


2 Péter 2:14
Szemük mindenütt parázna nőket lát, s nem telnek be a bűnnel; megtévesztik az állhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei.


1 János 1:7
Ha azonban világosságban járunk, amint ő maga is világosság, közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.


1 János 1:8
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincs bennünk.


1 János 1:9
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő, hogy megbocsásson és megtisztítson minket minden gonoszságtól.


1 János 2:2
És ő engesztelés a mi bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is.


1 János 2:12
írok nektek gyermekeim, mert bűneitek meg vannak bocsátva az ő nevéért.


1 János 3:4
Mindenki, aki a bűnt cselekszi, az Isten torvényét megszegi: mert a bűn a törvény megszegése.


1 János 3:5
És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a bűnöket eltörölje; és őbenne nincsen bűn.


1 János 3:8
Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vetkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.


1 János 3:9
Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született.


1 János 4:10
Nem abból áll ez a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent, hanem, hogy 6 szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelésül a mi bűneinkért.


1 János 5:16
Ha valaki látja, hogy atyjafia vetkezik - nem halálos bűnnel -, könyörögjön, és az Isten életet ad, de csak azoknak, akik nem halálos bűnnel vetkeznek. Van halálos bűn. Nem az ilyenekért mondom, hogy könyörögjön.


1 János 5:17
Minden igazságtalanság bűn, de van olyan bűn is, amely nem halálos.


Júdás 1:15
hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntesse az istenteleneket minden cselekedetükért, amelyet istenkáromló bűnösök mondtak őellene.


Jelenések 1:5
és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki szeret minket, és vére árán megváltott bűneinkből,


Jelenések 18:4
Azután az égből más szózatot hallottam, amely ezt mondta: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne érének a reá váró csapások titeket is,


Jelenések 18:5
mert az ó bűnei az égig tornyosultak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.


Hungarian Bible (RLUZ) 1971
Public Domain