Instagram
English
A A A A A
Keresés
Máté 2:10
Látván a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek.


Máté 13:20
A köves talajra hullott mag pedig az, mikor hallja valaki az igét s mindjárt nagy örömmel fogadja.


Máté 13:44
Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, ha megtalál, elás és örömében elmegy, eladja mindenét, amije van és megveszi azt a szántóföldet.


Máté 25:21
Az ura azt mondta: Jól van te hűséges és derék szolga, hű voltál a kevésen, ezután sokat bízok rád. Menj be a te uradnak örömébe (ünnepi lakomájára).


Máté 25:23
Szólott neki is az ő ura: Jól van, te derék és hűséges szolga; hű voltál a kevésen, ezután sokat bízok rád, menj be a te uradnak örömébe!


Máté 28:8
És gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak.


Márk 4:16
És hasonlóképpen a köves helyre vetett magvak azok, akik mihelyt hallják az igét, örömmel fogadják,


Márk 6:20
mert Heródes félt Jánostól; igaz és szent embernek tartotta és védelmezte. Mikor hallgatta, sokszor zavarba jött, de azért örömest hallgatta.


Márk 12:37
Maga Dávid Urának nevezi őt akkor hogyan lehet neki a fia? És a nagy sokaság örömest hallgatta.


Márk 12:38
Tanítás közben ezt mondta: Őrizkedjetek az írástudóktól, akik örömest járnak hosszú köntösökben, és szeretik a piacokon való köszöntéseket,


Márk 14:11
Ezt ők igen nagy örömmel hallották, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. 6 pedig kereste a kedvező alkalmat, amikor elárulhatná.


Lukács 1:14
Örömöd és vigasságod lesz ő neked, és sokan örülnek majd születésének.


Lukács 1:19
De az angyal azt mondta neki: Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, Ő küldött engem azért, hogy beszéljek veled és meghozzam neked ezt az örömhírt.


Lukács 1:44
Mert íme, mihelyt megcsendült fülemben köszöntésed hangja, méhemben a magzat repesni kezdett az örömtől.


Lukács 2:10
És az angyal azt mondta nekik: Ne féljetek, íme, hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz,


Lukács 8:13
A sziklás földbe esettéit azok, akik meghallgatják az igét, be is fogadják örömmel de nem ver bennük gyökeret csak ideig-óráig hisznek, ám a kísértés idején elszakadnak.


Lukács 8:40
Amikor pedig Jézus visszatért, a nép örömmel fogadta, mert mindnyájan nagyon várták.


Lukács 10:17
Visszatért a hetven tanítvány és örömmel jelentette: Uram, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által!


Lukács 15:5
És ha megtalálta, örömében felveszi a vállára,


Lukács 15:7
Mondom nektek, hogy ugyanígy a mennyben is nagyobb öröm lesz egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akiknek nincs szükségük megtérésre.


Lukács 19:6
Ekkor gyorsan leszállóit és örömmel fogadta be őt.


Lukács 24:41
Mikor pedig még mindig hitetlenkedtek az öröm miatt, és csak csodálkoztak, így szólt hozzájuk: Van-e itt valami ennivalótok?


Lukács 24:52
Azok leborulva imádták őt. Azután visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe.


János 3:29
Akié a menyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallgatja őt, örvendezve örül a vőlegény hangjának. Ez az én örömem immár betelt.


János 15:11
Ezeket mondtam nektek, hogy az én örömem bennetek megmaradjon, és a ti örömetek teljes legyen.


János 16:20
Bizony, bizony, mondom nektek, hogy sírtok és jajgattok majd, a világ pedig örül; szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul.


János 16:21
Az asszony, mikor szül, kínlódik, mert eljött az ő órája; de mikor megszüli a gyermeket, nem emlékezik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra.


János 16:22
Ti is azért most szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és senki sem veszi el tőletek a ti örömötöket.


János 16:24
Mostanáig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.


János 17:13
Most pedig hozzád megyek; de ezeket még elmondom a világon, hogy az én örömem teljes legyen őbennük.


Apostolok 2:28
Megismertetted velem az élet útjait; örömmel töltesz majd be engem a te orcád előtt.


Apostolok 2:41
Mindazok megkeresztelkedtek, akik örömest vették az ő beszédét; és hozzájuk csatlakozott azon a napon mintegy háromezer lélek.


Apostolok 2:46
És mindennap egy akarattal állhatatosán a templomot gyakorolták, a kenyeret házanként megtörték, és nagy örömmel és tiszta szívvel részesültek az eledelben.


Apostolok 5:41
Örömmel távoztak a tanács elől, mert méltóknak bizonyultak arra, hogy az ő nevéért gyalázatot szenvedjenek.


Apostolok 8:8
És nagy öröm támadt abban a városban.


Apostolok 8:39
Mikor a vízből kiléptek, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt. Az udvari főember nem látta többé, de folytatta útját örömmel.


Apostolok 12:14
Megismerte Péter hangját, de örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem befutott és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt.


Apostolok 13:52
A tanítványok pedig megteltek örömmel és Szentlélekkel.


Apostolok 14:17
bár nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jótevőtök volt: Adott nektek a mennyből esőt és termő időket, megtöltötte szíveteket eledellel és örömmel.


Apostolok 15:3
Ők tehát miután a gyülekezet ünnepélyesen útra bocsátotta őket, átmentek Fenicián és Samárián, mindenütt elbeszélték a pogányok megtérését, s ezzel nagy Örömet szereztek az összes atyafiaknak.


Apostolok 20:24
De semmivel sem gondolok, sőt még az életem sem olyan drága, mint az, hogy elvégezhessem futásomat örömmel, valamint azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól vettem, hogy hirdessem az Isten kegyelmének evangéliumát.


Apostolok 21:17
Megérkeztünk Jeruzsálembe és örömmel fogadtak minket az atyafiak.


Rómaiakhoz 14:17
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm.


Rómaiakhoz 15:13
A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden Örömmel és békességgel a hit által, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.


Rómaiakhoz 15:32
hogy örömmel mehessek hozzátok az Isten akaratából és veletek együtt megújuljak.


2 Korintusi 1:24
Nemhogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek; mert erősen állótok a hitben.


2 Korintusi 2:3
És éppen azért írtam nektek ezt, hogy mikor odamegyek, ne szomorodjam meg azok miatt, akiknek örülnöm kellene, mert mindnyájatokról az a meggyőződésem, hogy az én örömöm mindnyájatoké.


2 Korintusi 7:4
Nagy a bizalmam hozzátok, nagy a dicsekedésem felőletek; telve vagyok vigasztalódással és minden nyomorúságunk mellett is áradozom az örömtől.


2 Korintusi 7:13
Ezért megvigasztalódtunk; de vigasztalódásunkban még jobban örültünk Titus örömén, hogy az ő lelkét ti mindnyájan mennyire felüdítettétek.


2 Korintusi 8:2
hogy a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségüknek gazdagságává növekedett.


2 Korintusi 8:17
Mert nemcsak elfogadta a megbízást, de a szokottnál is nagyobb buzgósággal és örömmel ment hozzátok.


2 Korintusi 11:19
Hiszen ti okosak vagytok és örömest eltűritek az eszteleneket.


2 Korintusi 12:9
de ő azt mondta nékem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által győz. Nagy örömmel dicsekszem tehát az erőtlenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.


2 Korintusi 12:15
Én pedig nagy örömest áldozok értetek, sőt feláldozom magamat a ti lelketekért. Ha én titeket ily nagyon szeretlek, nektek engem kevésbé kell-e veretnetek?


Galatákhoz 4:15
Hová lett a ti akkori boldog örömötök? Mert bizonyságot teszek róla, hogy ti, ha lehetséges lett volna, még a szemeteket is kivájtátok volna és nekem adtátok volna.


Galatákhoz 5:22
De a Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, szívesség, jóság, hűség,


Filippiekhez 1:4
és nagy örömmel könyörgök mindnyájatokért,


Filippiekhez 1:25
ÉS ebben bízva tudom, hogy megmaradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodásotokra és örömötökre.


Filippiekhez 2:2
azzal tegyétek teljessé az én örömömet, hogy egyetértők legyetek és összehangzó szeretetet tanúsítsatok azonos érzésben és gondolkodásban.


Filippiekhez 2:29
Fogadjátok tehát az Úrban teljes örömmel, és az ilyeneket megbecsüljétek.


Filippiekhez 4:1
Így álljatok meg az Úrban, atyámfiai, akiket szeretek, és akik után vágyakozom, ti, én örömem és én koronám, szeretteim.


Kolosséiakhoz 1:12
Örömmel adunk hálát az Atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében, a világosságban való részesedésre.


Kolosséiakhoz 2:5
Mert jóllehet testben távol vagyok, mindazáltal lélekben veletek vagyok, és örömmel látom köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hitetek erősségét.


1 Tesszalonika 1:6
És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, amikor befogadtátok az igét, sokféle szorongattatás között, a Szentlélek örömével,


1 Tesszalonika 2:19
Mert kicsoda a mi reménységünk, vagy örömünk, vagy dicsekvésünk koronája a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor, ha nem éppen ti?


1 Tesszalonika 2:20
Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk.


1 Tesszalonika 3:6
Most pedig, hogy visszaérkezett hozzám Timótheus, és örömhírt hozott hitetek és szeretetetek felől, valamint arról, hogy mindenkor jó emlékezéssel vagytok irántunk, és látni kívántok minket, amint mi is titeket;


1 Tesszalonika 3:9
Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek érettetek mindazért az örömért, amellyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt,


2 Timóteushoz 1:4
Kívánlak téged viszontlátni - emlékezve könnyhullatásodra a búcsúzásnál -, milyen beteljesedése volna ez az örömnek!


Filemonhoz 1:7
Oly sok örömünk és vigasztalódásunk volt a te szeretetedben, atyámfia, hogy a szentek szíve mindig felfrissült általad.


Filemonhoz 1:20
Bizony, atyámfia, szeretnék benned örömet találni az Úrban: Vidámítsd meg az én szívemet Krisztusban.


Zsidókhoz 1:9
Szeretted az igazságot és gyűlölted a gonoszságot, azért az Isten, a te Istened, felkent téged társaid fölé az öröm olajával.


Zsidókhoz 10:34
mások együtt szenvedtek azokkal, akikkel így bántak. Részt vettetek a foglyok szenvedéseiben, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, mert tudtátok, hogy nektek jobb és maradandóbb kincsetek van.


Zsidókhoz 12:2
nézzünk a hit fejedelmére és elvégzőjére: Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, nem törődve a gyalázattal, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült.


Zsidókhoz 12:11
Első pillanatban semmiféle fenyítés sem jár örömmel, hanem keserves, ámde utóbb a megigazulás békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik abban edződnek.


Zsidókhoz 13:17
Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és hallgassatok reájuk; ők vigyáznak telketekre, mint felelős számadók, hogy ezt örömmel tegyék és ne kedvetlenül, mert ez nektek sem válnék javatokra.


Jakab 1:2
Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, amikor különféle megpróbáltatásokba estek,


Jakab 4:9
Verjétek a melleteket, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra és örömötök szomorúságra.


Jakab 5:13
Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Zsoltárénekléssel dicsérje Istent.


1 Péter 1:8
Őt. noha testben nem találkoztatok vele, szeretitek; noha most nem látjátok, hisztek benne és kibeszélhetetlen felmagasztosult örömmel örvendeztek benne,


1 Péter 5:2
Legeltessétek az Istennek közöttetek levő nyáját, nem kényszerűségből, hanem Örömest, Isten jó tetszése szerint, és nem rút nyerészkedésből, hanem buzgóságból.


1 János 1:4
És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen.


2 János 1:12
Sok írnivalóm volna ugyan nektek, de nem akartam papiroson és tintával írni; remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk, hogy a mi örömünk teljes legyen.


3 János 1:4
Nincs annál nagyobb örömöm, mint mikor azt hallom, hogy gyermekeim az igazságban járnak.


Júdás 1:24
Annak pedig, aki titeket a botlástól megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben ujjongó örömmel,


Jelenések 10:7
Hanem amikor a hetedik angyal trombitálni kezd, teljességre jut az Isten titka, amint azt örömhírként tudtul adta szolgáinak, a prófétáknak.


Hungarian Bible (RLUZ) 1971
Public Domain