A A A A A


Keresés

Máté 5:8
Boldogok a tiszta szívűek. Ők meglátják Istent.


Máté 5:28
Én pedig azt mondom nektek: aki aljas kívánságból tekint az asszonyra, már házasságtörést követett el vele a szívében.


Máté 6:21
Mert ahol a kincsed, ott a szíved is.


Máté 9:4
Ámde Jézus, a szívükbe látva, szólt: Miért gondoltok gonoszt szívetekben?


Máté 9:36
S a sok népet látva, megesett a szíve rajtuk, mert olyan nyomorult és züllött állapotban voltak, mint a pásztora-vesztett nyáj.


Máté 12:25
Jézus pedig a szívükbe látva, azt mondotta nékik: Minden ország, amely önmagával meghasonlik, elpusztul s minden város vagy ház, amely önmagával meghasonlik, ledől.


Máté 12:34
Mérges kigyófajzat! Hogy tudnátok jót mondani, ha gonoszok vagytok? A szív teljességéből szól a száj.


Máté 13:15
Megátalkodott egy nép ez! A fülét bedugta, A szemét behunyta, Hogy szeme ne lásson, A füle ne halljon, Szíve ne erezzen, meg ne térjen És meg ne gyógyítsam.


Máté 13:19
Van, aki hallja a mennyország igéjét, de nem érti. Jön a gonosz, kikapja a szívébe vetett magot. Ez az útfélre vetett mag.


Máté 14:14
És mikor partra szállt, a sok nép láttára, megesett a szíve rajtuk és meggyógyította a betegeiket.


Máté 15:8
E nép ajkával tisztel engemet, De a szíve távol van éntőlem.


Máté 15:18
Ami pedig a szájból jön, az a szívből ered s ez az, ami megfertőzi az embert.


Máté 15:19
A szívből ered ugyanis minden rossz gondolat, gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás, hamis tanúzás, káromlás.


Máté 15:32
Jézus pedig előszólítván tanítványait, azt mondta: Szívből szánom ezt a népet. Harmadnapja már, hogy velem vannak és nincs nékik mit enniök, éhen pedig nem akarom elbocsátani őket, hogy ki ne dőljenek útközben.


Máté 17:17
Jézus azt felelte: Hitetlen és elfajult nemzetség! Meddig legyek még veletek? Meddig szíveljelek? Hozzátok ide!


Máté 18:35
Így tesz majd veletek az én mennyei Atyám is, ha egyen-egyen szívből meg nem bocsátótok testvéreiteknek.


Máté 19:8
Erre így válaszolt: Mózes a ti kőszívetek miatt engedte meg nektek, hogy elbocsáthassátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt.


Máté 22:37
Jézus így válaszolt néki: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes telkedből és teljes elmédből.


Máté 24:12
Burjánzik a gazság és e miatt sokak szíve meghidegül.


Márk 3:5
Ekkor elbúsulva szívük könyörtelenségén, haragosan végignézett rajtuk s azt mondotta annak az embernek: Nyújtsd ki a kezedet! Kinyújtotta s a keze éppé lett.


Márk 4:15
Az útfélre esett mag azok, akik a hirdetett igét hallgatják, de aztán ott terem a sátán és kikapja a szívükbe vetett igét.


Márk 6:34
Partra szállva s a sok népet látva, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok s sok mindenre tanítgatta őket.


Márk 6:52
mert a kenyér dolgán nem okultak szívük keménysége miatt.


Márk 7:6
Ő így felelt nékik: Jól jövendölte meg Ézsaiás próféta rólatok, képmutatókról az írás szerint: Ez a nép ajkával tisztel engemet, De a szíve távol van éntőlem.


Márk 7:19
mert az nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, onnét meg a bélbe s az minden eledelt kitisztít.


Márk 7:21
Mert belülről, az ember szívéből ered a gonosz gondolat, a paráznaság, a lopás, a gyilkosság,


Márk 8:2
Szívből szánom ezt a népet. Harmadnapja már, hogy velem vannak s egy betevő falatjuk sincsen.


Márk 8:18
Hát még most sem fogjátok fel és nem értitek a dolgot? Még mindig kőkemény a ti szívetek? Van szemetek és nem láttok? Van fületek s nem, hallotok? És nem emlékeztek?


Márk 9:19
Jézus azt felelte néki: Hitetlen nemzetség! Meddig legyek még veletek? Meddig szíveljelek? Hozzátok ide énhozzám!


Márk 10:5
Erre Jézus így válaszolt nékik: Mózes a ti kőszívetek miatt írta néktek e parancsolatot.


Márk 11:23
Bizony mondom néktek: ha valaki azt mondja e hegynek: mozdulj s lódulj a tengerbe, s szívét kétség nem fogja el, hanem hiszi, hogy amit mond, meglesz, szava beteljesül.


Márk 12:30
Azért: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.


Márk 12:33
Szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből s teljes erőből s úgy szeretni a felebarátot, mint magunkat, előbbvaló minden égő és más áldozatnál.


Márk 14:19
Azok szívszorongva sorra mondogatták: Csak nem én?


Márk 16:14
Végre, mikor az asztalnál ültek, megjelent a tizenegynek s szemükre hányta hitetlenségüket, kőszívűségüket, amiért nem hittek, azoknak, akik őt, a feltámadtat, látták.


Lukács 1:17
Mert Illés lelkével s erejével fog járni előtte, hogy életre keltse a fiakban az atyáknak szíve indulatját, az engedetlenekben az igazaknak gondolkodását és készítsen az Úrnak tökéletes népet.


Lukács 1:41
Mária köszöntő szavára, repesni kezdett a magzat az ő szíve alatt s Szent Lélektől telten


Lukács 1:42
felkiáltott mondván: Áldott vagy te az asszonyok között! Áldott a te szívednek magzata!


Lukács 1:47
S örvendez a szívem üdvözítő Istenemben,


Lukács 1:66
és akik hallották, megszívlelve ezt a dolgot, azt mondták: Vajh mi lészen ebből a gyermekből? Mert az Úrnak keze volt rajta.


Lukács 2:19
Mária minden szót megjegyzett és szívébe vésett.


Lukács 2:35
Sőt a te lelkedbe is bele nyilallik az éles fájdalom, hogy a szívek sokát tépő gondolatok napfényre jöjjenek.


Lukács 4:18
Az Úr lelke rajtam! Felkent, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek, Elküldött, hogy meggyógyítsam a sebhedt szíveket, Hogy hirdessek szabadulást a foglyoknak, látást a vakoknak Hogy szabadon bocsássam a meggyötrötteket,


Lukács 6:8
Ő azonban a szívükbe látva, azt mondotta a bénakezű embernek: Kelj fel! Állj középre. Az felkelt s odaállt.


Lukács 6:45
A jó ember az ő szíve jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember az ő szíve gonosz kincséből gonoszat hoz elő. A szív teljességéből szól a száj.


Lukács 7:13
Az Úr meglátva őt, szívből megsajnálta és azt mondta néki: Ne sírj!


Lukács 8:12
Az útfélre vetett mag: akik hallgatják ugyan az igét, de aztán az ördög ott terem s kikapja szívükből az igét, hogy ne higyjenek s ne üdvözüljenek.


Lukács 8:15
A jó földbe vetett mag pedig: akik a hallott igét nemes és jó szívükbe vésve, megőrzik s állandóan gyümölcsöznek.


Lukács 9:41
Jézus azt felelte nékik: Hitetlen és elfajult nemzetség! Meddig legyek még veletek? Meddig szíveljelek? Hozd ide fiadat!


Lukács 9:44
Véssétek jól szívetekbe eme szavaimat: az emberfia emberek kezébe adatik,


Lukács 9:47
Jézus a szívükbe látva, karonfogott egy kicsiny gyermeket és maga mellé állíttva


Lukács 10:8
S ha bementek valamely városba s szívesen fogadnak, egyétek meg, amit élőtökbe adnak.


Lukács 10:10
De ha olyan városba mentek be, ahol nem látnak szívesen, ott az utcákra kiállva, adjátok tudtukra:


Lukács 10:27
S az így felelt: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből s teljes elmédből; felebarátodat pedig, mint magadat.


Lukács 10:33
Egy samaritánus útas ellenben, amint odaért s meglátta, szívből megsajnálta.


Lukács 11:17
De ö a szívükbe látva, azt mondotta nékik: Minden ország, amely önmagával meghasonlik, elpusztul, s ház házra dől.


Lukács 11:27
E beszéde közben történt, hogy egy asszony a népből hangosan megszólalt és azt mondta néki: Boldog anya, aki téged szíve alatt hordott s akinek te emlőjén csüngöttél!


Lukács 12:34
Mert, ahol a kincsetek, ott a szívetek is.


Lukács 12:50
De énrám az avatások avatása vár s úgy szorul a szívem, míg túlesem rajta.


Lukács 15:20
Úgy is tett. Visszament atyjához. Még távol volt, mikor az atyja meglátta s szívből megsajnálva, elébe sietett, nyakába borúit és megcsókolta öt.


Lukács 16:15
Ő pedig azt mondta nékik: Ti a világ előtt igazságtokkal kérkedtek, de az Isten belát szívetekbe s amit az ember dicsőit, Isten utálja azt.


Lukács 19:6
S lejött gyorsan s örvendező szívvel fogadta Jézust házába.


Lukács 19:22
Ennek meg azt mondta: Gonosz szolga! Saját szavadon foglak meg. Tudtad, hogy szívtelen vagyok. Elveszem, amit nem én szereztem, learatom, amit nem én vetettem.


Lukács 21:14
Azért ezt jól szívetekbe vésve, - ne törjétek már előre fejeteket azon, hogy mit is mondjatok.


Lukács 21:34
Vigyázzatok azért magatokra, hogy az evés, ivás és a mindennapi élet gondja fásulttá ne tegye a ti szíveteket,


Lukács 24:32
S csak úgy maguk közt suttogták: Nem gyúlt-e lángra a szívünk, mikor útközben hozzánk szólt és az írást magyarázta nékünk?


János 4:45
De mikor Galileába érkezett, a galileaiak szívesen fogadták, mivel szemtanúi voltak mindannak, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen. Mert ők is elmentek az ünnepre.


János 5:42
de titeket jól ismerlek: Isten szeretete nincs a szívetekben.


János 8:43
Miért nem értitek meg az én beszédemet? Mert nincs igém iránt fogékonyság szívetekben.


János 12:40
Vaksággal verte meg szemünket, Kőkeménnyé tette a szívüket, hogy szemük ne lásson, Szivük ne érezzen. Hogy meg ne térjenek És meg ne gyógyítsam őket.


János 14:1
Ne remegjen a szívetek! Ha hisztek Istenben, higyjetek bennem is!


János 14:27
Békességet hagyok rátok. Az én békességemet hagyom tinéktek. Nem úgy adom, mint a világ adja. Ne remegjen a szívetek, ne is csüggedjen el.


János 16:6
De mert ezt megmondtam, megfájdult szívetek.


János 16:22
Most ti is búsultok, de én újra megláttak titeket s felörvend szívetek s senki sem veszi el tőletek örömeteket.


Apostolok 1:14
s mindannyian egy szívvel lélekkel folyton folyva imádkoztak az asszonyokkal és Máriával, a Jézus anyjával, meg az ö testvérénél együtt.


Apostolok 1:24
És így imádkoztak: Uram! Te, ki minden szívet ismersz, jelentsd meg e kettő közül nékünk a te választottadat,


Apostolok 2:26
Azért örvend szívem és ujjong szám, Sőt még gyarló testemet is reménység táplálja.


Apostolok 2:37
Ennek hallatára, megindult szívvel kérdezték Pétertől és a többi apostoloktól: Testvérek, férfiak! Mit cselekedjünk?


Apostolok 2:46
S nap-nap után hűségesen megjelentek egy akarattól áthatva a templomban, a kenyeret pedig házanként megtörték s szívbeli örömmel s őszinteséggel költötték el élelmüket,


Apostolok 4:24
S mikor azok ezt hallották, egy szívvel lélekkel felfohászkodtak Istenhez, mondván: Urunk! Mennynek, földnek, tengernek és mindeneknek teremtő Istene!


Apostolok 4:32
A hívők közönségének pedig szíve, lelke egy volt és nem akadt köztük, aki a vagyonát magáénak mondta volna. Mindenük közös volt.


Apostolok 7:51
Nyakas, körülmetéletlen szívű s fülű népség! Ti éppen mint atyáitok, mindig lázongotok a Szent Lélek ellen.


Apostolok 8:21
Se részed, se jussod nincs ahhoz, mert a te szíved nem tiszta az Isten előtt.


Apostolok 8:22
Vétkezd le gonoszságodat s kérd az Istent, hátha megbocsátja néked szíved e szánkát.


Apostolok 8:37
Fülöp felelt: Ha hiszesz teljes szívedből, megteheted. Az pedig rámondta: Hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten fia.


Apostolok 8:39
A vízből kijövet azonban az Úr lelke elragadta magával Fülöpöt s az eunuk nem látta többé őt s örvendező szívvel tovább ment a maga útján.


Apostolok 13:22
S mikor azt letette, Dávidot helyezte királyi székükbe, aki mellett bizonyságot is tett, mondván: Dávid, Jesse fia, az én választottam, a szívem szerint való férfiú, aki minden akaratomat megteszi.


Apostolok 14:17
mégis bizonyságát adta az ő jóságának, adott esőt, termő időt, bőséges eledelt s örömteli szívet.


Apostolok 14:22
s megerősítvén a tanítványok lelkét, szívükre kötötték, hogy álljanak meg rendületlenül a hitben, mert a nyomorúság keserves útja visz minket az Isten országába.


Apostolok 15:8
És az Isten, a szívek tudója, bizonyságot tett mellettük: megadta nékik a Szentlelket, épp úgy, mint nékünk,


Apostolok 15:9
s nem tett semmi különbséget közöttünk és köztük, megtisztítván a hit által szívüket.


Apostolok 16:14
Egy Lídia nevű, Tiatira városából való, istenfélő, bíborárus asszony is hallgatta a beszédünket s szíve az Úr indítására kitárult s áhítattal figyelt Pál szavára.


Apostolok 18:27
Sőt mikor át akart menni Akájába, a testvérek buzdító szavára, megírták a tanítványoknak, hogy fogadják szívesen. Odajutva, a hívek nagy hasznát látták tehetségének,


Apostolok 20:38
Kiváltképpen az a szava nyilait a szívükbe, hogy nem látják többé őt. Aztán kikísérték a hajóhoz.


Apostolok 21:13
De Pál azt felelte: Miért sírtok, miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én kész vagyok nemcsak a bilincset, hanem a halált is elszenvedni Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért.


Apostolok 24:10
Pál, amint a helytartó szólásra hívta fel, így válaszolt: Jól tudván, hogy te már évek hosszú sora óta vagy e nép bírája, bizodalmas szívvel adom elő védekezésemet.


Apostolok 27:29
Aztán attól tartva, hogy szirthez vágódnak, a hajó faránál négy vasmacskát dobtak a tengerbe s sóvár szívvel lestek, hogy virrad-e?


Apostolok 28:7
E környék táján volt a sziget főemberének, Publiusnak a birtoka, ő is szívesen fogadott minket s három napon át élveztük vendégszeretetét.


Apostolok 28:27
Megátalkodott egy nép ez! A fülét bedugta, A szemét behunyta, Hogy szeme ne lásson, A füle ne halljon. Szíve ne érezzen, meg ne térjen, Hogy meg ne gyógyítsam.


Apostolok 28:30
Pál pedig még két esztendeig maradt a maga bérelt szállásán és szívesen fogadta mindenik látogatóját.


Rómaiakhoz 1:15
Azért, szívemnek hő vágva, hogy a reám bízott evangéliomot hirdessem néktek, rómaiaknak is.


Rómaiakhoz 1:21
hisz noha az Istent ismerték, még sem dicsőítették őt, mint Istent s hálát sem adtak őnéki. Hitvány okoskodásba merülve, sötétség borúit balgatag szívükre.


Rómaiakhoz 1:24
Ezért tette őket az Isten szívük tisztátalan vágyainak rabjaivá, hogy ők maguk becstelenítsék meg a maguk személyét,


Rómaiakhoz 1:31
balgatagok, megférhetetlenek, szívtelenek, irgalmatlanok,


Rómaiakhoz 2:5
És te épp ellenkezőleg, konok s javíthatatlan szívvel haragot zúdítsz fejedre az Isten haragjának és igaz ítéletének kijelentése napjára,


Rómaiakhoz 2:15
hiszen nyilván elárulják, hogy a törvény parancsszava szívükbe van írva, tanú rá a lelkiismeretük és az egymást kölcsönösen vádló, vagy védő gondolataik,


Rómaiakhoz 2:29
hanem az a zsidó, aki belsőképpen az és az a körülmetéltség, ami a szívnek, lélek és nem betű szerint való körülmetéltsége. Az ilyen nem emberektől, hanem Istentől nyer dicséretet.


Rómaiakhoz 5:5
A reménység pedig meg nem csal, mert az Isten szeretete kitöltetett szíveinkbe a velünk közlött Szent Lélek által.


Rómaiakhoz 6:17
Hála Isten, hogy ti, bár egykor a bűn szolgái voltatok, most szívből engedelmeskedtek ama tudománynak, amelyet befogadtatok


Rómaiakhoz 8:27
de aki a szíveket vizsgálja, jól tudja, mit akar a Lélek, mert az Isten kedve szerint esedezik a szentekért.


Rómaiakhoz 9:2
hogy nagy szomorúság s örökös fájdalom emészti szívemet


Rómaiakhoz 10:1
Kedves testvéreim! Szívem forró kívánsága s imádsága száll fel Istenhez Izrael üdvösségéért.


Rómaiakhoz 10:6
A hit igazsága ellenben így szól: Ne mondja a szíved, ki megy fel az égbe? (Tudniillik, hogy Krisztust lehozza.)


Rómaiakhoz 10:8
Mit mond tehát? Közel van az ige hozzád, ott van a szádban s Szívedben, tudniillik a hitnek amaz igéje, amelyet hirdetünk.


Rómaiakhoz 10:9
Mert, ha száddal Úrnak vallod Jézust és szíveddel hiszed, hogy az Isten a halottak közül feltámasztotta őt, üdvözülsz.


Rómaiakhoz 10:10
A szív hite megigazít, a száj vallástétele pedig üdvözít.


Rómaiakhoz 12:8
az intő az intést, az adakozó az őszinteséget, az elüljáró a buzgóságot, a könyörülő a szívjóságot tartsa szeme előtt.


Rómaiakhoz 12:10
Egymást testvérekként tiszta szívből szeressétek, egymást kölcsönös előzékenységgel megbecsüljétek.


Rómaiakhoz 15:6
és egy szívvel és szájjal dicsőítsétek az Istent, a mi Urunk Jézus Krisztus atyját.


Rómaiakhoz 15:13
A reménységnek Istene pedig töltse be szíveiteket a hit teljes örömével és békességével, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által


1 Korintusi 2:9
Igen, hirdetjük, amint írva van: Amit szem nem látott, fül nem hallott, Ember szíve meg nem érzett, - Amit az Isten készített az őt szeretőknek.


1 Korintusi 4:5
Az Úr az én bírám. Azért idő előtt, míg az Ur el nem jön, ne ítélkezzetek. Ő majd kideríti a sötétség titkait s feltárja a szívek szándékait. Akkor aztán ki-ki Istentől nyer dicséretet.


1 Korintusi 13:2
Tudjak, mint próféta Minden titkot, minden bölcsességet. Legyen hegymozgató kit az én szívemben, Ha szeretet nincs bennem, Semmi vagyok


1 Korintusi 14:25
És amint így kivilágosodnak szívének titkai, arcra borulva imádja az Istent és nyíltan megvallja, hogy valóban Isten lakik tibennetek.


1 Korintusi 16:19
Köszöntenek Ázsia gyülekezetei. Szívből köszöntenek az Úrban Akvila s Priscilla, a házuknál lévő gyülekezet népével.


2 Korintusi 1:22
ő meg is pecsételt és megadta a Lélek zálogát szívünkbe.


2 Korintusi 2:4
Bizony nagy szívbéli fájdalommal s aggódással, keserves könnyhullatások közt írtam én néktek, nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel én, kiváltképpen irántatok viseltetem.


2 Korintusi 2:17
S ki alkalmas erre? Mi bizony, mint sok más nem üzérkedünk az Isten igéjével, hanem tiszta szívből, akárcsak Istenből, Isten előtt Krisztusban élve beszélünk.


2 Korintusi 3:2
A mi levelünk ti vagytok, beírva szívünkbe; ismeri s olvassa mindenki.


2 Korintusi 3:3
Hisz az egész világ tudja, hogy ti a Krisztusnak mi általunk szerzett, nem tintával, nem is kőtáblákra, hanem az élő Isten Lelkével, érző szívtáblákra írt levele vagytok.


2 Korintusi 3:15
Sőt Mózest olvasva, mindig lepel borul a szívükre.


2 Korintusi 4:6
Mert az Isten, aki azt mondta: világosság ragyogjon a sötétségből! - világosságot gyújtott szívünkben, hogy az Isten dicsősége ismeretének világosságát ragyogtassuk Jézus Krisztus arcán.


2 Korintusi 5:12
Nem magunkat ajánljuk be ezzel újra néktek, csak alkalmat adunk a velünk való dicsekedésre, hogy megfelelhessetek azoknak, akik színből és nem szívből szoktak dicsekedni.


2 Korintusi 6:6
Tisztaságban, tudományban, Türelemben, szívességben, Szent Lélekben, képmutatás nélkül való szeretetben,


2 Korintusi 6:11
Korintusiak! Ajkunk megnyílt, a szívünk kitárult,


2 Korintusi 6:13
Viszonzásul: - úgy szólok hozzátok, mint gyermekeimhez - tárjátok ki ti is szíveteket.


2 Korintusi 7:2
Fogadjatok szívetekbe! Mi nem bántottunk meg senkit sem, nem rontottunk meg senkit sem, nem csaltunk meg senkit sem.


2 Korintusi 7:4
Nagy az én bizodalmam hozzátok, nagyban dicsekszem veletek. Tele, van a szívem vigasztalással, úszom az öröm árjában minden nyomorúságunk dacára.


2 Korintusi 7:7
Sőt nem csupán az ő megérkezésével, hanem ama vigasztalással is, amellyel ti vigasztaltátok meg őt. Hiszen vágyódástok, kesergéstek és hozzám való hüségtek hírét hozta meg nékem, úgy, hogy szinte örömre gyúlt szívem.


2 Korintusi 7:11
Lám! Ez a ti szomorúságtok már is mely nagy lelkesedést keltett szívetekben, sőt mentegetőzést, kedvetlenséget, félelmet, sóvárgást, vetélkedést, megtorlást. Minden tekintetben bebizonyítottátok, hogy tisztán álltok e dologban.


2 Korintusi 8:2
A sok megpróbáltatás közt az ő határtalan örömük és roppant nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságának bőséges forrásává lett.


2 Korintusi 8:16
De hála az Istennek, aki az enyémmel azonos buzgósággal töltötte be Titus szívét irántatok,


2 Korintusi 9:2
Jól ismerem szíves hajlandóságtokat, dicsekszem is a macedónoknak, hogy Akája már tavaly óta kész és, hogy a ti buzgóságtok a többséget magával ragadta.


2 Korintusi 9:7
Ki-ki szíve szerint adakozzék, ne kelletlen vagy kényetlen; a jókedvű adakozót szereti az Isten.


2 Korintusi 9:11
hogy ti minden tekintetben gazdagok legyetek minden jószívű adakozásra, ami mi általunk Isten iránt váló hálaadást szül.


2 Korintusi 9:13
amennyiben a jótett láttára magasztalni íogják az Istent a ti Krisztus evangéliomát valló engedelmességetekért s az irántuk és mindenki iránt tanúsított adakozó szívetekért


2 Korintusi 9:14
Sőt értetek könyörögve, elfogja szívüket az utánatok való vágyódás az Istennek rátok kiárasztott gazdag kegyelméért.


2 Korintusi 11:3
De félek, hogy miként a kígyó ravaszul rászedte Évát, a ti szívetek is megromolva, elfordul a Krisztus iránt való őszinte hűségtől.


2 Korintusi 12:15
Sőt én szíves örömest áldozok fel mindent, magamat is - lelketekért, ha mindjárt ti ezért az én túlságos szeretetemért mind kevesebb szeretettel fizettek is nékem.


2 Korintusi 13:9
És szívünk felörvend, ha mi erőtlenek, ti pedig erősek vagytok. Ezért esedezünk is a ti tökéletességetekért.


Galatákhoz 4:6
S minthogy fiak vagytok, elküldte az Isten az ö Fia Lelkét is szívünkbe, aki azt kiáltja: Abba, Atyám!


Galatákhoz 5:22
A Lélek gyümölcse ellenben: a szeretet, öröm, békesség, tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.


Efesu 3:17
hogy Krisztus lakozzék a hit által a szívetekben


Efesu 4:2
tele alázattal, szelídséggel, türelemmel, egymást megszívlelő szeretettel,


Efesu 4:18
Az ő értelmüket sötétség borítja; ők elidegenkedtek az isteni élettől, a bennük rejlő tudatlanság, szívük rögzöttsége miatt,


Efesu 5:19
S magatok közt szívből jövő zsoltárt, himnuszt, szent dalt énekelve, zengve, adjatok hálát az Úrnak,


Efesu 6:5
Szolgák! Engedelmeskedjetek földi uraitoknak, félelemmel és rettegéssel, szívbeli őszinteséggel, akár csak Krisztusnak s szolgáljátok őket,


Efesu 6:22
Éppen azért küldtem őt hozzátok, hogy értesüljetek a mi dolgainkról s megnyugtassa szíveteket.


Efesu 6:24
Kegyelem azoknak, akik őszinte szívvel szeretik ami Urunkat, a Jézus Krisztust. Ámen.


Kolosséiakhoz 2:2
hogy a szeretetben egybeforrva s a teljes értelmi meggyőződésnek egész gazdagságára, az Isten Krisztusban való titkának ismeretére eljutva, bátorság töltse be szívüket,


Kolosséiakhoz 2:6
Azért, ahogy szívetekbe fogadtátok az Úr Jézus Krisztust, éljetek is benne,


Kolosséiakhoz 3:12
Öltözzétek fel hát, mint isten választottai, szentjei, szerettei, az irgalmas szívet, jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést;


Kolosséiakhoz 3:13
szívleljétek meg egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha tán panasztok volna egymásra. Ahogy az Úr megbocsátott néktek, ti is bocsássatok meg egymásnak.


Kolosséiakhoz 3:15
Az Istennek békessége, amelyre ti hívatva is vagytok egy testnek közösségében, uralkodjék szívetekben s legyetek hálásak.


Kolosséiakhoz 3:16
A Krisztus igéje töltsön be bőséggel, minden bölcsességgel: tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal himnuszokkal és szent énekekkel hálás szívvel zengedezvén az istennek.


Kolosséiakhoz 3:22
Szolgák! Engedelmeskedjetek mindenben a ti földi uraitoknak, de ne csak úgy tessék-lássék formán kegyhajhászásból, hanem a szívetek őszinteségével, az Úr félelmében.


Kolosséiakhoz 4:8
Egyenesen azért küldöm őt hozzátok, hogy értesüljetek a mi dolgainkról s bátorságot öntsön a ti szívetekbe.


Kolosséiakhoz 4:10
Köszönt titeket Arisztárkus az én fogolytársam és Márk, a Barnabás unokatestvére (rávonatkozólag utasítottalak: ha megérkezik hozzátok fogadjátok őt szívesen)


1 Tesszalonika 2:4
sőt ellenkezőleg, Istentől kipróbált evangéliomi megbízatásunkat tartva szemünk előtt, nem az embereknek, hanem a szíveket vizsgáló Istennek tetszését keresve beszélünk.


1 Tesszalonika 2:13
Azért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy ti az általunk hirdetett isteni igét, nem mint emberek beszédét, hanem, aminthogy valóban az is, mint Isten beszédét fogadtátok szívetekbe s hogy az meg is fogamzott bennetek, hívőkben.


1 Tesszalonika 2:17
De minket testvérek, mikor árva módra elszakadtunk egyidőre titőletek, színre, de nem szívre, annál jobban gyötört a vágy, hogy újra megláthassunk titeket


1 Thesalonika 3:6
De most már, hogy Timóteus visszatért tőletek hozzánk és örvendetes hírt hozott nékünk a ti hitetekről s szeretetetekről, meg arról, hogy mindig szívesen gondoltok reánk és amint mi, ti is úgy vágyódtok viszontlátni minket:


1 Thesalonika 3:7
hitetek új erőt öntött szívünkbe minden mi Ínségünk s nyomorúságunk dacára.


1 Thesalonika 3:9
Mivel is hálálhatnók meg Istennek mindazt az örömöt, ami megtölti szívünket Istenünknek színe előtt ti értetek,


1 Timóteushoz 1:5
Hisz az üdvhirdetésnek végcélja mégis csak a tiszta szívből, a jó lelkiismeretből és a képmutatástól ment hitből fakadó szeretet.


1 Timóteushoz 1:15
Igaz s teljes megszívlelésre méltó beszéd ez: Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy a bűnösöket, közöttük a legnagyobbat, engem üdvözítsen.


1 Timóteushoz 2:8
Akarom hát, hogy a férfiak, harag és versengés nélkül, tiszta szívvel emeljék fel kezüket imára mindenütt.


1 Timóteushoz 4:9
Igaz s teljes megszívlelésre méltó beszéd ez:


1 Timóteushoz 6:2
Viszont azok, akiknek hívő uraik vannak, meg ne vessék uraikat azon ürügy alatt, hogy azok testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nékik, mert azok, mint hívő s szeretett testvérek, javukat munkálják. Ezt tanítsd, erre ints.


1 Timóteushoz 6:18
aztán, hogy jót tegyenek, legyenek nemes tettekben gazdagok, szíves adakozók, javaikat másokkal megosztok


2 Timóteushoz 1:4
Hisz úgy szeretnélek látni tégedet, mikor eszembe jut siralmas helyzeted, hogy örömmel telnék meg a szívem,


2 Timóteushoz 2:22
Kerüld az ifjúkor érzéki kívánságait Járj az igazságnak, a hitnek, a szeretetnek és a békességnek útján, azoknak társaságában, akik az Úr nevét tiszta szívből segítségül hívják.


2 Timóteushoz 4:3
Eljő az az idő, mikor a tiszta tudományt meg nem szívelik, mikor szájuk íze szerint seregszámra válogatják ki a tanítókat, mert viszket a fülük,


Titushoz 2:15
Ezt hirdesd, erre ints, ezt vésd komoly parancsként szívükbe. Meg ne vessen senki.


Titushoz 3:8
Igaz beszéd ez s akarom, hogy bevésd a szívükbe. Az Isten hívei igyekezzenek jó példával elöljárni. Ez üdvös és hasznos az embereknek.


Filemonhoz 1:7
Mert ez a te szereteted, amellyel te, testvérem, a szentek szívét megvidámítottad, mondhatatlan örömnek s vigasztalásnak forrása rám nézve.


Filemonhoz 1:12
Visszaküldöm hát őt, azaz majd azt mondtam: a szívemet hozzád.


Filemonhoz 1:14
de a te beleegyezésed nélkül nem akarok tenni semmit, hogy necsak úgy kénytelen-kelletlen, hanem szívből és szabadon cselekedjél jót ő vele.


Zsidókhoz 3:6
Krisztus ellenben, mint Fiú a maga háza felett áll és az ő háza mi vagyunk, ha a reményteljes bizodalom és dicsekvés ereje mindvégig áthatja szívüket.


Zsidókhoz 3:8
Ne átalkodjék meg a szívetek, Miként az elkeseredés, a pusztában való kísértés idején


Zsidókhoz 3:12
Vigyázzatok, kedves testvéreim, el ne forduljon egyikőtök sem hűtlen, gonosz szívvel az élő Istentől.


Zsidókhoz 3:13
Sőt ellenkezőleg, intsétek nap-nap után egymást, ameddig a „Ma\ tart, hogy meg ne átalkodjék egyiteknek szíve sem a bűn csalárdsága miatt.


Zsidókhoz 3:14
Mert mi Krisztus részestársaivá lettünk, feltéve, hogy eredeti bizodalmunknak ereje mindvégig áthatja szívünket,


Zsidókhoz 3:15
eme mondás szerint: Ma, ha a szavát halljátok, Ne átalkodjék meg a szívetek, Mint az elkeseredés idején.


Zsidókhoz 4:1
Azért, tekintettel arra, hogy az ő nyugodalmába való bemenetelnek ígérete még fennáll — szent félelem hassa át szívünket, hogy senki se essék el attól közületek.


Zsidókhoz 4:7
a „Ma\ szóval újabb napot tűzött ki, „Ma” mondatja Dáviddal jó nagy idő multán, mint egykor megmondatott: \Ma, ha a szavát halljátok, Meg ne átalkodjék a szívetek.


Zsidókhoz 4:12
Mert az Istennek igéje él és hat, — élesebb az bármely kétélű kardnál. Behatol a lélek, az élet, az ízek, a velők oszlásáig s megítéli a szív szándékait és gondolatait.


Zsidókhoz 6:18
hogy a mi szívünknek szilárd birodalma a hazugságot Istennél feltétlen kizáró kettős, megmásíthatatlan tény alapján nyugodjék, hiszen azért menekülünk hozzá, hogy megragadjuk azt a felajánlott reménységet,


Zsidókhoz 8:10
Az a szövetség, amelyet eztán kötök Izrael házával, Mondja az Ur, ím ez: Elméjükbe vésem, s a szívükbe írom az én törvényemet. Én Istenük leszek És ők népem lesznek


Zsidókhoz 10:16
Ez az a szövetség, amelyet én kötök velük, Ama napok után, mondja az Úr. Szívükbe vésem És elméjükbe írom az én törvényemet,


Zsidókhoz 10:22
járuljunk ő hozzá igaz; hittel és lélekkel, mint akiknek rossz lelkiismerettől szabadult, vérhintette szívük


Zsidókhoz 11:31
Hite miatt nem pusztult el a parázna Ráháb a hitetlenekkel együtt, mert ö a kémeket szívesen fogadta.


Zsidókhoz 13:9
Meg ne tévesszen titeket a különféle és idegen tanítás, mert jó, ha a kegyelem ád erőt a szívnek és nem az az étel, amiből egy csepp hasznuk sincsen azoknak, akik azzal élnek.


Zsidókhoz 13:23
Arra pedig kérten-kérlek kedves testvéreim, szívleljétek meg ezt az intő szót, bárha rövidre fogva írtam is.


Jakab 1:21
Azért a gonoszság undok maradványával szakítva, fogadjátok jámbor szívvel a belétek plántált igét, lelketeknek egyetlen mentségét.


1 Péter 1:22
Azért most már, az igazságnak engedve, fürdessétek meg a lelketeket a Lélek segítségével a képmutatástól ment testvérszeretetben s tiszta szívből híven szeressétek egymást,


1 Péter 3:4
hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek enyészthetetlen szépsége legyen; ez becses az Isten előtt.


1 Péter 4:9
Egymás irányában zokszó nélkül gyakoroljátok a szíves vendéglátást.


1 Péter 5:2
legeltessétek az Istennek ti reátok bízott nyáját s vigyázzatok arra, ne csak úgy kénytelen-kelletlen, hanem kész örömest, nem rút haszonlesésből, hanem szíves indulatból,


2 Péter 1:19
Ez a mi próféta beszédünk rendíthetetlen alapja s jól teszitek, ha miként a sötét éjben fénylő szövétnekre, úgy figyeltek arra, míg megvirrad és a hajnali csillag felkél szívetekben,


2 Péter 3:12
akik sóvárgó szívvel várjátok az Isten ama napjának eljöttét, amelyen az ég lángba borulva elenyész s az elemek a hőségtől elolvadnak.


1 János 2:14
írok néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok néktek, ifjak, mert erősek vagytok, az Isten igéje él a szívetekben és meggyőztétek a gonoszt.


1 János 3:19
Ebből tudjuk meg, hogy mi az igazság szülöttei vagyunk s az önt bátorságot ő előtte szíveinkbe,


3 János 1:10
Nos, ha oda megyek, szóvá teszem üzelmeit, hisz ő minket gonosz rágalmakkal illet, mi több, nem éri be még ezzel sem: ő a testvéreket sem látja szívesen, sőt azoknak, akik erre hajlandók volnának, útjukba áll s a gyülekezetből kiüldözi őket.


Jelenések 2:2
Tudom a te dolgaidat, fáradozásodat, tűrésedet, hogy a gonoszokat meg nem szívelheted és azokat, akik apostoloknak adták ki magukat, jóllehet nem azok, kipróbáltad és mint hazugokat leleplezted.


Jelenések 2:23
Gyermekeinek életét pedig kioltom. Hadd tudja meg minden gyülekezet, hogy én vagyok a vesék s szívek vizsgálója s megfizetek kinek-kinek cselekedetei szerint.


Hungarian Bible (MRUZ) 1925
Public Domain