A A A A A


Keresés

Máté 4:10
Jézus azt felelte néki: Eredj sátán! Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd és csak neki szolgálj!


Máté 12:26
Már pedig, ha sátán űzi ki a sátánt, úgy az önmagával meghasonlott; hogy állhatna meg hát az országa?


Máté 16:23
Ő viszont hátrafordulva, azt mondta Péternek: Vissza Sátán! Botránkoztatsz! A te eszed nem Isten, hanem ember dolgán jár.


Márk 1:13
és a pusztában volt negyven napig. Sátán kísértette, vadállatok közt élt s az angyalok kiszolgálták.


Márk 3:23
ő pedig magához szólítván őket, példázatot mondott nékik: Hogy tudná a sátán a sátánt kiűzni?


Márk 3:26
Épp úgy a sátán sem maradhat meg, ha maga ellen támadt s meghasonlott, hanem elpusztul,


Márk 4:15
Az útfélre esett mag azok, akik a hirdetett igét hallgatják, de aztán ott terem a sátán és kikapja a szívükbe vetett igét.


Márk 8:33
Ő azonban tanítványai felé fordulva, erősen rászólt Péterre: Vissza Sátán! A te eszed nem Isten, hanem ember dolgán jár.


Lukács 10:18
Ő pedig azt mondta nékik: Láttam a sátánt villám módjára leesni az égből.


Lukács 11:18
Ha hát a Sátán is meghasonlik önmagával, megmaradhat-e országa? Pedig azt mondjátok, hogy én a Belzebub által űzöm ki az ördögöket.


Lukács 13:16
És nem volna szabad Ábrahámnak ezt a lányát, akit a sátán tizennyolc esztendő óta kötve tart, szombatnapon feloldani e kötelékéből?


Lukács 22:3
Ekkor a Sátán belebújt az Iskariótesnek hitt s a tizenkét tanítvány sorából való Júdásba,


Lukács 22:31
Aztán így szólt az Úr: Simon! Simon! Lásd a Sátán kikért magának titeket, hogy mint a búzát megrostálhasson.


János 13:27
S falat után belebújt abba a Sátán. Jézus pedig azt mondotta néki: Végezd gyorsan a dolgodat!


Apostolok 5:3
Péter azonban azt mondta: Anániás! Miért adtad el magadat a Sátánnak? Miért csaltad meg a Szent Lelket s tetted félre a bírtok árának egy részét?


Apostolok 26:18
hogy megnyisd szemüket s hogy a sötétségből a világosságra, a Sátán birodalmából az Istenhez térve, a bennem való hit által megnyerjék a bűnök bocsánatát és a szentek örökségét.


Rómaiakhoz 16:20
De a békesség Istene hamarosan lábatok alá tiporja a Sátánt. A mi Urunk Jézus kegyelme legyen veletek.


1 Korintusi 5:5
átadjuk őt a Sátánnak a gyarló test veszedelmére, hogy a lélek megtartassák az Úr Jézus napján.


1 Korintusi 7:5
Ne tagadjátok meg egymástól a házastársi kötelességet, legfeljebb közös egyetértéssel ideig-óráig, hogy időt nyerjetek az imádkozásra, azután újra egyesüljetek, hogy a Sátán, gyarlóságtok révén, meg ne kísértsen titeket.


2 Korintusi 2:10
Akinek pedig ti, annak én is megbocsátok; hiszen az én bocsánatom, ha ugyan volt kinek megbocsátanom, érettetek történt a Krisztus nevében, hogy a Sátán ki ne fogjon rajtunk,


2 Коринфянам 11:14
Nem is csoda! A Sátán is a világosság angyalának köpönyegébe bújik.


2 Коринфянам 12:7
Hiszen épp, hogy a rendkívüli kijelentésekben el ne bizakodjam, tüske adatott testembe, a Sátán kínzó angyala, hogy felettébb el ne bizakodjam.


1 Tesszalonika 2:18
El is akartunk menni hozzatok, kiváltképpen én Pál, egyszer is, másszor is, de a Sátán megakadályozott.


2 Tesszalonika 2:9
Pedig az a Sátán erejével, a hazugság teljes hatalmával, jelekkel, csodákkal


1 Timóteushoz 1:20
Ott a Himenensz és Sándor példája; át is adtam őket a Sátánnak, hogy az istenkáromlástól elmenjen a kedvük.


1 Timóteushoz 5:15
Mert bizony némelyek máris letértek az igaz útról s a Sátánhoz szegődtek.


Jelenések 2:9
Tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat és szegénységedet; pedig te gazdag vagy; tudom azoknak káromlását is, akik zsidóknak adják ki magukat, jóllehet nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. Ne félj a rád váró szenvedésektől.


Jelenések 2:10
Lásd, a Sátán egynéhányatokat foglyulejt, hogy megkísértessetek s tíz napig tart a nyomorúságotok. Légy hü mind halálig s néked adom az életnek koronáját.


Jelenések 2:13
Tudom, hogy hol lakol. Ott, ahol a sátán trónol. Mégis ragaszkodói hozzám s még akkor sem tagadtad meg hűségedet, mikor hív tanúmat, Antipást megölték nálatok, a Sátán székhelyén.


Jelenések 2:24
Néktek, Tiatria többi lakosinak pedig, akiknek e tanításhoz semmi közötök sincs s akik, amint ők állítják „nem ismerik a Sátánnak mélységes titkait\, azt mondom: nem rakok rátok más terhet,


Jelenések 3:9
Most már elrendelem, hogy a Sátán, zsinagógájából mindazok, akik zsidóknak mondják magukat, jóllehet, nem azok,-hanem hazudnak, - most már elrendelem, hogy jöjjenek s boruljanak lábad elé s tudják meg, hogy szeretlek tégedet.


Jelenések 12:9
A nagy sárkány, az ős kígyó, akinek neve Ördög és Sátán, a világcsábító, letaszíttatott a földre s vele együtt letaszíttattak angyaltársai is.


Jelenések 20:2
és azt a sárkányt, az ős-kígyót, - vagyis az ördögöt, és Sátánt megfogván s ezer esztendőre megkötözvén,


Jelenések 20:7
Ha aztán kitelik az ezer esztendő, a sátán kiszabadíttatik fogságából


Hungarian Bible (MRUZ) 1925
Public Domain