A A A A A


Keresés

Matthew 1:23
A szűz anyává lesz és fiúszülöttjét Emmánuelnek nevezik, vagyis magyarul: Velünk az Isten.


Matthew 3:9
és ne hivalkodjatok azzal, hogy: A mi atyánk Ábrahám! Bizony mondom nektek, az Isten e kövekből is támaszthat fiákat Ábrahámnak.


Matthew 3:16
És Jézus beavattatván, azonnal kijött a vízből. S ím, az ég megnyílt felette és látta az Isten Lelkét, amint galambformában lerepült s rászállott.


Matthew 4:3
Ekkor a kísértő odajött hozzá és azt mondotta néki: Ha „Isten fia vagy, mondd, váljanak e kövek kenyérré.


Matthew 4:4
Ő azonban azt felelte: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Isten szájából származó igével.


Matthew 4:6
azt mondotta néki: Ha Isten fia vagy, vesd le magad innét! Meg van írva: Angyalai, az ő parancsolatjára kezükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.


Matthew 4:7
Jézus azt felelte néki: Az is meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!


Matthew 4:10
Jézus azt felelte néki: Eredj sátán! Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd és csak neki szolgálj!


Matthew 4:23
És bejárta egész Galileát. Tanított zsinagógáikban. Hirdette az Isten országának evangéliomát s meggyógyított minden betegséget és nyavalyát a nép között.


Matthew 5:8
Boldogok a tiszta szívűek. Ők meglátják Istent.


Matthew 5:9
Boldogok a békeszerzők. Ők Isten fiainak hívatnak.


Matthew 5:34
Én pedig azt mondom nektek: egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az az Istennek királyi széke,


Matthew 6:24
Senki sem szolgálhat két úrnak, mert ha az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, - ha az egyikhez ragaszkodik, a másikat utálja. Nem szolgálhattok Istennek és a pénzbálványnak.


Matthew 6:30
Ha az Isten így ruházza a mezőnek füvét, amely ma van, holnap tűzre kerül, mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitüek!


Matthew 6:33
Hanem: keressétek minden előtt az Isten országát és igazságát s mindez ráadatik nektek.


Matthew 8:29
És el kezdtek kiáltozni: Mi közünk egymáshoz Jézus, Isten fia? Ide jöttél, hogy meggyötörj idő előtt minket?


Matthew 9:3
Erre egyik-másik írástudó magában azt mondta: Istent káromolja!


Matthew 9:8
Ennek láttára, a nép megijedt s dicsőítette az Istent, aki ily hatalmat adott az embereknek.


Matthew 9:35
Eztán Jézus bejárta az összes városokat és falvakat, s Tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliomát s meggyógyított minden betegséget és nyavalyát.


Matthew 12:4
Bement az Isten házába és megette a szent kenyereket, amiket nem lett volna szabad sem néki, sem szolgáinak megenni, csakis a papoknak.


Matthew 12:28
Ha pedig az Isten lelke által űzöm ki az ördögöket, úgy bizonnyal eljött az Isten országa hozzátok.


Matthew 14:33
A hajó népe pedig odament és e szókkal borúit eléje: Bizony, bizony, Isten fia vagy te!


Matthew 15:3
Jézus viszont azt kérdezte tőlük: Hát ti miért szegitek meg az Isten parancsolatját hagyományotokért?


Matthew 15:4
Hisz Isten azt mondta: Tiszteld atyádat és anyádat. És: Aki szidalmazza atyját vagy anyját, halállal haljon meg.


Matthew 15:6
S ezzel érvénytelenné tettétek az Isten parancsolatját hagyományotokért.


Matthew 15:31
úgy hogy a nép álmélkodott, látván, hogy a némák beszélnek, a sánták járnak, a vakok látnak. S dicsőítették Izrael Istenét.


Matthew 16:16
Simon Péter azt felelte: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia!


Matthew 16:22
Erre Péter félrevonta s méltatlankodva szólt: Isten ments,-Uram! Lehetetlen ez.


Matthew 16:23
Ő viszont hátrafordulva, azt mondta Péternek: Vissza Sátán! Botránkoztatsz! A te eszed nem Isten, hanem ember dolgán jár.


Matthew 19:6
Tehát ők már nem két, hanem egy test. Azért, amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.


Matthew 19:17
Azt felelte néki: Miért mondasz engemet jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. De ha élni akarsz, tartsd meg a parancsolatokat.


Matthew 19:26
Jézus rájuk tekintve szólt: Embernél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.


Matthew 21:31
Melyik teljesítette a kettő közül atyja akaratát? Azt felelték: Az első. Erre Jézus azt mondotta nékik: Bizony mondom nektek: a vámszedők és a parázna nők előbb jutnak be az Isten országába, mint ti.


Matthew 21:43
Azért mondom nektek: elvétetik titőletek az Isten országa s oly népnek adatik, amely megtermi gyümölcsét.


Matthew 22:16
Elküldték hát hozzá tanítványaikat a heródistákkal együtt s megkérdezték: Mester! Tudjuk, hogy igaz vagy, az Isten útjára valóban megoktatsz s nem törődöl senki személyével, mert te nem vagy személyválogató.


Matthew 22:21
A császáré! mondták. Ekkor azt mondotta nékik: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré s az Istennek, ami az Istené.


Matthew 22:29
Jézus így válaszolt nékik: Tévelyegtek! Nem ismeritek ti sem az írást, sem az Istennek hatalmát.


Matthew 22:31
A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-é, amit Isten mondott nektek:


Matthew 22:32
Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene! Az Isten nem a halottak, hanem az élők Istene.


Matthew 22:37
Jézus így válaszolt néki: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes telkedből és teljes elmédből.


Matthew 23:22
Aki pedig az égre esküszik, az nem csupán az Istennek trónjára, hanem arra is esküszik, aki rajta ül.


Matthew 26:61
Ez mondotta: Le tudom rontani Isten templomát és három nap alatt fel tudom építní.


Matthew 26:63
Jézus hallgatott. De a főpap tovább faggatta öt: Felhívlak az élő Istenre, mondd meg nekünk: te vagy-é a Krisztus, az Istennek fia?


Matthew 26:64
Jézus így válaszolt néki: Magad mondtad! Sőt azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Istennek hatalmas jobbján ülő s az égnek felhőin eljövő emberfiát.


Matthew 27:40
mondván: Te, ki a templomot lerontod és három nap alatt újra felépíted - segíts hát magadon! Ha Istenfia vagy, szállj le a keresztről!


Matthew 27:43
Bízott az Istenben, ha akarja, segítsen most rajta. Hisz azt mondta: Isten fia vagyok!


Matthew 27:46
Aztán, úgy három óra tájban, Jézus felkiáltott: Éli, Éli, láma sabaktani! Vagyis: Én Istenem! Én Istenem! Miért hagytál el engemet.


Matthew 27:54
A százados s az ö Jézust őrző emberei pedig a földrengés és a történtek láttára nagy ijedtségükben így szóltak: Bizony, Istenfia volt ez!


Márk 4:3
"Listen to this! Behold, the sower went out to sow;


Márk 4:24
And He was saying to them, "Take care what you listen to. By your standard of measure it will be measured to you; and more will be given you besides.


Márk 6:2
When the Sabbath came, He began to teach in the synagogue; and the many listeners were astonished, saying, "Where did this man get these things, and what is this wisdom given to Him, and such miracles as these performed by His hands?


Márk 6:11
"Any place that does not receive you or listen to you, as you go out from there, shake the dust off the soles of your feet for a testimony against them."


Márk 6:20
for Herod was afraid of John, knowing that he was a righteous and holy man, and he kept him safe. And when he heard him, he was very perplexed; but he used to enjoy listening to him.


Márk 7:14
After He called the crowd to Him again, He began saying to them, "Listen to Me, all of you, and understand:


Márk 9:7
Then a cloud formed, overshadowing them, and a voice came out of the cloud, "This is My beloved Son, listen to Him!"


Márk 11:14
He said to it, "May no one ever eat fruit from you again!" And His disciples were listening.


Márk 12:37
"David himself calls Him 'Lord'; so in what sense is He his son?" And the large crowd enjoyed listening to Him.


Márk 14:31
But Peter kept saying insistently, "Even if I have to die with You, I will not deny You!" And they all were saying the same thing also.


Márk 14:56
For many were giving false testimony against Him, but their testimony was not consistent.


Márk 14:59
Not even in this respect was their testimony consistent.


Lukács 1:6
Mind a ketten kegyes, istenfélő, az Úr rendeleteihez és parancsolataihoz szigorúan ragaszkodó lelkek voltak,


Lukács 1:8
Egyszer aztán úgy fordult a dolog, hogy mikor ő osztályának rendje szerint Isten előtt papi tisztet végzett


Lukács 1:16
Izrael fiai közül sokakat térít, az Úrhoz, az ő Istenükhöz.


Lukács 1:19
Az angyal így felelt: Én Gábriel vagyok. Isten előtt állok. Elküldettem, hogy beszéljek véled és tudtodra adjam ezt az örömhírt.


Lukács 1:26
A hatodik hónapban elküldte az Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába,


Lukács 1:30
De az angyal azt mondotta néki: Ne félj Mária! Kegyelmébe fogadott az Isten.


Lukács 1:32
Nagy lészen ő s a felséges Isten fiának hívják. Az Úr Isten neki adja az ő atyjának, Dávidnak, trónját.


Lukács 1:35
Az angyal azt válaszolta: A Szent Lélek száll reád S a felséges Isten ereje árnyként reád borul. Azért a te szent szülöttedet is Isten fiának nevezik.


Lukács 1:37
Mert Istennél nincsen leheleten dolog.


Lukács 1:47
S örvendez a szívem üdvözítő Istenemben,


Lukács 1:49
Mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas Isten, akinek neve szent


Lukács 1:64
S szava tüstént megjött és áldotta Istent.


Lukács 1:68
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene! Meglátogatta és megáldotta népét,


Lukács 1:76
Te pedig, kis gyermek, a felséges Isten profétájának hívatol, Mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd útját


Lukács 1:78
A mi Istenünknek amaz irgalmánál fogva, Amelyet napkelet derített reánk a magasságból,


Lukács 2:13
Erre nagy hirtelen a mennyei seregek sokasága csatlakozott az angyalhoz s felzendült ajkukról ez az Istent magasztaló ének:


Lukács 2:14
Dicsőség a mennyben az Istennek S békesség a földön a jó emberek közt!


Lukács 2:20
A pásztorok pedig hazatértek s dicsőítették, áldották az Istent a híradás szerint hallott és látott dolgokért.


Lukács 2:25
Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű, igaz, istenfélő ember, aki várton várta Izrael vigasztalását, s akiben a Szent Lélek lakozott.


Lukács 2:28
karjára vette öt s az Istent áldva megszólalt:


Lukács 2:37
s most már mintegy nyolcvannégy éves özvegy volt. A templomot járta szüntelen, böjtölt, imádkozott, éjjel-nappal az Istent szolgálta.


Lukács 2:40
A kis gyermek pedig növekedett és megtelve bölcsességgel, megerősödött lélekben s az Isten kegyelme volt vele.


Lukács 2:52
S Jézus növekedett bölcsességben, korban, Isten s ember előtt való kedvességben.


Lukács 3:6
Hogy meglássa minden halandó Az Isten üdvözítését


Lukács 3:8
Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt s ne hivalkodjatok azzal, hogy: A mi atyánk Ábrahám! Bizony mondom néktek: Isten e kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.


Lukács 3:38
ez Énosé, ez Seté, ez Ádámé, ez pedig Istené.


Lukács 4:3
S az ördög azt mondta néki: Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, változzék kenyérré.


Lukács 4:8
Jézus így válaszolt néki: Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd és csak néki szolgálj!


Lukács 4:9
Aztán Jeruzsálembe vitte őt s a templom ormára állatva, azt mondotta néki: Ha Isten fia vagy, vesd le magad innét.


Lukács 4:12
Jézus azt felelte néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!


Lukács 4:26
s lám, az Isten nem küldte el Illést s senkihez, csakis a szídoni Sarepta özvegyasszonyához.


Lukács 4:34
Ej! Mi közünk hozzád Názáreti Jézus! Vesztünkre jöttél? Tudom ki vagy: Isten szentje!


Lukács 4:41
Sokakból az ördögök is kitakarodtak, ezt kiáltozva: Te vagy a Krisztus, az Istennek fia! Ő azonban keményen rájuk szólt s nem engedte beszélni azokat, mert tudták, hogy ő a Krisztus.


Lukács 4:43
De ő azt mondotta nékik: hirdetnem kell az Isten országát más városokban is, mert azért küldettem.


Lukács 5:1
Mikor pedig a tenger nép odatódult hozzá, hogy hallgassa az Isten igéjét s ő a Genezáret tavánál állt,


Lukács 5:21
Erre az írástudók és farizeusok okoskodni kezdtek s azt mondták: Ki ez a káromló? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hacsak nem az Isten?


Lukács 5:25
És az tüstént, a szemük láttára, felkelt, vette az ágyát, hazament és dicsőítette az Istent.


Lukács 5:26
Erre mindnyájan elálmélkodtak és az Istent dicsőítve, félelemmel telten, azt mondták: Ma valóban csodálatos dolgot láttunk.


Lukács 6:4
Bement az Isten házába, s fogta, megette a szent kenyereket, sőt adott azokból a szolgáinak is, holott nem volt szabad enni abból senkinek, csakis a papoknak?


Lukács 6:19
S mindenki égett a vágytól, hogy megérintse őt, mert isteni erő áradt ki belőle és meggyógyított mindenkit.


Lukács 6:20
Majd rávetvén szemét tanítványaira, megszólalt: Boldogok vagytok, ti szegények! Tiétek az Istennek országa!


Lukács 6:35
Sőt inkább: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsönt viszonzásra nem számítva, - akkor jutalmatok nagy lesz: a felséges Isten fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.


Lukács 7:16
Erre mindnyájukat félelem szállta meg s dicsőítették az Istent, ezt mondván: Nagy próféta támadt mi közöttünk! Az Isten meglátogatta a népét.


Lukács 7:29
Ennek hallatára az egész nép, még a vámszedők is, Isten igaz voltát vallva, felvették a János avatását


Lukács 7:30
A farizeusok és a törvénytudók ellenben, nem tartván magukra nézve kötelezőnek az Isten akaratát, nem vették fel az ő avatását.


Lukács 8:1
Eztán városról városra, faluról falura vándorolt, prédikált s hirdette az Isten országának evangéliomát. A tizenkét tanítvány


Lukács 8:10
És ő azt felelte: Néktek megadatott a tehetség, hogy megértsétek az Isten országának titkait, a többieknek ellenben csak példázat való, hogy bár látnak, mégse lássanak s bár hallanak, mégse értsenek.


Lukács 8:11
A példázat értelme ez: A mag az Isten igéje.


Lukács 8:21
Ő azonban azt felelte nékik: Ezek az én anyám s testvéreim, akik az Isten igéjét hallgatják s megtartják.


Lukács 8:28
De mikor Jézust meglátta, egy nagyot kiáltva, térdre hullt előtte s harsány hangon így szólt: Mi közünk egymáshoz Jézus, a Felséges Istennek fia? Kérlek ne gyötörj engemet!


Lukács 8:39
Menj haza és mondd el, mely nagy dolgot cselekedett az Isten teveled. El is ment s hirdette egész városszerte, mely nagy dolgot cselekedett Jézus ővele.


Lukács 8:46
De Jézus azt mondta: Valaki megérintett engem, mert éreztem, hogy isteni erő áradt ki belőlem.


Lukács 9:2
elküldötte őket, hogy hirdessék az Isten országát s gyógyítsák a betegeket.


Luke 9:11
Hanem a nép, amint ezt megtudta, utána ment. Örömmel fogadta őket s beszélt nékik Isten országáról, s akiknek gyógyításra volt szükségük, azokat meggyógyította.


Luke 9:20
És ti - kérdé - kinek mondotok engemet? Erre Péter azt felelte: Isten Krisztusának.


Luke 9:27
Bizony mondom néktek: vannak még néhányan az ittállók között, akik nem ízlelik meg a halált, amig meg nem látják az Isten országát


Luke 9:43
És mindnyájan álmélkodtak az Isten nagyságos dolgán. S míg mindnyájan álmélkodtak valamennyi tettén, mondotta tanítványainak:


Luke 9:60
Erre Jézus azt mondotta néki: Hadd temessék el a halottak a maguk halottait! Te pedig menj s hirdesd az Isten országát!


Luke 9:62
Jézus azt felelte néki: Aki megfogja az ekeszarvát s hátra néz, nem alkalmas az Isten országa dolgára.


Luke 10:9
Az odavaló betegeket pedig gyógyítsátok meg és adjátok tudtukra: Közel van hozzátok az Isten országa.


Luke 10:11
Még a várostok ránk tapadt porát is letöröljük a lábunkról! De azért ti is jegyezzétek meg jól, hogy közel van hozzátok az Isten országa!


Luke 10:27
S az így felelt: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből s teljes elmédből; felebarátodat pedig, mint magadat.


Luke 11:20
Ha ellenben az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, úgy bizonnyal eljött tihozzátok az Isten országa.


Luke 11:28
Ő azonban, azt felelte: Sőt inkább: boldogok, akik az Isten igéjét hallgatják s megtartják.


Luke 11:42
De, jaj néktek farizeusok! Ti tizedet adtok a mentából, a rutából és minden zöldségből, az Isteni igazság s szeretet dolgával ellenben éppen nem törődtök. Pedig kötelesség ezt megtenni s amazt el nem mulasztani.


Luke 11:49
Megerősíti ezt az isteni bölcsesség szava is: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk s azok közül az egyiket megölik, a másikat száműzik,


Luke 12:6
Ugy-e bizony, két fillérért öt verebet adnak? S az Isten azoknak egyikéről sem feledkezik el.


Luke 12:8
Azért azt mondom tinéktek: aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt.


Luke 12:9
Aki pedig megtagad engemet az emberek előtt, az megtagadtatik az Isten angyalai előtt.


Luke 12:20
De az Isten azt mondotta néki: Bolond! Még ez éjjel számon kérik tőled a lelkedet. Kié lesz vagyonod?


Luke 12:21
Így jár, aki kincset gyűjt magának és nem az isteni javakban gazdag.


Luke 12:24
Nézzétek a hollókat! Lám, azok nem vetnek, nem is aratnak. Nincsen nékik sem éléstáruk, sem csűrjük, az Isten mégis eltartja őket Mennyivel különbek vagytok ti a madaraknál!


Luke 12:28
Ha tehát az Isten így ruházza a mezőnek füvét, amely ma van, holnap tűzre kerül, mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!


Luke 13:13
S kezének érintésére, tüstént felegyenesedett és dicsőítette az Istent.


Luke 13:18
Ö pedig azt mondta: Mihez hasonló az Istennek országa? Vajh' mihez is hasonlítsam?


Luke 13:20
Majd újra megszólalt: Mihez hasonlítsam az Istennek országát?


Luke 13:28
Lesz ott sírás és fogcsikorgatás, mikor majd látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és az összes prófétákat Isten országában, ti pedig kívül rekedtek.


Luke 13:29
És jönnek keletről, nyugatról, északról és délről s letelepednek az Isten országában.


Luke 14:15
Ennek hallatára egyik vendégtársa azt mondotta néki: Boldog, aki majd az Isten országában étkezik.


Luke 15:10
Bizony mondom néktek: épp így örülnek az Isten angyalai egy megtérő bűnösnek.


Luke 16:13
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert ha az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, ha az egyikhez ragaszkodik, a másikat utálja. Nem szolgálhattok istennek és a pénzbálványnak.


Luke 16:15
Ő pedig azt mondta nékik: Ti a világ előtt igazságtokkal kérkedtek, de az Isten belát szívetekbe s amit az ember dicsőit, Isten utálja azt.


Luke 16:16
A törvény és a próféták Jánosig, szóltak. Ettől fogva az Isten országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal ostromolja azt.


Luke 17:15
Egyikük pedig látván, hogy meggyógyult, visszatért, fenn szóval dicsérte Istent


Luke 17:18
Csak ez az idegen tért vissza, hogy az Istent dicsőítse?


Luke 17:20
Mikor pedig a farizeusok kérdezték: Mikor jön el az Isten országa? azt felelte nékik: Az Isten országa nem égi jelt lesve, várva jön el.


Luke 17:21
S nem mondják, hogy ime itt vagy ott van! Az Isten országa ti bennetek van!


Luke 18:2
Volt egy bíró bizonyos városban, aki Istent nem félt, embert nem becsült.


Luke 18:4
De az egyideig vonakodott, hanem aztán így okoskodott magában: Igaz, hogy Istent nem félek, embert nem becsülök,


Luke 18:7
S az Isten ne szabadítaná meg éj s naphosszat hozzáesdő kiválasztottait s ne törődnék velük?


Luke 18:11
A farizeus kiállt és így imádkozott magában: Isten! Hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint mások, - ragadozó, gonosztevő, házasságtörő vagy mint ez a vámszedő is.


Luke 18:13
A vámszedő ellenben félreállt s fel sem merte vetni a szemét az égre, hanem mellét verve, így szólt: Isten! Irgalmazz nékem, bűnösnek.


Luke 18:16
De Jézus magához szólítván őket, azt mondta Engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket s ne tiltsátok el őket éntőlem. Ilyeneké az Isten országa.


Luke 18:17
Bizony mondom néktek: aki nem úgy fogadja, mint a kis gyermek, az Isten országát, soha nem jut abba.


Luke 18:19
Jézus azt felelte néki: Miért mondasz jónak engemet? Nincs jó, csak egy: az Isten


Luke 18:25
Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mintsem a gazdagnak Isten országába jutni.


Luke 18:27
Azt felelte: Ami lehetetlen az embernél, lehetséges az Istennél.


Luke 18:29
Ő azonban azt felelte nékik: Bizony mondom néktek: nincs olyan egy sem, aki elhagyja házát, szüleit, testvéreit, feleségét avagy gyermekeit az Isten országáért,


Luke 18:43
És azonnal megjött a szeme világa s Istent dicsőítve, követte őt, s az egész nép, e dolog láttára, dicsőítette az Istent.


Luke 19:11
Aztán, beszédét folytatva, a hallgatóknak még egy példázatot modott, mert már közel volt Jeruzsálemhez és azok azt hitték, hogy az Istennek országa azonnal megjelen.


Luke 19:37
Mikor pedig már az Olajfák hegyének lejtőjéhez közeledett, a tanítványoknak egész serege örömében hangos szóval dicsérni kezdte az Istent a látott csodadolgokért,


Luke 19:44
eltörölnek fiaddal együtt a földnek színéről és nem hagynak követ-kövön benned, mivel az isteni kegyelem napjait észrevétlen hagytad tovatűnni magad felett.


Luke 20:16
Eljön és megöli ezeket a szőlőmíveseket s a szőlőt odaadja másoknak. Erre a hallgatók azt mondták: Isten ments!


Luke 20:21
Meg is kérdezték őt, mondván; Mester! Tudjuk, hogy helyesen beszélsz, tanítasz s nem vagy személyválogató, hanem az Istennek igaz útjára vezérelsz.


Luke 20:25
A császáré! - felelték. Erre azt mondotta nékik: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré és az Istennek, ami az Istené.


Luke 20:36
mert többé meg nem halhatnak; azok hasonlók az angyalokhoz és mint a feltámadás fiai, Isten fiai.


Luke 20:37
Hogy pedig a holtak feltámadnak, azt Mózes is jelzi a csipkebokorról szóló történetben, ahol az Urat Ábrahám Istenének és Jákob Istenének mondja.


Luke 20:38
Már pedig az Isten nem a halottaknak, hanem az élőknek Istene, mert mind néki élnek.


Luke 21:31
Ti is. mikor majd látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy az Isten országa közel van.


Luke 22:16
Mert én - úgymond - nem eszem már többé abból, míg el nem jön az ideje Isten országában.


Luke 22:18
Mert én - úgymond - mostantól fogva nem iszom többé a szőlőtőke terméséből, míg el nem jön az Isten országa.


Luke 22:69
Mostantól fogva azonban az emberfia Isten hatalmas jobbján ül.


Luke 22:70
Erre mindnyájan kérdezték: Te vagy hát az Isten fia? Azt felelte nékik: Ti mondjátok: én vagyok.


Luke 23:35
A nép bámészkodva körülállta. A főemberek pedig velük együtt gúnyolták, mondván: Másokon segített, segítsen most maga magán, ha ő a Krisztus, az Istennek választottja.


Luke 23:40
De a másik rászólt s így dorgálta: Nem félsz az Istentől! Hisz tégedet ugyanazon büntetés ért,


Luke 23:47
A százados pedig a történtek láttára, Istent dicsőítve, így szólt: Bizony, ez az ember igaz ember volt,


Luke 23:51
aki nem helyeselte azoknak sem határozatukat, sem eljárásukat s aki maga is várta az Isten országát,


Luke 24:19
Nos, - kérdé ugyan mi? Hát - felelték - a názáreti Jézus dolga, aki szavára s tettére nézve hatalmas próféta volt az Isten, s az egész nép előtt.


Luke 24:53
járták a templomot szünes-szüntelen, dicsérvén és áldván az Istent. Ámen.


Apostolok 1:3
Ő ugyanis szenvedése után, mint élővalóság sok biztos jel mellett megmutatta magát nekik s negyven napig köztük forgolódva, beszélgetett velük Isten országáról.


Apostolok 2:11
krétaiak és arabok, halljuk hogy ők a mi nyelvünkön hirdetik az Isten nagyságos dolgait?


Apostolok 2:17
Az utolsó napokban, mondja az Isten, Lelket öntök mindenkibe: Fiaitok, lányaitok prófétáinak, Ifjaitok látásokat látnak, S véneitek álmokat álmodnak.


Apostolok 2:22
Izraelita férfiak! Hallgassatok beszédemre. Ti a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten, amint magatok is jól tudjátok, az általa köztetek véghezvitt hatalmas tettek, csodák és jelek által igazolt,


Apostolok 2:23
ti azt, aki az Isten örök végzése és rendelése szerint kezetekbe adatott, a hitetlenek keze által keresztfára szegeztettétek és kivégeztétek;


Apostolok 2:24
de az Isten a halál kínjától megváltva, feltámasztotta, mert ö nem lehetett annak martaléka,


Apostolok 2:30
De, mert próféta volt s tudta, hogy az Isten esküvel fogadta néki, hogy egyik utódát ülteti trónjára,


Apostolok 2:32
Ezt a Jézust, mindannyian tanú vagyunk reá, az Isten feltámasztotta.


Apostolok 2:33
És ő az Isten jobbjára felemeltetvén s a Szent Lélek ígéretét, az Atyától megnyervén, ezt, amint látjátok s halljátok, ki is töltötte.


Apostolok 2:36
Tudja meg hát Izraelnek egész háza, mint bizonyos dolgot, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette.


Apostolok 2:39
Mert az ígéret néktek, gyermekeiteknek és mindama távollévőknek szól, akiket Urunk Istenünk elhív.


Apostolok 2:47
dicsérvén az Istent és bírván az egész népnek szeretetét. Az Úr pedig napról-napra szaporította az üdvözülők számát.


Apostolok 3:8
Felugrott s talpraállt, aztán neki indult s bement velük a templomba, járt, kelt, ugrándozott s dicsérte az Istent.


Apostolok 3:9
Mindenki látta, amint járt s dicsérte az Istent.


Apostolok 3:13
Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, a mi atyáink Istene dicsőítette meg fiát, a Jézust, akit ti Pilátus kezébe adtatok és megtagadtatok, holott ö elhatározta, hogy elbocsátja őt.


Apostolok 3:15
az élet fejedelmét ellenben kivégeztétek. De az Isten feltámasztotta öt a halálból, mi vagyunk tanú rá.


Apostolok 3:18
Az Isten azonban, amit az összes próféták ajaka által hirdetett, tudniillik, hogy Krisztusnak szenvednie kell, ily módon teljesítette be.


Apostolok 3:21
akinek a mennyben kell maradni mindaddig, amíg be nem következik, amit az Isten minden ő szent prófétájának ajaka által kezdettől fogva hirdetett: a világmegújhodás.


Apostolok 3:22
Mert Mózes az atyáknak megmondta: Istenetek, az Úr olyan prófétát támaszt tinéktek véreitek közül, aminő én vagyok. Mindenben, amit mond, reá hallgassatok.


Apostolok 3:25
Ti vagytok a próféták s ama szövetség fiai, amelyet az Isten atyáinkkal kötött, Kamikor Ábrahámnak azt mondta: a te magodban megáldtatik a föld minden nemzetsége.


Apostolok 3:26
Isten az ő Fiát, Jézust, elsősorban néktek támasztotta fel és azért küldte el hozzátok, hogy mindenitek megtérvén gonoszságából, megáldjon titeket


Apostolok 4:10
vegyétek tudomásul Izrael egész népével együtt mindnyájan, hogy ez, az ő egészségének örvendve, ama názáreti Jézus Krisztus neve által áll előttetek, akit ti megfeszíttettetek, de akit az Isten feltámasztott a halálból.


Apostolok 4:19
Péter és János azonban azt felették nékik: ítéljétek meg ti magatok, helyes dolog-e ha Isten előtt állva, inkább néktek engedelmeskedünk, mint az Istennek?


Apostolok 4:21
Erre azok, nem találván módot megbüntetésükre, megfenyegették s a nép hangulatával számolva, elbocsátották őket, mert mindenki dicsőítette az Istent a megtörtént dolgokért,


Apostolok 4:24
S mikor azok ezt hallották, egy szívvel lélekkel felfohászkodtak Istenhez, mondván: Urunk! Mennynek, földnek, tengernek és mindeneknek teremtő Istene!


Apostolok 4:31
Könyörgésükre megrendült gyülekező helyük és mindnyájan tele lettek Szent Lélekkel és hirdették teljes bátorsággal az Isten igéjét.


Apostolok 5:4
Hiszen, ha megmarad, nem neked maradt volna meg; s ha eladtad, nem te rendelkeztél vele? Miért vetemedtél erre? Nem embert csaltál meg, - megcsaltad az Istent.


Apostolok 5:29
Erre Péter és az apostolok azt felelték: Inkább kell engedelmeskednünk az Istennek, mint az embereknek.


Apostolok 5:30
A mi Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti a fára függesztve, meggyilkoltatok.


Apostolok 5:31
Igen, az Isten őt, mint fejedelmet s üdvözítőt, jobbjára emelte, hogy Izrael népének megtérést és bűnbocsánatot szerezzen.


Apostolok 5:32
Mi vagyunk ez eseményeknek tanúi és a Szent Lélek, akit az Isten a néki engedelmeskedő hívekkel közlött.


Apostolok 5:39
ha ellenben Isten a szerzője, akkor ti azt nem tudjátok meghiúsítani, hacsak birokra nem keltek Istennel.


Apostolok 6:2
Azért a tizenkét apostol, egybegyűjtvén a tanítványok seregét, azt mondta: Nincs rendjén, hogy mi az Isten igéjét elhanyagolva, az asztalok körül szolgálunk.


Apostolok 6:7
S terjedten terjedt az Isten igéje s nöttön nőtt a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt a papok közül is sokan hívők lettek.


Apostolok 6:11
Ekkor olyanokat bujtottak fel, akik azt mondták: Hallottuk, mikor ő Mózest s Istent káromolta.


Apostolok 7:2
Ő így felelt: Testvérek és atyák! Hallgassatok meg. A dicsőség Istene a mi atyánknak, Ábrahámnak, még mielőtt Háránba költözött, megjelent Mezopotámiában


Apostolok 7:6
S az Isten azt is megmondta, hogy az ő magva zsellér lesz idegen földön, leigázzák, sanyargatják négyszáz esztendeig.


Apostolok 7:9
Az ősatyák azonban csupa irigységből eladták Józsefet Egyiptomba, de Isten vele volt,


Apostolok 7:17
Az Ábrahámnak tett isteni ígéret napja már közelgett. A nép növekedett s sokasodott Egyiptomban,


Apostolok 7:20
Ekkor jött a világra Mózes, az Isten gyönyörűsége. Három hónapon át az atyai házban nevelték


Apostolok 7:25
Azt hitte, megértik vérei, hogy az Isten az ő keze által munkálja szabadságukat, de azok nem értették meg.


Acts 7:32
Én vagyok a te atyáid Istene, Ábrahám Istene, Jákob Istene és Izsák Istene. Mózes megremegett, s nem mert odanézni.


Acts 7:35
Ezt a Mózest, akit megtagadtak, mondván: Ki tett téged vezérünkké és bíránkká? - ezt küldte az Isten vezér s szabadító gyanánt a csipkebokorban néki megjelent angyalnak általa.


Acts 7:40
Csinálj nékünk isteneket s azok vezessenek, mert, hogy mi történt azzal a Mózessel, aki minket Egyiptom földjéről kihozott, nem tudjuk.


Acts 7:42
Az Isten azonban elfordult tőlük s hagyta, hadd imádják az ég csillagait, amint meg van írva a próféták könyvében: Izrael háznépei Áldoztatok-e énnékem Leölt barmot a pusztában negyven esztendőn át?


Acts 7:43
Sőt inkább körűlhordoztátok a Móloknak sátrát S a ti istenieknek, Romfának csillagát, Az imádás végett faragott képeket. Számkivetlek azért Babilonon is túl.


Acts 7:45
Ezt a mi atyáink átvették és be is vitték Józsuéval a pogányok elfoglalt birodalmába, akiket az Isten atyáink elől elűzött s övék volt az egész Dávid idejéig.


Acts 7:46
Az Istennek e kegyeltje aztán esedezett, vajha hajlékot találna Jákob Istenének,


Acts 7:48
De a felséges Isten kézzel csinált házakban nem lakik, amint a próféta mondja:


Acts 7:55
Ő azonban tele Szent Lélekkel, az égre tekintve, látta Isten dicsőségét és az Isten jobbján álló Jézust.


Acts 7:56
S megszólalt: Látom a nyílt eget és az Isten jobbján álló emberfiát.


Acts 8:2
Istvánt pedig az istenfélő férfiak eltemették s megsiratták keservesen.


Acts 8:10
S csüngtek-lógtak rajta mindnyájan, apraja-nagyja egyaránt s azt mondották; Ez az Isten ama Nagynevű csodaereje!


Acts 8:12
De mikor az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdető Fülöpnek hittek, férfiak s asszonyok egyaránt beavattatták magukat


Acts 8:14
A jeruzsálemi apostolok pedig arra a hírre, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost


Acts 8:20
De Péter így felelt néki: Pusztulj a pénzeddel együtt! Azt gondolod, hogy az Isten ajándékát pénzen lehet megszerezni?


Acts 8:21
Se részed, se jussod nincs ahhoz, mert a te szíved nem tiszta az Isten előtt.


Acts 8:22
Vétkezd le gonoszságodat s kérd az Istent, hátha megbocsátja néked szíved e szánkát.


Acts 8:37
Fülöp felelt: Ha hiszesz teljes szívedből, megteheted. Az pedig rámondta: Hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten fia.


Acts 9:20
azonnal hirdette a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia.


Acts 10:2
Jámbor, istenfélő ember egész háznépével együtt, aki a nép között sok alamizsnát osztott ki s folyton-folyva imádkozott.


Acts 10:3
E férfiú látomásban tisztán látta, hogy úgy délután három óra tájban az Isten angyala bejött hozzá s így szólt: Kornelius!


Acts 10:4
Ő mereven ránézett s remegve kérdezte: Mi az, Uram? Azt felelte: Az Isten megemlékezett a te imádságodról és alamizsnádról.


Acts 10:15
S újra, másodszor is szózat hangzott őeléje: Amit isten tisztává tett, te ne mondd azt fertőzöttnek.


Acts 10:22
Azt felelték: Kornélius, az az istenfélő százados, aki az egész zsidó nép körében jó hírnévnek örvend, szent angyaltól vett parancsnál fogva, kéret a házához, hogy meghallgasson tégedet.


Acts 10:28
s az egybegyűlt sok vendéghez így szólt: Tudjátok jól, hogy a zsidónak nem szabad a másfajtabeli emberrel barátkoznia, avagy azt meglátogatnia; de az Isten nékem értésemre adta, hogy ne tartsak senkit fertős vagy tisztátalan embernek.


Acts 10:31
s azt mondta: Kornélius! Az Isten meghallgatta a te imádságodat és megemlékezett a te alamizsnádról.


Acts 10:33
Nyomban el is küldtem érted és jól tetted, hogy eljöttél. Most már itt állunk mindnyájan Isten színe előtt, hogy meghalljuk mindazt, amit az Úr tenéked parancsolt.


Acts 10:34
Erre Péter, ajkát megnyitva, szólt: Bizony, bizony látom, hogy az Isten nem személyválogató,


Acts 10:38
hogy mint kente fel Isten a názáreti Jézust Szent Lélekkel és erővel s hogy ő mint járt szerteszéjjel, mint tett jót és gyógyított meg minden Ördög hatalmába esett embert, mert Isten vele volt.


Acts 10:40
De az Isten harmadnapon feltámasztotta és nyilván megmutatta őt,


Acts 10:41
nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve kiválasztott tanúknak, nékünk, akik vele együtt ettünk, ittunk, mikor a halálból feltámadt


Acts 10:42
és meghagyta, hogy hirdessük a népnek s tegyünk bizonyságot arról, hogy ő az élőknek s holtaknak Istentől rendelt bírája.


Acts 10:46
Mert hallották, hogy nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.


Acts 11:1
Az apostolok és a júdeai testvérek meghallották, hogy a pogányok is bevették az Istennek igéjét.


Acts 11:9
Az egi szózat azonban másodszor is felém hangzott: Amit Isten tisztává tett, te ne mondd azt fertősnek.


Acts 11:17
Ha tehát az Isten ugyanazt a kegyelmet adta őnekik, mint nékünk, akik az Úr Jézus Krisztus híveivé lettünk, - én parány állhattam volna az Isten útjába?


Acts 11:18
Ennek hallatára aztán megnyugodtak s dicsőítették az Istent, mondván: E szerint hát az Isten a pogányok előtt is megnyitotta a megtérés életre vezérlő útját.


Acts 11:23
aki mikor odajutott s látta az Isten kegyelmét, örvendezett s mindnyájukat buzdította, hogy maradjanak az Úr rendíthetetlen hívei.


Acts 12:5
Pétert tehát a börtönben őrizték. A gyülekezet azonban folyton - folyva imádkozott az istenhez érte.


Acts 12:22
A nép pedig felkiáltott: Isten s nem ember szava ez!


Acts 12:23
De az Úr angyala menten lesújtott rá, amiért nem Istent dicsőítette és féregetten elpusztult.


Acts 12:24
Az Isten igéje ellenben terjedten terjedt.


Acts 13:5
Salamisbe jutva, hirdették Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. Mint szolgatárs, velük volt János is.


Acts 13:7
Szergius Pál helytartónál, egy értelmes férfiúnál, aki Barnabást és Sault magához hívatta, mert szerette volna hallani az Isten igéjét.


Acts 13:16
Erre Pál felállott s a kezével csendre intve, így szólt: Izraelita férfiak és ti istenfélő lelkek! Hallgassatok meg.


Acts 13:17
Izrael népének Istene kiválasztotta a mi atyáinkat s Egyiptomban való hontalansága idején felmagasztalta és hatalmas karjával kivezette onnét a népet.


Acts 13:21
Ettől fogva királyt kértek és az Isten Sault, Kis fiát. a Benjámin törzs sarját adta negyven évig nékik.


Acts 13:23
Ennek magvából támasztotta Isten, Ígérete szerint, Izrael szabadítóját, Jézust,


Acts 13:26
Testvérek, Ábrahámnak nemzetsége és ti istenfélő lelkek! Néktek szól ez idvesség beszéde.


Acts 13:30
De az Isten feltámasztotta őt a halálból


Acts 13:32
Mi is a mi atyáinknak tett ígéret örömhírét hirdetjük tinéktek, mert az Isten megadta azt az ő fiainak, - nékünk, feltámasztván Jézust,


Acts 13:36
Mert Dávid, miután a maga idejében híven teljesítette az Isten akaratát elhunyt, megtért atyáihoz és rothadást látott,


Acts 13:37
de akit az Isten feltámasztott, rothadást sem látott.


Acts 13:43
Sőt a zsinagóga szétosztása után sok zsidó és istenfélő lélek csatlakozott Pálhoz s Barnabáshoz, akik beszélgetés közben buzdították őket hogy maradjanak meg rendületlenül az Istennek kegyelmében.


Acts 13:44
A kővetkező szombatnapon pedig majd az egész város egybegyűlt az Isten igéjének hallgatására.


Acts 13:46
Erre Pál s Barnabás teljes nyíltsággal kijelentették: Mindenekelőtt néktek tellett hirdetnünk az Istennek igéjét, de mert ti megvetitek azt s nem tartjátok magatokat méltóknak az örök életre, mostmár a pogányokhoz fordulunk.


Acts 13:50
zsidók azonban felizgatták az előkelő, istenfélő nőket s a város elöljáróit s zendülést támasztva Pál s Barnabás ellen, kikergették őket határukból.


Acts 14:11
Pál eme tette láttára, a nép likaóniai nyelven szólva felkiáltott: Az istenek emberi formában szálltak le hozzánk!


Acts 14:15
s rájuk kiáltottak: Emberek! Mit tesztek? Mi is csak olyan emberek vagyunk, mint ti s éppen azt hirdetjük néktek, hogy a hiábavaló dolgoktól térjetek meg az élő Istenhez, a mennynek, a földnek, a tengernek s mindannek, ami abban van, ama teremtőjéhez,


Acts 14:22
s megerősítvén a tanítványok lelkét, szívükre kötötték, hogy álljanak meg rendületlenül a hitben, mert a nyomorúság keserves útja visz minket az Isten országába.


Acts 14:26
s onnét hajón vissza Antiókiába, ahonnét az Isten kegyelmébe ajánltan, a most már bevégzett munkára indultak.


Acts 14:27
Megérkeztük után egybehívták a gyülekezetet és elmondták, mi mindent vitt véghez az Isten általuk, s mint tárta fel a hitnek kapuját a pogányok előtt is.


Acts 15:4
Jeruzsálembe érkezvén, a gyülekezet, az apostolok s a vének fogadták őket s ezeknek is elmondották, mi mindent vitt véghez az isten általuk.


Acts 15:7
De mikor a vita javában folyt, felállt Péter és így szólt hozzájuk: Testvérek! Jól tudjátok, hogy az Isten régen kiválasztott engem közületek, hogy a pogányok az én ajkamról hallják az evangéliom igéjét s higyjenek.


Acts 15:8
És az Isten, a szívek tudója, bizonyságot tett mellettük: megadta nékik a Szentlelket, épp úgy, mint nékünk,


Acts 15:10
Most hát miért kísértitek az Istent, miért akartok olyan igát tenni a tanítványok nyakába, amit sem a mi atyáink sem mi el nem hordozhatunk.


Acts 15:12
Erre elhallgatott az egész sokaság s meghallgatták Barnabást s Pált, akik elbeszélték, hogy mennyi jelt s csodát tett az Isten őáltaluk a pogányok között.


Acts 15:14
Simon előadta, hogy az Isten először mint gondoskodott arról, hogy a pogányokból népet szerezzen magának.


Acts 15:19
Azért én amondó vagyok, hogy ne gördítsünk akadályt az Istenhez térő pogányok útjába,


กิจการของอัครทูต ๑๕:๔๐
Pál pedig Szilást választva társul, Isten kegyelmébe ajánltatván a testvérek részéről, útra kelt


กิจการของอัครทูต ๑๖:๑๐
E látomás alapján, abban a tudatban, hogy Isten hív oda minket az evangéliom hirdetése végett, nyomban útra készülődtünk Macedóniába.


กิจการของอัครทูต ๑๖:๑๔
Egy Lídia nevű, Tiatira városából való, istenfélő, bíborárus asszony is hallgatta a beszédünket s szíve az Úr indítására kitárult s áhítattal figyelt Pál szavára.


กิจการของอัครทูต ๑๖:๑๗
Ez nyomon követve Pált is, meg minket is, ígyen kiáltozott: Ezek az emberek a felséges Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik néktek.


กิจการของอัครทูต ๑๖:๒๕
Éjféltájban Pál és Szilás imádkoztak s dicsérték az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket.


กิจการของอัครทูต ๑๖:๓๔
Aztán felvezette őket lakásába, asztalt teríttetett számukra és ujjongott ház-népestül együtt azon való örömében, hogy Isten híve lett.


กิจการของอัครทูต ๑๗:๔
Némelyikük hitt és csatlakozott Pálhoz és Sziláshoz, szintúgy számos istenfélő görög s nem egy előkelő nő is.


กิจการของอัครทูต ๑๗:๑๓
De mikor a tesszalonikai zsidók megtudták, hogy Pál Bereában is hirdeti az Istennek igéjét, odamentek s ott is felizgatták a népet.


กิจการของอัครทูต ๑๗:๑๗
Vitába eredt tehát a zsinagógában a zsidókkal s az istenfélő lelkekkel, a köztéren pedig azokkal, akik nap-nap után történetesen odavetődtek.


กิจการของอัครทูต ๑๗:๑๘
Néhány epikureus és stoikus bölcselő azonban összetűzött vele s egyesek közülök azt mondták: Mit károg itt ez a varjú? Másolj viszont: úgy látszik újdonsült isteneket hirdet! Mert éppen Jézusról és a feltámadásról prédikált.


กิจการของอัครทูต ๑๗:๒๒
Erre Pál az Areopágusz közepére állva, megszólalt: Aténi férfiak! Látom, hogy ti valóban istenes nép vagytok.


กิจการของอัครทูต ๑๗:๒๓
Jártomban-keltemben ugyanis szentségeiteket nézdelve, többek közt egy olyan oltárra akadtam, melyre az volt írva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Nos hát, akit ti


กิจการของอัครทูต ๑๗:๒๔
ismeretlenül tiszteltek, én éppen azt hirdetem tinéktek.Az Isten, aki a világot mindenestül együtt teremtette, a menny és föld Ura, kézzelcsinált templomban nem lakik.


กิจการของอัครทูต ๑๗:๒๙
Ha tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy az istenség aranyhoz, ezüsthöz vagy kőhöz, emberi kéz vagy ész művéhez hasonló.


กิจการของอัครทูต ๑๗:๓๐
De az Isten a tudatlanság eme korát elnézvén, most mindenütt, mindenkinek a megtérést hirdeti,


กิจการของอัครทูต ๑๘:๗
S átment onnét egy istenfélő embernek, Ticius Jusztusznak a zsinagógával szomszédos házába.


กิจการของอัครทูต ๑๘:๑๑
S ott maradt egy álló esztendeig s hat hónapig és hirdette köztük az Isten igéjét.


กิจการของอัครทูต ๑๘:๒๑
hanem búcsút mondva így szólt: A ránk jövő ünnepet okvetlen Jeruzsálemben kell nékem meg ülnöm, aztán, ha az Isten úgy akarja, újra visszatérek hozzátok.


กิจการของอัครทูต ๑๘:๒๖
S nyíltan, bátran prédikált a zsinagógában is. Mikor Akvila s Priscilla beszélni hallották, magukhoz vették s még alaposabban megismertették őt az Isten útjával.


กิจการของอัครทูต ๑๙:๘
Aztán bement a zsinagógába és bátran prédikált három hónapon át meggyőzően tárgyalván az Isten országa dolgait.


กิจการของอัครทูต ๑๙:๑๑
Sőt az Isten olyan rendkívüli csodákat is művelt Pál által, hogy leszedve róla a kendőket


กิจการของอัครทูต ๑๙:๒๖
Látjátok, halljátok azt is, hogy ez a Pál mézes-mázos beszédével nem csupán Efezus, hanem majd egész Ázsia népét tömegestül bolondítja, azt mondván, hogy nem istenek azok, amiket kézzel csinálnak.


กิจการของอัครทูต ๑๙:๒๗
Így azután nemcsak az a veszély fenyeget minket, hogy üzletünk hitele tönkre megy, hanem a nagy Artemisz istennő templomát sem becsülik semmire és annak fensége, akit az egész Ázsia s a kerek föld tisztel, porba hull.


กิจการของอัครทูต ๑๙:๓๗
Idehoztátok ez embereket, pedig ezek sem nem szentségtörők, sem nem istennőnket káromlók.


กิจการของอัครทูต ๒๐:๒๑
Bizonyságot tettem a zsidók s a görögök előtt is az Istenhez térés és a mi Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hit mellett.


กิจการของอัครทูต ๒๐:๒๔
De én nem törődöm semmivel életemet sem tartom drágának, csak elvégezhessem pályafutásomat s azt a szolgálatot, amelybe az Úr Jézus állított, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliomáról.


กิจการของอัครทูต ๒๐:๒๕
És most már úgy érzem, nem lát többé engem senki közületek, akik között jártomban keltemben hirdettem az Isten országát.


กิจการของอัครทูต ๒๐:๒๗
Nem riadtam vissza, hogy hirdessem néktek az Istennek minden akaratát.


กิจการของอัครทูต ๒๐:๒๘
Vigyázzatok tehát magatokra és az egész nyájra, amely mellé a Szent Lélek pásztoroknak rendelt, hogy az Isten tulajdon vérén szerzett egyházat legeltessétek.


กิจการของอัครทูต ๒๐:๓๒
Most pedig testvérek, az Istennek és az ő kegyelmes igéjének ajánlak titeket; ő hatalmas, megépíthet s adhat néktek örökséget a szentek közösségében.


กิจการของอัครทูต ๒๑:๑๙
Üdvözlésük után, apróra elmondta nékik, mi mindent vitt véghez Isten a pogányok közt az ö munkássága által.


กิจการของอัครทูต ๒๒:๓
Zsidó vagyok. A ciliciai Tarszuszban születtem, de ebben a városban nevekedtem fel. Gamálielnek lábánál, az ősi törvény szigora szerint oktattak és mint ti ma mindannyian, én is Isten buzgó híve voltam.


กิจการของอัครทูต ๒๒:๑๔
Ő pedig azt mondta: Atyáink Istene kiválasztott tégedet, hogy megismerd akaratát és meglásd amaz Igazat s meghalld ajkának szózatát.


กิจการของอัครทูต ๒๓:๑
Pál, szemét a főtanácsra vetve, megszólalt: Testvérek! Én e mai napig lelkiismeretes hűséggel végeztem Isten iránt való kötelességemet.


กิจการของอัครทูต ๒๓:๓
De Pál visszavágott: Megver az Isten tégedet te fehérre mázolt fal. Te ülsz törvényt én felettem s te adod ki a parancsot, hogy a törvény ellenére megüssenek engem?


กิจการของอัครทูต ๒๓:๔
A mellette állók azonban rászóltak: Az Isten főpapját szidod?


กิจการของอัครทูต ๒๔:๑๔
Azt azonban nyíltan megvallom előtted, hogy ama tanítást követve, amit ők párttanításnak mondanak, úgy szolgálom az én atyáim Istenét, mint aki hiszek mindabban, ami meg van írva a törvényben és a prófétákban.


กิจการของอัครทูต ๒๔:๑๕
S Istenbe vetett reményem, amit ők maguk is várnak: a holtaknak, úgy az igazaknak, mint a gonoszaknak jövendő feltámadása.


กิจการของอัครทูต ๒๔:๑๖
Éppen ezért legfőbb törekvésem, hogy Isten es ember előtt tiszta lelkiismerettel állhassak mindenkor.


กิจการของอัครทูต ๒๖:๖
Most is a mi atyáinknak adott isteni ígéret reménysége miatt állok törvény előtt.


กิจการของอัครทูต ๒๖:๘
Dehát olyan hihetetlen néktek, hogy az Isten a holtakat feltámasztja?


กิจการของอัครทูต ๒๖:๑๘
hogy megnyisd szemüket s hogy a sötétségből a világosságra, a Sátán birodalmából az Istenhez térve, a bennem való hit által megnyerjék a bűnök bocsánatát és a szentek örökségét.


กิจการของอัครทูต ๒๖:๒๐
hanem először Damaszkusz és Jeruzsálem lakóinak, aztán egész Júdeának és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket, térjenek Istenhez és éljenek egyszeremind megtéréshez méltó életet.


กิจการของอัครทูต ๒๖:๒๒
De az Isten eddig megsegített s most itt állok, mint tanú, kicsinyek és nagyok előtt és nem ejt ki ajkam egy szót sem azokon kívül, amikről a próféták és Mózes eleve megjövendölték, hogy beteljesednek,


กิจการของอัครทูต ๒๖:๒๙
Pál válaszolt: Istenemre! szeretném, ha akár kicsi, akár nagy fáradság árán, nemcsak te egy magad, hanem azok is, akik ma hallgatnak, ezt a bilincset kivéve, osztozkodnának sorsomban.


กิจการของอัครทูต ๒๗:๒๓
Ez éjjel ugyanis annak az Istennek angyala, akié én vagyok s akit én imádok, megjelent nékem


กิจการของอัครทูต ๒๗:๒๔
s azt mondta: Ne rettegj Pál! Meg kell jelenned a császár előtt s az Isten kegyelme valamennyi útitársadat rádbízta.


กิจการของอัครทูต ๒๗:๒๕
Tehát reménység emberek, én hiszem az Istent, hogy úgy lesz, amint nékem mondta.


กิจการของอัครทูต ๒๗:๓๕
Így szólt, aztán elővette a kenyeret s hálát adván az Istennek, mindannyiuk előtt megtörte azt s evett.


กิจการของอัครทูต ๒๘:๖
Pedig azok azt hitték, megdagad s egy pillanat s holtan esik össze. Vártak is egy jó ideig, de látván, hogy semmi baja sem lett, mást gondolva, azt mondták, hogy Isten.


กิจการของอัครทูต ๒๘:๑๕
A testvérek hírt hallván felőlünk elénk jöttek onnét is egész Appiiforumig és Tresztabernéig. Pál meglátván őket hálát adott az Istennek s neki bátorodott.


กิจการของอัครทูต ๒๘:๒๓
Ki is tűztek néki egy napot és akkor nagyobb számban jöttek szállására, ő pedig hatalmas beszédben tárgyalta az Isten országának dolgát és reggeltől estig mind csak azon buzgólkodott, hogy a Mózes törvényéből meg a prófétákból merített érvekkel megnyerje őket Jézusnak.


กิจการของอัครทูต ๒๘:๒๘
Tudjátok meg tehát, hogy az Isten ez üdvözítő kegyelme a pogányoknak szól. Azok majd meg is hallgatják.


กิจการของอัครทูต ๒๘:๓๑
Közben hirdette az Isten országát s tanította az Úr Jézus Krisztus dolgait, teljes bátorsággal s akadálytalanul.


1 Korintusi 1:1
Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Zosztenész testvér, - az Isten korintusi gyülekezetének, a Jézus Krisztusban megszentelt,


1 Korintusi 1:3
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Korintusi 1:4
Nap-nap után hálát adok az én Istenemnek érettetek Isten ama kegyelméért, amelyet a Jézus Krisztusban nyertetek,


1 Korintusi 1:9
Hű az Isten, aki meghívott titeket a maga Fiának, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak közösségébe.


1 Korintusi 1:14
Hálát adok az Istennek, hogy én közületek Kriszpust és Gájuszt kivéve, nem avattam be senkit sem.


1 Korintusi 1:18
Mert a kereszt beszéde a kárhozat népének bolondság, az üdvösség népének, mi nékünk ellenben Istennek hatalma.


1 Korintusi 1:20
Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e Isten bolondsággá a világ bölcselkedését?


1 Korintusi 1:21
Minthogy ugyanis a világ nem ismerte meg az Istent a maga bölcsessége által az Isten bölcsességéből, az Isten jónak látta, hogy az igehirdetés bolondságával üdvözítse a hívőket.


1 Korintusi 1:24
maguknak a meghívottaknak ellenben, akár zsidók, akár görögök legyenek: Krisztus, Istennek hatalma és Istennek bölcsessége.


1 Korintusi 1:25
Mert az Isten bolondsága bölcsebb, mint az emberek és az Isten gyengesége hatalmasabb, mint az emberek.


1 Korintusi 1:27
S lám, akiket a világ bolond számba vesz, Az Isten azokat választotta ki, Hogy megszégyenítse a bölcseket. És akiket az Isten gyenge számba vesz, Az Isten azokat választotta ki, Hogy megszégyenítse a hatalmasokat,


1 Korintusi 1:28
S akiket a világ nemtelen s megvetett számba vesz, Isten azokat a senkiket


1 Korintusi 1:30
Ti ellenben néki köszönhetitek, hogy a Jézus Krisztusnak hívei vagytok, aki nékünk Istentől bölcsesség, igazság, szentség és váltság lett,


1 Korintusi 2:1
Én is, mikor ti hozzátok mentem, testvérek, nem azért mentem, hogy néktek, mint a szónoklat, avagy a bölcsészet mestere hirdessem az Isten bizonyságtételét.


1 Korintusi 2:5
hogy a ti hitetek ne az emberi bölcsesség, hanem az isteni erő alapján nyugodjék.


1 Korintusi 2:7
hanem hirdetjük az Isten ama titokban elrejtett bölcsességét, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre


1 Korintusi 2:9
Igen, hirdetjük, amint írva van: Amit szem nem látott, fül nem hallott, Ember szíve meg nem érzett, - Amit az Isten készített az őt szeretőknek.


1 Korintusi 2:10
Nekünk pedig kijelentett az ő lelke által, mert az isteni lélek mindent kikutat, még az Isten mélységeit is.


1 Korintusi 2:11
Hiszen melyik ember tudja, hogy mi lakik az emberben, hacsak nem a benne lakó szent lélek? Éppen úgy az Isten dolgát sem ismeri senki, hacsak nem az Isten lelke.


1 Korintusi 2:12
Mi pedig nem e világ lelkét, hanem azt a lelket vettük, amely az Istentől való, hogy megismerjük Istentől nyert kegyelmi ajándékunkat


1 Korintusi 2:13
s hirdessük is, de nem az emberi bölcsesség, hanem az isteni lélek tanította beszédben, lelki emberekkel, lelki dolgokat közölvén.


1 Korintusi 2:14
A nem lelki ember különben sem veszi be az Isten lelki dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert lelkileg kell az megítélni.


1 Korintusi 3:6
Én plántáltam, Apollósz öntözött, de az áldást Isten adta.


1 Korintusi 3:7
Azért sem nem a plántáló, sem nem az öntöző, csak az áldásadó isten a valaki.


1 Korintusi 3:9
Mi Isten munkatársai, ti viszont az Isten szántófölde, Isten épülete vagytok.


1 Korintusi 3:10
Én, Istentől nyert kegyelmemnél fogva, mint bölcs építőmester alapot vetettem, más meg arra. épít. De ki-ki vigyázzon, mimódon épít rá.


1 Korintusi 3:16
Nem tudjátok-e, hogy ti az Istennek temploma vagytok s az Istennek lelke lakozik bennetek?


1 Korintusi 3:17
Aki az Isten templomát megrontja, azt az Isten is megrontja, mert az Isten temploma szent, s ti az vagytok.


1 Korintusi 3:19
Mert e világ bőlcsesége bolondság Istennél. Meg van írva: Ő meg fogja a bölcseket ravaszságukban.


1 Korintusi 3:23
Ti viszont a Krisztusé vagytok. A Krisztus pedig Istené.


1 Korintusi 4:1
Olybá vegyen minket mindenki, mint Krisztus szolgáit s Isten titkainak sáfárait.


1 Korintusi 4:5
Az Úr az én bírám. Azért idő előtt, míg az Ur el nem jön, ne ítélkezzetek. Ő majd kideríti a sötétség titkait s feltárja a szívek szándékait. Akkor aztán ki-ki Istentől nyer dicséretet.


1 Korintusi 4:9
De úgy látom, hogy az Isten minket, apostolokat az utolsó helyre tett, akárcsak a halálraszántakat. Mi a világ, az angyalok s az emberek gúnytárgyává lettünk.


1 Korintusi 4:20
Mert nem beszéd, - erő az Isten országa.


1 Korintusi 5:13
A körön kívül állókat Isten ítéli meg, Vessétek ki tehát a gonoszt magatok közül.


1 Korintusi 6:9
Nem tudjátok-e, hogy a gonoszok nem öröklik az Isten országát? Ne tévelyegjetek! Sem a paráznák, sem a bálványimádók, sem a házasságtörők, sem a pulyák, sem a férfifertőzők,


1 Korintusi 6:10
sem a tolvajok, sem a kapzsiak, sem a részegek, sem a káromlók, sem a rablók nem öröklik az Isten országát.


1 Korintusi 6:11
Pedig ilyenek voltatok néhányan, de már tiszták, szentek, már igazak vagytok az Úr Jézus neve és Istenünk lelke által.


1 Korintusi 6:13
Az is igaz, hogy az eledel a gyomorért és a gyomor az eledelért van, az Isten azonban ezt is, azt is megsemmisíti. De a test nem a paráznaságért, hanem az Úrért van és az Úr a testért.


1 Korintusi 6:14
Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta s minket is feltámaszt hatalmánál fogva.


1 Korintusi 6:15
Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Krisztusnak tagja? Elszakítva hát a Krisztus tagját, parázna tagjává tegyem? Isten őrizz!


1 Korintusi 6:19
Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó s Istentől nyert Szent Lélek temploma, hogy magatok felett nem rendelkeztek szabadon?


1 Korintusi 6:20
Áron vétettetek. Dicsőítsétek tehát az Istent a ti testetekben.


1 Korintusi 7:7
Én szeretném, ha mindenki az én példámat követné. Node, kinek-kinek meg van a maga, istenadta kegyadománya, egyiknek így, a másiknak úgy.


1 Korintusi 7:15
Ha azonban a hitetlen válik, hadd váljék: ez esetben szabad keze van a hívő testvérnek. Az isten békességre hívott meg minket.


1 Korintusi 7:17
Fődolog, hogy ki-ki az Úrtól nyert tehetsége szerint isteni hivatásának szentelje életét. Így rendelkezem minden gyülekezetben.


1 Korintusi 7:19
A körülmetéltség nem ér semmit, a körűlmetéletlenség sem ér semmit; csakis az isteni parancsok megtartásának van értéke.


1 Korintusi 7:24
Maradjon meg ki-ki, testvéreim, Isten előtt abban az állapotában, amelyben a meghívás érte őt.


1 Korintusi 7:40
Az én véleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha a sorsán nem változtat. Pedig hiszem, hogy bennem is Isten lelke lakik.


1 Korintusi 8:3
Viszont ha valaki szereti az Istent, azt Isten is ismeri.


1 Korintusi 8:4
Hogy azonban visszatérjek a bálványáldozati hús megevésére, tudjuk, hogy bálvány nincs ezen a világon és hogy Isten sincs több, csak egy.


1 Korintusi 8:5
Mert, ha vannak is úgymondott istenek, mind az égben, mind a földön, aminthogy sok Isten s sok Úr van,


1 Korintusi 8:6
nekünk csak egy az Istenünk, az Atya, akiért van minden s akiért vagyunk mi s egy az Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van minden s aki által vagyunk mi is.


1 Korintusi 8:8
Pedig az eledel Istennél nem számít; ha eszünk, nincs hasznunk, ha nem eszünk, nincs kárunk belőle.


1 Korintusi 9:9
Meg van írva Mózes törvényében: Ne kösd be a nyomtató ökörnek száját. Hát az Isten az ökrökkel törődik?


1 Korintusi 9:21
a törvény nélkül valóknak, mintha törvény nélkül való volnék, - bár nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem a Krisztus törvényközösségében, - hogy a törvény nélkül valókat megnyerjem.


1 Korintusi 10:5
De az Isten az ő többségükben nem talált gyönyörűségei? Elhullottak a pusztában.


1 Korintusi 10:13
Eddig csak emberi kísértés környékezett meg titeket, node hű az Isten, nem hágy erőtökön felül kísértetni, sőt a kísértéssel egyben utat mutat, hogy elszenvedhessétek azt.


1 Korintusi 10:20
Ezt nem, de igenis, hogy amit a pogányok áldoznak, azt az ördögöknek s nem az Istennek 5 Mózes 32,21. áldozzák; már pedig én nem szeretném, ha ti az ördögök közösségébe lépnétek.


1 Korintusi 10:31
Azért akár esztek, akár isztok s egyáltalán bármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek.


1 Korintusi 10:32
Ti ne botránkoztassátok meg sem a zsidókat, sem a görögöket, sem az Isten gyülekezetét. A példát megadtam.


1 Korintusi 11:3
Azt azonban tudtotokra kell adnom, hogy a férfi feje Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.


1 Korintusi 11:7
De a férfiúnak nem kell fejét befednie, mert ő az Istennek a képe s dicsősége; az asszony ellenben a férfinak a dicsősége.


1 Korintusi 11:12
Mert amint az asszony a férfiből, szintúgy a férfi is az asszony által van s minden az Istentől.


1 Korintusi 11:13
ítéljétek meg magatok, ha illik-e az asszonynak fedetlen fővel imádni az Istent?


1 Korintusi 11:16
De ha valakinek kedve telik a vitatkozásban, tegye; minékünk ez nem szokásunk, sem az Isten gyülekezetének.


1 Korintusi 11:22
Hát nem tudtok enni-inni odahaza? Vagy az Isten gyülekezetét megvetve, azokra akartok rápirítani, akik üres kézzel jöttek? Vajh mit is mondjak néktek? Talán dicsérjelek? Ebben nem dicsérlek.


1 Korintusi 12:3
Tudjátok meg tehát, hogy aki az Isten lelkéből szól, nem ejti ki száján: Átkozott Jézus! És senki sem mondhatja: Úr Jézus! csak a Szent Lélek által.


1 Korintusi 12:6
A hatások szintén különbözők, de aki mindent mindenben hat, az Isten ugyanaz.


1 Korintusi 12:18
De lám, az Isten a testben minden egyes tagnak tetszése szerint jelölte ki helyét.


1 Korintusi 12:24
Ékes tagjainknak nincs erre szükségük. Sőt az Isten úgy szervezte meg a testet, hogy az alábbvaló tagot különös nagy tisztességben részeltette,


1 Korintusi 12:28
És az Isten első sorban apostolokat, másodsorban prófétákat, harmadsorban tanítókat, azután csodatevő erőket, azután gyógyító adományokat, gyámolítókat, kormányzókat, nyelvnemeket rendelt a gyülekezetben.


1 Korintusi 14:2
Mert a nyelvbeszélő nem emberrel, hanem Istennel beszélget. Senki sem érti meg; lelki elragadtatásban titokzatos dolgokat mond.


1 Korintusi 14:18
Hálát adok az Istennek, hogy mindnyájatoknál különb nyelvbeszélő vagyok.


1 Korintusi 14:25
És amint így kivilágosodnak szívének titkai, arcra borulva imádja az Istent és nyíltan megvallja, hogy valóban Isten lakik tibennetek.


1 Korintusi 14:28
Ha pedig nincs magyarázó, úgy hallgasson a gyülekezetben, magának és az Istennek beszéljen.


1 Korintusi 14:33
Mert az Isten nem a háborúság, hanem a békesség Istene.


1 Korintusi 14:36
Vagy tőletek eredt az Isten beszéde, avagy csupán hozzátok jutott el?


1 Korintusi 15:9
Mert én az apostolok közt a legkisebb vagyok, méltatlan az apostol névre is, mivelhogy üldöztem az isten gyülekezetét.


1 Korintusi 15:10
De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok és az ő irántam való kegyelme nem volt hiábavaló, sőt többet munkálkodtam valamennyiőknél, de nem én, hanem az Istennek én velem való kegyelme.


1 Korintusi 15:15
Sőt az Isten hamis tanúinak bizonyulunk, mert az Istent meghazudtolva tanúsítottuk, hogy feltámasztotta a Krisztust, holott nem támasztotta fel, ha a halottak csakugyan nem támadnak fel.


1 Korintusi 15:24
Először, mint zsenge, a Krisztus, aztán a Krisztus hívei az ő visszatérésekor. S akkor beáll a vég, mikor általadja az országot az Istennek s az Atyának s megsemmisít minden birodalmat, minden hatalmat és erőt.


1 Korintusi 15:26
Mint utolsó ellenség a halál semmisíttetik meg, mert az Isten mindent az ő lába alá vetett.


1 Korintusi 15:28
Majd ha aztán minden alája lesz vetve, akkor a Fiú maga is aláveti magát annak, aki néki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenekben.


1 Korintusi 15:38
Az Isten azonban akarata szerint való testet ád néki, még pedig minden egyes magnak tulajdon testét.


1 Korintusi 15:50
Én pedig azt mondom, testvérek: gyarló test s vér nem örökölheti az Istennek országát és a romlandóság sem örökli a romolhatlanságot.


1 Korintusi 15:57
De hála Istennek! Ő minékünk diadalmat adottá mi Urunk, Jézus Krisztus által.


2 Korintusi 1:1
Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratából és Timóteus testvér, az Isten korintusi gyülekezetének az egész Akájában lévő összes szentekkel együtt.


2 Korintusi 1:2
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 1:3
Áldott legyen a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, az irgalomnak Atyja és minden vigasztalásnak Istene,


2 Korintusi 1:4
aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságban sínylődő embert azzal a vigasztalással, amellyel az Isten minket magunkat vígasztal.


2 Korintusi 1:9
Sőt magunkban halálra szántuk magunkat, hogy ne magunkban bízzunk, hanem a holtakat feltámasztó Istenben.


2 Korintusi 1:12
Mert egyetlen dicsekvésünk lelkiismeretünk bizonyságtétele, hogy mi Isten szerint való szentséggel s őszinteséggel, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk-keltünk a világon, kiváltképpen tiköztetek.


2 Korintusi 1:18
Isten a tanúm, hogy amit néktek hirdettem, nem volt igen és nem.


2 Korintusi 1:19
Mert az Isten fia, Jézus Krisztus, akit mi, én, Szilvánusz és Timóteus hirdettünk néktek, nem volt igen és nem, hanem az Igen megtestesülése.


2 Korintusi 1:20
Ő benne az Isten minden ígéretének igene teljesült, azért ő általa mondanak Áment is az Isten dicsőségére.


2 Korintusi 1:21
Aki pedig megerősít minket Krisztusban tiveletek együtt és megken, - az Isten,


2 Korintusi 1:23
Lelkemre, Isten a tanúm, hogy én irántatok való kíméletből nem mentem el eddig Korintusba.


2 Korintusi 2:14
De hála légyen Istennek! Ő mindenkor diadalról¬diadalra vezet minket a Krisztusban és mindenütt elterjeszti az ő ismeretének illatát általunk.


2 Korintusi 2:15
Mert mi Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozók közt egyaránt.


2 Korintusi 2:17
S ki alkalmas erre? Mi bizony, mint sok más nem üzérkedünk az Isten igéjével, hanem tiszta szívből, akárcsak Istenből, Isten előtt Krisztusban élve beszélünk.


2 Korintusi 3:3
Hisz az egész világ tudja, hogy ti a Krisztusnak mi általunk szerzett, nem tintával, nem is kőtáblákra, hanem az élő Isten Lelkével, érző szívtáblákra írt levele vagytok.


2 Korintusi 3:4
Ilyen bizodalmunk Isten irányában a Krisztus által van.


2 Korintusi 3:5
Nem mintha mi magunktól alkalmasak volnánk saját erőnkből bármit kigondolni, sőt ellenkezőleg, alkalmatosságunkat az Istennek köszönjük.


2 Korintusi 4:2
hanem szakítva a szégyenteljes titkolódzással, nem járunk a ravaszság útján, nem is hamisítjuk meg az Istennek igéjét, sőt ellenkezőleg Isten színe előtt, az igazság nyílt kijelentésével fordulunk minden ember lelkiismeretéhez.


2 Korintusi 4:4
akikben e világ Istene vaksággal verte meg a hitetlen elmét, hogy ne lássák a Krisztust, az Isten képe dicsőséges evangéliumának világosságát.


2 Korintusi 4:6
Mert az Isten, aki azt mondta: világosság ragyogjon a sötétségből! - világosságot gyújtott szívünkben, hogy az Isten dicsősége ismeretének világosságát ragyogtassuk Jézus Krisztus arcán.


2 Korintusi 4:7
De e kincsünk cserépedényben van, hogy ama mérhetlen nagy erő Istennek és ne tőlünk valónak bizonyuljon.


2 Korintusi 4:15
Mert minden értetek történik, hogy a bőséges kegyelem minél többeket indítson bőséges hálaadásra Isten dicsőségére.


2 Korintusi 5:1
Tudjuk ugyanis, hogy ha ez a mi földi sátorházunk leomlik, isteni hajlék, örökkévaló, nem emberkéz-csinálta ház vár ránk a a mennyben.


2 Korintusi 5:5
Aki pedig erre rendelt minket, az Isten megadta nékünk a Lélek zálogát.


2 Korintusi 5:11
Azért az Úr félelmétől áthatva, emberek helyeslésére számítunk, ámde Isten előtt tisztán állunk. Remélem azonban, hogy tisztán állunk a ti lelkiismeretetek előtt is.


2 Korintusi 5:13
Mert ha bolondok vagyunk, az Istenért vagyunk, ha eszünknél vagyunk, ti értetek tesszük.


2 Korintusi 5:18
Mindez pedig annak az Istennek műve, aki kiengesztelődött velünk a Jézus Krisztusban és megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával.


2 Korintusi 5:19
Mert Isten engesztelte ki magával a világot Krisztusban, nem számítva be nékik bűnüket s reánk bízva a kiengesztelés igéjét.


2 Korintusi 5:20
Krisztus követségében járva hát, akár csak az Isten maga kérne mi általunk, kérten kérünk a Krisztus nevében: engesztelődjetek ki Istennel.


2 Korintusi 5:21
Mert ő azért tette a bűntelent miérettünk bűnné, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.


2 Korintusi 6:1
Sőt, mint munkatársak, intve intünk is, hogy ne tegyétek hiábavalóvá magatokra nézve az Isten kegyelmét.


2 Korintusi 6:4
hanem úgy viselkedjünk mindenben, mint Isten szolgái, - örökös tűrésben, Nyomorban, szükségben, szorongattatásban,


2 Korintusi 6:7
Igazmondásban, Isten erejében, Az igazság védő és támadó fegyverzetében,


2 Korintusi 6:16
S hogy illik a bálvány Isten templomába? Pedig ti az élő Isten temploma vagytok amint az Isten mondotta: Köztük lakom, járok, Istenük és ők az én népem lesznek.


2 Korintusi 7:1
Azért kedves testvéreim, ez ígéret birtokában, őrizzük meg tisztán testünket, lelkünket minden fertelemtől s éljünk szentül Isten félelmében mindvégig.


2 Korintusi 7:6
De az Isten az elnyomottaknak megvigasztalója, megvigasztalt minket is a Titus megérkezésével.


2 Korintusi 7:9
Most örvendek, de nem azért hogy megszomorodtatok, hanem, hogy szomorúságtok megtérésre sarkalt. Mert ti Isten szerint szomorodtatok meg, hogy ne valljatok kárt miattunk semmiben.


2 Korintusi 7:10
Az isteni szomorúságnak ugyanis üdvősséget szerző megbánhatatlan megtérés, a világi szomorúságnak ellenben halál a vége.


2 Korintusi 7:12
Azért ha írtam is néktek, nem a sértő, sem a sértett miatt írtam, hanem, hogy a mi ti rólatok való gondoskodásunk Isten előtt nyilvánvaló legyen. Vigasztalódástok e szerint vigasztalódás nekünk is.


2 Corinthians 8:1
Tudtotokra adjuk egyúttal, kedves testvéreim, az Istennek Macedónia gyülekezeteivel közlőtt kegyelmét is.


2 Corinthians 8:5
S bizony, nem is remélt módon ajánlották fel magukat elsőbbet az Úrnak, azután nekünk is Isten akarata szerint,


2 Corinthians 8:16
De hála az Istennek, aki az enyémmel azonos buzgósággal töltötte be Titus szívét irántatok,


2 Corinthians 9:7
Ki-ki szíve szerint adakozzék, ne kelletlen vagy kényetlen; a jókedvű adakozót szereti az Isten.


2 Corinthians 9:8
Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy teljes kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenben mindenkor teljes elégséggel, minden jóban bővelkedhessetek,


2 Corinthians 9:11
hogy ti minden tekintetben gazdagok legyetek minden jószívű adakozásra, ami mi általunk Isten iránt váló hálaadást szül.


2 Corinthians 9:12
Mert e szent szolgálat nem csupán a szentek szükségét pótolja, hanem az Isten iránt való hálaadásnak is bőséges forrása,


2 Corinthians 9:13
amennyiben a jótett láttára magasztalni íogják az Istent a ti Krisztus evangéliomát valló engedelmességetekért s az irántuk és mindenki iránt tanúsított adakozó szívetekért


2 Corinthians 9:14
Sőt értetek könyörögve, elfogja szívüket az utánatok való vágyódás az Istennek rátok kiárasztott gazdag kegyelméért.


2 Corinthians 9:15
Az Istennek pedig hála legyen az. ő kimondhatatlan ajándékáért.


2 Corinthians 10:4
A mi harci fegyverünk nem a gyarló test, hanem az Istennek hatalmas, erősségrontó fegyvere,


2 Corinthians 10:5
amellyel az ellenség terveit, az Isten ismerete ellen emelt összes gátakat lerontjuk s foglyul ejtünk minden lelket, hogy hódoljon Krisztusnak.


2 Corinthians 10:13
Mi ellenben nem dicsekszünk mérték nélkül, hanem ama szabálynak mértéke szerint, amelyet az Isten adott mértékül nékünk, hogy eljussunk hozzátok is.


2 Corinthians 11:2
Hisz Isten hév szerelmével hevülök értetek. Én jegyeztelek el egy férfivel, hogy szeplőtlen szűzként állítsalak Krisztus elé.


2 Corinthians 11:7
Vagy bűnt követtem el, hogy megaláztam magamat a ti felmagasztaltatástokért, hogy ingyen hirdettem néktek az Isten evangéliomát?


2 Corinthians 11:11
Miért? Talán, mert nem szeretlek titeket? Az Isten tudja.


2 Corinthians 11:31
Az Úr Jézus Krisztus Istene és Atyja, az örökké áldott tudja, hogy én nem hazudom.


2 Corinthians 12:1
Haszontalan dolog ugyan, de ha már dicsekednem kell, rákerítem a sort az isteni látomások és kijelentések dolgára.


2 Corinthians 12:2
Ismerek én egy keresztyént, aki ezelőtt tizennégy évvel, - testben-e, vagy testen kívül, nem tudom, - Isten tudja, - elragadtatott a harmadik égig.


2 Corinthians 12:3
S tudom hogy ez ember - testben-e, vagy testen kívül, nem tudom, a jó Isten tudja.-,


2 Corinthians 12:19
Vagy még mindig azt hiszitek, hogy előttetek mentegetőzünk? Isten színe előtt állva, Krisztus nevében beszélünk és minden szavunk, testvérek, épülésteket célozza.


2 Corinthians 12:21
Vajha, mikor újra odamegyek, meg ne alázna köztetek az én Istenem s ne kellene keserves panaszra fakadnom a sok régi bűnös miatt, akik a tisztátalanság, a paráznaság és a bujaság taposott útjáról még most sem tértek le.


2 Corinthians 13:4
Mert gyengeségre vall ugyan kereszthalála, de él Isten erejéből. Épp úgy mi is gyengék vagyunk az bár az ő közösségében, ámde vele együtt élünk tiértetek Isten erejéből.


2 Corinthians 13:7
Mindamellett esdve kérjünk Istenünket, hogy óvjon meg titeket a rossztól, nem azért, hogy mi méltóknak bizonyuljunk, hanem hogy ti jót tegyetek, mi pedig csak hadd maradjunk továbbra is méltatlanok.


2 Corinthians 13:11
Egyébként testvérek, örüljetek, készüljetek, vigasztalódjatok, egyetértsetek, békében éljetek s a szeretet és békesség Istene legyen tiveletek.


2 Corinthians 13:13
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az istennek szeretete és a Szent Léleknek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen.


Galatians 4:21
Tell me, you who want to be under the law, do you not listen to the law?


Filippiekhez 1:2
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 1:3
Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor reátok gondolok,


Filippiekhez 1:8
Isten a tanúja, mely igazán vágyódom mindnyájatok után Jézus Krisztus szerelmével.


Filippiekhez 1:11
betelve a Jézus Krisztus által szerzett igazságnak gyümölcsével Isten dicsőségére és dicséretére..


Filippiekhez 1:14
a hívő testvérek nagyobb része pedig bilincsemből merítve a bátorságot, még elszántabban, félelem nélkül hirdeti az Isten igéjét.


Filippiekhez 1:28
s hogy az ellenségtől egy cseppet sem féltek. Ez lesz nékik a kárhozat, néktek pedig az üdvösség jele, mégpedig Istentől.


Filippiekhez 2:6
aki Isten alakjában nem tekintette zsákmánynak az Istennel való egyenlőséget,


Filippiekhez 2:9
Azért az Isten is felmagasztalta őt s minden más név felett való nevei adott néki,


Filippiekhez 2:11
és minden nyelv vallja, hogy JÉZUS KRISZTUS AZ ÚR az Atya Isten dicsőségére.


Filippiekhez 2:13
Mert Isten az, aki ti bennetek az akarást és a végrehajtást egyaránt munkálja jó tetszése szerint.


Filippiekhez 2:15
hogy kifogástalanok és tiszták, Isten szeplőtelen gyermekei lehessetek e gonosz és elfajult nemzetség körében, akik között úgy fényletek, mint a világnak szövétneke!


Filippiekhez 2:27
Hát bizony halálos beteg volt, de az isten megkönyörült rajta, sőt nemcsak ö rajta, hanem én rajtam is, hogy egyik szomorúság a másik után ne érjen.


Filippiekhez 3:3
Mert az igazi körülmetéltek mi vagyunk, mi, akik az Istent lélekben imádjuk és a Krisztusban dicsekszünk s nem a gyarló testben bizakodunk,


Filippiekhez 3:9
s én az övé legyek, mint akinek nem a törvényből, hanem a Krisztus hitéből való, Istentől nyert hitigazságom van,


Filippiekhez 3:14
de azt az egyet igen, hogy elfelejtve, ami mögöttem van s neki dőlve annak, ami előttem van, nyílegyenest futok a cél felé, az Istentő a Krisztus Jézusban kitűzött mennyei hivatás pálya-béréért.


Filippiekhez 3:15
Azért mi érettek ígyen gondolkozzunk és ha egyben-másban más a véleményetek, az Isten kijelentése majd azt is tisztázza.


Filippiekhez 3:19
Ezeknek végsorsuk kárhozat, ezeknek istenük a has, dicsőségük gyalázatuk, ezek földi javak hajhászói.


Filippiekhez 4:6
Ne gondoljatok a gonddal. Szálljon fel minden kéréstek a hálaadó imádság és könyörgés szárnyán Istenhez.


Filippiekhez 4:7
S az Istennek ama békessége, amely minden értelmet meghalad, megoltalmazza a szíveteket s elméteket a Jézus Krisztus közösségében.


Filippiekhez 4:9
Szóval, amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és láttatok tőlem, azt cselekedjétek. Akkor a békesség Istene veletek lészen.


Filippiekhez 4:18
Nekem van mindenem, én bőségben úszom. El vagyok látva gazdagon, amióta Epafroditusztól átvettem küldeményeteket, mint drága illatot, mint Istennek kedves, kellemetes áldozatot.


Filippiekhez 4:19
Az én Istenem pedig elhalmoz titeket minden szükségtekben a maga gazdagságából a Jézus Krisztusban dicsőségesen.


Filippiekhez 4:20
Az Istennek, a mi Atyánknak dicsőség örökkön, örökké. Ámen.


Kolosséiakhoz 1:1
Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratából és Timóteus testvér,


Kolosséiakhoz 1:2
a kolosszei, Krisztusban szent s hívő testvéreknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Kolosséiakhoz 1:3
Hálát adunk az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor értetek könyörgünk,


Kolosséiakhoz 1:6
Hisz az evangéliom igéje eljutott hozzátok s miként az egész világon, éppúgy nálatok is terjedten terjed áldása, ama naptól fogva, amelyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igaz mivoltában


Kolosséiakhoz 1:10
s az Úrhoz méltóan, mindenben az ö kedvét keresve, élnétek s gyümölcsötök a jótettek soka, gazdagságtok Isten ismerete,


Kolosséiakhoz 1:15
aki a láthatatlan Istennek képe s minden teremtmény elsőszülöttje,


Kolosséiakhoz 1:19
Mert az Isten úgy akarta, hogy az egész isteni teljesség őbenne lakozzék


Kolosséiakhoz 1:25
amelynek én, az Istentől rátok nézve reám bízott sáfárságnál fogva, szolgájává lettem, hogy mindenütt elterjesszem az Isten igéjét,


Kolosséiakhoz 1:27
akikkel az Isten meg akarta ismertetni, mi legyen e dicsőséges titok gazdagsága a pogányok között, hogy Krisztus bennetek a dicsőség reménysége.


Kolosséiakhoz 2:2
hogy a szeretetben egybeforrva s a teljes értelmi meggyőződésnek egész gazdagságára, az Isten Krisztusban való titkának ismeretére eljutva, bátorság töltse be szívüket,


Kolosséiakhoz 2:9
Mert ö az istenség teljes, tökéletes megtestesülése, a ti tökéletes életvalóságtok,


Kolosséiakhoz 2:12
Vele együtt eltemettetvén az avatásban, vele együtt fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki a halálból feltámasztotta őt


Kolosséiakhoz 2:19
de nem ragaszkodva ahhoz a Főhöz, akiből sarjad a kapcsok s kötelékek segítségével egybeszerkesztett egész test isteni növekedése.


Kolosséiakhoz 2:23
s csak látszatra, az önkényes istentisztelet, az alázatoskodás és önsanyargatás szempontjából bölcsesség, valójában pedig értéktelen gyomortöltelékek.


Kolosséiakhoz 3:1
Azért, ha ti a Krisztussal feltámasztattatok, keressétek az odafent valókat, ahol az Istennek jobbján ülő Krisztus van.


Kolosséiakhoz 3:3
Hiszen meghaltatok s életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben.


Kolosséiakhoz 3:6
Ezek miatt sújt le az isten haragja az engedetlenségnek fiaira.


Kolosséiakhoz 3:12
Öltözzétek fel hát, mint isten választottai, szentjei, szerettei, az irgalmas szívet, jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést;


Kolosséiakhoz 3:15
Az Istennek békessége, amelyre ti hívatva is vagytok egy testnek közösségében, uralkodjék szívetekben s legyetek hálásak.


Kolosséiakhoz 3:16
A Krisztus igéje töltsön be bőséggel, minden bölcsességgel: tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal himnuszokkal és szent énekekkel hálás szívvel zengedezvén az istennek.


Kolosséiakhoz 3:17
S bármit tesztek, szóval vagy cselekedettel, mindazt az Ur Jézus nevében tegyétek, hálát adván az Istennek, az Atyának ő általa.


Kolosséiakhoz 4:3
imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy az Isten megnyissa minékünk az ige ajtaját s hirdethessük a Krisztusnak ama titkát, amely miatt bilincsbe is vertek


Kolosséiakhoz 4:11
továbbá Jézus, másik nevén Justus, a zsidóság köréből, csakis ezek munkálkodnak velem Isten országáért s nyugtatnak meg engem.


Kolosséiakhoz 4:12
Köszönt titeket Epafrász, a honfitársatok, a Jézus Krisztus szolgája, aki szüntelen harcol értetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletes, teljes biztonsággal mindabban, amit az Isten mér reátok.


1 Tesszalonika 1:1
Pál, Szilvánusz és Timóteus az Atyaisten és az Úr Jézus Krisztus gyülekezetének Tesszalonikában. Kegyelem néktek és békesség.


1 Tesszalonika 1:2
Mindig hálát adunk az Istennek értetek mindnyájatokért, mikor imádságunkba foglalunk titeket


1 Tesszalonika 1:3
s szüntelenül emlegetjük a ti hiteteknek dolgát, szereteteteknek munkáját és a mi Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett reménységeteknek állhatatosságát, Istenünk és Atyánk színe előtt,


1 Tesszalonika 1:4
tudván, Istentől szeretett testvérek, hogy választott nép vagytok.


1 Tesszalonika 1:5
Mert evangéliomunk nem volt puszta szó nálatok. Isteni erőben, Szent Lélekben való teljes bizonyosság volt az, hiszen jól tudjátok, mit tettünk értetek köztetek.


1 Tesszalonika 1:8
Mert az Úr igéjét ti nemcsak Macedóniában és Akájában hirdettétek, hanem a ti Istenbe vetett hitetek híre elterjedt mindenütt úgy, hogy szükségtelen erről egy szót is szólanunk.


1 Tesszalonika 1:9
Hisz most azok maguk beszélik el rólunk, hogy mi miképp tértünk be hozzátok és ti miképp tértetek Istenhez a bálványistenektől, hogy az élő s igaz Istent szolgáljátok


1 Tesszalonika 2:2
Sőt, bár tudomástok szerint, előzőleg sok baj s bántalom ért minket Filippiben, örökösen viaskodva, Istenünkbe vetett teljes bizodalommal hirdettük néktek az Isten evangéliomát.


1 Tesszalonika 2:4
sőt ellenkezőleg, Istentől kipróbált evangéliomi megbízatásunkat tartva szemünk előtt, nem az embereknek, hanem a szíveket vizsgáló Istennek tetszését keresve beszélünk.


1 Tesszalonika 2:5
Isten a tanú rá, de ti is tudjátok, hogy nem volt kenyerünk a hízelgő beszéd, sem a leplezett kapzsiság,


1 Tesszalonika 2:8
úgy csüngtünk rajtatok s kész örömest ajánltuk fel néktek nemcsak az Isten evangéliomát, hanem életünket is, mert titeket nagyon megszerettünk.


1 Tesszalonika 2:10
Éjjel nappal dolgozva hirdettük tinéktek az Isten evangéliomát, hogy ne legyünk terhére senkinek köztetek.


1 Tesszalonika 2:11
Ti és az Isten a tanú, hogy mely jámbor, igaz s feddhetetlen módon forgolódtunk közöttetek, hívők között, hiszen jól tudjátok, hogy amint az atya az ő gyermekeit, úgy intettünk, vigasztaltunk egyenként mindnyájatokat


1 Tesszalonika 2:12
s kérten kértünk, viseljétek magatokat méltóképpen ahhoz az Istenhez, aki dicsőséges országába meghívott titeket


1 Tesszalonika 2:13
Azért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy ti az általunk hirdetett isteni igét, nem mint emberek beszédét, hanem, aminthogy valóban az is, mint Isten beszédét fogadtátok szívetekbe s hogy az meg is fogamzott bennetek, hívőkben.


1 Tesszalonika 2:15
akik az Úr Jézust és a maguk prófétáit is megölték, akikben nincs az Istennek gyönyörűsége, akik minden embernek ellenségei,


1 Tesszalonika 2:16
akik utunkba álltak nékünk is, hogy a pogányoknak ne hirdethessük az üdvősség beszédét; így lett teljes bűneik mértéke. Végre utói is érte őket az Istennek haragja.


1 Tesszalonika 3:2
és elküldtük Timoteust a mi testvérünket s az Isten szolgáját a Krisztus S evangélioma dolgában, hitetek erősítése és élesztése végett,


1 Tesszalonika 3:9
Mivel is hálálhatnók meg Istennek mindazt az örömöt, ami megtölti szívünket Istenünknek színe előtt ti értetek,


1 Tesszalonika 3:11
Vajha maga a mi Istenünk és Atyánk és a mi Urunk, a Jézus Krisztus egyengetné meg utunkat hozzátok!


1 Tesszalonika 3:13
hogy a szeplőtelen szentség benső erejétől áthatva, álljunk Istenünk és Atyánk színe elé, ha majd Urunk, a Jézus Krisztus visszatér minden szentjeivel.


1 Tesszalonika 4:1
Egyébként pedig kérünk és intünk titeket az Ur Jézusban, testvérek, éljetek úgy, ahogy tőlünk tanultátok, mint kell élni és Isten kedvét keresni, hogy fokról fokra tökéletesebbek legyetek.


1 Tesszalonika 4:3
Az Istennek akarata ugyanis a ti szentségiek, vagyis hogy óvakodjatok a paráznaságtól,


1 Tesszalonika 4:5
s ne legyen a buja vágynak rabja, mint az Istent nem ismerő pogány,


1 Tesszalonika 4:7
Mert az Isten nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket.


1 Tesszalonika 4:8
Aki tehát e hivatását megveti, nem embert vet az meg, hanem azt az Istent, aki az ő Szent Lelkét is közölte velünk.


1 Tesszalonika 4:9
A testvéri szeretetről nem szükséges írnom. Maga Isten tanított meg arra, hogy ti egymást szeressétek.


1 Tesszalonika 4:14
Mert, ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, úgy az Isten Jézus által vele együtt életre fogja kelteni az elhunytakat is.


1 Tesszalonika 4:16
mivel maga azúr, adott jelre, arkangyal szavára, Isten kürtje meg-harsanására alászáll az égből és először a Krisztusban megholtak támasztatnak fel,


1 Tesszalonika 5:9
Mert az Isten minket nem haragra; hanem arra rendelt, hogy megnyerjük az üdvösséget a mi Urunk, Jézus Krisztus által,


1 Tesszalonika 5:18
Mindenben hálát adjatok, mert az Isten ezt várja tőletek a Jézus Krisztusban.


1 Tesszalonika 5:23
Maga a békességnek Istene pedig szenteljen meg mindenestül, hogy egész valótok, a szellem, a lélek és a test feddhetetlen állapotban érhesse meg a mi Urunk, Jézus Krisztusnak visszatérését.


2 Tesszalonika 1:1
Pál, Szilvánusz s Timóteusz az Istenben, a mi üdvözlet. Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalónikaiak gyülekezetének.


2 Tesszalonika 1:2
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Tesszalonika 1:3
Örök hálával tartozunk az Istennek ti értetek, testvérek és méltán, mert a ti hitetek oly szépen növekszik s a kölcsönös szeretet mindannyiatoknál oly bőven gyarapszik,


2 Tesszalonika 1:4
hogy már mi magunk is dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben a kiállott sok üldözés, nyomorgatás között tanúsított kitartástokért és hűségtekért.


2 Tesszalonika 1:5
Isten igazságos ítéletének jele ez; úgy lesztek méltókká Isten országára, ha szenvedtek is érte.


2 Tesszalonika 1:6
Mert Istennél épp az az igazság, hogy azoknak, akik nyomorgatnak, nyomorgatás,


2 Tesszalonika 1:8
lánggal égő tűzben és bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent s nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliomának.


2 Tesszalonika 1:11
Ezért imádkozunk is értetek szüntelen, hogy a mi Istenünk méltóknak találjon titeket e meghívásra és töltse be szíveteket a jóban való teljes gyönyörűséggel s a hit munkás erejével,


2 Tesszalonika 1:12
hogy a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak neve megdicsőíttessék bennetek, ti pedig ő benne a mi Istenünknek és az Ur Jézus Krisztusnak kegyelméből.


2 Tesszalonika 2:4
az ellenfél, aki fölé emeli magát mindannak, aminek neve Isten vagy szentség úgyannyira, hogy az Isten templomába ül s Istennek adja ki magát.


2 Tesszalonika 2:11
Ezért bocsátja rájuk az Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak


2 Tesszalonika 2:13
Mi pedig örök hálával tartozunk Istennek értetek testvérek, az Úr szerettei, hogy az Isten kiválasztott titeket kezdettől fogva az üdvre a Léleknek szentségében s az igazságnak hitében;


2 Tesszalonika 2:16
A mi Urunk Jézus Krisztus és ami Atyánk, az Isten pedig, aki megszeretett minket s kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,


2 Tesszalonika 3:5
Az Úr pedig igazítsa szíveteket az Isten szeretetének s a Krisztus béketűrésének útjára.


1 Timóteushoz 1:1
Pál. az Istennek, a mi Üdvözítőnknek és az Úr Jézus Krisztusnak, a mi reménységünknek parancsolatából Jézus Krisztus apostola,


1 Timóteushoz 1:2
Timóteusnak, a hitben igazi fiának. Kegyelem, irgalom s békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Jézus Krisztustól, a mi Urunktól.


1 Timóteushoz 1:4
ne bíbelődjenek vége-hossza nélkül való mesékkel és a világ eredetére vonatkozó levezetésekkel, mert azok inkább csak meddő vitatkozásra s nem az isteni üdvrendnek hit által való megértésére nyújtanak alkalmat.


1 Timóteushoz 1:9
vagyis abban a tudatban, hogy a törvény nem az igaznak szól, hanem a rendbontóknak, a gonoszoknak, az istenteleneknek, a bűnösöknek, a szentségtörőknek, a fertelmeseknek, az apa-és anyagyilkosoknak, az emberölőknek,


1 Timóteushoz 1:11
a boldog Isten reám bízott evangélioma szerint.


1 Timóteushoz 1:17
A világ királyának, a halhatatlan, láthatatlan, egyedülvaló Istennek pedig tisztesség s dicsőség örökké. Ámen.


1 Timóteushoz 1:20
Ott a Himenensz és Sándor példája; át is adtam őket a Sátánnak, hogy az istenkáromlástól elmenjen a kedvük.


1 Timóteushoz 2:3
Ebben telik öröme és kedve üdvözítő Istenünknek,


1 Timóteushoz 2:5
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is az Isten és az emberek közt, az ember Jézus Krisztus,


1 Timóteushoz 2:10
hanem amint ez az istenfélelmet fogadó asszonyokhoz illik, a jó cselekedetek legyenek.


1 Timóteushoz 3:5
Mert aki a maga házát sem tudja rendben tartani, hogyan visel gondot az Isten gyülekezetére?


1 Timóteushoz 3:15
ha késném, mihez tartsd magadat az Isten házában, amely az élő Istennek gyülekezete, az igazságnak oszlopa s alapja.


1 Timóteushoz 4:3
akik tiltják a házasságot s követelik a tartózkodást azon ételektől, amelyeket Isten a hívő s igazságismerő embereknek hálaadással való élvezetére rendelt.


1 Timóteushoz 4:4
Mert az Isten minden adománya jó s nem vetendő meg semmi sem, ha hálaadással élvezik.


1 Timóteushoz 4:5
Hiszen megszenteli azt az Istennek igéje és az imádság.


1 Timóteushoz 4:10
azért küzdünk, viaskodunk, mert reménységünket, a mindenkit s kiváltképpen a hívőket üdvözítő élő Istenbe vetettük.


1 Timóteushoz 5:1
Az öreg embert ne dorgáld meg, hanem intsd meg, mint atyát, az ifjakat, mint testvéreket, A rabigát nyögő szolgák tartsák teljes tiszteletben az ő uraikat, hogy az Isten neve s a tudomány ne káromoltassék.


1 Timóteushoz 5:4
Az oly özvegyasszony, akinek gyermekei avagy unokái vannak, elsősorban istenfélelemre nevelje háznépét s így fizesse vissza szüleinek, amit vele tettek. Ez kedves Istennek.


1 Timóteushoz 5:5
A valóban özvegy, elhagyatott asszony Istenbe veti reményét s éjjel-nappal szüntelenül könyörög és imádkozik.


1 Timóteushoz 5:21
Kérten kérlek az Istenre, a Jézus Krisztusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ehhez előítélettől menten ragaszkodjál s ne tégy semmit sem részrehajlásból.


1 Timóteushoz 6:1
A rabigát nyögő szolgák tartsák teljes tiszteletben az ő uraikat, hogy az Isten neve s a tudomány ne káromoltassék.


1 Timóteushoz 6:11
Te, óh Istennek embere, ettől őrizkedjél. Járj tovább is az igazság, a kegyesség, a hit, a szeretet tűrés, a szelídség útján.


1 Timóteushoz 6:13
Az Istenre, aki a mindenséget élteti s a Jézus Krisztusra, aki Poncius Pilátus alatt a jó vallásról vallást tett, parancsolom:


1 Timóteushoz 6:17
E világ gazdagjainak parancsold meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, ne is vessék reménységüket a bizonytalan gazdagságba, hanem az élő Istenbe, (aki bőségesen ellát minket minden eledellel),


2 Timóteushoz 1:1
Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratából, a Jézus Krisztusban való élet ígérete szerint,


2 Timóteushoz 1:2
Timóteusnak, kedves fiának. Kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és a mi Urunktól a Jézus Krisztustól.


2 Timóteushoz 1:3
Hálát adok az Istennek, akit én, őseim nyomdokát követve, tiszta lelkiismerettel szolgálok, mikor szüntelen reád gondolva, mind éjjel, mind nappal imádságomba foglallak.


2 Timóteushoz 1:6
Ez indít rá, hogy lelkedre kössem: élesztgesd az Isten ama kegyelmi ajándékának lángjait, amely az én kezem rádtétele által osztályrészeddé lett.


2 Timóteushoz 1:7
Mert az Isten nem a gyávaságnak, hanem az erőnek, szeretetnek s fegyelemnek lelkét oltotta mibelénk.


2 Timóteushoz 1:8
Ne szégyelld hát a mi Urunk bizonyságtételét, sem engemet az ő foglyát, hanem szenvedj velünk együtt az evangéliomért, annak az Istennek erejétől áthatva,


2 Timóteushoz 1:18
Adja Isten, hogy kegyelmet nyerjen az Úrtól ama nagy napon. Hisz te tudod legjobban, mennyit fáradt körülöttem Efezusban.


2 Timóteushoz 2:9
amelyért gonosztevő módjára szenvedek, mi több, bilincset viselek; de az Istennek igéje nincs bilincsbe verve.


2 Timóteushoz 2:15
Rajta légy, hogy Isten elé, a próbát kiállva állj, mint oly munkás, akinek nincs oka pirulni, aki jól hasogatja az igazság igéjét.


2 Timóteushoz 2:19
Mindazáltal Isten erős alapja áll, — ez lévén pecsétje: Az Úr ismeri övéit, és: Mondjon le a hamisságról, aki az Úr híve.


2 Timóteushoz 2:25
és olyannak kell lennie, aki szelíden fenyíti a makacskodókat is, hátha az Isten őket is az igazság ismeretére téríti


2 Timóteushoz 3:4
áruló, könnyelmű, elbízott, inkább gyönyört, mint Istent kedvelő,


2 Timóteushoz 3:16
Minden írás Istentől ihletett és hasznos, a tanításra, feddésre, fegyelmezésre, az igazságban való nevelésre,


2 Timóteushoz 3:17
hogy az Istennek embere tökéletes s minden jóra alkalmatos legyen.


2 Timóteushoz 4:1
Kérlek azért az Isten s a Krisztus Jézus színe előtt, aki megítéli az élőket s a holtakat, kérlek az ő megjelenésére s az ő országára:


Titushoz 1:1
Pál, az Istennek szolgája, a Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyességet éltető igazság ismerete végett


Titushoz 1:2
az örök életnek ama reménye alapján, amelyet az igazmondó Isten öröktől fogva megígért


Titushoz 1:3
s mint az ő igéjét annak idejében a mi megtartó Istenünk rendeletéből rám bízott hirdetés útján kijelentett: Titusnak, a közös hit szerint igazi fiamnak.


Titushoz 1:4
Kegyelem, irgalom s békesség' az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.


Titushoz 1:7
Mert a püspöknek, mint Isten sáfárának feddhetetlennek kell lennie, nem szemérmetlennek, nem indulatosnak, nem részegesnek, nem verekedőnek és nem rút nyereséghajhászónak,


Titushoz 1:8
hanem vendégszeretőnek, jórakésznek, igaznak, istenfélőnek, önmegtartóztatónak,


Titushoz 1:16
Azt állítják ugyan, hogy ismerik Istent, de magukra cáfolnak cselekedeteikkel, mert utálatosak, engedetlenek és nem alkalmasak semmi jóra sem.


Titushoz 2:5
józanok, tiszták, háziasak, jóságosak, férjüknek engedelmesek legyenek, hogy az istennek igéje ne káromoltassék.


Titushoz 2:10
ne tolvajkodjanak, hanem az igazi hűség mintaképei legyenek, hogy a mi megtartó Istenünk tudományának díszére váljanak minden tekintetben.


Titushoz 2:11
Mert megjelent az Istennek minden ember üdvösségére szolgáló kegyelme


Titushoz 2:13
várván a boldog reményre, a nagy Isten s a megtartó Krisztus Jézus dicsőséges megjelenésére,


Titushoz 3:4
De mikor a mi megtartó Istenünk jóságának és szeretetének napja felderült,


Titushoz 3:8
Igaz beszéd ez s akarom, hogy bevésd a szívükbe. Az Isten hívei igyekezzenek jó példával elöljárni. Ez üdvös és hasznos az embereknek.


Filemonhoz 1:3
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Filemonhoz 1:4
Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor imádságomba foglallak,


Filemonhoz 1:22
Egyúttal készíts szállást nékem is, mert remélem, hogy a ti imádságtokra az isteni kegyelem visszavezérel hozzátok.


Zsidókhoz 1:1
Az Isten sok ízben s sokféleképpen szólván hajdan az atyákhoz a próféták által, ez utolsó napokban hozzánk az ő Fia által szólt,


Zsidókhoz 1:6
S ha újra elhozza a földre az elsőszülöttet, azt mondja: Imádja őt az Isten minden angyala!


Zsidókhoz 1:8
A fiúról viszont: Isten! a te trónod örökkön örök, A te országod pálcája igazság pálcája.


Zsidókhoz 1:9
Szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot: Azért kent fel tégedet az Isten, a te Istened Öröm olajával társaid fejévé. Vagy:


Zsidókhoz 2:4
s amely mellett az Isten bizonyságot tett jelekkel, csodákkal, sokféle erőkkel, és a Szent Léleknek az ő jó tetszése szerint kiosztott ajándékaival.


Zsidókhoz 2:9
Az angyaloknál egy kevés időre lejjebb tett s a halál elszenvedéséért dicsőséggel, s tisztességgel megkoronázott Jézust ellenben, aki az Isten kegyelmi akaratából mindenkiért megízlelte a halált, már látjuk —


Zsidókhoz 2:13
Én tebenned bízom. Vagy: Ím' itt vagyok én és istenadta gyermekeim.


Zsidókhoz 2:17
Ez az oka, hogy a testvérekkel mindenben egyenlőnek kellett lennie, hogy mint az Istennek irgalmas és hűséges főpapja, kiengesztelje a népnek bűneit,


Zsidókhoz 3:4
mert minden háznak van építőmestere, a mindenség építőmestere ellenben Isten.


Zsidókhoz 3:12
Vigyázzatok, kedves testvéreim, el ne forduljon egyikőtök sem hűtlen, gonosz szívvel az élő Istentől.


Zsidókhoz 4:4
Valahol ugyanis így szólt a hetedik napról: Az Isten a hetedik napon megnyugodott minden munkájától.


Zsidókhoz 4:9
Hátra van tehát még az Isten népének szombatja.


Zsidókhoz 4:10
Mert, aki bement az ö nyugodalmába, az maga is épp úgy megnyugodott az ő munkájától, mint az Isten az övétől.


Zsidókhoz 4:12
Mert az Istennek igéje él és hat, — élesebb az bármely kétélű kardnál. Behatol a lélek, az élet, az ízek, a velők oszlásáig s megítéli a szív szándékait és gondolatait.


Zsidókhoz 4:14
Minthogy tehát nekünk oly nagy főpapunk van, aki az eget megvívta, Jézus, az Istennek Fia: ragaszkodjunk vallásunkhoz.


Zsidókhoz 5:1
Minden, emberek közül választott főpapot emberekért állítanak az Isten szolgálatába, hogy ajándékot s áldozatot mutasson be a bűnökért,


Zsidókhoz 5:4
S senki sem választja magának önként e tisztséget, hanem, mint Áront is, az Isten hívja meg.


Zsidókhoz 5:7
Olyan, aki földi életében keserves jajgatás és könnyontás közben könyörgött s esedezett ahhoz, aki ki tudta szabadítani a halálból, s meghallgatta istenfélelméért.


Zsidókhoz 5:10
Az Istentől pedig Melkizédek rendje szerint való főpap nevet nyert.


Zsidókhoz 5:12
Mert bár ezidőszerint már tanítóknak kellene lennetek, újra rászorultok Isten igéje dolgában az elemi oktatásra. Csak tej való néktek és nem vastag étel.


Zsidókhoz 6:1
Azért, mellőzve a Krisztus tanításának elemi dolgait, emelkedjünk fel az érettség fokára és ne bíbelődjünk a holt cselekedetekkel való szakítás, az Istenbe vetett hit,


Zsidókhoz 6:3
És ezt meg is tesszük, ha az Isten megengedi.


Zsidókhoz 6:5
az Isten áldott igéjét s a jövendő világ erejét ízlelték


Zsidókhoz 6:6
s elbuktak, újra megtérjenek, mert ők az Istennek Fiát ismét megfeszítik s gúny tárgyává teszik.


Zsidókhoz 6:7
A sűrű eső járta, áztatta s gazdájának hasznos növényt termő föld, Istennek áldása,


Zsidókhoz 6:10
Mert az Isten nem igazságtalan, nem felejtkezik meg a tetteitekről és arról a szeretetről, amelyet a szentek korábbi s mostani szolgálatával az ő neve iránt tanúsítottatok.


Zsidókhoz 6:13
Mert az Isten, mikor ígéretet tett volt Ábrahámnak, nem esküdhetvén senki más nagyobbra, magára esküdt meg,


Zsidókhoz 6:17
Ezért az Isten alaposan meg akarván győzni az ígéret örököseit megmásíthatatlan akaratáról, esküvel élt,


Zsidókhoz 6:18
hogy a mi szívünknek szilárd birodalma a hazugságot Istennél feltétlen kizáró kettős, megmásíthatatlan tény alapján nyugodjék, hiszen azért menekülünk hozzá, hogy megragadjuk azt a felajánlott reménységet,


Zsidókhoz 7:1
Ez a Melkizédek ugyanis Sálemnek királya, a felséges Istennek papja, aki a király verő útjából visszatérő Ábrahám elé ment és őt megáldotta


Zsidókhoz 7:3
Nincs apja, nincs anyja, nincsen nemzetsége, nincsen életének sem kezdete, sem vége, azért mint az isten fiához hasonló, pap marad örökké.


Zsidókhoz 7:19
mert a törvény éppenséggel nem szerzett tökéletességet, sőt ellenkezőleg egy jobb, Istenhez közelebb vivő reménység útját egyengette meg.


Zsidókhoz 7:25
Innét, hogy ő meg is adhatja a teljes üdvösséget azoknak, akik általa járulnak Istenhez, mert azért él örökké, hogy közbejárjon értük.


Zsidókhoz 8:5
akik a mennyei dolgok árnyékszerű képmását szolgáljak, hiszen az isteni szózat a sátorvető Mózesnek megmondta: Vigyázz! Mindent a hegyen mutatott minta szerint készíts.


Zsidókhoz 8:10
Az a szövetség, amelyet eztán kötök Izrael házával, Mondja az Ur, ím ez: Elméjükbe vésem, s a szívükbe írom az én törvényemet. Én Istenük leszek És ők népem lesznek


Zsidókhoz 9:1
Igaz, hogy az első szövetségnek is volt istentiszteleti rendje s földi szentélye.


Zsidókhoz 9:14
mennyivel inkább tisztítja meg a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől annak a Krisztusnak vére, aki szeplőtlenül áldozta fel magát az Istennek az örök lélek által, hogy az élő Isten szolgái legyetek.


Zsidókhoz 9:20
ezt mondván: Ez ama szövetség vére, amelyet az Isten tinéktek rendelt,


Zsidókhoz 9:24
Mert Krisztus nem kézcsinálta szentélybe ment be, ami az igazinak csakis puszta utánzata, hanem magába a mennybe, hogy most már érettünk Isten színe elé lépjen.


Zsidókhoz 10:7
Erre azt feleltem: Megyék, — meg van írva rólam az írás könyvében óh Isten, hogy megtegyem a te akaratodat,


Zsidókhoz 10:12
Ő ellenben egy áldozatot hozván a bűnökért, mindörökre Isten jobbjára ült


Zsidókhoz 10:21
s mivel nagy papunk van az Isten házában:


Zsidókhoz 10:29
elgondolhatjátok hát, mennyivel súlyosabb büntetés éri azt, aki megtapodja az Istennek Fiát, tisztátalannak tartja a szövetség vérét, amely megszentelte s a kegyelem Lelkét kigúnyolja.


Zsidókhoz 10:31
Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni.


Zsidókhoz 10:36
Néktek ki kell tartanotok, hogy az Isten akarata szerint élve, megnyerhessétek az ígéretet.


Zsidókhoz 11:3
Hittel értjük meg, hogy a világ Isten szavára állt elő, hogy az, amit látunk, nem a megfogható dolgok eredménye.


Zsidókhoz 11:4
Hittel vitt Ábel Istennek Káinénál kedvesb áldozatot, az által bizonyosodott meg igazvolta felől, mert az Isten az ő adományát elfogadta s így az által még halva is beszél.


Zsidókhoz 11:5
Hittel ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, s nem lelték meg, mert az Isten ragadta el. Elragadtatása előtt ugyanis megbizonyosodott az iránt, hogy az Isten gyönyörködött benne.


Zsidókhoz 11:6
Már pedig hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hisz annak, aki az Isten elé járul, hinnie kell, hogy ö létezik, s megjutalmazza azokat, akik őt keresik.


Zsidókhoz 11:8
Hittel engedelmeskedett Ábrahám Istennek, mikor meg hívatott, hogy örökség gyanánt kijelölt helyére költözzék és elment anélkül, hogy tudta volna, hová megy.


Zsidókhoz 11:10
Mert várva várt ama szilárd alapra épített városra, amelynek építőmestere és megalkotója az Isten.


Zsidókhoz 11:16
De ők egy jobb, vagyis egy mennyei hon után vágyódtak, azért nem szégyenkezik az Isten miattuk, ha őt az ő Istenüknek mondják, mert ő mennyei várost készített nékik.


Zsidókhoz 11:19
mert úgy gondolkodott, hogy az Isten a holtat is feltámaszthatja; azért, hogy példaképp szolgáljon, fiát újra visszakapta.


Zsidókhoz 11:25
Inkább vállalta az Isten népével való közös nyomorgást, mintsem hogy egy percig is élvezze a bűnnek gyönyörűségét,


Zsidókhoz 11:40
mert az Isten nékünk valami jobbat szánt, hogy nélkülünk ne nyerhessék meg a teljes üdvösséget.


Zsidókhoz 12:2
szemünket a hitnek elkezdőjére s bevégzőjére, Jézusra függesztvén, aki a felkínált örömpohár helyett, nem törődve a meggyalázással, elszenvedte a keresztet Isten trónja jobbjára ült.


Zsidókhoz 12:7
Tűrjétek a fenyítéket. Mint fiakkal, úgy bánik veletek az Isten.


Zsidókhoz 12:15
S vigyázzatok, hogy egyikőtök se essék ki az Isten kegyelméből, hogy valami mérges gyökér sarja meg ne gyötörjön és sokakat meg ne fertőzzön,


Zsidókhoz 12:22
hanem itt álltok a Sión hegye, az élő Isten városa, a mennyei Jeruzsálem, az angyalok ezernyi ezre,


Zsidókhoz 12:23
a mennyben felírt elsőszülöttek ünneplő gyülekezete, a világbíró Isten, a teljes, tökéletes igaz lelkek,


Zsidókhoz 12:28
Azért a megingathatatlan ország birtokosai hálatelten, Istennek tetsző módon szolgáljanak jámbor félelemmel.


Zsidókhoz 12:29
Mert a mi Istenünk is megemésztő tűz.


Zsidókhoz 13:4
A házasság tisztes dolog minden tekintetben, szűztiszta a házas ágy is; a paráznákat és házasságtőröket ellenben az Isten meg fogja ítélni.


Zsidókhoz 13:7
Emlékezzetek meg elül járóitokról, akik az Isten igéjét hirdették néktek s életüknek végére gondolva, lépjetek hitük nyomába.


Zsidókhoz 13:15
Azért általa járuljunk Istenhez mindenkor a dicséret áldozatával, vagyis az ö nevét vallók ajka termésével.


Zsidókhoz 13:16
A jótékonyságról és az adakozásról meg ne feledkezzetek, mert ez az áldozat kedves az Istennek.


Zsidókhoz 13:20
A békesség Istene pedig, aki kihozta a juhoknak Pásztorát, a mi Urunkat, a Jézust, az örök szövetség vére által a halálból,


Jakab 1:1
Jakab, az Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája az elszéledt tizenkét törzsnek. Üdv néktek!


Jakab 1:5
Ha pedig valamelyitek bölcsességben fogyatékos volna, kérje azt Istentől, aki mindenkinek készségesen s szemrehányás nélkül ád s megadatik néki.


Jakab 1:12
Boldog, aki megáll a kísértések közt, mivel a próbát kiállva, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Isten megígért azoknak, akik őt szeretik.


Jakab 1:13
Ne mondja senki sem mikor kísértetik: Isten kísért engem, mert az Isten, akit a gonosz nem kísérthet meg, maga sem kísért meg senkit.


Jakab 1:20
Mert az emberek haragja nem munkálja Isten Igazságát.


Jakab 1:27
Az Istenünk és Atyánk előtt helytálló tiszta és szeplőtlen kegyesség, az özvegyeknek és árváknak nyomorúságukban való meglátogatása s a világ bűnétől szűztisztán megőrzött élet.


Jakab 2:5
Figyeljetek ide, kedves testvéreim! Hát nem Isten választotta-e ki e világnak szegényeit, hogy hitben gazdagok s az őt szeretőknek megígért országnak örökösei legyenek?


Jakab 2:16
azzal fizeti ki: Menjetek Isten hírével! Melegedjetek és lakjatok jól! testi szükségleteiről azonban nem gondoskodtok; mit ér az?


Jakab 2:19
Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.


Jakab 2:23
S beteljesült az írás mondása: Ábrahám fiát az Istennek és ez igazságba számíttatott néki s Isten barátjának neveztetett.


Jakab 3:9
Azzal áldjuk az Urat, Atyánkat, azzal szórunk átkot az Isten képére teremtett emberre.


Jakab 4:4
Nem tudjátok ti házasságtörő férfiak s asszonyok, hogy e világ barátja Isten ellensége? Aki tehát e világnak barátja kíván lenni, az Istennek ellenségévé lesz.


Jakab 4:6
Más részről azonban még nagyobb kegyelmet ajánl, azért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellent áll, az alázatosakat ellenben elhalmozza kegyelmével.


Jakab 4:7
Tehát: az Istennek engedelmeskedjetek, az ördögnek pedig álljatok ellene és elfut tőletek.


Jakab 4:8
Közeledjetek Istenhez s ő is közelít hozzátok. Ti bűnösök tiszta kézzel s ti ingatag lelkek megszentelt lélekkel.


1 Péter 1:2
az Atya Isten örök végzése alapján lelki szentségben engedelmességre és a Jézus Krisztus vére által való engesztelésre kiválasztott jövevényeknek. Kegyelem néktek s békesség bőséggel.


1 Péter 1:3
Áldott legyen a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki véghetetlen irgalmából újjászült minket az élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztásával,


1 Péter 1:5
akiket az Istennek hatalma megtart a hit által az utolsó időben való kijelentésre kész üdvösségre.


1 Péter 1:21
mint akik általa hisztek abban az Istenben, aki a halálból feltámasztotta és megdicsőítette őt, hogy a ti hitetek egyszersmind az Istenbe vetett reménységgel párosuljon.


1 Péter 1:23
hisz ti az Istennek élő és örökkévaló igéje által nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek új életre.


1 Péter 2:4
járuljatok hozzá, amaz emberektől megvetett, de Istentől kiválasztott drága, kőhöz és mint élő kövek,


1 Péter 2:5
épüljetek magatok is lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek kedves lelki áldozattal áldozhassatok a Jézus Krisztus által.


1 Péter 2:10
titeket, akik egykoron nem név\, most azonban „Isten népe\, egykoron „meg nem szánt\, most azonban „megszánt népe\ vagytok.


1 Péter 2:12
A pogányok között példás életet éljetek, hogy jótetteiteknek láttára, azért dicsőítsék az Istent az ítélet napján, amiért most titeket, mint gonosztevőket megszólnak.


1 Péter 2:15
Mert az Isten éppen azt akarja, hogy jócselekedettel némítsátok el a balgatag emberek tudatlanságát,


1 Péter 2:16
mint a szabadság fiai és nem, mint akiknél a szabadság a gazság takarója, hanem, mint akik az Istennek szolgái vagytok.


1 Péter 2:17
Mindenkit megbecsüljetek, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.


1 Péter 2:20
ember vallásos meggyőződéséért ártatlanul szenvedve, tűri a bántalmat.Hiszen mi dicsőség, ha vétketek miatt veretve tűrtök? Ha jótettek miatt szenvedve tűrtök, az kedves Istennél;


1 Péter 3:2
istenfélő tiszta éltetek láttára.


1 Péter 3:4
hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek enyészthetetlen szépsége legyen; ez becses az Isten előtt.


1 Péter 3:5
Ezzel ékesítették fel magukat hajdan ama szent asszonyok is, akik férjüknek engedelmeskedve, Istenbe vetették reménységüket.


1 Péter 3:17
Mert ha Isten úgy akarja, jobb a jót, mintsem a rosszat cselekedve szenvedni.


1 Péter 3:18
Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a gonoszakért, hogy a gyarló test szerint ugyan megöletvén, ámde lélek szerint megeleveníttetvén, az Istenhez vezéreljen minket.


1 Péter 3:20
akik hajdan, még akkor buktak el, mikor az Isten Noé idejében hosszan tűrve, arra a készülőben levő bárkára várt, amelyben csak kevés, összesen nyolc lélek mentetett meg a víz által.


1 Péter 3:21
Ennek ellenképe, vagyis az avatás ment meg titeket is most, nem, mint külső szennytől való megtisztulás, hanem mint könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért, a Jézus Krisztus feltámadása által,


1 Péter 3:22
aki felmenvén a mennybe, az Isten jobbján ül s angyalok, hatalmak s erők felett uralkodik.


1 Péter 4:2
s hátralévő napszámát a földön nem a gyarló testi kívánságok, hanem az isteni akarat szerint tölti ki.


1 Péter 4:6
Mert épp azért hirdettetett az evangéliom a halottaknak is, hogy embermódjára gyarló testben megítéltessenek, az Isten akaratából azonban lélekben éljenek.


1 Péter 4:10
Mint az Isten különféle kegyelmének jó sáfárai, ki-ki azzal a kegyelmi ajándékkal szolgáljon társának, amelyben részesült.


1 Péter 4:11
Aki beszédbe fog, Isten igéjét hirdesse; aki szolgálatot végez, Istenadta erővel végezze, hogy a dicsőség Istené legyen mindenben Jézus Krisztus által. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökké, Ámen.


1 Péter 4:14
Boldogság néktek az, ha a Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert a dicsőségnek és az Istennek lelke nyugszik rajtatok.


1 Péter 4:16
Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyellje, hanem inkább dicsőítse meg az Istent e névvel.


1 Péter 4:17
Mert ideje, hogy megkezdődjék az ítélet az Istennek házán. És ha elsősorban rajtatok kezdődik meg az, mi lesz a végük azoknak, akik nem hittek az Isten evangéliomának?


1 Péter 4:18
Ha az igaz is alig marad meg, Hová lesz az istentelen s bűnös?


1 Péter 4:19
Azért, akik az Isten akaratából szenvednek, azok is a hű teremtő kezébe ajánlják lelküket, jót cselekedvén.


1 Péter 5:2
legeltessétek az Istennek ti reátok bízott nyáját s vigyázzatok arra, ne csak úgy kénytelen-kelletlen, hanem kész örömest, nem rút haszonlesésből, hanem szíves indulatból,


1 Péter 5:5
Szintúgy ti ifjak! Engedelmeskedjetek a presbitereknek és mindnyájatokat az alázatosságnak köteléke fűzzön egymáshoz, mert: Az Isten a kevélyeknek ellentáll, Az alázatosakat ellenben kegyelmében részesíti.


1 Péter 5:6
Alázzátok meg hát magatokat Isten erős keze alatt, hogy annakidején felmagasztaljon titeket.


1 Péter 5:10
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket a Jézus Krisztusban, egy kevés szenvedés után megépít, megerősít, megedz s állhatatossá tesz.


1 Péter 5:12
Ezt Szilvánusz, a hitem szerint hű testvértek által röviden Írattam meg néktek intésül s annak bizonyságául, hogy az az Istennek igazi kegyelme, amelyben ti álltok.


2 Péter 1:1
Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgája és apostola, a mi Istenünk és a mi megtartó Jézus Krisztusunk igazságában nékünk egyformán drága hitsorsosainak.


2 Péter 1:2
Kegyelem és békesség néktek bőséggel az Istennek és a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak ismerete által.


2 Péter 1:3
Az ő isteni ereje halmozott el minket az örök élet s a kegyesség minden javaival, annak ismerete révén, aki dicső hatalmánál fogva meghívott


2 Péter 1:4
és ekként páratlan, drága kegyelmi Ígéretekkel ajándékozott meg, hogy azok segítségével, kikerülvén az érzéki kívánságoknak fertőjét, az isteni természet részeseivé legyetek.


2 Péter 1:6
a tudással az önmegtartóztatást, az önmegtartóztatással a béketűrést, a béketűréssel az isten¬félelmet,


2 Péter 1:7
az istenfélelemmel a testvéri szeretetet, a testvéri szeretettel pedig az emberszeretetet párosítsátok.


2 Péter 1:17
Hisz mikor az Atya Isten abban a tisztességben és dicsőségben részesítette őt, hogy eme felséges, dicső szózatot intézte hozzá: Ez az én kedves fiam, én gyönyörűségem!


2 Péter 1:21
Mert egy prófécia sem származott ember akaratából, sőt ellenkezőleg az Isten szent emberei a Szent Lélektől ihletve beszéltek.


2 Péter 2:4
Mert ha az Isten a bukott angyaloknak sem kedvezett, hanem letaszította őket a sötétség mélységébe, hogy ott fogva tartassanak az ítélet napjáig


2 Péter 2:21
Bizony nékik jobb lett volna, ha meg sem ismerik az igazság útját, semminthogy megismerve azt, hátat fordítsanak a hagyományként reájuk szállt isteni parancsolatnak,


2 Péter 3:5
Arról persze ezek szándékosan megfeledkeznek, hogy az ég rég meg volt és a föld vízből és víz által állt elő az Isten szavára


2 Péter 3:12
akik sóvárgó szívvel várjátok az Isten ama napjának eljöttét, amelyen az ég lángba borulva elenyész s az elemek a hőségtől elolvadnak.


1 János 1:5
A tőle hallott és néktek szóló üzenet pedig ez: Az Isten világosság és semmi sötétség nincs benne.


1 János 2:5
Ellenben, aki megtartja igéjét, abban az Istennek szeretete igazán teljes, tökéletes. Ebből tudjuk meg, hogy benne vagyunk.


1 János 2:14
írok néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok néktek, ifjak, mert erősek vagytok, az Isten igéje él a szívetekben és meggyőztétek a gonoszt.


1 János 2:17
nem az Atyától van, hanem a világtól.Pedig a világ elmúlik kívánságaival, de aki az Isten akaratát cselekszi, örökké megmarad.


1 János 3:1
Látjátok, milyen nagy atyai szeretet jele az, hogy minket az isten gyermekeinek hívnak és hogy azok vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismeri őt.


1 János 3:2
Szeretteim! Most már az Istennek gyermekei vagyunk, de még titok a jövendőnk. Azt azonban tudjuk, hogy ha a titok kiderül, hasonlók leszünk Őhozzá, mert meglátjuk igaz mivoltában.


1 János 3:8
Aki bűnt követ el, az az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög dolgát elrontsa.


1 János 3:9
Aki az Isten szülöttje, az bűnt nem követ el, mert az Ő ereje benne marad és nem vétkezhetik, mivel az Isten szülöttje.


1 János 3:10
Ez az ismertető jegye az Isten gyermekeinek és az ördög gyermekeinek. Aki nem jár az igazság útján s nem szereti a testvérét, az nincs az Istentől.


1 János 3:17
Akinek hát jól megy a dolga e világon s még sem könyörül meg nyomorgó testvérén, hogy marad meg abban Isten szeretete?


1 János 3:20
ha a lelkiismeretünk vádol, hogy az Isten hatalmasabb nálunk és mindent tud.


1 János 3:21
Szeretteim! Ha pedig nem vádol a lelkiismeretünk, akkor bizalmunk van az Istenben


1 János 4:1
Szeretteim! Ne higyjetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jár-kél a világon.


1 János 4:2
Az Isten Lelkének ismertető jegye: Istentől van az a lélek, amely vallja, hogy a Jézus Krisztus portestben megjelent.


1 János 4:3
Nincs Istentől az a lélek, amely tagadja, hogy a Jézus Krisztus portestben megjelent. Az ilyen annak az Antikrisztusnak a lelke, akiről hallottátok, hogy eljön s már itt is van a világon.


1 János 4:4
Gyermekeim! Ti Istentől valók vagytok s diadalmaskodtatok a hamis prófétákon, mert aki bennetek lakik, hatalmasabb, mint aki a világon van.


1 János 4:6
Mi Istentől valók vagyunk. Aki az Istent ismeri, hallgat ránk, aki nincs Istentől, nem hallgat ránk. Ez az ismertető jegye az igazság lelkének és a tévelygés lelkének.


1 János 4:7
Szeretteim! Szeressük egymást. A szeretet Istentől van, s aki szeret, az az Isten szülöttje s az Istent ismeri.


1 János 4:8
Aki nem szeret, az az Istent nem ismeri, mert az Isten szeretet.


1 János 4:9
Abban nyilvánult meg az Istennek hozzánk való szeretete, hogy az Isten az ö egyszülött Fiát a világra küldte, hogy általa éljünk.


1 János 4:10
A szeretet nem abban van, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket és elküldte Fiát engesztelésül a mi bűneinkért.


1 János 4:11
Testvéreim! Ha az Isten így szeretett minket, nékünk is szeretnünk kell egymást.


1 János 4:12
Az Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten mi bennünk marad s szeretete teljes, tökéletes bennünk.


1 János 4:15
Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban az Isten s az Istenben marad.


1 János 4:16
Mi megismertük és hittel befogadtuk az Istennek hozzánk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad és az Isten abban.


1 János 4:20
Aki azt mondja: Szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug, mert akit nem szereti az ő testvérét, akit lát, az az Istent, akit nem lát, hogyan szeretheti?


1 János 4:21
Nekünk szól ez az ő parancsolatja: Aki az Istent szereti, szeresse a testvérét is.


1 János 5:1
Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az az Istennek szülöttje, s aki a szülőt szereti, szereti az annak szülöttjét is.


1 János 5:2
Abból tudjuk, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha Istent szeretjük és megtartjuk parancsolatait.


1 János 5:3
Abban áll ugyanis az Istennek szeretete, hogy megtartjuk az Ö parancsolatait


1 János 5:4
és az Ő parancsolatai nem nehezek, mert aki az Isten szülötte, az a világot meggyőzi s ez a világgyőző győzedelem, a mi hitünk.


1 János 5:5
Ki győzi meg a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia?


1 János 5:9
Ha elfogadjuk az embereknek bizonyságtételét, az Istennek bizonyságtétele nagyobb, mert az az Istennek bizonyságtétele, hogy bizonyságot tett az Ő Fiáról.


1 János 5:10
Aki hisz az Isten Fiában, annak bizonyságtétele van benne. Aki az Istennek nem hisz, meghazudtolja őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel az Isten bizonyságot tett az Ő Fiáról.


1 János 5:11
És ez a bizonyságtétel, hogy az Isten örök életet adott minékünk s ez az élet az Ő Fiában van.


1 János 5:12
Akié a Fiú, azé az élet, aki az Isten Fiától, az az élettől esik el.


1 János 5:13
Ezt néktek, az Isten Fia nevében hívőknek írom, hogy tudjátok, hogy tiétek az örök élet.


1 János 5:16
Aki látja, hogy testvére olyan bűnt követ el, amely nem halálos, imádkozzék és az Isten megkegyelmez annak, aki nem követte el a halálos bűnt. Van halálos bűn is, nem mondom, hogy azért imádkozzék.


1 János 5:18
Tudjuk, hogy Isten szülötte nem vétkezik, hanem az Isten szülötte vigyáz magára és a gonosz nem férkőzik hozzá.


1 János 5:19
Tudjuk, hogy mi Isten szülöttei vagyunk s hogy az egész világ gonoszságban fetreng.


1 János 5:20
Sőt, mi azt is tudjuk, hogy az Isten fia eljött és észt adott, hogy azt, ami való igaz megismerjük; mi a való igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban élünk. Ő az igaz. Isten és az örök élet.


2 János 1:3
Kegyelem, irgalom, békesség néktek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atya Fiától, igazságban s szeretetben.


2 János 1:9
Aki tévelyeg és nem marad meg a Krisztus tanításánál, annak nincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tanításánál, azé az Atya is, meg a Fiú is.


3 János 1:6
akik bizonyságot tettek szeretetedről a gyülekezet előtt s jól teszed, ha őket, Isten ügyéhez méltóképp, ezután is támogatod.


3 János 1:11
Kedves Gájus! Te ne kövesd a rossz, hanem a jó példát. Aki jót tesz, Isten szülöttje az, de aki rosszat tesz, nem látta az Istent.


Júdás 1:1
Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig testvére, az Atya Istenben szeretett s a Jézus Krisztusban megtartott meghívottaknak.


Júdás 1:4
Alattomban közénk lopództak ugyanis, bizonyos, régtől e kárhozatra szánt, afféle hitetlen emberek, akik a mi istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítva, egyetlen fejünket s Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.


Júdás 1:15
hogy mindenkit megítéljen s az istenteleneket sorra megbüntesse mindazon istentelenségükért, amikre rávetemedtek: és mindazon durva szókért, amiket a hitetlen bűnösök szája kiejtett ellene.


Júdás 1:18
mert ők mondták néktek: Az utolsó napokban lesznek gúnyolódok, akik az ő istentelen vágyaiknak élnek.


Júdás 1:21
maradjatok meg az Istennek szeretetében és várakozzatok a mi Urunknak a Jézus Krisztusnak örök életre szóló irgalmasságára.


Júdás 1:25
az egyedül bölcs Istennek, a mi Megtartónknak, Jézus Krisztus, a mi Urunk által dicsőség, fenség, erő és hatalom most és mindörökké. Ámen


Jelenések 1:1
Az Isten e kijelentést azért közölte Jézus Krisztussal, hogy tudassa szolgáival a közeljövőben okvetlen bekövetkező dolgokat s az Ö angyala révén megjelentette azt Jánosnak, az ő szolgájának,


Jelenések 1:2
aki bizonyságot tett az Isten igéjéről, a Jézus Krisztus tanúságáról és mindarról, amit látott.


Jelenések 1:8
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, mondja az Úr Isten, aki van, aki volt s aki eljövendő, a Mindenható.


Jelenések 1:9
Én János, a ti testvértek s egyszersmind társatok a nyomorúságban, az uralkodásban s a Jézus Krisztusban való tűrésben, - épp Patmosz szigetén voltam az Isten igéje s a Jézus Krisztusról való tanúság miatt,


Jelenések 2:7
Akinek füle van, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek: A győztesnek megengedem, hogy egyék az élet almafájáról, amely az Isten paradicsomában van.


Jelenések 2:18
A tiatirai gyülekezet angyalának írd meg: Azt üzeni az Isten fia, akinek a szeme olyan, mint a tűzláng,


Jelenések 3:1
A szárdeszi gyülekezet angyalának írd meg: Azt üzeni, akié az Istennek hét lelke és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat: élőnek hívnak, pedig halott vagy.


Jelenések 3:2
Ébredj fel s erősítsd a többi, halófélben lévő társaidat, mert én nem találom a te életedet tökéletesnek az Isten előtt.


Jelenések 3:12
A győztest oszloppá teszem az én Istenemnek templomában s soha többé nem távozik onnét; reáírom az én Istenemnek nevét és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek nevét, amely az én Istenemtől, a mennyből száll alá s az én új nevemet,


Jelenések 3:14
A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: Azt üzeni az Ámen, a ha hű és igaz tanú, az Isten teremtésének kezdete: Tudom a te dolgaidat.


Jelenések 4:5
A trón villámot szórt és hangosan dörgött s a trón előtt hét fáklyának, vagyis az Isten hét lelkének fénye lobogott!


Jelenések 4:8
És mind a négy élőlénynek külön-külön hat-hat, kívül s belül szemmel tele szárnya volt s mind éjjel, mind nappal szüntelenül hangoztatták: Szent, szent, szent az Úr, A mindenható Isten, Aki volt, aki van s aki eljövendő.


Jelenések 4:11
Téged illet Urunk és Istenünk A dicsőség, a tisztesség s a hatalom, Mert te teremtetted a mindenséget, Akaratodra lett az s állt elő.


Jelenések 5:6
És láttam egy, a trón, a négy élőlény és a presbiterek között álló haláljegyes Bárányt, akinek hét szarva és hét szeme volt, amik az Istennek az egész földre el küldött hét lelkét példázták.


Jelenések 5:9
S ezt az új éneket énekelték: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet s feltörd pecsétéit. Mivel megölettél s véred árán az Istennek Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből híveket vettél


Jelenések 5:10
És belőlük Istenünknek országot s papokat szereztél, Hogy uralkodjanak a földön.


Jelenések 6:9
Az ötödik pecsét feltörésekor láttam lent az oltár alatt az Isten igéje s bizonyságtételük miatt lemészárolt híveknek lelkeit,


Jelenések 7:2
Majd egy más angyalt láttam, aki kezében az élő Isten pecsétjével napkelet felől leszállva, a föld és a tenger ártalmára hatalmat nyert négy angyalnak


Jelenések 7:3
nagy fennszóval kiáltotta: Ne ártsatok addig sem a földnek, sem a tengernek, sem az élő fáknak, míg Istenünk szolgáinak homlokára pecsétet nem teszünk.


Jelenések 7:10
s nagy fennszóval kiáltották: Üdv a trónon ülőnek, a mi Istenünknek S a Báránynak!


Jelenések 7:11
S az összes angyalok, körbefogva a trónt, a véneket, meg a négy élőlényt, térdre hullva a trón előtt, imádták az Istent,


Jelenések 7:12
mondván: Ámen! Áldás, dicsőség, bölcsesség, Hála, tisztesség, hatalom És erő a mi Istenünknek örökön örökké. Ámen.


Jelenések 7:15
Ezért állnak Isten trónja előtt és szolgálnak templomában, mind nappal, mind éjjel és a trónon ülő felettük sátoroz.


Jelenések 7:17
Mert a trón előtt középen álló Bárány legelteti és az életvize forrásaihoz vezeti őket, az Isten pedig letöröl minden könnyet a szemükről.


Jelenések 8:2
És láttam az Isten előtt álló hét angyalt a kezükbe adott hét trombitával.


Jelenések 8:4
S a tömjénfüst a szentek könyörgésével felszállt az angyal kezéből Istenhez.


Jelenések 9:4
S tudtukra adatott, hogy a föld füvét ne bántsák, se semmit, ami zöld, se semmi élőfát, csakis azokat az embereket, akiknek a homlokáról az Istennek pecsétje hiányzik.


Jelenések 9:13
Ekkor a hatodik angyal fújt a trombitába és hallottam egy, az Isten színe előtt álló arany-oltár négy szarva felől jött hangot,


Jelenések 10:7
hanem a hetedik angyal trombitálásakor beteljesedik az Istennek titkos végzése, amint szolgáinak, a prófétáknak hirdette.


Jelenések 11:1
Ekkor egy vesszőhöz hasonló nádszálat adtak a kezembe e szókkal: Menj! Mérd meg az Istennek templomát, az oltárt s a bent imádkozókat.


Jelenések 11:4
Ezek ama két olajfa és két mécs, amik a föld Istenének színe előtt állnak.


Jelenések 11:11
De az Isten negyedfél nap múlva beléjük leheli az életnek lelkét s akkor talpra állnak s roppant nagy félelem szállta meg azokat, akik látják őket.


Jelenések 11:13
És abban a percben nagy földrengés támad, a városok tizedrésze összeomlik, hétezer lélek pusztul el a földrengésben, a többiek pedig szörnyen megijedve, dicsőítik a mennynek Istenét.


Jelenések 11:16
Erre az Istennek színe előtt ülő huszonnégy presbiter arcra borult s így imádta Istent:


Jelenések 11:17
Hála légyen Néked Urunk, mindenható Isten, aki vagy, voltál és lesz, hogy elfoglaltad dicső trónodat és megkezdted uralkodásodat.


Jelenések 11:19
Erre az Istennek mennyei temploma megnyílt s templomában látható lett szövetségének ládája s villámlás, csattogás, mennydörgés, és nagy jégverés támadt.


Jelenések 12:5
Fiú gyermeket szült s fia, aki hivatva volt pogánynépeket vasvesszővel legeltetni, felragadtatott Istenhez, az ő trónjához.


Jelenések 12:6
Az asszony pedig Istentől készített helyére, a pusztába menekült, hogy ott éldegéljen ezerkétszázhatvan napig.


Jelenések 12:10
Ekkor hatalmas égi szózatot hallottam: Most tűnt ki, hogy az üdv, az erő s az ország a mi Istenünké s a hatalom az ő Krisztusáé; letaszíttatott testvéreinknek vádlója, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk előtt.


Jelenések 12:17
Emiatt a sárkány roppant dühös lett az asszonyra és elment, hogy az ő Isten parancsolataihoz hű és a Jézus Krisztus evangéliomát valló, többi magzatával harcoljon. 18 Én pedig a tenger homokpartján álltam.


Jelenések 13:1
És láttam egy fenevadat a tengerből feljönni; hét feje volt és tíz szarva, a szarvain tíz diadém s a fejein istenkáromló szó.


Jelenések 13:6
Meg is nyitotta száját az Isten káromlására: káromolta nevét, sátorát s a menny lakóit.


Jelenések 14:4
Ezek azok, akik asszonyokkal be nem mocskolták magukat, akik szűztiszták; ezek azok, akik, minden útján követik a Bárányt; ezek azok, akik áron vétettek meg az emberek közül, mint zsengéi az Istennek és a Báránynak.


Jelenések 14:7
aki nagy fennszóval így szólt: Féljétek az Istent és dicsőítsétek! Itt van ítéletének órája! Imádjátok a mennynek és a földnek, a tengernek és a forrásoknak teremtőjét!


Jelenések 14:10
az is iszik az Isten haragjának borából, amely tisztán töltetett az ő haragjának poharába s elszenvedi a tűz és a kén kínját a szent angyalok és a Bárány színe előtt.


Jelenések 14:12
Ez az Isten parancsolataihoz és a Jézus hitéhez ragaszkodó szentek béketűrésének próbája.


Jelenések 14:19
És az angyal nekieresztette a földnek éles sarlóját és leszedvén a földnek szőlőjét, beledobta Isten haragjának hatalmas kádjába.


Jelenések 15:1
És láttam az égen más nagy, csodálatos jelt is: hét angyalt az utolsó hét csapással. Ez volt az Isten haragjának betetőzése.


Jelenések 15:2
És láttam valami tűzzel elegy üvegtengerformát és a fenevadnak, meg az ő képének, bélyegének s névszámának győzteseit, amint kezükben az Isten citeráival, az üvegtenger mellett állva,


Jelenések 15:3
énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának és a Báránynak ezt az énekét: Nagy és csodálatos a te dolgod Uram, mindenható Isten! Igazságos s igaz a te utad, népeknek királya!


Jelenések 15:7
s a négy élőlénynek egyike átadta a hét angyalnak az örökké élő Isten haragjával teljes hét aranypoharat,


Jelenések 15:8
a templom pedig tele lett az Isten dicsőségének és erejének füstjével és senki sem mehetett be a templomba, amíg a hét angyal hét csapása be nem teljesedett.


Jelenések 16:1
És hallottam, mikor e hatalmas szózat hangzott a templomból a hét angyal felé: Menjetek! Öntsétek a földre az Isten haragjának hét poharát.


Jelenések 16:7
Majd hallottam, mikor az oltárnál egy másik szólalt meg: Úgy van Uram, Mindenható Isten! Való, igaz a te ítéleted!


Jelenések 16:9
S az emberek a nagy tűz hevében gyötrődve káromolták a csapások Urának, az Istennek nevét s nem tértek meg, hogy dicsőítsék őt.


Jelenések 16:11
S káromolták a mennynek Istenét kínjuk és sebeik miatt, de azok sem tértek meg gonoszságukból.


Jelenések 16:14
Ördöglelkek, csodatevők voltak; a földnek és az egész világnak királyaihoz indultak, hogy hadba gyűjtsék őket a mindenható Isten ama nagy napjáig.


Jelenések 16:19
A nagy város három részre szakadt, a pogányok városai leomlottak s megemlíttetett az Isten előtt a nagy Babilon is, hogy megkínálja azt is rettentő haragja boros poharával.


Jelenések 16:21
S talentum nagyságú jégeső hullott az égből az emberekre s az emberek káromolták az Istent a nagy jégverés miatt, mert az ő csapása felette nagy volt.


Jelenések 17:17
Az Isten viszi rá őket, hogy az ő szándékát végrehajtsák, hogy egyetértsenek és átadják országukat a fenevadnak, míglen beteljesül az Istennek igéje.


Jelenések 18:5
Mert az ő bűnei az égig hatottak Isten megemlékezett gonoszságairól.


Jelenések 18:8
Azért egy nap éri minden csapás, halál, gyász éhség és tűz emészti meg. Mert bírája az Úr, a hatalmas Isten.


Jelenések 18:20
Örülj vesztén te menny, ti szent apostolok és próféták; bosszút állt az Isten rajta értetek.


Jelenések 19:1
Aztán e hatalmas karéneket hallottam a mennyben megzendülni: Halleluja! Üdvesség, dicsőség, tisztesség s hatalom a mi Istenünknek!


Jelenések 19:4
huszonnégy presbiter s a négy élőlény pedig leborult s imádta a trónon ülő Istent, mondván: Ámen! Halleluja!


Jelenések 19:5
S a trón mellől e szózat hallatszott: Dicsérjétek a mi Istenünket ti szolgái mindnyájan s akik félitek őt, ti kicsinyek és nagyok!


Jelenések 19:6
Majd olyasmit hallottam, mintha tömérdek nép, vagy: mintha zúgó víz, s erős mennydörgés szava mondta volna: Halleluja! Mindenható Urunk és Istenünk országol.


Jelenések 19:9
Nékem meg azt mondta: írd! Boldogok, akik a Báránynak menyegzői vacsorájára hívattak. Majd ezt mondta: Ez Isten igaz igéje


Jelenések 19:10
s én lerogytam lába elé, hogy imádjam. De ő azt mondotta: Ne tedd! Én néked s a Jézus bizonysága birtokában lévő testvéreidnek szolgatársa vagyok. Imádd az Istent! (Jézus bizonysága alatt a prófétálás lelke értendő.)


Jelenések 19:13
Ruhája vérfoltos, neve: az Isten igéje.


Jelenések 19:15
A szájából pogány kaszaboló, éles kard nyúlt ki. Ő az aki vasvesszővel legelteti a népeket s ő az, aki a mindenható Istennek rettentő haragja borsajtoló tiporja:


Jelenések 19:17
Majd láttam egy napban álló angyalt, aki az égbolt közepén keringő madárseregnek harsány hangon kiáltotta: Jertek! Gyűljetek egybe a hatalmas Isten vacsorájára!


Jelenések 20:4
Majd láttam trónokat; azok ültek rajtuk, akiknek ítélő hatalom adatott s láttam azoknak lelküket, akiknek fejüket vették a Jézus bizonysága s az Isten igéje miatt, akik a fenevadat s annak képét nem imádták, a bélyegét homlokukon és kezükön nem hordozták és megelevenedve, Krisztussal ezer esztendeig uralkodtak.


Jelenések 20:6
Boldog és szent, akinek része van az első féltámadásban; ő felettük nincs hatalma a második halálnak, - ők az istennek és a Krisztusnak papjai lesznek s vele együtt uralkodnak ezer esztendeig.


Jelenések 20:12
És láttam a halottakat, a kicsiket és nagyokat Isten előtt állni s könyvek nyittattak meg s egy más könyv is megnyittatott, az életnek könyve s abból, ami a könyvekben írva volt, a holtak megítéltettek cselekedeteik szerint.


Jelenések 21:2
És én János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá s úgy készíttetett el, akár a férje számára felékesített menyasszony.


Jelenések 21:3
S hatalmas szózatot hallottam a trón felől: ímhol az Istennek az emberekkel közös sátora! Velük lakik, népe lesznek, maga az Isten lesz velük


Jelenések 21:7
A győztes örököl mindent, én az ő Istene az én fiam lesz.


Jelenések 21:10
S lélekben elragadt engemet egy nagy magas hegyre s megmutatta a nagy várost, az Istentől, a mennyből alászállt szent Jeruzsálemet,


Jelenések 21:11
isteni dicsőségében. Úgy ragyogott, mint a legdrágább nemes kő, mint a kristálytiszta jáspis.


Jelenések 21:22
De templomot nem láttam benne, mert temploma az Úr, a mindenható Isten és, a Bárány.


Jelenések 21:23
S a városnak nincs szüksége sem a nap, sem a hold világosságára; Isten dicsősége a világossága s a Bárány a szövétneke.


Jelenések 22:1
Aztán megmutatta nékem az élet vizének kristályként ragyogó, az Isten és a Bárány trónjától eredő folyóját.


Jelenések 22:3
Átok senkit nem sújt többé. Az Istennek s a Báránynak trónja áll benne s szolgái szolgálnak néki.


Jelenések 22:5
Éjszaka nem lesz ott többé s nem lesz szükségük a mécsvilágra vagy a napvilágra mert az Úr Isten lesz a világosságuk s uralkodni fognak örökkön-örökké.


Jelenések 22:6
Nékem pedig azt mondotta: Ez a beszéd való és hitelre méltó. A prófétalelkeknek Ura és Istene küldte angyalát, hogy megmutassa szolgáinak a hamarosan bekövetkezendő dolgokat. Hamarosan jövök!


Jelenések 22:9
De ő azt mondotta nékem: Ne tedd! Én néked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik e könyvnek beszédét megtartják, szolgatársuk vagyok. Imádd az Istent!


Jelenések 22:11
Aki istentelen, most már csak hadd istentelenedjék; aki fertelmes, most már csak hadd fertelmeskedjék; de az igaz, legyen igaz ezután is és aki szent, legyen szent eztán is.


Jelenések 22:18
Én pedig azoknak, akik e könyv prófétabeszédét hallgatják, szentül kijelentem: Aki hozzá tesz ezekhez, azt az Isten e könyvben megírt csapásokkal sújtja;


Jelenések 22:19
aki pedig elvesz e könyv prófétabeszédéből, attól az Isten elveszi az életfájából és a szent városból ráeső azt a reszt, amelyről e könyvben írva van.


Hungarian Bible (MRUZ) 1925
Public Domain