A A A A A


Keresés

Máté 12:21
Az ő nevében reménykednek a pogányok.


János 5:45
De ne gondoljátok, hogy én vádollak majd titeket az Atyánál; van, aki vádoljon titeket: Mózes, akiben ti reménykedtek.


Apostolok 2:26
Azért örvendezett a szívem, és ujjongott a nyelvem, még a testem is reménységben nyugszik majd.


Apostolok 16:19
Annak urai pedig, amikor látták, hogy keresetük reménysége elveszett, megragadták Pált és Szilászt, és a piactérre, a hatóságok elé hurcolták őket.


Apostolok 23:6
Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiáltott a nagytanács előtt: Atyámfiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, és a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak.


Apostolok 24:15
Mert reménységem van Istenben, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak, amint ezt ők maguk is várják.


Apostolok 26:6
Most is a miatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet Isten atyáinknak ígért,


Apostolok 26:7
és amelynek beteljesedésében a mi tizenkét törzsünk éjjel-nappal buzgón szolgálva reménykedik. Ó, király, ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók.


Apostolok 27:20
Amikor pedig több napon át sem a nap, sem a csillagok nem látszottak, és nem kis vihar tombolt, minden reménységünk elveszett az életben maradásunk felől.


Apostolok 27:22
De még most is biztatlak titeket: Ne veszítsétek el a reményt, mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó.


Apostolok 28:20
Ezért hívattalak tehát titeket, hogy lássalak benneteket, és szóljak hozzátok, mert Izráel reménységéért viselem ezt a láncot.


Rómaiakhoz 4:18
Ő pedig a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: Így lesz a te magod.


Rómaiakhoz 5:2
Általa szabad utunk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének reménységével.


Rómaiakhoz 5:4
az állhatatosság pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet.


Rómaiakhoz 5:5
A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.


Rómaiakhoz 8:20
Mert a teremtett világ a hiábavalóság alá van vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette abban a reményben,


Rómaiakhoz 8:24
Mert ebben a reménységben tartattunk meg, de a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért remélné is azt?


Rómaiakhoz 12:12
A reménységben örvendezők, a nyomorúságban kitartók, az imádkozásban állhatatosak,


Rómaiakhoz 15:4
Mert amiket régen megírtak, a mi tanulságunkra írták meg, hogy állhatatossággal és az Írások vigasztalása által reménységünk legyen.


Rómaiakhoz 15:12
Ézsaiás pedig így szól: Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és felkel, hogy uralkodjék a népeken; benne reménykednek a pogányok.


Rómaiakhoz 15:13
A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.


1 Korintusi 9:10
Nemde ránk való tekintettel mondja mindezt? Mert miértünk íratott meg, hogy aki szánt, annak reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel teszi, hogy részesedik a termésből.


1 Korintusi 13:13
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.


1 Korintusi 15:19
Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.


2 Korintusi 1:7
A mi reménységünk erős felőletek, mert tudjuk, hogy amint társaink vagytok a szenvedésben, úgy a vigasztalásban is.


2 Korintusi 1:10
aki ilyen nagy, halálos veszedelemből megszabadított és meg is fog szabadítani minket. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít,


2 Korintusi 3:12
Mivel tehát ilyen reménységünk van, nyíltan szólunk,


Galatákhoz 5:5
Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.


Efézusiakhoz 1:12
hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedtünk Krisztusban.


Efézusiakhoz 1:18
és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között,


Efézusiakhoz 2:12
hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől idegenek, s reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok ezen a világon.


Efézusiakhoz 4:4
Egy a test, és egy a Lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is.


Filippiekhez 1:20
az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben nem vallok szégyent, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben akár az életem, akár a halálom által.


Kolosséiakhoz 1:5
a mennyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok az evangélium igaz beszédében.


Kolosséiakhoz 1:23
Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és rendíthetetlenül, és nem tántorodtok el az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.


Kolosséiakhoz 1:27
akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen nagy a pogányok között e titok dicsőségének a gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a dicsőség reménysége.


1 Tesszalonika 1:3
Szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk előtt hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetek állhatatosságát.


1 Tesszalonika 2:19
Mert ki a mi reménységünk, örömünk és dicsekvésünk koronája, ha nem ti a mi Urunk Jézus előtt az ő eljövetelekor?


1 Tesszalonika 4:13
Nem akarom továbbá, testvéreim, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.


1 Tesszalonika 5:8
Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk mértékletesek, öltsük fel a hit és szeretet páncélját és sisak gyanánt az üdvösség reménységét.


2 Tesszalonika 2:16
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,


1 Timóteushoz 1:1
Pál, Krisztus Jézus apostola, a mi megtartó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendelése szerint,


1 Timóteushoz 3:14
Ezeket abban a reményben írom neked, hogy hamarosan hozzád megyek.


1 Timóteushoz 4:10
Azért fáradunk és küzdünk, mert reménységünket az élő Istenbe vetettük, aki minden ember megtartója, kiváltképpen a hívőké.


1 Timóteushoz 5:5
A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig reménységét Istenbe veti, és kitart a könyörgésben és imádságban éjjel és nappal.


1 Timóteushoz 6:17
Azoknak, akik ezen a világon gazdagok, hagyd meg, hogy ne legyenek nagyra törők, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent a megélhetésünkhöz.


Titushoz 1:2
az örök élet reménységében, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik,


Titushoz 2:13
várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését,


Titushoz 3:7
hogy kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.


Zsidókhoz 3:6
Krisztus azonban mint Fiú áll a maga háza felett, akinek a háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekvését mindvégig erősen megtartjuk.


Zsidókhoz 6:11
Kívánjuk pedig, hogy mindegyikőtök ugyanazt a buzgóságot tanúsítsa a reménység teljes bizonyossága iránt mindvégig,


Zsidókhoz 6:18
Azért, hogy két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, akik hozzá menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,


Zsidókhoz 7:19
mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, de egy jobb reménységhez vezet, amely által közeledhetünk Istenhez.


Zsidókhoz 10:23
és testük meg van mosva tiszta vízzel. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett.


1 Péter 1:3
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmából újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által


1 Péter 1:13
Azért felövezve elmétek derekát, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek megjelenésekor.


1 Péter 1:21
akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.


1 Péter 3:5
Mert így ékesítették magukat egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, és engedelmeskedtek férjüknek,


1 Péter 3:15
Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet. De szelídséggel, félelemmel


1 János 3:3
És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta.


Hungarian Bible (KSZE) 2011
No info