Instagram
English
A A A A A


Keresés

Lukács 1:28
Bement hozzá az angyal, és azt mondta neki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.


Apostolok 4:33
Az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon.


Apostolok 6:8
István pedig kegyelemmel és erővel teljesen, nagy csodákat és jeleket tett a nép között.


Apostolok 18:27
Amikor pedig Akhájába akart átmenni, a testvérek biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor azután megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívővé lettek,


Rómaiakhoz 1:7
Isten minden szerettének és elhívott szentjeinek, akik Rómában vannak. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Rómaiakhoz 4:4
Aki munkálkodik, annak a bért nem kegyelemből számítják be, hanem tartozás szerint.


Rómaiakhoz 4:16
Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy bizonyos legyen az ígéret valamennyi utódnak, nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is. Ő mindnyájunknak atyja Isten előtt


Rómaiakhoz 5:2
Általa szabad utunk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének reménységével.


Rómaiakhoz 5:17
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek!


Rómaiakhoz 5:20
A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem,


Rómaiakhoz 5:21
hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:1
Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?


Rómaiakhoz 6:14
Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok.


Rómaiakhoz 6:15
Mi következik ebből? Vétkezzünk, mivel nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk? Semmiképpen!


Rómaiakhoz 10:12
Nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja.


Rómaiakhoz 11:5
Így tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.


Rómaiakhoz 11:6
Ha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem.


Rómaiakhoz 12:3
Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzék mindenki az Istentől neki adott hit mértéke szerint.


Rómaiakhoz 12:6
A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak: a prófétálás a hit mértéke szerint,


Rómaiakhoz 15:15
Mégis kissé merészebben írtam nektek, testvéreim, mintegy emlékeztetve titeket az Istentől nekem adott kegyelemre,


1 Korintusi 1:3
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Korintusi 3:10
Az Istentől nekem adott kegyelem szerint mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá!


2 Korintusi 1:2
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 1:11
mivel ti is segítségül vagytok az értünk mondott imádságotokkal, hogy sokan adjanak hálát értünk a sokak imájára nekünk adatott kegyelemért.


2 Korintusi 1:15
Ebben bízva akartam már előbb is hozzátok menni, hogy másodszor is részesüljetek kegyelemben,


2 Korintusi 4:15
Mert minden értetek van, hogy a kegyelem túláradjon, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére.


Filippiekhez 1:2
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 1:7
Méltó dolog így gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangélium védelmében és megerősítésében mindnyájan részestársaim vagytok a nekem adott kegyelemben.


Kolosséiakhoz 1:2
a Ko losséban levő szenteknek és hívő testvéreknek Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Kolosséiakhoz 4:18
A köszöntést én, Pál írom a saját kezemmel. Emlékezzetek meg a bilincseimről! Kegyelem veletek!


1 Tesszalonika 1:1
Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikai gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban: Kegyelem nektek és békesség.


1 Timóteushoz 1:2
Timóteusnak, igaz gyermekemnek a hitben: Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


1 Timóteushoz 6:21
amelyeket hirdetve némelyek eltévelyedtek a hittől. Kegyelem veletek! Ámen.


2 Timóteushoz 1:2
Timóteusnak, szeretett gyermekemnek: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


2 Timóteushoz 2:1
Fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben,


2 Timóteushoz 4:22
Az Úr legyen a te lelkeddel. Kegyelem veletek!


Titushoz 1:4
Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.


Titushoz 3:15
Köszöntenek téged mindnyájan, akik velem vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben. Kegyelem mindnyájatokkal!


Filemonhoz 1:3
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Zsidókhoz 4:16
Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül.


Zsidókhoz 10:29
Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltó az, aki az Isten Fiát megtapossa, és a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja!


Zsidókhoz 13:9
Ne hagyjátok, hogy különféle idegen tanításokkal félrevezessenek! Mert jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik velük élnek.


Zsidókhoz 13:25
Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen!


1 Péter 1:2
akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelésében engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen.


1 Péter 1:10
Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak,


1 Péter 1:13
Azért felövezve elmétek derekát, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek megjelenésekor.


1 Péter 5:10
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárddá és állhatatossá tenni.


2 Péter 1:2
Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében.


2 Péter 3:18
hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön-örökké.


2 János 1:3
Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atya Fiától igazsággal és szeretettel.


Jelenések 1:4
János az Ázsiában levő hét gyülekezetnek: Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik a trónja előtt vannak,


Hungarian Bible (KSZE) 2011
No info