A A A A A


Keresés

Máté 1:1
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.


Máté 1:16
Jákób fia volt József, Mária férje, és Máriától született Jézus, akit Krisztusnak neveznek.


Máté 1:18
Jézus Krisztus születése így történt: Mária, az ő anyja eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől.


Máté 1:21
Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.


Máté 1:25
de nem ismerte őt, amíg Mária meg nem szülte elsőszülött fiát. És Jézusnak nevezte őt.


Máté 2:1
Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe,


Máté 3:13
Akkor Jézus Galileából a Jordán mellé ment Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa.


Máté 3:15
Jézus pedig így felelt: Hagyd ezt most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. János erre engedett neki.


Máté 3:16
Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme, megnyílt neki a menny, és látta, amint az Isten Lelke leszáll rá, mint egy galamb.


Máté 4:1
Akkor a Lélek Jézust a pusztába vitte, hogy az ördög megkísértse.


Máté 4:7
Jézus így felelt: Viszont az is meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!


Máté 4:10
Ekkor azt mondta neki Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Istenedet, az Urat imádd, és csak neki szolgálj!


Máté 4:12
Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszatért Galileába.


Máté 4:17
Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.


Máté 4:18
Jézus a Galileai-tenger partján járt, és meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint a tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak.


Máté 4:23
Jézus bejárta egész Galileát. Tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.


Máté 7:28
Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán,


Máté 8:3
Jézus ekkor kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt: Akarom, hogy megtisztulj. És a lepra azonnal letisztult róla.


Máté 8:4
Ekkor azt mondta neki Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nekik!


Máté 8:5
Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, egy százados ment hozzá segítséget kérve:


Máté 8:7
Elmegyek és meggyógyítom – mondta Jézus.


Máté 8:10
Jézus pedig amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és azt mondta az őt követőknek: Bizony mondom nektek, ilyen nagy hitet még Izráelben sem találtam.


Máté 8:13
És azt mondta Jézus a századosnak: Menj el, legyen neked a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.


Máté 8:14
Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik.


Máté 8:18
Amikor Jézus látta a nagy sokaságot maga körül, úgy rendelkezett, hogy menjenek a túlsó partra.


Máté 8:20
Jézus így felelt: A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.


Máté 8:22
De Jézus azt mondta: Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat!


Máté 8:34
És íme, az egész város kiment Jézus elé, és mihelyt meglátták, kérték, hogy távozzék el a határukból.


Máté 9:2
És íme, hoztak hozzá egy ágyon fekvő béna embert. Jézus látta a hitüket, és azt mondta a bénának: Bízzál, fiam! Megbocsáttattak bűneid.


Máté 9:4
Jézus, ismerve gondolataikat, azt mondta: Miért gondoltok rosszra szívetekben?


Máté 9:9
Jézus továbbment onnan, és meglátott egy Máté nevű embert, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az pedig azonnal fölkelt, és követte őt.


Máté 9:10
Amikor aztán a házban asztalhoz telepedett, sok vámszedő és bűnös jött oda, és asztalhoz telepedtek Jézussal és tanítványaival.


Máté 9:15
Jézus így válaszolt: Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De majd eljönnek azok a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.


Máté 9:19
Jézus felkelt, és követték őt tanítványai.


Máté 9:22
Jézus pedig megfordult, rátekintett, és ezt mondta: Bízzál, lányom, a te hited megtartott téged. És abban az órában meggyógyult az asszony.


Máté 9:23
Amikor Jézus megérkezett az elöljáró házához, és látta a fuvolásokat és a zajongó sokaságot,


Máté 9:27
Amikor Jézus továbbment onnan, nyomába szegődött két vak, így kiáltozva: Könyörülj rajtunk, Dávid fia!


Máté 9:28
Amikor bement a házba, odamentek hozzá a vakok, Jézus pedig azt kérdezte tőlük: Hiszitek-e, hogy én ezt meg tudom tenni? Azok azt mondták neki: Igen, Uram.


Máté 9:30
És megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: Vigyázzatok, senki meg ne tudja!


Máté 9:33
Miután Jézus kiűzte az ördögöt, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott, és azt mondták, hogy sohasem láttak még ilyet Izráelben.


Máté 9:35
Így járta be Jézus a városokat és a falvakat mind, tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.


Máté 10:5
Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és megparancsolta nekik: Pogányok útjára ne térjetek le, és samáriai városba se menjetek be,


Máté 11:1
Amikor elvégezte Jézus a tizenkét tanítványának adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon városaikban.


Máté 11:4
Jézus így válaszolt: Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok:


Máté 11:7
Amikor azok eltávoztak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Szélingatta nádszálat?


Máté 11:25
Abban az időben Jézus ezt mondta: Magasztallak, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek.


Máté 12:1
Abban az időben vetéseken haladt át Jézus szombaton; tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni.


Máté 12:10
ahol volt egy sorvadt kezű ember. Azért, hogy vádolhassák Jézust, megkérdezték tőle: Szabad-e szombaton gyógyítani?


Máté 12:15
Amikor Jézus ezt észrevette, visszavonult onnan. Sokan követték, és ő mindnyájukat meggyógyította;


Máté 12:25
Jézus pedig, aki ismerte gondolataikat, ezt mondta: Minden ország, amely önmagával meghasonlik, elpusztul, és egyetlen város vagy háznép sem marad meg, amely meghasonlik önmagával.


Máté 13:1
Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján.


Máté 13:34
Mindezeket példázatokban mondta Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik,


Máté 13:53
Jézus e példázatok elmondása után továbbment onnan.


Máté 13:57
És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik: Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint a tulajdon hazájában és házában.


Máté 14:1
Abban az időben hallotta Jézus hírét Heródes, a negyedes fejedelem,


Máté 14:12
Tanítványai pedig eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették, majd elmentek, és megvitték a hírt Jézusnak.


Máté 14:13
Amikor ezt meghallotta Jézus, elment onnan hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt hallva gyalog követte őt a városokból.


Máté 14:14
Amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott maga körül, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket.


Máté 14:16
Jézus azonban azt mondta nekik: Nem szükséges elmenniük, ti adjatok nekik enni.


Máté 14:25
Az éjszaka negyedik őrváltása idején odament hozzájuk Jézus a tengeren járva.


Máté 14:27
De Jézus azonnal megszólította őket: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!


Máté 14:29
Ő pedig azt mondta: Jöjj! Erre Péter kiszállt a hajóból, és a vízen járva Jézus felé tartott.


Máté 14:31
Jézus pedig azonnal kinyújtotta kezét, megragadta őt, és azt mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél?


Máté 15:1
Akkor írástudók és farizeusok jöttek Jézushoz Jeruzsálemből, és ezt mondták:


Máté 15:16
Jézus pedig így szólt: Hát még ti is értetlenek vagytok?


Máté 15:21
Jézus eltávozott onnan, Tírusz és Szidón vidékeire vonult vissza.


Máté 15:28
Ekkor Jézus azt mondta neki: Asszony, nagy a te hited! Legyen neked a te akaratod szerint. És leánya meggyógyult attól a pillanattól fogva.


Máté 15:29
Onnan eltávozva a Galileai-tenger mellé ment Jézus. Felment a hegyre, és ott leült.


Máté 15:30
És nagy sokaság ment hozzá. Magukkal vittek sok sántát, vakot, némát, csonkát és mindenféle nyomorékot, és odahelyezték őket Jézus lába elé; ő pedig mindnyájukat meggyógyította.


Máté 15:32
Jézus pedig előszólította tanítványait, és azt mondta: Szánakozom ezen a sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy ki ne dőljenek az úton.


Máté 15:34
Jézus azt kérdezte tőlük: Hány kenyeretek van? Azt válaszolták: Hét; és néhány halunk.


Máté 16:6
Jézus pedig azt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától!


Máté 16:8
Jézus észrevette ezt, és azt mondta nekik: Mit tanakodtok magatok között, ti kicsinyhitűek, hogy nem hoztatok kenyeret?


Máté 16:13
Amikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait: Az Emberfiát kinek tartják az emberek?


Máté 16:17
Jézus pedig azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei Atyám.


Máté 16:21
Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, és sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, és harmadnapon feltámadnia.


Máté 16:24
Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem.


Máté 17:1
Hat nap múlva Jézus magához vette Pétert, Jakabot és annak testvérét, Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre.


Máté 17:4
Péter pedig megszólalt, és azt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.


Máté 17:7
De Jézus hozzájuk lépett, megérintette őket, és így szólt: Keljetek fel, és ne féljetek!


Máté 17:8
Akkor szemüket fölemelték, és senkit sem láttak, csak egyedül Jézust.


Máté 17:9
Amikor a hegyről lejöttek, Jézus megparancsolta nekik: Senkinek se szóljatok e látomásról, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból.


Máté 17:17
Jézus pedig azt mondta: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek még titeket? Vezessétek őt ide hozzám!


Máté 17:18
Jézus megdorgálta az ördögöt, és az kiment belőle, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában.


Máté 17:19
Ekkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni?


Máté 17:20
Jézus pedig azt mondta nekik: A ti kicsinyhitűségetek miatt. Mert bizony mondom nektek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, az odamenne, és semmi sem volna lehetetlen nektek.


Máté 17:22
Amikor pedig Galileában jártak, azt mondta nekik Jézus: Az Emberfia emberek kezébe adatik,


Máté 17:25
De igen – felelte. És amikor bement a házba, megelőzte őt a beszédben Jézus ezzel a kérdéssel: Mit gondolsz, Simon, a föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót: a fiaiktól vagy az idegenektől?


Máté 17:26
Az idegenektől – hangzott a válasz. Tehát a fiak mentesek – mondta Jézus.


Máté 18:1
Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz ezzel a kérdéssel: Ki a nagyobb a mennyek országában?


Máté 18:2
Erre Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította,


Máté 18:22
Jézus így válaszolt: Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem még hetvenhétszer is.


Máté 19:1
Történt, hogy amikor elvégezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és Júdeának a Jordánon túli vidékére ment.


Máté 19:14
Jézus pedig így szólt: Engedjétek hozzám ezeket a kisgyermekeket, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa.


Máté 19:18
De ő tovább kérdezett: Melyeket? Jézus pedig azt mondta: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot,


Máté 19:21
Jézus így válaszolt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el a vagyonodat, és oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem.


Máté 19:23
Jézus pedig azt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen jut be a mennyek országába.


Máté 19:26
Jézus pedig rájuk tekintett, és azt mondta nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.


Máté 19:28
Jézus pedig azt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjáteremtett világban, amikor majd az Emberfia dicső királyi trónjára ül, ti is tizenkét királyi trónra ültök, és ítélitek Izráel tizenkét nemzetségét.


Máté 20:17
Amikor Jézus felment Jeruzsálembe, csak a tizenkét tanítványt vette maga mellé, és útközben azt mondta nekik:


Máté 20:22
Jézus pedig így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Kiihatjátok-e azt a poharat, amelyet nekem kell majd kiinnom? Azt mondták: Kiihatjuk.


Máté 20:25
Jézus pedig előszólította őket, és ezt mondta: Tudjátok, hogy a fejedelmek uralkodnak népeiken, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk.


Máté 20:30
És két vak, aki az út mellett ült, amikor meghallotta, hogy Jézus arra megy el, így kiáltott: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!


Máté 20:32
Jézus megállt, megszólította őket, és azt kérdezte: Mit akartok, hogy cselekedjem veletek?


Máté 20:34
Jézus megszánta őket, megérintette a szemüket, és nyomban visszanyerték látásukat, és követték őt.


Máté 21:1
Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez érkeztek, Jézus elküldött két tanítványt,


Máté 21:6
A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, amint Jézus parancsolta.


Máté 21:11
A sokaság pedig azt mondta: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.


Máté 21:12
Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, és felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit.


Máté 21:16
és azt mondták neki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus így felelt: Hallom. Sohasem olvastátok: gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet?


Máté 21:21
Jézus pedig így felelt: Bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nemcsak olyat tesztek, ami e fügefával történt, hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek: kelj fel, és vesd magad a tengerbe, az is meglesz.


Máté 21:24
Jézus pedig így válaszolt: Én is kérdezek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek, akkor én is megmondom nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.


Máté 21:27
És azt felelték Jézusnak: Nem tudjuk. Erre ő így válaszolt: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.


Máté 21:31
E kettő közül melyik teljesítette az apja akaratát? Így feleltek: Az első. Jézus erre azt mondta: Bizony mondom nektek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.


Máté 21:42
Erre Jézus azt mondta: Sohasem olvastátok az Írásokban, hogy amelyik követ az építők megvetették, az lett a szegletkő; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünk előtt?


Máté 22:1
Jézus ismét példázatokban szólt hozzájuk:


Máté 22:18
Jézus pedig, ismerve álnokságukat, így szólt: Mit kísértetek engem, képmutatók?


Máté 22:29
Jézus így válaszolt nekik: Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.


Máté 22:37
Jézus pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.


Máté 22:41
Most, hogy a farizeusok így összegyűltek, megkérdezte tőlük Jézus:


Máté 23:1
Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz:


Máté 24:1
Amikor Jézus kijött a templomból, és éppen elindult, odamentek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit.


Máté 24:2
Jézus pedig azt mondta nekik: Látjátok mindezeket? Bizony mondom nektek: nem marad itt kő kövön, melyet le ne rombolnának.


Máté 24:4
Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket.


Máté 26:1
Miután Jézus mindezeket a beszédeket elmondta, így szólt tanítványaihoz:


Máté 26:4
és tanácsot tartottak, hogy Jézust csellel elfogják és megöljék.


Máté 26:6
Amikor Jézus Betániában, a leprás Simon házánál volt,


Máté 26:10
Jézus ezt észrevette, és így szólt hozzájuk: Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem.


Máté 26:17
A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz mentek a tanítványok, és megkérdezték: Hol akarod megenni a húsvéti bárányt, hol készítsük el neked?


Máté 26:19
És úgy cselekedtek a tanítványok, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti bárányt.


Máté 26:26
Amikor pedig ettek, Jézus vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem!


Máté 26:31
Akkor azt mondta nekik Jézus: Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai.


Máté 26:34
Erre Jézus így válaszolt: Bizony mondom neked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem.


Máté 26:36
Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és azt mondta a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom.


Máté 26:49
Egyenesen Jézushoz ment, és így szólt: Üdvöz légy, Mester! – és megcsókolta.


Máté 26:50
Jézus pedig azt mondta neki: Barátom, miért jöttél? Akkor odamentek hozzá, kezüket Jézusra vetették, és elfogták.


Máté 26:51
És egy azok közül, akik Jézussal voltak, kezét kinyújtva szablyát rántott, és a főpap szolgájára csapott, levágva annak egyik fülét.


Máté 26:52
De Jézus azt mondta neki: Tedd helyére szablyádat, mert akik fegyvert fognak, fegyver által kell elveszniük.


Máté 26:57
Azok pedig, akik elfogták Jézust, Kajafáshoz, a főpaphoz vitték, ahol az írástudók és a vének már összegyűltek.


Máté 26:59
A főpapok pedig és a vének és az egész nagytanács hamis bizonyságot kerestek Jézus ellen, hogy megölhessék őt,


Máté 26:63
Jézus pedig hallgatott. És a főpap azt mondta neki: Az élő Istenre kényszerítlek téged, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy a Krisztus, az Isten Fia!


Máté 26:64
Jézus így válaszolt: Te mondtad. Sőt mondom nektek: Mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát az Istennek hatalmas jobbján ülni és eljönni az égnek felhőiben.


Máté 26:69
Péter pedig kint ült az udvaron, amikor odament hozzá egy szolgálóleány, és azt mondta: Te is a galileai Jézussal voltál!


Máté 26:71
Amikor pedig kiment a tornácra, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és azt mondta az ott levőknek: Ez is a názáreti Jézussal volt!


Máté 26:75
Ekkor Péter visszaemlékezett Jézus szavaira, aki ezt mondta neki: Mielőtt a kakas megszólalna, háromszor megtagadsz engem. Majd kiment, és keserves sírásra fakadt.


Máté 27:1
Virradatkor a főpapok és a nép vénei valamennyien úgy határoztak, hogy Jézust halálra adják.


Máté 27:11
Jézus pedig ott állt a helytartó előtt, és a helytartó azt kérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Mire Jézus így válaszolt: Te mondod.


Máté 27:17
Amikor azért egybegyülekeztek, azt mondta nekik Pilátus: Melyiket akarjátok, hogy elbocsássam nektek: Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak?


Máté 27:20
A főpapok és a vének pedig rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el.


Máté 27:22
És mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? – kérdezte tovább Pilátus. Erre mindnyájan azt mondták: Feszíttessék meg!


Máté 27:26
Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogy megfeszíttessék.


Máté 27:27
Akkor a helytartó katonái átvitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot.


Máté 27:37
Feje fölé helyezték írásba foglalva elítélésének okát: EZ JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.


Máté 27:46
Kilenc óra tájban Jézus hangosan így kiáltott fel: „Elói, elói, lámá sabaktáni!” Azaz: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”


Máté 27:50
Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.


Máté 27:53
Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek.


Máté 27:54
A százados pedig és akik vele őrizték Jézust, látva a földrengést és a történteket, igen megrémültek, és azt mondták: Valóban Isten Fia volt ez!


Máté 27:55
Sok asszony volt ott, akik távolról szemlélték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki.


Máté 27:57
Amikor pedig beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak,


Máté 27:58
felkereste Pilátust, és elkérte Jézus testét. Pilátus elrendelte, hogy adják ki neki.


Máté 28:5
Az angyal így szólt az asszonyokhoz: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.


Máté 28:9
De váratlanul szembejött velük Jézus, és így szólt hozzájuk: Üdvözöllek titeket! Ők pedig odamentek hozzá, lábát megragadták, és leborultak előtte.


Máté 28:10
Jézus pedig azt mondta nekik: Ne féljetek! Menjetek el, mondjátok meg az én testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.


Máté 28:16
A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket.


Máté 28:18
Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.


Mark 1:1
Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete,


Mark 1:9
Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte a Jordánban.


Mark 1:14
Miután Jánost tömlöcbe vetették, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát.


Mark 1:17
Így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket!


Mark 1:24
Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.


Mark 1:25
De Jézus ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle!


Mark 1:41
Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg!


Mark 1:43
majd Jézus szigorúan ráparancsolva nyomban elküldte.


Mark 1:45
Az pedig elment, és mindenfelé kezdte hirdetni és terjeszteni, ami vele történt, annyira, hogy Jézus már be sem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint, puszta helyeken volt, és oda mentek hozzá mindenfelől.


Mark 2:5
Jézus pedig látva hitüket, azt mondta a bénának: Fiam, megbocsáttattak a bűneid.


Mark 2:8
Jézus azonnal felismerte lelkében, hogy azok magukban így okoskodnak, és azt mondta nekik: Miért tanakodtok így magatokban?


Mark 2:15
Amikor az ő házában asztalhoz ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és tanítványai mellé, mert sokan voltak, akik követték őt.


Mark 2:17
Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.


Mark 2:19
Jézus pedig így felelt: Böjtölhet-e a vőlegény násznépe, amíg velük van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek.


Mark 3:7
Jézus pedig visszavonult tanítványaival a tenger mellé, és nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából,


Mark 5:6
Amikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutott hozzá, leborult előtte,


Mark 5:7
majd hangosan így kiáltott: Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kérlek, ne kínozz engem!


Mark 5:15
Amikor Jézushoz értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, ott ül felöltözve, és eszénél van, megrettentek.


Mark 5:17
Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból.


Mark 5:18
Amikor azután Jézus beszállt a hajóba, az előbb még megszállott arra kérte, hogy vele maradhasson.


Mark 5:20
El is ment, és kezdte hirdetni a Tízvárosban, milyen nagy dolgot cselekedett vele Jézus, úgy, hogy mindenki csodálkozott.


Mark 5:21
Amikor ismét átment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt hozzá a tengerparton.


Mark 5:24
Jézus el is ment vele, és nagy sokaság követte őt, majdnem összeszorították.


Mark 5:27
amikor Jézus felől hallott, a sokaságban háta mögé került, és megérintette a ruháját.


Mark 5:30
Jézus pedig azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, megfordult a sokaságban, és azt kérdezte: Ki érintette a ruhámat?


Mark 5:32
Ekkor Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt.


Mark 5:36
Jézus pedig, ahogy hallotta azt, amit mondtak, így szólt a zsinagóga elöljárójához: Ne félj, csak higgy!


Mark 6:4
Jézus pedig azt mondta nekik: Csak a maga hazájában, rokonai és saját háznépe között nincs becsülete a prófétának.


Mark 6:14
Heródes király is hallott ezekről, mert közismert lett Jézus neve. Azt beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, és azért működnek benne ezek a csodatevő erők.


Mark 6:30
Az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és beszámoltak neki mindarról, amit tettek és tanítottak.


Mark 6:34
Amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott, és megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. És elkezdte őket sok mindenre tanítani.


Mark 7:27
Jézus azonban azt mondta neki: Hadd lakjanak jól először a fiak, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebek elé vetni.


Mark 7:36
Akkor Jézus megparancsolta nekik, hogy senkinek se mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték.


Mark 8:1
Azokban a napokban ismét igen nagy volt a sokaság, és mivel nem volt mit enniük, magához szólította Jézus a tanítványait, és azt mondta nekik:


Mark 8:5
És Jézus megkérdezte tőlük: Hány kenyeretek van? Azok pedig azt mondták: Hét.


Mark 8:17
Jézus észrevette ezt, és azt mondta nekik: Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Még mindig nem fogtátok fel és nem értitek? Még mindig kemény a szívetek?


Mark 8:27
Jézus tanítványaival együtt elment Cézárea Filippi falvaiba. Útközben azt kérdezte tanítványaitól: Kinek mondanak engem az emberek?


Mark 9:2
És hat nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és elváltozott előttük.


Mark 9:4
És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal.


Mark 9:5
Ekkor megszólalt Péter, és azt mondta Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lenni, készítsünk azért három hajlékot, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek is egyet!


Mark 9:8
És ahogy körülnéztek, hirtelen már senkit sem láttak többé maguk mellett, csak egyedül Jézust.


Mark 9:21
És Jézus megkérdezte az apját: Mióta van ez így? Ő pedig azt mondta: Gyermeksége óta.


Mark 9:23
Jézus pedig azt mondta neki: Hogy tehetsz-e valamit? Minden lehetséges a hívőnek!


Mark 9:25
Jézus pedig, amikor látta, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálta a tisztátalan lelket, és azt mondta neki: Te néma és süket lélek, parancsolom neked, hogy menj ki belőle, és többé vissza ne térj!


Mark 9:27
Jézus pedig megfogta a kezét, fölemelte, mire az talpra állt.


Mark 9:39
Jézus pedig azt mondta: Ne tiltsátok el őt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, ugyanakkor gonoszul szólna felőlem.


Mark 10:5
Jézus ekkor azt mondta nekik: Szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsolatot,


Mark 10:14
Amikor Jézus ezt észrevette, haragra gerjedt, és azt mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.


Mark 10:18
Jézus pedig azt mondta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül Isten.


Mark 10:21
Jézus rátekintett, és megkedvelte őt, majd azt mondta neki: Egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és kövess engem!


Mark 10:23
Jézus pedig körültekintve így szólt tanítványaihoz: Milyen nehéz a gazdagoknak bejutni Isten országába!


Mark 10:24
A tanítványok megdöbbentek szavain, mire Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz bejutni Isten országába!


Mark 10:27
Jézus rájuk tekintett, és azt mondta: Az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges.


Mark 10:29
Jézus pedig így felelt: Bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát, fiútestvéreit, nőtestvéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy szántóföldjeit énérettem és az evangéliumért,


Mark 10:32
Útban voltak, hogy fölmenjenek Jeruzsálembe. Előttük ment Jézus, ők pedig álmélkodva és félve követték. Ekkor ismét maga mellé vette a tizenkettőt, és kezdett nekik azokról a dolgokról beszélni, hogy mi minden fog majd vele történni:


Mark 10:38
Jézus akkor így szólt hozzájuk: Nem tudjátok, mit kértek. Vajon megihatjátok-e a poharat, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?


Mark 10:39
Azok pedig így feleltek: Megtehetjük. Jézus erre azt mondta nekik: A poharat ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek,


Mark 10:42
Jézus pedig magához szólítva őket azt mondta nekik: Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek számítanak, uralkodnak felettük, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk.


Mark 10:46
Azután Jerikóba érkeztek. Amikor Jézus tanítványaival és a nagy sokasággal elhagyta Jerikót, ott ült és koldult az út mellett Timeus fia, a vak Bartimeus,


Mark 10:47
aki amikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus, kiabálni kezdett: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!


Mark 10:49
Akkor Jézus megállt, és azt mondta: Hívjátok ide! Odahívták a vakot, és ezt mondták neki: Bízzál, kelj föl, hív téged!


Mark 10:50
Ő pedig felsőruháját ledobta, felugrott, és Jézushoz ment.


Mark 10:51
Jézus megkérdezte tőle: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig azt mondta neki: Mester, hogy lássak!


Mark 10:52
Jézus ekkor így szólt: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt az úton.


Mark 11:6
Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy Jézus mondta. Ekkor hagyták őket elmenni.


Mark 11:7
És odavezették a szamárcsikót Jézushoz, majd ráterítették felsőruháikat, ő pedig felült rá.


Mark 11:11
Így vonult be Jézus a jeruzsálemi templomba, majd miután mindent megtekintett – mivelhogy az idő már későre járt –, kiment Betániába a tizenkettővel.


Mark 11:14
Akkor Jézus azt mondta a fának: Soha többé ne egyék rólad gyümölcsöt senki! És hallották ezt a tanítványai.


Mark 11:15
Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban árultak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit is feldöntötte,


Mark 11:22
Jézus így válaszolt: Higgyetek Istenben!


Mark 11:29
Jézus így válaszolt: Én is kérdek egy dolgot tőletek, és feleljetek meg nekem, akkor megmondom nektek, hogy milyen felhatalmazással cselekszem ezeket.


Mark 11:33
Azt mondták tehát Jézusnak: Nem tudjuk. Jézus erre azt felelte nekik: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.


Mark 12:17
Jézus ekkor azt mondta nekik: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené! És igen elálmélkodtak rajta.


Mark 12:24
Jézus pedig így válaszolt nekik: Nemde azért tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát?


Mark 12:29
Jézus pedig azt felelte neki: Ez az első: Halld, Izráel, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr.


Mark 12:34
Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, azt mondta neki: Nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni.


Mark 12:35
Amikor Jézus a templomban tanított, feltette a kérdést: Hogy mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus Dávid fia?


Mark 12:41
Majd leült Jézus a templomi persellyel szemben, és figyelte, hogy a sokaság miként tesz pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott abba.


Mark 13:2
Jézus pedig azt mondta: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.


Mark 13:5
Jézus így kezdte válaszát: Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket,


Mark 14:1
Két nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A főpapok és az írástudók pedig keresték a módját, hogyan foghatnák el Jézust csellel, hogy megöljék.


Mark 14:3
Amikor pedig Betániában a leprás Simon házánál volt, és asztalhoz telepedett, egy asszony ment oda, akinél alabástromedény volt, valódi és igen drága nárdusolajjal, és feltörve az alabástromedényt Jézus fejére öntötte.


Mark 14:6
De Jézus megszólalt, és azt mondta: Hagyjatok békét neki! Miért bántjátok őt? Hiszen jó dolgot cselekedett velem.


Mark 14:18
Amint letelepedtek és ettek, azt mondta Jézus: Bizony mondom nektek, egy közületek, aki most velem együtt eszik, elárul engem.


Mark 14:22
És miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, megáldotta, megtörte, odaadta nekik, és azt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem.


Mark 14:27
Azt mondta nekik Jézus: Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok.


Mark 14:30
Jézus erre így felelt: Bizony mondom neked, hogy még ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólna, háromszor tagadsz meg engem.


Mark 14:48
Jézus pedig megszólalt, és azt mondta nekik: Mint egy rablóra, úgy jöttetek rám fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok engem.


Mark 14:53
Jézust pedig elvezették a főpaphoz, ahova összegyűlt valamennyi főpap, vén és írástudó.


Mark 14:55
A főpapok pedig és az egész nagytanács bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak.


Mark 14:60
Akkor a főpap középre állt, és megkérdezte Jézust: Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak?


Mark 14:62
Én vagyok – mondta Jézus –, és meglátjátok majd az Emberfiát a Hatalmas jobbján ülni, amikor eljön az ég felhőiben.


Mark 14:67
és ahogy meglátta Pétert, amint melegedett, rátekintett, és azt mondta: Te is a názáreti Jézussal voltál!


Mark 14:72
És a kakas azonnal megszólalt másodszor is. Ekkor Péternek eszébe jutott, amit Jézus mondott neki: Mielőtt a kakas kétszer szólna, háromszor megtagadsz engem. És keserves sírásra fakadt.


Mark 15:1
Kora reggel a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész tanáccsal határozatot hoztak, és Jézust megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak.


Mark 15:5
Jézus azonban többé semmit sem válaszolt, s ezen Pilátus fölöttébb csodálkozott.


Mark 15:10
mert tudta, hogy a főpapok irigységből adták a kezébe Jézust.


Mark 15:15
Pilátus eleget akart tenni a sokaságnak, és elbocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és kezükbe adta, hogy megfeszítsék.


Mark 15:34
Jézus kilenc órakor hangosan felkiáltott: „Elói, elói, lámá sabaktáni!”, amely azt jelenti: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”


Mark 15:37
Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét.


Mark 15:43
előállt arimátiai József, egy tiszteletben álló tanácstag, aki maga is várta az Isten országát, és bement bátran Pilátushoz, hogy elkérje Jézus testét.


Mark 15:46
Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette Jézust a keresztről, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé.


Mark 16:6
Az pedig így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt; íme, a hely, ahova őt helyezték.


Mark 16:11
De azok, amikor meghallották, hogy Jézus él, és ő látta, nem hitték el.


János 1:17
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.


János 1:29
Másnap János látta Jézust hozzá menni, és azt mondta: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!


János 1:36
és ránézett Jézusra, amint ott járt, és azt mondta: Íme, az Isten Báránya!


ශුද්ධවර ජොහන් 1:37
És a két tanítvány hallotta, hogy mit mondott, és követte Jézust.


ශුද්ධවර ජොහන් 1:38
Jézus pedig hátrafordult, és amikor látta, hogy azok követik, azt kérdezte tőlük: Mit kerestek? Azok pedig ezt mondták neki: Rabbi (amely azt jelenti: Mester), hol laksz?


ශුද්ධවර ජොහන් 1:42
és elvezette Jézushoz. Jézus pedig rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni (amely azt jelenti: Kőszikla).


ශුද්ධවර ජොහන් 1:43
Másnap Galileába akart menni Jézus, és találkozott Fülöppel, és azt mondta neki: Kövess engem!


ශුද්ධවර ජොහන් 1:45
Fülöp találkozott Nátánaéllel, és azt mondta neki: Megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a próféták is írtak.


ශුද්ධවර ජොහන් 1:47
Amikor Jézus látta Nátánaélt feléje közeledni, azt mondta róla: Íme, egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság.


ශුද්ධවර ජොහන් 1:48
Nátánaél erre azt kérdezte: Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt: Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak téged, ahogy a fügefa alatt voltál.


ශුද්ධවර ජොහන් 1:50
Jézus így válaszolt: Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.


ශුද්ධවර ජොහන් 2:1
Harmadnapra menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja,


ශුද්ධවර ජොහන් 2:2
és Jézust is meghívták tanítványaival együtt a menyegzőre.


ශුද්ධවර ජොහන් 2:3
Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja azt mondta neki: Nincs boruk.


ශුද්ධවර ජොහන් 2:4
Jézus így válaszolt: Asszony, mi közöm van ehhez nekem vagy neked? Még nem jött el az én órám.


ශුද්ධවර ජොහන් 2:7
Azt mondta nekik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. Megtöltötték azokat színültig.


ශුද්ධවර ජොහන් 2:11
Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, így mutatta meg dicsőségét, és tanítványai hittek benne.


ශුද්ධවර ජොහන් 2:13
Közel volt a zsidók húsvétja, és Jézus felment Jeruzsálembe.


ශුද්ධවර ජොහන් 2:19
Jézus így válaszolt nekik: Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.


ශුද්ධවර ජොහන් 2:22
Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszükbe jutott, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.


ශුද්ධවර ජොහන් 2:24
Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat,


ශුද්ධවර ජොහන් 3:2
Eljött Jézushoz éjjel, és azt mondta neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket teszel, csak ha az Isten van vele.


ශුද්ධවර ජොහන් 3:3
Jézus így válaszolt neki: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.


ශුද්ධවර ජොහන් 3:5
Jézus azt felelte: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.


ශුද්ධවර ජොහන් 3:10
Jézus így felelt: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket a dolgokat?


ශුද්ධවර ජොහන් 3:22
Ezután Jézus elment a tanítványaival Júdea földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt.


ශුද්ධවර ජොහන් 4:2
jóllehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai –,


ශුද්ධවර ජොහන් 4:6
Ott volt Jákób forrása, és Jézus az utazástól elfáradva leült a forráshoz. Mintegy hat óra volt.


ශුද්ධවර ජොහන් 4:7
Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, s Jézus azt mondta neki: Adj innom!


ශුද්ධවර ජොහන් 4:10
Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked: „Adj innom!”, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.


ශුද්ධවර ජොහන් 4:13
Jézus így válaszolt neki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik,


ශුද්ධවර ජොහන් 4:16
Erre azt válaszolta Jézus: Menj, hívd a férjedet, és jöjj ide!


ශුද්ධවර ජොහන් 4:17
Az asszony így szólt: Nincs férjem. Jézus ekkor azt mondta neki: Jól mondtad, hogy nincs férjed,


ශුද්ධවර ජොහන් 4:21
Jézus azt mondta neki: Asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az Atyát.


ශුද්ධවර ජොහන් 4:26
Jézus azt válaszolta: Én vagyok az, aki veled beszélek.


ශුද්ධවර ජොහන් 4:34
Jézus pedig azt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem.


ශුද්ධවර ජොහන් 4:44
jóllehet maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy a prófétának nincs becsülete a saját hazájában.


ශුද්ධවර ජොහන් 4:46
Ismét a galileai Kánába ment Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek beteg volt a fia.


ශුද්ධවර ජොහන් 4:47
Amikor ez meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá, és arra kérte, hogy jöjjön, és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán volt.


ශුද්ධවර ජොහන් 4:48
Akkor azt mondta neki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.


ශුද්ධවර ජොහන් 4:50
Jézus így felelt: Menj el, a te fiad él! Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elment.


ශුද්ධවර ජොහන් 4:53
Ebből az apa megértette, hogy ez abban az órában történt, amikor azt mondta neki Jézus, hogy „a te fiad él”. És hitt ő és egész házanépe.


ශුද්ධවර ජොහන් 4:54
Ez már a második jel volt, amelyet Jézus tett, amint Júdeából Galileába jött.


ශුද්ධවර ජොහන් 5:1
Ezek után Jézus felment Jeruzsálembe a zsidók egyik ünnepére.


ශුද්ධවර ජොහන් 5:6
Ahogy Jézus ott feküdni látta, és megtudta, hogy már régóta így van, azt mondta neki: Akarsz-e meggyógyulni?


ශුද්ධවර ජොහන් 5:8
Azt mondta neki Jézus: Kelj fel, vedd fel a nyoszolyádat, és járj!


ශුද්ධවර ජොහන් 5:13
A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, Jézus ugyanis elment onnan, mert ott nagy sokadalom volt.


ශුද්ධවර ජොහන් 5:14
Később találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki: Látod, meggyógyultál, többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!


ශුද්ධවර ජොහන් 5:15
Elment ez az ember, és hírül vitte a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította.


ශුද්ධවර ජොහන් 5:16
Ezért a zsidók üldözni kezdték Jézust, mert ezt tette szombaton.


ශුද්ධවර ජොහන් 5:17
Jézus pedig így felelt nekik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.


ශුද්ධවර ජොහන් 5:19
Jézus ekkor így válaszolt nekik: Bizony, bizony mondom nektek, a Fiú önmagától semmit sem tehet, ő csak azt teszi, amit Atyjától lát, mert amiket ő tesz, a Fiú is ugyanazt teszi.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:1
Ezek után Jézus átkelt a Galileai-tengeren, más néven a Tiberiás taván.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:3
Felment Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:5
Amikor Jézus feltekintett, és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, azt mondta Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?


ශුද්ධවර ජොහන් 6:10
Jézus pedig azt mondta: Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, és leültek a férfiak, szám szerint mintegy ötezren.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:11
Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és szétosztotta az ott ülőknek, hasonlóképpen a halakat is, amennyit akartak.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:14
Az emberek, amikor látták a csodálatos jelt, amelyet Jézus tett, azt mondták: Valóban ez az a próféta, akinek el kellett jönnie a világra.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:15
Amikor Jézus észrevette, hogy jönnek, és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre egymagában.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:17
és hajóba szálltak, hogy átmenjenek a tengeren túli Kapernaumba. Már sötét volt, de Jézus még mindig nem jött oda hozzájuk.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:19
Amikor azért huszonöt- vagy harmincfutamnyira beeveztek, és meglátták Jézust, amint a tengeren jár, és a hajóhoz közeledik, megrémültek.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:22
Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság látta, hogy nem volt ott más hajó, csak az az egy, és hogy Jézus nem szállt be a tanítványaival a hajóba, hanem csak tanítványai mentek el.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:24
És amikor látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, ők is hajókba szálltak, és Kapernaumba mentek Jézust keresni.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:26
Jézus pedig így válaszolt: Bizony, bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert csodajeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jóllaktatok.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:29
Jézus így válaszolt nekik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:32
Erre Jézus azt mondta nekik: Bizony, bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja majd nektek az igazi mennyei kenyeret,


ශුද්ධවර ජොහන් 6:35
Jézus pedig azt válaszolta: Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:42
És azt mondták: Nemde Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük az apját és az anyját? Hogyan mondhatja akkor, hogy a mennyből szállt alá?


ශුද්ධවර ජොහන් 6:43
Jézus ekkor így válaszolt: Ne zúgolódjatok egymás között!


ශුද්ධවර ජොහන් 6:53
Jézus azt mondta nekik: Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:61
Mivel Jézus magától is tudta, hogy emiatt zúgolódnak tanítványai, azt mondta nekik: Ez megbotránkoztat titeket?


ශුද්ධවර ජොහන් 6:64
De vannak közöttetek némelyek, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt.


ශුද්ධවර ජොහන් 6:67
Jézus meg is kérdezte a tizenkettőt: Vajon ti is el akartok menni?


ශුද්ධවර ජොහන් 6:70
Jézus azt felelte: Nemde én választottalak ki titeket, a tizenkettőt? De egy közületek ördög.


ශුද්ධවර ජොහන් 7:1
Jézus ezek után Galileát járta, és nem akart Júdeába menni, mert ott a zsidók meg akarták ölni.


ශුද්ධවර ජොහන් 7:6
De Jézus azt mondta nekik: Az én időm még nem érkezett el, nektek azonban minden idő alkalmas.


ශුද්ධවර ජොහන් 7:14
Már az ünnep közepe volt, amikor Jézus fölment a templomba, és tanított.


ශුද්ධවර ජොහන් 7:16
Jézus pedig így válaszolt: Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem.


ශුද්ධවර ජොහන් 7:21
Jézus erre azt mondta nekik: Egy dolgot tettem, és mindnyájan csodálkoztok rajta.


ශුද්ධවර ජොහන් 7:28
Jézus pedig a templomban tanítva így kiáltott: Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan való vagyok, de én nem magamtól jöttem, hanem az küldött engem, aki igaz, akit ti nem ismertek.


ශුද්ධවර ජොහන් 7:33
Ekkor azt mondta nekik Jézus: Még egy kevés ideig veletek vagyok, de majd elmegyek ahhoz, aki elküldött engem.


ශුද්ධවර ජොහන් 7:37
Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!


ශුද්ධවර ජොහන් 7:39
Ezt pedig a Lélekről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szentlélek, mivelhogy Jézus még nem dicsőült meg.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:1
Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:6
Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:9
Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a vénekkel; egyedül Jézus maradt ott és az asszony középen állva.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:10
Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged?


ශුද්ධවර ජොහන් 8:11
Ő így válaszolt: Senki, Uram! Jézus pedig azt mondta neki: Én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne vétkezzél!


ශුද්ධවර ජොහන් 8:12
Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:14
Jézus így válaszolt: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem érvényes, mert tudom, honnan jöttem, és hova megyek, ti pedig nem tudjátok, honnan jövök, és hova megyek.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:19
Azt kérdezték tőle: Hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt: Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat; ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:20
Ezeket a beszédeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor a templomban tanított, és senki sem fogta el őt, mert még nem jött el az ő órája.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:21
Majd ismét beszélt hozzájuk Jézus: Én elmegyek, és kerestek majd engem, és bűneitekben fogtok meghalni. Ahova én megyek, ti oda nem jöhettek.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:25
Azt kérdezték azért tőle: Ki vagy te? Jézus pedig így válaszolt: Akinek eleitől fogva mondom magamat.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:28
Így szólt azért hozzájuk Jézus: Amikor fölemelitek az Emberfiát, akkor majd felismeritek, hogy én ki vagyok, és hogy magamtól semmit sem teszek, hanem azt mondom, amire az Atya tanított engem.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:31
Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok,


ශුද්ධවර ජොහන් 8:34
Jézus így válaszolt: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:39
Erre azt felelték: A mi atyánk Ábrahám. Jézus pedig azt mondta nekik: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:42
Jézus ekkor így válaszolt: Ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől jöttem és érkeztem ide, nem magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:49
Jézus így felelt: Nincs bennem ördög, hanem én tisztelem az Atyámat, de ti gyaláztok engem.


ශුද්ධවර ජොහන් 8:54
Jézus így válaszolt: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi; az én Atyám az, aki dicsőít engem, akiről azt mondjátok: „Ő a mi Istenünk.”


ශුද්ධවර ජොහන් 8:58
Jézus pedig így válaszolt: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok!


ශුද්ධවර ජොහන් 8:59
Erre köveket ragadtak, hogy rádobálják, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.


ශුද්ධවර ජොහන් 9:3
Jézus így válaszolt: Sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája.


ශුද්ධවර ජොහන් 9:11
Ő pedig azt felelte: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat készített, rákente a szememre, és azt mondta nekem: Menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg! Elmentem tehát, megmosakodtam, és megjött a látásom.


ශුද්ධවර ජොහන් 9:14
mert amikor Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt.


ශුද්ධවර ජොහන් 9:35
Meghallotta Jézus, hogy kidobták, és amint rátalált, megkérdezte tőle: Hiszel-e az Emberfiában?


ශුද්ධවර ජොහන් 9:37
Jézus pedig azt mondta neki: Most már látod is őt, mert aki beszél veled, ő az.


ශුද්ධවර ජොහන් 9:39
Jézus pedig azt mondta: Ítélet végett jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek.


ශුද්ධවර ජොහන් 9:41
Jézus azt válaszolta: Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, de mivel azt mondjátok, hogy látunk, a bűnötök megmarad.


ශුද්ධවර ජොහන් 10:6
Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, amit nekik mondott.


ශුද්ධවර ජොහන් 10:7
Jézus akkor így folytatta: Bizony, bizony mondom nektek, hogy én vagyok az ajtó a juhok számára.


ශුද්ධවර ජොහන් 10:23
és Jézus a templomban, Salamon csarnokában járt.


ශුද්ධවර ජොහන් 10:25
Jézus így válaszolt: Megmondtam már nektek, de nem hiszitek, pedig azok a cselekedetek, amelyeket az Atyám nevében teszek, tanúskodnak mellettem.


ශුද්ධවර ජොහන් 10:32
Jézus pedig azt mondta nekik: Sok jó cselekedetet mutattam nektek az én Atyámtól, azok közül melyik tettemért köveztek meg engem?


ශුද්ධවර ජොහන් 10:34
Jézus pedig azt mondta: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok?


ශුද්ධවර ජොහන් 11:4
Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére van, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia.


ශුද්ධවර ජොහන් 11:5
Jézus pedig szerette Mártát és annak nővérét és Lázárt.


ශුද්ධවර ජොහන් 11:9
Jézus azt felelte: Nemde tizenkét órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát,


ශුද්ධවර ජොහන් 11:13
Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomnak alvásáról szól.


ශුද්ධවර ජොහන් 11:14
Akkor Jézus megmondta nekik nyíltan: Lázár meghalt,


ශුද්ධවර ජොහන් 11:17
Amikor Jézus megérkezett, megtudta, hogy Lázár már négy napja a sírban van.


ශුද්ධවර ජොහන් 11:20
Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig otthon maradt.


ශුද්ධවර ජොහන් 11:21
Márta akkor azt mondta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!


ශුද්ධවර ජොහන් 11:23
Jézus azt mondta neki: Feltámad a testvéred.


ශුද්ධවර ජොහන් 11:25
Ekkor Jézus azt mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él,


ශුද්ධවර ජොහන් 11:30
Jézus pedig még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott.


ශුද්ධවර ජොහන් 11:32
Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, a lábához borult, és azt mondta neki: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!


ශුද්ධවර ජොහන් 11:33
Amikor Jézus látta, hogy sír, és sírnak a vele jött zsidók is, lelke mélyéig felindult és megrendült.


ශුද්ධවර ජොහන් 11:35
Akkor könnyekre fakadt Jézus,


ශුද්ධවර ජොහන් 11:38
Jézus pedig még mindig mélyen felindulva odament a sírhoz. Az pedig egy barlang volt, és egy kő feküdt rajta.


ශුද්ධවර ජොහන් 11:39
Azt mondta Jézus: Vegyétek el a követ! Az elhunyt nővére, Márta pedig azt mondta: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos!


ශුද්ධවර ජොහන් 11:40
Mire Jézus így válaszolt: Nemde megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét?


ශුද්ධවර ජොහන් 11:41
Akkor elmozdították a követ. Jézus pedig felemelte a szemét az égre, és azt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem.


ශුද්ධවර ජොහන් 11:44
És kijött a halott, keze-lába pólyába csavarva és az arca kendővel körülkötve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: Vegyétek le róla, hadd menjen!


ශුද්ධවර ජොහන් 11:46
Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus.


ශුද්ධවර ජොහන් 11:51
Ezt pedig nem magától mondta, hanem mert abban az esztendőben főpap volt, és megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért,


ශුද්ධවර ජොහන් 11:54
Jézus azért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival.


ශුද්ධවර ජොහන් 11:56
Keresték azért Jézust, és a templomban állva egymás között így beszéltek: Mit gondoltok, már fel se jön az ünnepre?


ශුද්ධවර ජොහන් 12:1
Jézus azért hat nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halálból.


ශුද්ධවර ජොහන් 12:3
Mária ekkor elővett egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente Jézus lábát és a saját hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával.


ශුද්ධවර ජොහන් 12:7
Jézus erre azt mondta: Hagyj békét neki, mert a temetésem idejére tartogatta ezt.


ශුද්ධවර ජොහන් 12:9
A zsidók közül nagyon sokan értesültek arról, hogy ő ott van, és nemcsak Jézus miatt mentek oda, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból.


ශුද්ධවර ජොහන් 12:11
mivel a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban.


ශුද්ධවර ජොහන් 12:12
Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön,


ශුද්ධවර ජොහන් 12:14
Jézus pedig talált egy szamarat, és felült rá, amint meg van írva:


ශුද්ධවර ජොහන් 12:16
Ezeket eleinte nem értették a tanítványai, de miután megdicsőült Jézus, visszaemlékeztek arra, hogy amik meg vannak írva felőle, azok történtek meg vele.


ශුද්ධවර ජොහන් 12:21
Ezek a galileai Bétsaidából való Fülöphöz mentek, és kérték őt: Uram, látni akarjuk Jézust.


ශුද්ධවර ජොහන් 12:22
Fülöp elment, és szólt Andrásnak, majd András és Fülöp is elment, és szólt Jézusnak.


ශුද්ධවර ජොහන් 12:23
Jézus pedig így felelt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Emberfia.


ශුද්ධවර ජොහන් 12:30
Jézus pedig azt mondta: Nem értem lett ez a hang, hanem értetek.


ශුද්ධවර ජොහන් 12:35
Jézus pedig azt mondta nekik: Még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy.


ශුද්ධවර ජොහන් 12:36
Higgyetek a világosságban, amíg veletek van a világosság, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elment, és elrejtőzött előlük.


ශුද්ධවර ජොහන් 12:44
Jézus pedig így kiáltott: Aki hisz énbennem, nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem,


ශුද්ධවර ජොහන් 13:1
A húsvét ünnepe előtt Jézus tudta: elérkezett az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához. Szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.


ශුද්ධවර ජොහන් 13:3
Jézus, tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez megy,


ශුද්ධවර ජොහන් 13:7
Jézus így válaszolt: Te most nem érted azt, amit teszek, de később majd megérted.


ශුද්ධවර ජොහන් 13:8
Péter azt mondta neki: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus erre azt válaszolta: Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám.


ශුද්ධවර ජොහන් 13:10
Jézus így válaszolt: Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.


ශුද්ධවර ජොහන් 13:21
Amikor ezeket mondta Jézus, lelkében megrendült, és e szavakkal tett bizonyságot: Bizony, bizony mondom nektek, hogy közületek egy elárul engem.


ශුද්ධවර ජොහන් 13:23
Egyik tanítványa pedig, akit Jézus szeretett, Jézus kebelén nyugodott.


ශුද්ධවර ජොහන් 13:25
Ő pedig Jézus keblére hajolva megkérdezte: Uram, ki az?


ශුද්ධවර ජොහන් 13:26
Jézus így válaszolt: Az, akinek a bemártott falatot adom. És bemártva a falatot Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának adta,


ශුද්ධවර ජොහන් 13:27
és a falat után bement abba a Sátán. Akkor azt mondta neki Jézus: Amit teszel, hamar tedd meg.


ශුද්ධවර ජොහන් 13:29
Egyesek ugyanis úgy vélték, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondta neki Jézus: Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy azt, hogy adjon valamit a szegényeknek.


ශුද්ධවර ජොහන් 13:31
Amikor kiment, azt mondta Jézus: Most dicsőült meg az Emberfia, és Isten dicsőült meg benne.


ශුද්ධවර ජොහන් 13:36
Simon Péter megkérdezte tőle: Uram, hova mégy? Jézus így felelt: Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, később azonban utánam jössz.


ශුද්ධවර ජොහන් 13:38
Jézus erre azt mondta neki: Az életedet adod értem? Bizony, bizony mondom neked, nem szólal meg addig a kakas, míg háromszor meg nem tagadsz engem.


ශුද්ධවර ජොහන් 14:6
Azt mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.


ශුද්ධවර ජොහන් 14:9
Jézus így válaszolt: Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp? Aki látott engem, látta az Atyát. Hogyan mondhatod, hogy „mutasd meg nekünk az Atyát”?


ශුද්ධවර ජොහන් 14:23
Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.


ශුද්ධවර ජොහන් 16:19
Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és azt mondta nekik: Arról tanakodtok egymás között, hogy azt mondtam: „Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem”?


ශුද්ධවර ජොහන් 16:31
Mire Jézus így válaszolt: Most hiszitek?


ශුද්ධවර ජොහන් 17:1
Ezeket mondta Jézus, majd föltekintett az égre, és így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged,


ශුද්ධවර ජොහන් 17:3
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.


ශුද්ධවර ජොහන් 18:1
Miután ezeket elmondta Jézus, tanítványaival együtt kiment a Kedron patakján túlra, ahol egy kert volt. Ide ment be a tanítványaival együtt.


ශුද්ධවර ජොහන් 18:2
Ezt a helyet Júdás is ismerte, aki őt elárulta, mivel Jézus gyakran gyűlt ott össze tanítványaival.


ශුද්ධවර ජොහන් 18:4
Mivel Jézus tudta mindazt, ami reá várt, eléjük ment, és azt kérdezte tőlük: Kit kerestek?


ශුද්ධවර ජොහන් 18:5
Azok így válaszoltak: A názáreti Jézust. Ő így felelt: Én vagyok. Árulója, Júdás is ott állt velük együtt.


ශුද්ධවර ජොහන් 18:7
Ismét megkérdezte őket: Kit kerestek? És azt válaszolták: A názáreti Jézust.


ශුද්ධවර ජොහන් 18:8
Mondtam nektek, hogy én vagyok – szólt Jézus –, azért ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el.


ශුද්ධවර ජොහන් 18:11
Jézus ekkor azt mondta Péternek: Tedd hüvelyébe a kardodat! Talán ne igyam ki azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem?


ශුද්ධවර ජොහන් 18:12
Ekkor a csapat, az ezredes és a zsidók szolgái megfogták Jézust, és megkötözték.


ශුද්ධවර ජොහන් 18:15
Simon Péter pedig és egy másik tanítvány követte Jézust. Az a tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap udvarába,


ශුද්ධවර ජොහන් 18:19
A főpap pedig tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust.


ශුද්ධවර ජොහන් 18:20
Jézus így válaszolt: Én nyilvánosan szóltam a világhoz, és mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyülekeznek; titokban semmit sem mondtam.


ශුද්ධවර ජොහන් 18:22
Amikor ezeket mondta, a templomszolgák egyike, aki ott állt, arcul ütötte Jézust, mondva: Így felelsz a főpapnak?


ශුද්ධවර ජොහන් 18:23
Jézus pedig azt mondta: Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha pedig jól, miért versz engem?


ශුද්ධවර ජොහන් 18:28
Jézust pedig Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, nem mentek be a helytartóságra, nehogy tisztátalanokká legyenek, hogy meg tudják enni a húsvéti bárányt.


ශුද්ධවර ජොහන් 18:32
Hogy beteljesedjék Jézus szava, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, hogy milyen halállal kell meghalnia.


ශුද්ධවර ජොහන් 18:33
Pilátus ekkor visszament a helytartóságra, behívta Jézust, és azt kérdezte: Te vagy a zsidók királya?


ශුද්ධවර ජොහන් 18:34
Jézus így válaszolt: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked ezt rólam?


ශුද්ධවර ජොහන් 18:36
Jézus így válaszolt: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.


ශුද්ධවර ජොහන් 18:37
Ekkor azt mondta neki Pilátus: Tehát valóban király vagy? Jézus azt válaszolta: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:1
Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megostoroztatta.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:5
Akkor kiment Jézus töviskoronát és bíborköntöst viselve, Pilátus pedig azt mondta nekik: Íme, az ember!


ශුද්ධවර ජොහන් 19:9
Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: Honnan való vagy? De Jézus nem válaszolt.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:11
Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a kezedbe adott engem.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:13
Pilátus azért, amikor hallotta e beszédet, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet Kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:17
Átvették azért Jézust, ő pedig maga vitte a keresztfáját, és kiment az úgynevezett Koponya-helyre, amelyet héberül Golgotának hívnak.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:18
Ott megfeszítették őt és vele másik kettőt kétfelől, középen Jézust.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:19
Pilátus pedig egy feliratot is készített, és feltette a keresztfára. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:20
A zsidók közül sokan olvasták a feliratot, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézust megfeszítették, és héberül, latinul és görögül volt felírva.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:23
A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, vették a ruháit, és négy részre osztották. Mindegyik katonának jutott egy rész, és még ott volt a köntöse. A köntös pedig varrás nélküli volt, felülről aljáig egybeszőtt.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:25
Jézus keresztje mellett pedig ott állt az anyja és az anyjának a nővére, Mária, Klópás felesége és a magdalai Mária.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:26
Jézus, amikor látta, hogy ott áll az anyja és az a tanítvány, akit szeretett, azt mondta az anyjának: Asszony, íme, a te fiad!


ශුද්ධවර ජොහන් 19:28
Ezek után Jézus, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, azt mondta: Szomjazom.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:30
Miután Jézus elfogadta az ecetet, azt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva kibocsátotta lelkét.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:33
De amikor Jézushoz értek, és látták, hogy ő már halott, nem törték meg a lábszárcsontját,


ශුද්ධවර ජොහන් 19:38
Ezek után pedig az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt, azt kérte Pilátustól, hogy levehesse Jézus testét. És Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette a testet.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:40
Vették tehát Jézus testét, és begöngyölték lepedőkbe az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni.


ශුද්ධවර ජොහන් 19:42
Mivel az a sír közel volt, abba helyezték Jézust a zsidók előkészületi napja miatt.


ශුද්ධවර ජොහන් 20:2
Elfutott azért, és Simon Péterhez és ahhoz a másik tanítványhoz ment, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették!


ශුද්ධවර ජොහන් 20:7
és a kendő, amely Jézus fején volt, nincs együtt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve más helyen van.


ශුද්ධවර ජොහන් 20:12
és két angyalt látott fehér ruhában ülni: az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ott, ahol Jézus teste feküdt.


ශුද්ධවර ජොහන් 20:14
Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus áll ott, de nem ismerte fel, hogy Jézus az.


ශුද්ධවර ජොහන් 20:15
Jézus pedig azt kérdezte tőle: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő pedig azt gondolta, hogy a kertész az, és azt mondta neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elviszem.


ශුද්ධවර ජොහන් 20:16
Ekkor Jézus megszólította: Mária! Ő pedig megfordulva azt mondta neki héberül: Rabbóni (amely azt jelenti: Mester)!


ශුද්ධවර ජොහන් 20:17
Jézus azt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.


ශුද්ධවර ජොහන් 20:19
Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: Békesség nektek!


ශුද්ධවර ජොහන් 20:21
Majd ismét azt mondta nekik Jézus: Békesség nektek! Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket.


ශුද්ධවර ජොහන් 20:24
Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus.


ශුද්ධවර ජොහන් 20:26
Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtó zárva volt, Jézus bement, megállt középen, és azt mondta: Békesség nektek!


ශුද්ධවර ජොහන් 20:29
Jézus pedig így válaszolt: Mivel láttál engem, hittél; boldogok, akik nem látnak és hisznek.


ශුද්ධවර ජොහන් 20:30
Sok más jelt is tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben.


ශුද්ධවර ජොහන් 20:31
Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében.


ශුද්ධවර ජොහන් 21:1
Ezek után ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberiás-tengernél. Megjelenése pedig így történt.


ශුද්ධවර ජොහන් 21:4
Amikor pedig már reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus az.


ශුද්ධවර ජොහන් 21:5
Jézus akkor megkérdezte tőlük: Fiaim, van valami ennivalótok? Azt felelték neki: Nincsen.


ශුද්ධවර ජොහන් 21:7
Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ezt mondta Péternek: Az Úr van ott! Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy az Úr van ott, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe.


ශුද්ධවර ජොහන් 21:10
Jézus pedig azt mondta nekik: Hozzatok a halakból, amit most fogtatok!


ශුද්ධවර ජොහන් 21:12
Jézus azt mondta nekik: Gyertek, egyetek! A tanítványok közül pedig senki sem merte megkérdezni tőle: Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr az.


ශුද්ධවර ජොහන් 21:13
Jézus akkor odament, vette a kenyeret, és nekik adta, és ugyanúgy a halat is.


ශුද්ධවර ජොහන් 21:14
Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványainak, miután feltámadt a halottak közül.


ශුද්ධවර ජොහන් 21:15
Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ő azt mondta: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek! Ő így szólt: Legeltesd az én bárányaimat!


ශුද්ධවර ජොහන් 21:16
Majd másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő pedig azt válaszolta: Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta neki: Őrizd az én juhaimat!


ශුද්ධවර ජොහන් 21:17
Majd harmadszor is azt mondta neki: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt kérdezte: Szeretsz-e engem? És azt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus azt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat!


ශුද්ධවර ජොහන් 21:20
Péter pedig megfordult, látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsora közben az ő keblére hajolt, és megkérdezte: Uram, ki az, aki elárul téged?


ශුද්ධවර ජොහන් 21:21
Őt látta Péter, amikor azt kérdezte Jézustól: Uram, vele pedig mi lesz?


ශුද්ධවර ජොහන් 21:22
Jézus pedig azt válaszolta: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!


ශුද්ධවර ජොහන් 21:23
Elterjedt azért ez a beszéd a testvérek között, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád?


ශුද්ධවර ජොහන් 21:25
De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha egyenként megíratnának, úgy vélem, hogy maga a világ sem tudná befogadni azokat a könyveket, amelyeket írnának.


Rómaiakhoz 1:1
Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, kiválasztva Isten evangéliuma számára,


Rómaiakhoz 1:4
a mi Urunk Jézus Krisztusról, aki a szentség Lelke szerint hatalmasan Isten Fiának bizonyult a halálból való feltámadás által.


Rómaiakhoz 1:6
akik között ti is Jézus Krisztus elhívottai vagytok.


Rómaiakhoz 1:7
Isten minden szerettének és elhívott szentjeinek, akik Rómában vannak. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Rómaiakhoz 1:8
Mindenekelőtt hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van.


Rómaiakhoz 2:16
azon a napon, amelyen Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 3:22
Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazoké, akik hisznek. Mert nincs különbség,


Rómaiakhoz 3:24
és az ő kegyelméből ingyen igazulnak meg a Krisztus Jézusban való váltság által.


Rómaiakhoz 3:26
mert Isten hosszútűrő, és megjelentette igazságát a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki hisz Jézusban.


Rómaiakhoz 4:24
hanem értünk is, akiknek majd beszámítja azt, hogy hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat,


Rómaiakhoz 5:1
Mivel tehát hit által igazultunk meg, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 5:11
Sőt ezenfelül még dicsekszünk is Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük.


Rómaiakhoz 5:15
De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha annak az egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra.


Rómaiakhoz 5:17
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek!


Rómaiakhoz 5:21
hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:3
Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?


Rómaiakhoz 6:11
Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.


Rómaiakhoz 6:23
Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.


Rómaiakhoz 7:25
Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én tehát az értelmemmel Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok.


Rómaiakhoz 8:1
Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak,


Rómaiakhoz 8:2
mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől.


Rómaiakhoz 8:11
Ha pedig annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, megeleveníti a ti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.


Rómaiakhoz 8:39
sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.


Rómaiakhoz 10:9
Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz.


Rómaiakhoz 13:14
hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.


Rómaiakhoz 14:14
Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja.


Rómaiakhoz 15:5
Az állhatatosság és vigasztalás Istene pedig adja nektek, hogy teljes egyetértés legyen közöttetek Krisztus Jézus szerint,


Rómaiakhoz 15:6
hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek Istent, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.


Rómaiakhoz 15:8
Mert mondom nektek, hogy Jézus Krisztus a körülmetéltek szolgája lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket.


Rómaiakhoz 15:16
hogy Jézus Krisztus szolgája legyek a pogányok között, Isten evangéliumának a papi szolgálatát végezve, hogy a pogányok áldozata kedves és a Szentlélek által megszentelt legyen.


Rómaiakhoz 15:17
Van tehát mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, Isten előtt.


Rómaiakhoz 15:30
Kérlek azért titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szeretetére, tusakodjatok velem együtt, imádkozva Istenhez énértem,


Rómaiakhoz 16:3
Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, munkatársaimat a Krisztus Jézusban!


Rómaiakhoz 16:18
Mert az ilyenek nem a mi Urunk Jézus Krisztusnak szolgálnak, hanem csak a hasuknak, és nyájas beszéddel meg hízelkedéssel megcsalják a jóhiszeműek szívét.


Rómaiakhoz 16:20
A békesség Istene pedig hamarosan összetöri a Sátánt a lábatok alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.


Rómaiakhoz 16:24
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal. Ámen.


Rómaiakhoz 16:25
Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése által, annak a titoknak kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva,


Rómaiakhoz 16:27
annak az egyedül bölcs Istennek dicsőség mindörökké a Jézus Krisztus által. Ámen.


1 Korintusi 1:1
Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szószthenész, a testvér,


1 Korintusi 1:2
Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek mindazokkal együtt, akik bármely helyen segítségül hívják a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, aki az ő Uruk és a miénk is.


1 Korintusi 1:3
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Korintusi 1:4
Hálát adok Istennek mindenkor értetek az Isten kegyelméért, amelyet a Krisztus Jézusban adott nektek,


1 Korintusi 1:7
Ezért nem is szűkölködtök semmilyen kegyelmi ajándékban, várva a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését,


1 Korintusi 1:8
aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.


1 Korintusi 1:9
Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.


1 Korintusi 1:10
Kérlek azonban titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem legyetek ismét egy értelmen és azonos véleményen.


1 Korintusi 1:30
De általa ti a Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul lett nekünk,


1 Korintusi 2:2
Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.


1 Korintusi 3:11
Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus.


1 Korintusi 4:15
Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de atyátok nincs sok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által.


1 Korintusi 5:4
Ti és az én lelkem együtt, a mi Urunk Jézus nevében és a mi Urunk Jézus hatalmával


1 Korintusi 6:11
Pedig ilyenek is voltak közöttetek, de megmosattatok, megszentelődtetek és megigazultatok az Úr Jézus nevében és a mi Istenünk Lelke által.


1 Korintusi 8:6
mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk, és egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is őáltala.


1 Korintusi 9:1
Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok ti az Úrban?


1 Korintusi 11:23
Mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret,


1 Korintusi 12:3
Mert tudjátok meg, hogy senki sem mondja Jézust átkozottnak, aki Isten Lelke által szól, és senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr, hanem csak a Szentlélek által.


1 Korintusi 15:31
Naponként a halál révén állok, ami oly igaz, testvéreim, mint az, hogy ti dicsekvésem vagytok a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.


1 Korintusi 15:57
De hála Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!


1 Korintusi 16:23
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme veletek!


1 Korintusi 16:24
Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.


2 Korintusi 1:1
Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus testvér: Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, mindazokkal a szentekkel együtt, akik egész Akhájában vannak:


2 Korintusi 1:2
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 1:3
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene,


2 Korintusi 1:14
ahogyan azt részben meg is értettétek, hogy mi a ti dicsekvésetek vagyunk, amint ti is nekünk az Úr Jézus napján.


2 Korintusi 1:19
Mert az Isten Fia, Jézus Krisztus, akit én, Szilvánusz és Timóteus közöttetek hirdettünk, nem volt „igen” is és „nem” is, hanem az „igen” vált valóra őbenne.


2 Korintusi 4:5
Mert nem magunkat hirdetjük, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig mint a ti szolgáitokat a Jézusért.


2 Korintusi 4:10
Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen testünkben.


2 Korintusi 4:11
Mert minket, akik élünk, mindenkor halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben.


2 Korintusi 4:14
Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt maga elé állít.


2 Korintusi 5:18
Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.


2 Korintusi 8:9
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.


2 Korintusi 11:4
Mert ha valaki jön, és más Jézust hirdet, akit nem hirdettünk, vagy más lelket kapnátok, amelyet nem kaptatok, vagy más evangéliumot, nem azt, amelyet befogadtatok, igencsak eltűrnétek.


2 Korintusi 11:31
Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudok.


2 Korintusi 13:5
Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e! Vizsgáljátok meg magatokat! Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát.


2 Korintusi 13:13
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!


Galatákhoz 1:1
Pál apostol, nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból,


Galatákhoz 1:3
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól,


Galatákhoz 1:12
mert én sem emberektől kaptam, nem is tanítottak arra, hanem Jézus Krisztus kijelentése által.


Galatákhoz 2:4
még a belopakodott hamis testvérekért sem, akik alattomban közénk lopóztak, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így minket szolgává tegyenek.


Galatákhoz 2:16
és tudjuk azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, nem pedig a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg senki.


Galatákhoz 3:1
Ó, balgatag galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt Jézus Krisztust úgy írtuk le, mintha közöttetek feszítették volna meg?


Galatákhoz 3:14
azért, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban a pogányoké legyen, hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.


Galatákhoz 3:22
De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.


Galatákhoz 3:26
Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.


Galatákhoz 3:28
Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.


Galatákhoz 4:14
És számotokra nem volt kísértés, hogy testem miatt megvessetek, s nem is utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.


Galatákhoz 5:6
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.


Galatákhoz 6:14
Tőlem pedig távol legyen, hogy dicsekedjem, hacsak nem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által számomra megfeszíttetett a világ, és én is a világ számára.


Galatákhoz 6:15
Mert Krisztus Jézusban nem ér semmit a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtés.


Galatákhoz 6:17
Ezután senki ne bántson engem, mert én Jézus bélyegeit viselem testemen.


Galatákhoz 6:18
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim! Ámen.


Efézusiakhoz 1:1
Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az efezusi szenteknek és azoknak, akik hisznek Krisztus Jézusban.


Efézusiakhoz 1:2
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Efézusiakhoz 1:3
Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban.


Efézusiakhoz 1:5
Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint,


Efézusiakhoz 1:15
Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről és minden szentek iránt való szeretetetekről,


Efézusiakhoz 1:17
hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés Lelkét, hogy őt megismerjétek;


Efézusiakhoz 2:6
és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban,


Efézusiakhoz 2:7
hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban.


Efézusiakhoz 2:10
Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.


Efézusiakhoz 2:13
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által.


Efézusiakhoz 2:20
akik az apostolok és próféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus.


Efézusiakhoz 3:1
Ezért vagyok én, Pál a Krisztus Jézus foglya értetek, pogányokért,


Efézusiakhoz 3:6
hogy a pogányok örököstársak, és ugyanannak a testnek tagjai, és részesei az ígéreteknek a Krisztus Jézusban az evangélium által.


Efézusiakhoz 3:11
az ő örök végzése szerint, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg.


Efézusiakhoz 3:21
azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, minden nemzedéken át örökkönörökké. Ámen.


Efézusiakhoz 4:21
ha ugyan őt meghallottátok, és benne megtanultátok, hogyan van a valóság Jézusban.


Efézusiakhoz 5:20
mindenkor mindenért hálát adva a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának.


Efézusiakhoz 6:23
Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!


Efézusiakhoz 6:24
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.


Filippiekhez 1:1
Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak a püspökökkel és diakónusokkal együtt.


Filippiekhez 1:2
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 1:6
Ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégezi a Krisztus Jézus napjáig.


Filippiekhez 1:8
Mert Isten a bizonyságom, mennyire vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetében.


Filippiekhez 1:11
teljesek az igazság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus terem Isten dicsőségére és magasztalására.


Filippiekhez 1:19
Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus Lelkének segítsége által,


Filippiekhez 1:26
hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok.


Filippiekhez 2:5
Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt,


Filippiekhez 2:10
hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alattiaké,


Filippiekhez 2:11
és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.


Filippiekhez 2:19
Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldöm hozzátok, hogy dolgaitokról értesülve én is felviduljak.


Filippiekhez 2:21
Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Jézus Krisztusét.


Filippiekhez 3:3
Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik lélekben szolgálunk Istennek, és Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk.


Filippiekhez 3:8
Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem,


Filippiekhez 3:12
Nem mintha már elértem volna, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus.


Filippiekhez 3:14
célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van.


Filippiekhez 3:20
Mert a mi polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk,


Filippiekhez 4:7
És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.


Filippiekhez 4:19
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.


Filippiekhez 4:21
Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek.


Filippiekhez 4:23
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Ámen.


Kolosséiakhoz 1:1
Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus, a testvér


Kolosséiakhoz 1:2
a Ko losséban levő szenteknek és hívő testvéreknek Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Kolosséiakhoz 1:3
Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor értetek imádkozunk,


Kolosséiakhoz 1:4
mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a bennetek levő, minden szent iránti szeretetről


Kolosséiakhoz 1:28
Őt hirdetjük, intve minden embert és tanítva minden embert teljes bölcsességgel, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztus Jézusban.


Kolosséiakhoz 2:6
Azért amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is őbenne,


Kolosséiakhoz 3:17
És mindent, amit csak tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Atya Istennek.


Kolosséiakhoz 4:11
továbbá Jézus, akit Jusztusznak hívnak. A körülmetéltek közül csak ők a munkatársaim Isten országának a hirdetésében, akik vigasztalásomra voltak.


1 Tesszalonika 1:1
Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikai gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban: Kegyelem nektek és békesség.


1 Tesszalonika 1:3
Szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk előtt hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetek állhatatosságát.


1 Tesszalonika 1:10
és várjátok az ő Fiát a mennyből, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, és aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.


1 Tesszalonika 2:14
Mert ti, testvéreim, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivelhogy ugyanazt szenvedtétek el ti is saját honfitársaitoktól, mint ők a zsidóktól,


1 Tesszalonika 2:15
akik megölték az Úr Jézust és a prófétákat, és minket is üldöznek, és Istennek nem tetszenek, és minden ember ellenségei.


1 Tesszalonika 2:19
Mert ki a mi reménységünk, örömünk és dicsekvésünk koronája, ha nem ti a mi Urunk Jézus előtt az ő eljövetelekor?


1 Tesszalonika 3:11
De maga az Isten, a mi Atyánk és a mi Urunk, Jézus egyengesse utunkat hozzátok!


1 Tesszalonika 3:13
Erősítse meg a szíveteket feddhetetlen szentségben Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljön a mi Urunk, Jézus minden szentjével együtt.


1 Tesszalonika 4:1
Továbbá kérünk és intünk titeket, testvéreim az Úr Jézusban, hogy amint tőlünk tanultátok, hogy miképpen kell Istennek tetsző módon élnetek, amint így is éltek, abban egyre gyarapodjatok.


1 Tesszalonika 4:2
Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus által.


1 Tesszalonika 4:14
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, ugyanúgy Isten Jézus által, vele együtt előhozza azokat, akik elaludtak.


1 Tesszalonika 5:9
Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által,


1 Tesszalonika 5:18
Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra.


1 Tesszalonika 5:23
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és őrizze meg a ti egész valótokat, mind lelketeket, mind testeteket feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.


1 Tesszalonika 5:28
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek!


2 Tesszalonika 1:1
Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikai gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban:


2 Tesszalonika 1:2
Kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Tesszalonika 1:7
nektek pedig, akiket szorongatnak, nyugodalommal fizessen, mivelünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus a mennyből hatalmának angyalaival,


2 Tesszalonika 1:8
tűz lángjában, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.


2 Tesszalonika 1:12
hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is őbenne, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.


2 Tesszalonika 2:1
Testvéreim, kérünk titeket a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a hozzá való gyülekezésünkre nézve,


2 Tesszalonika 2:8
És akkor megjelenik a törvénytipró – akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével és megsemmisít megjelenésének dicsőségével –,


2 Tesszalonika 2:14
amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, hogy részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.


2 Tesszalonika 2:16
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,


2 Tesszalonika 3:6
A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig meghagyjuk nektek, testvéreim, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki rendetlenül él, nem pedig a tőlünk kapott utasítás szerint.


2 Tesszalonika 3:12
Az ilyeneknek azonban elrendeljük, és intjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék.


2 Tesszalonika 3:18
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal!


1 Timóteushoz 1:1
Pál, Krisztus Jézus apostola, a mi megtartó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendelése szerint,


1 Timóteushoz 1:2
Timóteusnak, igaz gyermekemnek a hitben: Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


1 Timóteushoz 1:12
Hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy hűnek ítélt és szolgálatra rendelt


1 Timóteushoz 1:14
De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.


1 Timóteushoz 1:15
Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy a bűnösöket megmentse, akik között én vagyok az első.


1 Timóteushoz 1:16
De azért könyörült rajtam, hogy Krisztus Jézus bennem mutassa meg legelőbb teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik majd hisznek benne az örök életre.


1 Timóteushoz 2:5
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,


1 Timóteushoz 3:13
Mert akik jól szolgálnak, szép előmenetelt és a Jézus Krisztusba vetett hitben nagy bizodalmat szereznek.


1 Timóteushoz 4:6
Ha ezeket megosztod a testvérekkel, Krisztus Jézus jó szolgája leszel, mivel az általad követett hit és a jó tudomány beszéde táplál téged.


1 Timóteushoz 5:21
Kérve kérlek Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból.


1 Timóteushoz 6:3
Ha valaki mást tanít, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeihez és a kegyesség szerint való tanításhoz,


1 Timóteushoz 6:13
Meghagyom neked Isten előtt, aki élteti a mindenséget, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus előtt szép vallástétellel,


1 Timóteushoz 6:14
hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,


2 Timóteushoz 1:1
Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint,


2 Timóteushoz 1:2
Timóteusnak, szeretett gyermekemnek: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


2 Timóteushoz 1:9
aki megmentett minket és elhívott szent hívással; nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtte adott nekünk Krisztus Jézusban.


2 Timóteushoz 1:10
Ez pedig most lett nyilvánvalóvá a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által.


2 Timóteushoz 1:13
Legyen példád az egészséges beszéd, amelyet tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.


2 Timóteushoz 2:1
Fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben,


2 Timóteushoz 2:3
Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó vitéze.


2 Timóteushoz 2:8
Emlékezz meg arról, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, aki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint,


2 Timóteushoz 2:10
Azért mindent eltűrök a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel.


2 Timóteushoz 3:12
De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözni fogják.


2 Timóteushoz 3:15
mivelhogy gyermekségedtől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.


2 Timóteushoz 4:1
Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára nézve:


Titushoz 1:1
Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hitéért és a kegyesség szerint való igazságnak megismeréséért,


Titushoz 1:4
Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.


Titushoz 2:13
várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését,


Titushoz 3:6
akit kitöltött ránk bőséggel a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által,


Zsidókhoz 2:9
Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.


Zsidókhoz 3:1
Azért, szent testvérek, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra,


Zsidókhoz 4:14
Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.


Zsidókhoz 6:20
ahova útnyitóul bement értünk Jézus, aki örökre a Melkisédek rendje szerinti főpap lett.


Zsidókhoz 7:22
Ezért Jézus jobb szövetségnek lett kezesévé.


Zsidókhoz 10:10
Ezzel az akarattal vagyunk megszentelve egyszer s mindenkorra, Jézus Krisztus testének megáldozása által.


Zsidókhoz 10:19
Mivelhogy azért, testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által


Zsidókhoz 12:2
Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült.


Hebreos 12:24
az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábelé.


Hebreos 13:8
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.


Hebreos 13:12
Ezért Jézus is, hogy megszentelje tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.


Hebreos 13:20
A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által felhozta a halálból a juhok nagy pásztorát, Jézust, a mi Urunkat,


Hebreos 13:21
tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennünk, ami kedves előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.


1 Péter 1:1
Péter, Jézus Krisztus apostola, a Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szórványaiban élő jövevényeknek,


1 Péter 1:2
akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelésében engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen.


1 Péter 1:3
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmából újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által


1 Péter 1:7
hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor.


1 Péter 1:13
Azért felövezve elmétek derekát, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek megjelenésekor.


1 Péter 2:5
és ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.


1 Péter 3:21
Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem a jó lelkiismeret keresése Isten iránt, Jézus Krisztus feltámadása által,


1 Péter 4:11
Ha valaki szól, Isten igéjét mondja, ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.


2 Péter 1:1
Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak az igazsága által:


2 Péter 1:2
Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében.


2 Péter 1:8
Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcstelenek a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében.


2 Péter 1:11
Mert így gazdagon megadatik nektek a bemenetel a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.


2 Péter 1:14
Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátramat, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nekem.


2 Péter 1:16
Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem mint akik szemtanúi voltunk nagyságának.


2 Péter 2:20
Mert ha az Úrnak és az Üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeitől egyszer már megszabadultak, de ezekbe ismét belekeveredve vereséget szenvednek, utolsó állapotuk rosszabb lesz az elsőnél.


2 Péter 3:18
hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön-örökké.


1 János 1:3
amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal.


1 János 1:7
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.


1 János 2:1
Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha vétkezik valaki, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus,


1 János 2:22
Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút.


1 János 3:23
Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk.


1 János 4:2
Erről ismeritek meg az Isten Lelkét: amelyik lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;


1 János 4:3
és amelyik lélek nem tesz vallást Jézusról, az nincs Istentől, és az az antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van.


1 János 4:15
Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, Isten megmarad abban, és ő is Istenben.


1 János 5:1
Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki tőle született.


1 János 5:5
Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?


1 János 5:6
Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus, nemcsak víz által, hanem a vízzel és a vérrel. És a Lélek az, aki bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság.


1 János 5:20
De tudjuk azt is, hogy Isten Fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és mi az igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.


2 János 1:3
Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atya Fiától igazsággal és szeretettel.


2 János 1:7
Mert sok hitető jött erre a világra, akik nem vallják Jézust testben eljött Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.


Júdás 1:1
Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett és Jézus Krisztus megtartott:


Júdás 1:4
Mert belopódzott közétek néhány ember, akiknek már régóta meg van írva az ítélete. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, és az egyedüli Urat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják.


Júdás 1:17
Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak,


Júdás 1:21
tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre.


Júdás 1:25
az egyetlen Istennek, a mi Üdvözítőnknek, a mi Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom mostantól fogva mindörökké. Ámen.


Jelenések 1:1
Jézus Krisztus kijelentése, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak, minek kell hamarosan megtörténnie, ő pedig angyala által elküldte azt, és megjelentette szolgájának, Jánosnak,


Jelenések 1:2
aki bizonyságot tett Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott.


Jelenések 1:5
és Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonyság, elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől,


Jelenések 1:9
Én, János, testvéretek és társatok a Jézusban való szenvedésben, a királyságban és a béketűrésben, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten beszédéért és Jézus bizonyságtételéért.


Jelenések 12:17
Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék a többi utódjával, akik megőrzik az Isten parancsolatait, és akiknél megvan Jézus bizonyságtétele, (18) és a tenger homokpartjára állt.


Jelenések 14:12
Itt van helye a szentek hosszútűrésének, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét!


Jelenések 17:6
És láttam, hogy az asszony részeg volt Jézus tanúinak és a szenteknek a vérétől, és amikor megláttam, nagyon elcsodálkoztam.


Jelenések 19:10
És leborultam lába előtt, hogy imádjam őt, de azt mondta nekem: Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele: Istent imádd, mert Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.


Jelenések 20:4
És láttam trónokat: azok ültek rajtuk, akiknek hatalom adatott az ítélethozatalra, és láttam azoknak a lelkét, akiknek fejét vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képmását, és nem vették fel annak bélyegét a homlokukra és kezükre. Ezek éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig.


Jelenések 22:16
Én, Jézus küldtem az angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag.


Jelenések 22:20
Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, jöjj, Uram, Jézus!


Jelenések 22:21
Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.


Hungarian Bible (KSZE) 2011
No info