A A A A A


Keresés

Máté 6:30
Ha pedig a mező füvét, amely ma még van, és holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek?


Máté 8:10
Jézus pedig amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és azt mondta az őt követőknek: Bizony mondom nektek, ilyen nagy hitet még Izráelben sem találtam.


Máté 8:13
És azt mondta Jézus a századosnak: Menj el, legyen neked a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.


Máté 8:26
Ő így felelt nekik: Mit féltek, kicsinyhitűek? Majd fölkelt, megdorgálta a szeleket és a tengert, mire nagy csendesség lett.


Máté 9:2
És íme, hoztak hozzá egy ágyon fekvő béna embert. Jézus látta a hitüket, és azt mondta a bénának: Bízzál, fiam! Megbocsáttattak bűneid.


Máté 9:22
Jézus pedig megfordult, rátekintett, és ezt mondta: Bízzál, lányom, a te hited megtartott téged. És abban az órában meggyógyult az asszony.


Máté 9:29
Akkor megérintette szemüket, és így szólt: Legyen a ti hitetek szerint.


Máté 13:58
Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt.


Máté 14:31
Jézus pedig azonnal kinyújtotta kezét, megragadta őt, és azt mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél?


Máté 15:28
Ekkor Jézus azt mondta neki: Asszony, nagy a te hited! Legyen neked a te akaratod szerint. És leánya meggyógyult attól a pillanattól fogva.


Máté 16:8
Jézus észrevette ezt, és azt mondta nekik: Mit tanakodtok magatok között, ti kicsinyhitűek, hogy nem hoztatok kenyeret?


Máté 17:17
Jézus pedig azt mondta: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek még titeket? Vezessétek őt ide hozzám!


Máté 17:20
Jézus pedig azt mondta nekik: A ti kicsinyhitűségetek miatt. Mert bizony mondom nektek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, az odamenne, és semmi sem volna lehetetlen nektek.


Máté 21:21
Jézus pedig így felelt: Bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nemcsak olyat tesztek, ami e fügefával történt, hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek: kelj fel, és vesd magad a tengerbe, az is meglesz.


Máté 21:22
Mindazt megkapjátok, amit imádságban hittel kértek.


Máté 21:25
János keresztsége honnan volt: a mennyből-e vagy emberektől? Azok pedig így tanakodtak magukban: Ha azt mondjuk, hogy a mennyből, azt mondja majd nekünk: akkor miért nem hittetek neki?


Máté 21:32
Mert eljött hozzátok János, az igazság útjának képviselője, és nem hittetek neki, de a vámszedők és a parázna nők hittek neki; ti pedig, akik ezt láttátok, még ezután sem éreztetek bűnbánatot, hogy hittetek volna neki.


Máté 24:24
Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.


Márk 2:5
Jézus pedig látva hitüket, azt mondta a bénának: Fiam, megbocsáttattak a bűneid.


Márk 4:40
Majd így szólt hozzájuk: Miért vagytok ilyen gyávák? Hogy van az, hogy nincs hitetek?


Márk 5:34
Ő pedig azt mondta neki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és bajodból meggyógyulva légy egészséges.


Márk 6:6
És csodálkozott hitetlenségükön.Aztán sorra járta a környék falvait, és tanított.


Márk 9:19
Ő erre azt mondta: Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedjelek el titeket? Vezessétek hozzám!


Márk 9:24
A gyermek apja pedig könnyek között tüstént így kiáltott: Hiszek, Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemben!


Márk 10:52
Jézus ekkor így szólt: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt az úton.


Márk 11:31
Azok pedig tanakodtak maguk között, mondva: ha azt mondjuk, hogy a mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki?


Márk 16:11
De azok, amikor meghallották, hogy Jézus él, és ő látta, nem hitték el.


Márk 16:13
Ezek is elmentek, és hírül vitték a többieknek, de nekik sem hittek.


Márk 16:14
Azután, amikor asztalnál ültek, megjelent magának a tizenegynek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták őt.


Lukács 1:4
azért, hogy megismerd azoknak a dolgoknak kétségtelen hitelességét, amelyekre taníttattál.


Lukács 1:20
De mivel nem hittél beszédemnek, amely beteljesedik a maga idejében, most azért megnémulsz, és nem szólhatsz mind ama napig, míg ezek meg nem lesznek.


Lukács 1:45
Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott neki.


Lukács 5:20
Ő pedig, látva hitüket, így szólt: Ember, megbocsáttattak a bűneid.


Lukács 7:9
Jézus pedig ezeket hallva elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva azt mondta az őt követő sokaságnak: Mondom nektek, ekkora hitet még Izráelben sem találtam!


Lukács 7:41
Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik ötszáz pénzzel volt adós, a másik pedig ötvennel.


Lukács 7:42
Mivel nem volt miből megadniuk, a hitelező mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban?


Lukács 7:50
Az asszonynak pedig azt mondta: A te hited megtartott téged. Menj el békességgel!


Lukács 8:25
Majd így szólt hozzájuk: Hol van a ti hitetek? Ők pedig félelemmel teljes csodálattal mondták egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?


Lukács 8:48
Ő pedig azt mondta neki: Leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel!


Lukács 9:41
Ekkor Jézus így felelt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek köztetek, és meddig kell még elhordoznom titeket? Hozd ide a fiadat!


Lukács 12:28
Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, ennyire fölruházta Isten, mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!


Lukács 12:46
megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és kettévágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja.


Lukács 17:5
Az apostolok azt mondták az Úrnak: Növeld a hitünket!


Lukács 17:6
Az Úr pedig így válaszolt: Ha annyi hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a szederfának: „Szakadj ki gyökerestűl, és eressz gyökeret a tengerben!”, szót fogadna nektek.


Lukács 17:19
És azt mondta neki: Kelj föl, és menj el, a te hited megtartott téged.


Lukács 18:8
Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar. Mindazáltal amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?


Lukács 18:42
És Jézus azt mondta neki: Láss, a te hited megtartott téged!


Lukács 20:5
Azok pedig tanakodtak maguk között: Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani: „Miért nem hittetek neki?”


Lukács 22:32
de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért ha majd megtérsz, erősítsd testvéreidet!


Lukács 24:11
de szavuk csak üres fecsegésnek tűnt előttük, és nem hittek nekik.


Lukács 24:37
Megrémültek, és ijedtükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak.


Lukács 24:41
De amikor örömükben még mindig nem hittek, és csak csodálkoztak, azt kérdezte tőlük: Van itt valami ennivalótok?


János 2:11
Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, így mutatta meg dicsőségét, és tanítványai hittek benne.


János 2:22
Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszükbe jutott, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.


János 2:23
Amikor húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, látva a jeleket, amelyeket cselekedett.


János 3:18
Aki hisz őbenne, nem kerül ítéletre, aki pedig nem hisz, az már el is ítéltetett, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.


János 4:39
Abból a városból pedig sokan hittek benne a samáriaiak közül annak az asszonynak a beszédéért, aki így tett bizonyságot: Mindent megmondott nekem, amit cselekedtem.


János 4:41
Az ő beszédére pedig még többen hittek,


János 4:50
Jézus így felelt: Menj el, a te fiad él! Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elment.


János 4:53
Ebből az apa megértette, hogy ez abban az órában történt, amikor azt mondta neki Jézus, hogy „a te fiad él”. És hitt ő és egész házanépe.


János 6:69
és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.


János 7:5
Mert saját testvérei sem hittek benne.


János 7:31
A sokaság közül pedig sokan hittek benne, és azt mondták: a Krisztus, ha majd eljön, tehet-e több csodát annál, mint amennyit ő tett?


János 7:48
Vajon hitt-e benne valaki a főemberek vagy a farizeusok közül?


János 8:30
Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne.


János 9:18
A zsidók nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit.


János 10:42
És sokan hittek ott őbenne.


János 11:45
Sokan hittek akkor benne azok közül a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amit tett.


János 12:11
mivel a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban.


János 12:37
És noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne,


János 12:38
hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta beszéde, amelyet mondott: Uram, ki hitt a mi szavunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?


János 12:42
Mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne zárják őket a zsinagógából,


János 16:27
mert maga az Atya szeret titeket, mivel szerettetek engem, és elhittétek, hogy Istentől jöttem.


János 17:8
mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.


János 20:8
Akkor bement a másik tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, és látott és hitt.


János 20:27
Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet, és nyújtsd ki a kezedet, és helyezd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!


János 20:29
Jézus pedig így válaszolt: Mivel láttál engem, hittél; boldogok, akik nem látnak és hisznek.


János 20:31
Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében.


Apostolok 2:44
Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt.


Apostolok 3:16
Az ő nevében való hit erősítette meg ezt az embert, akit láttok és ismertek, az ő neve és a benne való hit hozott gyógyulást neki mindnyájatok szeme láttára.


Apostolok 4:4
De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a férfiak száma mintegy ötezer lett.


Apostolok 6:5
Tetszett ez a beszéd az egész sokaságnak, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Nikoláoszt, aki antiókhiai prozelita volt,


Apostolok 6:7
Az Isten igéje pedig terjedt, és a tanítványok száma igen megnövekedett Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan engedtek a hitnek.


Apostolok 8:12
De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló örömhírt hirdette, férfiak és nők is megkeresztelkedtek.


Apostolok 8:13
Maga Simon is hitt és megkeresztelkedett, majd Fülöp mellé szegődött. Amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, teljesen elámult.


Apostolok 9:26
Amikor Saul Jeruzsálembe érkezett, megpróbált a tanítványokhoz csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle, mert nem hitték, hogy ő is tanítvány.


Apostolok 9:42
Ennek egész Joppéban elterjedt a híre, és sokan hittek az Úrban.


Apostolok 11:17
Ha tehát az Isten nekik is ugyanazt az ajándékot adta, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy Istent megakadályoznám?


Apostolok 11:21
És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz.


Apostolok 11:24
Mert hittel és Szentlélekkel teljes, derék ember volt. És nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz.


Apostolok 13:8
Elimás, a mágus azonban (neve ugyanis ezt jelenti) ellenállt nekik, és igyekezett a helytartót elfordítani a hittől.


Apostolok 13:12
A helytartó pedig, amikor látta a történteket, hitt, és elálmélkodott az Úr tanításán.


Деяния 13:48
A pogányok pedig ezeket hallva örvendeztek, és magasztalták az Úr igéjét, és akik csak örök életre választattak, hittek.


Деяния 14:2
Akik azonban a zsidók közül nem hittek, felindították és haragra ingerelték a pogányok lelkét a testvérek ellen.


Деяния 14:9
Ez hallotta Pált beszélni, aki jól szemügyre vette, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon,


Деяния 14:22
erősítve a tanítványok lelkét, buzdítva őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell az Isten országába bemennünk.


Деяния 14:23
Miután pedig gyülekezetenként véneket választottak nekik, imádkozva és böjtölve az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.


Деяния 14:27
Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre.


Деяния 15:9
és semmi különbséget nem tett közöttünk és közöttük, mert hit által tisztította meg a szívüket.


Деяния 16:5
A gyülekezetek pedig naponként erősödtek a hitben, és gyarapodtak lélekszámban.


Деяния 16:34
És bevitte őket a házába, asztalt terített nekik, és egész házanépével együtt örvendezett, hogy Istenben való hitre jutott.


Деяния 17:4
És közülük némelyek hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, csakúgy, mint sokan az istenfélő görögök közül, valamint nem kevesen az előkelő asszonyok közül is.


Деяния 17:12
Sokan hittek azért közülük, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen.


Деяния 18:8
Kriszpusz pedig, a zsinagóga elöljárója hitt az Úrban egész házanépével együtt, és a korinthusiak közül is sokan, akik hallgatták őt, hittek és megkeresztelkedtek.


Деяния 19:9
De amikor egyesek megkeményítették magukat, és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját a sokaság előtt, otthagyta őket, és a tanítványokat is elkülönítette tőlük, és mindennap egy bizonyos Tirannosz iskolájában tanított.


Деяния 20:21
Mind zsidóknak, mind görögöknek bizonyságot tettem az Istenhez való megtérésről és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hitről.


Деяния 21:29
Mert korábban az efezusi Trofimosszal látták a városban, és azt hitték, hogy Pál bevitte őt a templomba.


Деяния 22:19
Én pedig azt mondtam: Uram, ők maguk tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem és zsinagógáról zsinagógára járva megvertem azokat, akik hittek benned.


Деяния 24:24
Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával együtt, aki zsidó volt, maga elé hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztusban való hit felől.


Деяния 26:18
hogy megnyisd a szemüket, hogy a sötétségből világosságra és a Sátán hatalmából Istenhez térjenek, hogy a bennem való hit által bűneik bocsánatát vegyék, és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek.


Деяния 27:11
De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott.


Деяния 28:24
Egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek.


1 Korintusi 2:5
hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.


1 Korintusi 6:1
Hogyan képes valaki közületek a hitetlenek előtt törvénykezni és nem a szentek előtt, ha peres ügye van a másikkal?


1 Korintusi 6:6
Hanem testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt?


1 Korintusi 7:12
A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, és ez vele akar élni, ne bocsássa el azt.


1 Korintusi 7:13
És amelyik asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar élni, ne bocsássa el a férjét.


1 Korintusi 7:14
Mert a hitetlen férj meg van szentelve az ő felesége révén, és a hitetlen asszony meg van szentelve az ő férje révén, mert különben a gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.


1 Korintusi 7:15
Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el, mert az ilyen dolgokban a férfi vagy az asszony nincs szolgaság alá vetve, hiszen Isten békességre hívott el minket.


1 Korintusi 7:25
A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de véleményt mondok úgy, mint aki irgalmat nyertem az Úrtól, hogy hitelre méltó legyek.


1 Korintusi 10:27
Ha valaki meghív titeket a hitetlenek közül, és el akartok menni, mindazt megegyétek, amit elétek hoznak, anélkül hogy ezt lelkiismereti kérdéssé tennétek.


1 Korintusi 12:9
egyik a hitet ugyanazon Lélek által, a másik pedig a gyógyítás ajándékait egyazon Lélek által;


1 Korintusi 13:2
És ha prófétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok.


1 Korintusi 13:13
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.


1 Korintusi 14:22
A nyelvek tehát jelül vannak, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek.


1 Korintusi 14:23
Ha tehát az egész gyülekezet összejön, és mindnyájan nyelveken szólnak, és bemennek az avatatlanok vagy hitetlenek, nemde azt fogják mondani, hogy őrjöngtök?


1 Korintusi 14:24
De ha mindnyájan prófétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenkitől feddésben és ítéletben részesül,


1 Korintusi 15:14
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.


1 Korintusi 15:17
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a ti hitetek, még bűneitekben vagytok.


1 Korintusi 16:13
Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!


2 Korintusi 1:24
Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mert szilárdan álltok a hitben.


2 Korintusi 4:4
akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki Isten képe.


2 Korintusi 4:13
Mivel a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk is, ahogy meg van írva: Hittem, és azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk.


2 Korintusi 5:7
mert hitben járunk, nem látásban.


2 Korintusi 6:3
Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk hiteltelenné ne váljék.


2 Korintusi 6:14
Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze van az igazságnak a hamissághoz? Vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel?


2 Korintusi 6:15
És milyen egység lehet Krisztus és Beliál között? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez?


2 Korintusi 8:7
hogy amint mindenben bővölködtök – hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és a hozzánk való szeretetben –, úgy bővölködjetek ebben a jótékonyságban is.


2 Korintusi 10:15
Nem dicsekszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek növekedésével naggyá leszünk köztetek a mi mércénk szerint,


2 Korintusi 13:5
Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e! Vizsgáljátok meg magatokat! Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát.


Galatákhoz 1:23
csak azt hallották, hogy aki minket egykor üldözött, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított.


Galatákhoz 2:16
és tudjuk azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, nem pedig a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg senki.


Galatákhoz 2:20
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.


Galatákhoz 3:2
Csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a Lelket vagy a hit hallásából?


Galatákhoz 3:5
Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, a törvény cselekedeteiből teszi vagy a hit hallása által?


Galatákhoz 3:6
Úgy, amint Ábrahám is hitt Istennek, aki ezt igazságul számította be neki.


Galatákhoz 3:7
Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai.


Galatákhoz 3:8
Mivel pedig az Írás előre látta, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, előre hirdette az evangéliumot Ábrahámnak: Tebenned fog áldást nyerni minden nép.


Galatákhoz 3:9
Eszerint a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.


Galatákhoz 3:11
Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.


Galatákhoz 3:12
A törvény pedig nincs hitből, hanem aki cselekszi azokat, élni fog általa.


Galatákhoz 3:14
azért, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban a pogányoké legyen, hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.


Galatákhoz 3:22
De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.


Galatákhoz 3:23
Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.


Galatákhoz 3:24
Ekként a törvény Krisztushoz vezető mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.


Galatákhoz 3:25
De miután eljött a hit, nem vagyunk többé a vezető mester alatt.


Galatákhoz 3:26
Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.


Galatákhoz 5:5
Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.


Galatákhoz 5:6
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.


Galatákhoz 5:8
Ez a hitegetés nem attól van, aki titeket hív.


Galatákhoz 6:10
Azért amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen pedig azokkal, akik hozzátartozóink a hitben.


Efézusiakhoz 1:13
Őbenne titeket is – miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is – megpecsételt a megígért Szentlélekkel,


Efézusiakhoz 1:15
Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről és minden szentek iránt való szeretetetekről,


Efézusiakhoz 2:8
Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez,


Efézusiakhoz 3:12
Őbenne van a mi bátorságunk, és a benne való hit által bizalommal járulhatunk Istenhez.


Efézusiakhoz 3:17
hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben a szeretetben meggyökerezve és megalapozva,


Efézusiakhoz 4:5
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.


Efézusiakhoz 4:13
míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra,


Efézusiakhoz 5:6
Senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten haragja a hitetlenség fiaira.


Efézusiakhoz 6:16
Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok.


Efézusiakhoz 6:23
Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!


Filippiekhez 1:25
És ebben bízva tudom, hogy megmaradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való gyarapodásotokra és örömötökre,


Filippiekhez 1:27
A Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek, és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam felőletek, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel küzdve az evangélium hitéért,


Filippiekhez 2:17
De ha kiontatom is italáldozatként hitetek áldozatában és szolgálatában, örülök, együtt örülök mindnyájatokkal.


Filippiekhez 3:9
és benne olyannak bizonyuljak, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem a Krisztusban való hit által van igazságom, Istentől való igazságom a hit alapján,


Kolosséiakhoz 1:4
mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a bennetek levő, minden szent iránti szeretetről


Kolosséiakhoz 1:23
Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és rendíthetetlenül, és nem tántorodtok el az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.


Kolosséiakhoz 2:4
Ezt pedig azért mondom, nehogy valaki titeket rászedjen hitető beszéddel.


Kolosséiakhoz 2:5
Mert ha testben ugyan távol vagyok is tőletek, de lélekben veletek vagyok, és örömmel látom a szép rendet köztetek és Krisztusba vetett hitetek rendíthetetlenségét.


Kolosséiakhoz 2:7
meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővölködve a hálaadásban, ahogyan arra tanítottak titeket.


Kolosséiakhoz 2:12
Vele együtt vagytok eltemetve a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül.


1 Tesszalonika 1:3
Szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk előtt hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetek állhatatosságát.


1 Tesszalonika 1:8
Mert nemcsak Macedóniában és Akhájában csendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem mindenhol híre ment Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról bármit is mondanunk.


1 Tesszalonika 2:3
Mert a mi buzdításunk nem hitegetésből van, nem is tisztátalanságból, sem nem álnokságból,


1 Tesszalonika 3:2
és elküldtük Timóteus testvérünket és Isten szolgáját a Krisztus evangéliumában, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben,


1 Tesszalonika 3:5
Azért én is, mivelhogy már nem várhattam tovább, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit hitetekről, hogy nem kísértett-e meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiábavalóvá a fáradozásunk.


1 Tesszalonika 3:6
De most megérkezett hozzánk Timóteus tőletek, jó hírt hozott hitetekről és szeretetetekről és arról, hogy jó emlékezetben tartotok minket mindenkor, és látni kívántok minket, miként mi is titeket.


1 Tesszalonika 3:7
Ezért, testvéreim, minden szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban,


1 Tesszalonika 3:10
amikor éjjel-nappal buzgón esedezünk azért, hogy megláthassuk arcotokat, és kipótolhassuk azt, ami még hiányzik a hitetekből.


1 Tesszalonika 5:8
Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk mértékletesek, öltsük fel a hit és szeretet páncélját és sisak gyanánt az üdvösség reménységét.


2 Tesszalonika 1:3
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek értetek, testvéreim, amint méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedett a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymás iránti szeretet.


2 Tesszalonika 1:4
Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, állhatatosságotokkal és hitetekkel, minden üldöztetésetek és szorongattatásotok között, amelyet elviseltek.


2 Tesszalonika 1:10
amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőüljön szentjeiben, és csodálják mindazok, akik hittek, mint ahogy ti is hittetek bizonyságtételünknek.


2 Tesszalonika 1:11
Ezért imádkozunk is mindenkor értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörködéssel és a hit hathatós munkálásával,


2 Tesszalonika 2:12
hogy az ítélet utolérje mindazokat, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.


2 Tesszalonika 2:13
Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk Istennek értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre a Lélek megszentelésében és az igazság hitében,


2 Tesszalonika 3:2
és hogy megmeneküljünk az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit!


1 Timóteushoz 1:2
Timóteusnak, igaz gyermekemnek a hitben: Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


1 Timóteushoz 1:4
se mesékkel és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább vitatkozást támasztanak, mint Isten szerinti épülést hit által.


1 Timóteushoz 1:5
A rendelkezés célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből való szeretet.


1 Timóteushoz 1:13
engem, aki korábban istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben.


1 Timóteushoz 1:14
De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.


1 Timóteushoz 1:19
tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és a hit dolgában hajótörést szenvedtek.


1 Timóteushoz 2:7
Ezért rendelt el engem hírnöknek és apostolnak – az igazat mondom, nem hazudok –, a pogányok tanítójának hitben és igazságban.


1 Timóteushoz 2:15
Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.


1 Timóteushoz 3:9
hanem olyanok, akiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.


1 Timóteushoz 3:13
Mert akik jól szolgálnak, szép előmenetelt és a Jézus Krisztusba vetett hitben nagy bizodalmat szereznek.


1 Timóteushoz 3:16
Mert nyilvánvalóan nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, megigazult lélekben, látták az angyalok, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.


1 Timóteushoz 4:1
A Lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető lelkekre és ördögök tanításaira figyelnek


1 Timóteushoz 4:6
Ha ezeket megosztod a testvérekkel, Krisztus Jézus jó szolgája leszel, mivel az általad követett hit és a jó tudomány beszéde táplál téged.


1 Timóteushoz 4:12
Senki meg ne vesse a te ifjúságodat, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban.


1 Timóteushoz 5:8
Ha pedig valaki az övéinek és főleg házanépének nem viseli gondját, az megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlennél.


1 Timóteushoz 6:10
Mert minden rossznak gyökere a pénz szeretete, amely után sóvárogva némelyek eltévelyedtek a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak.


1 Timóteushoz 6:11
De te, Isten embere, kerüld ezeket, viszont törekedj az igazságra, az istenfélelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelídségre.


1 Timóteushoz 6:12
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, és amelyről szép vallástétellel vallást tettél sok tanú előtt.


1 Timóteushoz 6:21
amelyeket hirdetve némelyek eltévelyedtek a hittől. Kegyelem veletek! Ámen.


2 Timóteushoz 1:5
Eszembe jut a benned levő, képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban, majd anyádban, Eunikében lakozott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan.


2 Timóteushoz 1:12
Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és meg vagyok győződve róla, hogy a nála letett kincsemet meg tudja őrizni arra a napra.


2 Timóteushoz 1:13
Legyen példád az egészséges beszéd, amelyet tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.


2 Timóteushoz 2:13
Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja.


2 Timóteushoz 2:18
akik az igazságtól eltévelyedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyek hitét.


2 Timóteushoz 2:22
Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld, hanem kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat.


2 Timóteushoz 3:8
Miként pedig Jannész és Jambrész ellenállt Mózesnek, úgy ezek is ellene állnak az igazságnak, megromlott elméjű, hitre nézve megbízhatatlan emberek.


2 Timóteushoz 3:10
Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, állhatatosságomat,


2 Timóteushoz 3:15
mivelhogy gyermekségedtől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.


2 Timóteushoz 4:7
Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.


Titushoz 1:1
Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hitéért és a kegyesség szerint való igazságnak megismeréséért,


Titushoz 1:3
a maga idejében pedig kijelentette az igehirdetés által, amelyet rám bízott a mi megtartó Istenünk parancsolata szerint. Titusznak, a közös hit szerint való igaz gyermekemnek:


Titushoz 1:13
Ez a bizonyság igaz, azért kímélet nélkül intsd őket, hogy a hitben egészségesek legyenek.


Titushoz 1:15
Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, mert elméjük és lelkiismeretük beszennyeződött.


Titushoz 2:2
hogy az idős emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, állhatatosságban egészségesek.


Titushoz 3:15
Köszöntenek téged mindnyájan, akik velem vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben. Kegyelem mindnyájatokkal!


Filemonhoz 1:5
mert hallok a te szeretetedről és hitedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned –,


Filemonhoz 1:6
hogy hited közössége hatékony legyen mindannak a jónak a megismerésében, ami Krisztusért van bennünk.


Zsidókhoz 3:1
Azért, szent testvérek, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra,


Zsidókhoz 3:12
Vigyázzatok, testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon,


Zsidókhoz 3:19
Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt.


Zsidókhoz 4:2
Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, miként azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.


Zsidókhoz 4:14
Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.


Zsidókhoz 6:1
Ezért elhagyva a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük el újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek,


Zsidókhoz 6:12
hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és béketűrés által öröklik az ígéreteket.


Zsidókhoz 10:22
járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől,


Zsidókhoz 10:23
és testük meg van mosva tiszta vízzel. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett.


Zsidókhoz 10:38
Az igaz ember pedig hitből él, de ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.


Zsidókhoz 10:39
De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.


Zsidókhoz 11:1
A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés.


Zsidókhoz 11:3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.


Zsidókhoz 11:4
Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, s ezáltal bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, mert Isten bizonyságot tett az ő ajándékáról, és így még halála után is beszél.


Zsidókhoz 11:5
Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert Isten elragadta őt. Mert elragadtatása előtt bizonyságot nyert arról, hogy kedves Isten előtt.


Zsidókhoz 11:6
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.


Zsidókhoz 11:7
Hit által kapta az intést Nóé a még nem látott dolgok felől, és istenfélelmében házanépe megmentésére bárkát készített. E hite által elítélte e világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.


Zsidókhoz 11:8
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és kiment, nem tudva, hova megy.


Zsidókhoz 11:9
Hit által vándorolt az ígéret földjén, mint idegenben, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyannak az ígéretnek az örököseivel.


Zsidókhoz 11:11
Hit által nyert erőt Sára is a magzat foganására, és életkora ellenére szült, mivel hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.


Zsidókhoz 11:13
Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön.


Zsidókhoz 11:17
Hit által áldozta volna fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és az egyszülöttjét vitte áldozatul, ő, aki az ígéreteket kapta,


Zsidókhoz 11:20
Hit által áldotta meg Izsák Jákóbot és Ézsaut az eljövendőkre nézve.


Zsidókhoz 11:21
Hit által áldotta meg a haldokló Jákób József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott.


Zsidókhoz 11:22
Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kivonulásáról, és rendelkezett a teteme felől.


Zsidókhoz 11:23
Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig a szülei, mivel látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától.


Zsidókhoz 11:24
Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának mondják.


Zsidókhoz 11:27
Hit által hagyta ott Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mintha látta volna a láthatatlant.


Zsidókhoz 11:28
Hit által készítette el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy az öldöklő ne érintse elsőszülötteiket.


Zsidókhoz 11:29
Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor az egyiptomiak is megpróbálták ezt, elmerültek.


Zsidókhoz 11:30
Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azt hét napon át.


Zsidókhoz 11:31
Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a parázna nő, amikor befogadta a kémeket békességgel.


Zsidókhoz 11:33
Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be,


Zsidókhoz 11:39
És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.


Zsidókhoz 12:2
Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült.


Zsidókhoz 13:7
Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten beszédét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket!


Jakab 1:3
tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.


Jakab 1:6
De kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide-oda hány.


Jakab 2:1
Testvéreim, a mi dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek ne legyen személyválogató.


Jakab 2:5
Halljátok meg, szeretett testvéreim: nemde Isten választotta ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek a hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?


Jakab 2:14
Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei pedig nincsenek? Vajon megtarthatja-e őt a hite?


Jakab 2:17
Így a hit is, ha nincsenek cselekedetei, halott önmagában.


Jakab 2:18
De mondhatja valaki: Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te cselekedetek nélküli hitedet, én pedig megmutatom neked az én cselekedeteimből a hitemet.


Jakab 2:20
Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül hasznavehetetlen?


Jakab 2:22
Látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit.


Jakab 2:23
És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám Istennek, és tulajdoníttatott az neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.


Jakab 2:24
Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.


Jakab 2:26
Mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül.


Jakab 5:15
És a hitből fakadó imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnöket követett is el, bocsánatot nyer.


1 Péter 1:5
akiket Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.


1 Péter 1:7
hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor.


1 Péter 1:9
elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét.


1 Péter 1:21
akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.


1 Péter 2:7
Nektek tehát, akik hisztek, drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett,


1 Péter 5:9
Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban.


2 Péter 1:1
Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak az igazsága által:


2 Péter 1:5
Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még erényt, az erényhez ismeretet,


1 János 4:16
És mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.


1 János 5:4
Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.


1 János 5:10
aki hisz Isten Fiában, az magában hordozza a bizonyságtételt. Aki nem hisz Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tett az ő Fiáról.


2 János 1:7
Mert sok hitető jött erre a világra, akik nem vallják Jézust testben eljött Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.


Júdás 1:3
Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösségről, szükségesnek tartottam buzdítóan írni, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott.


Júdás 1:5
Emlékeztetni akarlak titeket – jóllehet egyszer már mindezt megismertétek –, hogy amikor az Úr a népet Egyiptom földjéről kiszabadította, azokat, akik nem hittek, később elpusztította.


Júdás 1:20
Ti pedig, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által,


Jelenések 2:13
tudom, hogy hol laksz, ahol a Sátán trónja van, de nevemet megtartod, és nem tagadtad meg hitemet azokban a napokban sem, amikor megölték hű tanúmat, Antipászt nálatok, ahol a Sátán lakik.


Jelenések 2:19
tudom a te dolgaidat, szeretetedet, hitedet, szolgálatodat, kitartásodat, és hogy az utóbbi cselekedeteid többek az elsőknél.


Jelenések 13:10
Ha valaki mást fogságba vet, azt fogságba viszik, ha valaki fegyverrel öl, fegyver által kell meghalnia. Itt van helye a szentek hosszútűrésének és hitének.


Jelenések 14:12
Itt van helye a szentek hosszútűrésének, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét!


Jelenések 21:8
A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztályrésze a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz; ez a második halál.


Hungarian Bible (KSZE) 2011
No info