A A A A A


Keresés

Máté 5:9
Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai.


Máté 10:13
És ha méltó rá az a ház, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok.


Máté 10:34
Ne gondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a földre; nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot.


Márk 9:50
Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt neki? Legyen bennetek só, és legyetek békességben egymással.


Lukács 1:79
hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa!


Lukács 2:14
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!


Lukács 2:29
Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat a te beszéded szerint békességben,


Lukács 7:50
Az asszonynak pedig azt mondta: A te hited megtartott téged. Menj el békességgel!


Lukács 8:48
Ő pedig azt mondta neki: Leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel!


Lukács 10:5
Amikor bementek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak!


Lukács 10:6
És ha ott a békesség fia lakik, békességetek megnyugszik majd rajta, ha pedig nem, visszatér rátok.


Lukács 12:51
Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek, sokkal inkább meghasonlást.


Lukács 14:32
Mert különben amikor még az távol van, követséget küld, hogy megkérdezze a békefeltételeket.


Lukács 19:38
Ezt kiáltották: Áldott a Király, aki az Úr nevében jön! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!


Lukács 19:42
és ezt mondta: Vajha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől!


Lukács 24:36
Miközben ezekről beszéltek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: Békesség nektek!


János 14:27
Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen!


János 16:33
Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot.


János 20:19
Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: Békesség nektek!


János 20:21
Majd ismét azt mondta nekik Jézus: Békesség nektek! Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket.


János 20:26
Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtó zárva volt, Jézus bement, megállt középen, és azt mondta: Békesség nektek!


Apostolok 7:26
Másnap éppen akkor jelent meg köztük, amikor összevesztek, és békességre intette őket, ezt mondva: Férfiak, atyafiak vagytok, miért bántjátok egymást?


Apostolok 9:31
Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt; az Úr félelmében épültek és jártak, és a Szentlélek vigasztalása által számban gyarapodtak.


Apostolok 10:36
Ez az az ige, amelyet Izráel fiainak küldött, békességet hirdetve Jézus Krisztus által, aki mindenek Ura.


Apostolok 15:33
Egy ideig ott maradtak, majd a testvérek békességgel elbocsátották őket azokhoz, akik küldték őket.


Apostolok 16:36
A tömlöctartó pedig tudtára adta ezt az üzenetet Pálnak: A bírák ideküldtek, hogy bocsássalak el titeket, most tehát távozhattok, menjetek el békességgel!


Rómaiakhoz 1:7
Isten minden szerettének és elhívott szentjeinek, akik Rómában vannak. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Rómaiakhoz 2:10
ámde dicsőség, tisztesség és békesség illet minden jót cselekvőt, zsidót először, de görögöt is,


Rómaiakhoz 3:17
és a békesség útját nem ismerik.


Rómaiakhoz 5:1
Mivel tehát hit által igazultunk meg, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 8:6
Mert a test szerinti gondolkozás halál, a Lélek szerinti gondolkozás pedig élet és békesség.


Rómaiakhoz 9:22
Isten pedig, amikor meg akarta mutatni az ő haragját, és meg akarta ismertetni az ő hatalmát, nagy béketűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre készültek,


Rómaiakhoz 12:18
Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.


Rómaiakhoz 14:17
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm.


Rómaiakhoz 14:19
Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók.


Rómaiakhoz 15:13
A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.


Rómaiakhoz 15:33
A békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal! Ámen.


Rómaiakhoz 16:20
A békesség Istene pedig hamarosan összetöri a Sátánt a lábatok alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.


1 Korintusi 1:3
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Korintusi 7:15
Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el, mert az ilyen dolgokban a férfi vagy az asszony nincs szolgaság alá vetve, hiszen Isten békességre hívott el minket.


1 Korintusi 14:33
Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Mint ahogy a szentek minden gyülekezetében,


1 Korintusi 16:11
Tehát senki se nézze le, hanem indítsátok útnak békességgel, hogy hozzám jöjjön, mert várom a testvérekkel együtt.


2 Korintusi 1:2
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 13:11
Végezetül, testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy értelemre, éljetek békességben, és a szeretet és békesség Istene lesz veletek.


Galatákhoz 1:3
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól,


Galatákhoz 5:22
De a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség,


Galatákhoz 6:16
Azoknak, akik e szabály szerint élnek, és Isten Izráelének békesség és irgalom.


Efézusiakhoz 1:2
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Efézusiakhoz 2:14
Mert ő a mi békességünk, aki a kettőt eggyé tette, és ledöntötte a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében.


Efézusiakhoz 2:15
A tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában.


Efézusiakhoz 2:17
eljött, és békességet hirdetett nektek, távolvalóknak és békességet a közelvalóknak.


Efézusiakhoz 4:3
és igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében.


Efézusiakhoz 6:15
és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját.


Efézusiakhoz 6:23
Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!


Filippiekhez 1:2
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 4:7
És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.


Filippiekhez 4:9
Amiket tanultatok, hallottatok és láttatok is tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz.


Kolosséiakhoz 1:2
a Ko losséban levő szenteknek és hívő testvéreknek Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Kolosséiakhoz 1:20
és hogy általa békéltessen meg mindent magával úgy a földön, mint a mennyben, békességet szerezve keresztjének vére által.


Kolosséiakhoz 3:15
És a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhívattatok egy testben, és háládatosak legyetek.


1 Tesszalonika 1:1
Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikai gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban: Kegyelem nektek és békesség.


1 Tesszalonika 5:3
Mert amikor ezt mondják: „Békesség és biztonság”, akkor tör rájuk hirtelen a végveszély, mint a szülési fájdalom a várandós asszonyra, és már nem menekülnek meg.


1 Tesszalonika 5:13
munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Éljetek egymással békességben!


1 Tesszalonika 5:23
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és őrizze meg a ti egész valótokat, mind lelketeket, mind testeteket feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.


2 Tesszalonika 1:2
Kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Tesszalonika 3:16
Maga a békesség Ura adjon nektek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!


1 Timóteushoz 1:2
Timóteusnak, igaz gyermekemnek a hitben: Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


1 Timóteushoz 6:11
De te, Isten embere, kerüld ezeket, viszont törekedj az igazságra, az istenfélelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelídségre.


2 Timóteushoz 1:2
Timóteusnak, szeretett gyermekemnek: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


2 Timóteushoz 2:22
Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld, hanem kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat.


2 Timóteushoz 4:2
Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.


Titushoz 1:4
Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.


Filemonhoz 1:3
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Zsidókhoz 6:12
hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és béketűrés által öröklik az ígéreteket.


Zsidókhoz 7:2
Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből, aki – ha a nevét magyarázzuk – először is az igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz a békesség királya,


Zsidókhoz 10:36
Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet.


Zsidókhoz 11:31
Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a parázna nő, amikor befogadta a kémeket békességgel.


Zsidókhoz 12:11
Semmilyen fenyítés nem látszik jelenleg örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik megedződtek általa.


Zsidókhoz 12:14
Törekedjetek mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat,


Zsidókhoz 13:20
A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által felhozta a halálból a juhok nagy pásztorát, Jézust, a mi Urunkat,


Jakab 2:16
és közületek valaki ezt mondja nekik: „Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól”, de nem adjátok meg nekik, amire szüksége van a testnek, mit használ az?


Jakab 3:17
A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.


Jakab 3:18
Az igazság gyümölcsének magvát pedig békességben vetik el a békességszerzőknek.


1 Péter 1:2
akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelésében engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen.


1 Péter 3:11
forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet és kövesse.


1 Péter 5:14
Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.


2 Péter 1:2
Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében.


2 Péter 3:14
Azért, szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.


2 János 1:3
Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atya Fiától igazsággal és szeretettel.


3 János 1:14
hanem remélem, hogy csakhamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. (15) Békesség neked! Köszöntenek téged barátaid. Köszöntsd barátainkat név szerint.


Júdás 1:2
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen.


Jelenések 1:4
János az Ázsiában levő hét gyülekezetnek: Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik a trónja előtt vannak,


Jelenések 1:9
Én, János, testvéretek és társatok a Jézusban való szenvedésben, a királyságban és a béketűrésben, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten beszédéért és Jézus bizonyságtételéért.


Jelenések 6:4
És előjött egy másik, vörös ló, és annak, aki azon ült, megadatott, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatott annak egy nagy kard.


Hungarian Bible (KSZE) 2011
No info