Instagram
English
A A A A A


Keresés

Lukács 1:28
Bement hozzá az angyal, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.”


Lukács 4:22
Mindnyájan igazat adtak neki, és csodálkoztak a kegyelem igéin, amelyek ajkáról fakadtak. Aztán így szóltak: „Nem József fia ez?”


János 1:14
Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal.


János 1:16
Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre halmozva.


János 1:17
Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg.


Apostolok 4:33
Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról; és bőséges volt a kegyelem mindnyájukban.


Apostolok 6:8
István pedig, telve kegyelemmel és erővel, csodákat és nagy jeleket művelt a nép között.


Rómaiakhoz 1:7
Isten összes szeretteinek, akik Rómában vannak, a meghívott szenteknek. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!


Rómaiakhoz 4:4
Márpedig aki tetteket visz végbe, annak a bért nem kegyelemből számítják be, hanem a tartozás kiegyenlítéseként.


Rómaiakhoz 4:16
Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, és az ígéret biztos legyen minden utód számára, nemcsak azoknak, akik a törvényből valók, hanem azoknak is, akik Ábrahám hitéből valók, aki mindnyájunknak atyja


Rómaiakhoz 5:2
Őáltala megnyílt számunkra az út a hit által a kegyelemhez, amelyben kitartunk, és dicsekszünk Isten dicsőségének reménysége alapján.


Rómaiakhoz 5:15
De nem úgy áll a dolog a kegyelem ajándékával, mint a bűnbeeséssel. Ha ugyanis sok ember meghalt egynek bűnbeesése következtében, Isten kegyelme, és az egy embernek, Jézus Krisztusnak a kegyelmében nyert ajándék még sokkal bőségesebben kiáradt sokakra.


Rómaiakhoz 5:16
Az ajándékkal pedig nem úgy van, mint annak az egy bűnösnek a tettével; mert az egy miatt való ítélet büntetést eredményez, a kegyelem azonban sok vétekből a megigazulásra vezet.


Rómaiakhoz 5:17
Mert ha a halál uralomra jutott egy által, egynek a bűnbeesése miatt, akkor sokkal inkább uralkodnak majd az életben az egy Jézus Krisztus által mindazok, akik megkapják a kegyelem és a megigazulás ajándékának a bőségét.


Rómaiakhoz 5:20
A törvény azért jött közbe, hogy a bűnözés fokozódjék; amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem,


Rómaiakhoz 5:21
hogy amint a bűn halált hozva uralkodott, úgy uralkodjék a kegyelem is a megigazulás által az örök életre a mi Urunk, Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:1
Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál bőségesebb legyen?


Rómaiakhoz 6:14
Mert a bűn nem fog uralkodni rajtatok, hisz nem vagytok már a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt.


Rómaiakhoz 6:15
Mi következik tehát ebből? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem alatt vagyunk? Semmi esetre sem!


Rómaiakhoz 11:5
Éppígy a jelenben is van maradék a kegyelemből való kiválasztás alapján.


Rómaiakhoz 11:6
De ha kegyelemből, akkor már nem tettek fejében; különben a kegyelem már nem volna kegyelem.


Rómaiakhoz 12:3
Azt mondom ugyanis mindegyikteknek a nekem adott kegyelemnél fogva, hogy senki se gondoljon magáról a kelleténél többet; hanem józanul gondolkodjék, mindenki a hit mértéke szerint, amelyet Isten juttatott neki.


Rómaiakhoz 12:6
Különböző adományaink vannak a nekünk adott kegyelemnek megfelelően: ha prófétaság, akkor gyakoroljuk a hit mértéke szerint;


Rómaiakhoz 15:15
Itt-ott merészebben írtam nektek, testvérek, hogy emlékeztesselek titeket bizonyos dolgokra. Annak a kegyelemnek erejében tettem ezt, amit Isten adott nekem,


1 Korintusi 1:3
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 1:2
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!


2 Korintusi 1:15
Ezzel a bizalommal akartam hozzátok menni a múltkor, hogy másodízben legyen részetek a kegyelemben,


2 Korintusi 4:15
Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradása miatt egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére.


Galatákhoz 1:3
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.


Galatákhoz 5:4
Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvényben keresitek a megigazulást, kiestetek a kegyelemből.


Efézusiakhoz 1:2
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!


Efézusiakhoz 2:5
noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett — kegyelemből üdvözültetek —,


Efézusiakhoz 2:8
Mert kegyelemből üdvözültetek a hit által. Ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka:


Efézusiakhoz 3:8
Nekem, az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül ez a kegyelem: hirdetni a nemzeteknek Krisztus felfoghatatlan gazdagságát,


Efézusiakhoz 6:24
Kegyelem mindazoknak, akik meg nem fogyatkozó szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust!


Filippiekhez 1:2
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!


Filippiekhez 1:7
Illő is, hogy így gondolkozzam mindnyájatokról, mert szívembe zártalak titeket, akik a bilincseimben, valamint az evangélium védelmezésében és megerősítésében mindannyian részesei vagytok a nekem juttatott kegyelemnek.


Kolosséiakhoz 1:2
a Kolosszében élő szent és hívő testvéreknek Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól!


Kolosséiakhoz 4:18
A köszöntést magam, Pál, saját kezemmel írom. Emlékezzetek meg bilincseimről! Kegyelem veletek!


1 Tesszalonika 1:1
Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikiek egyházának, amely az Atyaistenben és az Úr Jézus Krisztusban él. Kegyelem nektek és békesség!


2 Tesszalonika 1:2
Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!


2 Tesszalonika 2:16
Urunk, Jézus Krisztus pedig, és Isten, a mi Atyánk, aki szeret minket, s örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk kegyelemben,


1 Timóteushoz 1:2
Timóteusnak, édes fiának a hitben. Kegyelem, irgalom és béke az Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!


1 Timóteushoz 6:21
amelyet némelyek elfogadtak, és a hittől elszakadtak. Kegyelem veletek!


2 Timóteushoz 1:2
Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom és béke az Atyaistentől, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!


2 Timóteushoz 2:1
Fiam, légy tehát erős a Jézus Krisztusban levő kegyelem által,


2 Timóteushoz 4:22
Az Úr legyen a lelkeddel! Kegyelem veletek!


Titushoz 1:4
Títusznak, a közös hit révén szeretett fiának. Kegyelem és békesség az Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől!


Titushoz 3:15
Köszöntenek a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben! Kegyelem legyen mindnyájatokkal!


Filemonhoz 1:3
Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!


Zsidókhoz 4:16
Járuljunk ezért bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk az alkalmas időben való segítségre.


Zsidókhoz 10:29
Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát megtapossa, és a szövetség vérét, mely által megszentelődött, megszentségteleníti, s a kegyelem Lelkét kigúnyolja? (Kiv 24,8)


Zsidókhoz 13:9
Sokféle és idegen tanítással ne engedjétek magatokat félrevezetni; mert legjobb, ha a szívet kegyelemmel erősítjük meg, nem pedig olyan ételekkel, amelyek nem használnak az azokkal élőknek.


Zsidókhoz 13:25
Kegyelem mindnyájatokkal!


1 Péter 1:2
az Atyaisten előretudása szerint, a Lélektől eredő megszentelésben, hogy Jézus Krisztusnak engedelmeskedjenek, és az ő vére hintse meg őket. A kegyelem és béke gyarapodjék bennetek!


1 Péter 1:10
Ezt az üdvösséget vizsgálták és kutatták a próféták, akik a bennetek megvalósuló kegyelemről jövendöltek,


1 Péter 1:13
Ezért tehát övezzétek fel elmétek derekát, legyetek józanok, és bízzatok tökéletesen a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor felajánlanak nektek;


1 Péter 2:19
Mert kegyelem az, ha valaki Isten iránti lelkiismeretességből igazságtalanul szenvedve tűri a gyötrelmeket.


1 Péter 3:7
De ti is, férfiak, megértőek legyetek asszonyaitokkal, becsüljétek meg őket, mint a gyengébb asszonyi nemet, és mint társörököseiteket a kegyelemből való életben, hogy imádságotoknak ne legyen akadálya.


1 Péter 5:10
Minden kegyelem Istene pedig, aki meghívott titeket az ő örök dicsőségére Jézus Krisztus által, maga fog titeket — miután kissé szenvedtetek — tökéletesíteni, megerősíteni, megszilárdítani és megalapozni.


2 Péter 1:2
Kegyelem és békesség töltsön el benneteket Isten és a mi Urunk Jézus ismeretében!


2 Péter 3:18
Sőt, inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Neki legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján! Ámen.


2 János 1:3
Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atyaistentől és Jézus Krisztustól, az Atyának Fiától igazságban és szeretetben!


Jelenések 1:4
János a hét egyháznak, amelyek Ázsiában vannak. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van és aki volt és aki eljövendő; és a hét szellemtől, akik az ő trónja előtt vannak; (Kiv 3,14G)


Hungarian Bible (KNB) 1997
© Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat