A A A A A


Keresés

Máté 1:21
Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.”


Máté 3:6
Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket.


Máté 9:2
Ekkor íme, odahoztak hozzá egy ágyon fekvő bénát. A hitüket látva Jézus azt mondta a bénának: „Bízzál, fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.”


Máté 9:5
Ugyan mi könnyebb, azt mondani: ‘Bocsánatot nyertek bűneid’, vagy azt mondani: ‘Kelj föl és járj’?


Máté 9:6
Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani — s ekkor a bénához fordult —: Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!”


Máté 9:10
Történt pedig, hogy amikor asztalhoz telepedett a házban, sok vámos és bűnös jött, és asztalhoz ült Jézussal és tanítványaival együtt.


Máté 9:11
Ezt látva a farizeusok megkérdezték a tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?”


Máté 9:13
Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: ‘Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot’. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.” (Óz 6,6)


Máté 11:19
Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt mondják: ‘Íme, a falánk és borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja!’ De a bölcsesség igazolást nyer a tettei által.”


Máté 12:31
Ezért mondom nektek: Az emberek minden bűne és káromlása bocsánatot nyer, de ha valaki a Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot.


Máté 23:30
s azt mondjátok: ‘Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűntársaik a próféták vérében.’


Máté 26:28
mert ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. (Kiv 24,8; Jer 31,31)


Máté 26:45
Aztán odament a tanítványokhoz és azt mondta nekik: „Aludjatok már és nyugodjatok! Íme, elközelgett az óra, és az Emberfiát a bűnösök kezébe adják.


Márk 1:4
János megjelent a pusztában: keresztelt és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.


Márk 1:5
Kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek mindnyájan. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, miután megvallották bűneiket.


Márk 1:15
Azt mondta: „Betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”


Márk 2:5
A hitüket látva Jézus így szólt a bénához: „Fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.”


Márk 2:7
„Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnöket más, mint egyedül az Isten?”


Márk 2:9
Mi könnyebb, azt mondani a bénának: ‘Bocsánatot nyertek bűneid’, vagy azt mondani: ‘Kelj föl, vedd ágyadat és járj’?


Márk 2:10
Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani — ekkor a bénához fordult: —


Márk 2:15
Mikor később asztalhoz ült ennek a házában, sok vámos és bűnös telepedett le Jézussal és tanítványaival együtt; sokan voltak ugyanis, akik követték őt.


Márk 2:16
Az írástudók és a farizeusok, azt látva, hogy a bűnösökkel és vámosokkal eszik, megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?”


Márk 2:17
Jézus meghallotta és azt mondta nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.”


Márk 4:12
hogy nézvén nézzenek és ne lássanak, hallván halljanak és ne értsenek; nehogy megtérjenek és bűneik bocsánatot nyerjenek”. (Iz 6,9-10)


Márk 6:12
Azok elmentek, és hirdették, hogy tartsanak bűnbánatot.


Márk 8:38
Mert aki szégyell engem és az én igéimet ebben a házasságtörő és bűnös korban, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.”


Márk 14:41
Majd harmadszor is odajött, és azt mondta nekik: „Aludjatok már és nyugodjatok! Elég, eljött az óra! Íme, az Emberfiát a bűnösök kezébe adják.


Lukács 1:77
és népét az üdvösség ismeretére tanítsd, bűneik bocsánatára,


Lukács 3:3
S ő elment a Jordán egész környékére, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára,


Lukács 5:8
Ennek láttára Simon Péter Jézus lábaihoz borult és így szólt: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!”


Lukács 5:20
Ő pedig, amikor látta a hitüket, ezt mondta: „Ember! Bocsánatot nyertek a bűneid.”


Lukács 5:21
Az írástudók és farizeusok erre gondolkodni kezdtek: „Kicsoda ez, hogy így káromkodik? Megbocsáthatja-e a bűnöket más, mint az Isten?”


Lukács 5:23
Mi könnyebb, azt mondani: ‘Bocsánatot nyertek bűneid’, vagy azt mondani: ‘Kelj fel, és járj’?


Lukács 5:24
Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani — így szólt a bénához: — Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza.”


Lukács 5:30
A farizeusok és az írástudók felháborodva megkérdezték a tanítványait: „Miért esztek és isztok a vámosokkal és bűnösökkel?”


Lukács 5:32
Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a bűnbánatra.”


Lukács 6:32
Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.


Lukács 6:33
És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.


Lukács 6:34
És ha azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.


Lukács 7:34
Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt mondjátok: ‘Íme, a falánk és borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja!’


Lukács 7:37
És íme, egy bűnös asszony a városból, amint megtudta, hogy a farizeus házában étkezik, kenetet hozott egy alabástrom edényben.


Lukács 7:39
Amikor a farizeus, aki meghívta, látta ezt, így szólt magában: „Ha ez próféta volna, bizonyára tudná, kicsoda és miféle asszony ez, aki őt érinti, vagyis hogy bűnös.”


Lukács 7:47
Azért mondom neked: Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, kevéssé szeret.”


Lukács 7:48
Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid.”


Lukács 7:49
Erre az asztaltársak ezt kezdték mondogatni magukban: „Kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?”


Lukács 10:13
Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a bennetek végbement csodák, már régen zsákban és hamuban ülve tartottak volna bűnbánatot.


Lukács 11:4
és bocsásd meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek, és ne vígy minket kísértésbe.”


Lukács 11:32
A ninivei férfiak felállnak majd az ítéleten e nemzedékkel, és elítélik, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; és íme, nagyobb van itt Jónásnál. (Jón 3,5)


Lukács 13:2
Ő ezt felelte nekik: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel mindezt elszenvedték?


Lukács 13:3
Mondom nektek: Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek.


Lukács 13:5
Mondom nektek: Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek.”


Lukács 15:1
A vámosok és bűnösök is mindnyájan odamentek hozzá, hogy hallgassák.


Lukács 15:2
A farizeusok és az írástudók azonban méltatlankodtak: „Ez bűnösökkel áll szóba és velük eszik.”


Lukács 15:7
Mondom nektek: éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben is egy megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Példabeszéd az elveszett drachmáról


Lukács 15:10
Mondom nektek: hasonló öröm lesz Isten angyalainak színe előtt egy megtérő bűnös miatt.”


Lukács 16:30
Az erre így könyörgött: ‘Nem úgy, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, bűnbánatot tartanak.’


Lukács 18:13
A vámos pedig távol állt meg, nem merte a szemét sem az égre emelni. Mellét verve így szólt: ‘Istenem! Légy irgalmas nekem, bűnösnek!’


Lukács 19:7
Akik ezt látták, mindannyian zúgolódva mondták: „Bűnös embernél száll meg!”


Lukács 24:7
‘Az Emberfiának a bűnös emberek kezébe kell kerülnie, hogy megfeszítsék, de harmadnapra föltámad.’”


Lukács 24:47
A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden népnek.


János 1:29
Másnap látta, hogy Jézus közeledik hozzá. Erre így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!


János 8:7
Amikor azok tovább faggatták őt, fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ.”


János 8:21
Majd ismét szólt hozzájuk: „Elmegyek, és keresni fogtok, de meghaltok bűnötökben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”


János 8:24
Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.”


János 8:34
Jézus így szólt: „Bizony, bizony mondom nektek: Mindaz, aki bűnt cselekszik, szolga.


János 8:46
Ki vádolhat engem közületek bűnnel? Ha igazságot mondok nektek, miért nem hisztek nekem?


János 9:16
Azt mondták erre néhányan a farizeusok közül: „Nem Istentől való ez az ember, aki a szombatot nem tartja meg!” Mások azt mondták: „Hogyan cselekedhet bűnös ember ilyen csodajeleket?” És szakadás támadt köztük.


János 9:24
Másodszor is előhívták tehát az embert, aki vak volt, és azt mondták neki: „Adj dicsőséget Istennek! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.”


János 9:25
Ő azt felelte: „Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok.”


János 9:31
Tudjuk, hogy Isten a bűnösöket nem hallgatja meg, de aki istenfélő, és megteszi az ő akaratát, azt meghallgatja.


János 9:34
Azok azt felelték neki: „Mindenestől bűnben születtél, és te oktatsz minket?” És kidobták őt.


János 9:41
Jézus ezt válaszolta: „Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ti azonban azt mondjátok most: ‘Látunk.’ Ezért megmarad a bűnötök.”


János 15:22
Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nekik, nem volna vétkük, de most nincs mentségük a bűneikre.


János 15:24
Ha nem műveltem volna közöttük olyan tetteket, amilyeneket senki más nem művelt, nem volna bűnük. De most láttak, s mégis gyűlöltek engem is, Atyámat is.


János 16:8
Ő, amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságosságról és az ítéletről:


János 16:9
vagyis a bűnről, hogy nem hisznek bennem;


János 19:11
Jézus azt felelte: „Semmi hatalmad sem volna felettem, ha onnan felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem kezedbe adott, nagyobb a bűne.”


János 20:23
Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.”


Apostolok 2:38
Péter azt felelte nekik: „Tartsatok bűnbánatot, és mindegyiktek keresztelkedjék meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára; akkor megkapjátok ajándékul a Szentlelket.


Apostolok 3:19
Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröljék bűneiteket,


Apostolok 5:31
Isten fejedelemmé és üdvözítővé emelte őt jobbjával, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot adjon Izraelnek.


Apostolok 7:60
Amikor pedig térdre esett, fennhangon azt kiáltotta: „Uram, ne tulajdonítsd ezt nekik bűnül!” Amint ezt kimondta, elszenderült az Úrban.


Apostolok 10:43
Róla tesz tanúságot az összes próféta, hogy az ő neve által mindenki elnyeri a bűnök bocsánatát, aki csak hisz benne.”


Apostolok 11:18
Mikor ezeket meghallották, megnyugodtak, és így magasztalták Istent: „Tehát a pogányoknak is megadta Isten az életadó bűnbánatot!”


Apostolok 13:24
akinek eljövetele előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. (Lk 3,3)


Apostolok 13:38
Vegyétek tehát tudomásul férfiak, testvérek, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és hogy mindattól, amitől Mózes törvénye által meg nem igazulhattatok,


Apostolok 17:30
Isten elviselte ennek a tudatlanságnak az idejét, most azonban hirdeti, hogy mindnyájunknak bűnbánatot kell tartani mindenütt,


Apostolok 18:14
Mielőtt azonban Pál szóra nyitotta volna száját, Gallió így szólt a zsidókhoz: „Zsidó férfiak! Türelemmel lennék hozzátok annak rendje s módja szerint, ha csakugyan valami törvénytelenségről vagy nagyon gonosz bűntettről volna szó.


Apostolok 19:4
Erre Pál azt mondta: „János a bűnbánat keresztségével keresztelte a népet, s azt mondta, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban.”


Apostolok 22:16
Most pedig miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, és hívd segítségül az Ő nevét!’


Apostolok 23:29
Úgy láttam, hogy törvényüknek vitás kérdései miatt vádolják, de semmi bűne sincs, ami miatt halált vagy bilincset érdemelne.


Apostolok 25:16
Azt feleltem nekik: A rómaiaknak nem szokásuk, hogy elítéljenek valakit, amíg a vádlottat nem szembesítették vádlóival, és lehetőséget nem adtak neki az önvédelemre, hogy a bűntettek alól tisztázza magát.


Apostolok 26:18
hogy megnyisd szemüket, s hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából Istenhez térjenek, s így elnyerjék a bűnök bocsánatát, és az örökrészt a szentek között a bennem való hit által.’


Apostolok 26:20
Először a Damaszkuszban levőknek, aztán Jeruzsálemben és Júdea egész tartományában, végül a pogányoknak hirdettem, hogy tartsanak bűnbánatot, és térjenek Istenhez, végezzék a bűnbánat méltó cselekedeteit.


Rómaiakhoz 3:7
De ha Isten igazsága az én hazugságom révén bővelkedik az ő dicsőségére, akkor miért sújt engem az ítélet, mint bűnöst?


Rómaiakhoz 3:9
Hogyan áll tehát a dolog? Különbek vagyunk-e náluk? Semmiképpen sem. Az imént bizonyítottuk be, hogy a zsidók és a görögök mind alá vannak vetve a bűnnek,


Rómaiakhoz 3:20
Mert nincs az az ember, aki megigazul előtte a törvény tettei által. Hiszen a törvény csak megismerteti a bűnt. (Zsolt 143,2)


Rómaiakhoz 3:25
akit Isten rendelt vére által történő engesztelésül, a hit révén, hogy így kimutassa a maga igazvoltát, miután eltűrte az előző idő bűneit


Rómaiakhoz 4:5
Annak ellenben, aki nem visz végbe tetteket, hanem hisz abban, aki megigazulttá teszi a bűnöst, annak a hitet számítják be megigazulásul.


Rómaiakhoz 4:7
„Boldogok, akiknek gonoszsága bocsánatot nyert, és akiknek bűnei. be fannak födve.


Rómaiakhoz 4:8
Boldog az az ember, akinek az Úr nem számítja be bűneit”. (Zsolt 32,1-2)


Rómaiakhoz 4:25
aki bűneinkért átadatott, és megigazulásunkért feltámasztatott.


Rómaiakhoz 5:8
Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy abban az időben, amikor még bűnösök voltunk,


Rómaiakhoz 5:12
Egy ember által jött a bűn ebbe a világba, a bűn által pedig a halál, s így a halál átment minden emberre, mert mindenki vétkezett.


Rómaiakhoz 5:13
Bűn ugyanis volt a világon a törvény előtt is, de a bűnt nem számítják be, ha nincs törvény.


Rómaiakhoz 5:15
De nem úgy áll a dolog a kegyelem ajándékával, mint a bűnbeeséssel. Ha ugyanis sok ember meghalt egynek bűnbeesése következtében, Isten kegyelme, és az egy embernek, Jézus Krisztusnak a kegyelmében nyert ajándék még sokkal bőségesebben kiáradt sokakra.


Rómaiakhoz 5:16
Az ajándékkal pedig nem úgy van, mint annak az egy bűnösnek a tettével; mert az egy miatt való ítélet büntetést eredményez, a kegyelem azonban sok vétekből a megigazulásra vezet.


Rómaiakhoz 5:17
Mert ha a halál uralomra jutott egy által, egynek a bűnbeesése miatt, akkor sokkal inkább uralkodnak majd az életben az egy Jézus Krisztus által mindazok, akik megkapják a kegyelem és a megigazulás ajándékának a bőségét.


Rómaiakhoz 5:18
Amint tehát büntetés szállt minden emberre egynek a bűnbeesése miatt, úgy az életet adó megigazulásban is minden ember részesül egynek az igaz volta miatt.


Rómaiakhoz 5:19
Ahogyan ugyanis a sok ember bűnössé vált egy ember engedetlensége által, éppúgy a sok ember megigazulttá is válik egynek az engedelmessége által.


Rómaiakhoz 5:20
A törvény azért jött közbe, hogy a bűnözés fokozódjék; amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem,


Rómaiakhoz 5:21
hogy amint a bűn halált hozva uralkodott, úgy uralkodjék a kegyelem is a megigazulás által az örök életre a mi Urunk, Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:1
Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál bőségesebb legyen?


Rómaiakhoz 6:2
Semmi esetre sem. Mert mi, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan éljünk továbbra is benne?


Rómaiakhoz 6:6
Hisz tudjuk: a régi embert bennünk azért feszítették meg vele együtt, hogy a bűn teste elpusztuljon, s ne szolgáljunk többé a bűnnek.


Rómaiakhoz 6:7
Mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól.


Rómaiakhoz 6:10
Mert halála egyszer s mindenkorra való halál volt a bűnnek; az élete azonban élet az Istennek.


Rómaiakhoz 6:11
Ti is úgy tekintsétek tehát magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban.


Rómaiakhoz 6:12
Ne uralkodjék tehát a bűn halandó testetekben, ne engedelmeskedjetek kívánságainak,


Rómaiakhoz 6:13
de ne is adjátok oda tagjaitokat a bűnnek a gonoszság fegyvereiként, hanem mint akik a halottak közül életre keltetek, adjátok magatokat Istennek, s tagjaitokat is, mint az igazság fegyvereit, adjátok Istennek!


Rómaiakhoz 6:14
Mert a bűn nem fog uralkodni rajtatok, hisz nem vagytok már a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt.


Rómaiakhoz 6:16
Nem tudjátok, hogy ha valakinek odaadjátok magatokat szolgák gyanánt engedelmességre, akkor szolgái vagytok annak, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűné a halálra, vagy az engedelmességé a megigazulásra?


Rómaiakhoz 6:17
Hála legyen azonban Istennek, hogy bár szolgái voltatok a bűnnek, szívből engedelmesek lettetek annak a tanításnak, amelynek Isten átadott titeket,


Rómaiakhoz 6:18
s így megszabadultatok a bűntől, és az igazvolt szolgái lettetek.


Rómaiakhoz 6:20
Mert amíg a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok ugyan az igazságossággal szemben,


Rómaiakhoz 6:22
Most azonban, miután felszabadultatok a bűn alól, s Isten szolgái lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, aminek a vége az örök élet.


Rómaiakhoz 6:23
Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.


Rómaiakhoz 7:5
Amíg ugyanis a test szerint éltünk, a törvény folytán a bűnök szenvedélyei működtek tagjainkban, s azok a halálnak hoztak gyümölcsöt.


Rómaiakhoz 7:7
Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a törvény bűn? Semmi esetre sem! De a bűnt nem ismertem, csak a törvény által, mert a kívánságot nem ismertem volna, ha a törvény nem mondaná: „Ne kívánd!”. (Kiv 20,17)


Rómaiakhoz 7:8
De a bűn, mivel alkalmat kapott, a parancs által felkeltett bennem minden kívánságot; törvény nélkül ugyanis halott volt a bűn.


Rómaiakhoz 7:9
Valamikor én is törvény nélkül éltem, de amikor a parancs megérkezett, a bűn életre kelt,


Rómaiakhoz 7:11
Mert a bűn, amely alkalmat nyert, a parancs által megcsalt engem, és megölt általa.


Rómaiakhoz 7:13
Az lett hát a halálom, ami jó? Semmi esetre sem. Hanem a bűn, hogy bűnnek mutatkozzék, halálomat okozta olyasmivel, ami jó, és a bűn így még bűnösebb lett a parancs által.


Rómaiakhoz 7:14
Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én azonban testi vagyok, rabszolgája a bűnnek.


Rómaiakhoz 7:17
Így már nem is én cselekszem azt, hanem a bennem lakó bűn.


Rómaiakhoz 7:20
Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, már nem én teszem azt, hanem a bűn, amely bennem lakik.


Rómaiakhoz 7:23
de más törvényt érzek tagjaimban, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és a bűn törvényének foglyává tesz, amely tagjaimban van.


Rómaiakhoz 7:25
Hála legyen Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk által! Így tehát én magam az értelmem által Isten törvényének szolgálok, a test által azonban a bűn törvényének.


Rómaiakhoz 8:2
Mert a Krisztus Jézusban való élet Lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.


Rómaiakhoz 8:3
Ami ugyanis lehetetlen volt a törvénynek, mert a test erőtlenné tette, azt Isten megtette. Elküldte a bűn miatt saját Fiát a bűn testéhez hasonló testben, és kárhoztató ítéletet hozott a bűn ellen a testben,


Rómaiakhoz 8:10
Ha azonban Krisztus bennetek van, a test halott ugyan a bűn miatt, de a Lélek életet ad az igazságosság által.


Rómaiakhoz 11:27
S ez lesz velük a szövetségem, amikor elveszem a bűneiket”. (Jer 31,33-34)


Rómaiakhoz 14:23
Akinek azonban kétségei vannak, és mégis eszik, ítéletet von magára, mert cselekvése nem származik meggyőződésből. Bűn tehát mindaz, ami nem történik hitből eredő meggyőződésből.


1 Korintusi 4:4
Semmiben sem érzem ugyan magamat bűnösnek, de ez még nem tesz engem igazzá. Az Úr az, aki megítél engem.


1 Korintusi 6:18
Kerüljétek a paráznaságot! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testen kívül van; aki azonban paráználkodik, az a saját teste ellen vétkezik.


1 Korintusi 15:3
Mert mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam: hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint,


1 Korintusi 15:17
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a ti hitetek, és még mindig bűneitekben vagytok.


1 Korintusi 15:56
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.


2 Korintusi 5:19
Mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, úgy, hogy nem számította be bűneinket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.


2 Korintusi 5:21
Ő azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk őáltala.


2 Korintusi 11:7
Vagy talán bűnt követtem el akkor, amikor önmagamat megaláztam, hogy titeket fölmagasztaljalak, mikor Isten evangéliumát ingyen hirdettem nektek?


Galatákhoz 1:4
Ő feláldozta önmagát bűneinkért, hogy kiragadjon minket a jelen gonosz világból, Istenünknek és Atyánknak akarata szerint.


Galatákhoz 2:15
Mi természet szerint zsidók vagyunk, és nem a pogányok közül való bűnösök.


Galatákhoz 2:17
Hogyha mi, akik Krisztusban keresünk megigazulást, magunk is bűnösöknek bizonyulunk, vajon akkor Krisztus a bűn előmozdítója? Semmi esetre sem!


Galatákhoz 3:19
Mi tehát a törvény? A bűnök miatt hozták, amíg el nem jön az utód, akinek az ígéret szól. Angyalok által hirdették ki, közvetítő útján.


Galatákhoz 3:22
De az Írás mindent a bűn alá foglalt, hogy az ígéretet Jézus Krisztus hite által nyerjék el a hívők.


Galatákhoz 6:1
Testvérek, ha valakit valamilyen bűnben tetten is érnek, ti, akik lelkiek vagytok, oktassátok az ilyet a szelídség szellemében; de ügyelj magadra, nehogy te is kísértésbe ess.


Efézusiakhoz 1:7
Benne van számunkra a megváltás az ő vére által, a bűnök bocsánata, kegyelme gazdagságának megfelelően,


Efézusiakhoz 2:1
És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt,


Efézusiakhoz 2:5
noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett — kegyelemből üdvözültetek —,


Efézusiakhoz 5:7
Ne legyetek tehát bűneik részesei.


Kolosséiakhoz 1:14
Benne van a mi megváltásunk, a bűnök bocsánata.


1 Tesszalonika 2:16
és megtiltják nekünk, hogy a pogányokhoz beszéljünk, nehogy üdvözüljenek. Így mindenkor betöltik bűneik mértékét, és Isten haragja utol is érte őket mindvégig. (Ter 15,16; Dán 8,23)


2 Tesszalonika 2:3
Semmiképp se ámítson el titeket senki, mert előbb az elpártolásnak kell bekövetkeznie, és meg kell jelennie a bűn emberének, a kárhozat fiának,


1 Timóteushoz 1:9
tudva, hogy az igazra nem vonatkozik törvény, hanem csak a gonoszokra, engedetlenekre, istentelenekre, bűnösökre, vétkesekre, szentségtelenekre, apagyilkosokra, anyagyilkosokra, gyilkosokra,


1 Timóteushoz 1:15
Igaz beszéd ez, s teljes hitelt érdemlő: azért jött el Krisztus Jézus erre a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket. Ezek között az első én vagyok.


1 Timóteushoz 5:22
A kezedet elhamarkodva fel ne tedd senkire, hogy ne legyen részed idegen bűnökben. Őrizd meg magadat tisztán.


1 Timóteushoz 5:24
Egyes emberek bűnei nyilvánvalók már az ítélet előtt is, másokéi csak az után;


2 Timóteushoz 3:6
Ezek közül valók ugyanis azok, akik beosonnak a házakba, és rabul ejtenek bűnökkel terhelt, különböző vágyaktól hajtott asszonyokat, azokat,


Zsidókhoz 1:3
s aki — mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, és mindent fenntart hatalmának igéjével —, miután a bűnöktől megtisztulást szerzett, a Fölség jobbján ül a magasságban. (Zsolt 110,1)


Zsidókhoz 2:2
Mert ha már az angyalok által hirdetett ige is olyan hatalmas volt, hogy minden bűn és engedetlenség elnyerte igazságos, megérdemelt büntetését,


Zsidókhoz 2:17
Ezért mindenben hasonlónak kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hűséges főpap legyen Isten előtt, hogy kiengesztelje a nép bűneit. (Zsolt 22,23)


Zsidókhoz 3:13
Inkább buzdítsátok egymást minden egyes nap, amíg azt mondják: „ma”, nehogy megkeményítsen valakit is közületek a bűn csalárdsága.


Zsidókhoz 4:15
Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, bűn nélkül.


Zsidókhoz 5:1
Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és az emberekért rendelnek az Istennel kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért.


Zsidókhoz 5:3
s így, miként a népért, úgy önmagáért is áldozatot kell bemutatnia a bűnökért.


Zsidókhoz 7:26
Illő volt ugyanis, hogy ilyen főpapunk legyen: szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és fölségesebb az egeknél;


Zsidókhoz 8:12
s én megbocsátom gonoszságaikat, és bűneikre többé már nem emlékezem”. (Jer 31,31-34)


Zsidókhoz 9:15
Így tehát egy új szövetség közvetítője: ő, aki halálával megváltott az első szövetség alatt elkövetett bűnöktől, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökség ígéretét.


Zsidókhoz 9:22
A törvény szerint ugyanis majdnem minden dolgot vérrel tisztítanak meg, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat.


Zsidókhoz 9:26
különben gyakran kellett volna szenvednie a világ kezdete óta; így pedig egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.


Zsidókhoz 9:28
úgy Krisztus is egyszer lett áldozattá, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor pedig bűn nélkül fog megjelenni az őt várók üdvösségére. (Iz 53,12)


Zsidókhoz 10:2
Nemde felhagytak volna az áldozatok bemutatásával, ha az imádók egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem volna többé bűntudatuk?


Zsidókhoz 10:3
De éppen ezek az áldozatok emlékeztetik őket minden évben bűneikre.


Zsidókhoz 10:4
Lehetetlen ugyanis, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el.


Zsidókhoz 10:11
Minden pap naponta szolgálatban áll, és gyakran mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem törölhetik el a bűnöket;


Zsidókhoz 10:12
ő pedig egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökké Isten jobbján ül,


Zsidókhoz 10:17
és bűneikre s gonoszságaikra többé már nem emlékezem”. (Jer 31,34G)


Zsidókhoz 10:18
Ahol pedig ezek bocsánatot nyertek, nincs többé bűnért való áldozat.


Zsidókhoz 10:26
Mert ha szántszándékkal vétkezünk, miután az igazság ismeretét elnyertük, nincs már többé áldozat a bűnökért,


Zsidókhoz 11:25
Inkább azt választotta, hogy gyötrelmet szenvedjen Isten népével, mint hogy az ideig-óráig tartó bűn gyönyörűségét élvezze.


Zsidókhoz 12:1
Azért mi is, akiket a tanúknak ilyen nagy felhője vesz körül, tegyünk le minden terhet és a minket környező bűnt, kitartással fussuk végig az előttünk álló küzdőpályát.


Zsidókhoz 12:3
Gondoljatok tehát őrá, aki a bűnösök részéről maga ellen ilyen nagy ellentmondást szenvedett el —, hogy el ne lankadjatok, és lelketekben ne csüggedjetek.


Zsidókhoz 12:4
Mert még nem álltatok ellen véretek ontásáig a bűn ellen vívott harcban,


Zsidókhoz 13:11
Mert amelyik állat vérét a főpap a bűnért a szentélybe viszi, annak testét a táboron kívül égetik el. (Lev 16,27)


Jakab 1:15
A kívánság pedig, mihelyt megfogant, bűnt szül, a bűn pedig, ha elkövetik, halált okoz.


Jakab 2:9
De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, s a törvény ítél el titeket, mert megszegtétek azt.


Jakab 4:8
Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, ti kettős lelkűek!


Jakab 5:15
A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr felsegíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer.


Jakab 5:16
Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert sokat megtehet az igaz ember könyörgése.


Jakab 5:20
tudja meg, hogy aki a bűnöst visszatéríti téves útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és betakarja bűneinek sokaságát.. (Péld 10,12)


1 Péter 2:22
Ő, aki bűnt nem cselekedett, s álnokságot sem találtak szájában, (Iz 53,9)


1 Péter 2:24
aki a mi bűneinket maga hordozta testében a fán, hogy a bűnöknek meghalva igaz életet éljünk; az ő sebe által gyógyultatok meg.


1 Петра 3:18
Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy minket Istenhez vezessen. Test szerint megölték ugyan, de a Lélek életre keltette.


1 Петра 4:8
Mindenekelőtt pedig kölcsönös szeretettel legyetek egymás iránt szüntelenül, mert a szeretet sok bűnt eltakar! (Péld 10,12)


1 Петра 4:18
„Ha az igaz is alig üdvözül, mivé lesz az istentelen és a bűnös?” (Péld 11,31G)


1 János 1:7
Ha azonban világosságban járunk, mint ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.


1 János 1:8
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, megcsaljuk magunkat, és nincs bennünk igazság.


1 János 1:9
Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igazságos, hogy megbocsássa a bűnöket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól.


1 János 2:2
Ő az engesztelés a mi bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.


1 János 2:12
Írok nektek, gyermekeim, mert bocsánatot nyernek bűneitek az ő nevéért.


1 János 3:4
Mindaz, aki bűnt cselekszik, gonoszságot is elkövet, mert a bűn gonoszság.


1 János 3:5
És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűneinket, és benne nincsen bűn.


1 János 3:8
Aki bűnt cselekszik, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa.


1 János 3:9
Mindaz, aki Istentől született, bűnt nem cselekszik, mert Isten magja van benne, és nem vétkezhet, mert Istentől született.


1 János 4:10
Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül bűneinkért.


1 János 5:16
Ha valaki látja, hogy a testvére vétkezik, de nem halálos bűnnel, imádkozzon érte, és Isten életet fog adni annak, aki nem halálosan vétkezett. Van halált okozó bűn is; nem erről mondom, hogy valaki könyörögjön érte.


1 János 5:17
Minden gonoszság bűn, de van halált nem okozó bűn is.


Júdás 1:15
minden fölött ítéletet tart, és megfenyíti az összes istentelent minden gonoszságért, amelyet gonoszul véghezvittek; és minden durva beszédért, amelyet az istentelen bűnösök ellene szóltak.”


Júdás 1:24
Annak pedig, akinek van hatalma bűn nélkül megőrizni titeket, és szeplőtelenül, boldog örömmel az ő dicsőségének színe elé állítani,


Russian Synodal (RUSV) 1876
Public Domain: Синодальная Библия 1876