A A A A A


Keresés

Lukács 7:47
Ezért mondom neked: Megbocsáttattak az ő bűnei; a sok, mert nagyon szeretett; akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevéssé szeret.


János 13:23
Tanítványai közül pedig az egyik Jézus kebele felől ült, akit Jézus szeretett;


János 15:9
Amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket; maradjatok meg szeretetemben.


János 19:26
Jézus tehát, látván anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, ott állani, azt mondta anyjának: Asszony, ímhol a te fiad.


János 20:2
Erre elfutott, és elment Simon Péterhez, és ahhoz a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették őt.


János 21:7
Azt mondta erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, Péternek: Az Úr az! Erre Simon Péter, amint hallotta, hogy az Úr az, felső ruháját magára övezte (mert le volt vetkőzve), és belevetette magát a tengerbe.


János 21:20
Megfordulván pedig Péter, meglátta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki is a vacsorán mellére hajolt és azt mondta: Uram, ki az, aki téged elárul?


Apostolok 10:10
De igen éhes lett, és szeretett volna enni; míg azonban elkészítették, őrá elragadtatás szállt.


Rómaiakhoz 9:25
mint Hóseásnál is mondja: Népemnek hívom a nem-népemet; és a nem-szeretettet szeretettnek.


1 Korintusi 4:17
Azért küldtem hozzátok Timótheust, ki nekem szeretett és hű fiam az Úrban, hogy nektek juttassa eszetekbe, mineműek az én útjaim a Krisztusban, amint mindenütt minden gyülekezetben tanítok.


1 Korintusi 4:21
Mit akartok? Vesszővel menjek-e hozzátok, vagy szeretettel és szelídségnek lelkével?


1 Korintusi 15:58
Úgyhogy, szeretett atyámfiai, legyetek állhatatosak, mozdíthatatlanok, bővelkedvén az Urért való munkában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.


Galatákhoz 2:20
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus; amit pedig most élek testben, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem.


Efézusiakhoz 1:6
az ő kegyelme dicsőségének dicséretére, amellyel megajándékozott minket a Szeretettben.


Efézusiakhoz 2:4
de az Isten, gazdag lévén könyörületben, az ő nagy szeretetéért, mellyel minket szeretett,


Efézusiakhoz 4:2
minden alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretettel,


Efézusiakhoz 5:1
Legyetek tehát Istennek utánzói, mint szeretett gyermekek,


Efézusiakhoz 5:2
és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és odaadta önmagát értünk ajándékul és áldozatul az Istennek kedves illat illatozására.


Efézusiakhoz 6:21
Hogy pedig ti is megtudjátok az én dolgaimat, mit csinálok, mindent megismertet veletek Tikhikusz, a szeretett testvér és hű szolga az Úrban;


Kolosséiakhoz 1:7
amint tanultátok is Epafrásztól, a mi szeretett szolgatársunktól, aki hű szolgája értetek a Krisztusnak,


Kolosséiakhoz 3:12
Öltözzetek fel tehát, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, szívességet, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést


Kolosséiakhoz 4:7
Énfelőlem mindent megismertet veletek Tikhikusz, a szeretett testvér és hű szolga és szolgatárs az Úrban,


Kolosséiakhoz 4:9
Onézimuszszal, a hű és szeretett testvérrel együtt, aki közületek való; minden itteni dolgot megismertetnek veletek.


Kolosséiakhoz 4:14
Üdvözöl titeket Lukács, a szeretett orvos, és Démász.


1 Tesszalonika 1:4
Tudván azt, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva,


2 Tesszalonika 2:13
Mi pedig tartozunk hálákat adni az Istennek mindenkor tiérettetek, atyámfiai, kik az Úrnak szeretettjei vagytok, hogy kiválasztott benneteket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre a Lélek megszentelésében és az igazság hitében,


1 Timóteushoz 1:14
és a mi Urunknak kegyelme még bőségesebb lett a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.


1 Timóteushoz 6:2
Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék kevesebbre, mert testvérek; hanem annál jobban szolgálják, mert hívők és szeretettek, akik a jótevésben buzgólkodnak. Ezekre taníts és ints.


2 Timóteushoz 1:2
Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól.


Filemonhoz 1:1
Pál, Krisztus Jézus foglya és Timótheus testvér a szeretett Filémonnak, a mi munkatársunknak,


Filemonhoz 1:16
nem úgy immár, mint szolgát, hanem nagyobbat szolgánál, mint szeretett testvért, kiváltképpen nekem, de mennyivel inkább neked, mind testben, mind az Úrban?


Jakab 1:16
Ne tévelyegjetek, szeretett atyámfiai!


Jakab 1:19
Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra;


Jakab 2:5
Halljátok meg, szeretett atyámfiai: nem az Isten választotta ki ennek a világnak szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei annak az országnak, melyet azoknak ígért, akik őt szeretik?


2 Péter 3:15
és a mi Urunk hosszútűrését üdvösségnek tartsátok; miképpen a mi szeretett atyánkfia, Pál is írta nektek a neki adatott bölcsesség szerint,


1 János 4:10
Ebben van a szeretet, nem hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldötte az ő Fiát engesztelésül a mi bűneinkért.


1 János 4:11
Szeretteim, ha az Isten minket így szeretett, nekünk is szeretnünk kell egymást.


1 János 4:19
Mi szeretjük őt, mert ő szeretett minket először.


3 János 1:1
A presbiter a szeretett Gájusznak, akit én valóban szeretek.


Jelenések 1:5
és Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonyság, aki elsőszülött a halottak közül, és aki a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett és megmosott minket a mi bűneinktől az ő vére által,


Jelenések 20:9
És felvonultak a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost. Akkor tűz szállt alá az Istentől a mennyből, és megemésztette őket;


Hungarian Bible KIB 1935
Public Domain