A A A A A


Keresés

Máté 4:10
Akkor azt mondta neki Jézus: El innen, sátán! Mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.


Máté 12:26
És ha a Sátán a sátánt kiűzi, meghasonlott magával: hogyan állhat meg tehát az ő országa?


Máté 16:23
Ő pedig megfordulván, azt mondta Péternek: Távozz tőlem, Sátán; botránkoztatsz engem; mert nem az Isten dolgaival gondolsz, hanem az emberekéivel.


Lukács 4:8
És felelvén neki Jézus, azt mondta: Hátra tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.


Lukács 10:18
Ő pedig azt mondta nekik: Láttam a Sátánt, mint egy villámlást leesni az égből.


Luku 11:18
Tehát a sátán is, ha meghasonlott önmagával, hogy állhat meg az ő országa? Mert azt mondjátok, hogy én Belzebúl által űzöm ki az ördögöket.


Luku 13:16
Ezt pedig Ábrahám leánya létére, akit a Sátán már tizennyolc esztendeje megkötözött, nem kellett volna feloldani ebből a kötélből szombati napon?


Luku 22:3
Belement pedig a sátán Júdásba, kit Iskariótnak hívtak és a tizenkettő számába tartozott;


Luku 22:31
De azt mondta az Úr: Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát,


Apostolok 5:3
Azt mondta pedig Péter: Ananiás, miért foglalta el a Sátán szívedet, hogy megcsald a Szent Szellemet és félretégy a mező árából?


Apostolok 26:18
hogy nyisd meg az ő szemeiket, hogy megtérjenek, a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez, hogy a bennem való hit által vegyenek bűnbocsánatot és örökséget a megszenteltek között.


Rómaiakhoz 16:20
A békességnek Istene pedig össze fogja morzsolni a sátánt lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek. Ámen.


1 Korintusi 5:5
átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézus napján.


1 Korintusi 7:5
Ne vonjátok el magatokat egymástól, hacsak nem közös megegyezéssel egy időre, hogy a böjtnek és imának szenteljétek magatokat; azután ismét menjetek össze, hogy meg ne kísértsen titeket a Sátán önmegtartóztatásotok hiánya folytán.


2 Korintusi 2:10
Akinek pedig valamit megbocsátotok, én is; hiszen én, ha valamit megbocsátottam, akinek megbocsátottam, tiérettetek tettem a Krisztus képében, hogy meg ne csaljon minket a Sátán;


2 Korintusi 11:14
És nem csoda; mert a Sátán is elváltoztatja magát világosság angyalává.


2 Korintusi 12:7
És hogy a jelenések nagyságában el ne bízzam magamat, tövis adatott nekem a testembe, a Sátán angyala, hogy engem öklözzön, hogy felettébb el ne bizakodjam.


1 Tesszalonika 2:18
Azért akartunk hozzátok menni, én, Pál ugyan egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán.


2 Tesszalonika 2:9
akinek eljövetele a sátán munkálkodása szerint történik mindenféle hazug erőkkel, jelekkel és csodákkal,


1 Timóteushoz 1:20
kik közül való Himenéusz és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak.


1 Timóteushoz 5:15
mert már némelyek elhajlottak a sátánhoz.


Jelenések 2:9
Tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak szidalmát, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.


Jelenések 2:13
Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a Sátán királyi széke van, és ragaszkodol az én nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet azokban a napokban sem, mikor Antipász, az én hű mártírom megöletett nálatok, ahol a Sátán lakik.


Jelenések 2:24
Nektek pedig azt mondom, és a többi thiatírabelieknek, akik nem tartják ezt a tanítást, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, mint mondják: Nem vetek reátok más terhet:


Jelenések 3:9
Íme adom azokat, akik a sátán zsinagógájából valók, azokéból, akik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; íme azt művelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged.


Jelenések 12:9
Így aztán levettetett a nagy sárkány, a régi kígyó, ki ördögnek és Sátánnak neveztetik, aki ámítja az egész földkerekséget, levettetett a földre, angyalai is levettettek vele együtt.


Jelenések 20:2
És megfogta a sárkányt, a régi kígyót, ki ördög és Sátán, és megkötötte azt ezer esztendőre,


Jelenések 20:7
És mikor letelik az ezer esztendő, eloldatik a Sátán az ő fogságából,


Hungarian Bible KIB 1935
Public Domain