Instagram
English
A A A A A
Keresés
Máté 2:15
És ott volt Heródes haláláig; hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, mondván: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.


Máté 4:16
a nép, mely sötétségben ült, látott nagy világosságot; és akik a halál országában és árnyékában ültek, világosság támadt azoknak.


Máté 10:21
Kiszolgáltat pedig testvér testvért halálra, és atya gyermeket, és gyermekek támadnak szülőkre, és megölik őket.


Máté 15:4
Mert az Isten megparancsolta, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat. És: Aki szidja atyját vagy anyját, halállal lakoljon.


Máté 16:28
Bizony mondom nektek, vannak némelyek az itt állók között, akik nem ízlelnek halált, míg meg nem látják az Embernek Fiát eljönni az ő királyi méltóságában.


Máté 20:18
Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az Embernek Fia a főpapok és írástudók kezébe adatik, és halálra ítélik őt,


Máté 24:7
Mert nép népre támad és királyság királyságra; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások helyenként.


Máté 26:38
Akkor azt mondta nekik: Igen szomorú az én lelkem halálig! Maradjatok itt és vigyázzatok velem.


Máté 26:66
Mit gondoltok? Azok pedig felelvén azt mondták: Méltó a halálra.


Márk 5:23
És nagyon kérte őt, mondván: Kisleányom halálán van; oh hogy jer, és tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!


Márk 7:10
Mert Mózes azt mondta: Tiszteld atyádat és anyádat. És: Aki szidja atyját vagy anyját, halállal lakoljon.


Márk 9:1
És azt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy: Vannak némelyek az itt állók között, akik nem ízlelnek halált, míg meg nem látják az Isten országát eljönni hatalommal.


Márk 10:34
És halálra ítélik őt, és a pogányok kezébe adják. És megcsúfolják őt és megostorozzák őt és megköpdösik őt és megölik őt; és harmadnapra feltámad.


Márk 12:25
Mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek; hanem úgy vannak, mint angyalok a mennyben.


Márk 13:12
Kiad pedig testvér testvért halálra, és atya gyermeket; és gyermekek támadnak szüleikre, és megölik őket:


Márk 14:34
És azt mondta nekik: Igen szomorú az én lelkem halálig; maradjatok itt, és vigyázzatok.


Márk 14:64
Hallottátok az istenkáromlást, mi a véleményetek? Azok pedig mindnyájan kimondták rá az ítéletet, hogy méltó halálra.


Márk 16:18
kígyókat vesznek fel; és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; betegekre teszik kezeiket, és meggyógyulnak.


Lukács 1:79
megjelenvén a sötétségben és halál árnyékában ülőknek, hogy lábainkat a békesség útjára igazgassa.


Lukács 2:26
És kijelentése volt neki a Szent Szellemtől, hogy nem lát halált, míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.


Lukács 3:37
Matuséláé, Enóké, Járedé, Mahaláléelé, Kénáné,


Lukács 8:42
mert volt neki egy egyszülött leánya, mintegy tizenkét éves, és az halálán volt. Mialatt pedig oda ment, a sokaság majd agyonszorította őt.


Lukács 9:27
Mondom pedig nektek valóban, vannak némelyek az itt állók között, akik nem ízlelnek halált, míg meg nem látják az Isten országát.


Lukács 9:31
akik dicsőségben megjelenvén, az ő haláláról beszéltek, melyet Jeruzsálemben fog beteljesíteni.


Lukács 20:35
de akik méltókká tétettek arra, hogy elnyerjék a másik világot és a halálból való feltámadást, azok sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek;


Lukács 21:11
és nagy földindulások lesznek helyenként és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.


Lukács 22:33
Az pedig azt mondta neki: Uram, veled kész vagyok börtönbe is, halálba is menni!


Lukács 22:44
És haláltusában lévén, nagyon buzgón imádkozott; és olyan lett a verejtéke, mintha vércseppek hullottak volna a földre.


Lukács 23:15
de még Heródes sem, mert visszaküldte őt hozzánk; és íme semmi halálra méltó nem bizonyult rá.


Lukács 23:22
Ő pedig harmadszor mondta nekik: Hát mi gonoszt cselekedett ez? Semmi halálra való bűnt nem találtam benne; megfenyítvén azért őt, elbocsátom.


Lukács 24:20
és hogy a mi főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt halálítéletre, és megfeszítették őt.


János 4:47
Ez hallván, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá és kérte őt, hogy menjen le és gyógyítsa meg az ő fiát; mert már halálán volt.


János 5:24
Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én szavamat hallja, és hisz annak, aki engem küldött, örök élete van; és ítéletre nem megy, hanem átment a halálból az életre.


János 8:51
Bizony, bizony mondom nektek, ha valaki az én beszédemet megtartja, nem lát halált soha örökké.


János 8:52
Azt mondták erre neki a zsidók: Most tudjuk már, hogy ördögöd van; Ábrahám meghalt, a próféták is, és te azt mondod: Ha valaki az én beszédemet megtartja, nem ízlel halált soha.


János 11:4
Amint pedig Jézus hallotta, azt mondta: E betegség nem halálra, hanem az Isten dicsőségéért van, hogy dicsőíttessék általa az Isten Fia.


János 11:13
Pedig Jézus annak haláláról beszélt; de ők azt vélték, hogy az álom alvásáról mondta.


János 12:33
Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.


János 18:32
hogy beteljesedjék Jézus szava, melyet mondott, mikor jelentette, micsoda halállal kell meghalnia.


János 21:19
Ezt pedig azért mondta, hogy jelentse, micsoda halállal fogja megdicsőíteni az Istent. És ezt mondván, szólt neki: Kövess engem!


Apostolok 2:24
Kit az Isten feltámasztott, megoldván a halál fájdalmait, aminthogy lehetetlen is volt neki attól fogva tartatnia.


Apostolok 2:27
mert nem hagyod az én lelkemet a halál országában; és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.


Apostolok 2:31
a jövőbe látva a Krisztus feltámadásáról beszélt, hogy az ő lelke nem hagyatott a halál országában, és az ő teste nem látott rothadást.


Apostolok 4:2
neheztelvén, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik Jézusban a halálból való feltámadást.


Apostolok 7:4
Akkor kimenvén a káldok földéből, letelepedett Háránban; és onnét atyja halála után áttelepítette őt erre a földre, amelyet ti most laktok;


Apostolok 13:28
másrészt hogy, bár semmi halálra való okot nem találtak, megkérték Pilátust, hogy végeztesse ki őt.


Apostolok 22:4
aki ezt az Urat üldöztem halálig, megkötözvén és tömlöcre vetvén férfiakat és asszonyokat.


Apostolok 23:29
És úgy találtam, hogy az ő törvényük kérdései felől vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vád nincs ellene.


Apostolok 25:11
Mert ha nincs igazam és valami halálra méltót cselekedtem, nem vonakodom a haláltól; de ha semmi sincs azokból, amikkel ezek engem vádolnak, senki engem barátságból nekik kezükbe nem adhat. A császárra apellálok!


Apostolok 25:25
Én azonban, bár úgy találtam, hogy semmi halálra méltót nem cselekedett; de mivel ő maga is őfelségére appellált, elvégeztem, hogy elküldöm őt.


Apostolok 26:31
És miután visszavonultak, beszéltek egymással, és ezt mondták: Semmi halálra vagy fogságra méltót nem cselekszik ez az ember.


Apostolok 28:18
Azok engem kihallgatván, el akartak bocsátani, mert semmi halálra való ok nincs bennem.


Rómaiakhoz 1:4
aki Isten Fiának rendeltetett hatalomban a Szentség Szelleme szerint a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől,


Rómaiakhoz 1:32
Akik, bár tudják az Isten igazságát, hogy akik ilyeneket folytatnak, halálra méltók, nem csak teszik ezeket, hanem egyet is értenek azokkal, akik folytatják.


Rómaiakhoz 4:25
ki halálra adatott a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért.


Rómaiakhoz 5:10
Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk az Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minekutána megbékéltünk vele.


Rómaiakhoz 5:12
Annakokáért miképpen egy ember által jött be e világra a bűn, és a bűn által a halál, és ekképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindnyájan vétkeztek:


Rómaiakhoz 5:14
mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetéhez hasonlóan lettek bűnösökké, aki az Eljövendőnek előképe.


Rómaiakhoz 5:17
Mert ha az egynek bűnesete által a halál uralkodott az által az egy által, sokkal inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bőségét elfogadják.


Rómaiakhoz 5:21
hogy miképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:3
Avagy nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk a Jézus Krisztusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?


Rómaiakhoz 6:4
Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba; hogy mint feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is életnek megújulásában járjunk.


Rómaiakhoz 6:5
Mert ha az ő halálának hasonlatosságában vele összenőttek lettünk, akkor a feltámadásáéban is azok leszünk


Rómaiakhoz 6:9
tudván, hogy Krisztus miután feltámadt halottaiból, többé meg nem hal, halál őrajta többé nem uralkodik.


Rómaiakhoz 6:16
Nem tudjátok, hogy akinek szolgák gyanánt rendelkezésére bocsátjátok magatokat engedelmességre, annak a szolgái vagytok, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?


Rómaiakhoz 6:21
Micsoda gyümölcsét vettétek tehát akkor azoknak, amiket most szégyenletek? Mert azoknak a vége halál.


Rómaiakhoz 6:23
Mert a bűnnek a zsoldja halál; az Istennek kegyelemajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban.


Rómaiakhoz 7:5
Mert mikor a testben voltunk, a bűnöknek a törvény által való szenvedélyei működtek a mi tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt.


Rómaiakhoz 7:10
én pedig meghaltam; és ugyanaz a parancsolat, mely életre adatott, nálam halálosnak találtatott.


Rómaiakhoz 7:13
Tehát a jó lett nekem halálom? Távol legyen; hanem a bűn, hogy abban tessék meg bűn volta, hogy a jó által halált munkál számomra; hogy így szerfelett bűnös legyen a bűn a parancsolat által.


Rómaiakhoz 7:24
Óh, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem a halálnak e testéből?


Rómaiakhoz 8:2
Mert az élet lelkének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem a bűn és halál törvényétől.


Rómaiakhoz 8:6
Mert a test eszejárása halál; a lélek eszejárása pedig élet és béke.


Rómaiakhoz 8:38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem jövendők,


Rómaiakhoz 11:15
Mert ha az ő elvettetésük világ megbékülése, mi a felvételük, ha nem halálból lett élet?


1 Korintusi 3:22
akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár jövendők; minden a tiétek;


1 Korintusi 4:9
Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat, utolsókká tett, mint valami halálra ítélteket, mert látványossága lettünk a világnak, mind angyaloknak,


1 Korintusi 11:26
Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.


1 Korintusi 15:21
Mert miután ember által van a halál, ember által is van a halottak feltámadása.


1 Korintusi 15:26
Utolsó ellenség, mely eltöröltetik, a halál.


1 Korintusi 15:54
Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor meglesz az ige, mely meg van írva: Elnyeletett a halál diadalra!


1 Korintusi 15:55
Hol van, halál, a te fullánkod; hol van, oh sír, a te diadalmad?


1 Korintusi 15:56
A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.


2 Korintusi 1:9
de magunk magunkban meghoztuk a halál alól felmentő ítéletet azzal, hogy ne magunkban legyünk bizakodók, hanem a halottakat feltámasztó Istenben;


2 Korintusi 1:10
aki kiszabadított és kiszabadít minket ily nagy halálból. Őbenne vetettük reménységünket, hogy ezután is kiszabadít,


2 Korintusi 2:16
ezek között ugyan halál illata halálra, azok között pedig élet illata életre; és ezekre kicsoda alkalmatos?


2 Korintusi 3:7
Ha pedig a halálnak betűkben való szolgálata, mely kövekbe volt vésve, annyira dicsőséges volt, hogy Izráel fiai nem nézhettek a Mózes orcájára az ő orcájának dicsősége miatt, mely elmúlandó volt,


2 Korintusi 4:11
Mert mi, az élők, mindig halálra adatunk Jézusért, hogy a Jézus élete is nyilvánvalóvá tétessék a mi halandó testünkben.


2 Korintusi 4:12
Úgyhogy a halál mibennünk munkálkodik, az élet pedig tibennetek.


2 Korintusi 7:10
Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést munkál üdvösségre; a világ szomorúsága pedig halált munkál.


2 Korintusi 11:23
Krisztus szolgái? (ész nélkül beszélek) én még inkább: fáradalmakban bővebben, verésekben felettébb, tömlöcökben bővebben, halálokban gyakorta.


Filippiekhez 1:20
annak az én várakozásomnak és reménységemnek megfelelőleg, hogy semmiben meg nem fogok szégyenülni, hanem teljes bátorsággal, mint mindenkor, most is Krisztus fog magasztaltatni az én testemben, akár életem, akár halálom által.


Filippiekhez 1:21
Mert nekem az élet Krisztus; és a halál nyereség.


Filippiekhez 2:8
és mikor külső megjelenésre embernek találtatott, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a kereszthalálig.


Filippiekhez 2:27
Mert bizony beteg volt, közel halálra; de az Isten könyörült rajta, de nem csak rajta, hanem rajtam is, hogy egyik bánatomra másik bánatom ne legyen.


Filippiekhez 2:30
mert a Krisztus dolgáért jutott közel halálra, nem gondolván életével, hogy kipótolja a nekem tett szolgálatnál azt, hogy ti hiányoztatok.


Filippiekhez 3:10
hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, felvévén az ő halálának alakját,


Kolosséiakhoz 1:22
az ő hústestében a halál által, hogy szentül, mocsoktalanul és feddhetetlenül állítson benneteket maga elé.


2 Timóteushoz 1:10
kijelentetett pedig most, a mi Megtartó Jézus Krisztusunknak megjelenése által. Aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,


Zsidókhoz 2:9
Hanem azt, aki egy kis időre kisebbé tétetett az angyaloknál, Jézust, látjuk a halál szenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel megkoronázva, hogy Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.


Zsidókhoz 2:14
Miután tehát a gyermekek test és vér részesei, ő is hasonló módon részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinél a halál ereje van, azaz az ördögöt,


Zsidókhoz 2:15
és megszabadítsa azokat, akik a halálfélelem miatt egész életükön át szolgaság alá voltak vetve.


Zsidókhoz 5:7
Aki az ő testének napjaiban, mikor nagy kiáltással és könyörgéssel való könyörgéseket és imádkozásokat vitt az elé, akinek van hatalma megszabadítani a halálból, és istenfélelménél fogva meghallgattatott,


Zsidókhoz 7:23
És azok többen lettek papokká, mivelhogy a halál megakadályozta, hogy hivatalukban megmaradjanak;


Zsidókhoz 9:15
És ezért új testamentum közbenjárója, hogy miután halála az első testamentum alatt elkövetett bűnök váltságára megtörtént, az elhívottak elvegyék az örökkévaló örökségnek ígéretét.


Zsidókhoz 9:16
Mert ahol testamentum van, be kell következni a testamentumtevő halálának;


Zsidókhoz 11:5
Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találtatott, mert az Isten felvitte őt; mert felvitele előtt bizonyságot nyert, hogy kedves volt az Isten előtt.


Zsidókhoz 11:21
Hit által áldotta meg Jákóbot, mikor halálán volt, Józsefnek mindenik fiát, és botja végére támaszkodva imádkozott.


Zsidókhoz 11:22
Hit által emlékezett meg József, mikor halálához közel volt, Izráel fiainak kivonulásáról, és rendelkezett az ő tetemei felől.


Jakab 1:15
aztán mikor a kívánság fogan, szül bűnt; a bűn pedig mikor véghez megy, szül halált.


Jakab 3:8
de a nyelvet emberek közül senki meg nem szelídítheti; fékezhetetlen gonosz az, telve halálos méreggel.


Jakab 5:20
tudja meg, hogy aki megtérít egy bűnöst az ő tévelygő útjáról, megtartja annak lelkét a haláltól, és bűnöknek sokaságát fedezi el.


1 János 3:14
Mi tudjuk, hogy átvitettünk a halálból az életre, mert szeretjük atyánkfiait; aki nem szereti atyjafiát, a halálban marad.


1 János 5:16
Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik nem halálra való bűnnel, könyörögjön, és ad annak életet, azoknak, akik nem halálra vétkeznek. Van halálra való bűn; nem azért mondom, hogy könyörögjön.


1 János 5:17
Minden jogtalanság bűn; és van olyan bűn, mely nem halálra való.


Jelenések 1:18
és az élő; pedig halott voltam, és íme élő vagyok örökkön örökké; ámen; és nálam vannak az alvilágnak és a halálnak kulcsai.


Jelenések 2:10
Semmit ne félj azoktól a szenvedésektől, melyek reád jönnek. íme az ördög közületek börtönbe fog vetni néhányat, hogy megpróbáltassatok; és tíz napig való nyomorúságotok lesz. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.


Jelenések 2:11
Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek: Aki győz, nem árt annak a második halál.


Jelenések 2:23
És az ő gyermekeit megölöm halállal; és megtudja minden gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és megfizetek mindeniketeknek a ti cselekedeteitek szerint.


Jelenések 6:8
És láttam, és íme egy fakó ló, és aki rajta ült, annak a neve halál. És hátul a pokol kísérte; és adatott nekik hatalom, hogy öljenek a földnek negyedrészén karddal, éhséggel, halállal és a földnek vadállatai által.


Jelenések 9:6
És azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnak meghalni, de a halál elmenekül tőlük.


Jelenések 11:13
És abban az órában nagy földindulás lett, és a városnak tizedrésze leomlott, és halálát lelte a földindulásban hétezer ember; és a többiek megrémültek, és dicsőséget adtak a menny Istenének.


Jelenések 12:11
bár azok legyőzték őt a bárány véréért, bizonyságtételük szaváért, és mert nem szerették életüket halálig.


Jelenések 13:3
És láttam, hogy az ő fejei közül egy mintegy halálosan megsebesült; de az ő halálos sebe meggyógyult, és az egész föld elcsodálkozott és ment a vadállat után.


Jelenések 13:12
és az első vadállatnak minden hatalmát gyakorolja annak színe előtt; és azt műveli, hogy a föld és a rajta lakók imádják az első vadállatot, amelyiknek meggyógyult a halálos sebe.


Jelenések 18:8
ezért egy nap jönnek el az ő csapásai, halál, gyász és éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr Isten, aki ítéletet tart felette.


Jelenések 20:6
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban! Ezek felett a második halálnak nincs hatalma, hanem papjai lesznek az Istennek és a Krisztusnak, és királyok lesznek vele ezer esztendeig.


Jelenések 20:13
És kiadta a tenger a benne levő halottakat, a halál és az alvilág is kiadta a benne levő halottakat; és megítéltetett mindenik az ő cselekedetei szerint.


Jelenések 20:14
Akkor a halál és az alvilág a tűznek tavába vettetett; ez a második halál.


Jelenések 21:4
És eltöröl az Isten minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé; mert az elsők elmúltak.


Jelenések 21:8
De a gyáváknak, hitetleneknek, bemocskoltaknak, gyilkosoknak, paráznáknak, varázslóknak, bálványimádóknak és mindenféle hazugoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.


Hungarian Bible KIB 1935
Public Domain