A A A A A


Keresés

Máté 1:21
Szül pedig fiat, és nevezd a nevét Jézusnak; mert ő szabadítja meg népét bűneitől.


Máté 3:6
és megkeresztelkedtek általa a Jordánban, vallást tévén bűneikről.


Máté 9:2
És íme hoztak neki egy ágyban fekvő gutaütöttet; és látván Jézus az ő hitüket, azt mondta a gutaütöttnek: Bízzál, gyermekem; megbocsáttattak neked bűneid.


Máté 9:5
Mert mi könnyebb; azt mondani: Megbocsáttattak bűneid; vagy azt mondani: Kelj fel és járj?


Máté 9:6
Hogy pedig megtudjátok, hogy teljhatalma van az Ember Fiának a földön bűnöket bocsátani, akkor a gutaütöttnek mondta: Kelj fel, vedd fel ágyadat, és menj haza.


Máté 9:10
És történt, hogy asztalhoz ült házában; és íme sok vámszedő és bűnös jött és asztalhoz ült Jézussal és tanítványaival együtt.


Máté 9:11
Amit látván a farizeusok, azt mondták tanítványainak: Miért eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt a ti Mesteretek?


Máté 9:13
Elmenvén pedig tanuljátok meg, mit tesz „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot\; mert nem igazakat jöttem megtérésre hívni, hanem bűnösöket.


Matius 11:19
Eljött az Embernek Fia, ki eszik és iszik, és azt mondják: Íme a dobzódó és borissza ember, a vámszedők és bűnösök barátja! És igaza van a bölcsességnek gyermekeivel szemben.


Matius 12:31
Azért mondom nektek: minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Szellem káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.


Mathewu 23:30
és azt mondjátok: Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűntársaik a próféták vérében.


Mathewu 24:12
És mivel a bűn elárad, a tömeg szeretete meghidegül.


Mathewu 26:28
Mert ez az én újszövetség-vérem, mely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára.


Mathewu 26:45
Akkor tanítványaihoz ment, és azt mondta nekik: Aludjatok most már és nyugodjatok; íme elközelített az óra, és az Embernek Fia a bűnösök kezébe adatik.


Mathewu 27:37
És bűnét feje fölé tették felírva: Ez Jézus, a zsidók királya.


Lukács 1:77
az üdvösség megismerését adni az ő népének, mely bűneik bocsánatában lesz,


Lukács 3:3
és elment a Jordán egész környékére, prédikálván a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.


Lukács 5:8
Simon Péter pedig, mikor meglátta, Jézus térdeihez borult, mondván: Eredj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!


Lukács 5:20
És látván az ő hitüket, ezt mondta neki: Ember, megbocsáttattak neked a te bűneid.


Lukács 5:21
És elkezdtek az írástudók és a farizeusok okoskodni, mondván: Ki ez, aki káromlásokat beszél? Ki bocsáthat bűnöket, ha nem egyedül az Isten?


Lukács 5:23
Mi könnyebb, azt mondani-e: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy azt mondani: Kelj fel, és járj?


Lukács 5:24
Hogy pedig megtudjátok, hogy teljhatalma van az Ember Fiának a földön bűnöket bocsátani, azt mondta a gutaütöttnek, neked mondom: Kelj fel, és felvévén ágyadat, eredj haza!


Lukács 5:30
És zörgölődtek a köztük levő írástudók és farizeusok az ő tanítványai ellen, mondván: Miért esztek és isztok vámszedőkkel és bűnösökkel?


Lukács 5:32
Nem igazakat megtérésre hívni jöttem, hanem bűnösöket.


Lukács 6:32
Ha szeretitek is azokat, akik titeket szeretnek, mi kedvességetek van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.


Lukács 6:33
Ha jót tesztek is azokkal, akik veletek jót tesznek, mi kedvességetek van? hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik.


Lukács 6:34
És ha kölcsönadtok azoknak, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi kedvességetek van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsön bűnösöknek, hogy egyenlőt kapjanak vissza.


Lukács 7:34
Eljött az Embernek Fia, ki eszik és iszik, és azt mondjátok: Íme a dobzódó és borissza ember, a vámszedők és bűnösök barátja.


Lukács 7:37
És íme egy bűnös nő, ki a városban volt, megtudván, hogy ő a farizeus házában asztalnál ül, kenetet hozott egy alabástromban,


Lukács 7:39
Mikor pedig a farizeus, aki őt meghívta, ezt meglátta, így szólt magában, mondván: Ez, ha próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös.


Lukács 7:47
Ezért mondom neked: Megbocsáttattak az ő bűnei; a sok, mert nagyon szeretett; akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevéssé szeret.


Lukács 7:48
Annak pedig azt mondta: Megbocsáttattak a te bűneid.


Lukács 7:49
És kezdték az asztaltársak magukban mondani: Kicsoda ez, hogy bűnöket is bocsát?


Lukács 11:4
És bocsásd meg nekünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindenkinek, aki nekünk adósunk. És ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól.


Lukács 13:2
És felelvén Jézus, azt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileaiaknál, hogy ilyeneket szenvedtek.


Lukács 13:4
Vagy azok tizennyolcan, akikre rászakadt a torony Siloámnál, és megölte őket, azt gondoljátok, hogy ezek bűnösebbek voltak a többi embereknél, akik Jeruzsálemben laknak?


Luka 15:1
Közel mentek pedig hozzá mindenféle vámszedők és bűnösök, hogy őt hallgassák;


Luka 15:2
és zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, mondván: Ez bűnösöket fogad, és együtt eszik velük.


Luka 15:7
Mondom nektek, hogy ilyen öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, inkább, mint kilenvenkilenc igazon, akinek nem kell megtérés.


Luka 15:10
Ilyen öröm lesz, mondom nektek, Isten angyalai előtt egy megtérő bűnösön.


Luka 18:13
És a vámszedő távol megállván, még szemeit sem akarta égre emelni; hanem verte a mellét, mondván: Oh Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!


Luka 19:7
És akik látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván, hogy bűnös emberhez ment szállásra.


Luka 22:37
Mert mondom nektek, hogy még ennek az Írásnak be kell teljesedni rajtam, hogy: És a bűnösök közé számláltatott; mert amik felőlem valók, el is végeztetnek.


Luka 23:4
Pilátus pedig azt mondta a főpapoknak és a sokaságnak: Semmi bűnt nem találok ebben az emberben.


Lukas 23:14
azt mondta nekik: Idehoztátok nekem ezt az embert, mint aki a népet elcsavarja; és íme én előttetek kihallgatván, semmi bűnt nem találtam ebben az emberben azokból, amikkel őt vádoljátok;


Lukas 23:22
Ő pedig harmadszor mondta nekik: Hát mi gonoszt cselekedett ez? Semmi halálra való bűnt nem találtam benne; megfenyítvén azért őt, elbocsátom.


Lukas 24:7
mondván, hogy az Ember Fiának a bűnös emberek kezébe kell adatni, és megfeszíttetni és harmadnapon feltámadni.


Lukas 24:47
és prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és bűnbocsánatnak minden népek között, Jeruzsélemen kezdve.


Apostolok 2:38
Péter pedig azt mondta nekik: Térjetek meg, és keresztelkedjék meg mindenitek a Jézus Krisztus neve alapján a bűnök bocsánatára; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.


Apostolok 3:19
Bánjátok meg tehát és térjetek meg, hogy eltöröltessenek bűneitek, hogy eljöjjenek az üdülés idői az Úr színe elől,


Apostolok 3:26
Nektek támasztván fel Isten mindenek előtt az ő szolgáját, Jézust, elküldte őt titeket megáldani, hogy térjetek meg ki-ki a maga bűneiből.


Apostolok 5:31
Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá jobbjára emelte, hogy adjon Izráelnek megtérést és bűnbocsánatot.


Apostolok 7:60
Aztán térdet hajtva nagy hangon kiáltott: Uram, ne tudd be nekik ezt a bűnt! És ezt mondván, elhunyt.


Apostolok 10:43
Őróla tesznek a próféták bizonyságot mind, hogy bűneinek bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki benne hisz.


Apostolok 13:24
miután előbb János az ő eljövetele előtt bűnbánati keresztséget hirdetett Izráel egész népének.


Apostolok 13:38
Legyen tehát nektek tudtotokra, férfiak, testvérek, hogy őáltala hirdettetik nektek bűnbocsánat;


Apostolok 19:4
Azt mondta pedig Pál: János a bűnbánat keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy abban higgyenek, aki őutána jön, azaz a Krisztus Jézusban.


Apostolok 22:5
Miképpen a főpap is bizonyságom nekem, és a véneknek egész tanácsa; kiktől leveleket is vévén a testvérekhez, Damaszkuszba mentem, hogy az ottaniakat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhődjenek.


Apostolok 22:16
És most mit késedelmezel? Felkelvén keresztelkedjél meg és mosd le bűneidet, segítségül híván az Úr nevét.


Apostolok 24:20
Vagy ezek maguk mondják meg, vajon találtak-e bennem valami bűnt, mikor a főtanács előtt álltam;


Apostolok 25:18
Ki ellen előálltak a vádlók, de semmiféle bűnt nem hoztak elő, azok közül, melyeket én sejtettem;


Apostolok 26:18
hogy nyisd meg az ő szemeiket, hogy megtérjenek, a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez, hogy a bennem való hit által vegyenek bűnbocsánatot és örökséget a megszenteltek között.


Rómaiakhoz 3:7
Ha tudniillik az Isten igazsága az én hazugságom által gyarapodott az ő dicsőségére, miért ítéltetem el még én is, mint bűnös?


Rómaiakhoz 3:9
Hogy van tehát? Előnyben vagyunk? Semmiképpen sem; hiszen az imént emeltünk vádat mind zsidók, mind hellének ellen, hogy mindnyájan bűn alatt vannak


Rómaiakhoz 3:20
Mivelhogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg őelőtte; mert törvény által csak bűnismeret van.


Rómaiakhoz 3:25
Kit az Isten kitett az ő vérében hit által való engesztelő áldozatul, hogy megmutassa az ő igazságosságát azoknak a bűnösöknek elnézése miatt,


Rómaiakhoz 4:7
Boldogok, akiknek megbocsáttattak hamisságaik, és akiknek elfedeztettek bűneik.


Rómaiakhoz 4:8
Boldog ember az, akinek bűnét nem számítja be az Úr.


Rómaiakhoz 4:25
ki halálra adatott a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért.


Rómaiakhoz 5:8
az Isten pedig az ő hozzánk való szerelmét abban mutatja meg, hogy mikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus miérettünk meghalt.


Rómaiakhoz 5:12
Annakokáért miképpen egy ember által jött be e világra a bűn, és a bűn által a halál, és ekképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindnyájan vétkeztek:


Rómaiakhoz 5:13
mert a törvényig is volt bűn a világon; de a bűn nem számíttatik be, ha nincsen törvény;


Rómaiakhoz 5:14
mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetéhez hasonlóan lettek bűnösökké, aki az Eljövendőnek előképe.


Rómaiakhoz 5:15
De nem úgy van a kegyelemajándék, mint a bűneset. Mert ha az egynek bűnesete folytán meghalt a sok, az Istennek kegyelme és ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelme folytán még sokkal bővebbé lett a sokra.


Rómaiakhoz 5:16
És nem úgy van az ajándék, mint egy bűnbeesett által; mert az ítéletet ugyan egynek folytán van kárhozatra, a kegyelemajándék pedig sok bűneset folytán igazságra.


Rómaiakhoz 5:17
Mert ha az egynek bűnesete által a halál uralkodott az által az egy által, sokkal inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bőségét elfogadják.


Rómaiakhoz 5:19
Mert amint az egy ember engedetlensége által bűnössé tétetett a sok, úgy az egynek engedelmessége által is igazzá tétetik a sok.


Rómaiakhoz 5:20
A törvény pedig mellesleg jött be, hogy a bűneset megnövekedjék. Ahol pedig megnövekedett a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik;


Rómaiakhoz 5:21
hogy miképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:1
Mit mondjunk tehát? megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?


Rómaiakhoz 6:2
Távol legyen; akik meghaltunk a bűnnek, hogyan éljünk még abban?


Rómaiakhoz 6:6
ezt tudva, hogy a mi óemberünk azért feszíttetett meg vele, hogy a bűnnek teste semmissé tétessék, hogy mi többé ne szolgáljunk a bűnnek.


Rómaiakhoz 6:7
Mert aki meghalt, felmentetett a bűntől.


Rómaiakhoz 6:10
Mert amit halt, a bűnnek halta meg egyszer s mindenkorra; amit pedig él, az Istennek éli.


Rómaiakhoz 6:11
Így ti is úgy tartsátok magatokat, hogy holtak vagytok a bűnnek, de élők az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.


Rómaiakhoz 6:12
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban;


Rómaiakhoz 6:13
és ne bocsássátok a ti tagjaitokat igazságtalanság fegyvereiül a bűn rendelkezésére; hanem bocsássátok önmagatokat Istennek rendelkezésére úgy, mint holtakból lett élőket, és tagjaitokat igazság fegyvereiül az Istennek.


Rómaiakhoz 6:14
Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik, mert nem törvény alatt vagytok, hanem kegyelem alatt.


Rómaiakhoz 6:16
Nem tudjátok, hogy akinek szolgák gyanánt rendelkezésére bocsátjátok magatokat engedelmességre, annak a szolgái vagytok, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?


Rómaiakhoz 6:17
De hála legyen az Istennek, hogy bár szolgái voltatok a bűnnek, szívből engedelmesekké lettetek a tanításnak az iránt a formája iránt, melyre adattatok;


Rómaiakhoz 6:18
és miután szabadokká tétettetek a bűntől, szolgáivá lettetek az igazságnak.


Rómaiakhoz 6:20
Mert mikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól.


Rómaiakhoz 6:22
Ellenben most, hogy megszabadultatok a bűntől és szolgáivá lettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök megszentelődésre, a vég pedig az örök élet.


Rómaiakhoz 6:23
Mert a bűnnek a zsoldja halál; az Istennek kegyelemajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban.


Rómaiakhoz 7:5
Mert mikor a testben voltunk, a bűnöknek a törvény által való szenvedélyei működtek a mi tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt.


Rómaiakhoz 7:7
Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Távol legyen; hanem a bűnt csak a törvény által ismertem meg, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondta volna: Ne kívánd.


Rómaiakhoz 7:8
De a bűn támaszpontot kapván, a parancsolat által hozott létre bennem mindenféle kívánságot; mert törvény nélkül a bűn halott.


Rómaiakhoz 7:9
Pedig én éltem törvény nélkül valaha; de mikor jött a parancsolat, a bűn feléledt,


Rómaiakhoz 7:11
Mert a bűn támaszpontot kapván, a parancsolat által megcsalt engem és megölt általa.


Rómaiakhoz 7:13
Tehát a jó lett nekem halálom? Távol legyen; hanem a bűn, hogy abban tessék meg bűn volta, hogy a jó által halált munkál számomra; hogy így szerfelett bűnös legyen a bűn a parancsolat által.


Rómaiakhoz 7:14
Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki: de én testi vagyok, eladva a bűn alá.


Rómaiakhoz 7:17
Akkor pedig már nem én viszem azt véghez, hanem a bennem lakozó bűn.


Rómaiakhoz 7:20
Ha pedig amit én nem akarok, azt cselekszem, már nem én viszem azt véghez, hanem a bennem lakozó bűn.


Rómaiakhoz 7:23
de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellene küzd az eszem törvényének, és rabul ad engem a bűn törvényének, mely az én tagjaimban van.


Rómaiakhoz 7:25
Hálákat adok az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Eszerint tehát én magam az eszemmel ugyan Isten törvényének szolgálok; de testemmel a bűn törvényének.


Rómaiakhoz 8:2
Mert az élet lelkének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem a bűn és halál törvényétől.


Римлянам 8:3
Mert amit a törvénynek lehetetlen volt, amiben gyenge volt a test miatt, az Isten a saját Fiát elküldvén a testének hasonlóságában és a bűnért, elkárhoztatta a bűnt a testben,


Римлянам 8:10
De ha Krisztus bennetek van, a test ugyan halott a bűnnél fogva, de a lélek élet az igazságnál fogva.


Римлянам 11:27
és ez velük az én szövetségem, mikor elveszem az ő bűneiket.


Римлянам 14:23
Aki pedig kételkedik, ha eszik, el van kárhoztatva, mert nem hitből eszik; pedig minden bűn, ami nem hitből van.


Efézusiakhoz 1:7
Akiben megvan a váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint,


Efézusiakhoz 2:1
Titeket is együtt megelevenített, mikor meg voltatok halva vétkeitekben és bűneitekben,


Efézusiakhoz 2:5
bár holtak voltunk is a bűnökben, együtt megelevenített a Krisztusban (kegyelemből tartattatok meg!),


Kolosséiakhoz 1:14
Akiben megvan a váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata.


Kolosséiakhoz 2:11
Akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, a hús bűnös testének levetkezése által a Krisztus körülmetélésével,


Kolosséiakhoz 2:13
És titeket, akik halottak voltatok bűneitekben és testetek körülmetéletlenségében, vele együtt megelevenített, megbocsátván nektek minden bűneiteket.


1 Tesszalonika 2:16
mert akadályoznak minket abban, hogy a pogányoknak beszéljünk, hogy üdvözüljenek, hogy így betöltsék bűneik mértékét mindenkor. Utol is érte őket a harag véglegesen.


2 Tesszalonika 2:3
Senki titeket meg ne csaljon semmi módon; mert előbb a szakadás jön el, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia,


1 Timóteushoz 1:9
annak tudatában, hogy igaz emberre törvény nem rendeltetett, hanem törvénytelenekre, engedetlenekre, istentelenekre, bűnösökre, szentségtelenekre, közönségesekre, atyagyilkosokra, anyagyilkosokra, emberölőkre,


1 Timóteushoz 1:15
Igaz beszéd ez, és teljesen elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus bűnösöket üdvözíteni jött a világra, kik között első vagyok én:


1 Timóteushoz 2:14
És Ádám nem csalatott meg; de az asszony megcsalatott és bűnbe esett.


1 Timóteushoz 5:20
Akik közülük bűnt követnek el, azokat valamennyiük előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon.


1 Timóteushoz 5:22
A kézrátevést el ne hirtelenkedd, és ezúton idegen bűnökben részessé ne légy; tenmagadat tisztán tartsd meg.


1 Timóteushoz 5:24
Némely emberek bűnei egészen nyilvánosak, úgyhogy ítéletre indítanak; némelyeknek pedig csak utólag jönnek nyilvánosságra.


2 Timóteushoz 3:6
mert ezek közül valók azok, akik a házakba beférkőznek, és rabul ejtik azokat a bűnökkel terhelt asszonykákat,


Titushoz 2:14
aki önmagát adta érettünk, hogy megváltson minket minden bűnösségből, és tisztítson magának egy kiválasztott népet, jó cselekedetekért buzgót.


Zsidókhoz 1:3
Ki mivel az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő lényegének kimetszett bélyege, ki a mindenséget is hatalmának szavával hordozza, mikor önmaga által tisztulást szerzett a mi bűneinkért, a Felségnek jobbjára ült a magasságban,


Zsidókhoz 2:17
Ezért kellett minden tekintetben testvéreihez hasonlóvá lennie, hogy könyörülő legyen és az Istent illető dolgokban hű főpap a nép bűneinek kiengesztelésére.


Zsidókhoz 3:13
hanem intsétek egymást minden nap, míg a ma tart, hogy meg ne keményíttessék valaki közületek a bűn csalárdsága által.


Zsidókhoz 4:15
Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna velünk érezni gyengeségeinkben, hanem olyan, aki mindenben megkísértetett hasonlatosképpen, a bűnt kivéve.


Zsidókhoz 5:1
Mert minden főpap, aki emberek közül vétetvén emberekért állíttatik be az Isten előtt való dolgokra, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,


Zsidókhoz 5:3
ezért köteles is, mint a népért, úgy önmagáért is bűnért való áldozatot bemutatni.


Zsidókhoz 7:26
Mert ilyen főpap illett hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített, és az egeknél magasabban levő;


Zsidókhoz 7:27
kinek nincs szüksége naponként, mint a főpapoknak, hogy először a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a nép bűneiért; mert azt egyszer s mindenkorra elvégezte, mikor önmagát áldozatul vitte.


Zsidókhoz 8:12
mert kegyelmes leszek az ő álnokságaiknak, és az ő bűneikről és az ő vétkeikről meg nem emlékezem többé.


Zsidókhoz 9:7
de a másodikba csak a főpap egyszer egy évben, nem vér nélkül, melyet áldozatul visz önmagáért és a nép bűneiért;


Zsidókhoz 9:15
És ezért új testamentum közbenjárója, hogy miután halála az első testamentum alatt elkövetett bűnök váltságára megtörtént, az elhívottak elvegyék az örökkévaló örökségnek ígéretét.


Zsidókhoz 9:26
mert akkor sokszor kellett volna neki szenvedni a világ teremtése óta; így pedig egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozata által eltörölje a bűnt.


Zsidókhoz 9:28
úgy a Krisztus egyszer áldoztatott meg sokak bűnének hordozására, és másodszor e bűn nélkül jelenik meg azoknak üdvösségére, akik őt várják.


Zsidókhoz 10:2
Mert különben megszűntek volna áldozatot vinni, mivelhogy semmi bűn nem nyomta volna többé azok lelkét, akik áldoztak, ha egyszer megtisztultak volna.


Zsidókhoz 10:3
De ezekben bűnökre való emlékezés van esztendőről esztendőre;


Zsidókhoz 10:4
mert lehetetlen, hogy a bikák és kosok vére elvegye a bűnöket.


Zsidókhoz 10:6
egészen égőáldozatokat és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.


Zsidókhoz 10:8
Miután fentebb azt mondta: Áldozatot és ajándékot, és egészen égőáldozatokat és bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél, amelyeket pedig a törvény szerint visznek,


Zsidókhoz 10:11
És minden pap feláll naponként szolgálni és ugyanazokat az áldozatokat viszi sokszor, amelyek soha a bűnöket el nem vehetik;


Zsidókhoz 10:12
ez pedig egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre az Isten jobbjára ült,


Zsidókhoz 10:17
és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.


Zsidókhoz 10:18
Ahol pedig bűnbocsánat van, nincs többé bűnért való áldozat.


Zsidókhoz 10:26
Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság ismeretének elfogadása után, nincs többé hátra bűnért való áldozat,


Zsidókhoz 11:25
inkább választván az Isten népével együtt való nyomorgattatást, mint a bűnnek ideig való élvezetét;


Zsidókhoz 12:1
Ennélfogva tehát mi is, miután a tanúknak ily nagy fellege vesz körül bennünket, vessünk le mindent, ami terhel, és a bűnt, ami körülvesz, és kitartással fussuk ki az előnkbe tűzött versenyt,


Zsidókhoz 12:3
Gondoljatok tudniillik arra, aki ekkora ellenmondást tűrt el a bűnösöktől maga ellen, hogy lelketekben elernyedve ki ne fáradjatok.


Zsidókhoz 12:4
Mert még vérig nem állottatok ellent a bűn ellen való küzdelmetekben;


Zsidókhoz 13:11
mert amely állatoknak vérét a bűnökért beviszi a főpap a szentélybe, azoknak testét elégetik a táboron kívül.


Jakab 1:15
aztán mikor a kívánság fogan, szül bűnt; a bűn pedig mikor véghez megy, szül halált.


Jakab 2:9
de ha személyt válogattok, bűnt követtek el, elmarasztaltatván a törvény által, mint annak megrontói.


Jakab 4:8
közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétlelkűek.


Jakab 4:17
Aki tehát tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak.


Jakab 5:15
és a hit imája megtartja a beteget, és talpra állítja őt az Úr; és ha bűnöket követett el, bocsánatot nyer.


Jakab 5:16
Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy ereje van egy igaz ember buzgó könyörgésének.


Jakab 5:20
tudja meg, hogy aki megtérít egy bűnöst az ő tévelygő útjáról, megtartja annak lelkét a haláltól, és bűnöknek sokaságát fedezi el.


1 Péter 2:20
Mert micsoda dicsőség az, ha elszenveditek, mikor bűnötökért öklöznek? Hanem mikor jó cselekedetért szenvedtek és azt tűritek, ez kedves Istennél.


1 Péter 2:22
aki bűnt nem cselekedett, és álnokság az ő szájában nem találtatott;


1 Péter 2:24
aki a mi bűneinket maga vitte fel az ő testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk; akinek a sebeivel gyógyultatok meg.


1 Péter 3:18
Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket az Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén Lélek szerint,


1 Péter 4:1
Mivel tehát Krisztus értünk szenvedett testben, ti is ugyanezen gondolattal fegyverkezzetek fel; mert aki szenvedett testben, megszűnt a bűntől;


1 Péter 4:8
mindenekelőtt pedig az egymáshoz való szeretet buzgó legyen bennetek, mert a szeretet bűnök sokaságát fedezi el;


1 Péter 4:18
És ha az igaz csak alig tarttatik meg, az istentelen és bűnös hova lesz?


2 Péter 1:9
Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, aki elfelejtkezett az ő régi bűneitől való megtisztulásáról.


2 Péter 2:4
Mert ha az Isten a bűnbe esett angyaloknak nem kedvezett, hanem a mélységbe lökve a pokol bilincseinek adta át őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;


2 Péter 2:14
Kiknek szemei tele vannak házasságtöréssel, és bűnnel telhetetlenek, magukhoz édesgetik a meg nem erősödött lelkeket, szívük kapzsiságban gyakorlott, átok gyermekei.


2 Péter 2:15
Akik az egyenes utat elhagyván, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, a Boszór fiának útját, aki a bűn jutalmát


2 Péter 2:16
szerette, de a saját bűnének büntetését vette: egy néma igás állat, emberi hangon megszólalva, megakadályozta a próféta esztelenségét.


1 János 1:7
de ha a világosságban járunk, mint ő a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.


1 János 1:8
Ha azt mondjuk, hogy nincs bennünk bűn, megcsaljuk önmagunkat, és az igazság nincsen bennünk;


1 János 1:9
ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy a bűnöket megbocsássa nekünk, és megtisztítson minket minden jogtalanságtól.


1 János 2:2
és ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világéiért is.


1 János 2:12
Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak nektek a ti bűneitek az ő nevéért!


1 János 3:4
Mindenki, aki a bűnt cselekszi, a törvénytelenséget is cselekszi; és a bűn a törvénytelenség.


1 János 3:5
És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és őbenne bűn nincsen.


1 János 3:8
Aki cselekszi a bűnt, az az ördögtől van; mert kezdettől fogva az ördög vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.


1 János 3:9
Senki, aki Istentől született, bűnt nem cselekszik, mert az ő magva benne marad; és nem vétkezhetik, mert Istenből született.


1 János 4:10
Ebben van a szeretet, nem hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldötte az ő Fiát engesztelésül a mi bűneinkért.


1 János 5:16
Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik nem halálra való bűnnel, könyörögjön, és ad annak életet, azoknak, akik nem halálra vétkeznek. Van halálra való bűn; nem azért mondom, hogy könyörögjön.


1 János 5:17
Minden jogtalanság bűn; és van olyan bűn, mely nem halálra való.


Júdás 1:15
hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen mindenkit, aki közöttük istentelen, minden istentelen cselekedetéért, melyet elkövetett és minden kemény szóért, amit istentelen bűnösök szóltak őellene.


Jelenések 1:5
és Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonyság, aki elsőszülött a halottak közül, és aki a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett és megmosott minket a mi bűneinktől az ő vére által,


Jelenések 18:4
És hallottam más hangot a mennyből, mely azt mondta: Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és hogy ne kapjatok az ő csapásaiból;


Jelenések 18:5
mert bűnei az égig értek, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.


Hungarian Bible KIB 1935
Public Domain