A A A A A


Keresés

Máté 5:9
Boldogok a békességszerzők; mert azok Isten fiainak hívatnak.


Máté 10:13
És ha a ház méltó, szálljon reá békességetek; ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok.


Lukács 1:79
megjelenvén a sötétségben és halál árnyékában ülőknek, hogy lábainkat a békesség útjára igazgassa.


Lukács 2:14
Dicsőség a magasságban az Istennek; és földön békesség; emberek közt jóakarat!


Lukács 2:29
Most bocsátod el szolgádat, Uram, beszéded szerint, békességben;


Lukács 7:50
De azt mondta az asszonynak: A te hited megtartott téged, eredj el békességgel!


Lukács 8:48
Ő pedig azt mondta neki: Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel.


Lukács 10:5
Amely házba pedig bementek, először ezt mondjátok: Békesség e háznak!


Lukács 10:6
És ha van ott a békességnek fia, megnyugszik azon a ti békességetek; ha pedig nincs, visszatér reátok.


Lukács 11:21
Mikor az erős felfegyverezve őrzi udvarát, békességben van a vagyona.


Lukács 19:38
mondván: Áldott a király, aki jön az Úr nevében; békesség a mennyben, dicsőség a magasságban!


Lukács 19:42
mondván: Vajha megismerted volna te is, bárcsak e mostani napodon is, amik neked békességedre valók! De most el vannak rejtve szemeid elől.


Lukács 24:36
És amint ezeket beszélték, ő, Jézus, közöttük állott, és azt mondta nekik: Békesség nektek!


János 14:27
Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek; nem úgy adom én nektek, mint a világ adja; ne nyugtalankodjék a szívetek és ne féljen.


János 16:33
Ezeket beszéltem nektek, hogy én bennem békességetek legyen. A világban nyomorúságotok van; de bízzatok, én legyőztem a világot.


János 20:19
Mikor pedig este volt azon a napon, a hét első napján, és az ajtók be voltak zárva ott, ahol a tanítványok össze voltak gyűlve, a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, és megállt a középen, és azt mondta nekik: Békesség nektek!


János 20:21
Erre azt mondta nekik Jézus ismét: Békesség nektek! Mint engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.


János 20:26
Nyolc nap múlva ismét benn voltak tanítványai, Tamás is velük. Eljött Jézus, ajtó bezárolva, és megállt a középen, és azt mondta: Békesség nektek!


Apostolok 7:26
És másnap olyankor jelent meg náluk, mikor veszekedtek, és békességre intette őket, mondván: Férfiak, testvérek vagytok ti, miért bántjátok egymást?


Apostolok 9:31
A gyülekezeteknek eszerint egész Júdeában, Galileában és Samáriában békességük volt, épülvén és járván az Úr félelmében; és a Szent Szellem vigasztalásában bővelkedtek.


Apostolok 10:36
Az ige, melyet Izráel fiainak küldött, békességet hirdetvén Jézus Krisztus által, az mindeneké.


Apostolok 15:33
Miután pedig eltöltötték idejüket, elbocsátották őket a testvérek békességgel az apostolokhoz.


Apostolok 16:36
Megjelentette pedig a tömlöctartó ezeket a szavakat Pálnak: Ideküldtek a kapitányok, hogy bocsássalak el titeket; most tehát kimenvén, menjetek el békességgel.


Apostolok 24:3
Hogy nagy békességben van részünk általad, és helyes intézkedések történnek e nép javára a te gondoskodásod által, minden tekintetben és mindenütt,


Rómaiakhoz 1:7
mindeneknek, kik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Rómaiakhoz 2:10
de dicsőség, becsület és béke mindenkinek, aki a jót munkálja, mind zsidónak, először, mind hellénnek.


Rómaiakhoz 3:17
és a béke útját nem ismerik.


Rómaiakhoz 5:1
Miután tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által,


Rómaiakhoz 5:3
De nem csak, hanem dicsekszünk a nyomorúságokban is, tudván, hogy a nyomorúság békességes tűrést eredményez,


Rómaiakhoz 5:4
a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,


Rómaiakhoz 8:6
Mert a test eszejárása halál; a lélek eszejárása pedig élet és béke.


Rómaiakhoz 8:25
Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.


Rómaiakhoz 10:15
de hogyan prédikáljanak, ha nem küldetnek? Mint meg van írva: Mily szépek a békességhirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!


Rómaiakhoz 14:17
Mert az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság és béke és Szentlélekben való öröm.


Rómaiakhoz 14:19
Eszerint tehát a békességre való dolgokat kövessük, és az egymás építésére valókat.


Rómaiakhoz 15:4
Mert amik előre megírattak, a mi tanításunkra írattak meg, hogy a békességes tűrés által és az Írások vigasztalása által meglegyen a reménységünk.


Rómaiakhoz 15:5
A békességes tűrésnek és a vigasztalásnak Istene pedig adja nektek, hogy ugyanazon gondolaton legyetek egymás közt Krisztus Jézus szerint;


Rómaiakhoz 15:33
A békességnek Istene pedig legyen mindnyájan tiveletek. Ámen.


Rómaiakhoz 16:20
A békességnek Istene pedig össze fogja morzsolni a sátánt lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek. Ámen.


1 Korintusi 1:3
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Korintusi 7:15
De ha a hitetlen fél elválik, váljék el. Nincs rabság alá vetve a keresztyén férfi vagy nő az ilyenekben; hanem békességben hívott el minket az Isten.


1 Korintusi 14:33
Mert az Isten nem a rendetlenség Istene, hanem a békességé. Mint a szenteknek minden gyülekezetében,


1 Korintusi 16:11
Senki tehát őt meg ne vesse; hanem kísérjétek őt el békességgel, hogy hozzám jöjjön; mert várom őt az atyafiakkal együtt.


2 Korintusi 1:2
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 13:11
Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, szedjétek magatokat rendbe, vigasztalódjatok, legyetek egy értelemben, legyetek békességben; és a szeretetnek és békességnek Istene lesz veletek.


Galatákhoz 1:3
kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól,


Galatákhoz 5:22
A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás;


Galatákhoz 6:16
És akik e szabály szerint járnak, békesség azokra és könyörület, és az Isten Izráelére.


Efézusiakhoz 1:2
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Efézusiakhoz 2:14
Mert ő a mi békességünk, ki a két felet eggyé tette, és az elkerítő választófalat lebontotta,


Efézusiakhoz 2:15
az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatok tételes törvényeit eltörölvén; hogy a kettőt önmagában egy új emberré teremtse, békességet szerezvén,


Efézusiakhoz 6:15
és felsaruzván lábaitokat a béke evangéliumára való készséggel;


Efézusiakhoz 6:23
Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 1:2
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 4:7
és az Istennek békessége, mely minden értelemnek felette van, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.


Filippiekhez 4:9
Amiket tanultatok is, át is vettetek, hallottatok is, láttatok is énbennem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene lesz veletek.


Kolosséiakhoz 1:2
a kolossébeli szent és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úrjézus Krisztustól.


Kolosséiakhoz 3:15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szíveitekben, amelyre hívattatok is egy testben; és háládatosak legyetek.


1 Tesszalonika 1:1
Pál, Szilvánusz és Timótheus a thesszalonikabeliek gyülekezetének, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Tesszalonika 5:3
Mert mikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor nagy hirtelen veszedelem jön reájuk, mint a szülési fájdalom a viselős asszonyra, és meg nem menekednek.


1 Tesszalonika 5:13
és tartsátok őket felette nagy szeretetben az ő munkájukért. Legyetek békességben magatok közt.


1 Tesszalonika 5:23
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen; és tökéletesen őriztessék meg szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.


2 Tesszalonika 1:2
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Tesszalonika 3:16
Maga pedig a békességnek Ura adja meg nektek a békét örökké minden módon. Az Úr legyen mindnyájatokkal.


1 Timóteushoz 1:2
Timótheusnak, az én igazi fiamnak a hitben: kegyelem, irgalmasság, béke Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Krisztus Jézustól.


1 Timóteushoz 6:11
Te pedig, óh Istennek embere, ezeket eltávoztasd, hanem törekedjél igazságosságra, kegyességre, hitre, szeretetre, béketűrésre, szelídségre;


2 Timóteushoz 1:2
Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól.


2 Timóteushoz 2:22
Az ifjú kívánságokat pedig eltávoztasd; hanem kövesd az igazságosságot, hitet, szeretetet, békességet azokkal egyetemben, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.


Titushoz 1:4
Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.


Filemonhoz 1:3
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Zsidókhoz 7:2
Kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, aki ha megmagyarázzuk, először igazság királya, de aztán Sálem királya is, azaz békesség királya,


Židům 12:11
Minden fenyítés pedig a jelenre nézve ugyan nem örvendetesnek látszik, hanem szomorúságosnak; de később békességes gyümölcsöt terem azoknak, akik általa gyakorolták magukat, az igazságosságot.


Židům 12:14
Kövessétek a békességet mindenkivel, és a szentséget, mely nélkül senki sem látja meg az Urat;


Židům 13:20
A békességnek Istene pedig, aki halottaiból kihozta a juhoknak az örök szövetség vére által való nagy pásztorát, a mi Urunk Jézust,


1 Péter 1:2
akik ki vannak választva az Atya Istennek eleve elhatározása szerint a Lélek megszentelésében engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen.


1 Péter 3:11
Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt.


1 Péter 5:14
Üdvözöljétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, kik Krisztus Jézusban vagytok. Ámen.


2 Péter 1:2
kegyelem és békesség bővelkedjék rajtatok az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztusnak megismerése által.


2 Péter 3:14
Ezért, szeretteim, mivel ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy szeplőtleneknek és feddhetetleneknek találtassatok őtőle békességben,


2 János 1:3
legyen veletek kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának Fiától, valóságban és szeretetben.


3 János 1:14
de remélem, hogy csakhamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. (15) Béke veled! Üdvözölnek téged barátaid. Üdvözöld barátainkat név szerint.


Júdás 1:2
irgalmasság, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen.


Jelenések 1:4
János a hét gyülekezetnek, mely Ázsiában van: kegyelem nektek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő; és a hét lélektől, melyek az ő királyi széke előtt vannak;


Hungarian Bible KIB 1935
Public Domain