Instagram
English
A A A A A
Keresés
Máté 12:21
És az ő nevében reménykednek majd a pogányok.


János 5:45
Ne gondoljátok, hogy én vádollak majd titeket az Atyánál! Van, aki vádoljon titeket: Mózes az, akiben ti reménykedtek.


Apostolok 2:26
Ezért örvendezett az én szívem és vigadott az én nyelvem; ezenfelül testem is majd reménységben nyugszik.


Apostolok 3:5
Ő tehát figyelmesen rájuk nézett abban a reményben, hogy valamit kap tőlük.


Apostolok 16:19
Mikor pedig gazdái látták, hogy keresetüknek reménye elveszett, megragadták Pált és Szilást, a piacra, a hatóság elé hurcolták,


Apostolok 23:6
Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, másik pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a tanács előtt. Atyámfiai férfiak, én farizeus vagyok, farizeusnak a fia a halottak feltámadásának reménysége miatt vádolnak engem.


Apostolok 24:15
Reménységem van ugyanis az Istenben, hogy — amit ezek maguk is várnak, — lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a hamisaknak.


Apostolok 26:6
Most is ama reménység miatt állok itt bírói eljárás alatt, melyet Isten az ígéretben adott atyáinknak,


Apostolok 26:7
amelyre a mi tizenkét törzsünk Istent éjjel-nappal buzgón szolgálva, reméli, hogy eljut: ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király.


Apostolok 27:20
Mivel pedig több napon át sem a nap, sem a csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott minket, végre minden reménységünk elveszett életben maradásunk felől.


Apostolok 27:22
de mostanra nézve is intelek titeket, hogy legyetek jó reménységben, mert senki sem vész el közületek, csak a hajó.


Apostolok 27:25
Ezért immár legyetek jó reménységben, férfiak! Mert hiszek az Istenben, hogy úgy lesz, amint nekem megmondotta.


Apostolok 28:20
Azért hívattalak hát titeket, hogy lássalak és szóljak veletek, mert Izráel reménységéért hordozom ezt a láncot.


Rómaiakhoz 4:18
Ábrahám pedig reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz aszerint, amint megmondatott: Ilyen sok lesz a te magod!


Rómaiakhoz 5:2
Általa a hitben menetelünk is van ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk is azzal a reménységgel, hogy részesedünk az Isten dicsőségében.


Rómaiakhoz 5:4
az állhatatosság pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet,


Rómaiakhoz 5:5
a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk.


Rómaiakhoz 8:21
azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is meg szabadul a rothadandóság rabságától az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.


Rómaiakhoz 8:24
Mert reménységre tarttattunk meg; a reménység pedig, ha látható, nem reménység; mert amit lát az ember, miért remélje is azt?


Rómaiakhoz 12:12
A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, az imádkozásban állhatatosak;


Rómaiakhoz 15:4
Mert mindaz, ami régen megíratott, a mi tanulságunkra íratott meg, hogy állhatatosság által és az Írások vigasztalása által reménységünk legyen.


Rómaiakhoz 15:12
Ésaiás pedig így szól: Lesz Isainak sarja, aki fel is kel, hogy uralkodjék a pogányokon; benne reménykednek a pogányok.


Rómaiakhoz 15:13
A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hit által, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.


1 Korintusi 9:10
Vagy nem értünk mondja-e általában? Érettünk íratott meg ugyanis: aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, abban a reménységben csépel, hogy részesednie kell a termésben.


1 Korintusi 13:13
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.


1 Korintusi 15:19
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.


2 Korintusi 1:7
És a mi reménységünk erős felőletek, mert tudjuk, hogy amint társaink vagytok a szenvedésben, úgy a vigasztalásban is.


2 Korintusi 1:10
aki ilyen nagy halálos veszedelemből megszabadított és meg fog szabadítani minket. Benne reménykedtünk, hogy ezután is meg fog szabadítani,


2 Korintusi 3:12
Mivel tehát ilyen reményünk van, nagy nyíltsággal szólunk,


Galatákhoz 5:5
Mert mi Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.


Efézusiakhoz 1:12
hogy az ő dicsőségének magasztalására legyünk, mi, akik először reménykedtünk a Krisztusban.


Efézusiakhoz 1:18
és világosítsa meg a ti lelki szemeteket, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívattatok el és mily gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között,


Efézusiakhoz 2:12
hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségéből kirekesztettek és az ígéret szövetségeitől idegenek; reménységetek sem volt és Isten nélkül valók voltatok a világban.


Efézusiakhoz 4:4
Egy a test és egy a Lélek, miképen elhivástoknak egy reménységében hívattatok is el;


Filippiekhez 1:20
az én feszült várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy nyíltsággal magasztaltatik majd Krisztus az én testemben, akár életem által, akár halálom által.


Kolosséiakhoz 1:5
mégpedig azért a reménységért, amely nektek a mennyekben eltétetett. Erről már előbb hallottatok az igazság beszédében, az evagéliomban,


Kolosséiakhoz 1:23
ha ugyan megmaradtok a hitnek a fundamentumán rendületlenül és nem mozdultok el az evangéliom reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett az ég alatt minden teremtménynek. Ennek az evangéliumnak lettem én, Pál, szolgájává.


Kolosséiakhoz 1:27
Ezeknek akarta Isten tudtukra adni, hogy mily nagy e titok dicsőségének gazdagsága a pogányok között. Ez a titok a Krisztus tibennetek, a dicsőségnek az a reménysége,


1 Tesszalonika 1:3
szüntelen emlegetve a mi Istenünk és Atyánk előtt hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetek állhatatosságát.


1 Tesszalonika 2:19
Mert kicsoda a mi reménységünk vagy örömünk vagy dicsekvésünk koronája, a mi Urunk Jézus Krisztus előtt, az ő eljövetelekor? Vájjon nem ti is?


1 Tesszalonika 4:13
Nem akarjuk pedig, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.


1 Tesszalonika 5:8
Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, magunkra véve a hit és szeretet páncélját, és sisak gyanánt az üdvösség reménységét.


2 Tesszalonika 2:16
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus- és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,


1 Timóteushoz 1:1
Pál Krisztus Jézus apostola, Istennek, a mi megtartónknak és a Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből,


1 Timóteushoz 3:14
Ezeket abban a reményben írom neked, hogy hamarosan elmegyek hozzád.


1 Timóteushoz 4:10
Mert azért fáradunk és küzdünk, mivel reménységünket az élő Istenbe vetettük, aki minden embernek megtartója, kiváltképpen a hívőknek.


1 Timóteushoz 5:5
A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig reménységét az Istenbe veti és könyörgésekben és imádságokban foglalatos éjjel és nappal.


1 Timóteushoz 6:17
Azoknak pedig, akik gazdagok a mostani világban, parancsold meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, és ne a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben reménykedjenek, aki bőségesen megad nekünk mindent a mi tápláltatásunkra;


Titushoz 1:2
az örök élet reménységére, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik,


Titushoz 2:13
mint akik várjuk a boldog reménységet és a nagy Istennek és a mi megtartónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését,


Titushoz 3:7
hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménység szerint az örök élet örökösei legyünk.


Zsidókhoz 3:6
Krisztus ellenben, mint Fiú, hű a maga háza felett: az ő háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménység dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk.


Zsidókhoz 6:11
Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazt a buzgóságot tanúsítsa mindvégig, míg a reménység teljes bizonyossággá nem lesz,


Zsidókhoz 6:18
hogy két változhatatlan dolog által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, erős vigasztalásunk legyen nekünk, akik odamenekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,


Zsidókhoz 7:19
— minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, — de ugyanakkor jobb reménységet ébreszt, amely által közeledünk őhozzá.


Zsidókhoz 10:23
és testük meg van mosva tiszta vízzel. Tartsuk meg a reménység vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett.


1 Péter 1:3
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,


1 Péter 1:13
Azért övezzétek fel elmétek derekát és mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amely nektek Jézus Krisztus megjelenésekor adatik.


1 Péter 1:21
Ő általa hisztek az Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.


1 Péter 3:5
Mert így ékesítették magukat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedve férjüknek,


1 Péter 3:15
hanem az Úr Krisztust szenteljétek meg szívetekben. Legyetek készek mindig megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet, de szelídséggel és istenfélelemmel.


1 János 3:3
És mindenki, akiben megvan ez az ő iránta való reménység, megtisztítja magát, amint Ő is tiszta.


Hungarian Bible (CSUZ) 1924
Public Domain