A A A A A


Keresés

Máté 3:2
és ezt mondta: Térjetek meg, mert el közelített a mennyek országa.


Máté 4:17
Ettől kezdve prédikált Jézus: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.


Máté 5:3
Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.


Máté 5:10
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.


Máté 5:12
örüljetek és örvendezzetek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben; így üldözték a prófétákat is, akik előttetek voltak.


Máté 5:16
Úgy tündököljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.


Máté 5:19
Azért ha valaki csak egyet is, akár a legkisebbet is, megrontja ama parancsolatok közül, s úgy tanítja az embereket, a legkisebb lesz a mennyek országában; aki pedig cselekszi és tanítja, azt nagynak mondják a mennyek országában.


Máté 5:20
Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába.


Máté 5:45
hogy legyetek a ti mennyei Atyátok fiai, aki felhozza nap ját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.


Máté 5:48
Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes.


Máté 6:1
Vigyázzatok, hogy kegyességeteket ne gyakoroljátok az emberek előtt azért, hogy lássanak titeket; mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.


Máté 6:9
Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;


Máté 6:10
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.


Máté 6:14
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei Atyátok.


Máté 6:20
hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti és ahol a tolvajok nem ássák ki, sem el nem lopják.


Máté 6:26
Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál?


Máté 6:32
Mert mindezekért a pogányok törik magukat. Mert tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.


Máté 7:11
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?!


Máté 7:21
Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.


Máté 8:11
De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt a mennyek országában.


Máté 10:7
Elmenve pedig, hirdessétek; Elközelített a mennyek országa!


Máté 10:25
Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a tanítója és a szolgának, ha olyan, mint az ő ura. Ha a ház urát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő házanépét?


Máté 10:32
Azért aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;


Máté 10:33
aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.


Máté 11:11
Bizony mondom nektek: az asszonyoktól születettek között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál, pedig a mennyek országában a legkisebb is nagyobb őnála.


Máté 11:12
Keresztelő János napjaitól fogva mind mostanig a mennyek országa erővel tör utat és az erősek ragadják azt el.


Máté 11:25
Abban az időben Jézus ezt mondta: Hálát adok neked, Atyám, mennynek es földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől és kinyilatkoztattad a tanulatlanoknak.


Máté 12:12
Pedig mennyivel drágább az ember a juhnál. Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.


Máté 12:50
Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az fiútestvérem, nőtestvérem és anyám.


Máté 13:11
Ő pedig ezt felelte nekik: Nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg.


Máté 13:19
Amikor valaki hallja a mennyek országáról szóló igét, de nem érti, eljön a gonosz és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amelyik az útfélre esett.


Máté 13:24
Más példázatot is adott eléjük e szavakkal: Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe,


Máté 13:31
Más példázatot is adott eléjük e szavakkal: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet az ember vesz és elvet a földjébe.


Máté 13:32
Ez valamennyi magnál kisebb ugyan, de mikor felnő, minden kerti veteménynél nagyobb és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágain.


Máté 13:33
Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet az asszony vesz, belekeveri három mérce lisztbe, mire az egész megkel.


Máté 13:44
Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet ember mikor megtalál, elrejt és örömében elmegy, eladja mindenét, amije van és megveszi azt a szántóföldet.


Máté 13:45
Ismét hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.


Máté 13:47
Ismét hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összefog.


Máté 13:52
Ő pedig azt felelte nekik: Ennélfogva minden írástudó, aki a mennyek országa felől tanításban részesült, hasonló ahhoz a gazdához, aki ót és újat hoz elő kamrájából.


Máté 15:13
Ő pedig ezt felelte: Minden palánta, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, kiszaggattatik.


Máté 16:1
És odamentek hozzá a farizeusok meg a szadduceusok és kísértve, kérték őt, hogy mutasson nekik mennyei jelt.


Máté 16:17
És Jézus ezt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.


Máté 16:19
És neked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben, és amit feloldozol a földön, oldozva lesz a mennyekben.


Máté 18:1
Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz és ezt mondták: Vájjon ki a legnagyobb a mennyek országában?


Máté 18:3
és így szólt: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.


Máté 18:4
Aki azért meg alázza magát, mint ez a kis gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában.


Máté 18:10
Vigyázzatok, hogy e kicsinyek közül egyet se vessetek meg; mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám arcát.


Máté 18:14
Így a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e ki csínyek közül.


Máté 18:18
Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyekben, és amit feloldoztok a földön, oldozva lesz a mennyekben.


Máté 18:19
Ismét mondom nektek: ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám.


Máté 18:23
Ezért hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival.


Máté 18:35
Így cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, kiki az ő atyjafiának az ő vétkeiket. (A 35. vers három utolsó szava a legrégibb kéziratokban nincs meg.)


Máté 19:12
Mert vannak születésüktől fogva házasságra képtelenek; és vannak, akiket az emberek tettek azzá és vannak, akik önmagukat tették házasságra képtelenné a mennyek országáért. Aki meg tudja érteni, értse meg!


Máté 19:14
Jézus pedig így szolt: Engedjétek, hogy hozzám jöjjenek a kis gyermekek és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyek országa.


Máté 19:21
Jézus azt mondta neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat és oszd ki a szegényeknek: és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj és kövess engem.


Máté 19:23
Jézus pedig azt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek: Gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába.


Máté 20:1
Mert hasonló a mennyek országa a gazdához, aki jókor reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe.


Máté 21:25
János keresztsége honnan való volt? Mennyből-e, vagy emberektől' Azok pedig: tanakodtak magukban: Ha azt mondjuk: Mennyből, azt mondja nekünk: Miért nem hittetek hát neki?


Máté 22:2
Hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt tartott.


Máté 22:27
Valamennyiök után az asszony is meghalt.


Máté 22:30
Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.


Máté 23:9
Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok: aki a mennyben van.


Máté 23:13
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Mivel ti magatok nem mentek be, azokat sem bocsátjátok be, akik be akarnának menni.


Máté 25:1
Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik vették lámpásukat és kimentek a vőlegény elé.


Máté 28:2
És íme nagy földrengés lett, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, odament és elhengerítette a követ és ráült.


Máté 28:18
Jézus pedig odament hozzájuk és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.


Márk 2:12
Az pedig felkelt, azonnal felvette ágyát, és mindenki láttára kiment, úgyhogy valamennyien elcsodálkoztak és dicsőítették az Istent, és így szóltak: Sohasem láttunk ilyent!


Márk 3:17
és Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, és a Boanerges nevet adta nekik, amely azt teszi: mennydörgés fiai,


Márk 3:28
Bizony mondom nektek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is, akármennyi káromlást szólnak is,


Márk 8:11
Majd kimentek a farizeusok és vitatkozni kezdtek vele, és mennyei jelt kívántak tőle, hogy kísértsék őt.


Márk 9:21
És megkérdezte az apjától: Mennyi ideje, hogy ez megesett vele? Az pedig szólt: Gyermeksége óta.


Márk 10:21
Jézus pedig rátekintett, megkedvelte őt és azt mondta neki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat és oszd ki a szegényeknek és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem, — felvéve a keresztet, — (A 21. versben gondolatjel közé tett szavak a legrégibb kéziratokban nincsenek meg.)


Márk 11:25
És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket.


Márk 11:26
Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg nektek a ti vétkeiteket.


Márk 11:30
János keresztsége mennyből volt-e vagy emberektől? Feleljetek nekem.


Márk 11:31
Azok pedig tanakodtak maguk között és ezt mondták: Ha azt mondjuk: Mennyből, — azt fogja mondani: Miért nem hittetek tehát neki?


Márk 12:25
Mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben.


Márk 15:4
Pilátus pedig ismét megkérdezte tőle: Semmit sem felelsz? íme mennyi vádat emelnek ellened?


Márk 16:19
Miután pedig az Úr Jézus szólott nekik, felvitetett a mennybe és az Isten jobbjára ült.


Lukács 2:13
És az angyallal hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg, akik dicsérték az Istent és ezt mondták:


Lukács 2:15
És történt, hogy mikor az angyalok elmentek tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el egész Betlehemig és lássuk meg, ami történt, amit az Úr tudtunkra adott.


Lukács 3:22
és leszállt rá a Szentlélek testi alakban, mint egy galamb és szó hangzott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.


Lukács 6:23
Örüljetek azon a napon és ujjongjatok! Mert íme, a ti jutalmatok bőséges a mennyben, hiszen ugyanígy bántak atyáik a prófétákkal.


Lukács 10:20
De ne azon örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább azon örüljetek, hogy neveitek fel vannak írva a mennyben.


Lukács 10:21
Abban az órában felette örvendezett Jézus a Szentlélektől indíttatva és így szólt: Hálát adok neked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől és kinyilatkoztattad a tanulatlanoknak. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.


Lukács 11:2
Ő pedig ezt mondta nekik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.


Lukács 11:8
Mondom nektek, ha nem kel is fel és nem ad is neki azért, mert az barátja, de az ő tolakodása miatt fel fog kelni és adni fog neki annyit, amennyire szüksége van.


Lukács 11:13
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékokat adni, menynyivel inkább fog a ti mennyei Atyátok Szentlelket adni azoknak, akik tőle kérik?


Lukács 11:16
Mások meg kísértették őt, és mennyei jelt kívántak tőle.


Lukács 12:24
Figyeljétek meg a hollókat, hogy azok nem vetnek, sem nem aratnak; nincs kamrájuk, sem csűrük és az Isten mégis táplálja őket. Mennyivel becsesebbek vagytok ti á madaraknál!


Lukács 12:28
Ha pedig a füvet, amely ma a mezőn van és holnap a kemencébe vetik, így ruházza az Isten, mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!


Lukács 12:33
Adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak olyan erszényeket, amelyek nem avulnak el, elfogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem fér hozzá, sem a moly meg nem emészti.


Lukács 15:7
Mondom nektek, hogy a mennyben így nagyobb öröm lesz egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akiknek nincs szükségük megtérésre


Lukács 16:7
Azután szólott a másiknak: Hát te mennyivel tartozol? Az így felelt: Száz kórus búzával. És azt mondta annak: Vedd az írásodat és írj nyolcvanat.


Lukács 16:17
Pedig könnyebben múlik el a menny és a föld, hogysem a törvényből egy pontocska is elessék.


Lukács 18:22
Mikor Jézus hallotta ezeket, azt mondta neki: Még egy fogyatkozás van benned. Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek és kincsed lesz a mennyben; és jöjj, kövess engem.


Lukács 19:38
és ezt mondták: Áldott a király, aki jön az Úr nevében! Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!


Lukács 20:4
A János keresztsége mennyből volt-e vagy emberektől?


Lukács 20:5
Azok pedig tanakodtak maguk között: Ha ezt mondjuk: Mennyből, — azt fogja mondani: Miért nem hittetek tehát neki?


Lukács 22:43
És angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt.


Lukács 23:1
És felkeltek valamennyien és elvitték őt Pilátushoz.


Lukács 24:51
Amíg pedig áldotta őket, elvált tőlük és felment a mennybe.


János 3:12
Ha földi dolgokról szóltam nektek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok nektek?


János 3:13
És senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből szállott alá: az Ember Fia, aki a mennyben van.


János 3:27
János így felelt: Az ember semmit sem szerezhet meg, csak ha a mennyből adatott neki.


János 3:31
Aki felülről jött, mindenkinél feljebb való. Aki a földről való, földi az és földi dolgokat beszél. Aki a mennyből jött, mindenkinél feljebb való.


János 6:11
Ekkor Jézus vette a kenyereket, hálát adott és szétosztotta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az ott ülőknek; hasonlóképen a halakból is adott, amennyit akartak.


János 6:31
A mi atyáink a mannát ették a pusztában: amint meg van írva: Mennyből való kenyeret adott nekik enni.


János 6:32
Szólt azért nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek: nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret.


János 6:33
Mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá és életet ad a világnak.


János 6:38
Mert nem azért szállottam le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.


János 6:41
Zúgolódtak azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondta: Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá,


János 6:42
és szóltak: Nem ez-e Jézus, József fia, akinek ismerjük atyját és anyját? Mi módon mondja hát ez, hogy: A mennyből szállottam alá?


János 6:50
Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy az ember egyék belőle és meg ne haljon.


János 6:51
Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá: ha valaki eszik ebből a kenyérből, él örökké. És az a kenyér, amelyet én adok, az én testem, amelyet odaadok majd a világ életéért.


János 6:58
Ez ama kenyér, amely a mennyből szállott alá; nem olyan, amilyet a ti atyáitok ettek és meghaltak; aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké.


János 7:31
A sokaság közül pedig sokan hittek benne és azt mondták: Mikor eljön a Krisztus, tehet-e majd több csodát annál, amennyit ez tett?


János 11:36
Így szóltak azért a zsidók: Íme, mennyire szerette őt.


János 12:29
A sokaság azért, amely ott állott és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgött; mások azt állították, hogy angyal szólt neki.


Rómaiakhoz 1:18
Mert Isten kinyilvánítja az ő haragját a mennyből az emberek minden istentelensége és igazságtalansága ellen, akik igazságtalansággal nyomják el az igazságot.


Rómaiakhoz 10:6
A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Ki megy fel a mennybe? (tudniillik azért, hogy a Krisztust lehozza)


Rómaiakhoz 11:12
Ha pedig az ő elestük gazdagság a világnak, és az ő kudarcuk gazdagság a pogányoknak, mennyivel inkább az ő teljes számban való megtérésük.


Rómaiakhoz 11:24
Mert ha te a természettől vad olajfából kivágattál és természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, mennyivel inkább be fognak oltatni tulajdon olajfájukba azok, akik természettől fogva odavalók!


Rómaiakhoz 12:3
Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon többet magáról, mint amennyit kell, ha nem józanul gondolkozzék a hitnek az Istentől adott mértéke szerint.


Rómaiakhoz 12:18
Ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.


Rómaiakhoz 15:24
ha Hispániába utazom, meglátogatlak titeket. Mert remélem, hogy átutazóban meg láthatlak, és ti majd elsegítetek oda, ha előbb valamennyire felüdültem köztetek.


1 Korintusi 6:3
Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni? Mennyivel inkább ítélhetünk mindennapi ügyekben?


1 Korintusi 11:25
Hasonlóképen a pohárt is vette, miután vacsorált, és ezt mondotta: E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.


1 Korintusi 11:26
Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.


1 Korintusi 12:12
Mert amint a test egy, bár sok tagja van, a testnek pedig valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis mind egy test, úgy a Krisztus is.


1 Korintusi 14:24
Viszont ha valamennyien prófétálnak és akkor megy be egy hitetlen vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, azt mindenki megvizsgálja,


1 Korintusi 15:8
Legutoljára pedig valamennyi között mint egy idétlennek, nekem is megjelent.


1 Korintusi 15:25
Mert neki addig kell uralkodnia, míg valamennyi ellenségét lába alá veti.


1 Korintusi 15:40
És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek fényessége, más a földieké.


1 Korintusi 15:47
Az első ember földből való, földi; a második ember mennyből való.


1 Korintusi 15:48
Amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.


1 Korintusi 15:49
És amint hordoztuk a földinek ábrázatát, hordozni fogjuk a mennyeinek ábrázatát is.


2 Korintusi 1:20
Mert Istennek valamennyi ígérete őbenne lett igen és ő általa ámen az Istennek dicsőségére mi általunk.


2 Korintusi 3:9
Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata?


2 Korintusi 5:1
Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk összeomlik, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben.


2 Korintusi 5:2
Azért is sóhajtozunk ebben, mert a mi mennyei hajlékunkat szeretnők erre felölteni,


Galatákhoz 1:8
De még ha mi magunk vagy mennyei angyal hirdetne is nektek más evangéliomot, mint amit nektek hirdettünk, legyen átkozott!


Efézusiakhoz 1:3
Áldott az Isten, a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban.


Efézusiakhoz 1:10
az üdvösségnek az idők teljességében való rendjére nézve, hogy mindent egybefoglal a Krisztusban, mind amik a mennyekben vannak, mind amik a földön vannak.


Efézusiakhoz 1:20
amellyel munkálkodott a Krisztusban, mikor feltámasztotta a halálból és a maga jobbjára ültette őt a mennyekben,


Efézusiakhoz 2:6
és vele együtt támasztott fel és vele együtt helyezett a mennyekbe a Krisztus Jézus által,


Efézusiakhoz 3:10
azért, hogy ismeretessé legyen most a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt, az egyház által Istennek sokféle bölcsessége,


Efézusiakhoz 3:15
akitől neveztetik minden nemzetség mennyen és földön;


Efézusiakhoz 6:9
Ti is, urak, ugyanazt cselekedjétek velük, hagyjátok el a fenyegetést, mert tudjátok, hogy mint azoknak, úgy nektek is Uratok van a mennyben és őnála nincs személyválogatás.


Filippiekhez 2:10
hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, a mennyeieké, földieké és a föld alatt valóké,


Filippiekhez 3:20
Mert mi mennyei polgárok vagyunk, megtartót is onnan várunk, az Úr Jézus Krisztust,


Kolosséiakhoz 1:5
mégpedig azért a reménységért, amely nektek a mennyekben eltétetett. Erről már előbb hallottatok az igazság beszédében, az evagéliomban,


Kolosséiakhoz 1:20
és hogy ő általa békítsen meg magával mindent, akár a földieket, akár a mennyeieket, hogy békességet szerezzen a keresztfán kiontott vére által.


Kolosséiakhoz 4:1
Ti, urak, adjátok meg szolgáitoknak, ami igazságos és méltányos, mert tudjátok, hogy nektek is van Uratok a mennyben.


2 Timóteushoz 4:18
Megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől és megtart az ő mennyei országa számára; övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.


Filemonhoz 1:16
nem úgy immár, mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kivált nekem; mennyivel inkább pedig neked, mind testben, mind az Úrban.


ピレモンへの手紙 1:21
Engedelmességedben bízva írtam így neked, mert tudom, hogy te úgyis többet teszel majd, mint amennyit én mondok.


1 Péter 1:4
romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van számotokra,


1 Péter 3:22
aki az Isten jobbján van, miután felment a mennybe; akinek alá vettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.


1 Péter 4:13
sőt amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek.


2 Péter 2:10
főképen pedig azokat, akik tisztátalan kívánsággal test szerint élnek és az Úrnak a tekintélyét megvetik. Vakmerők, elbizakodottak, akik nem rettennek vissza attól, hogy a mennyei hatalmasságokat káromolják,


2 Péter 3:11
Mivel azért mindezek felbomlanak, mennyivel inkább kell szent életben és kegyességben járnotok nektek,


1 János 5:7
Mert hárman tesznek bizonyságot: (A 7. és 8. vers néhány (főleg latin) kéziratban így hangzik: Mert hárman tesznek bizonyságot a mennyben: az Atya, az Ige és a Szentlélek és ez a három egy. És hárman tesznek bizonyságot a földön: a Lélek, a víz és a vér: és ez a három megegyezik.)


Júdás 1:8
De mindezek ellenére ezek az álmodozók is hasonlóképen beszennyezik testüket, az uralkodó hatalmat megvetik és a mennyei méltóságot káromolják.


Jelenések 4:1
Ezek után láttam, és íme, megnyílt egy ajtó a mennyben és az előbbi hang, amelyet trombitaszónak hallottam, és amely velem beszélt, ezt mondta: Jöjj fel ide és én megmutatom neked mindazt, aminek ezután meg kell lennie.


Jelenések 4:2
És azonnal elragadtattam Lélekben. És íme királyi szék állott a mennyben és a királyi székben ült Valaki.


Jelenések 4:5
A királyi székből pedig villámok cikáztak és szózatok és mennydörgések hallatszottak. És a királyi szék előtt hét fáklya lobogott: az Istennek hét lelke.


Jelenések 5:3
És senki sem akadt sem mennyben, sem földön, sem föld alatt, aki felnyithatta volna a könyvet és abba beletekinthetett volna.


Jelenések 5:13
És hallottam, hogy minden teremtmény, ami csak a mennyben, a földön és a föld alatt és a tengerben és mind, ami ezekben van, ezt mondta: A királyi székben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön-örökké!


Jelenések 6:1
És láttam, mikor a Bárány a hét pecsét közül az elsőt felnyitotta, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon ezt mondta: Jöjj!


Jelenések 8:1
És mikor a hetedik pecsétet felnyitotta, csendesség lett a mennyben, mintegy fél óráig.


Jelenések 8:5
Azután vette az angyal a füstölőt és megtöltötte az oltár tüzével, majd lehajította a földre, és ekkor mennydörgés, csattanás, villámlás és földrengés támadt.


ヨハネの黙示録 10:3
És hangosan kiáltott, mint mikor az oroszlán ordít. És mikor kiáltott, megszólalt a hét mennydörgés a maga hangján.


ヨハネの黙示録 10:4
És mikor a hét mennydörgés megszólalt, le akartam írni; és az égből szózatot hallottam, amely ezt mondta nekem: Pecsételd le, amiket a hét mennydörgés mondott és ne írd le azokat.


ヨハネの黙示録 10:6
és megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne valókat, a földet és a rajta valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy nem lesz már több idő,


ヨハネの黙示録 11:13
És abban az órában nagy földrengés lett, úgyhogy a város tizedrésze összedűlt és megöletett a földrengésben hétezer ember, és a többiek megrémültek és dicsőséget adtak a menny Istenének.


ヨハネの黙示録 11:15
És a hetedik angyal trombitált, ekkor hatalmas szózatok hangzottak a mennyben, amelyek így szóltak: Immár a mi Urunk és az ő Krisztusa uralkodik a világ felett és uralkodni fog örökkön-örökké.


ヨハネの黙示録 11:19
És kitárult az Isten temploma a mennyben és láthatóvá lett az ő szövetségének ládája az ő templomában, majd villámlás, csattanás, mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt.


ヨハネの黙示録 12:8
de nem vehetett diadalt, úgyhogy többé helyük sem találtatott a mennyben.


ヨハネの黙示録 13:6
Megnyitotta tehát száját az Isten ellen való káromlásra, hogy káromolja az ő nevét és az ő sátorát, azokat, akik a mennyben laknak.


ヨハネの黙示録 14:2
És hangot hallottam a mennyből, mint sok víz zúgását és mint hatalmas mennydörgés szavát, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint amikor a hárfások játszanak az ő hárfáikon.


ヨハネの黙示録 14:7
és ezt mondta hangos szóval: Féljétek az Istent és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait.


ヨハネの黙示録 14:17
Azután másik angyal jött ki a mennyei templomból és annál is éles sarló volt.


ヨハネの黙示録 15:1
Ezután másik nagy és csodálatos jelt láttam a mennyben: hét angyalt, akiknél a hét utolsó csapás volt; mert ezek által lett teljessé az Isten haragja.


ヨハネの黙示録 15:5
És ezek után láttam, és megnyílt a mennyben a bizonyságtétel sátrának temploma,


ヨハネの黙示録 16:11
és káromolták a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, de nem tértek meg cselekedeteikből.


ヨハネの黙示録 16:18
Ekkor villámlás, csattanás, mennydörgés támadt és olyan hatalmas földrengés lett, amilyen nem volt amióta emberek vannak a földön: ilyen földrengés, ilyen nagy.


ヨハネの黙示録 18:1
És ezek után más angyalt láttam leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, úgyhogy dicsősége beragyogta a földet.


ヨハネの黙示録 18:7
Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek neki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint egy királynő és nem vagyok özvegy és nem látok gyászt soha.


ヨハネの黙示録 18:20
Ujjongj felette, te menny, és ti szentek, apostolok és próféták, mert Isten érettetek állt bosszút rajta.


ヨハネの黙示録 19:1
És ezek után hallottam, mint nagy sokaság hatalmas szavát a mennyben, ezt a szózatot: Halleluja! Az üdvösség és a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké,


ヨハネの黙示録 19:6
És hallottam, mint nagy sokaság hangját és mint sok víz zúgását és mint erős mennydörgés zengését, ezt a szózatot: Halleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!


ヨハネの黙示録 19:14
És a menny seregei követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.


ヨハネの黙示録 20:1
És láttam egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélység kulcsa, és nagy lánc volt a kezében.


ヨハネの黙示録 20:9
És feljöttek a föld széles síkjaira és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost; de Istentől a mennyből tűz szállott alá és megemésztette őket.


ヨハネの黙示録 21:2
És láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll le a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszonyt.


ヨハネの黙示録 21:10
És felvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből;


Japanese Bible 1965
Public Domain: Shinkaiyaku Seisho 1965