Instagram
English
A A A A A


Keresés

Lukács 1:28
És bemenve őhozzá, így szólt: Üdvözöllek, te kegyelembe fogadott az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.


János 1:14
És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk — és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, — aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.


János 1:16
Mivel az ő teljességéből vettünk mindnyájan, még pedig kegyelmet kegyelemre.


János 1:17
Mert a törvény Mózes által adatott; a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.


Apostolok 4:33
És az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról és nagy kegyelem volt mindnyájukon.


Apostolok 6:8
István pedig, aki teljes volt kegyelemmel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között.


Apostolok 18:27
Majd mikor Ahájába akart átmenni, az atyafiak buzdították és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be. Mikor odaérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek a kegyelem által,


Rómaiakhoz 1:7
mind azoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szenteknek: kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Rómaiakhoz 4:4
Annak pedig, aki meg szolgál érte, a jutalmat tartozásként számítják be, s nem kegyelemből.


Rómaiakhoz 4:16
Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy szilárd legyen az ígéret minden magzatnak, nem csupán a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyja,


Rómaiakhoz 5:2
Általa a hitben menetelünk is van ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk is azzal a reménységgel, hogy részesedünk az Isten dicsőségében.


Rómaiakhoz 5:17
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál amaz egy ember által, sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bőségében részesültek.


Rómaiakhoz 5:20
Közben pedig bejött a törvény, hogy a bűn megnövekedjék; de ahol megnövekedett a bűn, ott a kegyelem sokkal bőségesebben áradt el,


Rómaiakhoz 5:21
hogy amint uralkodott a bűn a halálban, úgy a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:1
Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?


Rómaiakhoz 6:14
Mert a bűn nem fog uralkodni ti rajtatok, mivel nem törvény alatt vagytok, hanem kegyelem alatt.


Rómaiakhoz 6:15
Mi következik tehát ebből? Vétkezzünk-e, mivel nem a törvény alatt, ha nem a kegyelem alatt vagyunk? Semmiképen!


Rómaiakhoz 11:5
így azért most is van maradék, a kegyelemből való kiválasztás szerint.


Rómaiakhoz 11:6
Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. (A 6. vers végén egyes kéziratokban még ez olvasható: Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.)


Rómaiakhoz 12:3
Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon többet magáról, mint amennyit kell, ha nem józanul gondolkozzék a hitnek az Istentől adott mértéke szerint.


Rómaiakhoz 12:6
Minthogy azért különböző ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, ha prófétálás, a hit szabálya szerint teljesítsük,


Rómaiakhoz 15:15
Itt-ott mégis merészebben írtam nektek, atyámfiai, mintegy emlékeztetve titeket arra a kegyelemre, amelyben Isten engem avégre részesített, hogy


1 Korintusi 1:3
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 1:2
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 1:11
ha ti is velünk együtt munkálkodtok az értünk való könyörgésben, hogy sok ajakról szálljon fel érettünk sok ember hálája az irántunk tanúsított kegyelemért.


2 Korintusi 1:15
És én ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben részesüljetek kegyelemben


2 Korintusi 4:15
Mert mindez érettetek van, hogy amint a kegyelem bőven árad, egyre többen adjanak hálát Istennek az ő dicsőségére.


Galatákhoz 1:3
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól,


Galatákhoz 5:4
Akik a törvény által keresitek a megigazulást, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek.


Efézusiakhoz 1:2
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Efézusiakhoz 2:5
minket, akik halottak voltunk a vétkek miatt, a Krisztussal együtt megelevenített, — kegyelemből tartattatok meg! —


Efézusiakhoz 2:8
Mert kegyelemből tartattatok meg hit által; és ez nem ti magatoktól van, Isten ajándéka ez;


Efézusiakhoz 3:8
Nekem, az összes szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak prédikáljam a Krisztus végéremehetetlen gazdagságát


Efézusiakhoz 4:7
Mindegyikünknek pedig a szerint a mérték szerint adatott a kegyelem, amint azt a Krisztus ajándékozta.


Efézusiakhoz 6:24
Kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust el nem múló szeretettel.


Filippiekhez 1:2
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 1:7
aminthogy helyes, hogy így gondolkodjam mindnyájatok felől, mert a szívemben hordalak titeket, mint akik mind fogságomban, mind az evangélium oltalmazásában és megerősítésében mindnyájan részestársaim vagytok a nekem adott kegyelemben.


Filippiekhez 1:29
Mert nektek az a kegyelem adatott a Krisztusért, hogy necsak higgyetek benne, hanem szenvedjetek is őérette,


Kolosséiakhoz 1:2
a Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Kolosséiakhoz 4:18
Én, Pál, írom ezt a köszöntést saját kezemmel. Emlékezzetek meg az én fogságomról! Kegyelem veletek!


1 Tesszalonika 1:1
Pál, Szilvánus és Timótheus, a thessalonikaiak gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Tesszalonika 1:2
kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Timóteushoz 1:2
Timótheusnak, a hitben igazi fiamnak: kegyelem, irgalom, békesség Istentől a mi Atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


1 Timóteushoz 6:21
Akik ezt vallják, a hitükben eltévelyedtek. Kegyelem veletek


2 Timóteushoz 1:2
Timótheusnak, szeretett gyermekemnek: kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és a Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


2 Timóteushoz 2:1
Te azért, fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben;


2 Timóteushoz 4:22
Az Úr legyen a te lelkeddel! Kegyelem veletek!


Titushoz 1:4
Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak: kegyelem és békesség az Atya Istentől és a Krisztus Jézustól, a mi megtartónktól.


Titushoz 3:15
Köszöntenek téged mindnyájan, akik velem vannak. Köszöntsed azokat, akik szeretnek minket hitben. Kegyelem mindnyájatokkal


Filemonhoz 1:3
kegyelem nektek és békesség istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Zsidókhoz 4:16
Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.


Zsidókhoz 10:29
Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az aki az Isten Fiát megtapodja és a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja és a kegyelem Lelkét megcsúfolja.


Zsidókhoz 13:9
Különböző és idegen tanítások által ne engedjétek félrevezettetni magatokat; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem eledelekkel, amelyek semmit sem használtak azoknak, akik azokkal éltek.


Zsidókhoz 13:25
Kegyelem mindnyájatokkal!


1 Péter 1:2
akik kiválasztattak, az Atya Istennek eleve elhatározása szerint, a Lélek által való megszentelésben, engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen.


1 Péter 1:10
E felől az üdvösség felől kérdezősködtek és tudakozódtak a próféták, akik a nektek rendelt kegyelem felől jövendöltek,


1 Петра 1:13
Azért övezzétek fel elmétek derekát és mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amely nektek Jézus Krisztus megjelenésekor adatik.


1 Петра 2:10
akik hajdan „nem nép” voltatok, most pedig „Isten népe” vagytok, akik egykor nem részesültetek kegyelemben, most pedig kegyelemben részesültetek.


1 Петра 2:19
Mert kegyelem az, ha valaki Istenhez igazodó lelkiismerete miatt tűri a fájdalmat, ártatlanul szenvedve.


1 Петра 2:20
Mert micsoda dicsőség az, ha bűnt cselekedve tűritek az arculverést? De ha jót cselekedve szenvedtek és tűrtök, ez kegyelem Istennél.


1 Петра 5:10
A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket a Krisztus Jézusban, ő maga tesz majd titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká.


2 János 1:3
kegyelem, irgalom, békesség legyen velünk az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának Fiától, igazságban és szeretetben.


Jelenések 1:4
János a hét ázsiai gyülekezetnek: Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik az ő királyi széke előtt vannak,


Slovo Zhizny (NRT) New Russian Translation 2006
Copyright © 2006 by Biblica, Inc. All rights reserved worldwide