A A A A A


Keresés

Máté 1:1
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.


Máté 1:16
Jákob fia volt József, férje Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek.


Máté 1:18
Jézus Krisztus születése pedig így volt: Mária, az ő anyja, eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek, a Szentlélektől várandósnak találtatott.


Máté 1:21
Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.


Máté 1:25
De nem ismerte őt, amíg meg nem szülte elsőszülött fiát. És nevezte nevét Jézusnak.


Máté 2:1
Amikor pedig megszületett Jézus, a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe,


Máté 3:13
Akkor elment Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa.


Máté 3:15
Jézus pedig ezt felelte neki: Engedd, hogy ez most így legyen, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett neki.


Máté 3:16
Mikor azután Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme megnyíltak neki az egek és látta amint az Isten Lelke lejön, mint egy galamb és rászáll.


Máté 4:1
Akkor Jézus a Lélektől a pusztába vitetett, hogy az ördög megkísértse.


Máté 4:7
Jézus így válaszolt neki: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!


Máté 4:10
Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd és csak neki szolgálj.


Máté 4:12
Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy Jánost börtönbe vetették, visszatért Galileába;


Máté 4:17
Ettől kezdve prédikált Jézus: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.


Máté 4:18
Mikor pedig Jézus a galileai tenger mellett járt, látott két testvért, Simont, akit Péternek neveznek és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetettek: mert halászok voltak.


Máté 4:23
És bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva az ő zsinagógáikban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.


Máté 7:28
És történt, hogy mikor Jézus elvégezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott a tanításán,


Máté 8:4
Ekkor Jézus így szólt hozzá: Vigyázz, senkinek se szólj; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nekik.


Máté 8:10
Mikor pedig Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott és így szólt az őt követőknek: Bizony mondom nektek, ilyen nagy hitet nem találtam Izraelben senkinél.


Máté 8:13
És szólt Jézus a századoshoz: Eredj el és legyen neked a te hited szerint. És meggyógyult a szolga abban az órában.


Máté 8:14
És mikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak napa fekszik és lázas.


Máté 8:18
Mikor pedig Jézus látta maga körül a sokaságot, megparancsolta, hogy menjenek át a túlsó partra.


Máté 8:20
És felelt neki Jézus: A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak van fészkük, de az Ember Fiának nincs hová fejét lehajtania.


Máté 8:22
De Jézus így szólt hozzá: Kövess engem! hadd temessék el a halottak az ő halottaikat.


Máté 8:34
És íme az egész város kiment Jézus elé és mihelyt meglátták, kérték őt, hogy távozzék el határukból.


Máté 9:2
És íme hoztak hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. Mikor Jézus látta az ő hitüket, így szólt a gutaütöttnek: Bízzál, fiam! Megbocsáttattak a te bűneid.


Máté 9:4
Jézus pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta: Miért gondoltok gonoszt a szívetekben?


Máté 9:9
És mikor Jézus onnan tovább ment, látott egy embert ülni a vámszedőhelyen, akinek Máté volt a neve és így szólt neki: Kövess engem! Az pedig felkelt és követte őt.


Máté 9:10
Mikor pedig asztalhoz telepedett a házban, íme sok vámszedő és bűnös ment oda és Jézussal meg tanítványaival az asztalhoz telepedtek.


Máté 9:12
Mikor ezt Jézus meghallotta, azt mondta nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.


Máté 9:15
És Jézus így válaszolt nekik: vajjon gyászolhat-e a násznép addig, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, mikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.


Máté 9:19
Ekkor Jézus felkelt és követte őt tanítványaival együtt.


Máté 9:22
Jézus pedig megfordult, rátekintett és ezt mondta: Bízzál, leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony attól az órától fogva.


Máté 9:23
Mikor pedig Jézus az elöljáró házába érkezett és látta a fuvolásokat meg a zajongó sokaságot,


Máté 9:27
És mikor Jézus tovább ment onnan, két vak követte őt és kiáltozva ezt mondta: Könyörülj rajtunk, Dávid fia!


Máté 9:28
Mikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok, és Jézus így szólt nekik: Hiszitek, hogy én ezt megtehetem? Azok ezt mondták neki: Hisszük Uram!


Máté 9:30
És megnyílt a szemük. Ekkor Jézus rájuk parancsolt: Vigyázzatok, hogy senki meg ne tudja!


Máté 9:35
Így járta be Jézus a városokat mind és a falvakat, tanított az ő zsinagógáikban és hirdette az Isten országának evangéliumát és gyógyított minden betegséget és minden erőtlenséget.


Máté 10:5
Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus és megparancsolta nekik: Pogányok útjára ne térjetek és a samaritánusok városába ne menjetek be,


Máté 11:1
Amikor Jézus bevégezte a tizenkét tanítványnak adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon az ő városaikban.


Máté 11:4
És Jézus így felelt nekik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok:


Máté 11:7
Mikor pedig azok elmentek, Jézus beszélni kezdett Jánosról a sokaságnak: Miért mentetek ki a pusztába? Szél ingatta nádszálat látni?


Máté 11:25
Abban az időben Jézus ezt mondta: Hálát adok neked, Atyám, mennynek es földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől és kinyilatkoztattad a tanulatlanoknak.


Máté 12:1
Abban az időben a vetéseken haladt át Jézus szombatnapon. Tanítványai pedig megéheztek és kezdték a kalászokat szaggatni és enni.


Máté 12:10
És íme volt ott egy bénakezű ember. És hogy vádolhassák Jézust, megkérdezték tőle: Szabad-e szombatnapon gyógyítani?


Máté 12:15
Mikor ezt Jézus észrevette,- visszavonult onnan. És sokan követték őt, és mindnyájukat meggyógyította.


Máté 12:25
Jézus pedig, aki ismerte gondolataikat, így szólt nekik: Minden ország, amely önmagával meghasonlik, elpusztul és egyetlen város vagy háznép sem marad fenn, amely önmagával meghasonlik.


Máté 13:1
Azon a napon Jézus kiment a házból, leült a tenger mellett.


Máté 13:34
Mindezeket példázatokban mondta Jézus a sokaságnak és példázat nélkül semmit sem mondott nekik,


Máté 13:53
Mikor Jézus elmondta ezeket a példázatokat, elment onnan.


Máté 13:57
És megbotránkoztak őbenne. Jézus pedig azt mondta nekik: Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint a tulajdon hazájában és házában.


Máté 14:1
Abban az időben hallotta Heródes, a negyedesfejedelem, Jézus hírét,


Máté 14:12
Az ő tanítványai pedig odamentek, elvitték a testet és eltemették. Azután elmentek és hírül adták ezeket Jézusnak.


Máté 14:13
Mikor ezt Jézus meghallotta, elhajózott onnan egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ennek hallatára gyalog követte őt a városokból.


Máté 14:16
Jézus azonban ezt mondta nekik: Nem szükséges elmenniük; adjatok nekik ti enni.


Máté 14:25
Az éjtszaka negyedik őrváltása idején odament hozzájuk Jézus, a tengeren járva.


Máté 14:27
De Jézus azonnal szólott hozzájuk: Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek!


Máté 14:29
ő pedig szólt: Jöjj! Erre Péter kiszállt a hajóból, járt a vizén és Jézushoz ment.


Máté 14:31
Jézus pedig azonnal kinyújtotta kezét, megragadta őt és ezt mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél?


Máté 15:1
Akkor Jeruzsálemből való farizeusok és írástudók mentek Jézushoz és ezt mondták:


Máté 15:21
És eltávozott onnét Jézus és Tírus és Szidon vidékeire vonult.


Máté 15:28
Ekkor Jézus így felelt neki: Asszony! Nagy a te hited. Legyen neked a te akaratod szerint. És meggyógyult az ő leánya attól az órától fogva.


Máté 15:29
És onnan eltávozott Jézus a galileai tenger mellé és felment a hegyre és ott leült.


Máté 15:30
És nagy sokaság ment hozzá, amellyel sánták, csonkák, vakok, némák voltak és sokan mások. Ezeket odahelyezték Jézus lába elé, és ő meggyógyította őket,


Máté 15:32
Jézus pedig előszólította tanítványait, és azt mondta: Szánakozom e sokaságon, mert három napja már, hogy velem vannak és nincs mit enniük. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen ki ne dőljenek az úton.


Máté 15:34
És Jézus azt mondta nekik: Hány kenyeretek van? ők pedig szóltak: Hét, és néhány apró halunk.


Máté 16:6
Jézus pedig így szólt nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától.


Máté 16:8
Mikor ezt Jézus észrevette, ezt mondta nekik: Mit tanakodtok magatok között, ti kicsinyhitűek, hogy nincs kenyeretek?


Máté 16:13
Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait: Az Ember Fiát kinek mondják az emberek?


Máté 16:17
És Jézus ezt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.


Máté 16:21
Ettől fogva kezdte Jézus Krisztus jelenteni tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie és sokat kell szenvednie a vénektől és a papi fejedelmektől és az írástudóktól, és megöletnie és harmadnap feltámadnia.


Máté 16:24
Ekkor így szólt Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem.


Máté 17:1
És hat nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek test vérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegy re.


Máté 17:4
Péter pedig megszólalt és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építek itt három sátrat: neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.


Máté 17:7
Jézus pedig odament hozzájuk, megérintette őket és így szólt: Keljetek fel és ne féljetek!


Máté 17:8
Mikor pedig szemüket felemelték, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül.


Máté 17:9
És amikor a hegyről lejöttek, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek se szóljatok arról, amit láttatok, míg az Ember Fia fel nem támad a. halálból.


Máté 17:17
Jézus pedig ezt mondta: Ó hitetlen és elvetemült nemzedék! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nekem!


Máté 17:18
És megdorgálta őt Jézus, és kiment belőle az ördög. És meggyógyult a gyermek attól az órától fogva.


Máté 17:19
Ekkor a tanítványok külön maguk odamentek Jézushoz, és így szóltak hozzá: Miért nem tudtuk azt kiűzni mi?


Máté 17:20
Jézus pedig azt mondta nekik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom nektek: ha akkora hitetek volna, mint a mustármag és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda! odamenne, és semmi sem volna lehetetlen nektek.


Máté 17:22
Amikor pedig Galileában együtt jártak, így szólt hozzájuk Jézus: Az Ember Fia emberek kezére adatik,


Máté 17:25
Ő szólt: Fizeti. És mikor bement a házba, megelőzte őt a beszédben Jézus: Mit gondolsz, Simon, a föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót: fiaiktól-e vagy az idegenektől?


Máté 17:26
Azt válaszolta neki: Az idegenektől. Szólott neki Jézus: Tehát a fiak szabadok.


Máté 18:1
Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz és ezt mondták: Vájjon ki a legnagyobb a mennyek országában?


Máté 18:2
Erre Jézus odahívott egy kis gyermeket, közéjük állította


Máté 18:22
Jézus azt mondta neki: Nem mondom neked, hogy hétszer is, hanem hetvenhétszer is. (A 22. versben egyes kéziratokban ez olvasható: hetvenszer hétszer. )


Máté 19:1
Amikor Jézus elvégezte e beszédeket, eltávozott Galileából és elment Júdeának jordánontúli vidékére;


Máté 19:14
Jézus pedig így szolt: Engedjétek, hogy hozzám jöjjenek a kis gyermekek és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyek országa.


Máté 19:18
Ő pedig így szólt neki: Melyeket? Jézus azt mondta: Ne ölj; Ne paráználkodjál; Ne lopj; Hamis tanúbizonyságot ne mondj;


Máté 19:21
Jézus azt mondta neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat és oszd ki a szegényeknek: és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj és kövess engem.


Máté 19:23
Jézus pedig azt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek: Gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába.


Máté 19:26
Jézus pedig rájuk tekintett és azt mondta nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.


Máté 19:28
Jézus pedig azt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, mikor az Ember Fia az ő dicsőségének királyi székébe ül, szintén odaültök tizenkét királyi székbe és ítélitek Izrael tizenkét nemzetségét.


Máté 20:17
És mikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, csupán a tizenkét tanítványt vette magához, és útközben ezt mondta nekik:


Máté 20:22
Jézus pedig így felelt: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e azt a poharat, amelyet nekem meg kell innom? És megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt mondták neki: Meg.


Máté 20:25
Jézus pedig előszólította őket, és ezt mondta: Tudjátok, hogy a fejedelmek uralkodnak népeiken és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk.


Máté 20:30
És íme két vak ült az út mellett. Mikor ezek hallották, hogy Jézus arra megy, így kiáltottak: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!


Máté 20:32
És Jézus megállott, szólította őket és ezt mondta: Mit akartok, hogy cselekedjem veletek?


Máté 20:34
Jézus pedig megszánta őket, megérintette a szemüket, és nyomban visszanyerték látásukat és követték őt.


Máté 21:1
És mikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, akkor Jézus elküldött két tanítványt,


Máté 21:6
Ekkor a tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, amint Jézus parancsolta nekik;


Máté 21:11
A sokaság pedig így szólt: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.


Máté 21:12
Mikor Jézus bement az Isten templomába, kiűzte mindazokat, akik a templomban adtak-vettek és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta.


Máté 21:16
És így szóltak neki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így felelt nekik: Hallom. Sohasem olvastátok: Kis gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőítést?


Máté 21:21
Jézus pedig így felelt nekik: Bizony mondom nektek: ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami a fügefán esett, hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek: Kelj fel és vesd magadat a tengerbe, meglesz.


Máté 21:24
Jézus pedig így felelt nekik: Én is kérdezek egy szót tőletek. Ha megfeleltek rá nekem, én is megmondom nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.


Máté 21:27
És ezt feletek Jézusnak: Nem tudjuk. Szólt nekik ő is: Én sem mondom meg nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Isten akaratának teljesítése. Példázat a két fiúról


Máté 21:31
E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? így feleltek neki: Az első. Jézus azt mondta nekik: Bizony mondom néktek: a vámszedők és parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.


Máté 21:42
Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Sohasem olvastátok az írásokban: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé! Az Úrtól lett ez és csodálatos a mi szemünk előtt!


Máté 22:1
És Jézus ismét példázatokban beszélt nekik:


Máté 22:18
Jézus pedig ismerte az ő gonoszságukat, és azt mondta: Miért kísértetek engem, ti képmutatók?


Máté 22:29
Jézus pedig így felelt nekik: Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.


Máté 22:41
Mikor pedig a farizeusok összegyűltek, megkérdezte tőlük Jézus:


Máté 23:1
Akkor így szólt Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak:


Máté 24:1
Akkor Jézus a templomból kijött és továbbment. És odamentek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit.


Máté 24:2
Jézus pedig így szólt nekik: Nem látjátok-e mindezt? Bizony mondom nektek: nem marad itt kőkövön, amelyet szét ne hánynának.


Máté 24:4
Jézus pedig ezt felelte nekik: Vigyázzatok, hogy senki meg ne tévesszen titeket!


Máté 26:1
És mikor Jézus mind ezeket a beszédeket elvégezte, így szólt tanítványainak:


Máté 26:4
és közösen elhatározták, hogy Jézust csellel megfogják és megölik.


Máté 26:6
És mikor Jézus Betániában a poklos Simon házában volt,


Máté 26:10
Mikor pedig Jézus ezt észrevette, így szólt nekik: Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jó dolgot cselekedett velem.


Máté 26:17
A kovásztalan kenyerek első napján pedig oda mentek Jézushoz a tanítványok és így szóltak: Hol akarod, hogy elkészítsük neked eledelül a húsvéti bárányt?


Máté 26:19
És a tanítványok úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik és elkészítették a húsvéti bárányt.


Máté 26:26
Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret és hálát adott, megtörte azt, és adta a tanítványoknak és ezt mondta: Vegyétek, egyétek; ez az én testem.


Máté 26:31
Akkor azt mondta ne kik Jézus: Ezen az éjtsza kán mindnyájan megbotránkoztok bennem. Mert meg van írva: Megverem a pásztort és elszélednek a nyáj juhai.


Máté 26:34
Szólt neki Jézus: Bizony mondom neked, hogy ezen az éjtszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem.


Máté 26:36
Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak és így szólt a tanítványoknak: Üljetek le itt, amíg elmegyek és amott imádkozom.


Máté 26:49
És mindjárt Jézushoz lépve, így szólt: Üdvözlégy, Mester! és megcsókolta.


Máté 26:50
Jézus pedig ezt mondta: Barátom, miért jöttél? Akkor odamentek hozzá, kezüket rávetették Jézusra és elfogták őt.


Máté 26:51
És íme az egyik azok közül, akik Jézussal voltak, kinyújtotta kezét, kirántotta kardját és a főpap szolgájához sújtva, levágta a fülét.


Máté 26:52
Ekkor Jézus így szólt hozzá: Tedd hüvelyébe kardodat, mert akik fegyvert fognak, fegyver által kell elveszniük.


Máté 26:55
Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: Mint valami rablóra, úgy jöttetek fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok engem. Naponként a templomban ültem és tanítottam és nem fogtatok el engem.


Máté 26:57
Mikor azok foglyul ejtették Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol az írástudók és vének összegyűltek.


Máté 26:59
A papi fejedelmek és az egész tanács hamis tanúságot kerestek Jézus ellen, hogy megölhessék őt.


Máté 26:63
Jézus azonban hallgatott. Ekkor a főpap így szólt hozzá: Esküvel kényszerítlek az élő Istenre: mondd meg nekünk, vájjon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia?!


Máté 26:64
Jézus így felelt: Te mondottad. Sőt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Ember Fiát ülni a Hatalom jobbján és eljönni az ég felhőin.


Máté 26:69
Péter pedig kint ült az udvaron, és egy szolgálóleány odament hozzá és megszólította: Te is a galileai Jézussal voltál.


Máté 26:71
Mikor azután kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány és ezt mondta az ottlevőknek: Ez is a názáreti Jézussal volt.


Máté 26:75
És Péter visszaemlékezett Jézus beszédére, aki ezt mondta neki: Mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. És kiment onnan és keservesen sírt.


Máté 27:1
Mikor pedig reggel lett, határozatot hoztak az összes papi fejedelmek és a nép vénei Jézus ellen, hogy megölik őt.


Máté 27:11
Jézus pedig ott állt a helytartó előtt. És a helytartó megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Jézus pedig így szólt: Te mondod,


Máté 27:17
Ezért, mikor összegyűltek, így szólt Pilátus: Melyiket akarjátok, hogy szabadon bocsássam nektek: Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak?


Máté 27:20
Ám a papi fejedelmek és a vének felbujtották a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust ellenben veszítsék el.


Máté 27:22
Pilátus azt mondta nekik: Mit tegyek hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? És mindnyájan azt mondták: Feszítsd meg!


Máté 27:26
Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta és kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék.


Máté 27:27
Akkor a helytartó katonái elvitték Jézust a várba és összegyűjtötték ellene az egész csapatot.


Máté 27:37
És feje fölé függesztették elítéltetésének okát, és ezt írták oda: EZ JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.


Máté 27:46
Kilenc óra táján pedig Jézus hangosan így kiáltott: Éli, Éli, lama sabaktáni azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?


Máté 27:50
Jézus pedig ismét hangosan felkiáltva, kilehelte lelkét.


Máté 27:54
A százados pedig, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, és igen megrémültek és így szóltak: Bizony Isten Fia volt ez!


Máté 27:55
Volt pedig ott sok asszony, akik távolról szemlélték mindezt: ezek Galileából követték Jézust és szolgáltak neki.


Máté 27:57
Mikor pedig beesteledett, eljött egy gazdag ember Arimatiából, névszerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak.


Máté 27:58
Ez bement Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Ekkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki.


Máté 28:5
Az angyal pedig ezt mondta az asszonyoknak: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.


Máté 28:9
Mikor pedig mentek, hogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jött velük Jézus és ezt mondta: Köszöntlek titeket! Azok pedig odajárulva hozzá, megragadták az ő lábát és leborultak előtte.


Máté 28:10
Akkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek el Galileába és ott majd meglátnak engem. Az őrök megvesztegetése


Máté 28:16
A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket.


Máté 28:18
Jézus pedig odament hozzájuk és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.


Márk 1:1
Jézus Krisztusról, az Isten Fiáról szóló evangéliom kezdete.


Márk 1:9
És történt azokban a napokban, hogy elment Jézus a galileai Názáretből és János megkeresztelte a Jordánban.


Márk 1:14
Miután pedig Jánost tömlöcbe vetették, elment Jézus Galileába és hirdette az Isten országáról szóló evangéliomot:


Márk 1:17
és így szólt nekik Jézus: Kövessetek engem és ón emberhalászokká teszlek titeket.


Márk 1:24
Mit akarsz velünk Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Istennek a Szentje.


Márk 1:25
És megdorgálta őt Jézus: Némulj el és menj ki belőlel


Márk 1:41
Jézus pedig könyörületességre indult, kinyújtotta kezét, megérintette és szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg!


Márk 1:45
De az, miután eltávozott, kezdte mindenfelé hirdetni és terjeszteni azt, ami vele történt, úgyhogy Jézus nyilvánosan már nem mehetett városba, hanem künn, puszta helyeken tartózkodott és hozzámentek mindenünnen.


Márk 2:5
Jézus pedig, mikor látta hitüket, így szólott a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid.


Márk 2:8
És Jézus azonnal észrevette lelkében, hogy azok magukban így okoskodnak és ezt mondta nekik: Miért okoskodtok így szívetekben?


Márk 2:15
És történt, hogy mikor annak házában asztalhoz telepedett, sok vámszedő és bűnös is odaült Jézussal és az ő tanítványaival együtt, mert sokan voltak és követték őt.


Márk 2:17
És mikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.


Márk 2:19
Jézus pedig felelt nekik: Vájjon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Ameddig velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek.


Márk 3:7
Jézus pedig visszavonult tanítványaival a tenger mellé; és nagy sokaság követte őt Galileából és Júdeából,


Márk 5:6
Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutott, eléje borult,


Márk 5:7
és fenn hangon így kiáltott: Mit akarsz velem, Jézus, magasságos Isten Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem.


Márk 5:15
Mikor Jézushoz értek és látták, hogy az ördöngös, akiben azelőtt a légió volt, ott ül felöltözve és eszénél van, megijedtek.


Márk 5:19
De Jézus nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá: Eredj haza a tieidhez és beszéld el nekik, hogy mily nagy dolgot cselekedett veled az Úr és hogyan könyörült rajtad.


Márk 5:20
El is ment és kezdte hirdetni a Tízvárosban, mily nagy dolgot cselekedett vele Jézus; és mindnyájan elcsodálkoztak.


Márk 5:21
És mikor Jézus ismét áthajózott a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt hozzá és ő a tenger mellett volt.


Márk 5:27
Ez mikor hallott Jézus felől, a sokaságban háta mögé került, megérintette az ő ruháját.


Márk 5:30
Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni erő áradt ki belőle, megfordult a sokaságban és így szólt: Ki érintette a ruhámat?


Márk 5:36
Jézus pedig amint hallotta a beszédet, amit mondtak, így szólt a zsinagógai elöljárónak: Ne félj, csak higgy!


Márk 6:4
Jézus pedig azt mondta nekik: A prófétát sehol sem becsülik olyan kevésre, mint a maga hazájában, az ő rokonai között és a maga házában.


Márk 6:14
Hallott ezekről Heródes király, mert ismertté vált a Jézus neve. És azt beszélték: Keresztelő János támadt fel a halálból és azért működnek benne a csodatevő erők.


Márk 6:30
Azután az apostolok összegyűltek Jézushoz és elbeszélték neki mindazt, amit cselekedtek és amit tanítottak.


Márk 6:34
És amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdte őket sok dologra tanítani.


Márk 6:37
Jézus pedig ezt mondta nekik: Adjatok nekik ti enni. És válaszoltak neki: Menjünk és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik?


Márk 7:27
Jézus azonban azt mondta neki: Hadd lakjanak jól először a fiak, mert nem helyes a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni.


Márk 8:1
Azokban a napokban ismét igen nagy volt a sokaság és mivel nem volt mit enniök, magához szólította Jézus a tanítványait és ezt mondta nekik:


Márk 8:17
Jézus pedig tudta ezt, és azt mondta nekik: Mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Mégsem veszitek észre és nem értitek? Mégis kemény a szívetek?


Márk 8:27
És elment Jézus a tanítványaival a Cézárea Filippi mellett levő falvakba; és útközben megkérdezte tanítványaitól: Kinek mondanák engem az emberek?


Márk 9:2
És hat nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket csupán magukat egy magas hegyre. És elváltozott előttük,


Márk 9:4
És megjelent nekik Illés Mózessel együtt és beszélgettek Jézussal,


Márk 9:5
Ekkor Péter megszólalt és azt mondta Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk itt három sátrat: neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.


Márk 9:8
És egyszerre, amint szétnéztek, senkit sem láttak maguk körül, egyedül Jézust.


Márk 9:23
Jézus pedig azt mondta neki: „Ha tehetsz valamit\? — Minden lehetséges a hivőnek!


Márk 9:25
Mikor pedig Jézus látta, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálta a tisztátalan lelket és ezt mondta neki: Te néma és süket lélek, parancsolom neked: menj ki belőle és többé bele ne menj!


Márk 9:27
Jézus azonban megragadta a kezét, felemelte őt, és az felkelt.


Márk 9:39
Jézus pedig szólt: Ne tiltsátok el őt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben és mindjárt ócsárolhatna engem.


Márk 10:5
És Jézus így válaszolt: A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsolatot.


Márk 10:14
Mikor azonban Jézus ezt látta, megharagudott és ezt mondta nekik: Engedjétek, hogy a kis gyermekek hozzám jöjjenek, ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.


Márk 10:18
Jézus pedig így válaszolt neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy: az Isten.


Márk 10:21
Jézus pedig rátekintett, megkedvelte őt és azt mondta neki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat és oszd ki a szegényeknek és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem, — felvéve a keresztet, — (A 21. versben gondolatjel közé tett szavak a legrégibb kéziratokban nincsenek meg.)


Márk 10:23
Jézus pedig körültekintve, így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek, be az Isten országába, akik gazdagok!


Márk 10:24
A tanítványok pedig megdöbbentek az ő beszédén, de Jézus újra megszólalt és ezt mondta nekik:. Gyermekeim, milyen nehéz — azoknak, akik a gazdagságban bíznak — az Isten országába bejutni! (A 24. versben gondolatjel közé tett szavak a legrégibb kéziratokban nincsenek meg.)


Márk 10:27
Jézus pedig rájuk tekintett és ezt mondta: Embereknél lehetetlen ez, de az Istennél nem; mert az Istennél minden lehetséges.


Márk 10:29
Jézus pedig ezt mondta: Bizony mondom nektek: senki sem hagyta el házát, fiútestvéreit vagy nőtestvéreit, anyját, atyját vagy feleségét vagy gyermekeit vagy szántóföldjeit énérettem és az evangéliumért úgy,


Márk 10:32
Úton voltak és mentek fel Jeruzsálembe; és előttük haladt Jézus, és ők csodálkoztak; és akik követték őt, féltek. Ekkor ismét maga mellé vette a tizenkettőt, kezdte nekik mondani, minek kell vele megtörténnie:


Márk 10:38
Jézus azonban azt mondta nekik: Nem tudjátok, mit kértek. Kiihatjátok-e azt a poharat, amelyet én kiiszom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?


Márk 10:39
Azok pedig azt mondták neki: Megtehetjük. Jézus azonban így szólt hozzájuk: A poharat ugyan, amelyet én kiiszom, kiisszátok és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek,


Márk 10:42
Jézus pedig magához szólította őket és azt mondta nekik: Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek számítanak, uralkodnak rajtuk és az ő nagyjaik hatalmaskodnak felettük.


Márk 10:47
És mikor meghallotta, hogy az a názáreti Jézus, kiáltozni kezdett: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam:


Márk 10:49
Akkor Jézus megállott és azt mondta: Hívjátok ide. És odahívták a vakot e szavakkal: Bízzál! Kelj fel! Hívat téged.


Márk 10:50
Az pedig felsőruháját ledobva, felugrott és odament Jézushoz.


Márk 10:51
És Jézus így szólt hozzá: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig azt mondta neki: Mester, hogy lássak.


Márk 10:52
És Jézus így szólott hozzá: Eredj el; a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága és követte őt az úton.


Márk 11:6
Ők pedig úgy feleltek nekik, amint Jézus megparancsolta. És elbocsátották őket.


Márk 11:7
És odavezették a szamárcsikót Jézushoz, majd ráterítették felsőruháikat, ő pedig felült rá.


Márk 11:11
Így vonult be Jézus Jeruzsálembe, a templomba és miután mindent megnézett köröskörül, mivel az idő már későre járt, kiment Betániába a tizenkettővel.


Márk 11:22
És Jézus így válaszolt nekik: Legyen hitetek Istenben.


Márk 11:29
Jézus viszont így szólt hozzájok: Én csak egyet kérdezek tőletek, és ti feleljetek meg nekem. Akkor én is megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.


Márk 11:33
Ezért így feleltek Jézusnak: Nem tudjuk. Ekkor Jézus is ezt válaszolta nekik: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.


Márk 12:17
És Jézus azt válaszolta nekik: Adjátok meg, ami a császáré, a császárnak és ami az Istené, az Istennek. És elcsodálkoztak rajta.


Márk 12:24
Jézus pedig így felelt nekik: vajjon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát?


Márk 12:29
Jézus pedig azt felelte neki: Az első ez: Halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr.


Márk 12:34
Jézus pedig látta, hogy értelmesen felelt, és azt mondta neki: Nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni.


Márk 12:35
Amikor Jézus a templomban tanított, előhozta ezt a kérdést: Hogy mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus a Dávid fia?


Márk 12:41
Akkor leült Jézus a templompersellyel szemben és nézte, hogyan dobja a sokaság a pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat dobott abba.


Márk 13:2
Jézus pedig azt mondta neki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kő kövön, amelyet szét ne hánynának.


Márk 13:5
Jézus pedig így kezdett beszólni hozzájuk: Vigyázzatok, hogy valaki tévedésbe ne ejtsen titeket.


Márk 14:6
De Jézus így szólt: Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Jó dolgot cselekedett velem.


Márk 14:18
És amikor az asztalhoz telepedtek és ettek, Jézus így szólt: Bizony mondom nektek, közületek egy, aki velem eszik, elárul engem.


Márk 14:27
És így szólt hozzájuk Jézus: Mindnyájan megbotránkoztok bennem. Mert meg van írva: Megverem a pásztort és elszélednek a juhok,


Márk 14:30
És szólt hozzá Jézus: Bizony mondom neked: te ma, ezen az éjtszakán, mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem.


Márk 14:48
És Jézus megszólalt és azt mondta nekik: Mint egy rablóra, úgy jöttetek rám, fegyverekkel és botokkal, hogy elfogjatok engem.


Márk 14:53
És elvitték Jézust a főpaphoz. És odagyűltek mindnyájan a papi fejedelmek, a vének és az írástudók.


Márk 14:55
A papi fejedelmek pedig és az egész tanács bizonyságot kerestek Jézus ellen, hogy megölhessék, de nem találtak.


Márk 14:60
Akkor a főpap odaállva a középre, megkérdezte Jézust: Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak?


Márk 14:62
Jézus pedig szólt: Én vagyok. És meglátjátok majd, hogy az Ember Fia a Hatalom jobbján ül és eljön az ég felhőivel.


Márk 14:67
és meglátta Pétert, amint melegedett, rátekintett és ezt mondta: Te is azzal a názáretivel voltál, a Jézussal.


Márk 14:72
És másodszor megszólalt a kakas. Ekkor Péternek eszébe jutott Jézusnak az a szava, amelyet neki mondott: Mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem. És sírva fakadt.


Márk 15:1
És kora reggel azonnal határozatot hoztak a papi fejedelmek a vénekkel, az írástudókkal és az egész tanáccsal. És megkötöztetve Jézust, elvitték és átadták Pilátusnak.


Márk 15:5
Jézus azonban többé semmit sem felelt, úgyhogy Pilátus csodálkozott.


Márk 15:15
Pilátus pedig eleget akart tenni a sokaságnak, és elbocsátotta nekik Barabbást, Jézust viszont megostoroztatta és kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék.


Márk 15:34
És kilenc órakor Jézus hangosan így kiáltott: Elói, Elói, lama sabaktáni? Ami lefordítva annyi, mint: Én Istenem, Én Istenein, miért hagytál el engem?


Márk 15:37
Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét.


Márk 15:43
eljött arimatiai József, tekintélyes tanácstag, aki maga is várta az Isten országát. Ez bátor elhatározással bement Pilátushoz és elkérte Jézus testét.


Márk 16:6
Az pedig így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek; feltámadott, nincsen itt. Íme a hely, ahová őt helyezték.


Márk 16:19
Miután pedig az Úr Jézus szólott nekik, felvitetett a mennybe és az Isten jobbjára ült.


Lukács 1:31
És íme fogansz méhedben és szülsz fiat, akit nevezz Jézusnak.


Lukács 2:21
Mikor pedig betelt a nyolc nap, hogy őt körül kellett metélni, Jézusnak nevezték el őt, amint az angyal nevezte, mielőtt fogant anyja méhében.


Lukács 2:27
És a Lélek indításából a templomba ment; mikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy érte a törvény szokása szerint cselekedjenek,


Lukács 2:43
Mikor pedig az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, de a szülei ezt nem vették észre.


Lukács 2:52
És Jézus gyarapodott bölcsességben, és teste állapotában és az Isten és az emberek előtt való kedvességben


Lukács 3:21
Történt pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég,


Lukács 3:23
Maga Jézus pedig, mikor működését megkezdte, mintegy harminc esztendős volt. Ő, mint gondolták, József fia volt, ez pedig Hélié,


Lukács 4:1
Jézus pedig Szentlélekkel telve, visszatért a Jordántól és a Lélektől vezetve a pusztában tartózkodott


Lukács 4:4
Jézus azonban felelt neki: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével.


Lukács 4:8
Jézus pedig így felelt neki: Távozz, Sátán! Az Urat, a te Istenedet imádd és csak neki szolgálj.


Lukács 4:12
Jézus pedig azt mondta neki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.


Lukács 4:14
Jézus pedig visszatért a Lélek erejével Galileába és elterjedt felőle a hír az egész környéken.


Lukács 4:34
Hah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!


Lukács 4:35
Jézus azonban megdorgálta őt: Némulj meg és menj ki belőle! És az ördög odadobta őt közéjük, eltávozott belőle és semmit sem ártott neki.


Lukács 5:8
Mikor ezt Simon Péter látta, Jézus lábai elé borult és azt mondta: Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok.


Lukács 5:10
Hasonlóképen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És szólott Simonhoz Jézus: Ne félj; mostantól fogva embereket fogsz.


Lukács 5:12
Mikor az egyik városban tartózkodott, íme volt ott egy poklossággal teljes ember. Mikor ez Jézust meglátta, arcra borulva kérte őt: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.


Lukács 5:19
De mivel a sokaság miatt nem találtak utat-módot, miként vigyék be, felmentek a háztetőre és a cseréphéjazaton át bocsátották le őt ágyastul Jézus elé a középre.


Lukács 5:22
Jézus pedig ismerte gondolataikat és így felelt nekik: Miért tanakodtok szívetekben?


Lukács 5:31
És Jézus válaszul azt mondta nekik: Nincs szükségük az egészségeseknek orvosra, hanem a betegeknek.


Lukács 5:34
Jézus így felelt: Rábírhatjátok-e a násznépet, hogy böjtöljön, amíg a vőlegény velük van?


Lukács 6:3
És Jézus így felelt nekik: Nem olvastátok, amit Dávid cselekedett, mikor megéhezett ő és akik vele voltak?


Lukács 6:9
Szólott azért nekik Jézus: Valamit kérdezek tőletek: Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat cselekedni? é etet menteni vagy elpusztítani?


Lukács 6:11
Azok pedig oktalan dühvel teltek el és egymás között arról beszélgettek, mit cselekedjenek Jézussal


Lukács 7:3
Mikor pedig az hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg a szolgáját.


Lukács 7:4
Azok tehát odamentek Jézushoz és igen kérték őt: Méltó, hogy ezt megtedd neki,


Lukács 7:6
Jézus tehát elment velük. Mikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait ezzel az üzenettel: Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj.


Lukács 7:9
Mikor pedig Jézus ezeket hallotta, elcsodálkozott rajta és hátrafordulva, ezt mondta az őt követő sokaságnak: Mondom nektek: ilyen hitet Izraelben sem találtam.


Lukács 7:22
És Jézus így felelt nekik: Menjetek el, adjátok hírül Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok: vakok ismét látnak, sánták járnak, poklosok megtisztulnak, siketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik.


Lukács 7:40
Ekkor Jézus ezt mondta neki: Simon, valami mondanivalóm van neked. És az szólt: Mester, mondd.


Lukács 8:28
Mikor ez meglátta Jézust, felkiáltott, lába elé borult és fennhangon így szólt: Mi közöm hozzád, Jézus, magasságos Isten Fia? Kérlek, ne gyötörj engem!


Lukács 8:30
Jézus pedig megkérdezte őt: Mi a neved? És ő szólt: Légió, — mert sok ördög ment bele.


Lukács 8:35
Akkor kimentek az emberek, hogy megnézzék, mi történt, és mikor Jézushoz értek, ott találták azt az embert, akiből az ördögöket kiűzte, felöltözve és eszénél, a Jézus lábánál ülve. És megijedtek.


Lukács 8:38
De az az ember, akiből az ördögök kimentek, kérte őt, hogy vele lehessen. Jézus azonban elbocsátotta őt e szavakkal:


Lukács 8:39
Térj vissza házadba és beszéld el, milyen csodálatos dolgokat tett veled az Isten. És az elment és hirdette az egész városban, milyen csodálatos dolgokat cselekedett vele Jézus.


Lukács 8:40
Mikor pedig Jézus visszatért, a nép befogadta őt, mert mindnyájan várták.


Lukács 8:41
És íme eljött egy ember, akinek Jairus volt a neve, és ez a zsinagóga elöljárója volt. És Jézus lábához borulva kérte őt, hogy menjen az ő házába.


Lukács 8:45
És szólott Jézus: Ki az, aki engem érintett? Mivel pedig mindnyájan tagadták, így szólt Péter: Mester, a sokaság szorongat és nyom téged!


Lukács 8:46
De Jézus azt mondta: Érintett engem valaki, mert észrevettem, hogy isteni erő áradt ki belőlem.


Lukács 8:50
Mikor Jézus ezt hallotta, így felelt neki: Ne félj, csak higgy, meggyógyul ő.


Lukács 9:33
És amikor azok eltávoztak tőle, Péter így szólt Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk. Készítsünk azért három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél.


Lukács 9:36
És mikor a szó elhangzott, Jézus már egyedül volt ott. Ők pedig hallgattak és azokban a napokban senkinek semmit el nem mondtak abból, amit láttak.


Lukács 9:41
Jézus ezt mondta: Óh hitetlen és elvetemült nemzedék, meddig leszek veletek és meddig tűrlek még titeket? Hozd ide a fiadat!


Lukács 9:42
És még azonközben, amíg az odament, az, ördög földhöz verte és megszaggatta. De Jézus megdorgálta a tisztátalan lelket és meggyógyította a gyermeket és visszaadta őt az atyjának.


Lukács 9:43
Ekkor mindnyájan megdöbbentek az Isten nagyságos erején. Mikor pedig mindnyájan csodálkoztak mindazon, amit Jézus cselekedett, így szólt tanítványainak:


Lukács 9:47
Jézus pedig látva szívük gondolatát, kézen fogott egy kis gyermeket, maga mellé állította,


Lukács 9:50
Jézus azonban így szólt neki: Ne tiltsátok el, mert aki nincs ellenetek, az veletek van.


Lukács 9:58
És felelt neki Jézus: A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak van fészkük, de az Ember Fiának nincs fejét hová lehajtania.


Lukács 9:62
És felelt neki Jézus: Aki az eke szarvára veti a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.


Lukács 10:21
Abban az órában felette örvendezett Jézus a Szentlélektől indíttatva és így szólt: Hálát adok neked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől és kinyilatkoztattad a tanulatlanoknak. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.


Lukács 10:29
Az pedig igazolni akarta magát és ezt mondta Jézusnak: De ki az én felebarátom?


Lukács 10:30
Jézus pedig így felelt: Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment le, és rablók kezébe esett; ezek levetkőztették, megsebesítették, elmentek és otthagyták félholtan.


Lukács 10:37
Az pedig válaszolt: Az, aki könyörült rajta. Szólott azért neki Jézus: Eredj el, te is hasonlóképen cselekedjél.


Lukács 13:2
És Jézus ezt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket szenvedték?


Lukács 13:12
És mikor látta őt Jézus, előszólította és ezt mondta neki: Asszony, megszabadultál betegségedtől.


Lukács 13:14
A zsinagógai elöljáró azonban nem hagyta ezt szó nélkül, bosszankodva a miatt, hogy Jézus szombatnapon gyógyított és ezért azt mondta a sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek azért és gyógyíttassátok magatokat és ne szombaton.


Lukács 13:18
Szólt pedig Jézus: Mihez hasonló az Isten országai És mihez hasonlítsam azt?


Lukács 14:3
És Jézus így szólt a törvénytudóknak és farizeusoknak: Szabad szombatnapon gyógyítani vagy nem!


Lukács 17:13
és felemelték szavukat: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!


Lukács 17:16
és Jézus lábánál arcra borulva, hálát adott neki. És ez az ember samáriai volt.


Lukács 17:17
Ekkor Jézus ezt mondta: Nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc?


Lukács 18:16
Jézus azonban magához hívta őket és ezt mondta: Engedjétek, hogy a kis gyermekek hozzám jöjjenek és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.


Lukács 18:19
Jézus pedig azt mondta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy: az Isten.


Lukács 18:22
Mikor Jézus hallotta ezeket, azt mondta neki: Még egy fogyatkozás van benned. Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek és kincsed lesz a mennyben; és jöjj, kövess engem.


Lukács 18:24
Jézus pedig rátekintett és így szólt: Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van!


Lukács 18:37
Ekkor megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra.


Lukács 18:38
És így kiáltott: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!


Lukács 18:40
Ekkor Jézus megállott és megparancsolta, hogy vezessék oda hozzá s mikor közel ért, megkérdezte tőle:


Lukács 18:42
És Jézus azt mondta neki: Láss! A te hited megtartott téged.


Lukács 19:3
És igyekezett látni Jézust, hogy melyik az, de a sokaságtól nem láthatta, mivel kistermetű ember volt.


Lukács 19:5
És mikor Jézus arra a helyre: ért, feltekintett és ezt mondta neki: Zákeus, gyorsan szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom.


Lukács 19:9
Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel ő is Ábrahám fia.


Lukács 19:11
És mikor ezeket hallották, Jézus egy példázattal folytatta a tanítását, mivel közel volt Jeruzsálemhez és mivel ők azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa.


Lukács 19:35
És elvezették azt Jézushoz; és felsőruháikat a szamárcsikóra vetették és felültették rá Jézust.


Lukács 20:8
És Jézus így szólt nekik: Én sem mondom meg nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.


Lukács 20:34
És Jézus így felelt nekik: E mostani világ fiai házasodnak és férjhez mennek,


Lukács 22:8
És Jézus elküldte Pétert és Jánost, e szavakkal: Menjetek el, készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük azt.


Lukács 22:47
És mikor még beszélt, íme sokaság jött, élén a tizenkettő egyike, akit Júdásnak hívnak, és közeledett Jézushoz, hogy megcsókolja őt.


Lukács 22:48
Jézus pedig így szólt neki: Júdás, csókkal árulod el az Ember Fiát?


Lukács 22:51
Jézus pedig megszólalt és azt mondta: Hagyjátok abba! Elég! És megérintette annak fülét, és meggyógyította őt.


Lukács 22:52
Majd szólt Jézus azoknak, akik odamentek hozzá, a papi fejedelmeknek, a templomőrség vezetőinek és a véneknek: Mint valami rablóra, úgy jöttetek rám fegyverekkel és botokkal?


Lukács 22:63
És azok a férfiak, akik őrizték Jézust, csúfolták és ütlegelték.


Lukács 23:8
Mikor pedig Heródes meglátta Jézust, igen megörült, mert már régóta szerette volna látni, mivel hallott felőle és remélte, hogy valami csodát lát majd, amelyet ő tesz.


Lukács 23:20
Pilátus azért ismét szólt hozzájuk, mert szabadon akarta bocsátani Jézust.


Lukács 23:25
És szabadon bocsátotta nekik azt, aki lázadásért és gyilkosságért volt tömlöcbe vetve, akit kértek; Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak.


Lukács 23:26
És amint elvezették őt, megragadtak egy cirénei Simon nevű férfit, aki a mezőről jött, és rátették a keresztfát, hogy vigye Jézus után.


Lukács 23:28
Jézus pedig hozzájuk fordult és ezt mondta: Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és magzataitokat sirassátok!


Lukács 23:34
Jézus pedig azt mondta: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután elosztották ruháit és sorsot vetettek azokra.


Lukács 23:42
És szólt Jézushoz: Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te királyságodba.


Lukács 23:43
És felelt neki Jézus: Bizony mondom neked: ma velem leszel a paradicsomban.


Lukács 23:46
Ekkor Jézus hangos szóval kiáltva ezt mondta: Atyáin, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És e szavak után meghalt.


Lukács 23:52
ez a férfiú odament Pilátushoz, és elkérte Jézus testét


Lukács 24:3
És mikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.


Lukács 24:15
Amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus is odaszegődött hozzájuk és együttment velük az úton.


Lukács 24:19
És szólt nekik: Mi történt? Azok pedig azt mondták neki: Ami a názáreti Jézuson esett, aki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt,


Lukács 24:36
És mikor ők ezeket beszélték, megállt köztük maga Jézus és így szólt nekik: Békesség nektek!


János 1:17
Mert a törvény Mózes által adatott; a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.


János 1:29
Másnap látta János, amint Jézus őhozzá ment, és szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!


János 1:36
és mikor rátekintett az ott járó Jézusra, így szólt: Íme, az Isten Báránya!


János 1:37
És mikor a két tanítvány meghallotta, amit mondott, követte Jézust.


János 1:38
Ekkor Jézus hátrafordult és látta, hogy azok követik, és így szólt hozzájuk: Mit kerestek? Azok pedig azt mondták neki: Rabbi (ami azt jelenti: mester), hol lakol?


János 1:42
És Jézushoz vezette őt. Jézus rátekintett és ezt mondta: Te Simon vagy, Jónának fia: a te neved Kéfás lesz (ami annyi, mint: kő).


János 1:43
A következő napon Galileába akart menni Jézus és találkozott Fülöppel, és így szólt neki: Kövess engem!


János 1:45
Találkozott Fülöp Nátánaellel és ezt mondta neki: Megtaláltuk azt, aki felől Mózes írt a törvényben, és a próféták: a názáreti Jézust, a József fiát.


János 1:47
Látta Jézus, amint Nátánael őhozzá ment és azt mondta felőle: íme, egy igazán izraelita, akiben nincsen álnokság.


János 1:48
Szólott neki Nátánael: Honnét ismersz engem? Felelt Jézus és ezt mondta neki: Mielőtt Fülöp hívott téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál.


János 1:50
Felelt Jézus és azt mondta neki: Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.


János 2:1
És harmadnap menyegző volt a galileai Kánában és ott volt Jézus anyja.


János 2:2
És Jézust is meghívták tanítványaival együtt a menyegzőre.


János 2:3
Mikor a bor elfogyott, Jézus anyja ezt mondta neki: Nincs boruk.


János 2:4
Jézus így szólt hozzá: Asszony! mi dolgom van nekem veled? Nem jött még el az én órám.


János 2:7
Szólott nekik Jézus. Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig.


János 2:11
Ezt cselekedte Jézus első jelként a galileai Kánában és kinyilvánította dicsőségét és hittek benne a tanítványai.


János 2:13
Közel volt a zsidók húsvétja és felment Jézus Jeruzsálembe.


János 2:19
Felelt Jézus és azt mondta nekik: Rontsátok le ezt a templomot és három nap alatt felépítem.


János 2:22
Mikor azért feltámadt a halottak közül, megemlékeztek a tanítványai, hogy ezt mondta; és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.


János 2:24
Maga Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mivel ismerte mindnyájukat,


János 3:2
Ez elment Jézushoz éjjel és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, csak ha az Isten van vele.


János 3:3
Ekkor Jézus így felelt neki: Bizony, bizony mondom neked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.


János 3:5
Jézus így válaszolt: Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.


János 3:10
Jézus így válaszolt neki: Te Izrael tanítója vagy és mégsem tudod ezeket?


János 3:22
Ezután Jézus elment a tanítványaival Júdea földére; ott időzött velük és keresztelt.


János 4:1
Amint megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János,


János 4:2
(bár Jézus maga nem keresztelt, hanem csak a tanítványai),


János 4:6
Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus az utazástól elfáradva, azon módon leült a forráshoz. Mintegy hat óra volt.


János 4:7
Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom!


János 4:10
Felelt Jézus és azt mondta neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked: Adj innom! Te kérted volna őt és ő adott volna neked élő vizet.


János 4:13
Felelt Jézus, és így i szólt neki: Mindenki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik;


János 4:16
Jézus azt mondta neki: Menj el, hívd a férjedet és jöjj ide!


János 4:17
Felelt az asszony és ezt mondta: Nincs férjem. Jézus így folytatta: Jól mondtad, hogy: Nincs férjed!


János 4:21
Szólt neki Jézus: Asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.


János 4:26
Szólt neki Jézus: Én vagyok az, aki veled beszélek.


János 4:34
Szólott nekik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem és az ő dolgát elvégezzem.


János 4:44
Mert Jézus maga tett bizonyságot arról, hogy a prófétának nincs tisztessége a maga hazájában.


János 4:47
Mikor ez meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett elment hozzá és kérte őt, hogy menjen el vele és gyógyítsa meg a fiát; mert már haldoklott.


János 4:48
Szólott azért neki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.


János 4:50
Jézus ezt mondta neki: Menj el; a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment.


János 4:53
Megértette azért az atya, hogy ez abban az. órában történt, amelyben Jézus azt mondta neki: A te fiad él. És hitt ő és egész házanépe.


János 4:54
Ezt ismét második jel gyanánt cselekedte Jézus, mikor Júdeából Galileába ment


János 5:1
Ezek után volt a zsidók ünnepe és Jézus felment Jeruzsálembe.


János 5:6
Amint Jézus ezt ott feküdni látta és megtudta, hogy már olyan régóta beteg, így szólt hozzá: Akarsz-e meggyógyulni?


János 5:8
Szólott neki Jézus: Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!


János 5:13
A meggyógyult ember pedig nem tudta, ki az. Jézus ugyanis eltávozott, mivel sokan voltak azon a helyen.


János 5:14
Ezek után találkozott vele Jézus a templomban és így szólt neki: íme, meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy gonoszabbul ne legyen dolgod!


János 5:15
Elment az ember és hírül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította.


János 5:16
És e miatt üldözték a zsidók Jézust és meg akarták ölni, mert ezt szombaton cselekedte.


János 5:17
Jézus pedig így felelt nekik: Az én Atyám mindezideig munkálkodik, én is munkálkodom.


János 5:19
Felelt azért Jézus és azt mondta nekik: Bizony, bizony mondom nektek: a Fiú semmit sem tehet magától, csak ha látja, hogy mit cselekszik az Atya, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat cselekszi hasonlóképen a Fiú is.


János 6:1
Ezek után elment Jézus Galilea tengerének, más néven a Tiberiás-tavának túlsó partjára.


János 6:3
Felment pedig Jézus a hegyre és leült ott tanítványaival.


János 6:5
Mikor azért felemelte Jézus a szemeit és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, így szólt Fülöpnek: Honnét vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?


János 6:10
Jézus pedig szólt: Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt pedig azon a helyen. Letelepedtek azért a férfiak, számszerint mintegy ötezeren.


János 6:11
Ekkor Jézus vette a kenyereket, hálát adott és szétosztotta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az ott ülőknek; hasonlóképen a halakból is adott, amennyit akartak.


János 6:15
Jézus azért, amint észrevette, hogy készülnek jönni és el akarják őt ragadni, hogy királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre egymagában.


János 6:17
és hajóra szállva, elindultak a tengeren túl Kapernaumba. Immár sötét volt és Jézus még mindig nem ment hozzájuk.


János 6:19
Mikor azért huszonöt vagy harminc futamatnyira beeveztek, meglátták Jézust, amint a tengeren járt és a hajóhoz közeledett, és megrémültek.


János 6:22
Másnap a tenger túlsó partján álló sokaság látta, hogy nem volt ott más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem ment be a tanítványaival a hajóba, hanem csak tanítványai mentek el; (A 22. versben egyes kéziratok a „nem volt ott más hajó, csak egy\ szavak után közbeiktatják:,,amelybe Jézus tanítványai szálltak be\. )


János 6:24
mikor ezért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem tanítványai nincsenek ott, beszálltak ők is a hajókba és elmentek Kapernaumba, keresve Jézust.


János 6:26
Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony, bizony mondom nektek: nem azért kerestek engem, mivel jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből és jóllaktatok.


János 6:29
Jézus így felelt nekik: Az az Isten munkája, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.


János 6:32
Szólt azért nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek: nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret.


János 6:35
Jézus pedig azt mondta nekik: Én vagyok az életnek a kenyere; aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik és aki hisz bennem, nem szomjúhozik meg soha.


János 6:42
és szóltak: Nem ez-e Jézus, József fia, akinek ismerjük atyját és anyját? Mi módon mondja hát ez, hogy: A mennyből szállottam alá?


János 6:43
Jézus így felelt nekik: Ne zúgolódjatok egymás között!


János 6:53
Jézus azért így szólt nekik: Bizony, bizony mondom nektek: ha nem eszitek az Ember Fia testét és nem isszátok az ő vérét, nincsen élet tibennetek.


János 6:61
Mivel pedig Jézus tudta önmagában, hogy e miatt zúgolódnak a tanítványai, így szólt nekik: Ti ezen megütköztök?


János 6:64
De vannak közöttetek némelyek, akik nem hisznek. Mert Jézus eleitől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt.


János 6:67
Jézus azért így szólt a tizenkettőnek: vajjon ti is el akartok menni?


János 6:70
Jézus így felelt nekik: Nem én választottalak-e titeket, a tizenkettőt? És egy közületek ördög.


János 7:1
És ezek után Galileában járt Jézus, mert nem akart Júdeában járni, mivel a zsidók azon voltak, hogy megöljék őt.


János 7:6
Jézus azért így szólt nekik: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van,


János 7:14
Mikor pedig az ünnepnek már a fele elmúlt, felment Jézus a templomba és tanított.


János 7:16
Jézus azért így felelt nekik: Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem.


János 7:21
És Jézus így felelt nekik: Egy dolgot cselekedtem és mindnyájan csodálkoztok rajta.


János 7:28
Ekkor Jézus a templomban tanítva így kiáltott: Engem is ismertek; azt is tudjátok, honnan való vagyok; és én nem magamtól jöttem, de igaz az, aki engem küldött, akit ti nem ismertek.


János 7:33
Szólt azért nekik Jézus: Egy kevés ideig még veletek vagyok, de azután majd elmegyek ahhoz, aki elküldött engem.


János 7:37
Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállott Jézus és így kiáltott: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék.


János 7:39
Ezt pedig a Lélekről mondta, akit veendők voltak a benne hívők, mert még nem jött el a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőíttetett meg.


János 8:1
Jézus pedig elment az Olajfák hegyére.


János 8:6
Ezt pedig azért mondták, hogy kísértsék őt, hogy legyen mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolva, az ujjával írt a földre.


János 8:9
Azok pedig ennek hallatára és mivel lelkiismeretük vádolta őket, egymásután eltávoztak, a vénektől kezdve mind az utolsókig, úgyhogy egyedül Jézus maradt ott és az asszony, középen állva.


János 8:10
Mikor pedig Jézus felegyenesedett és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt neki: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged?


János 8:11
Ő pedig azt mondta: Senki, Uram. Jézus pedig így szólt neki: Én sem kárhoztatlak; eredj el és többé ne vétkezzél!


János 8:12
Ismét szólt azért hozzájuk Jézus: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.


János 8:14
És Jézus azt felelte nekik: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok, honnan jövök és hová megyek.


János 8:19
Szóltak azért neki: Hol van a te Atyád? Felelt Jézus: Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat; ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek.


János 8:20
Ezeket a beszédeket mondta Jézus a kincstartó helyen, mikor a templomban tanított; és senki sem fogta el őt, mert még nem jött el az ő órája.


János 8:21
Ismét azt mondta azért nekik Jézus: Én elmegyek és ti majd kerestek engem, és meg fogtok halni bűneitekben. Ahova én megyék, oda ti nem jöhettek.


János 8:25
Szóltak azért neki: Kicsoda vagy te? És Jézus így felelt: Egyáltalán miért is beszélek még veletek?


János 8:28
Szólt azért nekik Jézus: Mikor majd felemeltétek az Ember Fiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok és hogy én semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy beszélek.


János 8:31
Szólt azért Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha megmaradtok az én beszédemben, valóban az én tanítványaim vagytok;


János 8:34
Felelt nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.


János 8:39
Feleltek és ezt mondták neki: A mi atyánk Ábrahám. Szólt nekik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit cselekednétek.


János 8:42
Jézus ezt mondta nekik: Ha Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől jöttem ki és vagyok itt; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.


János 8:49
Felelt Jézus: Nincs bennem ördög, hanem tisztelem az én Atyámat és ti gyaláztok engem.


János 8:54
Felelt Jézus: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én Atyám az, aki dicsőít engem. Ti pedig azt mondjátok róla: Ő a mi Istenünk.


János 8:58
Szólt nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.


János 8:59
Köveket ragadtak azért, hogy megdobálják. Jézus azonban elrejtőzött és kiment a templomból. (Az 59. vers végén egyes kéziratokban még ez is olvasható: átment közöttük és így eltávozott.)


János 9:3
Felelt Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem azért született vakon, hogy nyilvánvalókká legyenek benne Isten cselekedetei.


János 9:11
Ő így felelt: Az az ember, akit Jézusnak mondanak, sarat csinált, szememre kente és azt mondta nekem: Menj el a Siloám-tavához és mosakodjál meg. Én tehát elmentem, megmosakodtam, és megjött a szemem világa.


János 9:14
Aznap pedig, mikor Jézus a sarat csinálta és megnyitotta annak szemét szombat volt.


János 9:35
Meghallotta Jézus, hogy kivetették azt, és mikor megtalálta őt, ezt mondta neki: Te hiszel az Ember Fiában? (A 35. versben egyes kéziratokban az Ember Fiában szavak helyett: az Isten Fiában szavak olvashatók.)


János 9:37
Jézus azt mondta neki: Láttad is őt, és ő az, aki veled beszél.


János 9:39
És szólt Jézus: Ítélni jöttem erre a világra, hogy a nem látók lássanak; és a látók vakokká legyenek.


János 9:41
Felelt nekik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök! ámde azt mondjátok: Mi látunk, — azért megmarad a ti bűnötök.


János 10:6
Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit mondott nekik.


János 10:7
Újra szólt azért nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja.


János 10:23
És Jézus a templomban, Salamon csarnokában járt.


János 10:25
Fejelt nekik Jézus: Megmondtam nektek, de nem hiszitek. A cselekedetek, melyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.


János 10:32
Felelt nekik Jézus: Sok jó cselekedetet mutattam nektek az Atyától; vajjon azok közül melyik miatt köveztek meg engem?


János 10:34
Felelt nekik Jézus: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok?


János 11:4
Mikor pedig Jézus ezt hallotta, így szólt: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy megdicsőíttessék általa az Isten Fia.


János 11:5
Jézus pedig kedvelte Mártát és az ő nőtestvérét és Lázárt.


János 11:9
Felelt Jézus: vajjon nem tizenkét órája van-e a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát,


János 11:13
Pedig Jézus annak a haláláról beszélt; de ők azt hitték, hogy pihentető álomról szól.


János 11:14
Akkor azért nyíltan megmondta nekik Jézus: Lázár meghalt.


János 11:17
Mikor azért Jézus odaért, úgy találta, hogy az már négy napja a sírban van.


János 11:20
Amint Márta hallotta, hogy Jézus jön, eléje ment; Mária pedig otthon ült.


János 11:21
Márta ekkor így szólt Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.


János 11:23
Szólt neki Jézus: Feltámad a te testvéred.


János 11:25
Szólt neki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is él;


János 11:30
Jézus pedig még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahová Márta eléje ment.


János 11:32
Mária tehát, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátva őt, leborult a lába elé és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.


János 11:33
Jézus azért, amint látta, hogy sír és sírnak a vele jött zsidók is, felindult lelkében és igen megrendült,


János 11:35
Jézus könnyezett.


János 11:38
Jézus pedig újra felindulva magában, odament a sírhoz. Az pedig egy üreg volt és kő feküdt rajta.


János 11:39
Szólt Jézus: Vegyétek el a követ. A halott nőtestvére, Márta, azt mondta neki: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.


János 11:40
Szólt neki Jézus: Nem megmondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét?


János 11:41
Elvették azért a követ onnan. Jézus pedig felemelte szemeit az égre és így szóit: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. (A 41. vers első mondata egyes kéziratokban így hangzik: Elvették azért a követ onnan, ahol a megholt feküdt.)


János 11:44
És kijött a halott, kezén-lábán pólyákkal megkötözve és arca kendővel leborítva. Szólt nekik Jézus: Oldozzátok fel, hadd menjen el.


János 11:46
De némelyek közülük elmentek a farizeusokhoz és elbeszélték nekik, amiket Jézus cselekedett.


János 11:51
Ezt pedig nem magától mondta, hanem mivel abban az esztendőben főpap volt, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért;


János 11:54
Ezért Jézus nem járt nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a vidékre, a pusztához közel, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott tanítványaival.


János 11:56
Keresték azért Jézust és így szóltak egymás között a templomban állva: Mit gondoltok: nem jön fel az ünnepre?


János 12:1
Jézus azért hat nappal a húsvét előtt Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halottak közül.


János 12:3
Ekkor Mária elővett egy font igazi nárdusból való drága kenetet, megkente Jézus lábait és megtörölte hajával. És a ház megtelt a kenet illatával.


János 12:7
Jézus azért így szólt. Hagyd őt; az én temetésem idejére tartogatta ezt.


János 12:9
A zsidók közül tehát nagy sokaság értesült arról, hogy ő ott van, és eljöttek nemcsak Jézusért, hanem azért is, hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halottak közül.


János 12:11
mivel a zsidók közül sokan miatta mentek oda és hittek Jézusban.


János 12:12
Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött, hallva, hogy Jézus Jeruzsálembe jön,\


János 12:14
Talált pedig Jézus egy szamarat, és arra ült fel, amint meg van írva:


János 12:16
Ezeket a tanítványai eleinte nem értették, de mikor Jézus megdicsőült, akkor visszaemlékeztek, hogy ezek felőle írattak meg és hogy ezeket cselekedték vele.


János 12:21
Ezek tehát odamentek a galileai Betsaidából való Fülöphöz és kérték őt: Uram, Jézust akarjuk látni.


János 12:22
Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak.


János 12:23
Jézus pedig így felelt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Ember Fia.


János 12:30
Felelt Jézus és azt mondta: Nem énérettem lett ez az égi hang, hanem tiérettetek.


János 12:35
Szólt azért nekik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg a világosság veletek van, hogy a sötétség meg ne lepjen titeket; mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.


János 12:36
Amíg a világosság veletek van, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus és elmenve, elrejtőzött előlük.


János 12:44
Jézus pedig kiáltott és ezt mondta: Aki hisz énbennem, nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem.


János 13:1
A húsvét ünnepe előtt pedig Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához; ezért ő, aki szerette övéit e világban, mindvégig szerette őket.


János 13:7
Jézus azt felelte neki: Amit én cselekszem, azt te most nem érted, de később majd megérted.


János 13:8
Szólt neki Péter: Az én lábamat ugyan nem mosod meg soha! Jézus így felelt neki; Ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs hozzám.


János 13:10
Jézus azt mondta neki: Aki megfürdött, annak nincs szüksége másra, csak hogy a lábát mossa meg, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.


János 13:21
Mikor ezeket mondta Jézus, igen megrendült lelkében és bizonyságot tett és ezt mondta: Bizony, bizony mondom nektek, hogy közületek egy elárul engem.


János 13:23
Egyik tanítványa pedig, akit Jézus szeretett, Jézus kebelén pihent.


János 13:25
Az pedig Jézus kebelére hajolva, ezt mondta neki: Uram, ki az?


János 13:26
Felelt Jézus: Az, akinek én a falatot bemártom és odaadom. És bemártva a falatot, vette és Iskáriótes Júdásnak, Simon fiának adta.


János 13:27
És a falat után akkor bement abba a Sátán. Jézus azért ezt mondta neki: Amit akarsz cselekedni, hamar cselekedd.


János 13:29
Némelyek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondta neki Jézus: Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, — vagy hogy a szegényeknek adjon valamit.


János 13:31
Mikor azért kiment, így szólt Jézus: Most dicsőíttetett meg az Ember Fia; Isten is megdicsőíttetett őbenne.


János 13:36
Szólt neki Simon Péter: Uram, hová mégy? Felelt neki Jézus: Ahová én megyek, oda te most nem követhetsz engem; később azonban követni fogsz.


János 13:38
Felelt neki Jézus: Az életedet adod értem? Bizony, bizony mondom neked, nem szól addig a kakas, amíg háromszor meg nem tagadsz engem.


János 14:6
Jézus azt mondta neki: Én vagyok az út az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam.


János 14:9
Szólt neki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok és mégsem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát. Hogyan mondod azért: Mutasd meg nekünk az Atyát?


János 14:23
És Jézus így felelt neki: Ha valaki szeret engem, az én beszédemet megtartja és az én Atyám szeretni fogja őt, és hozzá megyünk és nála otthonunk lesz.


János 16:19
Megértette tehát Jézus, hogy őt akarják megkérdezni és így szólt nekik: Arról tudakozódtok egymás között, hogy azt mondtam: Egy kevés idő és nem láttok engem; és: Ismét egy kevés idő és megláttok majd engem!?


János 16:31
Felelt nekik Jézus: Most hiszitek?


János 17:1
Ezeket beszélte Jézus és felemelte szemeit az égre és szólt: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged;


János 17:3
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.


János 18:1
Mikor ezeket mondta Jézus, kiment tanítványaival együtt a Kedron-patakon túlra; itt volt egy kert, amelybe bementek ő és a tanítványai.


János 18:2
De ismerte azt a helyet Júdás is, az áruló, mivel Jézus és a tanítványai gyakorta összegyűltek ott.


János 18:4
Jézus pedig, mivel tudta mindazt, aminek el kell reá következnie, eléjük ment és így szólt: Kit kerestek?


János 18:5
Feleltek neki: A názáreti Jézust. Jézus azt mondta nekik: Én vagyok. Ott állt velük Júdás is, az áruló.


János 18:7
Ismét megkérdezte azért tőlük: Kit kerestek? És azok szóltak: A názáreti Jézust.


János 18:8
Felelt Jézus: Mondtam nektek, hogy én vagyok. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el;


János 18:11
Szólott azért Jézus Péternek: Tedd hüvelyébe kardodat! Vagy nem kell-é kiinnom a poharat, amelyet az Atya adott nekem?


János 18:12
A csapat azért és az ezredes és a zsidók szolgái elfogták Jézust és megkötözték.


János 18:15
Simon Péter pedig és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak és bement Jézussal együtt a főpap udvarába.


János 18:19
A főpap azért megkérdezte Jézust a tanítványai és tanítása felől.


János 18:20
Felelt neki Jézus: Én nyilvánosan beszéltem a világnak; mindenkor a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyűlnek, és titkon semmit sem szóltam.


János 18:22
Mikor pedig ezeket mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és azt mondta: Így felelsz te a főpapnak?


János 18:23
Felelt neki Jézus: Ha helytelenül szóltam, bizonyítsd be, hogy helytelen; ha pedig jól, akkor miért ütsz engem?


János 18:28
Azután Jézust Kajafástól a várba vitték. Kora reggel volt pedig, és ők nem mentek be a várba, hogy tisztátalanokká ne legyenek, hanem megehessék a húsvéti bárányt.


János 18:32
hogy beteljesedjék Jézus szava, melyet mondott, amikor jelentette, milyen halállal kell majd meghalnia.


János 18:33
Ismét bement azért Pilátus a várba, szólította Jézust és ezt mondta neki: Te vagy a zsidók királya?


János 18:34
Felelt neki Jézus: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták ezt neked felőlem?


János 18:36
Felelt Jézus: Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, a szolgáim harcolnának, hogy ne adjanak át a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.


János 18:37
Szólott azért neki Pilátus: Mégis király vagy-e hát? Felelt Jézus: Ahogy mondod: király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.


János 19:1
Akkor tehát Pilátus elővezettette Jézust és megkorbácsoltatta.


János 19:5
Kiment azért Jézus, hordozva a töviskoronát és a bíborruhát. És Pilátus így szólt hozzájuk: íme, az ember!


János 19:9
majd ismét bement a várba és így szólt Jézusnak: Honnét való vagy? Jézus azonban nem felelt neki.


János 19:11
Felelt Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem.


János 19:13
Mikor Pilátus hallotta ezt a beszédet, kihozatta Jézust és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet Kőpadolatnak, héberül pedig Gabbatának hívnak. 1


János 19:16
Akkor tehát kezükbe adta őt, hogy megfeszítsék. Azok pedig átvették Jézust.


János 19:18
ahol megfeszítették őt és vele más kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust.


János 19:19
Pilátus pedig feliratot is írt és rátétette a keresztfára. Ez volt pedig a felirat: NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.


János 19:20
Sokan olvasták pedig ezt a feliratot a zsidók közül, mivel közei volt a városhoz az a hely, ahol Jézust megfeszítették. És héberül, latinul és görögül volt írva.


János 19:23
Amikor a katonák megfeszítették Jézust, vették az ő ruháit és négy részre osztották, mindegyik katonának egy-egy részt, és külön vették a köntösét. A köntös pedig varratlan volt, felülről mindvégig egybeszőve.


János 19:25
Jézus keresztfája mellett pedig ott állott az anyja, anyjának nőtestvére; Mária, Kleopás felesége és a magdalai Mária.


János 19:26
Mikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és a tanítvány, akit szeretett, ezt mondta az anyjának: Asszony, ímhol a te fiad!


János 19:28
Ezután Jézus tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: Szomjúhozom.


János 19:30
Mikor pedig elvette Jézus az ecetet, így szól: Elvégeztetett! Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.


János 19:33
Mikor pedig Jézushoz értek, amint látták, hogy ő már halott, az ő lábszárait nem törték el,


János 19:38
Ezek után pedig kérte Pilátust arimatiai József, aki Jézus tanítványa volt, de a zsidóktól való félelme miatt csak titokban, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus meg is engedte. Elment azért és levette Jézus testét.


János 19:39
Eljött pedig Nikodémus is, — aki éjtszaka ment először Jézushoz, — mirhából és áloéból való kenetet hozva, mintegy száz fontot.


János 19:40
Vették azért Jézus testét és lepedőbe takarták az illatszerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni.


János 19:42
A zsidók péntekje miatt abba helyezték Jézust, mivel az a sír közel volt.


János 20:2
Elfutott azért és Simon Péterhez ment és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett s azt mondta nekik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették.


János 20:12
és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, egyik fejtől, másik lábtól, ahol Jézus teste feküdt.


János 20:14
És mikor ezeket mondta, hátrafordult és látta, hogy Jézus ott áll, de nem tudta hogy Jézus az.


János 20:15
Szólt neki Jézus: Asszony, miért sírsz? Kit kereseti Ő pedig azt gondolta, hogy a kertész az, és ezt mondta neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted és én elviszem.


János 20:16
Szólt neki Jézus: Mária! Az megfordulva azt mondta neki héberül: Rabboni! ami azt jelenti: Mester!


János 20:17
Szólt neki Jézus: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyámhoz; hanem menj el az én atyámfiaihoz és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.


János 20:19
Mikor pedig este lett, azon a napon, a hét első napján, bár az ajtók zárva voltak, ahol összegyűltek a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus és megállott középen és így szót nekik: Békesség nektek!


János 20:21
Ismét szólt azért nekik Jézus: Békesség nektek! Amint engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.


János 20:24
Tamás pedig, a tizenkettő egyike, akit Ikernek mondtak, nem volt velük, mikor eljött Jézus.


János 20:26
És nyolc nap múlva ismét benn voltak tanítványai, Tamás is velük. Bár az ajtó zárva volt, bement Jézus, megállott a középen és így szólt: Békesség nektek!


János 20:29
Szólt neki Jézus: Mivel láttál engem, hittél; boldogok, akik nem látnak és hisznek.


János 20:30
Sok más jelt is cselekedett Jézus a tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben.


János 20:31
Ezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és hogy e hitben életetek legyen az ő neve által.


János 21:1
Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengerénél, még pedig így jelentette meg:


János 21:4
Mikor pedig már hajnalodott, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus az.


János 21:5
Jézus azért azt mondta nekik: Fiaim, van-e valami ennivalótok! Feleltek neki: Nincs.


János 21:7
Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeretett, Péternek: Az Úr az. Simon Péter tehát, mikor hallotta, hogy az Úr az, magára vette a ruháját, — mert mezítelen volt — és belevetette magát a tengerbe.


János 21:10
Szólt nekik Jézus: Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok.


János 21:12
Szólt nekik Jézus: Jertek, egyetek! A tanítványok közül pedig senki sem merte őt megkérdezni: Ki vagy? mivel tudták, hogy az Úr.


János 21:13
Odament azért Jézus, vette a kenyeret és adta nekik, hasonlóképen a halat is.


János 21:14
Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványainak, miután feltámadt a halottak közül.


János 21:15
Mikor azután ettek, így szólt Jézus Simon Péternek: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem mint ezek? Azt felelte neki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Ő azt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat.


János 21:17
Szólt neki harmadszor is: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is ezt mondta neki: Szeretsz-e engem? és így felelt neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat.


János 21:20
Péter pedig megfordult és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki azon a vacsorán az e keblén pihenve, megkérdezte: Uram, ki az, aki elárul téged?


János 21:21
Ezt a tanítványt látva, Péter így szólt Jézusnak: Uram, hát ezzel mi leszi


János 21:22
Szólt neki Jézus: Ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg én eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!


János 21:23
Elterjedt azért ez a mondás az atyafiak között, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem: Ha azt akarom, hogy ez megmaradjon, amíg én eljövök, mit tartozik rád?


János 21:25
De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett s amiket, ha egyenként megírnának, azt gondolom, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának.


Apostolok 1:1
Első könyvemet Teofilus, mindazokról a dolgokról írtam, amelyeket Jézus cselekedett és tanított


Apostolok 1:11
akik meg is szólaltak: Galileai férfiak, mit álltok itt a mennybe nézve? Ez a Jézus, aki tőletek felvitetett a mennybe, úgy jön el, amint őt a mennybe felmenni láttátok.


Apostolok 1:14
Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel buzgólkodtak az imádkozásban az asszonyokkal és Máriával, Jézus anyjával, és az ő testvéreivel együtt.


Apostolok 1:16
Atyámfiai, férfiak, be kellett teljesednie az Írásnak, amelyet a Szentlélek megjövendölt Dávid szája által Júdás felől, aki vezetőjük lett azoknak, akik Jézust elfogták.


Apostolok 1:21
Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik minden időben velünk voltak, míg az Úr Jézus köztünk járt,


Apostolok 2:22
Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki előttetek Istentől bizonyságot nyert hatalmas cselekedetek, csodatételek és jelek által, amelyeket ő általa, cselekedett az Isten köztetek, — amint magatok is tudjátok, —


Apostolok 2:32
Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, aminek mi mindnyájan tanúi vagyunk.


Apostolok 2:36
Tudja meg hát Izrael egész háza bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.


Apostolok 2:38
Péter pedig azt mondta nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevére, bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát.


Apostolok 3:6
De Péter azt mondta: Ezüstöm és aranyom nincs, de amim van, azt adom neked: a Názáreti Jézus Krisztus nevében, — járj!


Apostolok 3:13
Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, a mi atyáink Istene, megdicsőítette az ő Fiát, Jézust, akit ti elárultatok és megtagadtatok Pilátus előtt, bár ő ítéletével el akarta bocsátani.


Apostolok 3:20
és elküldje Jézust, akit Krisztusul rendelt nektek


Apostolok 4:2
Nehezteltek ugyanis amiatt, hogy a népet tanítják és hirdetik a Jézusban a halottak közül való feltámadást.


Apostolok 4:10
vegyétek tudomásul mindnyájan ti és Izrael egész népe, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, de akit Isten feltámasztott a halottak közül, ő általa áll előttetek ez az ember épségben.


Apostolok 4:13
Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak hitvalló bátorságát és megértették, hogy írástudatlan és egyszerű emberek, csodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak.


Apostolok 4:17
De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak a Jézus nevében;


Apostolok 4:18
Beszólították tehát őket és megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne szóljanak és ne tanítsanak Jézus nevében.


Apostolok 4:27
Mert valóban összegyűltek Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével e városban a te szent Fiad, a Jézus ellen, akit te felkentél,


Apostolok 4:30
nyújtsd ki kezedé gyógyításra, hogy jelek is és csodák is történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.


Apostolok 4:33
És az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról és nagy kegyelem volt mindnyájukon.


Apostolok 5:28
Szigorú paranccsal meghagytuk nektek, hogy ne tanítsatok a Jézus nevében és íme betöltöttétek egész Jeruzsálemet tanításotokkal és ránk akarjátok hárítani ennek az embernek a vérét.


Apostolok 5:30
A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve megöltetek.


Apostolok 5:40
Engedtek azért neki és miután előszólították az apostolokat, megverették őket és megparancsolták, hogy Jézus nevében ne szóljanak azután szabadon bocsátották őket.


Apostolok 5:42
És minden nap a templomban és házanként nem szűntek meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.


Apostolok 6:14
Mert hallottuk, mikor azt mondta: az a názáreti Jézus lerontja ezt a helyet és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott reánk.


Apostolok 7:55
Ő azonban teljes volt Szentlélekkel, a mennyre függesztette tekintetét, látta Isten dicsőségét és Jézust Istennek jobbja felől állani,


Apostolok 7:59
Így kövezték meg Istvánt, aki imádkozott és ezt mondta: Uram, Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet!


Apostolok 8:12
De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliomot hirdette, megkeresztelkedtek, mind a férfiak, mind a nők.


Apostolok 8:16
Mert még senkire közülük nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.


Apostolok 8:35
Fülöp pedig megnyitotta száját, és elkezdve ezen az íráson, hirdette neki Jézust.


Apostolok 8:37
Fülöp pedig azt mondta: Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Az pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.


Apostolok 9:5
És így felelt: Kicsoda vagy, Uram? Ő pedig ezt mondta: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. (Az 5. vers végére egyes fordításokba a 26. rész 14. verséből még beírták: Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod.)


Apostolok 9:17
Ekkor Anániás elment és belépve a házba, rátette a kezét és ezt mondta: Atyámfia, Saul, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy újból láss és megteljesedjél Szentlélekkel.


Apostolok 9:20
És azonnal hirdette a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten Fia,


Apostolok 9:27
Barnabás azonban maga mellé vette őt, elvitte az apostolokhoz és elbeszélte nekik, hogyan látta az úton az Urat, miként beszélt vele és mimódon tanított Damaskusban nagy bátorsággal a Jézus nevében.


Apostolok 9:34
És szólt neki Péter: Éneás, meggyógyít téged a Jézus Krisztus. Kelj fel, vesd meg magad az ágyadat. És nyomban felkelt.


Apostolok 10:36
Ismeritek az igét, amelyet Izrael fiainak küldött, amikor békességet hirdetett a Jézus Krisztus által — ő mindeneknek Ura!


Apostolok 10:38
Hogyan kente fel Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal, és hogyan járt szerte jót téve és meggyógyítva mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt; mert az Isten volt vele.


Apostolok 10:48
És megparancsolta, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Akkor kérték, hogy maradjon náluk néhány napig


Apostolok 11:17
Ha tehát az Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, mint nekünk is, akik hivőkké lettünk az Úr Jézus Krisztusban, — ki vagyok én, hogy az Istent ebben megakadályozhattam volnál


Apostolok 11:20
Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfiú, akik mikor Antiókhiába lementek, prédikáltak a görögöknek is, hirdetve az Úr Jézust.


Apostolok 13:6
És mintán a szigetet egész Páfusig bejárták, találtak egy varázsló álpróféta zsidót, akinek Barjézus volt a neve.


Apostolok 13:23
Ennek magvából támasztott Isten, az ő ígérete szerint; Izraelnek Megváltót, Jézust,


Apostolok 13:32
És mi hirdetjük nektek az atyáknak tett ígéretet, hogy ezt az Isten betöltötte a mi fiainknak, támasztotta nekik Jézust,


Apostolok 15:11
Sőt inkább hisszük, hogy mi is az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, mint azok is.


Apostolok 15:26
olyan emberekkel, akik az életüket kockáztatták a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért.


Apostolok 16:7
Mízia felé haladva, igyekeztek Bitiniába jutni, de nem eresztette őket Jézus Lelke.


Apostolok 16:18
Ezt pedig több napon át művelte. Pált azonban bosszantotta ez és hátrafordulva, így szólt a léleknek: Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy menj ki belőle. És kiment abban az órában.


Apostolok 16:31
Azok pedig szóltak: Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz mind te, mind a te házadnépe.


Apostolok 17:3
megmagyarázva és kimutatva, hogy Krisztusnak szenvednie kellett és a halottak közül feltámadnia és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek.


Apostolok 17:7
Ezeket Jázon házába fogadta, pedig mindnyájan a császár parancsai ellen cselekesznek, mivel mást mondanak királynak; Jézust.


Apostolok 17:18
Néhány epikureus és stoikus filozófus is vitatkozott vele. És egyesek így szóltak: Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások meg: Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője. Jézust és a feltámadást hirdette ugyanis nekik.


Apostolok 18:5
Mikor pedig megérkezett Macedóniából Szilás és Timótheus, Pál teljesen az ige hirdetésében foglalatoskodott és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus.


Apostolok 18:25
Ez már oktatást nyert az Úr útjáról és miután lélekben buzgó volt, pontosan hirdette és tanította a Jézusra vonatkozó dolgokat, bár csak János keresztségét ismerte.


Apostolok 18:28
mert nyilvánosan nagy erővel cáfolta a zsidókat, bizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus


Apostolok 19:4
Szólt pedig Pál: János megtérés keresztségével keresztelt, és azt mondta a népnek, hogy aki utána jön, abban higgyenek, tudniillik a Jézus Krisztusban,


Apostolok 19:5
Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére.


Apostolok 19:13
Egyes kóbor zsidó ördögűzők pedig kuruzsolni kezdtek az Úr Jézus nevével olyanokat, akikben gonosz lelkek voltak, és ezt mondták: Kényszerítünk titeket Jézusra. akit Pál prédikál!


Apostolok 19:15
De a gonosz lélek így válaszolt: Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?


Apostolok 19:17
Ez pedig tudomására jutott mindenkinek, zsidóknak és görögöknek, akik Efezusban laktak, úgyhogy félelem szállott mindnyájukra és magasztalták az Úr Jézus nevét.


Apostolok 20:21
miközben mind zsidók, mind görögök előtt bizonyságot tettem az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől.


Apostolok 20:24
De semmivel sem gondolok, sőt még az életem sem drága nekem, csakhogy elvégezhessem futásomat örömmel és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól vettem, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról.


Apostolok 20:35
Mindezekben példát adtam nektek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondoskodni és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta: Jobb adni, mint venni.


Apostolok 21:13
de Pál így feledt: Miért teszitek ezt, sírva és szívemet keserítve? Mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért.


Apostolok 22:8
Én pedig azt feleltem: Kicsoda vagy, uram? És ő így szólt: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl.


Apostolok 25:19
hanem holmi vitás kérdéseik voltak vele, az ő tulajdon babonájuk felől és bizonyos meghalt Jézus felől, akiről Pál azt állította, hogy él.


Apostolok 26:9
Egykor én is úgy véltem, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem.


Apostolok 26:15
Én pedig szóltam: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig ezt mondta: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.


Apostolok 28:23
Miután tehát egy napot tűztek ki neki, többen eljöttek hozzá a szállására. Ezeknek nagy bizonyságtevéssel hirdette az Isten országát és igyekezett őket meggyőzni Jézus felől, mind Mózes törvényéből, mind a prófétákból reggeltől fogva egész estig.


Apostolok 28:31
hirdette az Isten országát és tanított az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályozás nélkül.


Rómaiakhoz 1:1
Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, kiválasztva az Isten evangéliumának hirdetésére,


Rómaiakhoz 1:4
aki Isten Fiának rendeltetett hatalommal a szentség Lelke szerint, a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől,


Rómaiakhoz 1:6
akik között vagytok ti is, Jézus Krisztus elhívottai, —


Rómaiakhoz 1:7
mind azoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szenteknek: kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Rómaiakhoz 1:8
Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van.


Rómaiakhoz 2:16
azon a napon, amelyen az Isten meg ítéli az emberek titkait az én evangéliomom szerint a Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 3:22
még pedig Istennek igazsága a Jézus Krisztusban, való hit által mindazok számára, akik hisznek. Mert nincs különbség.


Rómaiakhoz 3:24
de megigazulnak ingyen az ő kegyelméből a Jézus Krisztusban való váltság által,


Rómaiakhoz 3:26
hogy így megbizonyítsa az ő igazságát a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki hisz Jézusban.


Rómaiakhoz 4:24
ha nem érettünk is, akiknek majd beszámíttatok, mert hiszünk Abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézust a halottak közül.


Rómaiakhoz 5:1
Megigazultunk tehát hitből, és békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 5:11
Sőt nemcsak, hanem dicsekszünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést kaptuk.


Rómaiakhoz 5:15
De amit Isten nekünk kegyelméből ajándékozott, nem úgy van, mint a bűn eset. Mert ha amaz egynek bűnesete által sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka az egy embernek, Jézus Krisztusnak kegyelméből sokkal bőségesebben áradt ki sokakra.


Rómaiakhoz 5:17
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál amaz egy ember által, sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bőségében részesültek.


Rómaiakhoz 5:21
hogy amint uralkodott a bűn a halálban, úgy a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:3
vajjon nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusra, az ő halálára keresztelkedtünk meg?


Rómaiakhoz 6:11
így ítéljetek ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de a mi Urunk Krisztus Jézusban az Istennek éltek.


Rómaiakhoz 6:23
Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban;


Rómaiakhoz 7:25
Hálát adok az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ezért bár én az elmémmel az Isten törvényének szolgálok, de testemmel a bűn törvényének


Rómaiakhoz 8:1
Nincs tehát immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, (Az 1. vers végén egyes kéziratok hozzáteszik: akik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. (V. ö. 4. vers))


Rómaiakhoz 8:2
mert az élet Lelkének törvénye a Krisztus Jézus által meg szabadított téged a bűn és halál törvényétől.


Rómaiakhoz 8:11
Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, meg eleveníti a ti halandó testeteket is a bennetek lakozó Lelke által.


Rómaiakhoz 8:34
Kicsoda az, aki kárhoztat? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meg halt, sőt fel is támadott, aki az Isten jobbján van aki esedezik is érettünk.


Rómaiakhoz 8:39
sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban van.


Rómaiakhoz 10:9
Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halottak közül, megtartatol!


Rómaiakhoz 13:14
hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust és a testet ne tápláljátok bűnös kívánságokra.


Rómaiakhoz 14:14
Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan ön magában; hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja azt.


Rómaiakhoz 15:5
Az állhatatosság és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy közöttetek egyetértés legyen egymás iránt a Krisztus Jézus szerint,


Rómaiakhoz 15:6
hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.


Rómaiakhoz 15:16
a Jézus Krisztus szolgája legyek a pogányok között, így végzem az Isten evangéliumának szent szolgálatát, hogy a pogányok áldozata kedves és a Szentlélek által megszentelt legyen.


Rómaiakhoz 15:17
Dicsekedhetem tehát a Krisztus Jézusban az Istenért végzett munkámmal.


Rómaiakhoz 15:30
Kérlek pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szeretetére, imádságaitokban tusakodjatok velem együtt énérettem az Isten előtt,


Rómaiakhoz 16:3
Köszöntsétek Priszkát és Akvílát, akik nekem munkatársaim a Krisztus Jézusban,


Rómaiakhoz 16:20
A békességnek Istene pedig hamarosan összetöri a Sátánt lábatok alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelnie legyen veletek!


Rómaiakhoz 16:24
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.


Rómaiakhoz 16:25
Annak pedig, aki megerősíthet titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló igehirdetés alapján, annak a titoknak kijelentése alapján, amelyet Isten öröktől fogva hallgatással titokban tartott,


Rómaiakhoz 16:27
neki, az egyedül bölcs Istennek, legyen dicsőség a Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen.


1 Korintusi 1:1
Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Szósztenes atyafi,


1 Korintusi 1:2
az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén és a miénken:


1 Korintusi 1:3
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Korintusi 1:4
Hálát adok az én Istenemnek mindenkor érettetek Isten ama kegyelméért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott,


1 Korintusi 1:7
Ezért nem szűkölködtök semmi kegyelmi ajándékban, sőt várjátok is a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését,


1 Korintusi 1:8
aki meg is erősít majd titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztus napján.


1 Korintusi 1:9
Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.


1 Korintusi 1:10
Kérlek pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem legyetek ugyanazzal az érzülettel és ugyanazon a véleményen.


1 Korintusi 1:30
Az ő munkája, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok, aki bölcsességül lett nekünk Istentől és igazságul, szentségül és váltságul,


1 Korintusi 2:2
Mert elhatároztam, hogy egyébről ne tudjak ti közöttetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig a megfeszítettről.


1 Korintusi 3:11
Mert más fundámentomot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus.


1 Korintusi 4:15
Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok. Mert én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban, az evangéliom által.


1 Korintusi 4:17
Ezért küldtem el hozzátok Timótheust, aki nekem szeretett és hű gyermekem az Úrban. Ő majd eszetekbe juttatja nektek az én Krisztus Jézusban való útaimat, hogy miként tanítok mindenütt minden gyülekezetben.


1 Korintusi 5:4
hogy a mi Urunk Jézus nevében összegyűlve, ti és az én lelkem, a mi Urunk Jézus hatalmával


1 Korintusi 5:5
átadjuk az ilyent a Sátánnak teste pusztulására, hogy lelke az Úr Jézus ama napján megtartassák.


1 Korintusi 6:11
Ilyenek voltak pedig közületek némelyek, de megmosattatok, megszenteltettetek, megigazíttattatok az Úr Jézus Krisztus neve által és a mi Istenünk Lelke által.


1 Korintusi 8:6
mindazáltal nekünk egy az Istenünk, az Atya, akitől van a mindenség és mi is őreá nézve; és egy az Úr, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség és mi is ő általa.


1 Korintusi 9:1
Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok-é ti az Úrban?


1 Korintusi 11:23
Mert én az Úrtól vettem, amit nektek elétek is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjtszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret,


1 Korintusi 12:3
Azért tudtotokra adom nektek, hogy senki, aki Isten Lelke által beszél, nem mondja: „Átkozott a Jézus!\ és senki sem mondhatja:,Úr a Jézus!\ csak a Szentlélek által.


1 Korintusi 15:31
Naponként halálos veszedelemben vagyok; oly igaz ez, atyámfiai, mint a veletek való dicsekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.


1 Korintusi 15:57
De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.


1 Korintusi 16:23
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!


1 Korintusi 16:24
Az én szeretetem mindnyájatokkal a Krisztus Jézusban! Ámen. A 22. versben Marana tha = Uram, jöjj!


2 Korintusi 1:1
Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratából és Timótheus atyánkfia az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van mind a szentekkel együtt, akik Ahájában vannak:


2 Korintusi 1:2
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 1:3
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalomnak Atyja és minden vigasztalásnak Istene,


2 Korintusi 1:14
ahogy némi részben már meg is értettetek minket, hogy mi a ti dicsekedéstek vagyunk, mint ti is a miénk a mi Urunknak Jézusnak a napján.


2 Korintusi 1:19
Mert az Isten Fia, Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdettünk, én, Szilvánus és Timótheus, nem volt igen és nem, hanem benne az igen valósult meg.


2 Korintusi 4:5
Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat pedig, mint szolgáitokat a Jézusért.


2 Korintusi 4:6
Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon fel! Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy a Jézus Krisztus arcán felismerjük Isten dicsőségének ragyogását.


2 Korintusi 4:10
mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen a mi testünkben.


2 Korintusi 4:11
Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben.


2 Korintusi 4:14
mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, minket is fel fog támasztani Jézussal, és veletek együtt az ő színe elé állít.


2 Korintusi 5:18
Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával a Jézus Krisztus által, és adta nekünk a megbékéltetés szolgálatát.


2 Korintusi 8:9
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy szegénnyé lett érettetek, jóllehet gazdag, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.


2 Korintusi 11:4
Mert ha valaki hozzátok megy és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket vesztek, nem akit vettetek, vagy más evangéliomot, nem amit befogadtatok, szépen eltűritek.


2 Korintusi 11:31
Az Isten és az Úr Jézusnak Atyja, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom.


2 Korintusi 13:5
Magatokat próbáljátok meg, Vajjon a hitben vagytok-e? Magatokat vizsgáljátok meg; vagy nem ismeritek-e fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Hiszen akkor nem volnátok kipróbáltak.


2 Korintusi 13:13
(13:13) Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájatokkal!


Galatákhoz 1:1
Pál apostol — nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halottak közül, —


Galatákhoz 1:3
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól,


Galatákhoz 1:12
mert én sem embertől vettem azt, — sem nem tanítottak rá, — hanem a Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által.


Galatákhoz 2:4
A belopódzott hamis atyafiaknak azonban, akik azért lopakodtak közénk, hogy kikémleljék a Krisztus Jézusban vett szabadságunkat, hogy minket szolgákká tegyenek; —


Galatákhoz 2:16
akik tudjuk, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg senki sem.


Galatákhoz 3:1
Óh ti oktalan galaták, kicsoda igézett meg titeket, akiknek szeme előtt Jézus Krisztust úgy írtuk le, mintha köztetek feszítették volna meg?


Galatákhoz 3:14
azért hogy Ábrahám megáldatása Jézus Krisztusban a pogányokra szálljon, hogy a megígért Lelket hit által elnyerjük.


Galatákhoz 3:22
De az írás mindent bűn alá rekesztett; hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.


Galatákhoz 3:26
Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.


Galatákhoz 3:28
Nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egy vagytok a Krisztus Jézusban.


Galatákhoz 4:14
és ti a kísértést, amelybe testi állapotom miatt kerültetek, nem vetettétek meg és nem utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint az Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.


Galatákhoz 5:6
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körül metéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.


Galatákhoz 5:24
Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették az ő indulataival és kívánságaival együtt.


Galatákhoz 6:14
Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem megfeszíttetett a világ és én is a világnak.


Galatákhoz 6:15
Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés.


Galatákhoz 6:17
Ezután senki se legyen bántásomra, mert én a Jézus bélyegeit hordozom testemen.


Galatákhoz 6:18
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel, atyámfiai. Ámen.


Efézusiakhoz 1:1
Pál, Krisztus Jézus apostola Isten akaratából, az Efezusban levő és Krisztus Jézusban hivő szenteknek:


Efézusiakhoz 1:2
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Efézusiakhoz 1:3
Áldott az Isten, a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban.


Efézusiakhoz 1:5
Szeretete által eleve elrendelte, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jótetszése szerint,


Efézusiakhoz 1:15
Ezért én is, mivel hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és mind a szentek iránt való szeretetetekről,


Efézusiakhoz 1:17
hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja, adja nektek a bölcsesség és kijelentés Lelkét, az ő megismerésében,


Efézusiakhoz 2:6
és vele együtt támasztott fel és vele együtt helyezett a mennyekbe a Krisztus Jézus által,


Efézusiakhoz 2:7
hogy megmutassa az eljövendő világban az ő kegyelmének túláradó gazdagságát, irántunk való jóságából a Jézus Krisztusban.


Efézusiakhoz 2:10
Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jócselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.


Efézusiakhoz 2:13
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.


Efézusiakhoz 2:20
akik felépültetek az apostoloknak és a prófétáknak alapkövén, a szegeletkő pedig maga Jézus Krisztus.


Efézusiakhoz 3:1
Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus foglya érettetek, a pogányokért —


Efézusiakhoz 3:6
hogy tudniillik a pogányok örököstársak és ugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által.


Efézusiakhoz 3:11
amaz örök elvégezés szerint, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban cselekedett,


Efézusiakhoz 3:21
annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről-nemzetségre, örökkön-örökké. Ámen.


Efézusiakhoz 4:21
ha ugyan hallottatok róla és oktatást nyertetek felőle, úgy amint van az igazság Jézusban.


Efézusiakhoz 5:20
Hálát adjatok mindenkor mindenért az Istennek és Atyának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében.


Efézusiakhoz 6:23
Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!


Efézusiakhoz 6:24
Kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust el nem múló szeretettel.


Filippiekhez 1:1
Pál és Timótheus, Krisztus Jézus szolgái, az összes szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal együtt:


Filippiekhez 1:2
kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 1:6
Meg vagyok győződve arról, hogy aki a jó dolgot elkezdte bennetek, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig;


Filippiekhez 1:8
Mert Isten a tanúm, menynyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével.


Filippiekhez 1:11
mint akik teljesek vagytok az igazság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus ad az Isten dicsőségére és magasztalására.


Filippiekhez 1:19
Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és a Jézus Krisztus Lelkének segedelme által,


Filippiekhez 1:26
hogy annál több okotok legyen a velem való dicsekedésre Krisztus Jézusban, ha majd újból megjelenhetek közöttetek.


Filippiekhez 2:5
Az az érzület legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is lakozott,


Filippiekhez 2:10
hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, a mennyeieké, földieké és a föld alatt valóké,


Filippiekhez 2:11
és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Istennek dicsőségére.


Filippiekhez 2:19
Remélem pedig az Úr Jézusban, hogy Timótheust hamar elküldhetem hozzátok, hogy megtudjam, mint vagytok, és én is felviduljak.


Filippiekhez 2:21
Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét.


Filippiekhez 3:3
Mert mi vagyunk a körülmetélés, akik Lélekben szolgálunk az Istennek, és Krisztus Jézusban dicsekszünk és nem a testben bizakodunk.


Filippiekhez 3:8
Sőt ezenfelül most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének mindent túlhaladó nagyságáért, őérette mindent kárbaveszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,


Filippiekhez 3:12
Nem mintha ezt már elnyertem volna, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, mert meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.


Filippiekhez 3:14
de egyet cselekszem: azokat, amik hátam mögött vannak, elfeledve, azoknak pedig, amik előttem vannak, nekik feszülve, célegyenest futok, hogy elnyerjem az onnan felülről való elhívás koszorúját, amelyet Isten ígért nekem a Krisztus Jézusban.


Filippiekhez 3:20
Mert mi mennyei polgárok vagyunk, megtartót is onnan várunk, az Úr Jézus Krisztust,


Filippiekhez 4:7
És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.


Filippiekhez 4:19
Az én Istenem pedig megadja majd bőven mindazt, ami szükséges az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.


Filippiekhez 4:21
Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő atyafiak.


Filippiekhez 4:23
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!


Kolosséiakhoz 1:1
Pál, Krisztus Jézus apostola Isten akaratából és Timótkeus atyánkfia,


Kolosséiakhoz 1:2
a Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Kolosséiakhoz 1:3
Hálát adunk mindenkor az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor érettetek imádkozunk,


Kolosséiakhoz 1:4
mivel hallottunk a ti Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a szeretetről, amelyet minden szentek iránt tanúsítotok,


Kolosséiakhoz 1:28
akit mi hirdetünk, mikor intünk minden. embert és tanítunk minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert úgy állítsunk az Isten elé, mint aki Jézus Krisztusban tökéletes.


Kolosséiakhoz 2:6
Azért amint befogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok őbenne.


Kolosséiakhoz 3:17
És mindazt, amit cselekedtek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjetek és adjatok hálát az Istennek, az Atyának ő általa.


Kolosséiakhoz 4:11
továbbá Jézus, akit Justusnak is hívnak. Egyedül ezek az én munkatársaim a zsidók közül az Isten országa hirdetésében, akik nekem vigasztalásomra voltak.


Kolosséiakhoz 4:12
Köszönt titeket Epafrás, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, és mindenkor tusakodik érettetek imádságaiban, hogy ti mint érett és meggyőződéses hívek megállhassatok mindabban, ami az Isten akarata.


1 Tesszalonika 1:1
Pál, Szilvánus és Timótheus, a thessalonikaiak gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Tesszalonika 1:3
szüntelen emlegetve a mi Istenünk és Atyánk előtt hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetek állhatatosságát.


1 Tesszalonika 1:10
és várjátok az égből az ő Fiát, akit feltámasztott a halálból, Jézust, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.


1 Tesszalonika 2:14
Mert ti, atyámfiai, nyomdokába léptetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak, a Krisztus Jézusban, mivel ti is ugyanúgy szenvedtetek saját honfitársaitoktól, mint azok is a zsidóktól.


1 Tesszalonika 2:15
Ezek az Úr Jézust is, a prófétákat is megölték, minket is üldöznek; az Istennek nem tetszenek és minden embernek ellenségei;


1 Tesszalonika 2:19
Mert kicsoda a mi reménységünk vagy örömünk vagy dicsekvésünk koronája, a mi Urunk Jézus Krisztus előtt, az ő eljövetelekor? Vájjon nem ti is?


1 Tesszalonika 3:11
Maga pedig az Isten, a mi Atyánk és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse a mi utunkat tihozzátok!


1 Tesszalonika 3:13
hogy erősekké tegye szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljön a mi urunk Jézus Krisztus minden ő Szentjével egyetemben.


1 Tesszalonika 4:1
Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai és intünk az Úr Jézusban, hogy mindinkább gyarapodjatok a szerint, amint tőlünk tanultátok, mimódon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek, — amint forgolódtok is.


1 Tesszalonika 4:2
Mert tudjátok, milyen rendelkezéseket szabtunk elétek az Úr Jézus által.


1 Tesszalonika 4:14
Mivel pedig hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, ugyanúgy hisszük, hogy az Isten a Jézus által vele együtt elő hozza azokat is, akik elaludtak.


1 Tesszalonika 5:9
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem hogy üdvösséget nyerjünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,


1 Tesszalonika 5:18
Mindenben hálát adjatok; mert ez az Isten akarata számotokra Krisztus Jézusban.


1 Tesszalonika 5:23
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és mind szellemi, mind lelki, mind testi valótok teljes épségben őriztessék meg feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.


1 Tesszalonika 5:28
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek


2 Tesszalonika 1:1
Pál, Szilvánus és Timótheus, a thessalonikaiak gyülekezetének Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban:


2 Tesszalonika 1:2
kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Tesszalonika 1:7
nektek pedig, akiket szorongatnak, nyugodalommal mivelünk együtt, mikor az Úr Jézus megjelenik az égből az ő hatalmának angyalaival,


2 Tesszalonika 1:8
tűznek lángjában. Akkor bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának;


2 Tesszalonika 1:12
hogy megdicsőüljön bennetek a mi Urunk Jézus Krisztus neve és ti is őbenne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.


2 Tesszalonika 2:1
Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi hozzá való gyülekezésünkre,


2 Tesszalonika 2:8
És akkor fog megjelenni ama törvénytipró, — akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével és megsemmisít az ő dicsőséges eljövetelével; —


2 Tesszalonika 2:14
Erre el is hívott titeket a mi evangéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.


2 Tesszalonika 2:16
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus- és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,


2 Tesszalonika 3:6
A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig elrendeljük nektek, atyámfiai, hogy tartsátok magatokat távol mindazoktól az atyafiaktól, akik rendetlenül élnek és nem a szerint a rendelés szerint, amelyet tőlünk kaptatok.


2 Tesszalonika 3:12
Az ilyeneknek pedig rendeljük, és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendben munkálkodva a maguk kenyerét egyék.


2 Tesszalonika 3:18
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!


1 Timóteushoz 1:1
Pál Krisztus Jézus apostola, Istennek, a mi megtartónknak és a Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből,


1 Timóteushoz 1:2
Timótheusnak, a hitben igazi fiamnak: kegyelem, irgalom, békesség Istentől a mi Atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


1 Timóteushoz 1:12
Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki engem megerősített, mert hűnek ítélt, szolgálatára rendelt,


1 Timóteushoz 1:14
és szerfelett megsokasodott rajtam a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.


1 Timóteushoz 1:15
Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.


1 Timóteushoz 1:16
De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban bennem mutassa meg az ő teljes hosszútűrését, hogy példaképe legyek azoknak, akik majd hisznek őbenne az örök életre.


1 Timóteushoz 2:5
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus,


1 Timóteushoz 3:13
mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak és nagy bátorsággal hirdethetik a Jézus Krisztusba vetett hitet.


1 Timóteushoz 4:6
Ha ezeket tanítod az atyafiaknak, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak és annak a hitnek és igaz tanításnak beszédeivel táplálkozol, amelyet követtél.


1 Timóteushoz 5:21
Kérve-kérlek az Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg kedvezés nélkül, semmit se cselekedjél részrehajlásból.


1 Timóteushoz 6:3
Ha valaki másképen tanít és nem fogadja el a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyességnek megfelelő tanítást,


1 Timóteushoz 6:13
Meghagyom neked Isten színe előtt, aki a mindenséget élteti, és a Krisztus Jézus előtt, aki Poncius Pilátus alatt szép vallástétellel tett bizonyságot,


1 Timóteushoz 6:14
hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül, a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,


2 Timóteushoz 1:1
Pál, Krisztus Jézus apostola, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint,


2 Timóteushoz 1:2
Timótheusnak, szeretett gyermekemnek: kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és a Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


2 Timóteushoz 1:9
aki megtartott minket és szent hívással hívott, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely nekünk Krisztus Jézusban adatott örök időknek előtte,


2 Timóteushoz 1:10
de nyilvánvalóvá most lett, a mi megtartónknak, Krisztus Jézusnak megjelenése által, aki a halált eltörölte, az életet és romolhatatlanságot pedig világosságra hozta az evangéliom által.


2 Timóteushoz 1:13
Az egészséges beszédek példájának azokat tartsd, amiket éntőlem hallottál a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.


2 Timóteushoz 2:1
Te azért, fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben;


2 Timóteushoz 2:3
Hordozd velem együtt küzdelmes szolgálatunk terhét, mint Krisztus Jézus jó vitéze,


2 Timóteushoz 2:8
Emlékezzél meg a halálból feltámadott Jézus Krisztusról, aki Dávid magvából való az én evangéliomom szerint,


2 Timóteushoz 2:10
Azért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék az üdvösséget a Krisztus Jézusban az örök dicsőséggel együtt.


2 Timóteushoz 3:12
De hiszen mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.


2 Timóteushoz 3:15
és mert gyermekségedtől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.


2 Timóteushoz 4:1
Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában,


Titushoz 1:1
Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyességnek megfelelő igazság ismerete szerint,


Titushoz 1:4
Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak: kegyelem és békesség az Atya Istentől és a Krisztus Jézustól, a mi megtartónktól.


Titushoz 2:13
mint akik várjuk a boldog reménységet és a nagy Istennek és a mi megtartónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését,


Titushoz 3:6
amelyet kiárasztott ránk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által,


Filemonhoz 1:1
Pál, fogoly a Krisztus Jézusért és Timótheus atyánkfia, a szeretett Filemonnak, a mi munkatársunknak


Filemonhoz 1:3
kegyelem nektek és békesség istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Filemonhoz 1:5
— mert hallom a te szeretetedet és hitedet, amely benned az Úr Jézus iránt és mind a szentek iránt van, —


Filemonhoz 1:23
Köszönt téged Epafrás, fogolytársam a Krisztus Jézusban,


Filemonhoz 1:25
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!


Zsidókhoz 2:9
Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.


Zsidókhoz 3:1
Ezért, szent atyámfiai, mennyei elhívás részesei, tekintsetek vallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra,


Zsidókhoz 4:14
Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.


Zsidókhoz 6:20
ahova utat nyitva bement értünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint.


Zsidókhoz 7:20
Jézus pedig nem eskü nélkül lett pappá, — mert amazok eskü nélkül lettek papokká,


Zsidókhoz 7:22
ezért tehát Jézus jobb szövetségnek lett kezesévé.


Zsidókhoz 10:10
Ezzel az akarattal egyszer s mindenkorra megszenteltettünk Jézus Krisztus testének megáldozása által.


Zsidókhoz 10:19
Mivel azért, atyámfiai, bizodalmunk van a szenthelybe való bemenetelre Jézus Krisztus vére által


Zsidókhoz 12:2
nézzünk a hit fejedelmére és elvégezőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, nem törődve a gyalázattal, keresztet szenvedett és az Isten királyi székének jobbjára ült.


Zsidókhoz 12:24
és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely kegyelmesebben beszél, mint az Ábel vére.


Zsidókhoz 13:8
Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.


Zsidókhoz 13:12
Ezért Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy megszentelje tulajdon vére által a népet.


Zsidókhoz 13:20
A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát örök szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust,


Zsidókhoz 13:21
tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, és azt munkáljátok magatokban, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké! Ámen.


Jakab 1:1
Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, a szétszórtságban levő tizenkét nemzetségnek: üdvözletemet!


Jakab 2:1
Atyámfiai, a mi dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetekben ne legyen személyválogatás.


1 Péter 1:1
Péter, Jézus Krisztus apostola a szétszórtságban élő jövevényeknek Pontúéban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitiniában,


1 Péter 1:2
akik kiválasztattak, az Atya Istennek eleve elhatározása szerint, a Lélek által való megszentelésben, engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen.


1 Péter 1:3
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,


1 Péter 1:7
hogy a ti kipróbált hitetek sokkal becsesebbnek bizonyuljon a veszendő, bár kipróbált aranynál a ti dicséretetekre, dicsőségetekre és tisztességetekre a Jézus Krisztus megjelenésekor.


1 Péter 1:13
Azért övezzétek fel elmétek derekát és mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amely nektek Jézus Krisztus megjelenésekor adatik.


1 Péter 2:5
ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, legyetek szent papsággá, áldozzatok lelki áldozatokkal, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.


1 Péter 3:21
Ez a víz hasonlóképen megtart most titeket, mint keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeretért való könyörgés Istenhez: ez tart meg a Jézus Krisztus feltámadása által;


1 Péter 4:11
Ha valaki szól, úgy szóljon, mint aki Isten igéit szólja; ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.


1 Péter 5:10
A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket a Krisztus Jézusban, ő maga tesz majd titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká.


2 Péter 1:1
Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, a mi Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában:


2 Péter 1:2
kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében.


2 Péter 1:8
Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, sem resteknek, sem gyümölcsteleneknek nem bizonyultok a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére.


2 Péter 1:11
így ugyanis bőséggel elnyeritek majd a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetelt.


2 Péter 1:14
mint aki tudom, hogy hamar leteszem testem sátorát, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem.


2 Péter 1:16
Mert nem kieszelt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemünkkel láttuk az ő isteni fenségét.


2 Péter 2:20
Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeit elkerülik ugyan, de azokba ismét belekeverednek és legyőzetnek, az utolsó állapotuk rosszabb lesz az elsőnél.


2 Péter 3:18
hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak megismerésében. Neki legyen dicsőség mind most, mind az örökkévalóság napjáig!


1 János 1:3
amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal van.


1 János 1:7
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.


1 János 2:1
Fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.


1 János 2:22
Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztusi Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút.


1 János 3:23
Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk.


1 János 4:2
Erről ismeritek meg az Isten Lelkét: minden lélek az Istentől van, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el;


1 János 4:3
viszont amely lélek nem vallja Jézust, nincs az Istentől. És ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, és már a világban is van.


1 János 4:15
Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban megmarad az Isten és ő is az Istenben.


1 János 5:1
Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, istentől született; és mindenki, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született.


1 János 5:5
Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia!


1 János 5:6
Ez az, aki víz és vér által jött: Jézus Krisztus; nemcsak a víznek, hanem a víznek és a vérnek a jegyében is. És a Lélek az, aki bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság.


1 János 5:20
Tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük azt, aki igaz és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.


2 János 1:3
kegyelem, irgalom, békesség legyen velünk az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának Fiától, igazságban és szeretetben.


2 János 1:7
Mert sok hitető jött a világra, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az antikrisztus.


Júdás 1:1
Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett és a Jézus Krisztus megtartott:


Júdás 1:4
Mert belopództak bizonyos emberek, akik régtől fogva előre feljegyeztettek erre az ítéletre: istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmével visszaélve, bujálkodnak és az egyedüli Urat, Istent és a mi Urunk Jézus Krisztust megtagadják.


Júdás 1:17
Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak.


Júdás 1:21
tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében, várjátok a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.


Júdás 1:25
egyetlen megtartó Istenünknek, a mi Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, nagyság, erő és hatalom öröktől fogva és most és mindörökké! Ámen.


Jelenések 1:1
Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet adott neki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak mindazt, amiknek hamarosan meg kell történniök: ő pedig elküldte azt angyala által, és megjelentette szolgájának, Jánosnak,


Jelenések 1:2
aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott,


Jelenések 1:5
és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanú, a halottak közül elsőszülött és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki szeret minket és megváltott bűneinkből az ő vére által,


Jelenések 1:9
Én, János, atyátokfia és társatok a szenvedésben és királyságban és a Jézusra való állhatatos várakozásban, a Pátmos nevű szigeten voltam az Isten beszédéért és a Jézusról való bizonyságtételért.


Jelenések 12:17
Ekkor megharagudott a sárkány az asszonyra és elment, hogy hadakozzék a többiekkel, az ő magvából valókkal, akik az Isten parancsolatait megőrzik s akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. (18) És a tenger fövenyére állt.


Jelenések 14:12
Ide kell a szentek állhatatosságra, akik megtartják az Isten, parancsolatait és a Jézusban vetett hitet.


Jelenések 17:6
És láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus vértanúinak vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, amikor láttam őt.


Jelenések 19:10
Ekkor lábaihoz borultam, hogy imádjam, de ő így szólt nekem: Vigyázz, ne tedd, mert én szolgatársad vagyok neked és atyádfiainak, akiké a Jézus bizonyságtétele. Istent imádd. Jézus bizonyságtétele ugyanis a prófétaság Lelke.


Jelenések 20:4
És láttam királyi székeket, amelyeken ültek azok, akikre az ítélet bízatott. És láttam azoknak lelkét, akiknek fejőket vették a Jézusról való bizonyságtételük miatt és az Isten beszédéért és akik nem imádták a vadállatot, sem az ő képét, sem az ő bélyegét homlokukra és kezükre nem vették: és életre keltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig.


Jelenések 22:16
Én, Jézus, küldöttem el az én angyalomat, hogy bizonyságot tegyen nektek ezekről a gyülekezetekben. Én vagyok Dávid ama gyökere és sarja: a tündöklő hajnalcsillag.


Jelenések 22:20
Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jövel, Uram Jézus!


Jelenések 22:21
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindenekkel! Ámen.


Hungarian Bible (CSUZ) 1924
Public Domain