A A A A A


Keresés

Máté 15:19
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúzások, káromlások.


Máté 19:9
Mondom pedig nektek: aki az ő feleségét paráznaság okán kívül elbocsátja és mást vesz el, házasságtörő.(A 9. vers után egyes kéziratokban ez olvasható: És aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő. Mt.5:32, Lk.l6:18.)


Máté 19:12
Mert vannak születésüktől fogva házasságra képtelenek; és vannak, akiket az emberek tettek azzá és vannak, akik önmagukat tették házasságra képtelenné a mennyek országáért. Aki meg tudja érteni, értse meg!


Márk 7:22
házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, álnokság, bujaság, irigység, káromlás, gőg, oktalanság:


Márk 10:11
Ő pedig így felelt nekik: Aki elbocsátja a feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene;


Márk 10:12
ha pedig a feleség hagyja el az ő férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.


János 7:53
És elment kiki a maga házába. (A házasságtörő asszonyról szóló elbeszélés (vagyis a 7: 53—8:11. versek) valamely elveszett evangéliumból származik. Ezt a történetet később iktatták be egyes másolók János evangéliumába, a jelenlegi helyére.)


János 8:3
Az írástudók és farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek. És középre állítva,


János 8:4
így szóltak neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt.


Rómaiakhoz 7:3
így tehát házasságtörőnek mondják, ha férje életében más férfiúé lesz; ha ellenben meghal a férje, szabad a törvénytől, úgy hogy nem házasságtörő, ha más férfiúé lesz.


1 Korintusi 6:9
Vajjon nem tudjátok, hogy a gonoszok nem örökölhetik az Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok,


1 Korintusi 7:9
De ha nem tartóztathatják meg magukat, éljenek házasságban, mert jobb házasságban élni, mint égni.


1 Korintusi 7:11
Ha mégis elválik, maradjon házasságnélkül, vagy béküljön ki férjével. A férj se bocsássa el a feleségét.


1 Timóteushoz 4:3
Ezek tiltják a házasságot, tartózkodást követelnek bizonyos ételektől, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással élvezzék azokat a hivők és azok, akik megismerték az igazságot.


Zsidókhoz 13:4
Becsülje meg mindenki a házasságot és legyen szeplőtelen a házastársi ágy; mert a paráznákat és házasságtörőket megítéli az Isten.


Hungarian Bible (CSUZ) 1924
Public Domain