A A A A A


Keresés

Máté 1:23
íme, a szűz várandós lesz és fiat szül, és azt Emmánúélnek hívják (Ésaiás 7:14), és ez azt jelenti: Mivelünk az Isten.


Máté 2:12
És mivel álmukban Istentől azt az intést kapták, hogy ne menjenek vissza Héródészhez, más úton tértek vissza hazájukba.


Máté 2:22
Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Héródész utódaként, nem mert odamenni, hanem az álmában Istentől kapott intés szerint Galilea területére költözött.


Máté 3:7
És (egyszer) amint látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan mennek őhozzá, hogy megkeresztelkedjenek, így szólt nékik: Mérges kígyók fajzatai! Kicsoda okosított meg titeket, hogy Istennek rátok jövő haragja elől meneküljetek?


Máté 3:9
és ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk; mert mondom néktek: Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.


Máté 3:15
Jézus azonban azt felelte néki: Engedj most; mert úgy illik mihozzánk, hogy betöltsük az Istennek minden parancsolatát. Akkor János engedett néki.


Máté 3:16
Amikor aztán Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és ímé, megnyílt előtte az ég; és Ő látta, hogy az Isten Lelke leereszkedik mint valami galamb, és Őreá száll;


Máté 4:3
Akkor a kísértő odament Őhozzá, és azt mondta néki: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké.


Máté 4:4
Ő azonban felelvén így szólt: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából származik. (V. Mózes 8:3)


Máté 4:6
és azt mondta néki: Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Az Ő angyalainak parancsol majd felőled, és azok kezükön hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. (Zsoltár 91:11-12)


Máté 4:7
Jézus azt mondta néki: Az is meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. (V. Mózes 6:16)


Máté 4:10
Akkor Jézus azt mondta néki: Távozz Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak Őnéki szolgálj. (V. Mózes 6:13)


Máté 4:23
Jézus körüljárt Galileában mindenütt, és tanított az ő zsinagógáikban, és hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított a nép közt mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget.


Máté 5:6
Boldogok akik éhezik és szomjúhozzák az igazságosságot (Istennek megigazító kegyelmét), mert ők (azzal) megelégíttetnek (megigazulnak).


Máté 5:8
Boldogok a tisztaszívűek; mert ők az Istent meglátják.


Máté 5:9
Boldogok a békességre igyekezők (a békeszerzők, akik a békesség érdekében mindent megtesznek); mert őket Isten az Ő gyermekeinek fogja hívni.


Máté 5:18
Mert bizony mondom néktek, hogy addig amíg az ég és a föld elmúlik, egyetlen kis betűcske vagy egyetlen pontocska sem múlik el a törvényből, csak akkor, ha minden (amit Isten a törvényben kíván, vagy: aminek a világon meg kell történnie) megtörténik.


Máté 5:34
Én pedig azt mondom néktek: Egyáltalában ne esküdjetek; se az égre, mert Istennek királyi széke az;


Máté 6:24
Senki sem tud két úrnak szolgálni, mert vagy gyűlölni fogja az egyiket és szeretni a másikat, vagy ragaszkodni fog az egyikhez, és meg fogja vetni a másikat. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.


Máté 6:30
Ha pedig a mező füvét, amely ma él és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem ruház-é sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?


Máté 6:33
Mindenekelőtt fogadjátok el az Isten országát (uraságát azaz uralmát) és az Isten igazságosságát (azaz az Isten által felajánlott megigazulást, új életet) és akkor mind azok ráadásul megadatnak majd néktek.


Máté 7:1
AZ ÍTÉLKEZÉSRŐL (Lk 6:37-38.41-42) Ne ítéljetek meg másokat, hogy Isten se ítéljen meg titeket;


Máté 7:2
mert amely ítélettel ítéltek, azzal ítél meg majd titeket az Isten, és amely mértékkel mértek, azzal mér majd néktek.


Máté 7:13
ISTEN AKARATÁNAK CSELEKVÉSÉRŐL (Lk. 13:24; 6:43-44; 13:25-27; 6:47-49) Menjetek be a keskeny kapun át; mert tág a kapu, és széles az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon át mennek be;


Máté 8:12
ennek az országnak fiai pedig (vagyis a Jézust Messiásként el nem fogadó palesztinaiak, akik születésüknél és történelmüknél fogva Isten országa várományosainak tartották magukat) kivettetnek majd a külső sötétségre; sírás lesz ott és fogcsikorgatás.


Máté 8:29
És íme, kiáltottak és azt mondták: Mit akarsz velünk Istennek Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?


Máté 9:3
És íme, néhány írástudó így szólt magában: Ez az Istent káromolja.


Máté 9:8
Amikor a sokaság azt látta, félelem szállta meg, és dicsőítette Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.


Máté 9:35
AZ ARATNIVALÓ SOK, A MUNKÁS KEVÉS így járta be Jézus köröskörül mind a városokat és a falvakat; tanított a zsinagógáikban, és hirdette az Isten országáról szóló evangéliomot, és gyógyított mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget.


Máté 11:19
Eljött az Ember Fia, aki eszik és iszik, és azt mondják: íme, egy nagyétű és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. És mégis igazoltatott az isteni bölcsesség annak cselekedeteiből.


Máté 12:4
Bement az Isten házába, és megették az Úr színe elé tett szent kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie sem őnéki, sem a vele lévőknek, csupáncsak a papoknak!


Máté 12:28
Ámde ha én Isten Lelkének segítségével űzöm ki az ördögöket, úgy elérkezett hozzátok az Isten országa.


Máté 13:19
Ha valaki az Isten országáról szóló igét hallja, de nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami annak az embernek szívébe vettetett; ez az az ige, amely az útra esett.


Máté 13:38
a szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a Gonosznak fiai;


Máté 14:33
A hajóban lévők pedig leborultak Őelőtte, és így szóltak: Bizony, Isten Fia vagy.


Máté 15:1
EMBERI PARANCSOLATOK ÉS ISTEN PARANCSOLATA (Mk 7:1-23) Akkor Jeruzsálemből való írástudók és farizeusok mentek Jézushoz, és azt kérdezték:


Máté 15:3
Ő pedig felelvén, azt mondta nékik: És ti miért szegitek meg az Istennek parancsolatát a ti hagyományotok kedvéért?


Máté 15:4
Mert Isten azt parancsolta: Tiszteld atyádat és anyádat, és azt, hogy: Aki gyalázza atyját vagy anyját, halállal lakoljon. (II. Mózes 20:12; 21:17)


Máté 15:6
az olyan ember nem követ el tiszteletlenséget az atyja vagy az anyja ellen. így teszitek érvénytelenné az Isten igéjét a ti hagyományotok kedvéért.


Máté 15:20
Ezek teszik csak tisztátalanná az embert (Isten színe előtt); a mosatlan kézzel való evés azonban nem teszi tisztátalanná az embert.


Máté 15:31
úgyhogy a sokaság csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak; és dicsőítették izráél Istenét.


Máté 16:16
Simon Péter így felelt: Te a Krisztus vagy, az élő Isten Fia.


Máté 16:22
Akkor Péter magához vonván Őt, dorgálni kezdte: Uram, Isten irgalmazzon néked, ne történjék meg az veled.


Máté 16:23
Ő azonban elfordulván így szólt néki: Távozzál éntőlem sátán; botránkoztatsz engem, mert nem úgy gondolkodói, mint az Isten, hanem úgy, mint az emberek.


Máté 19:5
Azért - mondta Isten - a férfiú elhagyja atyját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és a kettő egy testté lesz. (I. Mózes 2:24)


Máté 19:6
Úgyhogy többé nem két test ők, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember ne válassza el.


Máté 19:17
Ő azt mondta néki: Miért kérdezed tőlem, mi a jó? Egyetlen jó van csupán (az Isten); ha pedig be akarsz menni az örök életbe, tartsd meg a parancsolatokat.


Máté 19:24
Ismét mondom néktek: Könnyebb dolog, hogy egy teve átmenjen a tű lyukán, mint hogy egy gazdag az Isten országába bejusson.


Máté 19:26
Jézus rájuk tekintett és így szólt: Embereknek lehetetlen önmagukat üdvözíteniük, de Istennek segítségével minden lehetséges.


Máté 21:31
E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? így feleltek: A második. Jézus meg azt mondta nékik: Bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Istennek országában.


Máté 21:32
Mert eljött tihozzátok János, hogy megmutassa néktek, miként kell helyesen (Istennek tetsző életet) élni, de nem hittetek néki; a vámszedők és a parázna nők azonban hittek néki; ezt ti jóllehet láttátok, mégsem szálltatok magatokba későbben sem, hogy higgyetek néki. Mt 11:33-46


Máté 21:43
Azért mondom néktek, hogy az Isten országa elvétetik tőletek, és olyan népnek adatik, amely megtermi az Isten országának gyümölcsét.


Máté 22:16
És elküldték hozzá tanítványaikat a Héródész-pártiakkal együtt, és azok azt mondták: Mester, tudjuk, hogy te igazmondó ember vagy, és igazán tanítod az Isten útját, és senkinek vélekedésével nem törődsz, mert nem nézel az emberek személyére.


Máté 22:21
Azok azt felelték: A császáré. Akkor azt mondta nékik: Adjátok meg tehát a császárnak azt, ami a császáré, és Istennek azt, ami az Istené.


Máté 22:29
Jézus így felelt nékik: Tévelyegtek, (éspedig azért) mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát.


Máté 22:31
Ami pedig a halottak feltámadását illeti, nem olvastátok azt, amit az Isten mondott néktek, amikor így szólt:


Máté 22:32
Én Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene, és Jákobnak Istene vagyok (II. Mózes 3:6); ez azt jelenti: Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene.


Máté 22:37
Ő így felelt: Szeresd az Urat, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel. (V. Mózes 6:5)


Máté 22:44
Monda az Úr (az Isten) az én Uramnak (a Messiásnak): Ülj az én jobbom felől, amíg ellenségeidet lábad alá vetem. (Zsoltár 110:1)


Máté 23:22
és aki az égre esküszik, az azzal az Isten királyi székére is esküszik és az azon ülőre is.


Máté 23:35
hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely e földön kiomlott az igaz (istenfélő) Ábel vérétől a Zakhariásznak a Barakhiász fiának véréig, akit a templom és az égőáldozati oltár között öltetek meg.


Máté 24:12
és az istentelenségnek elhatalmasodása miatt a szeretet sokakban meghidegül.


Máté 24:14
És ezt az Isten országáról szóló evangéliomot hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el majd a vég.


Máté 26:61
és azok azt állították, hogy Jézus az mondta: Én le tudom rontani az Isten templomát, és harmadnapra fel tudom azt építeni.


Máté 26:63
Jézus azonban hallgatott. Akkor a főpap így szólt néki: Az élő Istenre kényszerítlek, mondd meg minékünk: Te vagy-é a Krisztus, az élő Istennek Fia.


Máté 26:64
Jézus így felelt néki: Te mondottad, sőt még azt is mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok majd, hogy az Ember Fia a Hatalom (Isten) jobbján ül, és eljön az ég felhőin.


Máté 26:65
Akkor a főpap megszaggatta ruháját, és azt mondta: Istent káromolta! Mi szükségünk van még tanúkra? Imé, most hallottátok az istenkáromlást.


Máté 27:40
és azt mondták: Te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről.


Máté 27:43
Istenre bízta magát, szabadítsa meg most (az Isten), ha szereti Őt, hiszen azt mondta: Isten Fia vagyok.


Máté 27:46
Kilenc óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, lema szabakhtáni? Azaz: Istenem, Istenem miért hagytál el engemet?


Máté 27:54
A százados pedig, és az ővele lévők, akik Jézust őrizték, látván a földrengést és a történteket, igen megrémültek, és így szóltak: Ez igazán Isten Fia volt.


Márk 1:14
JÉZUS GALILEÁBAN MEGKEZDI MUNKÁLKODÁSÁT; AZ ELSŐ TANÍTVÁNYOK ELHÍVÁSA (Mt 4:12-22; Lk 4:14-15; 5:1-11; Jn 1:35-51) És az után, hogy Jánost börtönbe vetették, Jézus elment Galileába, és hirdette az Isten evangéliomát, mondván:


Márk 1:15
Betelt az idő, és elközelített az Isten országa; térjetek meg és higgyetek az evangéliomban.


Márk 1:24
Mi közünk nékünk egymáshoz názárethi Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, hogy te ki vagy: az Isten Szentje.


Márk 2:7
Mit beszél ez így? Istent káromolja. Kicsoda bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?


Márk 2:12
Az fölkelt, azonnal fölvette a fekvőpárnáját, és mindnyájuk szemeláttára kiment, úgyhogy valamennyien elcsodálkoztak és dicsőítették Istent, és így szóltak: Ilyesmit sohasem láttunk.


Márk 2:26
Bement az Isten házába Abjathár főpap idejében, megette az Úr színe elé tett (szent) kenyereket - pedig azokat nem szabad megenni másnak, csak a papoknak -, és adott a vele lévőknek is.


Márk 3:11
És a tisztátalan lelkek, amikor meglátták Őt, leborultak előtte, és azt kiáltották: Te az Isten Fia vagy!


Márk 3:35
Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem, nőtestvérem és anyám.


Márk 4:11
Ő azt mondta nékik: Az Isten országának titka néktek (nyilván tudtul) adatott; azoknak a kívül valóknak azonban minden példázatokban adatik,


Márk 4:24
Majd így szólt nékik: Figyeljetek arra, amit hallotok. Amely mértékkel mértek, azzal mér majd néktek az Isten, sőt ráadást ad néktek.


Márk 4:25
Mert akinek van (fogékonysága, odaadó figyelme), annak még ád majd az Isten (ismeretet), de akinek nincs, azt is elveszi tőle, amije van.


Márk 4:26
PÉLDÁZAT A VETÉS NÖVEKEDÉSÉRŐL És így szólt: Úgy van az az Isten országával, mint ahogyan az ember beveti a magot a földbe,


Márk 4:30
A MUSTÁRMAGRÓL SZÓLÓ PÉLDÁZAT (Mt 13:31-35; Lk 13:18-19) És szólt: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Vagy milyen példázatban tanítsunk arról?


Márk 5:7
és hangosan így kiáltott: Mit akarsz velem Jézus, a legmagasságosabb Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem.


Márk 5:30
Jézus minthogy azonnal nagyon jól tudta, hogy isteni erő áradt ki Őbelőle, megfordult a sokaságban, és azt kérdezte: Ki érintette meg a ruhámat?


Márk 7:1
ISTEN PARANCSOLATAI ÉS AZ EMBEREK PARANCSOLATAI (Mt 15:1-20) És Jézushoz gyülekeztek a farizeusok meg néhány írástudó, akik Jeruzsálemből érkeztek.


Márk 7:8
Elhagyván az Isten parancsolatát, az emberek hagyományát tartjátok meg.


Márk 7:9
Majd így szólt nékik: Ti szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a magatok hagyományát tartsátok meg.


Márk 7:13
és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét a ti hagyományotokkal, amelyet tanítotok; és sok ehhez hasonlót is cselekesztek.


Márk 8:33
De Ő megfordult, tanítványaira tekintett, korholta Pétert és ezt mondta: Távozz tőlem Sátán, mert nem úgy gondolkodói mint az Isten, hanem úgy, mint az emberek.


Márk 8:38
Mert aki ebben az istentelen és bűnös világban szégyell engemet és az enyéimet, szégyellni fogja azt az Ember Fia is, amikor eljön az Ő Atyjának és a szent angyaloknak dicsőségében.


Márk 9:1
Azután így szólt nékik: Bizony mondom néktek: Az itt állók közt vannak némelyek, akik nem ízlelik meg a halált, csak ha meglátták, hogy az Isten országa hatalommal elérkezett.


Márk 9:47
És ha a szemed csábít téged bűnre, vájd ki azt; jobb néked félszemmel az Isten országába bemenned, mintha két szemeddel a gyehennára vettetsz.


Márk 10:6
Ám az Isten a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremette őket.


Márk 10:9
Amit tehát az Isten egybekötött, ember ne válassza el.


Márk 10:14
a tanítványok azonban megdorgálták azokat, akik odavitték. Amikor Jézus azt látta, megharagudott, és azt mondta nékik: Engedjétek, hogy a kisgyermekek hozzám jöjjenek, ne tiltsátok el őket; mert az ilyeneké az Isten országa.


Márk 10:15
Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.


Márk 10:18
Jézus így felelt néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy: az Isten.


Márk 10:23
Jézus körültekintvén így szólt tanítványainak: Milyen nehezen mennek be a jómódú emberek az Isten országába!


Márk 10:24
A tanítványok csodálkoztak az Ő beszédén. De Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nékik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni!


Márk 10:25
Könnyebb átjutnia egy tevének a tű lyukán, mint hogy egy gazdag az Isten országába bejusson.


Márk 10:27
Jézus rájuk tekintvén azt mondta: Az embereknek lehetetlen önmagukat üdvözíteniük, de Isten üdvözítheti őket; mert az Istennek minden lehetséges.


Márk 11:22
Jézus felelvén így szólt nékik: Legyen hitetek Istenben!


Márk 12:14
Azok odamentek, és így szóltak néki: Mester, tudjuk, hogy te igazmondó ember vagy, és senkinek vélekedésével nem törődsz; mert nem nézel az emberek személyére, hanem igazán tanítod az Isten útját; szabad-é adót fizetnünk a római császárnak, vagy nem? Fizessünk vagy ne fizessünk?


Márk 12:17
Jézus azt mondta nékik: Ami a császáré, adjátok meg a császárnak, és ami az Istené, az Istennek. És csodálkoztak Őrajta.


Márk 12:24
Jézus így felelt nékik: Ti azért tévelyegtek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát!


Márk 12:26
A halottakról pedig, hogy ők feltámadnak, nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokorról szóló történetben azt, amit az Isten mondott őnéki: Én Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene vagyok?


Márk 12:27
Ez azt jelenti: Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Ti (tehát) nagyon tévelyegtek.


Márk 12:29
Jézus azt felelte, hogy az első: Halljad izráél, az Úr a mi Istenünk az egyetlen Úr;


Márk 12:30
szeresd az Urat, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel, minden gondolatoddal és minden erőddel.


Márk 12:32
Az írástudó így szólt néki: Helyes, Mester; igazán mondtad, az Isten egyetlen, és rajta kívül más isten nincsen;


Márk 12:34
Jézus látván, hogy értelmesen felelt, azt mondta néki: Nem vagy messze az Isten országától. Azután senki sem merte Őt kérdezgetni.


Márk 12:36
Hiszen maga Dávid mondta a Szentlélek által: Monda az Úr (az Isten) az én Uramnak (a Messiásnak), ülj az én jobbom felől, amíg ellenségeidet lábad alá vetem.


Márk 13:19
Mert azokban a napokban valami olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten teremtette világ kezdete óta mind máig nem volt és nem is lesz.


Márk 14:25
Bizony mondom néktek: Nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor az új bort iszom majd az Isten országában.


Márk 14:61
Ő pedig hallgatott, és semmit sem felelt. Ismét megkérdezte Őt a főpap, és azt mondta néki: Te vagy a Krisztus, az áldott Isten Fia?


Márk 14:62
Jézus így szólt: Én vagyok, és meglátjátok majd, hogy az Ember Fia a Hatalom (Isten) jobbján ül, és eljön az ég felhőin.


Márk 14:64
Hallottátok az istenkáromlást; mit gondoltok (mi legyen az ítélet)? Azok mindnyájan úgy ítéltek, hogy meg kell halnia.


Márk 15:34
Kilenc óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Elói, Elói, lama szabakhtani? Ez magyarul azt jelenti: Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet?


Márk 15:39
Amikor pedig az Ővele szembenálló százados látta, hogy ekként halt meg, így szólt: Bizony, ez az ember igazán Isten Fia volt.


Márk 15:43
arimatheai József, egy tekintélyes tanácstag, aki maga is várta az Isten országát, nekibátorodott, bement Pilátushoz, és elkérte tőle Jézus testét.


Márk 16:19
AZ ÚR JÉZUS MENNYBEMENETELE (Lk 24:50-53; ACs 1:9-11) Az Úr Jézus az után, hogy beszélt velük, fölvitetett a mennybe, és az Istennek jobbjára ült.


Lukács 1:6
Mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úrnak minden parancsolata és rendelése szerint.


Lukács 1:8
Történt pedig, hogy amikor az Abia papi rendjére került a sor, és Zakariás papi szolgálatot végzett az Isten előtt,


Lukács 1:16
és izráél fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz;


Lukács 1:17
és az Úr (Isten) előtt fog járni Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét visszatérítse a fiakhoz, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak (a Messiásnak) fogadására felkészült népet.


Lukács 1:19
Az angyal azt felelte néki: Én Gábriel vagyok, aki mindig az Isten szolgálatában állok, és most azért küldettem, hogy veled beszéljek, és ezt az örvendetes üzenetet néked hírül adjam;


Lukács 1:26
JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK MEGJELENTÉSE Erzsébetnek a hatodik hónapjában Isten elküldte Gábriel angyalt Galileának Názáreth nevű városába


Lukács 1:30
Akkor így szólt néki az angyal: Ne félj Mária, mert téged az Isten kegyelmébe fogadott.


Lukács 1:32
Ő nagy lesz, és a Magasságos Fiának fogják hívni, és az Úr, a mi Istenünk néki adja majd az Ő atyjának Dávidnak királyi székét (királlyá teszi),


Lukács 1:35
Az angyal felelvén azt mondta néki: A Szentlélek száll majd tereád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged; azért a születendő szent gyermeket Isten Fiának hívják majd.


Lukács 1:37
mert Istennek minden szava beteljesedik.


Lukács 1:47
és örvendez az én lelkem az Istenben, az én megtartómban;


Lukács 1:64
Akkor azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve és (ismét) beszélt, áldván az Istent.


Lukács 1:68
Áldott az Úr, izráél Istene! Mert kegyelemmel fordult az Ő népéhez, és váltságot szerzett néki,


Lukács 1:78
mert a mi Istenünk könyörülő irgalmasságával fordul hozzánk, amikor meglátogat majd minket a magasságból az (idvesség) hajnali fénye,


Lukács 2:13
És hirtelen megjelent az angyal körül mennyei seregek sokasága; azok az Istent dicsérték, és azt mondták:


Lukács 2:14
Teljes immár Istennek dicsősége a magasságban, és békességben élnek a földön azok az emberek, akik Istennek jóakaratában részesülnek. (Fil 2:13; Mt 11:26)


Lukács 2:20
A pásztorok azután visszatértek, dicsőítvén és magasztalván az Istent mindenért, amit hallottak és láttak úgy, amint azt nékik az angyal megmondta.


Lukács 2:25
És ímé, élt Jeruzsálemben egy Simeon nevű ember; az az ember igaz és istenfélő volt, s várta izráél megvigasztaltatását, és a Szentlélek volt ővele;


Lukács 2:28
Akkor Simeon karjára vette a gyermeket, áldotta Istent, és így szólt:


Lukács 2:34
Simeon azután megáldotta őket, és így szólt Máriának Jézus anyjának: ímé, ez arra rendeltetett, hogy általa izráélben sokan elessenek, és sokan felkeljenek, és hogy isteni jel legyen, akinek sokan ellene mondanak,


Lukács 2:37
azután özvegy maradt nyolcvannégy esztendős koráig. A templomból soha nem távozott el, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált Istennek éjjel és nappal.


Lukács 2:38
Ugyanabban az órában ő is odaállt, hálát adott Istennek, és szólt a Gyermek felől mind azoknak, akik Jeruzsálem megváltását várták.


Lukács 2:40
A kis gyermek pedig növekedett és erősödött megteljesedve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt őrajta.


Lukács 2:52
És Jézus felnövekedvén, gyarapodott bölcsességben, Isten és emberek előtt való kedvességben.


Lukács 3:2
Annász és Kajaphász főpapságának idejében szólt az Isten a pusztaságban Jánosnak a Zakariás fiának.


Lukács 3:6
és mindenki lássa meg az Istennek szabadítását.


Lukács 3:8
Teremjetek azért a megtéréshez illő gyümölcsöket; és ne kezdjétek magatok közt mondani: Ábrahám a mi atyánk; mert mondom néktek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.


Lukács 3:23
JÉZUS CSALÁDFÁJA; ISTEN FIA; A MÁSODIK ÁDÁM (Mt 1:1-17) Jézus amikor messiási munkálkodását elkezdte, mintegy harminc esztendős volt, köztudomás szerint Ő a József fia volt, az pedig Élié,


Lukács 3:38
az Enószé, az Széthé, az Ádámé, az pedig Istené.


Lukács 4:3
Akkor azt mondta néki az ördög: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.


Lukács 4:8
Jézus így felelt néki: Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak Őnéki szolgálj. (V. Mózes 6:13)


Lukács 4:9
Azután Jeruzsálembe vezette Őt, és a templom párkányára állította, és azt mondta néki: Ha Isten Fia vagy, vesd le innen magadat;


Lukács 4:12
Jézus így felelt néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat a te Istenedet. (V. Mózes 6:16)


Lukács 4:34
Ah, mi közünk egymáshoz, názárethi Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, hogy te ki vagy: az Istennek Szentje.


Lukács 4:41
Sokakból pedig az ördögök is kimentek, és azt kiáltozták: Te vagy az Isten Fia! De Ő megfenyegette azokat, és nem engedte, hogy beszéljenek, mert tudták, hogy Ő a Krisztus.


Lukács 4:43
Jézus azonban azt mondta nékik: Más városoknak is kell, hogy hirdessem az Isten országáról szóló evangéliumot, mert azért küldettem.


Lukács 5:1
SIMON-PÉTER CSODÁLATOS HALFOGÁSA; JÉZUS ELHÍVJA ELSŐ TANÍTVÁNYAIT (Mt 4:18-22; Mk 1:16-20) Történt, hogy amikor Jézus a Gennészáret-tavának partján állt, és a sokaság őhozzá tódult, hogy hallgassa az Isten igéjét,


Lukács 5:21
Akkor az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni: Kicsoda ez, hogy ilyen istenkáromlást szól? Kicsoda bocsáthat meg bűnöket más, mint csupáncsak Isten?


Lukács 5:25
Az pedig szemük láttára azonnal fölkelvén, fölvette azt, amin feküdt, és elment haza, dicsőítvén Istent.


Lukács 5:26
És mindnyájukat csodálkozás fogta el, és dicsőítették Istent, és beteltek félelemmel és azt mondták: Bizony, ma csodálatos dolgokat láttunk.


Lukács 6:4
Bement az Isten házába, kezébe vette és megette az Úr színe elé tett kenyereket, és adta azoknak is, akik vele voltak, pedig azokat (a kenyereket) nem szabad megenni másnak, csak a papoknak?


Lukács 6:12
A TIZENKÉT APOSTOL KIVÁLASZTÁSA (Mt 10:1-4; Mk 3:13-19) Azokban a napokban történt, hogy kiment a hegyre imádkozni; és az éjszakát az Istenhez való imádkozással töltötte.


Lukács 6:20
„BOLDOGOK VAGYTOK\ (Mt 5:1-12) Jézus tanítványaira emelte tekintetét, és beszélni kezdett: Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa.


Lukács 6:37
AZ ÍTÉLKEZÉS, A MEGBOCSÁTÁS, AZ ADÁS (Mt 7:1-5) Ne ítéljetek meg másokat, és Isten sem ítél meg titeket; ne kárhoztassatok másokat, és Isten sem kárhoztat titeket. Bocsássatok meg másoknak, és néktek is megbocsát az Isten.


Lukács 6:38
Adjatok másoknak, és néktek is ád majd az Isten; jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel ád majd az Isten a ti öletekbe; mert amely mértékkel mértek, ugyanazzal mér néktek is az Isten.


Lukács 7:16
És mind azokat félelem fogta el, és dicsőítették Istent mondván: Nagy próféta támadt miköztünk, és: Az Isten nagy kegyelemmel fordult az Ő népéhez.


Lukács 7:28
Mondom néktek: Jánosnál senki sem nagyobb az asszonytól születettek közt; de az Isten országában a legkisebb nagyobb, mint ő.


Lukács 7:29
És amikor ezt hallotta mind a nép és a vámszedők, elismerték, hogy Istennek ez a rendelése (azaz János keresztsége) igaz, és megkeresztelkedtek a János keresztségével;


Lukács 7:30
a farizeusok ellenben és a törvénytudók elvetették Istennek rájuk vonatkozó kegyelmes akaratát, és nem keresztelkedtek meg János által.


Lukács 7:35
És mégis, az isteni bölcsesség minden ő gyermeke (elfogadója) által helyesnek bizonyult.


Lukács 8:1
JÉZUSRÓL ÉS TANÍTVÁNYAIRÓL GONDOSKODÓ ASSZONYOK Azután történt, hogy Jézus városról városra és faluról falura járt, prédikálván és hirdetvén az Istennek országáról szóló örvendetes üzenetet; vele volt a tizenkettő is,


Lukács 8:10
Ő azt mondta nékik: Tinéktek megadatott, hogy megismerjétek az Isten országának titkait, egyebeknek azonban példázatokban szólok, hogy nézvén ne lássanak, és hallván ne értsenek.


Lukács 8:11
A PÉLDÁZAT ÉRTELME (Mt 13:18-25; Mk 4:13-20) A példázat értelme pedig ez: a mag az Isten igéje.


Lukács 8:18
Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok (az Isten igéjét); mert akinek van (fogékonysága, képessége), annak még ád majd az Isten (megértést az ige felfogására); de akinek nincs, attól még azt is elveszi, amiről azt véli, hogy sajátjaként bírja.


Lukács 8:21
Ő pedig azt mondta nékik: Az én anyám és az én testvéreim azok, akik az Isten igéjét hallgatják és cselekszik.


Lukács 8:28
Amikor az meglátta Jézust, felkiáltott, lába elé borult, és fennhangon így szólt: Mit akarsz velem Jézus, a legmagasságosabb Istennek Fia? Kérlek, ne gyötörj engem.


Lukács 8:39
Eredj haza, és beszéld el mind azt, amit veled tett az Isten. Az ember elment, és hirdette a városban mindenütt, amit Jézus tett ővele.


Lukács 8:46
De Jézus azt mondta: Valaki megérintett engem, éreztem ugyanis, hogy isteni erő áradt ki belőlem.


Lukács 9:2
És elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsák a betegeket.


Lukács 9:11
Amikor azonban a sokaság azt megtudta, követte Őt; Ő magához fogadta azokat, és beszélt nékik az Isten országáról. A gyógyításra szorulókat pedig meggyógyította.


Lukács 9:20
Akkor így szólt nékik: De ti mit mondotok, hogy én ki vagyok? Péter így felelt: Te az Isten Krisztusa vagy.


Lukács 9:27
Bizony mondom néktek, hogy az itt állók közül vannak némelyek, akik nem ízlelik meg a halált, csak akkor, ha már meglátták az Isten országát.


Lukács 9:43
Akkor valamennyien elálmélkodtak az Istennek mindenható erején. Amikor pedig valamennyien elcsodálkoztak mind azon, amit Jézus cselekedett, Ő így szólt tanítványainak:


Lukács 9:57
ISTEN ORSZÁGA MUNKÁSAINAK ELSZÁNT VISELKEDÉSE (Mt 8:19-22) Amint mentek az úton, valaki így szólt Jézusnak: Követlek téged, akárhová mégy.


Lukács 9:60
Jézus azt mondta néki: Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát.


Lukács 9:62
Jézus így felelt néki: Senki sem alkalmas az Isten országára, aki az ekét megfogta, és azután mégis hátratekint.


Lukács 10:9
és gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok a város lakóinak: Elközelített hozzátok az Isten országa.


Lukács 10:11
A ti megszégyenítéstekre lerázzuk még a port is, amely a ti várostokban lábunkra tapadt; azt azonban tudjátok meg, hogy az Isten országa elközelített.


Lukács 10:27
Az így felelt: Szeresd az Urat, a te Istenedet egész szíveddel és egész lelkeddel és minden erőddel és minden gondolatoddal, és a te felebarátodat, mint tenmagadat. (V. Mózes 6:5; III. Mózes 19:18)


Lukács 11:20
Ha pedig én az Isten ujjával (erejével) űzöm ki az ördögöket, úgy már elérkezett hozzátok az Isten országa.


Lukács 11:28
Ő azonban így felelt: Sőt inkább boldogok azok, akik az Isten igéjét hallgatják és megtartják.


Lukács 11:42
De jaj néktek farizeusok, mert megadjátok ugyan a tizedet a mentából, a kaporból és minden kerti növényből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten iránt való szeretetet; pedig éppen ezeket meg kellene cselekednetek, és amazokat nem elhanyagolnotok.


Lukács 11:49
Ezért mondta az „Isten Bölcsessége\ című írás: Küldök hozzájuk prófétákat és apostolokat, és azok közül némelyeket üldöznek majd ós megölnek;


Lukács 11:51
az Ábel vérén kezdve a Zakhariás véréig, aki az égőáldozati oltár és az Isten háza között pusztult el; bizony mondom néktek, számonkéretik majd ettől a nemzedéktől.


Lukács 11:52
Jaj néktek törvénytudók! Mert magatokhoz vettétek az ismeret kulcsát; ti magatok nem mentek be (az Isten országába), és azokat akik be akartak menni, megakadályoztátok.


Lukács 12:5
De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek Istentől, akinek az után, hogy megölt, van hatalma arra, hogy a gyehennába (a pokolba) vessen. Bizony mondom néktek, tőle féljetek.


Lukács 12:6
Ugye, Őt verébnek csak két asszarion az ára? (egy asszarion négy és fél fillér) És azok közül egyről sem felejtkezik el az Isten.


Lukács 12:8
Azt mondom néktek: Mindenki, aki vallást tesz énrólam az emberek előtt, arról az Ember Fia is vallást tesz majd az Isten angyalai előtt.


Lukács 12:9
Aki azonban megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom majd az Istennek angyalai előtt (a végső ítélet alkalmával).


Lukács 12:20
Az Isten azonban azt mondta néki: Bolond, még az éjjel visszakérik tőled a lelkedet; amit pedig gyűjtöttél, mind az kié lesz?


Lukács 12:21
Így jár az, aki földi kincseket gyűjt magának, és nem az isteni javakban gazdag.


Lukács 12:24
Figyeljétek meg a hollókat, hogy azok nem vetnek és nem aratnak, nincsen kamrájuk sem csűrük, és az Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti, mint a madarak!


Lukács 12:28
Ha pedig a füvet, amely ma a mezőn van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek.


Lukács 12:31
fő célotok legyen inkább az Isten országa, és ezek ráadásul megadatnak majd néktek.


Lukács 13:13
és reátette kezét, és az asszony azonnal fölegyenesedett, és dicsőítette az Istent.


Lukács 13:18
ISTEN ORSZÁGÁNAK DICSŐSÉGES VÉGSŐ KIFEJLŐDÉSE; A MUSTÁRMAG ÉS A KOVÁSZ PÉLDÁJA (Mt 13:31-33; Mk 4:30-32) Jézus azután így szólt: Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam azt?


Lukács 13:20
És ismét szólt: Mihez hasonlítsam az Isten országát?


Lukács 13:28
Sírás és fogcsikorgatás lesz ott, amikor Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában látjátok majd, magatokat pedig abból kivetve.


Lukács 13:29
És jönnek majd napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek majd az Isten országában.


Lukács 14:14
és boldog leszel, mert azok nem tudják jótéteményedet visszafizetni; de az Isten megfizet majd néked az igazak feltámadásakor.


Lukács 14:15
PÉLDÁZAT A NAGY VACSORÁRÓL (Mt 22:1-10) Amikor hallotta ezt egyvalaki azok közül, akik ővele együtt telepedtek asztalhoz, így szólt Jézusnak: Boldog az, aki (mint üdvözült) vendége lesz az Isten országának.


Lukács 15:10
Mondom néktek, éppen így örülnek az Isten angyalai egy bűnös ember megtérésének.


Lukács 15:18
Fölkelek, és elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom néki: Atyám, vétkezem az ég (Isten) ellen és teellened;


Lukács 16:13
Egy szolga sem tud (egyszerre) két úrnak szolgálni; mert vagy gyűlölni fogja az egyiket és szeretni a másikat, vagy ragaszkodni fog az egyikhez és meg fogja vetni a másikat. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.


Lukács 16:14
ISTEN MEGVETI A PÉNZSÓVÁR FARIZEUSOKAT. A TÖRVÉNY ÉS AZ ISTEN ORSZÁGA (Mt 11:12-13; 5:31—32; Mk 10:11-12) Mind ezt hallották a farizeusok is, akik pénzsóvárok voltak, és gúnyolták Jézust.


Lukács 16:15
Ő pedig azt mondta nékik: Ti vagytok azok, akik úgy álltok az emberek elé, mintha igazak volnátok, de az Isten ismeri szíveteket; mert amit az emberek valami nagynak vélnek, az az Isten előtt utálatos.


Lukács 16:16
A törvénynek és a prófétáknak ideje Keresztelő Jánosig tartott; azóta az Isten országáról szóló evangéliom hirdettetik, és az Isten országába mindenki erejét megfeszítve törekszik.


Lukács 17:15
Egyikük pedig amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért Jézushoz, és hangosan dicsőítette Istent,


Lukács 17:18
Nem akadt egy sem, aki visszatérjen, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?


Lukács 17:20
LEGYÜNK MINDIG KÉSZEN AZ ISTEN ORSZÁGÁNAK ELJÖVETELÉRE (Mt 24:23-28. 37-41) Amikor a farizeusok megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa, azt felelte nékik: Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember megfigyelhesse;


Lukács 17:21
azt sem mondják majd: íme, itt vagy amott van; mert az Isten országa már jelen van tiköztetek.


Lukács 18:2
Azt mondta: Volt egy városban egy bíró, aki az Istent nem félte, és senkit sem becsült.


Lukács 18:4
Ám a bíró egy ideig vonakodott, de aztán így szólt magában: Ha én az Istent nem félem is, és senkit nem becsülök,


Lukács 18:7
Hát az Isten nem szolgáltatna igazságot az Ő választottainak, akik őhozzá éjjel-nappal kiáltanak? Bizony, nem halogatja megsegítésüket.


Lukács 18:11
A farizeus megállt, és így imádkozott: Isten, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint más emberek: rabló, csaló, házasságtörő, vagy olyan, mint ez a vámszedő;


Lukács 18:13
A vámszedő pedig távol állván, még a szemét sem merte az égre emelni, hanem csak a mellét verte, és így szólt: Istenem, légy kegyelmes hozzám bűnöshöz.


Lukács 18:16
Jézus azonban magához hívta a gyermekeket, és azt mondta: Engedjétek, hogy a kisgyermekek hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket, mert az ilyeneké az Istennek országa.


Lukács 18:17
Bizony mondom néktek, hogy aki nem úgy fogadja az Istennek országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.


Lukács 18:19
Jézus így felelt néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy: az Isten.


Lukács 18:24
Jézus rátekintett és azt mondta: Milyen nehezen mennek be a jómódú emberek az Isten országába.


Lukács 18:25
Könnyebb átjutnia egy tevének a tű lyukán, mint hogy egy gazdag az Isten országába bejusson.


Lukács 18:27
Ő így felelt: Ami embereknek (emberi erővel) lehetetlen, az a (mindenható) Istennek (segítségével) lehetséges.


Lukács 18:29
Jézus azt mondta nékik: Bizony, mondom néktek, hogy mindenki, aki az Isten országáért elhagyta házát vagy feleségét, vagy testvéreit vagy szüleit, vagy gyermekeit,


Lukács 18:43
És azonnal ismét látott, s követte Őt, dicsőítvén az Istent. Amikor ezt látta mind a nép, magasztalta az Istent.


Lukács 19:11
PÉLDÁZAT A MINÁKRÓL (Mt 25:14-30) Amikor az emberek ezeket meghallgatták, Jézus tovább tanított, és egy példázatot mondott, mert Jeruzsálemhez közeledett, és az emberek azt gondolták, hogy az Isten országa azonnal jelenvalóvá lesz;


Lukács 19:37
Amikor pedig már közeledett az Olajfák-hegyének lejtőjéhez, a tanítványok sokasága mind örvendezve és hangos szóval kezdte dicsérni az Istent mind azokért a csodákért, amelyeket láttak,


Lukács 20:21
Azért a kémek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy te azt mondod és tanítod, ami helyes, és nem vagy személyválogató, hanem igazán tanítod az Isten útját;


Lukács 20:25
Ő pedig azt mondta nékik: Adjátok meg azért a császárnak azt, ami a császáré, és az Istennek azt, ami az Istené.


Lukács 20:36
Meg sem halhatnak többé, mert ők már a halálból feltámadtak, úgy élnek mint az angyalok és az Isten fiai.


Lukács 20:37
Hogy pedig a halottak feltámadnak, azt már Mózes is tanította a csipkebokorról szóló történetben, amikor az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének mondja.


Lukács 20:38
Ez azt jelenti: Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene; mert az övéi mind élnek.


Lukács 20:42
Holott Dávid maga azt mondja a Zsoltárok Könyvében (110:1): Monda az Úr (az Isten) az én Uramnak (a Messiásnak), ülj az én jobbom felől,


Lukács 21:23
Jaj pedig azokban a napokban a terhes és a szoptató asszonyoknak; mert nagy nyomorúság lesz az országban, és Isten haragja ezen a népen,


Lukács 21:31
Ugyanúgy, - amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, - tudhatjátok azt is, hogy közel van az Isten országa.


Lukács 22:16
mert mondom néktek: Többé nem eszem azt veletek együtt, csak amikor az Isten országában ünnepeljük majd a húsvétot.


Lukács 22:18
mert mondom néktek, hogy mostantól fogva többé nem iszom a szőlőtőke terméséből, csak amikor az Isten országa elérkezik.


Lukács 22:31
JÉZUS ELŐRE MEGMONDJA, HOGY ŐT PÉTER MEGTAGADJA (Mt 26:31-3;; Mk 14: 27-31; Jn 13:36-38) Simon, Simon, ímé a Sátán (Istentől) kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;


Lukács 22:69
Mostantól fogva azonban ott ül majd az Ember Fia az Istennek hatalmas jobbja felől.


Lukács 22:70
Akkor mindnyájan azt kérdezték tőle: Úgy hát te az Isten Fia vagy? Ő azt mondta nékik: Ti mondjátok, az vagyok.


Lukács 23:35
A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig csúfolták Őt, mondván: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha Ő a Krisztus, az Istennek választottja.


Lukács 23:40
De a másik megdorgálta azt, és így szólt: Nem félsz az Istentől? Hiszen te ugyanazon halálos ítélet alatt vagy, mint Ő.


Lukács 23:47
Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette az Istent, és azt mondta: Ez az ember valóban igaz volt.


Lukács 23:51
- ő nem volt részes tanácskozásukban és tettükben; - Árimatheából, a zsidók városából való volt, és maga'is várta az Isten országát.


Lukács 24:19
Jézus azt kérdezte tőlük: Mi történt? Azok azt mondták néki: Az, ami a názárethi Jézussal történt, aki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas az Isten előtt és mindenütt a nép előtt,


Lukács 24:53
és mindenkor a templomban voltak, és dicsőítették az Istent.


János 1:1
AZ IGE TESTTÉ LETT; KERESZTELŐ JÁNOS ELSŐ TANÚBIZONYSÁGTÉTELE JÉZUSRÓL Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.


János 1:2
Ez az Ige kezdetben Istennél volt.


János 1:6
Élt egy Istentől küldött ember, a neve János volt;


János 1:12
Azonban mind azoknak, akik őt elfogadták, akik hisznek az Ő nevében (személyében), megadta azt a méltóságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek;


János 1:13
ezek nem vérből, sem testi ösztönből, sem valamely férfiú akaratából, hanem Istentől születtek.


János 1:18
Istent soha senki nem látta; Istennek egyszülött Fia, aki az Atya keblében van, az jelentette ki Őt.


János 1:29
KERESZTELŐ JÁNOS MÁSODIK TANŰBIZONYSÁGTÉTELE JÉZUSRÓL Másnap látta János, hogy Jézus őhozzá megy, és így szólt: íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világnak bűnét.


János 1:34
És én láttam, és tanúbizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.


János 1:36
és amikor az ott elmenő Jézusra János rátekintett, így szólt: Íme, az Isten Báránya.


János 1:49
Náthánáél így felelt néki: Mester, te az Isten Fia vagy, te izráél királya vagy.


János 1:51
És azt is mondta: Bizony, bizony mondom néktek, meglátjátok majd a megnyílt eget és azt, hogy az Isten angyalai felszállnak és leszállnak az Ember Fiára.


János 3:2
az az ember egy éjjel elment Jézushoz, és azt mondta néki: Mester, tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul; mert azokat az égi jeleket, amelyeket te teszel, senki nem tudja megtenni, csak ha vele van az Isten.


János 3:3
Jézus így felelt néki: Bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan (felülről), nem láthatja meg az Isten országát.


János 3:5
Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.


János 3:11
Bizony, bizony mondom néked, mi (az Isten küldöttei) azt hirdetjük, amit tudunk és amit láttunk, arról teszünk tanúbizonyságot, de ti a mi bizonyságtételünket nem fogadjátok el.


János 3:16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött át adta, hogy mind az, aki hisz őbenne ne vesszen (ne kárhozzék) el, hanem örökélete legyen.


János 3:17
Mert Isten nem azért küldte e világra az Ő Fiát, hogy (kárhoztató) ítéletet mondjon e világ felett, hanem hogy e világ idvezüljön Őáltala.


János 3:18
Aki hisz Őbenne, nem ítéltetik el; aki azonban nem hisz Őbenne, az máris elítéltetett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.


János 3:21
aki azonban az igazságot cselekszi, az (bátran) a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, mert azok az Istennel való életközösségben végzett cselekedetek.


János 3:33
Aki azonban az Ő bizonyságtételét elfogadta, ezzel megerősítette azt, hogy az Isten igaz.


János 3:34
Mert akit az Isten küldött, csak az szólja az Isten beszédeit; mert annak Isten nem mérték szerint adja a Lelket.


János 3:36
Aki tehát hisz a Fiúban, annak örökélete van; de aki nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem lát majd életet, hanem rajta marad az Isten haragja.


János 4:10
Jézus azt mondta néki: Ha te ismernéd az Istennek ajándékát, és ha te tudnád, hogy ki az, aki azt mondja néked „adj innom\, akkor te kértél volna Őtőle inni, és Ő élő vizet adott volna néked.


János 4:24
Az Isten lélek; azért akik Őt imádják, kell, hogy lélekben és igazságban imádják.


János 5:18
Emiatt aztán a zsidók még inkább igyekeztek, hogy Őt megöljék, mondván, hogy nemcsak véget vetett a szombat megszentelésének, hanem Istent saját atyjának is nevezte, és azzal egyenlővé tette magát Istennel.


János 5:19
JÉZUS TANÚBIZONYSÁGOT TESZ ISTENFIÚSÁGÁRÓL Jézus azért így felelt nékik: Bizony, bizony mondom néktek: A Fiú semmit sem tehet önmagától, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amiket Ő tesz, ugyanazokat teszi hasonló módon a Fiú is.


János 5:25
Bizony, bizony mondom néktek: Eljön az óra, és az most van, amikor a (lelki) halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és akik hallgatnak Őreá, élni fognak.


János 5:31
AZ ATYA TANÚBIZONYSÁGOT TESZ JÉZUS ISTENFIÚSÁGÁRÓL Ha magam mellett csak én tanúskodom, az én tanúskodásom érvénytelen.


János 5:42
Jól ismerlek titeket, hogy az Isten iránt való szeretet nincs meg bennetek.


János 5:44
Mimódon lehettek ti hívőkké, akik egymástól vártok megbecsülést, és azt a megbecsülést, amely az egy Istentől való, nem keresitek?


János 6:27
Ne a múlandó eledelért munkálkodjatok, hanem a mindörökké tápláló eledelért. Ezt az eledelt az Ember Fia adja majd néktek; ugyanis evégre tette Őt hitelre méltóvá az Atya: az Isten.


János 6:28
Akkor azt kérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy az Isten által megkövetelt cselekedeteket teljesítsük?


János 6:29
Jézus így felelt nékik: Az Isten által megkövetelt cselekedet az, hogy higgyetek abban, akit Ő küldött.


János 6:33
mert Istennek az az (igazi) kenyere, amelyik a mennyből száll alá, és életet ád a világnak.


János 6:40
Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy mindenkinek, aki látja a Fiút (mint az isteni üdvterv végrehajtóját) és hisz Őbenne, örökélete legyen, és hogy én azt feltámasszam a végső napon.


János 6:45
Megírták a próféták: Istentől tanítottak lesznek mindnyájan. (Ésaiás 54:13) Mindenki, aki hallgatott az Atya szavára és Őtőle tanult, énhozzám jön.


János 6:46
Nem mondom ezzel azt, hogy az Atyát látta valaki; egyedül csak az látta az Atyát, aki az Istentől jött.


János 6:69
és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.


János 7:17
Ha valaki teljes odaadással cselekszi Isten akaratát, az megtudja majd, hogy az én tanításom vajon Istentől van-é, vagy én magamtól veszem, amit beszélek.


János 8:40
Ti azonban most arra törekedtek, hogy engemet megöljetek, holott én az az ember vagyok, aki azt az igazságot hirdetem tinéktek, amelyet az Istentől hallottam; Ábrahám nem viselkedett hozzátok hasonlóan.


János 8:41
Ti a ti atyátok cselekedeteit művelitek (de a ti atyátok nem Ábrahám). Akkor azt mondták néki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.


János 8:42
Jézus azt mondta nékik: Ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engemet, mert én az Istentől jöttem, és vagyok köztetek; ugyanis nem magamtól jöttem, hanem Ő küldött engemet.


János 8:47
Aki az Istentől származik, megérti az Isten beszédét; ti azért nem értitek meg, mert nem az Istentől származtok.


János 8:54
Jézus így felelt: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmitérő; az én Atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy Ő a ti Istenetek;


János 9:3
Jézus így felelt: Sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem azért született vakon, hogy nyilvánvalóvá legyen őrajta az, hogy Isten hogyan munkálkodik.


János 9:16
Akkor a farizeusok közül némelyek azt mondták: Nem Istentől való az az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások azt mondták: Hogyan tud egy bűnös ember égi jeleket tenni? És szakadás támadt köztük.


János 9:24
Akkor másodszor is hivatták azt az embert, aki vak volt, és azt mondták néki: Adj dicsőséget az Istennek (azzal, hogy az igazat mondod); mi tudjuk, hogy az az ember bűnös.


János 9:29
mi tudjuk, hogy Mózeshez az Isten szólt, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való.


János 9:31
Tudjuk, hogy az Isten bűnösöket nem hallgat meg, hanem ha valaki istenfélő és az Ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja.


János 9:33
ha az az ember nem Istentől való volna, semmit sem tehetett volna.


János 10:33
A zsidók így feleltek néki: Jó munkálkodás miatt nem kövezünk meg téged, hanem istenkáromlás miatt, éspedig azért, mert te jóllehet ember vagy, Istenné teszed magad.


János 10:34
Jézus azt felelte: Nincs-é megírva a ti törvényetekben, hogy: „Én mondtam: istenek vagytok\ (Zsoltár 82:6)?


János 10:35
Ha (az Írás) isteneknek mondta azokat (az embereket), akiknek Isten amaz Igéje szólt, - és nem lehet, hogy az írás érvénytelenné legyen, -


János 10:36
hogyan mondjátok ti annak, akit az Isten szentelt meg és küldött a világra, hogy istenkáromlást szólsz, mert azt mondtam: Az Isten Fia vagyok?


János 11:4
Jézus amikor ezt meghallotta, így szólt: Ez a betegség nem végződik halállal, hanem az Isten dicsőségére szolgál, hogy e betegség által az Isten fia dicsőíttessék.


János 11:22
de még most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten.


János 11:27
Márta így felelt: Igenis Uram; én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kellett jönnie e világra.


János 11:40
Jézus így szólt néki: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?


János 11:52
de nemcsak ezért a népért, hanem azért is, hogy egybegyűjtse Istennek a pogányok közt szétszórt gyermekeit.


János 12:40
Isten megvakította a szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy ne lássanak a szemükkel, és ne értsenek a szívükkel, hogy ne térhessenek meg hozzám, és ne gyógyíthassam meg őket. (Ésaiás 6:9-10)


János 12:43
Mert jobban szerették az emberektől nyert dicséretet (megbecsülést), mint az Istentől nyert dicséretet (helyeslő jóváhagyást).


János 13:3
Jézus noha tudta, hogy az Atya mindent az Ő kezébe adott, és hogy Ő az Istentől jött, és az Istenhez megy,


János 13:31
JÉZUS BÚCSÚBESZÉDEI (13:31-16:33) JÉZUS MEGDICSŐÍTTETÉSE; AZ ÚJ PARANCSOLAT Amikor Júdás kiment, Jézus így szólt: Mostan dicsőíttetett meg az Ember Fia, és Isten dicsőíttetett meg Őbenne.


János 13:32
Ha pedig az Isten megdicsőíttetett Őbenne, az Isten is megdicsőíti majd Őt, fölemelvén Őt a maga dicsőségébe, éspedig azonnal megdicsőíti Őt.


János 14:1
JÉZUS MEGJELENTI, HOGY AZ ATYÁHOZ MEGY Ne rendüljön meg a ti szívetek; higgyetek Istenben és higgyetek énbennem.


János 16:2
A zsinagógából kizárnak majd titeket; sőt eljön az óra, hogy mindenki, aki titeket megöl, azt gondolja, hogy azzal az Istennek szolgál.


János 16:10
igazságosság (az, hogy Isten ártatlanságomat igazolja azzal), hogy: én az Atyához megyek vissza (Ő magához fogad) és azért többé már nem láttok engem;


János 16:11
(az isteni igazságszolgáltató) ítélet az, hogy: ennek a világnak fejedelme már kárhozatra ítéltetett.


János 16:27
ugyanis az Atya maga szeret titeket, mert ti szerettetek engemet, és hittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.


János 16:30
Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki kérdezzen téged; azért hisszük, hogy az Istentől jöttél.


János 17:3
Az örökélet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.


János 19:7
A zsidók azt felelték: Nékünk van egy törvényünk, és a szerint a törvény szerint meg kell halnia, mert azt állította magáról, hogy Ő az Isten Fia.


János 19:11
Jézus így felelt: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről (Istentől) nem adatott volna néked; azért annak az embernek, aki engemet a te kezedbe adott, nagyobb a bűne.


János 19:30
Jézus elfogadta az ecetet, és így szólt: Elvégeztetett. Azután lehajtotta fejét és lelkét átadta Istennek.


János 20:17
Jézus így szólt néki: Ne érints engemet, mert még nem mentem föl az Atyához; hanem menj el az én atyámfiaihoz, és mondd meg nékik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez


János 20:28
Tamás így felelt néki: Én Uram és én Istenem!


János 20:31
ezek pedig (amelyek megírattak) azért írattak meg, hogy (ti e sorok olvasói) higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Isten Fia, és hogy ezt hívén örök életetek legyen az Ő neve által.


János 21:19
Ezt pedig azért mondta, hogy ezzel értésére adja azt, hogy milyen halállal dicsőíti majd Istent. És amint ezt mondta, így szólt néki: Kövess engemet.


Apostolok 1:3
Azoknak az Ő szenvedése után sok jel által be is bizonyította, hogy Ő él, mert negyven napig (többször) megjelent nékik, és tanította őket az Isten országára tartozó dolgokra.


Apostolok 2:11
krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélik az Istennek nagy tetteit.


Apostolok 2:17
A végső napokban az történik majd, - mondja az Isten, - hogy kitöltök az én Lelkemből mindenkire, és a ti fiaitok és leányaitok prófétálnak, és ifjaitok látomásokat látnak, és véneitek álmokat álmodnak;


Apostolok 2:21
Azonban mindenki, aki segítségül hívja majd az Úr nevét, (az Isten országa számára) megtartatik. (Jóel 3:1-5)


Apostolok 2:22
Izraelita férfiak, halljátok meg ezt a beszédet: A názárethi Jézust, egy férfiút, akit maga az Isten igazolt tielőttetek hatalmas cselekedetek, csodatételek és égi jelek által, amelyeket az Isten Őáltala cselekedett tiköztetek, - amint magatok tudjátok, -


Apostolok 2:23
azt a férfiút, - aki Istennek elhatározott rendelésével és előrelátó bölcsességével jutott kezetekre, - az istentelen pogányok kezével keresztre szegezvén, megöltétek;


Apostolok 2:24
de az Isten feltámasztotta Őt, és megszabadította a halál fájdalmaitól, mert nem volt lehetséges, hogy hatalmában tartsa Őt a halál.


Apostolok 2:30
Mivel ő próféta volt és tudta, hogy néki esküvel ígérte meg Isten, hogy az ő ágyékának gyümölcséből ültet majd valakit az ő királyi székébe, -


Apostolok 2:32
Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, és ennek mi mindnyájan tanúbizonyságtevői vagyunk;


Apostolok 2:33
Ő tehát Istennek jobbja által felmagasztaltatott, és a néki megígért Szentlelket az Atyától megkapta, és kitöltötte azt, amint ti most látjátok is, halljátok is.


Apostolok 2:34
Mert nem Dávid ment föl a mennybe, hiszen ő maga mondja: Szólt az Úr (az Isten) az én Uramnak (Krisztusnak): Ülj az én jobb kezem felől,


Apostolok 2:36
Tudja meg tehát teljes bizonyossággal izráélnek egész háza, hogy azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Isten Úrrá és Krisztussá tette.


Apostolok 2:39
Mert néktek szól az ígéret és a ti gyermekeiteknek és mind a távollévőknek, akiket csak magához hív majd az Úr, a mi Istenünk.


Apostolok 2:47
és dicsőítették az Istent, és a nép előtt mindenütt kedvességet találtak. Az Úr pedig napról-napra növelte az üdvösségre rendeltek számát.


Apostolok 3:8
felugrott, talpra állt és járt, és bement velük a templomba, járkált, ugrándozott és dicsőítette az Istent;


Apostolok 3:9
és mindenki látta, hogy ő jár-kel és dicsőíti az Istent;


Apostolok 3:13
Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az Ő szolgáját Jézust, akit ti elárultatok és megtagadtatok Pilátus előtt, jóllehet ő elhatározta, hogy szabadon bocsátja;


Apostolok 3:15
azt pedig, aki minket az életre vezérelt, megöltétek; de Isten feltámasztotta Őt a halálból; és annak mi tanúbizonyságtevői vagyunk.


Apostolok 3:18
Isten azonban így teljesítette be mind azt, amit már régen hirdetett minden próféta szája által, hogy az Ő Krisztusának szenvednie kell.


Apostolok 3:21
Őt ugyan az égnek kell befogadnia mindaddig, amíg minden újjá teremtetik, amiről szólt az Isten ősidőktől fogva az Ő szent prófétáinak szája által.


Apostolok 3:22
Mert Mózes azt mondta: Az Úr a ti Istenetek prófétát támaszt néktek a ti atyátokfiai közül, olyant mint én vagyok; Őreá hallgassatok mindenben, amit csak mond tinéktek.


Apostolok 3:25
Ti a prófétáknak fiai vagytok, és örökösei annak a szövetségnek, amelyet Isten a mi atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámnak: A te magod (utódod) által megáldatnak mindnyájan a föld népei. (I. Mózes 22:18)


Apostolok 3:26
Mindenekelőtt néktek támasztotta tehát Isten az Ő szolgáját és néktek küldte Őt, hogy megáldjon titeket azáltal, hogy mindegyikőtöket megtérítsen a ti gonoszságaitokból.


Apostolok 4:10
tudjátok meg ti mindnyájan és izráél egész népe, hogy a názárethi Jézus Krisztus neve által, akit ti keresztre feszítettetek, de akit Isten feltámasztott a halálból; Őáltala áll tielőttetek ez az ember egészségesen.


Apostolok 4:19
Péter és János azonban azt felelték nékik: Vajon helyes-é az Isten színe előtt, hogy inkább tinéktek engedelmeskedjünk, mint Istennek, - ítéljétek meg timagatok.


Apostolok 4:21
Akkor a nagytanács ismét megfenyegette, majd elbocsátotta őket, mert nem találtak semmi útat-módot, hogy miként büntessék meg őket; - a nép miatt cselekedtek így, mert mindenki dicsőítette Istent azért, ami történt;


Apostolok 4:24
Amikor az atyafiak azt meghallották, egy szívvel-lélekkel Istenhez emelték szavukat, és így szóltak: Urunk, te teremtetted az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van;


Apostolok 4:31
És azután, hogy könyörögtek, megrendült az a hely, ahol összegyűltek, és megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és az Isten igéjét bátorsággal hirdették.


Apostolok 5:4
Nemde, ha nem adod el, tiéd maradt volna, és ha eladtad, nem a te hatalmadban volt-é az ára? Mi indította lelkedet erre a cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.


Apostolok 5:29
Péter azonban és az apostolok így feleltek: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.


Apostolok 5:30
A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti keresztfára szegezvén megöltetek;


Apostolok 5:31
Őt az Isten jobbjával fejedelemmé és Idvezítővé emelte, hogy izráélnek megtérést és bűnbocsánatot adjon.


Apostolok 5:32
És mi tanúbizonyságai vagyunk ezeknek az eseményeknek, és a Szentlélek is, akit azoknak adott Isten, akik Őnéki engedelmeskednek.


Apostolok 5:39
de ha Istentől van, nem semmisíthetitek meg őket, sőt talán még Isten ellen harcolóknak is látszotok. Tanácsát el is fogadták;


Apostolok 6:2
Ezért a tizenkettő összehívta mind a tanítványokat és így szólt: Nem helyes, hogy mi az Isten igéjének hirdetését elhanyagoljuk azért, hogy az asztalok körül szolgáljunk.


Apostolok 6:7
És az Isten igéje terjedt, és a tanítványok száma Jeruzsálemben nagyon sokasodott, és a papok közül is nagyon sokan engedelmesen elfogadták a keresztyén hitet.


Apostolok 6:8
ISTVÁN MUNKÁLKODÁSA ÉS ELFOGATÁSA István pedig, aki teljes volt kegyelemmel és isteni erővel, a nép közt nagy csodákat és égi jeleket művelt.


Apostolok 6:11
Akkor felbujtattak néhány embert, akik azután így szóltak: Hallottuk, hogy ő káromló beszédeket mondott Mózes ellen és Isten ellen.


Apostolok 7:2
István így felelt: Férfiak, atyámfiai és atyák, hallgassatok meg engem. A dicsőség Istene Meszopotámiában megjelent a mi atyánknak Ábrahámnak, még az ő Khárránban való letelepedése előtt;


Apostolok 7:4
Akkor kiment a kháldeusok földjéről, és Khárránban telepedett le. És onnan atyjának halála után Isten kihozta őt erre a földre, amelyen ti most laktok.


Apostolok 7:6
Isten azt mondta néki: A te magvad mint jövevény él majd valami idegen földön, és ott négyszáz esztendeig szolgaságban tartják:


Apostolok 7:7
de azt a népet, - mondta Isten, - amelynek szolgálnak, én megítélem, és azután kiszabadulnak majd és nékem szolgálnak ezen a helyen.


Apostolok 7:8
Azután Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, amelynek jele a körülmetélés volt; így aztán, hogy az ő fia Izsák megszületett, azt a nyolcadik napon körülmetélte; ugyanazt tette Izsák Jákobbal, és Jákob a tizenkét pátriárkával.


Apostolok 7:9
A pátriárkák azonban irigykedtek Józsefre és eladták őt Egyiptomba; de az Isten vele volt,


Apostolok 7:17
Amikor pedig elközelgett az ígéret ideje, amelyet Isten Ábrahámnak ígért, akkorra már Egyiptomban a mi népünk nagyra nőtt és megsokasodott;


Apostolok 7:20
Abban az időben született Mózes, aki Istennek tetsző gyermek volt; őt három hónapig atyja házában nevelték,


Apostolok 7:25
Azt gondolta, hogy atyjafiai megértik majd, hogy Isten az ő keze által ád nékik szabadulást, de azok nem értették meg.


Apostolok 7:32
Én vagyok a te atyáidnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak és Jákobnak Istene. Mózes megrémült és nem mert odanézni.


Apostolok 7:35
Ezt a Mózest, akit atyjafiai megtagadtak, amikor azt mondták: Ki tett téged úrrá és bíróvá?, - Isten ezt a Mózest népének vezéréül és szabadi tójául küldte egy angyal által, aki a csipkebokorban jelent meg néki.


Apostolok 7:37
Ez az a Mózes, aki izráél fiainak azt mondta: Prófétát támaszt majd néktek az Isten a ti atyátok fiai közül, olyant, mint én vagyok. (V. Mózes 18:15)


Apostolok 7:40
és így szóltak Áronnak: Csinálj nékünk isteneket, hogy azok előttünk járjanak, mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki minket Egyiptom földjéről kivezetett. (II. Mózes 32:1)


Apostolok 7:42
Isten azonban elfordult tőlük és engedte, hogy az ég csillagseregét imádják, amint meg van írva a próféták könyvében: Izráél háza, vajon mutattatok-é be énnékem véres áldozatokat és más áldozatokat negyven esztendeig a pusztaságban?


Apostolok 7:43
Sőt inkább a Molokh sátorát hordoztátok és Rompha istennek csillagát, a bálványokat, amelyeket azért csináltatok, hogy azokat imádjátok. Azért számkivetlek titeket messze Babülónián túlra. (Ámós 5:25-27)


Apostolok 7:45
azt a sátrat a mi atyáink örökségül átvették, Józsuéval be is vitték Kánaánba, amikor elfoglalták a pogányok földjét, akiket Isten kiűzött a mi atyáink színe elől; és az a sátor ott is maradt egészen Dávidnak napjaiig;


Apostolok 7:46
ő kegyelmet talált Isten előtt, és könyörgött, hogy Jákob Istenének hajlékot építhessen.


Apostolok 7:55
Ő azonban teljes volt Szentlélekkel, a mennyre függesztette tekintetét, látta az Isten dicsőségét és azt, hogy Jézus Istennek jobbja felől áll,


Apostolok 7:56
és így szólt: íme, látom a megnyílt eget, és hogy az Ember Fia az Istennek jobbja felől áll.


Apostolok 8:4
FÜLÖP SAMÁRIÁBAN PRÉDIKÁL; SIMON MÁGUS Azok pedig, akik szétszóródtak, szertejártak és Istennek örvendetes üzeneteként hirdették az Igét.


Apostolok 8:10
figyelt is reá mindenki, kicsinyek és nagyok, és azt mondták: Ebben az emberben Istennek az az ereje van, amelyet „nagy erőnek\ neveznek.


Apostolok 8:12
Amikor azonban Fülöp az Isten országáról szóló evangéliomot és Jézus Krisztust hirdette, akkor Fülöpbe vetették bizalmukat, és megkeresztelkedtek mind a férfiak mind az asszonyok.


Apostolok 8:13
Simon maga is hívővé lett, megkeresztelkedett, állhatatosan együtt maradt Fülöppel, s minthogy látta az égi jeleket és az isteni erők megnyilvánulását, nem győzött álmélkodni.


Apostolok 8:14
Amikor azután a Jeruzsálemben lévő apostolok meghallották, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost;


Apostolok 8:20
Péter azonban így szólt néki: A te pénzed vesszen el veled együtt, mert azt gondoltad, hogy az Isten ajándékát pénzen meg lehet szerezni.


Apostolok 8:21
Nincs néked osztályrészed sem részesülésed ebben a dologban, mert a szíved nem őszinte az Isten előtt.


Apostolok 8:33
Megalázták, de (Isten) levette róla (érvénytelenítette, megsemmisítette a Jézus halálát kimondó) ítéletet; és most ki tudja megszámlálni az Ő (lelki) leszármazottjait (Jézusnak megszámlálhatatlanul sok követőjét)? Az Ő földi élete véget ért (megölték, de most a mennyben van, Isten igazolta Őt és megdicsőítette). (Ésaiás 53:7-8)


Apostolok 8:37
Fülöp azt mondta: Ha teljes szívedből hiszel, lehetséges. Az így felelt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Istennek Fia.


Apostolok 9:20
SAUL MUNKÁLKODÁSA DAMASZKUSZBAN ÉS JERUZSÁLEMBEN s azonnal prédikált a zsinagógákban Jézusról, éspedig azt, hogy Ő az Isten Fia.


Apostolok 10:2
kegyes és istenfélő ember volt mind az egész házanépével együtt, és sok alamizsnát osztogatott a (zsidó) népnek,


Apostolok 10:3
és szüntelen imádkozott Istenhez; ez az ember a napnak mintegy kilencedik órája körül világosan látta egy látomásban, hogy az Isten angyala bement őhozzá, és azt mondta néki: Kornéliosz!


Apostolok 10:4
Ő rátekintett az angyalra, és rémülten kérdezte: Mi az Uram? Az így felelt néki: A te imádságaid és alamizsnáid emlékeztető áldozatként szálltak Isten elé.


Apostolok 10:15
És ismét valami szó hangzott el másodszor is és azt mondta: Amiről Isten úgy nyilatkozott, hogy tiszta, azt te ne mondd közönségesnek.


Apostolok 10:22
Azok így feleltek: Kornéliosz százados, igaz és istenfélő férfiú, - aki mellett a zsidók mind jó tanúbizonyságot tesznek, - egy szent angyaltól azt az isteni parancsolatot kapta, hogy hívjon tégedet a házába, és hallgassa meg, ami mondanivalód van néki.


Apostolok 10:28
És azoknak azt mondta: Ti tudjátok, hogy zsidónak tilos egy pogánnyal társalkodni vagy ahhoz bemenni; de nékem Isten megmutatta, hogy egyetlenegy embert se mondjak közönségesnek vagy tisztátalannak;


Apostolok 10:31
és azt mondta: Kornéliosz, a te imádságod meghallgattatott és alamizsnáikodásod az Isten színe előtt emlékezetben van.


Apostolok 10:33
Azonnal elküldtem tehát hozzád, te pedig jól tetted, hogy ide jöttél. Most tehát mi valamennyien az Isten színe előtt vagyunk jelen, hogy meghallgassuk mind azt, aminek elmondását az Úr reád bízta.


Apostolok 10:34
Péter szóra nyitotta száját és azt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató,


Apostolok 10:35
hanem minden nemzetben kedves előtte az, aki Őt féli és az igazságosságot (Isten akaratát) cselekszi.


Apostolok 10:38
tudjátok, hogyan kente fel Isten a názárethi Jézust Szentlélekkel és (hatalommal, és hogy Ő szertejárt, jót tévén és meggyógyítván mindenkit, akit hatalmába kerített az ördög; mert Jézussal vele volt az Isten.


Apostolok 10:40
Őt ugyan keresztfára feszítvén megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta, és lehetővé tette azt, hogy nyilván megjelenjék,


Apostolok 10:41
de nem az egész népnek, hanem az Istentől előre kiválasztott tanúknak, minékünk, akik Ővele együtt ettünk és ittunk az után, hogy feltámadt a halálból;


Apostolok 10:42
Ő megparancsolta nékünk, hogy azt prédikáljuk a népnek, és arról tegyünk tanúbizonyságot, hogy Ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.


Apostolok 10:46
hallották ugyanis, hogy azok ismeretlen nyelveken beszélnek és magasztalják az Istent. Akkor Péter így szólt:


Apostolok 11:1
PÉTER IGAZOLJA MAGÁT A JERUZSÁLEMIEK ELŐTT Az apostolok és a Júdeában élő atyafiak meghallották, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét.


Apostolok 11:9
De valami égi hang másodszor is szólt nékem ekképpen: Amiről Isten úgy nyilatkozott, hogy tiszta, azt te ne mondd tisztátalannak.


Apostolok 11:17
Ha tehát Isten ugyanazt az ajándékot adta nékik, mint minékünk, akik az Úr Jézusban hívőkké lettünk, - ki vagyok én, hogy az Istent ebben megakadályozhattam volna?


Apostolok 11:18
Amikor ezeket hallották, megnyugodtak és dicsőítették az Istent, és azt mondták: Eszerint tehát az Isten a pogányoknak is megadta az örökéletre segítő megtérést.


Apostolok 11:23
amikor ő odaérkezett és látta az Isten kegyelmét, örvendezett és intette valamennyiüket, hogy állhatatos szívvel maradjanak hűek az Úrhoz;


Apostolok 12:5
Pétert tehát börtönben őrizték; az eklézsia pedig szüntelenül imádkozott érte Istenhez.


Apostolok 12:22
a nép pedig felkiáltott: Isten szava ez és nem emberé!


Apostolok 12:23
Az Úr angyala azonban azonnal megverte Héródészt azért, mert nem az Istennek adott dicsőséget; megemésztették a férgek és úgy halt meg.


Apostolok 13:2
Amikor ezek istentiszteleten szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, a Szentlélek így szólt: Válasszátok el nékem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre én őket elhívtam;


Apostolok 13:5
és amikor Szálámiszba jutottak, a zsidó zsinagógákban hirdették az Isten beszédét; János is ővelük volt mint segítőtárs.


Apostolok 13:7
az kíséretében volt Szergiosz Paulosz helytartónak, annak az értelmes embernek. Az magához hívatta Barnabást és Sault, és hallani kívánta az Isten beszédét;


Apostolok 13:16
Akkor Pál felállt, kezével intett és azt mondta: Izraelita férfiak, és ti istenfélők, hallgassatok meg engem!


Apostolok 13:17
Ennek a mi népünknek, izráélnek Istene kiválasztotta a mi atyáinkat, és e népet naggyá tette Egyiptom földjén, az idegen országban, és onnan magasra emelt karjával kivezette őket,


Apostolok 13:21
Ezek után királyt kértek maguknak, és az Isten negyven esztendeig terjedő időre Sault adta nékik, a Kis fiát, egy a Benjámin törzséből való férfiút;


Apostolok 13:23
Ennek utódai közül rendelt Isten az Ő ígérete szerint izráélnek Idvezítőt, Jézust,


Apostolok 13:26
Férfiak, atyámfiai, Ábrahám nemzetségének fiai, és ti jelenlévő istenfélők, ez az üdvösségről szóló beszéd minékünk küldetett.


Apostolok 13:30
Isten azonban a halálból életre keltette Őt;


Apostolok 13:33
azt hogy: Isten az atyáknak tett ígéretét akkor teljesítette be, amikor nékünk az ő utódaiknak Jézust (mint Messiást) küldötte, amint az a második Zsoltárban meg is van írva: Az én Fiam vagy te, ma Atyáddá lettem. (Zsoltár 2:7)


Apostolok 13:36
Dávid ugyanis az után, hogy a maga kortársainak szolgált, Isten akarata szerint elaludt, és atyái mellé temettetett, és az enyészet várt reá;


Apostolok 13:37
Jézust azonban Isten feltámasztotta, és így Őt nem érte enyészet.


Apostolok 13:43
És a zsinagóga szétoszlása után es az istenfélő proszélüták közül sokan elkísérték Pált és ők szóltak hozzájuk és bíztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében,


Apostolok 13:44
A következő szombaton aztán szinte mind az egész város összegyűlt az Isten igéjének hallgatására.


Apostolok 13:46
Akkor Pál és Barnabás bátorsággal azt mondták: Először néktek kellett hirdetnünk az Isten igéjét; de mivel ti megvetitek azt, és magatok nem ítélitek méltóknak az örökéletre, íme, a pogányokhoz fordulunk.


Apostolok 13:50
A zsidók ellenük ingerelték az előkelő istenfélő asszonyokat és a város első embereit, és üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen és kiűzték őket a határukból.


Apostolok 14:11
Az felugrott és járt. Amikor pedig a sokaság látta azt, amit Pál cselekedett, így kiáltott lükaoniai nyelven: Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban,


Apostolok 14:15
és így kiáltottak: Férfiak, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és éppen azt az evangéliomot hirdetjük néktek, hogy e hiábavaló dolgoktól térjetek meg az élő Istenhez, aki az eget, a földet, a tengert teremtette és mindent, ami azokban van;


Apostolok 14:16
Isten az elmúlt időkben megengedte ugyan, hogy minden nép a maga útján járjon;


Apostolok 14:22
erősítették a tanítványok lelkét, és intették őket, hogy maradjanak hűek a hitükhöz, és azt mondták, hogy sok szorongattatás közt kell nékünk az Isten országába bemennünk.


Apostolok 14:26
és onnan hajón visszatértek Ántiokhiába, ahonnan, - az Istennek kegyelmességére bízván őket, - kiküldték volt arra a munkára, amelyet immár elvégeztek.


Apostolok 14:27
Amikor pedig megérkeztek, és az eklézsiát összehívták, elbeszélték, hogy általuk milyen nagy dolgokat cselekedett az Isten, és hogy kitárta a pogányok előtt a hitre vezető ajtót.


Apostolok 15:4
Amikor pedig Jeruzsálembe megérkeztek, az eklézsia, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket; ők meg elbeszélték, hogy az Isten őáltaluk milyen nagy dolgokat cselekedett.


Apostolok 15:7
Amikor aztán nagy vitatkozás támadt, Péter fölkelt és azt mondta nékik: Férfiak, atyámfiai, amint tudjátok, Isten már régebben kiválasztott engemet közületek, hogy a pogányok az én számból hallják meg az: evangéliom hirdetését és úgy legyenek hívőkké.


Apostolok 15:8
És a szíveket ismerő Isten tanúbizonyságot tett mellettük, mert éppen úgy adta nékik is a Szentlelket, mint minékünk,


Apostolok 15:10
Most tehát miért kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába olyan igát tegyetek, amilyent sem atyáink sem mi nem tudtunk elhordozni?


Apostolok 15:12
Akkor valamennyien elhallgattak, majd Pált és Barnabást hallgatták meg, amint elbeszélték, mennyi égi jelt és csodát tett Isten őáltaluk a pogányok közt.


Apostolok 15:14
Simon elbeszélte, hogy Istennek már kezdetben (az evangéliomhirdetés kezdetén) miként volt gondja arra, hogy a pogányok közüli népet nyerjen meg az Ő nevének (a maga tulajdonául).


Apostolok 15:19
Azért én úgy vélekedem, mondta Jakab, hogy azok elé, akik a pogányok közül térnek meg Istenhez, ne gördítsünk nehézséget,


Apostolok 16:6
PÁL TRÓÁSZBAN, AHONNAN ISTEN MÁKEDONIÁBA, AZAZ EURÓPÁBA KÜLDI Azután Phrügián és a galaták tartományán haladtak át, mert a Szentlélek akadályozta őket abban, hogy az igét Ázsiában hirdessék.


Apostolok 16:10
Pál mihelyt meglátta ezt a látomást, azonnal igyekeztünk Mákedoniába átmenni, mert megértettük, hogy Isten odahívott minket, hogy ott prédikáljuk az evangéliomot.


Apostolok 16:14
És egy a Thüatira városából való Lüdia nevű istenfélő bíborárus asszony hallgatott reánk; az Úr megnyitotta annak szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mondott.


Apostolok 16:17
Az a leány Pált és minket követvén, így kiáltozott: Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösség útját hirdetik.


Apostolok 16:25
A FILIPPI BÖRTÖNŐR MEGTÉRÉSE Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott és énekkel dicsőítette Istent, a foglyok pedig hallgatták őket;


Apostolok 16:34
Azután fölvezette őket a házába, asztalt terített nékik, és háza népével együtt örvendezett azon, hogy Istenben hívővé lett.


Apostolok 17:1
ISTEN BESZÉDÉNEK HIRDETÉSE THESSZÁLONIKÁBAN Azután pedig, hogy átmentek Ámphipoliszon és Ápollónián, Thesszálonikába érkeztek; ott a zsidóknak volt egy zsinagógájuk;


Apostolok 17:4
Néhányan közülük engedtek a meggyőző szavaknak s Pálhoz és Szilászhoz szegődtek, úgyszintén az istenfélő görögök közül is nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül is nem kevesen.


Apostolok 17:17
Beszélgetésbe eredt hát a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon mindennap azokkal, akikkel éppen találkozott.


Apostolok 17:18
Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitába szállt vele, és némelyek így szóltak: Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások pedig azt mondták: Úgy látszik, hogy idegen istenek hirdetője. Pál ugyanis Jézusról és a feltámadásról szóló evangéliomot hirdette.


Apostolok 17:22
Pál előállt az Áreiopágosz közepén és ezt mondta: Athéni férfiak, úgy látom, hogy ti minden tekintetben nagyon istenfélő emberek vagytok.


Apostolok 17:23
Amikor ugyanis szertejártam és szentélyeiteket figyelmesen megnéztem, egy oltárra akadtam, amelyre ezt írták: EGY ISMERETLEN ISTENNEK. Akit tehát ti jóllehet nem ismertek, és mégis tiszteltek, azt hirdetem én tinéktek.


Apostolok 17:24
Az Isten, aki teremtette a világot és mindent, ami abban van, Ő az Ura a mennynek és a földnek, és nem lakik kézzel csinált templomokban;


Apostolok 17:27
hogy keressék az Istent, ha talán kitapinthatnák Őt és megtalálhatnák, minthogy Ő nincsen messze egyikünktől sem.


Apostolok 17:29
Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az istenség emberi művészettel és elképzeléssel aranyból vagy ezüstből vagy kőből készült alkotáshoz hasonló.


Apostolok 17:30
A tudatlanság időszakát ugyan elnézte Isten, de most már azt parancsolja az embereknek, hogy mindenütt valamennyien térjenek meg;


Apostolok 18:7
És otthagyta őket. Elment onnan Titiosz Jusztosz nevű istenfélő ember házába; az a ház szomszédos volt a zsinagógával,


Apostolok 18:11
így hát Pál Korinthusban maradt egy esztendeig és hat hónapig és tanította ott az Isten igéjét.


Apostolok 18:13
és azt mondták: Ez rábeszéli az embereket, hogy törvényellenes módon tiszteljék az Istent.


Apostolok 18:21
búcsút vett tőlük, és azt mondta: Ismét visszatérek majd hozzátok, ha Isten akarja; és elhajózott Efezusból.


Apostolok 18:26
És a zsinagógában nagy bátorsággal kezdett szólni. Amikor azonban őt meghallgatta Ákülász és Priszkilla, magukhoz vették őt, és még megbízhatóbban megmagyarázták néki az Isten útját.


Apostolok 18:27
Majd amikor Ápollósz Akhájába készült átmenni, az atyafiak buzdították arra, és írtak a (korinthusi) tanítványoknak, hogy fogadják őt szívesen; amikor aztán odaérkezett, Isten kegyelme által nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek;


Apostolok 19:8
Azután Pál bement a zsinagógába és ott három hónapig nyíltan és bátran tanított, beszélgetett az emberekkel és igyekezett őket meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról.


Apostolok 19:11
Isten pedig rendkívüli csodákat tett Pál keze által,


Apostolok 19:26
de most látjátok és halljátok, hogy ez a Pál nemcsak Efezusnak, hanem majdnem az egész Ázsiának sok népét eláltatta és félrevezette, mert azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyeket kézzel csinálnak.


Apostolok 19:27
De nem csak minket fenyeget az a veszedelem, hogy ez a mi mesterségünk megvetés tárgyává lesz, hanem a nagy istennőnek Ártemisznek templomát is semmibe veszik, és odavész az ő isteni méltósága is, pedig őt Ázsiában és a földkerekségén mindenütt imádják.


Apostolok 19:35
A városi jegyző lecsendesítvén a sokaságot, így szólt: Efezusi férfiak, ugyan ki az az ember, aki nem tudja, hogy Efezus városa a nagy istennő, Artemisz templomának és égből hullott képének (szobrának) őrizője?


Apostolok 19:37
Mert idehoztátok ezeket az embereket, akik sem nem raboltak ki valamely templomot, sem a mi istennőnk ellen káromlást nem mondtak.


Apostolok 20:21
és mind zsidók mind görögök előtt tanúbizonyságot tettem az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunk Jézus Krisztusban bízó hitről.


Apostolok 20:24
De én mind ezekkel nem törődöm, sőt az életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézus bízott reám, hogy tanúbizonyságot tegyek az Isten kegyelméről szóló evangéliumról.


Apostolok 20:25
És most íme, tudom, hogy nem látjátok többé az én orcámat, senki közületek, akik közt az Isten országát prédikálva jártam.


Apostolok 20:27
mert én semmit el nem hallgattam, hanem az Istennek minden kijelentett akaratát hirdettem néktek.


Apostolok 20:28
Vigyázzatok azért magatokra és a nyájra, amelyben a Szentlélek titeket felvigyázókká tett, hogy legeltessétek az Istennek eklézsiáját, amelyet tulajdon (Fiának) vérével szerzett meg magának. (Róm. 8:32)


Apostolok 20:32
És most atyámfiai, ajánllak titeket az Istennek és az Ő kegyelmes igéjének; annak az igének van ereje, hogy fölépítsen titeket, és megadja az örökséget (az üdvösséget) néktek mind azok közt, akik megszenteltettek.


Apostolok 21:19
Pál köszöntötte őket és sorjában elmondott mindent, amit az ő szolgálata által Isten a pogányok közt cselekedett.


Apostolok 21:20
Azok pedig mikor azt hallották, dicsőítették Istent. Azután azt mondták Pálnak: Látod atyánkfia, milyen sok ezer zsidó lett hívővé és valamennyi buzgón megtartja a törvényt;


Apostolok 22:3
Én zsidó ember vagyok, a kilikiai Társzoszban születtem, de ebben a városban (Jeruzsálemben) nevelkedtem; Gamáliél iskolájában nagyon gondosan tanultam az atyai törvényt, és Istennek én is olyan buzgó gyermeke voltam, mint ma ti is valamennyien;


Apostolok 22:10
Én azt kérdeztem: Mit cselekedjem Uram? Az Úr azt mondta nékem: Kelj föl és menj Damaszkuszba, ott majd megmondják néked mind azt, amit Isten felőled elrendelt, hogy véghezvidd.


Apostolok 22:14
Ő pedig így szólt: A mi atyáink Istene kiválasztott téged, hogy megismerd az Ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az Ő ajkáról,


Apostolok 23:1
Pál végigtekintett a nagytanácson, és így szólt: Férfiak, atyámfiai, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek mind e mai napig.


Apostolok 23:3
Akkor Pál azt mondta néki: Megver téged az Isten, te meszelt fal; itt ülsz, hogy felettem a törvény szerint ítélj, de te mint valami törvényszegő azt parancsolod, hogy engemet verjenek!


Apostolok 23:4
Az ott állók pedig így szóltak: Az Isten főpapját szidalmazod?


Apostolok 24:14
Azt azonban megvallom néked, hogy én ama tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, hogy én minden tekintetben hiszem azt, ami a törvény szerint való és ami a próféták könyveiben meg van írva;


Apostolok 24:15
és reménységem van Istenben, hogy - amit ezek maguk is várnak -, feltámadnak majd mind az igazak mind a hamisak.


Apostolok 24:16
Azért abban gyakorlom magamat, hogy mindenkor tiszta lelkiismeretem legyen Isten előtt és az emberek előtt.


Apostolok 26:6
És most Isten által a mi atyáinknak adott ígéretben bízó reménység miatt állok törvényszék előtt,


Apostolok 26:7
amely ígéretnek teljesedését reméli a mi tizenkét törzsünk, éjjel-nappal buzgón szolgálván az Istennek; e miatt a reménység miatt vádolnak engem a zsidók, Ágrippász király.


Apostolok 26:8
Miért gondoljátok ti hihetetlennek, hogy az Isten halottakat támaszt fel?


Apostolok 26:18
hogy megnyisd szemüket, hogy a sötétségből világosságra, és a Sátán hatalmából Istenhez térjenek meg, hogy bűnbocsánatban részesüljenek, és helyük legyen azok közt, akik az énbennem bízó hit által megszenteltettek.


Apostolok 26:20
hanem először a damaszkusziaknak és aztán a jeruzsálemieknek, majd Júdea tartományában mindenütt, és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket, térjenek meg az Istenhez, és megtért emberekhez illő cselekedeteket cselekedjenek.


Apostolok 26:22
De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok és tanúbizonyságot teszek mind kicsinynek mind nagynak, és semmit sem mondok azokon kívül, amikről mind a próféták mind Mózes azt hirdették, hogy be fognak teljesedni:


Apostolok 26:29
Pál pedig azt mondta: Kívánnám Istentől, hogy akár előbb, akár utóbb, nemcsak te, hanem mind azok is, akik ma engem hallgatnak, olyanok lennétek, amilyen én is vagyok, azonban e bilincsek nélkül.


Apostolok 27:23
Ma éjjel ugyanis mellém állt egy angyala annak az Istennek, akié vagyok, és akinek szolgálok,


Apostolok 27:24
és azt mondta: Ne félj Pál, néked el kell jutnod a császár elé; és ímé, Isten néked ajándékozta mind azokat, akik veled együtt utaznak.


Apostolok 27:25
Azért bízzatok férfiak; mert hiszek az Istenben, hogy úgy lesz, amint énnékem megmondta.


Apostolok 27:35
Amikor ezeket mondta, és kenyeret vett a kezébe, hálát adott Istennek mind azoknak színe előtt, és megtörvén, enni kezdett.


Apostolok 28:4
Amint a barbárok meglátták a kezéről lelógó kígyót, azt mondták egymásnak: Ez az ember bizonyosan valami gyilkos, akit - ámbár a tengerből megszabadult, - Diké, a bosszúállás istennője nem hágy élni.


Apostolok 28:6
azok pedig várták, hogy megdagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Amikor azonban sokáig vártak és látták, hogy semmi baja sem történt, megváltozott a véleményük, és azt mondták, hogy valami isten.


Apostolok 28:15
Onnan az atyafiak, amikor hallottak rólunk, elénk jöttek az Appii Forumig, a Tres Tabernae (Három Csárda) tájáig, és Pál amikor meglátta őket, hálát adott az Istennek, és új bizodalmat merített.


Apostolok 28:23
Azután egy meghatározott napon, amelyben vele megegyeztek, többen elmentek hozzá a szállására; azoknak tanúbizonyságot tett Isten országáról, és megmagyarázta azt nékik mind Mózes törvényéből mind a prófétákból, reggeltől fogva estig, és igyekezett őket Jézusnak megnyerni.


Apostolok 28:28
Tudjátok meg azért, mondta még Pál, hogy Isten ezt az üdvösséget a pogány népeknek küldte; és azok közt meghallgatásra is fog találni.


Apostolok 28:31
És hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljesen szabadon, minden akadályoztatás nélkül.


Rómaiakhoz 1:1
PÁLT KRISZTUS A POGÁNYOK APOSTOLÁUL HÍVTA EL Pál - (írja ezt, aki) - Jézus Krisztusnak szolgája, Isten által elhívott apostol, kiválasztva Isten evangéliumának hirdetésére.


Rómaiakhoz 1:2
Ezt az evangéliomot Isten az Ő prófétái által a szent írásokban már előbb (régen) megígérte.


Rómaiakhoz 1:4
de a megszentelő Lélek szerint Istennek teljes hatalommal bíró Fiául rendeltetett azáltal, hogy a halálból feltámadt.


Rómaiakhoz 1:7
Mind azoknak, akik Rómában élnek, az Isten szeretteinek, az elhívott szenteknek: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és a mi Urunktól Jézus Krisztustól.


Rómaiakhoz 1:8
PÁL BEJELENTI, HOGY AZ EVANGÉLIOMOT RÓMÁBAN IS HIRDETNI KÍVÁNJA Mindenekelőtt mindnyájatokért hálát adok Jézus Krisztus által az én Istenemnek, mert a ti hiteteket az egész világon sűrűn emlegetik.


Rómaiakhoz 1:9
Tanúm az Isten, - akinek én lelkemmel szolgálok azáltal, hogy az Ő Fiának evangéliomát hirdetem, - hogy szüntelen gondolok reátok,


Rómaiakhoz 1:10
amidőn imádságaimban mindenkor azt kérem, hogy vajha Isten akaratával sikerülne már végül hozzátok eljutnom.


Rómaiakhoz 1:16
Mert nem szégyellem az evangéliomot; ugyanis az evangéliom Istennek ereje és üdvözít mindenkit, aki hisz benne, - zsidót és görögöt (azaz pogányt) elsősorban, -


Rómaiakhoz 1:17
mert Isten az Ő igazságosságát kijelenti (azzal, hogy minket üdvösségünk érdekében Önmagával helyes viszonyba hoz, azaz megigazít); ez a mi megigazíttatásunk hitből származik és hitre vezet, amint meg van írva: A hit által megigazult ember élni (üdvözülni) fog. (Habakuk 2:4)


Rómaiakhoz 1:18
A POGÁNYOK BÁLVÁNYIMÁDÁSÁNAK ÉS BŰNÖS ÉLETÉNEK LEÍRÁSA Mert Isten a mennyből kijelenti az Ő haragját azoknak az embereknek minden istentelensége és igazságtalansága ellen, akik az igazságot igazságtalansággal elnyomják,


Rómaiakhoz 1:19
mert amit az emberek Istenből megismerhetnek, azt ők jól ismerik, Isten ugyanis megismertette velük.


Rómaiakhoz 1:20
Mert ami Istenből láthatatlan: - az Ő örökkévaló ereje és istensége, - az az Ő alkotásaiból a világ teremtése óta józan ésszel megérthető; azért hát nincs mentségük,


Rómaiakhoz 1:21
mert jóllehet megismerték Istent, mégis nem úgy dicsőítették Őt, mint Istent, hálát sem adtak Őnéki, hanem okoskodásukkal hiábavaló gondolkodásba merültek, és értelmetlen szívükre sötétség borult.


Rómaiakhoz 1:23
és az örökkévaló Istennek dicsőségét elcserélték halandó embernek, sőt madaraknak, négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.


Rómaiakhoz 1:24
Azért Isten (büntetésül) szívük kívánságai által tisztátalanságra adta őket, hogy az által megbecstelenítsék a testüket.


Rómaiakhoz 1:25
Az ilyenek az isteni igazságot hazugsággal cserélték el, és a teremtményeket részesítették vallásos tiszteletben, és azoknak szolgáltak a Teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ámen.


Rómaiakhoz 1:26
Emiatt (büntetésül) az Isten megbecstelenítő szenvedélyekre adta őket: ugyanis asszonyaik a természetes nemi érintkezés helyett természetellenesre vetemedtek;


Rómaiakhoz 1:28
És amiképpen nem tartották érdemesnek azt, hogy Istent (igazi mivoltában) megismerjék, azonképpen Isten is valami értelmetlen gondolkodásra adta őket, hogy azt cselekedjék, ami nem illendő,


Rómaiakhoz 1:30
rágalmazók, istengyűlölők, erőszakoskodók, dölyfösek, kérkedők, gaztetteket kigondolok, szüleiknek engedetlenek,


Rómaiakhoz 1:32
ezek bár jól ismerik Istennek azt a törvényét, hogy az ilyesmit cselekvők halálra méltók, mégis nemcsak cselekszik az ilyen bűnöket, hanem tetszéssel fogadják, ha mások is ilyesmit cselekesznek.


Rómaiakhoz 2:1
A POGÁNY BŰNÖKET A ZSIDÓK IS ELKÖVETIK; ISTEN A POGÁNYOKAT ÉS A ZSIDÓKAT EGYAZON MÉRTÉK SZERINT ÍTÉLI MEG Azért, óh te ember, aki mások felett bíróként ítélkezel, nem mentegetheted magadat, bárki légy is; mert azzal, ahogyan a másik ember felett ítélkezel, de a mások bűnét te is elköveted, azzal te magadat ítéled el.


Rómaiakhoz 2:2
Tudvalévő ugyanis, hogy Istennek ítélete igazságosan sújtja azokat, akik az említett bűnöket cselekszik.


Rómaiakhoz 2:3
És óh te ember, - aki elítéled azokat a bűnöket cselekvőket, pedig te magad is elköveted azokat, - azt gondolod, hogy te majd megmenekülsz Istennek kárhoztató ítéletétől?


Rómaiakhoz 2:4
Avagy helytelenül ítéled meg az Ő jóságának, türelmének és hosszútűrésének gazdagságát, és nem érted meg, hogy Istennek jósága téged megtérésre akar elvezetni?


Rómaiakhoz 2:5
Te ellenben keményszívű vagy, és nem tértél meg szívvel-lélekkel, és így haragot gyűjtesz magadnak a haragnak napjára és arra a napra, amikor majd Istennek igazságos ítélete kijelentetik.


Rómaiakhoz 2:11
Mert Isten színe előtt nincsen személyválogatás.


Rómaiakhoz 2:13
mert Isten színe előtt nem a törvény hallgatói a megigazultak, hanem csak a törvény cselekvői igazulnak majd meg.


Rómaiakhoz 2:16
ama napon, amikor - az én evangéliomom szerint - Isten az emberek titkait Jézus Krisztus által megítéli.


Rómaiakhoz 2:17
A ZSIDÓT IS ELÉRI AZ ÍTÉLET, MERT TÖRVÉNYSZEGŐ De ha te büszkén zsidónak nevezed magadat, és ha a törvényre bízod magadat, és Istennel dicsekedel,


Rómaiakhoz 2:23
Te, aki dicsekedel a törvénnyel, a törvény megszegése által szégyent hozol Isten nevére?


Rómaiakhoz 2:24
Mert amint meg van írva: Istennek nevét a pogányok közt miattatok káromolják. (Ésaiás 52:5)


Rómaiakhoz 2:29
hanem csak az az igazi zsidó, aki bensőképpen az, és akinek szíve van körülmetélve, éspedig Lélek által, és nem a törvény betűjének parancsa szerint van (külsőleg) körülmetélve; az ilyen zsidónak dicsérete nem emberektől van, hanem Istentől.


Rómaiakhoz 3:1
ISTEN MEGTARTJA A SZÖVETSÉGI HŰSÉGET A ZSIDÓK HŰTLENSÉGE ELLENÉRE IS, DE EZ NEM SZOLGÁL MENTSÉGÜL A ZSIDÓKNAK Micsoda elsőbbségük van tehát a zsidóknak a pogányok fölött, avagy mi a haszna a körülmetéltségnek?


Rómaiakhoz 3:2
Minden tekintetben sok. Főképpen az, hogy őreájuk bízatott Istennek kijelentett igéje.


Rómaiakhoz 3:3
De hogyan értsük azt, hogy ha a zsidók közül némelyek hűtelenné lettek, azoknak hűtlensége tán csak nem szünteti meg Istennek szövetségi hűségét?


Rómaiakhoz 3:4
Semmiképpen sem! Sőt inkább az tűnjék ki, hogy Isten igaz, ha minden ember hazug is, amint meg van írva, hogy: Minden szavad igaznak találtassák és győzedelmeskedjél, amikor perbe szállnak veled. (Zsoltár 51:6)


Rómaiakhoz 3:5
Ha pedig a mi igazságtalanságunk azt teszi nyilvánvalóvá, hogy Isten igazságos, mit szóljunk ahhoz? Tán csak nem azt (amit az emberek mondani szoktak), hogy Isten igazságtalan, amikor reánk árasztja haragját?


Rómaiakhoz 3:6
Semmiképpen sem! Mert akkor hogyan lehetne Isten a világot ítélő bíró?


Rómaiakhoz 3:7
Ha pedig Istennek igaz-volta az én hazug-voltom által csak még nagyobbnak bizonyult az Ő dicsőségére, akkor én miért ítéltetem meg még mindig úgy, mint valami bűnös?


Rómaiakhoz 3:8
Tán csak nem úgy van, ahogyan minket rossz hírbe kevernek, és ahogyan azt némelyek hajtogatják, hogy mi azt mondjuk: Cselekedjük a rosszat, hogy abból jó származzék? Az ilyesmit mondókat méltán sújtja az igazságos (isteni) ítélet.


Rómaiakhoz 3:10
úgy amint meg van írva: „Nincs megigazult (istenfélő), nincs egyetlen egy sem,


Rómaiakhoz 3:11
nincs, aki értelmes, nincs, aki keresi az Istent;


Rómaiakhoz 3:12
valamennyien elhajoltak Istentől, mind együtt haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekszik, nincs egyetlen egy sem\. (Zsoltár 14:1.3)


Rómaiakhoz 3:18
„Szemük előtt nincs istenfélelem\. (Zsoltár 36:2)


Rómaiakhoz 3:19
Tudjuk pedig, hogy a törvény amit csak mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy minden száj megnémuljon, és hogy Isten előtt az egész világ büntetésre méltóvá legyen;


Rómaiakhoz 3:20
azért hát a törvény cselekvése által Isten színe előtt senki sem igazul meg; mert a törvény által csak a bűn megismerése (bűnös voltunk elismerése) érhető el.


Rómaiakhoz 3:21
CSUPÁNCSAK ISTEN KEGYELMÉBŐL, JÉZUS KRISZTUSBAN BÍZÓ HIT ÁLTAL IGAZULUNK MEG Most azonban a törvény mellőzésével kijelentetett Istennek igazságossága, és erről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;


Rómaiakhoz 3:22
Istennek igazságossága pedig a Jézus Krisztusban bízó hit által mind azoké, akik hisznek; éspedig különbségtétel nélkül:


Rómaiakhoz 3:23
hiszen valamennyien vétkeztek, és azért Isten dicsősége nélkül szűkölködnek;


Rómaiakhoz 3:25
Mert az Isten Jézust az Ő vére által engesztelőül rendelte (azoknak, akik) hit által (megigazulnak) éspedig azért, hogy megmutassa az Ő igazságosságát, mert az előbb elkövetett bűnök


Rómaiakhoz 3:26
az Isten hosszútűrésének idején büntetlenek maradtak, - (mondom) hogy az Ő igazságosságát a mostani időben mutassa meg, azt hogy ő igaz és meg; igazítja azt, aki hisz Jézusban


Rómaiakhoz 3:29
Avagy Isten csupáncsak a zsidók Istene? Nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is!


Rómaiakhoz 3:30
Mert valóban az egy Isten az, aki a körülmetélteket meg fogja igazítani hitből, és a körülmetéletlen pogányokat a hit által.


Rómaiakhoz 4:2
Ha ugyanis Ábrahám cselekedetei által igazult meg, úgy van oka a dicsekedésre; de Isten színe előtt nincs oka.


Rómaiakhoz 4:3
Mert mit mond az Írás? Ábrahám hitt az Istenben, és ezt őnéki megigazulásául tulajdonította az Isten. (I. Mózes 15:6)


Rómaiakhoz 4:5
annak azonban, aki nem cselekedettel akar valamit megérdemelni, hanem hisz abban, aki az istentelen embert megigazítja, annak a hite tulajdoníttatik megigazulásául,


Rómaiakhoz 4:6
úgy amint Dávid is mondja, hogy az az ember boldog, akinek cselekedetek nélkül tulajdonít megigazulást az Isten:


Rómaiakhoz 4:15
mert a törvény nyomában Isten haragja jár; ahol azonban semmi törvény nincs, ott törvényszegés sincs.


Rómaiakhoz 4:17
amint meg van írva: Sok népnek atyjává tettelek téged (I. Mózes 17:5), - (ez az ígéret érvényes) annak az Istennek színe előtt, akinek Ábrahám hitt, aki élővé teszi a holtakat, és a nem létezőket létrehívja;


Rómaiakhoz 4:20
nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, hanem megerősödött a hite, és dicsőséget adott Istennek,


Rómaiakhoz 4:21
teljesen meg lévén győződve arról, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja cselekedni.


Rómaiakhoz 4:25
Őt Isten a mi vétkeink miatt halálra adta, és feltámasztotta azért, hogy mi megigazuljunk.


Rómaiakhoz 5:1
A MEGIGAZULTAK BÉKESSÉGBEN ÉLNEK ISTENNEL Minthogy tehát megigazultunk hit által, (azért) éljünk békességben Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által,


Rómaiakhoz 5:2
mert Őáltala lett menetelünk a hit révén ahhoz a kegyelemhez, amelyben most vagyunk, és dicsekedjünk azzal a reménységgel, hogy részesülünk Isten dicsőségében.


Rómaiakhoz 5:5
a reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek irántunk való szeretete a minékünk adatott Szentlélek által kiáradt a mi szívünkbe.


Rómaiakhoz 5:6
Ugyanis éppen abban az időben, amikor mi (bűneink miatt) erkölcsileg még erőtlenek voltunk, Krisztus meghalt értünk istentelenekért.


Rómaiakhoz 5:8
Isten azonban azzal bizonyítja irántunk táplált (szeretetét, hogy Krisztus akkor halt meg érettünk, amikor mi még bűnösök voltunk.


Rómaiakhoz 5:10
Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk az Istennek, megbékéltettünk Ővele az Ő Fiának halála által, most mint ővele megbékéltek, sokkal inkább meg fogunk mentetni (Isten haragjától) az által, hogy az Ő Fia (mint feltámadott) él;


Rómaiakhoz 5:11
de nemcsak megbékéltettünk Istennel, hanem dicsekedünk is Ővele a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által az (Istennel való) megbékéltetést már most megkaptuk.


Rómaiakhoz 5:15
A kegyelem azonban nem olyan, mint a vétek elkövetése; mert ha annak az egy embernek vétkezése miatt olyan sok ember meghalt, sokkal inkább bizonyos, hogy Istennek kegyelme és annak az egy embernek, Jézus Krisztusnak kegyelemből származó ajándéka sok emberre sokkal bőségesebben áradt ki.


Rómaiakhoz 6:9
mert tudjuk, hogy Krisztus, akit Isten feltámasztott a halottak közül, soha többé nem hal meg, a halál soha többé nem uralkodik Őrajta.


Rómaiakhoz 6:10
Mert halála azt jelenti, hogy egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek; az pedig, hogy él, azt jelenti, hogy Istennek él.


Rómaiakhoz 6:11
Úgy tekintsétek hát ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, és a Jézus Krisztussal való közösségben Istennek éltek.


Rómaiakhoz 6:13
és ne adjátok oda a bűnnek a ti tagjaitokat az igazságtalanságnak fegyvereiül, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint olyanok, akik a halottak közül életre keltetek, és tagjaitokat adjátok oda az Istennek az igazságosságnak (a jó cselekvésnek) fegyvereiül;


Rómaiakhoz 6:16
Jól tudjátok, hogy akinek szolgául adjátok oda magatokat, hogy néki engedelmeskedjetek, - szolgái vagytok annak, akinek engedelmeskedtek; vagy a bűnnek szolgáltok, és akkor a halál martalékává lesztek, vagy (Istennek) engedelmeskedtek, és akkor megigazultok.


Rómaiakhoz 6:17
De hála az Istennek, hogy már nem vagytok a bűnnek szolgái, hanem szíves-örömest engedelmesekké lettetek a tanítás azon formájának (az evangéliomnak), amelyre titeket Isten elsegített;


Rómaiakhoz 6:18
minthogy ekképpen megszabadultatok a bűntől, szolgáivá lettetek az igazságosságnak (Isten akaratának).


Rómaiakhoz 6:20
Mert amikor a bűnnek voltatok szolgái, nem az isteni igazságosság (nem az Isten üdvözítő akarata) szerint éltetek.


Rómaiakhoz 6:22
Most ellenben minthogy ti megszabadultatok a bűntől, Istennek pedig szolgáivá lettetek, - annak az eredménye az, hogy szentek vagytok, a vége pedig örökélet.


Rómaiakhoz 6:23
Mert a bűn zsoldja: halál, az Istennek kegyelemből származó ajándéka pedig az, hogy örökké együtt élünk a mi Urunkkal Jézus Krisztussal.


Rómaiakhoz 7:4
Ezenképpen atyámfiai: Krisztus megfeszített testével együtt ti is meghaltatok a mózesi törvénynek, hogy másvalakié legyetek, azé aki a halottak közül feltámadt, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek.


Rómaiakhoz 7:6
de most azáltal, hogy meghaltunk annak a törvénynek, amely minket kötve tartott, megszabadultunk attól a törvénytől, hogy valami új módon, a Lélek erejével szolgáljunk Istennek, és nem a régi, írott törvénynek parancsolatai szerint.


Rómaiakhoz 7:22
mert az én benső emberem szerint az Isten törvényében gyönyörködöm ugyan,


Rómaiakhoz 7:25
Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hála legyen azért az Istennek! Én magam józan ésszel Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.


Rómaiakhoz 8:1
MEGSZABADULVÁN A BŰN ÉS HALÁL URALMÁTÓL: ISTENNEK GYERMEKEI ÉS ÖRÖKÖSEI VAGYUNK Mind ebből következik, hogy semmiféle kárhoztató ítélet nem sújtja azokat, akik Jézus Krisztussal közösségben élnek,


Rómaiakhoz 8:3
Mert amit a törvény nem tudott megtenni, minthogy a mi testünk miatt erőtelen volt, megtette azt az Isten az által, hogy elküldte az Ő Fiát a mi bűnös testünkhöz hasonló formában azért, hogy megsemmisítse a bűnt; így mondta ki a kárhoztató ítéletet a bűn által fogvatartott test felett,


Rómaiakhoz 8:7
Mert a test dolgaival való törődés: az Istennel szembeforduló ellenségeskedés; ugyanis a test nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert azt nem is tudja tenni;


Rómaiakhoz 8:8
valóban, akik test szerint élnek, Istennek tetsző életet nem élhetnek.


Rómaiakhoz 8:9
Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha ugyan valóban Istennek Lelke lakozik tibennetek. Mert ha Krisztusnak Lelke nincs meg valakiben, az nem keresztyén.


Rómaiakhoz 8:14
Mert mind azok, akiket Istennek Lelke vezérel, Istennek gyermekei


Rómaiakhoz 8:16
Maga a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Istennek gyermekei vagyunk.


Rómaiakhoz 8:17
Ha pedig valóban gyermekek vagyunk, úgy örökösök is vagyunk; örökösei Istennek, Krisztusnak pedig örököstársai, ha ugyan Ővéle együtt szenvedünk, hogy Ővéle együtt meg is dicsőíttessünk.


Rómaiakhoz 8:19
Bizony a teremtett világ sóvárgó várakozással várja az Isten gyermekeinek megjelenését.


Rómaiakhoz 8:21
azonban a teremtett világ reméli, hogy őmaga is megszabadul majd a mulandóság rabszolgaságából, és eljut az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.


Rómaiakhoz 8:23
de nemcsak a teremtett világ, hanem mi is, akik a Lélek zsengéjét már bírjuk, mimagunk is magunkban sóhajtozunk, és várjuk, hogy Isten gyermekeivé fogadjon minket, hogy testünket (a haláltól) megszabadítsa.


Rómaiakhoz 8:27
Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy a Lélek mit gondol, mert a Lélek Isten akarata szerint esedezik a szentekért,


Rómaiakhoz 8:28
és amint tudjuk, a Lélek minden tekintetben jóra segíti azokat, akik az Istent szeretik, és az Ő kiválasztása szerint üdvösségre elhívottak.


Rómaiakhoz 8:29
Mert akiket Isten eleve ismert, azokat eleve el is rendelte, hogy az Ő Fiának képmására formáltassanak, hogy Ő legyen az elsőszülött a sok atyafi közt;


Rómaiakhoz 8:31
DIADALMAS GYŐZELMET ARATUNK ISTEN SZERETETE ÁLTAL Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?


Rómaiakhoz 8:32
Isten, aki tulajdon Fiát sem kímélte, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, bizonyos, hogy Ővele együtt mindent kegyelmesen megad minékünk.


Rómaiakhoz 8:33
Kicsoda vádolja Istennek választottait? Isten megigazítja őket.


Rómaiakhoz 8:34
Kicsoda az, aki kárhoztat minket? Talán Jézus Krisztus, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Istennek jobbján van, és ott esedezik érettünk?


Rómaiakhoz 8:39
sem magasság, sem mélység, sem valamely más teremtmény nem tud minket elszakítani Istennek attól a szeretetétől, amelyet Isten a mi Urunk Jézus Krisztusban kijelentett.


Rómaiakhoz 9:4
hiszen izraeliták ők, Isten gyermekeivé fogadta őket, övék az Isten jelenlétének dicsősége és a szövetségkötések, meg a törvényadás, a templomi istentisztelet és az ígéretek;


Rómaiakhoz 9:5
ők a pátriárkák utódai, és őközülük származott test szerint a Krisztus; Ő mindenek felett és örökké állandó Isten. Ámen.


Rómaiakhoz 9:6
AZ IZRAELNEK ADOTT ÍGÉRET HELYES ÉRTELME Mind ezzel azonban nem akarom azt mondani, hogy Istennek ígérete már semmit sem ér. Mert nem mindenki „izraelita\, aki Izraeltől származik;


Rómaiakhoz 9:8
Azaz: nem a test szerint való gyermekek Istennek gyermekei, hanem az ígéret szerint való gyermekek tekintendők Ábrahám igazi ivadékainak.


Rómaiakhoz 9:11
és akkor, amikor azok még meg sem születtek, és még semmi jót vagy rosszat nem tettek, - hogy Istennek a kiválasztásban megnyilvánuló szándéka tartósan megmaradjon,


Rómaiakhoz 9:12
nem emberi tettekből, hanem csak isteni elhívástól függően, - már akkor megmondatott Rebekának: Az idősebbik szolgálni fog a fiatalabbiknak (I. Mózes 25:3);


Rómaiakhoz 9:14
ISTEN SZABADON GYAKOROLJA KEGYELMÉT, ÉS SZABADON MUTATJA MEG HARAGJÁT Mit szóljunk ehhez? Talán csak nem igazságtalanság ez az Istentől? Semmiképpen sem!


Rómaiakhoz 9:16
Azért hát nem emberi akarattól vagy erőlködéstől függ (az üdvösség), hanem a könyörülő Istentől.


Rómaiakhoz 9:18
Azért hát Isten akin akar könyörülni, azon könyörül, akit azonban meg akar keményíteni, azt megkeményíti.


Rómaiakhoz 9:19
Te most azt kérdezed tőlem: Akkor hát miért vádolja mégis Isten az embert? Mert kicsoda szegülhet ellene az Ő akaratának?


Rómaiakhoz 9:20
Óh ember! Ugyan kicsoda vagy te, hogy perbe szállsz az Istennel? Tán csak nem mondhatja a fazék a fazekasnak: Miért formáltál engem így?


Rómaiakhoz 9:22
Ha pedig Isten meg akarta mutatni az Ő haragját, és meg akarta ismertetni az Ő hatalmát, és azért nagy béketűréssel elhordozta a haragnak pusztulásra rendelt edényeit,


Rómaiakhoz 9:26
és az történik majd, hogy éppen azon a helyen, ahol ezt mondták nékik; Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten gyermekeinek neveztetnek.


Rómaiakhoz 10:1
Atyámfiai, az én szívemnek legfőbb kívánsága az, és Istenhez azért imádkozom, hogy izráél üdvözüljön.


Rómaiakhoz 10:2
Mert bizonyságot teszek róluk, hogy van ugyan bennük Isten iránti buzgóság, de az nem igazodik helyes ismerethez;


Rómaiakhoz 10:3
minthogy ugyanis nem akartak tudni az Isten által adott megigazulásról, és a maguk törvényének cselekvése által törekedtek megigazulni, azért nem igazodtak az Isten által adott megigazulásnak rendjéhez.


Rómaiakhoz 10:9
Mert ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halottak közül, idvezülsz;


Rómaiakhoz 11:1
ISTEN NEM VETETTE EL TELJESEN IZRAELT: A KIVÁLASZTOTTAKBÓL ÁLLÓ MARADÉKOT MEGTARTJA Azt kérdezem tehát: Talán csak nem vetette el Isten az Ő népét? Semmiképpen sem! Hiszen énmagam is izraelita vagyok, Ábrahám ivadéka, Benjámin törzsének tagja.


Rómaiakhoz 11:2
Nem vetette el Isten az Ő népét, amelyet eleve kiválasztott a maga tulajdonául. Avagy nem tudjátok, hogy miképpen írja le az Írás (I. Királyok 19:10) azt, hogy Illés Isten előtt vádat emelt Izráél ellen?


Rómaiakhoz 11:4
De mit felelt néki Isten? (I. Királyok 19:18) „Meghagytam magamnak hétezer férfiút; ők nem borultak térdre Baál előtt\.


Rómaiakhoz 11:5
Ugyanúgy a mostani időben is van „maradék\, amely az isteni kegyelemnek megfelelően választatott ki;


Rómaiakhoz 11:8
amint meg van írva (Ésaiás 29:10; V. Mózes 29:3): Az Isten kábultságnak lelkét adta nékik, olyan szemet, hogy ne lássanak, olyan fület, hogy ne halljanak, és így van ez mind a mai napig.


Rómaiakhoz 11:11
ISTEN A ZSIDÓK MEGKEMÉNYEDÉSE ÁLTAL VALÓSÍTJA MEG A POGÁNYOKNAK ÉS A ZSIDÓKNAK IDVEZÍTÉSÉT. PÁLNAK A POGÁNYOKAT TÉRÍTŐ MUNKÁJA A ZSIDÓK MEGMENTÉSÉT IS SZOLGÁLJA Azért kérdezem: Talán azért botlottak meg az izraeliták, hogy végképpen elessenek? Semmiképpen sem! Hanem mivel ők téves útra sodródtak, azért az üdvösség a pogányoké lett, hogy azokra Isten féltékennyé tegye izráélt.


Rómaiakhoz 11:16
Ha a tészta zsengéje Istennek szentelt, akkor a tészta többi része is az; és ha a gyökér Istennek szentelt, akkor az ágak is azok.


Rómaiakhoz 11:21
mert ha a terméket rendje szerint az olajfához tartozó ágakat nem kímélte az Isten, téged sem fog kímélni.


Rómaiakhoz 11:22
Gondold meg azért, hogy az Isten milyen jó és milyen szigorú; szigorú azokkal szemben, akik elestek, te irántad pedig isteni jóságú, ha ugyan ebben a jóságban hűségesen megmaradsz, mert különben te is levágatok


Rómaiakhoz 11:23
Azok pedig, ha nem maradnak meg hitetlenségükben, ismét beoltatnak majd; mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket.


Rómaiakhoz 11:26
és hogy: így idvezül majd az egész izráél, amint meg van írva (Ésaiás 59:20; Jeremiás 31:33): Eljön majd Sionból a Szabadító, elhárítja majd Jákobtól az istentelensége,


Rómaiakhoz 11:28
Az izraeliták az evangéliommal szemben tanúsított viselkedésükkel ellenségei ugyan Istennek, de a pogányokért; minthogy azonban választott nép: a pátriárkákért még mindig Istennek szerettei.


Rómaiakhoz 11:29
Mert Isten nem vonja vissza kegyelmi ajándékait és az Ő elhívását.


Rómaiakhoz 11:30
Mert amiképpen egykor ti pogányok nem engedelmeskedtetek Istennek, most azonban, amikor izráél engedetlen, ti könyörületben részesültetek,


Rómaiakhoz 11:32
Ugyanis Isten engedetlenség alá zárta mind az embereket, hogy minden emberre kiárassza könyörületet.


Rómaiakhoz 11:33
Óh milyen mélységes az Istennek gazdagsága, bölcsessége és tudása! Milyen kikutathatatlanok az Ő végzései, és milyen kinyomozhatatlanok az Ő útjai!


Rómaiakhoz 12:1
ISTENNEK AKARATÁHOZ KELL IGAZÍTANUNK ÉLETÜNKET Atyámfiai, azért - az Istennek irgalmasságára gondolva, - arra intelek titeket, hogy testeteket (életeteket) Istennek tetsző, élő, szent áldozat gyanánt ajánljátok Istennek szolgálatára: ez legyen a ti lelkiképpen való istentiszteletetek (Jn. 4:24);


Rómaiakhoz 12:2
és ne igazodjatok ehhez a mai világhoz, hanem alakuljatok át a ti gondolkodástok megújulása által -; úgy meg tudjátok érteni, hogy mi az Istennek akarata, vagyis az, hogy mi a jó, az Istennek tetsző, a tökéletes.


Rómaiakhoz 12:3
AZ EKLÉZSIA ÉLETÉBEN MINDNYÁJAN SZERÉNYEN VÉGEZZÜK A RÁNK BÍZOTT FELADATOT Azért a nékem adatott kegyelem birtokában, köztetek mindenkit arra intek, hogy senki elbizakodottan ne gondoljon magáról többet, mint ahogy az őhozzá illik, hanem mindenki gondolkodjék józan gondolkodással a hitnek azon mértéke szerint, amelyet őnéki Isten juttatott.


Rómaiakhoz 12:19
szeretteim, ne álljatok bosszút magatokért, hanem adjatok helyet az Isten haragjának, mert meg van írva (V. Mózes 32:35): Enyém a bosszúállás, én megfizetek, mondja az Úr.


Rómaiakhoz 13:1
A KERESZTYÉN ENGEDELMESKEDIK AZ ÁLLAMI FELSŐBBSÉGNEK Minden ember engedelmeskedjék a föléje rendelt (állami) felsőbbségnek. Mert nincsen felsőbbség csupáncsak Istentől; a létező felsőbbségek tehát Istentől rendeltettek.


Rómaiakhoz 13:2
Azért, aki ellene támad a felsőbbségnek, Istennek rendelésével száll szembe, akik pedig szembeszállnak Isten rendelésével, ítéletet vonnak magukra.


Rómaiakhoz 13:4
Mert ő Istennek szolgája a te javadra. Ha ellenben a rosszat cselekszed, félj tőle, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert; mert Istennek szolgája, hogy bosszúálló haragja sújtsa azt, aki a rosszat cselekszi.


Rómaiakhoz 13:5
Azért (a felsőbbségnek) engedelmeskednetek kell, nem csak az (Isten) büntetésétől való félelem miatt, hanem a lelkiismeret szavának engedelmeskedve is.


Rómaiakhoz 13:6
Adót is azért fizettek, mert Istennek szolgái ők, akik éppen ebben a tisztükben serényen munkálkodnak.


Rómaiakhoz 14:3
Aki mindenféle ételt eszik, ne nézze le azt, aki nem eszik meg mindenféle ételt; aki pedig nem eszik mindenféle ételt, ne kárhoztassa azt, aki mindenféle ételt eszik, mert Isten azt is a magáévá fogadta.


Rómaiakhoz 14:6
Aki az egyik napot többre tartja, mint a másik napot, azzal az Úrnak akar szolgálni; és aki válogatás nélkül mindenféle ételt eszik, szintén az Úrnak akar szolgálni, mert hálát ad az Istennek az eledelért; és aki nem eszik mindenféle ételt, szintén az Úrnak akar azzal szolgálni, és hálát ad az Istennek az eledelért.


Rómaiakhoz 14:10
Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? Te meg miért nézed le a te atyádfiát? Hiszen mindnyájunknak oda kell majd állnunk az Istennek ítélőszéke elé.


Rómaiakhoz 14:11
Mert meg van írva (Ésaiás 45:23): Élek én, - mondja az Úr, - és meg fog előttem hajolni minden térd, és minden nyelv Istent fogja magasztalni.


Rómaiakhoz 14:12
Eszerint hát mindegyikünk maga ad majd számot magáról az Istennek.


Rómaiakhoz 14:17
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazságosság (kegyes élet) és békesség, és Szentlélek által ébresztett öröm;


Rómaiakhoz 14:18
aki ilyen értelemben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és az emberek megbecsülik.


Rómaiakhoz 14:20
Ne rontsd le hát az ételért az Istennek munkáját. Minden megehető ugyan, de jaj annak az embernek, aki étkezésével másnak botránkozást okoz.


Rómaiakhoz 14:22
Ha néked erős hited van, őrizd meg azt magadnak Istennek színe előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát olyan dologban, amit helyesel.


Rómaiakhoz 15:5
Az állhatatosságnak és vigasztalásnak Istene pedig adja meg néktek, hogy magatok közt krisztusi egyetértésben éljetek,


Rómaiakhoz 15:6
hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istenét és Atyját.


Rómaiakhoz 15:7
HITBEN ERŐSEK ÉS HITBEN GYENGÉK, VALAMINT ZSIDÓK ÉS POGÁNYOK: EGYETÉRTÉSSEL DICSŐÍTSÉK ISTENT Azért fogadjátok be egymást, amint Krisztus is befogadott titeket az Istennek dicsőségére.


Rómaiakhoz 15:8
Azt mondom ezzel, hogy Krisztus szolgájává lett a zsidóknak, hogy megmutassa Istennek igaz-voltát, és bebizonyítsa, hogy az atyáknak szóló ígéretek megbízhatók;


Rómaiakhoz 15:9
a pogányoknak pedig dicsőíteniök kell Istent az Ő (reájuk is kiáradó) könyörületességéért, amint meg van írva (Zsoltár 18:50): Magasztallak azért téged a pogányok közt, és dicséretet éneklek a te nevednek.


Rómaiakhoz 15:13
Isten pedig, aki reménységet ébreszt mibennünk, töltsön be titeket a hit által teljes örömmel és békességgel, hogy a Szentléleknek ereje által bővelkedjetek a reménységben.


Rómaiakhoz 15:15
Itt-ott mégis merészebben írtam néktek, mintegy emlékeztetve titeket a nékem adatott kegyelemnél fogva, amelyben Isten avégett részesített engem,


Rómaiakhoz 15:16
hogy Jézus Krisztusnak a pogányokhoz küldött szolgája legyek, hogy mint valami pap szolgáljak az Isten evangéliumának hirdetésével, hogy a pogányokat mint Istennek kedves, a Szentlélek által megszentelt áldozati ajándékot mutassam be.


Rómaiakhoz 15:17
Ami tehát Istennek szentelt szolgálatomat illeti, azzal dicsekedhetem ugyan, de csak úgy, mint Jézus Krisztus szolgája;


Rómaiakhoz 15:30
Atyámfiai, Jézus Krisztus nevében és annál a szeretetnél fogva, amelyet a Szentlélek ébreszt mibennünk, kérlek titeket, hogy Isten előtt imádságaitokban küszködjetek velem együtt énérettem,


Rómaiakhoz 15:32
hogy azután, ha Isten úgy akarja, örömmel mehessek el tihozzátok, és pihenjek meg tinálatok.


Rómaiakhoz 15:33
A békességnek Istene legyen mindnyájatokkal! Ámen.


Rómaiakhoz 16:19
Mivel mindenüvé eljutott a híre annak, hogy ti Isten akaratának engedelmeskedtek, azért nagyon örülök tinéktek; de azt akarom, hogy bölcsek legyetek a jóra, és ne keveredjetek bele a rosszba.


Rómaiakhoz 16:20
A békességnek Istene pedig a Sátánt rövidesen szétmorzsolja lábatok alatt. A mi Urunknak Jézusnak kegyelme legyen tivéletek.


Rómaiakhoz 16:24
A LEVÉL ZÁRÓ SORAI. ISTENNEK LEGYEN DICSŐSÉG! A mi Urunknak Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan tivéletek. Ámen.


Rómaiakhoz 16:26
amely azonban most az örökkévaló Istennek rendelése szerint a prófétai írások által kijelentetett, és tudomására adatott minden népnek, hogy azok általa hívőkké és engedelmesekké legyenek, -


Rómaiakhoz 16:27
annak az egyedül bölcs Istennek légyen a Jézus Krisztus által dicsőség örökkön-örökké! Ámen.


1 Korintusi 1:1
Pál, Jézus Krisztusnak Isten akarata által elhívott apostola és Szószthenész atyánkfia,


1 Korintusi 1:2
Isten Korinthusban élő eklézsiájának, a Jézus Krisztussal való életközösség által megszentelt atyafiaknak, elhívott szenteknek köszöntésünket küldjük mind azokkal együtt, akik Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak és az ő Uruknak nevét mindenütt segítségül hívják.


1 Korintusi 1:3
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Korintusi 1:4
AZ EVANGÉLIUM ÁLDOTT HATÁSA A KORINTHUSIAK ÉLETÉBEN Mindenkor hálát adok az én Istenemnek tiérettetek azért a kegyelemért, amelyet Isten Jézus Krisztus által adott tinéktek,


1 Korintusi 1:9
Hű az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával Jézus Krisztussal a mi Urunkkal való közösségre.


1 Korintusi 1:14
Hálát adok az Istennek azért, hogy közületek senkit sem kereszteltem meg, csak Kriszposzt és Gáioszt.


1 Korintusi 1:18
A KERESZTRŐL SZÓLÓ BESZÉD: BOLONDSÁG AZ ELVESZŐKNEK, DE ISTENNEK EREJE AZ ÜDVÖZÜLŐKNEK Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, minékünk azonban, akik idvezülünk, Istennek ereje.


1 Korintusi 1:19
Ugyanis megíratott (Ésaiás 29:14): Semmivé teszem majd (mondja Isten) a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem.


1 Korintusi 1:20
Hol van hát a bölcs? Hol van az írástudó? Hol van e világnak vitatkozója? Nem úgy van, hogy Isten e világnak bölcsességét bolondsággá tette?


1 Korintusi 1:21
Minthogy ugyanis Istennek bölcs rendelkezése szerint a világ nem tudta a maga bölcsessége által Istent megismerni, azért Isten úgy látta jónak, hogy a hívőket az igehirdetés bolondsága által mentse meg (az istentelen élet veszedelmétől).


1 Korintusi 1:24
maguknak az elhívottaknak azonban, legyenek akár zsidók akár görögök, úgy prédikáljuk Krisztust, mint Istennek erejét és Istennek bölcsességét.


1 Korintusi 1:25
A KORINTHUSIAK ELHÍVÁSA: A BÖLCSEK MEGSZÉGYENÍTÉSE Mert Istennek bolondsága bölcsebb, mint az emberek bölcsessége, és Istennek gyengesége erősebb, mint az emberek erőssége.


1 Korintusi 1:27
nem, hanem a világ szerint bolondokat választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ szerint gyengéket választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erőseket,


1 Korintusi 1:28
és a világ szerint alacsony származásúakat és a megvetetteket választotta ki magának Isten, a senkiket, hogy semmivé tegye a valakiket,


1 Korintusi 1:29
hogy Istennek színe előtt senki ne dicsekedjék.


1 Korintusi 1:30
Istennek köszönjétek, hogy Jézus Krisztuséi vagytok; Őt Isten tette a mi bölcsességünkké, igazságosságunkká (megigazítónkká), megszentelőnkké és szabadítónkká,


1 Korintusi 2:1
PÁL IGEHIRDETÉSE NEM EMBERI BÖLCSESSÉG; AZÉRT A KORINTHUSIAK HITE NEM EMBERI BÖLCSESSÉGEN, HANEM ISTEN EREJÉN NYUGSZIK Én is, atyámfiai, amikor tihozzátok mentem, nem azért mentem, hogy ragyogó ékesen szólással vagy emberi bölcsességgel hirdessem tinéktek az Isten által reám bízott tanúbizonyságtételt.


1 Korintusi 2:5
hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén nyugodjék, hanem Istennek erején.


1 Korintusi 2:6
PÁL ISTENNEK BÖLCSESSÉGÉT HIRDETI Valójában mi is hirdetünk bölcsességet, de csak a lelkileg tökéletesek közt; azonban nem ennek a világnak bölcsességét, nem is ennek az elmúló félben lévő világ hatalmasainak bölcsességét;


1 Korintusi 2:7
hanem Istennek titkon való, elrejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten örökidőknek előtt eleve elrendelt a mi dicsőségünkre;


1 Korintusi 2:9
de mi azt hirdetjük, ami meg van írva: Amit egyetlen szem sem látott, és egyetlen fül sem hallott, és amit ember még csak el sem gondolt; mind azt, amit Isten elkészített az Őt szeretőknek. (Ésaiás 64:3)


1 Korintusi 2:10
Minékünk ugyanis Isten a Lélek által kijelentette az Ő bölcsességét. Mert a Lélek mindent kinyomoz, még Istennek mélységes gondolatait is.


1 Korintusi 2:11
Mert ugyan melyik ember tudja azt, ami egy másik ember lelkében végbemegy? Csupáncsak annak az embernek őbenne lakozó lelke. Azonképpen Istennek gondolatait sem ösmeri senki, csupáncsak Istennek Lelke.


1 Korintusi 2:12
Mi pedig nem a világnak lelkét kaptuk, hanem az Istentől küldött Lelket, hogy általa megismerjük azt, amit Isten kegyelmesen ajándékozott nékünk.


1 Korintusi 2:14
Testi ember azonban nem fogadja el azt, ami az Istennek Lelkétől származik; mert az őnéki bolondság; megérteni sem tudja, mert azt lelkiképpen kell megítélni.


1 Korintusi 2:15
A lelki (Istennek Lelke által vezérelt) ember ellenben mindent helyesen ítél meg, de őt magát senki sem tudja megítélni.


1 Korintusi 3:1
A KORINTHUSIAK AZ ISTENI BÖLCSESSÉGET NEM BÍRJÁK EL, MERT PÁRTOSKODNAK Atyámfiai, (kezdetben) nem hirdethettem az igét tinéktek úgy, mint lelkieknek, hanem csak úgy, mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek.


1 Korintusi 3:6
Én plántáltam, Apollósz öntözött, de a növekedést Isten adta;


1 Korintusi 3:7
azért nem az a fontos, aki plántál, nem is az, aki öntöz, hanem csak a növekedést adó Isten.


1 Korintusi 3:8
A plántáló és az öntöző: egyik olyan munkás, mint a másik, és (Istentől) mindegyik megkapja majd a maga munkájának megfelelő jutalmat.


1 Korintusi 3:9
Mert mi Istennek szolgálatában munkatársak vagyunk; ti pedig Istennek szántóföldje, Istennek épülete vagytok.


1 Korintusi 3:10
AZ IGEHIRDETŐK AZ EKLÉZSIÁT ÉPÍTŐ MUNKÁJUKÉRT FELELŐSEK Az Isten énnékem adott kegyelme szerint mint valamely bölcs építőmester fundámentomot vetettem, de arra másvalaki épít. De mindeki jól vigyázzon, hogy mimódon épít arra.


1 Korintusi 3:11
Más (jobb) fundámentomot ugyanis senki sem vethet, mint amelyet Isten vetett: ez a fundámentom a Jézus Krisztus.


1 Korintusi 3:16
Nem tudjátok, hogy ti Istennek temploma vagytok, és Istennek Lelke lakozik tibennetek?


1 Korintusi 3:17
Ha pedig Istennek templomát megrontja valaki, azt megrontja majd az Isten; mert az Istennek temploma szent, és az ti vagytok.


1 Korintusi 3:19
Mert ennek a világnak bölcsessége bolondság az Isten ítélete szerint. Ugyanis meg van írva: Ő megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban; (Jób 5:13)


1 Korintusi 3:23
- ti pedig Krisztuséi, Krisztus pedig Istené.


1 Korintusi 4:1
PÁLRA ÚGY NÉZZENEK A KORINTHUSIAK, MINT KRISZTUS SZOLGÁJÁRA ÉS ISTEN TITKAINAK SÁFÁRJÁRA Úgy tekintsen minket mindenki, mint Krisztusnak szolgáit és Isten titkainak sáfárait.


1 Korintusi 4:5
Azért idő előtt semmiképpen se mondjatok ítéletet addig, amíg az Úr eljövend; ő majd láthatóvá teszi azt, amit a sötétség rejtve tart, és nyilvánvalóvá teszi a szíveknek rejtett szándékait; és akkor Istentől kapja meg mindenki az őt megillető dicséretet.


1 Korintusi 4:9
Nékem ugyan úgy tűnik fel, hogy Isten minket apostolokat mint valami halálra szántakat utolsókká tett, úgyhogy látványosságává lettünk a világnak, mind angyaloknak mind embereknek.


1 Korintusi 4:20
mert az Isten országa nem beszéddel épül, hanem lelki erővel.


1 Korintusi 5:10
de semmiképpen nem gondoltam ebben az Isten nélküli világban élő (azaz a pogány) paráznákra vagy kapzsikra és rablókra vagy bálványimádókra, mert akkor ki kellene vándorolnotok a világból.


1 Korintusi 5:13
A kívül élők felett pedig Isten mond majd ítéletet. Magatok közül irtsátok ki a gonoszt.


1 Korintusi 6:9
Avagy nem tudjátok, hogy a nem igazak nem fogják örökölni Istennek országát? Ne tévelyegjetek; sem a paráznák, sem a bálványimádók, sem a házasságtörők, sem a bujálkodók, sem a férfiakkal fajtalankodók,


1 Korintusi 6:10
sem a tolvajok, sem a kapzsik, sem a részegeskedők, sem a gyalázkodók, sem a rablók nem öröklik Istennek országát.


1 Korintusi 6:11
Pedig néhányan ilyenek voltatok; de (megkereszteléstek alkalmával) megmosattatok, megszenteltettetek, megigazíttattatok az Úr Jézus Krisztusnak neve által és a mi Istenünknek Lelke által.


1 Korintusi 6:13
„Az eledelek a gyomornak rendeltettek, és a gyomor az eledeleknek\ (mondjátok; de én azt mondom): Igaz, de az Isten azt is, emezeket is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.


1 Korintusi 6:14
Isten pedig nem csak az Urat támasztotta fel a halálból, hanem az Ő ereje által minket is fel fog támasztani.


1 Korintusi 6:19
Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a tibennetek lakozó Szentléleknek temploma, és hogy a Szentlelket Istentől kaptátok, és azért többé már nem vagytok a magatokéi?


1 Korintusi 6:20
Mert drága áron vétettetek meg; dicsőítsétek hát Istent a ti testetekben.


1 Korintusi 7:7
Szeretném, ha minden férfi úgy volna, mint én; de kinek-kinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, az egyiknek így, a másiknak úgy.


1 Korintusi 7:15
Ha pedig a hitetlen házastárs el akar válni, váljék el; ilyen esetben a keresztyén férj vagy a keresztyén feleség nincs megkötve; de az Isten arra hívott el titeket, hogy egymással békességben éljetek.


1 Korintusi 7:17
AZ ELHÍVOTT KERESZTYÉN MIKÉNT VISELKEDJÉK AZ ÚRTÓL MEGSZABOTT ÉLETKÖRÜLMÉNYEI KÖZT Egyébként amint az Úr kinek-kinek megszabta életkörülményeit, amilyen állapotban kit-kit elhívott az Isten, abban az állapotban éljen tovább is. Én minden eklézsiában ekképpen rendelkezem.


1 Korintusi 7:19
A körülmetéltség semmiképpen sem fontos, úgyszintén a körülmetéletlenség sem, csupáncsak az Isten parancsolatainak megtartása.


1 Korintusi 7:24
Atyámfiai, mindenki amely állapotban elhívatott, abban maradjon meg Istennek színe előtt.


1 Korintusi 7:40
Az én véleményem szerint azonban boldogabb, ha úgy marad; pedig hiszem azt, hogy bennem is az Isten Lelke van.


1 Korintusi 8:3
De ha valaki szereti az Istent, azt a valakit Isten Őmagához tartozónak elismeri.


1 Korintusi 8:4
Ami a bálványáldozati hús megevését illeti, tudjuk, hogy a világon semmiféle bálványisten nincs, és hogy semmiféle isten sincs, csak az egyetlenegy.


1 Korintusi 8:5
Mert ha vannak is, akár égen, akár földön istenek, amint azt a pogányok mondják, - minthogy nékik sok istenük és sok uruk van, -


1 Korintusi 8:6
minékünk csak egy Istenünk van: az Atya, és Őáltala van minden, mi pedig az Ő szolgálatára; és minékünk csak egy Urunk van: Jézus Krisztus, aki által van minden és mi Őáltala.


1 Korintusi 8:8
Hogy mit eszünk, amiatt nem kerülünk Isten ítélőszéke elé; sem akkor nem leszünk hibásabbak, ha nem eszünk, sem akkor nem leszünk különbek, ha eszünk.


1 Korintusi 9:9
A Mózes törvényében ugyanis meg van írva: Ne köss szájkosarat a nyomtató ökörnek szájára. (V. Mózes 25:4) Tán csak nem az ökrökre van gondja az Istennek?


1 Korintusi 9:19
Én jóllehet mindenkitől független vagyok, mégis szolgájává tettem magamat minden embernek azért, hogy közülük minél többet megnyerjek (az Isten országának);


1 Korintusi 9:21
a törvény nélkül élőknek pedig olyanná lettem, mint valami törvény nélkül élő, - jóllehet az Isten törvényét nem vetem el, hanem Krisztus törvénye szerint élek, - hogy megnyerjem a törvény nélkül élőket;


1 Korintusi 10:5
Isten mégis a legtöbbjüket nem kedvelte, azért a pusztaságban megölettek.


1 Korintusi 10:10
Ne is zúgolódjatok (Isten ellen), amiképpen azok közül némelyek zúgolódtak, és azért a pusztító (angyal) által megölettek.


1 Korintusi 10:13
Mindeddig emberi erőt meghaladó kísértés nem ért titeket; hű az Isten, Ő nem engedi, hogy erőtökön felül kísértessetek meg, hanem a kísértéssel együtt gondoskodik majd arról, hogy azt végülis el tudjátok hordozni.


1 Korintusi 10:19
Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy a bálványoknak áldozott hús igazi áldozat? Vagy hogy a bálvány igazi isten?


1 Korintusi 10:20
Nem! Hanem inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt az ördögnek áldozzák és nem Istennek. Én pedig nem akarom, hogy ti (a bálványáldozati lakomán való részvétellel) az ördögökkel jussatok közösségbe.


1 Korintusi 10:31
Helyes; tehát akár esztek, akár isztok, vagy akármit tesztek, mindent Istennek dicsőségére tegyetek.


1 Korintusi 10:32
Ne botránkoztassátok meg sem a zsidókat, sem a görögöket, sem az Istennek eklézsiáját,


1 Korintusi 11:2
AZ ASSZONY AZ ISTENTISZTELETEN FEDETT FŐVEL JELENJÉK MEG Dicsérlek titeket azért, hogy minden tekintetben emlékeztek reám, és úgy követitek tanácsaimat, amint azokat néktek adtam.


1 Korintusi 11:3
Azt akarom pedig, hogy ti tudjátok, hogy minden férfiúnak Krisztus a feje; az asszonynak pedig a férje a feje; Krisztusnak pedig az Isten a feje.


1 Korintusi 11:7
A férfiúnak nem kell befednie a fejét, mert ő Istennek képmása és az Ő dicsősége sugárzik róla; az asszonyról pedig a férfiúnak dicsősége sugárzik.


1 Korintusi 11:12
mert amiképpen az asszony a férfiúból van, úgy a férfiú az asszony által van; mind ez pedig Istentől van.


1 Korintusi 11:13
Ítéljétek meg hát timagatok: Illendő-e, hogy egy asszony fedetlen fővel imádkozzék Istenhez?


1 Korintusi 11:16
Ha pedig valaki ebben a dologban akadékoskodni szándékozik, tudja meg, hogy az ilyesmi (az asszonyok helytelen viselkedésének megengedése) nem szokásunk sem minékünk, sem az Isten eklézsiáinak.


1 Korintusi 11:22
Hát nincsen otthonotok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy ti megvetitek az Istennek eklézsiáját, és meg akarjátok szégyeníteni a szegényeket? Mit mondjak néktek? Dicsérjelek titeket? Ebben a dologban nem dicsérlek.


1 Korintusi 11:31
Mert ha helyesen ítélnők meg magunkat, nem sújtana minket (az említett módon) Istennek büntető ítélete;


1 Korintusi 12:3
Azért tudtul adom tinéktek, hogy senki, aki az Istennek Lelke (a Szentlélek) által szól, nem mondja azt, hogy Jézus átkozott, és senki nem mondja azt, hogy Jézus az Úr, hanem csak a Szentlélek által.


1 Korintusi 12:6
az isteni erő is különféleképpen munkálkodik, de az Isten, aki mindent mindenkiben munkál, ugyanaz.


1 Korintusi 12:8
Némelyik embernek ugyanis az Lélek által megadatik, hogy az isteni bölcsességet szólja; a másiknak meg, hogy ugyanazon Lélek szerint az isteni ismeretet hirdesse;


1 Korintusi 12:12
AMINT A KÜLÖNFÉLE TESTRÉSZEK RENDELTETÉSÉT ISTEN JELÖLTE KI, ÚGY ISTEN SZABTA MEG A KÜLÖNFÉLE KEGYELMI AJÁNDÉKOK SZEREPÉT IS Amiképpen a test egy, de sok tagja van, mind ez a sok tag mégis egy testet alkot, úgy a Krisztus is;


1 Korintusi 12:18
Valójában azonban a test minden egyes tagjának rendeltetését kijelölte az Isten, úgy amint akarta.


1 Korintusi 12:24
De az Isten úgy szerkesztette egybe a testet, hogy a kevésre becsült tagnak nagyobb tisztességet adott,


1 Korintusi 12:28
És Isten az eklézsiában némelyeket rendelt először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután rendelt csodatévő erőket, továbbá a gyógyítani tudás kegyelmi ajándékait, a szegényeket gyámolítókat, az eklézsiát kormányzókat, az ismeretlen nyelven szólás különféle fajtáit.


1 Korintusi 13:2
És ha tehetségem lenne a prófétálásra, és ha minden (isteni) titkot tudnék és teljes ismeretem lenne, és ha olyan erős hitem lenne, hogy hegyeket tudnék elmozdítani, de szeretet nem volna énbennem, semmi lennék.


1 Korintusi 13:12
Most csak tükör által, valami homályos képet látunk, egyszer azonban majd szemtől-szembe látunk; most csak töredékes az ismeretem, de egyszer majd úgy ismerek, amint én Isten által megismertettem.


1 Korintusi 14:1
AZ ISMERETLEN NYELVEKEN SZÓLÁSNÁL ÉRTÉKESEBB A PRÓFÉTÁLÁS Igyekezzetek a szeretet gyakorlására, de törekedjetek a Lélek többi ajándékaira is, leginkább pedig arra, hogy az isteni kijelentést prófétákként tudjátok hirdetni.


1 Korintusi 14:2
Mert aki ismeretlen nyelven beszél, nem embereknek beszél, hanem Istennek; ugyanis senki sem érti meg őt, hiszen a Lélek által titkos dolgokat mond el;


1 Korintusi 14:16
Egyébként ha (az istentiszteleten) lelki elragadtatásban mondasz hálát, a hozzánk áttérni készülő és éppen ott helyet foglaló atyafi hogyan mondjon áment a te hálaadásodra? Mert egyáltalán nem érti, amit mondasz.


1 Korintusi 14:18
Hálát adok Istennek azért, hogy mindnyájatoknál jobban tudok ismeretlen nyelveken szólni;


1 Korintusi 14:25
és azáltal nyilvánvalókká lennének szívének titkai, és leborulva imádkoznék Istenhez, és vallást tenne arról, hogy Isten valóban jelen van tibennetek.


1 Korintusi 14:26
AZ ISTENTISZTELET HELYES RENDJE Mind ebből mi következik, atyámfiai? Az, hogy amikor egybegyülekeztek, mindegyikőtöknek van (valami kegyelmi ajándéka): vagy zsoltáréneke, vagy tanítása, vagy isteni kijelentése, vagy ismeretlen nyelven szól, vagy azt megmagyarázza; de mindegyik épüléstekre szolgáljon.


1 Korintusi 14:28
de ha nem akad, aki megmagyarázza, akkor az ismeretlen nyelven szóló az eklézsiai egybegyülekezésen hallgasson; (ha mégis szól, csöndesen) szóljon önmagának és az Istennek.


1 Korintusi 14:33
mert Isten nem a rendetlenségnek Istene, hanem a békességé. Mint a szenteknek minden eklézsiájában,


1 Korintusi 14:36
VÉGSŐ SZÓ A KEGYELMI AJÁNDÉKOKRÓL 36 Tőletek származott az Istennek igéje? Vagy csupáncsak tihozzátok jutott el?


1 Korintusi 14:38
de ha nem ismeri el valaki, azt a valakit Isten sem ismeri el.


1 Korintusi 14:40
de (istentiszteleteiteken) mindent az illendőség szerint és jó rendben végezzetek el.


1 Korintusi 15:9
Mert én vagyok a legkisebb az apostolok közt, aki nem vagyok méltó arra, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem az Istennek eklézsiáját.


1 Korintusi 15:10
De Istennek kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az Ő hozzám lehajló kegyelme nem lett hiábavalóvá, sőt sokkal többet munkálkodtam, mint ők (a többi apostolok) valamennyien, de nem én, hanem Istennek velem lévő kegyelme.


1 Korintusi 15:15
sőt még az is reánk bizonyul, hogy tanúbizonyságtételünkkel Istenről hamis dolgokat állítunk, mert Istenről azt a tanúbizonyságot tettük, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támaszthatott fel, ha csakugyan nincs feltámadás a halálból.


1 Korintusi 15:24
azután következik a vég, amikor Krisztus átadja a királyságot annak, aki Isten és Atya, és amikor megsemmisít minden (ördögi) felsőbbséget, minden hatalmat és erőt.


1 Korintusi 15:27
Ugyanis Isten mindent az Ő lába alá vetett. (Zsoltár 8:7) Amikor azonban (e zsoltárversben) azt mondja, hogy Őnéki minden alárendeltetett, világos, hogy csak Az nem, aki Krisztusnak mindent alárendelt.


1 Korintusi 15:28
Amikor azonban mindent alárendel Krisztusnak, akkor Őmaga a Fiú is alárendeltetik Annak, aki Őnéki mindent alárendelt, hogy Isten legyen minden mindenekben.


1 Korintusi 15:34
Legyetek józanok és ne vétkezzetek; mert közületek némelyek nem ismerik (a feltámadásunkat ígérő) Istent; megszégyenítéstekre mondom ezt.


1 Korintusi 15:38
Isten azonban a saját akaratának megfelelően testet ád annak a magnak, éspedig minden magnak a sajátszerű testét.


1 Korintusi 15:39
Nem minden test ugyanaz a test, hanem (mivel Istennek végtelen sok lehetőség van hatalmában) más az emberek teste, más a négylábú állatok teste, más a madarak teste, más a halaké.


1 Korintusi 15:50
Atyámfiai, még azt is megmondom néktek, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, és hogy ami múlandó, nem örökli azt, ami el nem múló.


1 Korintusi 15:54
Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságot ölt magára, és ez a halandó test halhatatlanságot ölt magára, akkor teljesedik majd be az írás szava: Az (isteni) győzedelem elnyelte a halált.


1 Korintusi 15:57
De hála legyen az Istennek, aki a mi Urunk Jézus Krisztus által a győzedelmet adja minékünk.


2 Korintusi 1:1
Pál, Istennek akaratából Jézus Krisztusnak apostola és Timotheus atyánkfia, az Isten Korinthusban élő eklézsiájának mind azokkal a szentekkel együtt, akik az egész Ákháiában vannak:


2 Korintusi 1:2
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 1:3
PÁL HÁLÁT AD ISTENNEK VIGASZTALÁSÁÉRT ÉS A HALÁLOS VESZEDELEMBŐL VALÓ SZABADÍTÁSÁÉRT Áldott legyen a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, a könyörületességnek Atyja és minden vigasztalásnak Istene,


2 Korintusi 1:4
aki megvigasztal minket minden mi szorongattatásunkban azért, hogy aztán mi is meg tudjuk vigasztalni a sokféle szorongattatásban élőket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.


2 Korintusi 1:9
és mimagunk is úgy láttuk már hogy meg kell halnunk. Ez azért történt, hogy ne mimagunkban bizakodjunk, hanem a halottak feltámasztójában, Istenben,


2 Korintusi 1:12
PÁL VÉDEKEZIK AZ ELLEN A VÁD ELLEN, HOGY LEVELEI MEGBÍZHATATLANOK Mi tehát azzal dicsekedünk, hogy lelkiismeretünk tanúskodik arról, hogy mi isteni szentséggel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem isten kegyelmével forgolódtunk a világban, kiváltképpen pedig tiköztetek.


2 Korintusi 1:18
Isten a tanúm, hogy az ige, amelyet néktek hirdetünk, nem: egyszer „igenis\, máskor „nem\.


2 Korintusi 1:19
Mert Istennek fia Jézus Krisztus, akit mi - énmagam, Szilvánosz és Timotheus - köztetek hirdettünk, nem volt egyszer „igenis\, máskor „nem\, hanem Őbenne az „igenis\ valósult meg.


2 Korintusi 1:20
Mert Istennek amennyi ígérete csak van, az mind Krisztusban teljesedett be (lett „igenis\), azért mi is Őáltala mondunk „Áment\ Istennek dicsőségére.


2 Korintusi 1:21
Aki pedig minket tivéletek együtt szorosan Krisztushoz erősít és felken, - Isten az;


2 Korintusi 1:23
MIÉRT NEM MENT PÁL KORINTHUSBA; EMLÍTI A „KÖNNYEL ÍRT LEVÉL\ ÍRÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEIT Isten legyen a tanúm, hogy igazat mondok: Eddig csak azért nem mentem Korinthusba, hogy titeket kíméljelek.


2 Korintusi 2:12
PÁL UTAZÁSA TRÓÁSZON ÁT MÁKEDONIÁBA; HÁLÁT AD ISTENNEK AZÉRT, HOGY MÉLTÓVÁ TETTE ŐT AZ APOSTOLI SZOLGÁLATRA Amikor pedig elmentem Tróászba, hogy ott Krisztus evangéliomát hirdessem, jóllehet az Úr által előttem kitárt ajtóra találtam,


2 Korintusi 2:14
De hála légyen az Istennek, aki az Ő diadalmenetében minket mindenkor magával visz a Krisztus szolgálatában, és miáltalunk minden helyen kijelenti az ő ismeretének jó illatát!


2 Korintusi 2:15
Mert mi Krisztus által Istennek ajánlott kedves jó illat vagyunk, azok közt is, akik üdvözülnek, azok közt is, akik elkárhoznak;


2 Korintusi 2:17
Mi: mert mi nem vagyunk olyanok, mint sokan azok, akik Isten igéjével kufárkodnak, hanem mint őszinte emberek, sőt mint Isten küldöttei, Isten színe előtt Krisztus szolgáiként szólunk.


2 Korintusi 3:3
Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, éspedig nem tintával, hanem az élő Istennek Lelkével írott levele, amely nem kőtáblákra van írva, hanem emberi szívekre mint táblákra.


2 Korintusi 3:4
AZ ÚJTESTÁMENTOMI APOSTOLI SZOLGALAT MARADANDÓ DICSŐSÉGE Ilyen bizodalmunk pedig Istenben van Krisztus által.


2 Korintusi 3:5
Nem abban van a bizodalmunk, hogy mi magunktól alkalmasok vagyunk valamiről (munkánk eredményéről) ítéletet mondani; nem, a mi rátermettségünk Istentől van;


2 Korintusi 4:1
PÁL SZOLGALATÁBAN NEM CSÜGGED EL, ÉS AZ IGAZSÁGOT NYÍLTAN HIRDETI Azért - mivel Isten kegyelméből ez a mi szolgálatunk - nem csüggedünk el,


2 Korintusi 4:2
hanem távol tartjuk magunkat mind attól, amit az emberek szégyenérzetből eltitkolnak, és nem sántikálunk ravaszságban, és nem hamisítjuk meg Istennek igéjét, hanem nyíltan hirdetjük az igazságot, és úgy bízzuk magunkat Isten színe előtt minden emberi jó lelkiismeret ítéletére.


2 Korintusi 4:4
Nékik, a hitetleneknek elhomályosította elméjét ennek a világnak istene, hogy ne lássák meg a Krisztus dicsőséges evangéliomának tiszta fényét; Ő Istennek hű képemása.


2 Korintusi 4:6
Mert az az Isten, aki (a teremtéskor) így szólt: „Sötétségből világosság ragyogjon fel\ (I. Mózes 1:3; Ésaiás 9:1), - ömaga gyújtott a mi szívünkben világosságot, hogy Krisztus arcán felragyogjon minékünk Isten dicsőségének ismerete.


2 Korintusi 4:7
PÁLT SZENVEDÉSE ÉS ÜLDÖZTETÉSE KÖZÖSSÉGBE VONJA KRISZTUSSAL Ez a mi kincsünk pedig cserépedényekben van, hadd legyen nyilvánvaló, hogy Istennek rendkívüli ereje és nem a mi erőnk az, hogy:


2 Korintusi 4:9
üldöztetünk, de Isten nem hágy el minket, földre tiportatunk, de nem pusztulunk el;


2 Korintusi 4:14
mert tudjuk, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézussal együtt minket is fel fog támasztani, és veletek együtt Őmaga elé fog állítani,


2 Korintusi 4:15
Mind ez pedig tiérettetek történik, hogy amikor a kegyelem megsokasodik, akkor egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére.


2 Korintusi 5:1
PÁL VÁGYÓDIK A MENNYEI HAZÁBA ÉS ARRA, HOGY AZ ÚRHOZ HAZAKÖLTÖZZÉK Mert tudjuk, hogy amikor a mi földi házunk, ez a sátor szétbomlik, Isten fölépít minket: nem kézzel csinált, örökkévaló házat ád a mennyben.


2 Korintusi 5:5
Aki pedig lehetővé tette, hogy éppen ez megtörténjék mivelünk, az: az Isten; Ő az, aki foglalóul erre a Lelket adta minékünk.


2 Korintusi 5:11
AZ APOSTOL TÖREKVÉSE AZ, HOGY EMBEREKET NYERJEN MEG ÉS SZOLGÁLJA ŐKET Minthogy tehát tudjuk, hogy az Urat (mint a mi bíránkat) félnünk kell, azért arra törekedünk, hogy embereket nyerjünk meg; Isten előtt pedig nyilván van a mi életünk; remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyilván van.


2 Korintusi 5:13
Ha pedig „nem voltunk eszünkön\, Istennek szolgálatában történt az; de ha „eszünkön voltunk\, az a ti szolgálatotokban történt.


2 Korintusi 5:14
AZ APOSTOL AZ ISTENNEL VALÓ MEGBÉKÉLÉST SZOLGÁLJA Krisztusnak ránk áradó szeretete ösztökél minket, - mint- hogy ráeszméltünk arra: hogy ha egy meghalt mindenkiért, úgy hát azok (vele együtt) mind meghaltak;


2 Korintusi 5:18
Mind ez pedig Istennek műve; Ő Krisztus által megbékéltetett minket magával, és a megbékéltetést hirdető szolgálatot mireánk bízta;


2 Korintusi 5:19
Isten ugyanis Krisztus által megbékéltette magával a világot: nem rótta fel nékik vétkeiket, és mireánk bízta, hogy ezt a megbékéltetést hirdessük.


2 Korintusi 5:20
Krisztus nevében járunk tehát követségben, mintha Isten kérne titeket miáltalunk: Krisztusért kérünk titeket, béküljetek meg az Istennel.


2 Korintusi 5:21
Mert Isten Krisztust, akiben nem volt bűn, bűnné (bűneinkért való áldozattá) tette miérettünk, hogy mi Őáltala Istennek igazságosságává (megigazultakká) legyünk.


2 Korintusi 6:1
Istennek munkatársaiként hirdetvén tehát a megbékéltetést, intünk titeket, hogy Istennek kegyelmét ne hiába vegyétek;


2 Korintusi 6:2
mert Ő mondja: Kedvező időben meghallgattalak téged, és az üdvösség napján megsegítettelek téged (Ésaiás (49:8); ímé, most van az Istentől rendelt nagyon kedvező idő, ímé, most van az üdvösség napja!


2 Korintusi 6:3
ISTEN SZOLGÁINAK A MINDENNAPI ÉLET SZORONGATTATÁSAI ÉS KÖTELESSÉGEI KÖZT IS MEG KELL ŐRIZNI APOSTOLI JELLEMÜKET Senkit semmiben nem botránkoztatunk meg, hogy szolgálatunkat (a mi hibánk miatt) ócsárlás ne érje,


2 Korintusi 6:4
hanem minden tekintetben úgy ajánljuk magunkat, mint Istennek szolgáit, sokszor tanúsított állhatatosságban: szorongattatásban, szükségben, Ínségben,


2 Korintusi 6:7
az igazság hirdetésében, Istennek erejében; az igazságosságnak jobb felől és bal felől való fegyvereivel,


2 Korintusi 6:16
Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mi pedig az élő Istennek temploma vagyunk, amint Isten mondta: Köztük lakozom és köztük járok, Istenük leszek és ők az én népem lesznek. (III. Mózes 26:11-12)


2 Korintusi 7:1
Minthogy tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki szennytől, és a mi megszentelődésünket Isten félelmében vigyük véghez.


2 Korintusi 7:6
De Isten, aki megvigasztalja a megalázottakat, megvigasztalt minket Titus megérkezése által;


2 Korintusi 7:9
most mégis örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem azért, mert megtérésre szomorodtatok meg; mert úgy szomorodtatok meg, ahogy Isten akarja, hogy miattunk semmi tekintetben ne szenvedjetek kárt.


2 Korintusi 7:10
Mert az Isten akarata szerint való szomorúság üdvösségre vezető megtérést szerez, amelyet az ember soha nem bán meg. A világ szerint való szomorúság azonban halált okoz.


2 Korintusi 7:11
Mert íme, éppen ez, hogy ti Isten akarata szerint szomorodtatok meg, milyen nagy, nemes felbuzdulást ébresztett bennetek, sőt védekezést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyakozást, sőt buzgóságot, sőt a vétkesek megbüntetését.


2 Korintusi 7:12
Azért ha írtam is néktek, nem a sértő miatt, és nem a megsértett miatt írtam, hanem azért, hogy irántunk való felbuzdulástok nyilvánvalóvá legyen tinálatok Isten színe előtt.


2 Korintusi 8:1
PÁL RENDELKEZIK A SZERETETADOMÁNYOK EGYBEGYŰJTÉSÉRŐL Atyámfiai, tudtotokra adjuk néktek Istennek azt a kegyelmét, amelyben Mákedonia eklézsiái részesültek,


2 Korintusi 8:5
de nemcsak ezt tették, hanem még azt is, hogy Isten akaratából önmagukat adták elsősorban az Úrnak és azután minékünk;


2 Korintusi 8:12
Mert ha a jóakarat megvan, az Isten előtt aszerint kedves, amije az adakozónak van, nem aszerint, amije nincsen.


2 Korintusi 8:16
Hála legyen Istennek, aki Titus szívébe ugyanazt az értetek buzgó jóakaratot oltotta, mint az enyémbe;


2 Korintusi 9:6
ISTEN A SZÍVESEN ADAKOZÓT SZERETI Azt pedig gondoljátok meg, hogy aki szűk marokkal vet, szűken fog aratni, aki pedig teli marokkal vet, bőségesen fog aratni.


2 Korintusi 9:7
Mindenki, amint eltökélte szívében, úgy adjon, ne kedvetlenül vagy kényszerítésnek engedve; mert Isten a szívesen adakozót szereti.


2 Korintusi 9:8
Istennek van hatalma arra, hogy gazdagon reátok árassza minden kegyelmét úgy, hogy mindenkor minden tekintetben jól meg tudjatok élni és úgy, hogy bőségetekből jusson minden jó cselekedetre,


2 Korintusi 9:10
Isten pedig, aki vetőmagot ád a magvetőnek és eledelül kenyeret, megadja majd és megsokasítja vetésteket, és megnöveli majd jó cselekedeteiteknek termését.


2 Korintusi 9:11
Így minden tekintetben meggazdagodtok, hogy teljes jószívűséggel adakozhassatok; és ez miáltalunk Isten iránt való hálaadásra serkent (minden megsegítettet).


2 Korintusi 9:12
Mert a szeretetnek ez a szolgálata nemcsak hogy segít a szűkölködő jeruzsálemi szenteken, hanem gazdag áldás is követi azáltal, hogy sokan hálát adnak érte Istennek.


2 Korintusi 9:13
Ezért a ti kipróbált hűségű szeretetmunkátokért dicsőítik Istent, mert látják, hogy ti vallást tesztek Krisztus evangéliomáról és annak engedelmeskedtek, és hogy jószívűségetekkel testvéri közösséget vállaltok velük és mindenkivel.


2 Korintusi 9:14
És mivel Istennek kegyelme bőségesen árad tireátok, ők imádkoznak tiérettetek és vágyódnak utánatok.


2 Korintusi 9:15
Hála legyen az Istennek az Ő szavakkal el nem mondható nagy ajándékáért!


2 Korintusi 10:4
Ugyanis a mi harci fegyvereink nem testiek, hanem olyanok, amelyek elég erősek arra, hogy Isten szolgálatában erősségeket rontsanak le.


2 Korintusi 10:5
Ezekkel a fegyverekkel hamis okoskodásokat rontunk le és minden elbizakodottságot, amely Isten megismerésének ellene szegül, és foglyul ejtünk minden gonosz tervet, hogy Krisztusnak engedelmeskedjék,


2 Korintusi 10:13
Mi azonban nem fogunk mértéken felül dicsekedni, hanem csak olyan mértékben, amint Isten kimérte nékünk a mi munkamezőnket, hogy azon tihozzátok is eljussunk.


2 Korintusi 11:2
Mert isteni buzgósággal buzgólkodtam érettetek, ugyanis eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, az egyetlenegynek, hogy mint egy szűziesen tiszta hajadont állítsalak titeket Krisztus elé.


2 Korintusi 11:7
PÁL VÉDI APOSTOLI MÉLTÓSÁGÁT; HANGSÚLYOZZA, HOGY ÖNZETLENÜL HIRDETTE AZ EVANGÉLIUMOT; KIKEL A SÁTÁN SZOLGÁI ELLEN Avagy bűnt követtem el azzal, hogy megaláztam magamat azért, hogy ti (pogány bűnökből tiszta keresztyén életbe) felemeltessetek azáltal, hogy Istennek evangéliumát ingyen hirdettem tinéktek?


2 Korintusi 11:11
És miért nem? Mert nem szeretlek titeket? Az Isten jól tudja.


2 Korintusi 11:31
Az Úr Jézusnak Istene és Atyja, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom.


2 Korintusi 12:2
Ismerek egy embert, Krisztus tanítványát, aki tizennégy évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig: - testben-é, nem tudom, testen kívül-é, nem tudom, csak az Isten tudja.


2 Korintusi 12:3
És tudom, hogy az az ember, - testben-é vagy testen kívül, nem tudom, Isten tudja, -


2 Korintusi 12:19
Ti már régóta azt gondoljátok, hogy mi igazolni kívánjuk magunkat előttetek. Nem, mi Isten jelenlétében és mint Krisztus tanítványai szólunk, és szeretteim, mindent a ti épüléstekre.


2 Korintusi 12:21
Félek, hogy amikor ismét hozzátok érkezem, az én Istenem tiköztetek megaláz engem, és sok olyant megsiratok, aki azelőtt vétkezett, és nem tért meg a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongó életből.


2 Korintusi 13:4
Mert megfeszíttetett ugyan erőtelensége miatt, de él Istennek ereje által. És most ugyan mi is erőtelenek vagyunk, mert egyek vagyunk Ővele, de ővele együtt élni fogunk Istennek ereje által, és azt majd megtapasztaljátok.


2 Korintusi 13:7
Mi pedig imádkozunk az Istenhez, hogy ti semmiféle rosszat ne cselekedjetek; nem azért, hogy mi igaznak bizonyultaknak tűnjünk fel, hanem azért, hogy ti a jót cselekedjétek, mi pedig mintegy nem igaznak bizonyultak legyünk.


2 Korintusi 13:8
Mert semmit nem tehetünk az isteni igazság ellen, hanem csak az igazságért.


2 Korintusi 13:11
Végezetül atyámfiai, örvendezzetek, állítsátok helyre magatok közt a rendet, fogadjátok meg intelmeimet, éljetek egyetértésben, őrizzétek meg a békességet, s a szeretetnek és békességnek Istene veletek lesz.


2 Korintusi 13:13
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájan tivéletek!


Galatákhoz 1:1
Pál apostol - éspedig nem emberektől, nem is valamely ember által küldött apostol, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halálból,


Galatákhoz 1:3
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól,


Galatákhoz 1:4
aki a mi bűneinkért halálra adta önmagát, hogy Istennek a mi Atyánknak akarata szerint kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból.


Galatákhoz 1:5
Istené a dicsőség örökkön-örökké! Ámen.


Galatákhoz 1:10
AZ APOSTOL A KRISZTUS ÁLTAL KIJELENTETT EVANGÉLIOMOT HIRDETI Vajon most embereknek tetszését igyekszem-é megnyerni, vagy Istennek tetszését? Vagy azon fáradozom, hogy embereknek tetszését érjem el? Ha én még mindig embereknek akarnék tetszeni, akkor nem volnék Krisztus szolgája.


Galatákhoz 1:13
PÁL BUZGÓ ZSIDÓ VOLT UGYAN, DE ISTEN ELHÍVTA ŐT A POGÁNYOK APOSTOLÁUL Bizonyosan hallottatok arról, hogy miként viselkedtem én egykor, amikor még zsidó voltam, hogy kegyetlenül üldöztem az Istennek eklézsiáját, és el akartam azt pusztítani.


Galatákhoz 1:15
Amikor azonban úgy tetszett Istennek, - aki engem anyámnak méhétől fogva elválasztott, és az Ő kegyelme által elhívott, -


Galatákhoz 1:20
Amit most írok tinéktek, - ímé, Isten színe előtt írom, nem hazudom.


Galatákhoz 1:24
és dicsőítették énérettem az Istent.


Galatákhoz 2:2
fölmentem, mert isteni kijelentés indított arra; és azt az evangéliomot, amelyet a pogányok közt hirdetek, elébük tártam, a nagy megbecsülésben részesülő apostolok elé pedig még külön is, hogy valami módon hiába ne fussak vagy futottam légyen.


Galatákhoz 2:6
A nagy megbecsülésben részesülő apostolok azonban, - bármiféle emberek voltak is ők egykor, én azzal nem törődöm; Isten nem személyválogató, - éntőlem azok a nagy megbecsülésben részesülők semmi mást nem kívántak.


Galatákhoz 2:19
Én Pál azonban a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Én Krisztussal együtt megfeszíttettem.


Galatákhoz 2:20
Élek, de nem én, hanem Krisztus él énbennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában bízó hitben élem; Ő szeretett engem, és Őmagát adta énérettem.


Galatákhoz 2:21
Én nem vetem el Isten kegyelmét (mint ellenfeleim, akik a törvény cselekvése által remélik a megigazulást); mert ha a törvény által elérhető a megigazulás, úgy Krisztus hiába halt meg.


Galatákhoz 3:5
Mert hát Isten, aki a Szentlelket adja tinéktek és azt cselekszi, hogy isteni erők munkálkodnak bennetek, azért (részesít titeket e javakban), mert a törvény parancsolatait cselekszitek, vagy azért, mert a hitről szóló evangéliomhirdetésre hallgattok?


Galatákhoz 3:6
Lám, Ábrahám is hitt Istenben, és az őnéki megigazulásául számíttatott be. (I. Mózes 15:6)


Galatákhoz 3:8
Minthogy pedig az írás előre látta, hogy Isten a pogányokat hit által igazítja meg, már előre hírül adta Ábrahámnak ezt az örvendetes üzenetet: Tebenned áldatnak majd meg mind a pogányok. (I. Mózes 12:3)


Galatákhoz 3:11
Hogy pedig a törvény által Istennek ítélőszéke előtt senki sem igazul meg, az nyilvánvaló, mert a hit által megigazult ember fog élni (azaz üdvözülni). (Habakuk 2:4; Róm 1:16-17)


Galatákhoz 3:17
Azért azt gondolom: az Isten által érvényessé tett testámentomot (rendelkezést) a négyszázharminc esztendővel későbben keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis az ígéret érvényességét nem törli el.


Galatákhoz 3:18
Mert ha a törvény által jutnánk a megígért örökséghez (üdvösséghez), akkor már nem az ígéret által jutnánk ahhoz. Ábrahámot pedig Isten az Ő ígérete által részesítette kegyelemben.


Galatákhoz 3:20
Közbenjáróra azonban nincsen szükség akkor, ha egyvalaki maga intézi a teendőket, -az Isten pedig Egyetlenegy.


Galatákhoz 3:21
Ellenkezik tehát a törvény Istennek ígéreteivel? Semmiképpen sem! Mert ha olyan törvény adatott volna, amelynek életadó ereje van, akkor valóban a törvény által volna a megigazulás;


Galatákhoz 3:26
Mert a Jézus Krisztusban bízó hit által mindnyájan Isten fiai vagytok;


Galatákhoz 3:29
Ha pedig ti Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahámnak utóda vagytok és így örökösei annak, amit Isten megígért.


Galatákhoz 4:4
amikor azonban eljött az időnek teljessége, Isten elküldte az Ő Fiát, aki asszonytól született, törvény alá vettetett,


Galatákhoz 4:5
hogy megváltsa a törvény alatt élőket, hogy Isten minket fiaivá fogadjon.


Galatákhoz 4:6
Minthogy tehát fiak vagytok, Isten a mi szívünkbe elküldte az Ő Fiának Lelkét, és az ezt kiáltja: Abba, Atyám!


Galatákhoz 4:7
Azért hát többé már nem vagy szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Isten által örökös is vagy.


Galatákhoz 4:8
A GALATÁK NE FOGADJÁK EL AZ ÓTESTÁMENTOMI TÖRVÉNY IGÁJÁT, ÉS MARADJANAK HŰEK PÁLHOZ Akkor azonban, amikor még nem ismertétek Istent, azoknak az isteneknek szolgáltatok, amelyek valósággal nem istenek;


Galatákhoz 4:9
most ellenben, mivelhogy megismertétek Istent, sőt inkább, (helyesebben mondva) mivelhogy Isten megismert titeket, hogyan fordulhatnátok vissza ismét a gyenge és szegényes természeti erőkhöz? Miért akartok azoknak ismét szolgáivá lenni?


Galatákhoz 4:14
és hogy ti testi gyengélkedésem láttára nem estetek abba a kísértésbe, hogy engemet megvessetek és megutáljatok, hanem úgy fogadtatok engemet, mint Istennek angyalát, mint Jézus Krisztust.


Galatákhoz 4:23
A szolgálólánytól született csak test szerint volt fia, a szabad asszonytól született ellenben az isteni ígéret által.


Galatákhoz 4:28
Ti pedig atyámfiai, miként Izsák, fiak vagytok az isteni ígéret által.


Galatákhoz 5:8
Az igazságtól elcsábító hitetés nem a titeket üdvösségre elhívó Istentől származik.


Galatákhoz 5:10
Egy lévén veletek az Úrban, bízom bennetek, hogy ezután nem fogtok másképpen gondolkodni, mint én; aki azonban hamis tanítással zavarba ejt titeket, annak bárki légyen is az, el kell szenvednie Istentől a kárhoztató ítéletet.


Galatákhoz 5:21
irigység, iszákosság, dőzsölő lakmározás és ezekhez hasonlók. Az ilyesmikről már előre megmondom néktek, amint régebben is megmondtam, hogy akik efféléket mívelnek, Istennek országát nem fogják örökölni.


Galatákhoz 6:6
Aki az Isten igéjére taníttatik, az minden javában részesítse a tanítóját.


Galatákhoz 6:7
AMIT VET AZ EMBER, AZT ARATJA MAJD Ne tévelyegjetek: Isten nem tűri, hogy őt valaki gúnnyal illesse. Mert amit vet az ember, azt aratja majd (az ítélet napján);


Galatákhoz 6:16
Mind azokon, akik e szabály szerint élnek, nyugodjék meg az isteni békesség és könyörületesség, és az Istennek igazi izráelén is!


Efézusiakhoz 1:1
Pál, Istennek akarata által Jézus Krisztusnak apostola (írja ezt) az Efezusban élő és Jézus Krisztusban hívő szenteknek.


Efézusiakhoz 1:2
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Efézusiakhoz 1:3
ISTENNEK ELSŐ NAGY ÁLDÁSA: KIVÁLASZTOTT MINKET MAGÁNAK Áldott legyen a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, aki Krisztus által megáldott minket mindenféle mennyei lelki áldással.


Efézusiakhoz 1:7
ISTENNEK MÁSODIK NAGY ÁLDÁSA: VÁLTSÁGUNK KRISZTUS ÁLTAL Krisztusban van a mi váltságunk az ő vére (életének feláldozása) által: bűneinknek bocsánata. Ilyen nagy az Isten kegyelmének gazdagsága.


Efézusiakhoz 1:8
Ezt a kegyelmet Isten nagy bőséggel árasztotta miránk, s mindenféle bölcsességben és értelmes gondolkodásban részesített minket,


Efézusiakhoz 1:11
ISTENNEK HARMADIK NAGY ÁLDÁSA: AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVKÖZÖSSÉG, AZ EKLÉZSIA Valóban a Krisztusban! Őbenne mi is örökösökké lettünk és eleve elrendeltettünk annak elhatározása szerint, aki az ő akaratának megfelelő terv szerint mindent teljes erővel véghezvisz,


Efézusiakhoz 1:14
a Szentlélek záloga annak, hogy megkapjuk a mi örökségünket, és annak, hogy Isten megváltja, tulajdonává teszi az ő népét, hogy az magasztalja Istennek dicsőségét.


Efézusiakhoz 1:17
hogy bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét adja néktek a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőséges Atya, hogy öt teljesebben megismerjétek,


Efézusiakhoz 1:19
és milyen mérhetetlenül nagy az Ő hatalma mibennünk, akik bízunk Őbenne. Mert Istennek ugyanaz a hatalmas ereje munkálkodik mibennünk,


Efézusiakhoz 1:20
amely hathatósan megmutatkozott Krisztusban akkor, amikor Isten feltámasztotta Őt a halálból, és a mennyben a maga jobbjára ültette


Efézusiakhoz 2:1
HOGYAN ÉLNEK AZ EKLÉZSIÁN KÍVÜL ÉLŐK, ÉS HOGYAN ÉLNEK A KERESZTYÉNEK Titeket (pogányokból lett keresztyéneket) is (a lelki halálból Krisztus által) megelevenített Isten, minthogy halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt;


Efézusiakhoz 2:2
azokban éltetek valamikor ennek a bűnei miatt megromlott világnak életmódja szerint, a levegőégben uralkodó hatalmasságnak uralma alatt, vagyis azon korszellem uralma alatt, amely most munkálkodik azokban, akik nem engedelmeskednek az Istennek;


Efézusiakhoz 2:3
azok közt (az engedetlenek közt) éltünk valamikor mindnyájan mi is (zsidókból lett keresztyének, és így én Pál is) testünk kívánságaiban; és azt cselekedtük, amit testünk és gonosz gondolataink kívántak, és (Ádámtól örökölt) természetünknél fogva Istennek haragja áradt reánk úgy, mint a többi emberekre is;


Efézusiakhoz 2:4
Isten azonban, minthogy Ő könyörületességben gazdag, és nagy szeretettel szeretett minket,


Efézusiakhoz 2:8
Mert kegyelemből hit által részesültetek az üdvösségben: és ez nem a ti érdemetek, hanem Istennek ajándéka;


Efézusiakhoz 2:10
Mert mi az Ő alkotása vagyunk, arra teremtve, hogy Jézus Krisztussal való közösségben jó cselekedeteket cselekedjünk, amelyeket azért készített el előre az Isten, hogy mi azok cselekvésére szenteljük magunkat.


Efézusiakhoz 2:12
ti pogányok abban a régi időben Krisztus nélkül éltetek, izráél vallási közösségéből ki voltatok rekesztve, a szövetségben és annak ígéreteiben nem volt részetek; és ebben a világban reménység nélkül és Isten nélkül éltetek.


Efézusiakhoz 2:16
és hogy teljesen megbékéltesse mind a kettőt az Istennel egy testben (az eklézsiában) a kereszt által, amelyen megölte az ellenségeskedést.


Efézusiakhoz 2:19
Azért hát ti pogányok többé már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai vagytok a szenteknek és Istennek házanépe,


Efézusiakhoz 2:22
az Ővele való életközösségben ti is együtt épültök Istennek hajlékává, amelyben Isten Szentlelke által jelen van.


Efézusiakhoz 3:2
ha ugyan hallottatok arról, hogy Istennek kegyelme milyen szolgálatot bízott énreám a ti javatokra;


Efézusiakhoz 3:6
ez a titok az, hogy a pogányok Jézus Krisztussal való közösségben az evangélium által örököstársak és ugyanazon testnek (az eklézsiának) tagjai, és részesülnek az isteni ígéretben.


Efézusiakhoz 3:7
Ennek az evangéliumnak lettem én szolgájává az Istennek kegyelmes ajándékából, amely nékem az Ő hathatósan munkálkodó ereje szerint adatott.


Efézusiakhoz 3:9
és világossá tegyem, hogy mi a rendeltetése annak a titoknak, amely örök idők óta elrejtetett az Istenben, a mindenség teremtőjében,


Efézusiakhoz 3:10
hogy most Istennek igen sokféle bölcsessége az eklézsia által ismertté legyen a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt,


Efézusiakhoz 3:11
aszerint az örökkévaló cél szerint, amelyet Isten valóra váltott Jézus Krisztusban a mi Urunkban;


Efézusiakhoz 3:12
az őbenne bízó hit által félelem nélkül és bizodalommal járulunk az Istenhez.


Efézusiakhoz 3:18
és hogy az összes szentekkel együtt meg tudjátok érteni, hogy mekkora az Isten titkának (üdvtervének) szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége,


Efézusiakhoz 3:19
és hogy megismerjétek Krisztusnak (irántunk tanúsított) minden ismeretet felülmúló szeretetét, hogy beteljesedjetek Istennek egész teljességével.


Efézusiakhoz 3:20
Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó isteni erővel mérhetetlenül többet meg tud tenni, mint amit kérünk vagy el tudunk gondolni,


Efézusiakhoz 4:6
mindenkinek egy Istene és Atyja, aki felette van mindnyájunknak és munkálkodik mindnyájunk által és mindnyájunkban.


Efézusiakhoz 4:13
amíg valamennyien eljutunk a hitünkben és az Isten Fiának megismerésében való egységre, érett férfiúságra, arra a nagykorúságra, amelyben elérjük Krisztus teljességét,


Efézusiakhoz 4:18
Értelmük meghomályosodott, az isteni élettől elidegenültek a bennük lévő tudatlanság miatt és szívüknek megkeményedése miatt.


Efézusiakhoz 4:24
és az, hogy: fel kellett öltöznötök azt az újembert, aki Isten képére teremtetett, és az isteni igazságosságnak (kegyességnek) megfelelően megigazultan és szentül él.


Efézusiakhoz 4:30
És ne szomorítsátok meg Istennek Szentlelkét, aki által elpecsételtettetek a megváltás napjára.


Efézusiakhoz 4:31
Minden keserűség, dühösség, harag, perpatvar és istenkáromlás távol legyen tőletek minden gonoszsággal együtt.


Efézusiakhoz 4:32
Egymáshoz jóságosak, könyörületesek legyetek, és bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Isten is megbocsátott néktek Krisztus által.


Efézusiakhoz 5:1
Azért hát mint Istennek szeretett gyermekei, törekedjetek Őhozzá hasonlók lenni,


Efézusiakhoz 5:2
és éljetek szeretetben úgy, amiképpen Krisztus is szeretett titeket, és önmagát érettetek halálra adta és feláldozta; és ennek az áldozatnak jóillata kedves az Istennek.


Efézusiakhoz 5:5
Mert jól tudjátok azt, és legyetek meggyőződve arról, hogy egyetlen paráznának vagy tisztátalannak, vagy kapzsinak, - mivel az olyan ember bálványimádó, - nincsen öröksége Krisztusnak és Istennek országában.


Efézusiakhoz 5:6
Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédekkel, mert az ilyenek miatt Istennek haragja nehezedik azokra, akik nem engedelmeskednek az Istennek.


Efézusiakhoz 5:20
és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak nevében mindenkor mindenért adjatok hálát a mi Istenünknek és Atyánknak.


Efézusiakhoz 5:26
hogy azt szentté tegye, megtisztítván a keresztség vize által és Isten igéje által.


Efézusiakhoz 6:2
Tiszteld atyádat és anyádat, ez az első parancsolat, hogy - amint az isteni ígéret mondja, -


Efézusiakhoz 6:6
vagyis ne színre szemre, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztusnak szolgái, akik szívesen cselekszik Istennek akaratát,


Efézusiakhoz 6:11
Öltözzétek fel az Istennek teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördögnek csalárdságával szemben;


Efézusiakhoz 6:13
Azért vegyétek föl az Istennek teljes fegyverzetét, hogy tudjatok ellenállni ama gonosz napon, és minden ellenség legyőzése után tudjatok győzők maradni.


Efézusiakhoz 6:17
az üdvösségnek sisakját is vegyétek föl, és a Léleknek kardját, azaz Istennek igéjét.


Efézusiakhoz 6:23
Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel együtt Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Efézusiakhoz 6:24
Az isteni kegyelem légyen mind azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat Jézus Krisztust.


Filippiekhez 1:2
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 1:3
PÁL HÁLÁT AD A FILIPPIEKÉRT, SZÍVÉBE ZÁRTA ŐKET, ÉS IMÁDKOZIK ÉRTÜK Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem tirólatok.


Filippiekhez 1:6
Meg vagyok győződve arról, hogy Isten, aki egy ilyen jó munkát tibennetek elkezdett, Jézus Krisztus (eljövetelének) napjáig el is végezi majd.


Filippiekhez 1:8
Isten a tanúm, hogy milyen nagyon vágyódom valamennyiőtök után, éspedig Jézus Krisztus szeretetével.


Filippiekhez 1:11
teljes mértékben bírván a megigazultságnak gyümölcsét, amelyet Jézus Krisztus ád Istennek dicsőségére és magasztalására.


Filippiekhez 1:14
úgyhogy a Krisztusban hívő atyafiak közül többen bizodalmat merítettek az én fogságomból, és nagyobb bátorsággal félelem nélkül merészelik hirdetni az Istennek igéjét.


Filippiekhez 1:28
és semmiféle tekintetben nem rémültök meg ellenségeitektől; mert az ő ellenségeskedésük annak a jele, hogy ők elpusztulnak, és annak a jele, hogy ti üdvözültök; és ez Istentől van.


Filippiekhez 2:6
Ő jóllehet isteni formában (isteni minőségű életet) élt, nem tekintette tőle el nem ragadható birtokának azt, hogy ő Istennel egyenlő,


Filippiekhez 2:9
Azért Isten is felmagasztalta Őt, és azt a nevet ajándékozta néki, amely minden névnek felette vagyon,


Filippiekhez 2:11
és minden nyelv vallja: Jézus Krisztus Úr az Atya Istennek dicsőségére.


Filippiekhez 2:12
AZ EKLÉZSIA TAGJAI TÖREKEDJENEK ÜDVÖSSÉGÜK ELÉRÉSÉRE, ÉLJENEK FEDDHETETLENÜL, TISZTÁN, HOGY PÁL DICSEKEDHESSEK VELÜK MINT ISTENNEK FELAJÁNLOTT ÁLDOZATTAL Azért szeretteim, amint mindenkor engedelmeskedtetek nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, az én távollétemben: félelemmel és rettegéssel törekedjetek az üdvösségre;


Filippiekhez 2:13
mert hiszen Isten az, aki munkálja tibennetek azt, hogy akarjátok is a ti üdvösségteket, és törekedjetek is annak elérésére, hogy az Ő jótetszését megnyerjétek. (Lk 2:14; Mt 11:26)


Filippiekhez 2:15
hogy feddhetetlenek és tiszták legyetek, Istennek semmivel nem vádolható gyermekei e hamis és romlott nemzedék közepette, akik közt fényletek mint csillagok a világmindenségben,


Filippiekhez 2:17
És ha vérem kiontatik is italáldozatként, akkor amikor mint áldozó pap a ti hiteteket Istennek áldozatul felajánlom, - annak csak örülök és tivéletek mindnyájatokkal együtt örvendezek;


Filippiekhez 2:27
Mert csakugyan halálos betegségbe esett; Isten azonban könyörült rajta; de nemcsak őrajta, hanem énrajtam is, hogy szomorúságomat ne tetézze szomorúság.


Filippiekhez 3:3
Mert mi (keresztyének) vagyunk az (igazi) körülmetéltek, akik Lélek által szolgálunk Istennek, és Jézus Krisztussal dicsekedünk, és nem a testben (nem az ótestámentomi törvény megtartásában) bizakodunk, (mint a zsidók),


Filippiekhez 3:9
és olyannak találtassam, mint aki az Övé vagyok, mint akinek megigazulásom nem a törvény által van, hanem a Krisztusban bízó hit által igazultam meg, amely megigazulást Isten adja azért, mert van hitem,


Filippiekhez 3:14
igyekezem a cél felé, hogy megragadjam a győzelmi jutalmat, azaz Istennek (a mennyei dicsőségre szólító) hívását, amelyet onnan felülről, a Jézus Krisztus által intézett hozzám.


Filippiekhez 3:15
Mindnyájan tehát, akik lelkileg tökéletesek vagyunk, így gondolkodjunk; de ha valami tekintetben másképpen gondolkodtok, Isten azt is világossá teszi majd előttetek;


Filippiekhez 3:19
Az olyanoknak vége pusztulás, az istenük a hasuk, és azzal dicsekednek, ami csak szégyenük lehet, és eszük csak azon jár, ami földi.


Filippiekhez 4:6
Semmi miatt ne aggódjatok, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok Isten elé a ti kéréseiteket.


Filippiekhez 4:7
És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, a Jézus Krisztus által meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat.


Filippiekhez 4:9
Amiket éntőlem tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene tivéletek lesz.


Filippiekhez 4:18
Mindent megkaptam és bővelkedem; nagy bőségben élek, amióta Epáphroditosztól átvettem azt, ami tőletek érkezett; olyan a küldeményetek, mint valami kellemes jóillat, Istennek tetsző kedves áldozat.


Filippiekhez 4:19
Az én Istenem pedig az Ő gazdagsága szerint Jézus Krisztus által dicsőségesen, bőven megad majd tinéktek mindent, amire szükségetek van.


Filippiekhez 4:20
Istennek a mi Atyánknak legyen dicsőség örökkön-örökké! Ámen.


Kolosséiakhoz 1:1
Pál, Istennek akarata által Jézus Krisztusnak apostola, és Timotheus atyánkfia


Kolosséiakhoz 1:2
a Kolosszében élő szent és Krisztusban hívő atyafiaknak. Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól.


Kolosséiakhoz 1:3
PÁL HÁLÁT AD AZÉRT, HOGY A KOLOSSZÉI EKLÉZSIA GYARAPODIK A HITBEN Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának mindenkor hálát adunk, valamennyiszer érettetek imádkozunk,


Kolosséiakhoz 1:6
eljutott az evangéliom tihozzátok, amint az egész világon is elterjedt, s gyümölcsözik és növekedik, mint köztetek is azon naptól kezdve, amelyen meghallottátok és igazán megismertétek Istennek kegyelmét;


Kolosséiakhoz 1:9
PÁL IMÁDKOZIK, HOGY AZ OLVASÓK NÖVEKEDJENEK AZ ISTENNEK MEGISMERÉSÉBEN Azért mi is - attól a naptól fogva amelyen ezt meghallottuk -, nem szűnünk meg érettetek imádkozni és Istent kérni, hogy az Ő akaratának megismerése tekintetében teljesedjetek be minden a Szentlélek által adott bölcsességgel és értelemmel,


Kolosséiakhoz 1:10
hogy az Úrhoz méltóan éljetek, az Ő teljes tetszésére hogy minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremjetek, és hogy növekedjetek az Istennek megismerésében,


Kolosséiakhoz 1:15
Ő a láthatatlan Istennek képe, és előbb született, mint minden más teremtmény,


Kolosséiakhoz 1:19
mert úgy tetszett az Istennek, hogy (isteni természetének) egész teljessége Krisztusban vegyen lakozást,


Kolosséiakhoz 1:21
Titeket is, akik egykor gonosz cselekedeteitek miatt az Istentől elidegenedettek és ellenséges érzületűek voltatok,


Kolosséiakhoz 1:22
most pedig Krisztus az Ő földi, emberi testében elszenvedett halála által teljesen megbékéltetett titeket Istennel, hogy mint szenteket s hibátlanokat és feddhetetleneket állítson titeket Isten elé,


Kolosséiakhoz 1:24
PÁL MINT AZ EKLÉZSIA SZOLGÁJA HIRDETI ISTENNEK BESZÉDÉT A POGÁNYOK VILÁGÁBAN Most örülök a tiérettetek viselt szenvedéseimnek, és ami híja van még a Krisztus szorongattatásainak, azt elszenvedem az én testemen az ö testéért, amely az eklézsia;


Kolosséiakhoz 1:25
ennek lettem én szolgájává a ti javatokra az Istentől nékem adott megbízatás szerint, hogy mindenütt teljes mértékben hirdessem Istennek beszédét,


Kolosséiakhoz 1:27
azoknak akarta Isten tudtukra adni, hogy a pogányok világában milyen nagy e titok dicsőségének gazdagsága; ez a titok az, hogy Krisztus tibennetek lakozik, és remélhetitek, hogy az Isten dicsőségében részesültök.


Kolosséiakhoz 2:2
hogy megvigasztalódjék az ő szívük, hogy szeretetben egyesüljenek, és eljussanak a megértés teljességének egész gazdagságára, az Isten titkának, azaz Krisztusnak megismerésére,


Kolosséiakhoz 2:9
Mert valósággal Krisztusban lakozik az istenségnek egész teljessége,


Kolosséiakhoz 2:10
és ti az Ővele való életközösség által vagytok (az isteni természettel) teljesek, mert Ő a feje minden felsőbbségnek és hatalmasságnak.


Kolosséiakhoz 2:12
amikor Ővele együtt eltemettettetek a keresztségben, és Ővele együtt az Isten erejébe vetett hit által fel is támasztattatok; Isten aki Őt feltámasztotta a halálból,


Kolosséiakhoz 2:19
pedig Őáltala növekedik az egész test az Isten által rendelt növekedéssel, tápláltatván és összetartatván az ízületek és inak által.


Kolosséiakhoz 3:1
A KRISZTUSHOZ FŰZŐ KAPCSOLATUNK RÉVÉN AZ ODAFENNVALÓKKAL KELL TÖRŐDNÜNK Ha tehát feltámasztattatok a Krisztussal együtt, az odafennvalókat keressétek, ahol az Istennek jobbján ülő Krisztus van;


Kolosséiakhoz 3:3
Ugyanis meghaltatok, és a ti (új) életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben;


Kolosséiakhoz 3:6
ilyen bűnök miatt jön ránk az Istennek haragja;


Kolosséiakhoz 3:12
A KERESZTYÉN EMBERT KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS, AZAZ TÁRSADALMI TERMÉSZETŰ PARANCSOK (SZOCIÁLIS ETHIKA) Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltözzetek fel könyörületes szívet, jóságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést, -


Kolosséiakhoz 3:16
Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon; minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást, zsoltárokkal, himnuszokkal, szent énekekkel, hálás szívvel énekeljetek az Istennek,


Kolosséiakhoz 3:17
és mindent, amit csak tesztek szóval vagy cselekedettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és Őáltala adjatok hálát Istennek az Atyának.


Kolosséiakhoz 4:3
imádkozzatok egyúttal érettünk is, hogy Isten nyisson előttünk ajtót az igének, hogy hirdethessük Krisztusnak titkát - amely miatt most fogoly is vagyok -,


Kolosséiakhoz 4:11
valamint Jézus, akit Justusnak is neveznek; a zsidó származásúak közül csupán ezek az én munkatársaim az Isten országának hirdetésében; és nékem (fogságomban) vigasztalásomra szolgálnak.


Kolosséiakhoz 4:12
Köszönt titeket a közületek való Epáphrász, aki Jézus Krisztusnak szolgája, és imádságaiban mindenkor fohászkodik érettetek, hogy tökéletesen álljatok meg, és teljesedjetek be mind azzal, ami Istennek akarata.


1 Tesszalonika 1:1
Pál meg Szilvánosz és Timotheus a thesszálonikaiak eklézsiájának, amely közösségben él Istennel a mi Atyánkkal és Jézus Krisztussal a mi Urunkkal. Kegyelem néktek és békesség.


1 Tesszalonika 1:2
AZ APOSTOL HÁLÁT AD AZ EKLÉZSIA JELEN ÁLLAPOTÁÉRT Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor imádságainkban megemlékezünk rólatok,


1 Tesszalonika 1:3
és amikor a mi Istenünknek és Atyánknak színe előtt szüntelenül emlegetjük a ti hitből származó cselekedeteiteket, atyafiúi szeretetetek fáradozásait és a mi Urunkban Jézus Krisztusban bízó reménységetek állhatatosságát,


1 Tesszalonika 1:4
minthogy tudjuk, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti kiválasztottak vagytok;


1 Tesszalonika 1:5
mert mi nemcsak szóval hirdettük néktek az evangéliomot, hanem isteni erővel is, Szentlélek által is, valamint teljes meggyőződéssel, amint tudjátok, hogy miképpen forgolódtunk köztetek, tiérettetek.


1 Tesszalonika 1:8
Mert az Úr beszéde nemcsak hogy kizendült tőletek Mákedoniában és Ákháiában, hanem a ti Istenben bízó hitetek is minden helyen ismertté lett, úgyhogy szükségtelen minékünk arról bármit is szólnunk.


1 Tesszalonika 1:9
Az emberek ugyanis maguktól elmondják azt, hogy milyen fogadtatásra találtunk nálatok, és miképpen tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,


1 Tesszalonika 1:10
és hogy várjátok a mennyből az Ő Fiát, akit feltámasztott a halálból: Jézust, aki megszabadít minket az Istennek eljövendő haragjától.


1 Tesszalonika 2:2
hanem bár megelőzőleg Filippiben szenvedésben és bántalmazásban volt részünk, amint tudjátok, mégis bátorságot nyertünk a mi Istenünk által, hogy sok küzdelem közepette is hirdessük tinéktek az Isten evangéliomát.


1 Tesszalonika 2:4
hanem amint az Isten alkalmasnak talált minket arra, hogy mireánk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, nem azért hogy az embereknek törekedjünk tetszeni, hanem azért, hogy az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket.


1 Tesszalonika 2:5
Mert soha nem éltünk (nálatok) hízelkedő beszéddel - amint tudjátok -, és nem kerestünk ürügyet kapzsiságra - Isten a tanúnk -,


1 Tesszalonika 2:8
Úgy mi is szeretettel telvén el irántatok, örömünket találtuk abban, hogy ne csak az Istennek evangéliomát közöljük veletek, hanem a magunk lelkét is, mert annyira megszerettünk titeket.


1 Tesszalonika 2:9
Emlékeztek ugyanis atyámfiai a mi fáradozásunkra és megerőltető munkálkodásunkra; éjjel-nappal dolgoztunk - hogy közületek valakinek terhére ne legyünk -, és úgy hirdettük tinéktek az Istennek evangéliomát.


1 Tesszalonika 2:10
Ti vagytok a tanúink és az Isten, milyen istenfélelemmel, igazán és feddhetetlenül szenteltük oda magunkat néktek a hívőknek;


1 Tesszalonika 2:12
vigasztaltunk, bátorítottunk, és kérve-kértünk titeket, hogy éljetek Istenhez méltóan (az isteni életrendet követve); Isten megszűnés nélkül hív titeket az Ő országába ós dicsőségébe.


1 Tesszalonika 2:13
AZ APOSTOL HALÁT AD AZÉRT, HOGY A THESSZÁLONIKAI EKLÉZSIA PÉLDÁSAN VISELKEDETT AZÓTA IS, HOGY ELTÁVOZOTT TŐLÜK Mi is megszűnés nélkül hálát adunk Istennek azért, hogy amint meghallottátok tőlünk az Istennek igéjét, azt nem mint emberek beszédét fogadtátok el, hanem mint - ahogy valóban az is, - az Isten igéjét, és az most tibennetek akik hívők vagytok, hatásosnak bizonyul.


1 Tesszalonika 2:14
Mert ti atyámfiai az Isten Júdeában élő és Krisztushoz tartozó eklézsiáinak sorsát vállaltátok, mert ti is ugyanúgy szenvedtetek a saját néptársaitoktól, mint azok is a zsidóktól.


1 Tesszalonika 2:15
Azok megölték az Úr Jézust is meg a prófétákat is, és minket is üldöztek; de Istennek nem tetszenek, és ellenségei minden embernek;


1 Tesszalonika 2:16
és hogy bűneik mértékét mindenkor teljessé tegyék, akadályoznak minket abban, hogy hirdessük az Igét a pogányoknak, hogy azok idvezüljenek. De végül lesújtott reájuk az Isten haragja.


1 Tesszalonika 3:2
és elküldtük Timotheust a mi atyánkfiát és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Istennek munkatársát, hogy erősítsen titeket, és bátorítson hitetek dolgában (I. Kor 3:9),


1 Tesszalonika 3:9
Mert mimódon adhatunk eléggé hálát az Istennek tiérettetek mind azért az örömért, amellyel örvendezünk tinéktek a mi Istenünk színe előtt,


1 Tesszalonika 3:11
Maga pedig a mi Istenünk és Atyánk és a mi Urunk Jézus egyengesse a mi utunkat tihozzátok.


1 Tesszalonika 3:13
és erősítse meg a ti szíveteket, hogy feddhetetlenek legyetek a szentségben a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus eljön minden ő szentjével együtt.


1 Tesszalonika 4:1
A HIVŐK GYARAPODJANAK A SZENTSÉGBEN Egyébként atyámfiai, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tanultátok mitőlünk azt, hogy miképpen kell Istennek tetsző módon élnetek, - amiképpen éltek is, - kérünk titeket, hogy ezután még inkább akképpen éljetek.


1 Tesszalonika 4:3
Az Isten akarata ugyanis az, hogy szent életet éljetek, hogy tartsátok magatokat távol a paráznaságtól,


1 Tesszalonika 4:5
ne a bűnös vágy szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent;


1 Tesszalonika 4:7
Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem arra, hogy szentségben éljünk.


1 Tesszalonika 4:8
Azért hát aki ezeket az intelmeket megveti, nem egy embert vet meg, hanem az Istent, aki Szentlelkét is adja a ti szívetekbe.


1 Tesszalonika 4:9
PÁL INTI A HÍVŐKET A FOKOZOTT ATYAFIÚI SZERETETRE ÉS MINDEN DOLGUKNAK BECSÜLETTEL VÉGZÉSÉRE Arra pedig nincsen szükségetek, hogy az atyafiúi szeretetről írjak néktek; mert titeket maga az Isten tanított meg arra, hogy egymást szeressétek;


1 Tesszalonika 4:14
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, úgy hisszük azt is, hogy Isten azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővele együtt (a sírból) elő fogja hozni.


1 Tesszalonika 4:16
mert amint elhangzik az ébresztő kiáltás: az arkangyal szava és az Isten trombitája, maga az Úr alászáll az égből, és akkor az történik, hogy először feltámadnak azok a halottak, akik Krisztusban hívők voltak.


1 Tesszalonika 5:9
mert nem arra rendelt minket az Isten, hogy haragját éreztesse velünk, hanem arra, hogy az idvesség birtokába jussunk a mi Urunk Jézus Krisztus által;


1 Tesszalonika 5:12
INTELMEK AZ ISTENNEK TETSZŐ EGYHÁZI ÉLET FELÉPÍTÉSÉRE, AMELYBEN A LELKET NEM OLTJÁK MEG, MINDENT MEGVIZSGÁLNAK, ÉS A JÓT TARTJÁK MEG Kérünk titeket atyámfiai: becsüljétek meg azokat, akik köztetek fáradoznak, és az Úr szolgálatában elöljáróitok, és intenek titeket;


1 Tesszalonika 5:18
bármi történik veletek, adjatok hálát; mert Jézus Krisztus által ezt kívánja tőletek az Isten.


1 Tesszalonika 5:23
ÁLDÁS ÉS BEFEJEZŐ KÖSZÖNTÉS Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket teljesen, és mind a bennetek lakozó isteni Lélek (I. Kor 6:19) mind lelketek mind testetek tökéletes feddhetetlenségben őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak eljövetelére.


2 Tesszalonika 1:1
Pál, Szilvánosz meg Timotheus a thesszálonikaiak eklézsia] ának, amely közösségben él Istennel a mi Atyánkkal és az Úr Jézus Krisztussal:


2 Tesszalonika 1:2
Kegyelem néktek és békesség Istentől az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Tesszalonika 1:3
HÁLAADÁS AZÉRT, HOGY A HÍVEK HITE AZ ÜLDÖZTETÉSEK KÖZT IS NÖVEKEDIK; PÁL VIGASZTAL AZ ÚR ELJÖVETELÉRE VALÓ EMLÉKEZTETÉSSEL Atyámfiai, kötelességünknek tartjuk, hogy az Istennek mindenkor hálát adjunk érettetek, amint az illő, azért mert a ti hitetek nagyon növekedik, és közületek minden egyesnek gyarapodik a szeretete egymás iránt,


2 Tesszalonika 1:4
annyira hogy az Isten eklézsiáiban mimagunk dicsekedünk veletek, a ti állhatatosságotokkal és hűségetekkel mind azon üldöztetéseitekben és szorongattatásaitokban, amelyeket hordoztok.


2 Tesszalonika 1:5
Ez pedig annak jele, hogy Isten, aki igazságosan fog ítélni, titeket méltóknak tart majd az Isten országára, amelyért most szenvedtek is.


2 Tesszalonika 1:6
Mert nagyon is megfelel az Isten igazságosságának az, hogy szorongattatással fizessen a titeket szorongatóknak,


2 Tesszalonika 1:8
hogy megbüntesse azokat, akik Istent nem ismerik és azokat, akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus evangéliomának.


2 Tesszalonika 1:11
IMÁDSÁG A HIVŐK HITÉNEK NÖVEKEDÉSÉÉRT Azért imádkozunk is mindenkor tiérettetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltókká az elhívásra, és az Ő erejével tegyen tökéletessé minden jónak akarásában és a hitből származó cselekedetben,


2 Tesszalonika 1:12
hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve dicsőíttessék általatok és ti is Őáltala, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme szerint.


2 Tesszalonika 2:4
aki az ellenség, és aki fölébe emeli magát minden úgynevezett istennek, vagy annak ami vallásos tisztelet tárgya, és aki arra vetemedik, hogy beül az Isten templomába, és úgy tünteti fel magát, hogy ő isten.


2 Tesszalonika 2:11
És emiatt Isten tévelygést bocsát reájuk, amelynek olyan ereje lesz rajtuk, hogy a hazugságnak higgyenek,


2 Tesszalonika 2:13
AZ APOSTOL HALÁT AD: A THESSZÁLONIKAIAKNAK AZ ÜDVÖSSÉGRE VALÓ KIVÁLASZTÁSÁÉRT Mi pedig atyámfiai, kötelesek vagyunk mindenkor hálát adni az Istennek tiérettetek, akiket az Úr szeret, hogy Isten kezdettől fogva kiválasztott titeket azért, hogy a Lélektől való megszentelés által és az igazságba vetett hit által üdvözüljetek.


2 Tesszalonika 2:16
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelemből örök vigasztalást és jó reménységet adott minékünk,


2 Tesszalonika 3:5
Az Úr pedig töltse be szíveteket az Isten szeretetével és a Krisztus állhatatosságával.


1 Timóteushoz 1:1
Pál, Istennek a mi idvezítőnknek és Jézusnak a mi reménységünknek parancsolata szerint Jézus Krisztusnak apostola (írja ezt)


1 Timóteushoz 1:2
Timotheusnak a hit által igazi fiamnak. Kegyelem, könyörületesség, békesség Istentől a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól a mi Urunktól.


1 Timóteushoz 1:4
és ne foglalatoskodjanak mondákkal és végnélküli nemzetségtáblákkal sem, mert azok csak tépelődővé tesznek, és nem tudják megismertetni Istennek üdvtervét, amely hit által fejti ki hatását.


1 Timóteushoz 1:9
és ha tudja azt, hogy nem az igaz (nem a megigazult) embernek szól a törvény, hanem a törvény nélkül élőknek és engedetleneknek, istenteleneknek és bűnösöknek, gonoszoknak és elvetemülteknek, apagyilkosoknak és anyagyilkosoknak, gyilkosoknak.