A A A A A


Keresés

Máté 12:7
Ha pedig tudnátok, mit jelent ez: Könyörületességet kívánok és nem áldozatot, akkor nem kárhoztattátok volna azokat (a tanítványaimat), akik nem vétkeztek.


Máté 22:4
Ismét küldött más szolgákat, hogy mondják meg a meghívottaknak ezt az üzenetet: Ímé, ebédemet elkészítettem, ökreimet és hízott állataimat levágattam, és minden készen van; jöjjetek a menyegzőre.


Máté 23:5
Minden dolgukat csak azért cselekszik, hogy az emberek lássák őket; jól megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruháikon a bojtot,


Máté 23:13
Jaj tinéktek írástudók és farizeusok, ti képmutatók, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt; timagatok nem mentek oda be, de azokat sem engeditek bemenni, akik be akarnak menni.


Márk 15:43
arimatheai József, egy tekintélyes tanácstag, aki maga is várta az Isten országát, nekibátorodott, bement Pilátushoz, és elkérte tőle Jézus testét.


Lukács 12:18
És így szólt, ezt cselekszem: csűreimet lebontom és majd nagyobbakat építek, és azokba gyűjtöm be minden gabonámat és javaimat,


Lukács 13:35
Azért íme, elhagyottan, timagatokra marad a ti házatok (templomotok). (Jeremiás 22:5; Zsoltár 69:26) És mondom néktek, hogy nem láttok engem mindaddig, amíg eljön az az idő, amikor azt mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön.


Lukács 23:51
- ő nem volt részes tanácskozásukban és tettükben; - Árimatheából, a zsidók városából való volt, és maga'is várta az Isten országát.


János 3:28
Tanúim vagytok timagatok, hogy megmondtam: Nem én vagyok a Krisztus, hanem csak az Őelőtte elküldött követ vagyok.


János 4:42
mondogatták is az asszonynak: Most már nem a te beszéded által hiszünk, hanem azért, mert mimagunk hallottuk Őt, és mert mimagunk tudjuk, hogy ez a Jézus valóban a világ Idvezítője.


János 12:47
Ha pedig valaki hallja az én szavaimat, de nem tartja meg, én nem leszek annak bírájává; mert nem azért jöttem, hogy a világ felett kárhoztató ítéletet mondjak, hanem hogy üdvözítsem a világot.


János 12:48
Aki megvet engemet, és nem fogadja el az én szavaimat, megvan annak a maga bírája: a beszéd, amelyet szóltam, az lesz majd a bírája a végső napon.


János 14:15
JÉZUS MEGÍGÉRI A SZENTLÉLEK ELKÜLDÉSÉT Ha szerettek engem, meg fogjátok tartani az én parancsolataimat.


János 14:21
Aki megőrzi emlékezetében az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engemet; aki pedig szeret engemet, azt szereti az én Atyám; én is szeretni fogom azt, és kijelentem magamat annak.


János 15:10
Ha az én parancsolataimat megtartjátok, meg fogtok maradni az én szeretetemben, amint én megtartottam az én Ayámnak parancsolatait, és megmaradok az Ő szeretetében.


János 21:15
JÉZUS SZAVA PÉTERHEZ; JÖVENDÖLÉS PÉTER ÉS JÁNOS FELÖL Mikor aztán ettek, Jézus így szólt Simon Péternek: Simon, János fia, te jobban szeretsz-é engemet, mint ezek? Péter azt felelte néki: Igenis Uram, Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondta néki: Legeltesd az én bárányaimat.


János 21:16
Majd másodszor kérdezte: Simon, János fia, szeretsz-é engemet? Ő így felelt néki: Igenis Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondta néki: Őrizd az én juhaimat.


János 21:17
Harmadszor is kérdezte: Simon, János fia, szeretsz-é engemet? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-é engemet? És így felelt néki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged; akkor Jézus azt mondta néki: Legeltesd az én juhaimat.


Apostolok 2:14
PÉTER ELSŐ BESZÉDE Péter azonban előállt a tizeneggyel, és emelt hangon így beszélt nékik: Júdeai férfiak és ti valamennyien, akik most Jeruzsálemben tartózkodtok, vegyétek tudomásul és hallgassátok meg az én szavaimat.


Apostolok 4:19
Péter és János azonban azt felelték nékik: Vajon helyes-é az Isten színe előtt, hogy inkább tinéktek engedelmeskedjünk, mint Istennek, - ítéljétek meg timagatok.


Apostolok 20:30
sőt timagatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy maguk után vonják a tanítványokat.


Rómaiakhoz 8:23
de nemcsak a teremtett világ, hanem mi is, akik a Lélek zsengéjét már bírjuk, mimagunk is magunkban sóhajtozunk, és várjuk, hogy Isten gyermekeivé fogadjon minket, hogy testünket (a haláltól) megszabadítsa.


Rómaiakhoz 9:3
Mert énmagam szívesen lennék a Krisztustól elszakítva átkozott azért, hogy megmentsem az én atyámfiait, az én test szerint való rokonaimat;


Romeine 16:7
Köszöntsétek Ándronikoszt és Juniászt hazám fiait és egykori fogolytársaimat; az apostolok nagyon megbecsülik őket, ők nálam is előbb lettek Krisztusban hívőkké.


2 Korintusi 1:9
és mimagunk is úgy láttuk már hogy meg kell halnunk. Ez azért történt, hogy ne mimagunkban bizakodjunk, hanem a halottak feltámasztójában, Istenben,


2 Korintusi 3:1
PÁLNAK AJÁNLÓLEVELE: A KORINTHUSI EKLÉZSIA Kezdjük már ismét „mimagunkat ajánlgatni\? Vagy talán csak nincsen szükségünk minékünk - mint némelyeknek - másoktól tinéktek írt, vagy általatok írt ajánlólevelekre?


2 Korintusi 4:5
És mi nem mimagunkat hirdetjük, hanem Jézus Krisztust az Urat, mimagunkat pedig úgy (tekintjük), mint Jézusért a ti szolgáitokat.


1 Tesszalonika 3:1
Annakokáért, mivelhogy tovább már nem győztük türelemmel, elhatároztuk, hogy mimagunk Athénben maradunk,


1 Tesszalonika 5:2
mert timagatok nagyon jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy (olyan váratlanul) jön el, mint valami tolvaj az éjszakában.


2 Tesszalonika 1:4
annyira hogy az Isten eklézsiáiban mimagunk dicsekedünk veletek, a ti állhatatosságotokkal és hűségetekkel mind azon üldöztetéseitekben és szorongattatásaitokban, amelyeket hordoztok.


2 Tesszalonika 3:7
Mert timagatok tudjátok, hogy mimódon kell a mi példánkat követnetek, mert nern éltünk rendetlenül köztetek,


Zsidókhoz 4:1
AZ ISTENNEK NYUGODALMÁBA VALÓ BEMENETEL ÍGÉRETE A KERESZTYÉNEKNEK SZÓL Mivel tehát az Ő nyugodalmába való bemenetelünk Ígérete még ezután teljesedik be, féltő gonddal ügyeljünk arra, hogy közületek soha senki ne lássék abból a nyugodalomból kimaradottnak.


Zsidókhoz 13:3
Emlékezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, és a bántalmat szenvedőkről, hiszen timagatok is még testben éltek.


1 Péter 2:5
úgy timagatok is mint élő kövek lelki házzá épültök, és szent papsággá lesztek, hogy lelki áldozatokat áldozzatok, amelyek Jézus Krisztus által kedvesek Istennek.


Jelenések 2:20
De az a (komoly) panaszom ellened, hogy eltűröd azt a Jezábel asszonyt, aki magát (Istentől küldött) prófétának mondja, és az én szolgáimat arra tanítja és arra csábítja, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst egyenek (a pogány templomi bálványáldozati lakomákon vegyenek részt).


Hungarian Bible (BUZ) 1967
Public Domain