A A A A A


Keresés

Máté 5:9
Boldogok a békességre igyekezők (a békeszerzők, akik a békesség érdekében mindent megtesznek); mert őket Isten az Ő gyermekeinek fogja hívni.


Máté 10:12
Bemenvén pedig a házba, köszöntsétek azt a békesség kívánásával,


Máté 10:13
és ha az a ház méltó arra, szálljon reá a ti békességetek, ha pedig nem méltó, a ti békességetek tireátok térjen vissza.


Máté 10:34
A TANÍTVÁNY MÉG ÉLETÉT IS ODAADJA JÉZUSÉRT (Lk 12:51-53; 14:26-27) Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.


Márk 5:34
Ő pedig így szólt néki: Leányom, a te hited által gyógyultál meg. Eredj el békességgel, és bajodból meggyógyulván légy egészséges.


Márk 9:50
Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok néki ízt. Legyen bennetek só, és egymással békességben éljetek.


Lukács 1:79
hogy megjelenjék azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lábunkat a békesség útjára igazgassa.


Lukács 2:14
Teljes immár Istennek dicsősége a magasságban, és békességben élnek a földön azok az emberek, akik Istennek jóakaratában részesülnek. (Fil 2:13; Mt 11:26)


Lukács 2:29
Uram, mostan bocsátod el a te szolgádat, a te beszéded szerint békességben;


Lukács 7:50
Ő azonban így szólt az asszonynak: A hited mentett meg téged; eredj el békességgel.


Lukács 8:48
Jézus így szólt néki: Leányom, a hited által gyógyultál meg; eredj el békességgel.


Lukács 10:5
Amely házba pedig bementek, első szavatok ez legyen: Békesség e háznak.


Lukács 10:6
És ha van ott egy békeszerető ember, a ti békességetek megnyugszik azon; de ha nincs, visszaszáll tireátok.


Lukács 12:51
Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Mondom néktek: Nem, hanem inkább azért, hogy meghasonlást hozzak.


Lukács 19:38
és azt mondták: Áldott a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség és dicsőség a magasságban!


Lukács 19:42
és így szólt: Bárcsak felismerted volna legalább e mai nagy napon a békességre vezető utat; de most rejtve van szemed elől.


János 14:27
KRISZTUS BÉKESSÉGE Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek; nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne rendüljön meg a ti szívetek, és ne féljen.


János 16:33
Ezeket azért mondtam néktek, hogy békességetek legyen énbennem (a velem való életközösségben). E világon szorongatnak titeket, de bízzatok, én győzedelmeskedtem a világ felett.


János 20:19
A FELTÁMADT JÉZUS MEGJELENIK A TANÍTVÁNYOK KÖZT (Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Lk 24:36-49) Ugyanazon a napon, a hétnek első napján (vasárnap) este volt már, és ahol a tanítványok együtt voltak, - jóllehet az ajtókat a zsidóktól való félelmük miatt bezárták, - megjelent Jézus, megállt köztük és azt mondta: Békesség néktek!


János 20:21
Jézus ismét azt mondta nékik: Békesség néktek! Amint küldött engem az Atya, én is úgy küldelek titeket.


János 20:26
Nyolc nap múltával azután ismét ugyanabban a házban voltak Jézus tanítványai, és Tamás is ővelük. Jóllehet az ajtó zárva volt, Jézus megjelent, megállt köztük, és így szólt: Békesség néktek!


Apostolok 5:38
Azért most azt tanácsolom néktek, hagyjátok békességben ezeket az embereket és bocsássátok őket szabadon; mert ha ez a kezdeményezés vagy ez az ügy emberektől származik, semmivé lesz;


Apostolok 9:31
Az eklézsia így Júdeában, Galileában és Samáriában mindenütt békességben élt; épült lelkileg, és az Úr félelmében járt; és a Szentlélek segedelmével egyre gyarapodott.


Apostolok 10:36
Ismeritek az igét, melyet izráél fiainak küldött, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus áltál1, aki mindenkinek Ura.


Apostolok 15:33
Az után pedig, hogy ott bizonyos időt eltöltöttek, az atyafiak békeséggel elbocsátották őket azokhoz, akik küldték őket.


Apostolok 16:36
A börtönőr tudtára adta ezeket a szavakat Pálnak: A bírák azt üzenték, hogy bocsássalak el titeket. Most azért menjetek el innen, és keljetek útra békességgel.


Apostolok 24:2
Akkor Pált előhívták és Tertullus így kezdte őt vádolni: Nemes Félix, hogy mi teáltalad nagy békességben élünk, és hogy a te gondoskodásod által e nép javára helyes intézkedések történtek,


Rómaiakhoz 1:7
Mind azoknak, akik Rómában élnek, az Isten szeretteinek, az elhívott szenteknek: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és a mi Urunktól Jézus Krisztustól.


Rómaiakhoz 2:10
ellenben dicsőség, tisztesség és békesség lesz a része mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak meg görögnek elsősorban.


Rómaiakhoz 3:17
és a békességnek útját nem ismerik\. (Ésaiás 59:7-8; Péld. 1:16)


Rómaiakhoz 5:1
A MEGIGAZULTAK BÉKESSÉGBEN ÉLNEK ISTENNEL Minthogy tehát megigazultunk hit által, (azért) éljünk békességben Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által,


Rómaiakhoz 8:6
A test dolgaival való törődés ugyanis: halál, a Lélek dolgaival való törődés ellenben: élet és békesség.


Rómaiakhoz 9:22
Ha pedig Isten meg akarta mutatni az Ő haragját, és meg akarta ismertetni az Ő hatalmát, és azért nagy béketűréssel elhordozta a haragnak pusztulásra rendelt edényeit,


Rómaiakhoz 12:18
Ha lehetséges, - amennyiben tőletek függ, - éljetek minden emberrel békességben;


Rómaiakhoz 14:17
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazságosság (kegyes élet) és békesség, és Szentlélek által ébresztett öröm;


Rómaiakhoz 14:19
Törekedjünk tehát arra, ami a békességnek ügyét és egymásnak építését szolgálja.


Rómaiakhoz 15:13
Isten pedig, aki reménységet ébreszt mibennünk, töltsön be titeket a hit által teljes örömmel és békességgel, hogy a Szentléleknek ereje által bővelkedjetek a reménységben.


Rómaiakhoz 15:33
A békességnek Istene legyen mindnyájatokkal! Ámen.


Rómaiakhoz 16:20
A békességnek Istene pedig a Sátánt rövidesen szétmorzsolja lábatok alatt. A mi Urunknak Jézusnak kegyelme legyen tivéletek.


1 Korintusi 1:3
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Korintusi 7:15
Ha pedig a hitetlen házastárs el akar válni, váljék el; ilyen esetben a keresztyén férj vagy a keresztyén feleség nincs megkötve; de az Isten arra hívott el titeket, hogy egymással békességben éljetek.


1 Korintusi 14:33
mert Isten nem a rendetlenségnek Istene, hanem a békességé. Mint a szenteknek minden eklézsiájában,


1 Korintusi 16:11
Azért hát senki jelentéktelen embernek ne nézze őt. Békességgel bocsássátok el őt aztán útjára, hogy hozzám jöjjön, mert várom őt és a vele jövő atyafiakat.


2 Korintusi 1:2
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 13:11
Végezetül atyámfiai, örvendezzetek, állítsátok helyre magatok közt a rendet, fogadjátok meg intelmeimet, éljetek egyetértésben, őrizzétek meg a békességet, s a szeretetnek és békességnek Istene veletek lesz.


Galatákhoz 1:3
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól,


Galatákhoz 5:22
A Lélek gyümölcse ellenben ez: szeretet, öröm, békesség, türelem, szelídség, jóság, hűség, szívesség, mértékletesség.


Galatákhoz 6:16
Mind azokon, akik e szabály szerint élnek, nyugodjék meg az isteni békesség és könyörületesség, és az Istennek igazi izráelén is!


Efézusiakhoz 1:2
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Efézusiakhoz 2:14
Mert ő a mi békességünk, aki ezt a kétféle népet (a körülmetélteket és a körülmetéletleneket) eggyé tette, és az ellenségeskedést - amely közbevetett választófal volt közöttük, - lerontotta


Efézusiakhoz 2:15
azáltal, hogy földi testben töltött életében a törvényt parancsolataival és rendelkezéseivel együtt érvénytelenné tette, hogy a kétféle embert új emberré teremtse Önmagában, békességet szerezvén közöttük,


Efézusiakhoz 2:17
Eljött és hirdette az evangéliumot: békességet tinéktek a távollevőknek, és békességet a közelvalóknak;


Efézusiakhoz 4:3
igyekezzetek a Lélek által adott egységet a békességnek kötelékével megőrizni;


Efézusiakhoz 6:15
és saruként kössétek lábatokra a békesség evangéliumának hirdetésére való készséget;


Efézusiakhoz 6:23
Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel együtt Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 1:2
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 4:7
És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, a Jézus Krisztus által meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat.


Filippiekhez 4:9
Amiket éntőlem tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene tivéletek lesz.


Kolosséiakhoz 1:2
a Kolosszében élő szent és Krisztusban hívő atyafiaknak. Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól.


Kolosséiakhoz 1:20
és hogy Őáltala teljesen megbékéltesse Önmagával a mindenséget, mind a földön lévőket mind a mennyben lévőket úgy, hogy a keresztfán kiontott vére által békességet teremtett.


Kolosséiakhoz 3:15
És a Krisztusnak békessége uralkodjék a ti szívetekben, mert e békességre egy testként hívattatok el; és hálásak legyetek.


1 Tesszalonika 1:1
Pál meg Szilvánosz és Timotheus a thesszálonikaiak eklézsiájának, amely közösségben él Istennel a mi Atyánkkal és Jézus Krisztussal a mi Urunkkal. Kegyelem néktek és békesség.


1 Tesszalonika 5:3
És amikor az emberek azt harsogják: Békességben és biztonságban élünk, - akkor szakad rájuk olyan hirtelen valami romlás, mint a vajúdás a várandós asszonyra, és semmiképpen nem menekülnek meg.


1 Tesszalonika 5:13
és az ő munkájukért tartsátok őket a legnagyobb szeretetre érdemesnek. Magatok közt békességben éljetek.


1 Tesszalonika 5:23
ÁLDÁS ÉS BEFEJEZŐ KÖSZÖNTÉS Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket teljesen, és mind a bennetek lakozó isteni Lélek (I. Kor 6:19) mind lelketek mind testetek tökéletes feddhetetlenségben őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak eljövetelére.


2 Tesszalonika 1:2
Kegyelem néktek és békesség Istentől az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Tesszalonika 3:16
Maga pedig a békességnek Ura adjon tinéktek békességet mindig minden módon. Az Úr legyen mindnyájatokkal!


1 Timóteushoz 1:2
Timotheusnak a hit által igazi fiamnak. Kegyelem, könyörületesség, békesség Istentől a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól a mi Urunktól.


1 Timóteushoz 3:3
nem részeges, nem verekedő, hanem engedékeny, békeszerető, nem pénz után sóvárgó.


2 Timóteushoz 1:2
Timotheusnak, szeretett fiamnak: Kegyelem, könyörületesség, békesség Istentől a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól a mi Urunktól.


2 Timóteushoz 2:22
TIMOTHEUS TISZTA KERESZTYÉN JELLEMÉVEL ÉS TISZTA ÉLETÉVEL GYŐZZE MEG ELLENFELEIT Az ifjúkori kívánságoktól tartózkodjál; törekedjél igazságosságra, hitre, szeretetre, békességre mind azokkal együtt, akik az Urat tiszta szívvel segítségül hívják.


Titushoz 1:4
Titusnak a mi közös hitünk szerint való igazi fiamnak: Kegyelem és békesség Istentől a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól a mi Idvezítőnktől.


Titushoz 3:2
hogy senkit ne káromoljanak, hogy békeszeretők és engedékenyek legyenek, és hogy minden ember iránt teljes szelídséget tanúsítsanak.


Filemonhoz 1:3
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Zsidókhoz 6:12
hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit által és béketűrés által öröklik az ígéreteket.


Zsidókhoz 6:15
és így történt, hogy mivel Ábrahám békességes tűréssel várt, megkapta, amit Isten ígért.


Zsidókhoz 7:2
Ábrahám minden ő hadi zsákmányából tizedet adott néki. Ennek a Melkhiszedeknek neve megmagyarázva először: igazságosság királya, azután: Szálém királya, azaz: békesség királya;


Zsidókhoz 11:31
Hite által nem veszett el az engedetlenekkel együtt a parázna Ráháb, mert a kémeket békességgel befogadta.


Zsidókhoz 12:11
Az első szempillantásban ugyan semmiféle fenyítés sem látszik örvendetesnek, hanem inkább fájdalmasnak, ámde később az igazságosságnak (Isten idvezítő akaratának) békességes gyümölcsét juttatja azoknak, akik a fenyítés által gyakoroltattak.


Zsidókhoz 12:14
A HIT SZEREPE AZ ÚJTESTÁMENTOMI NÉP ÉLETÉBEN: TÖREKEDJETEK BÉKESSÉGRE ÉS SZENT ÉLETRE, MERT ANÉLKÜL SENKI SEM LÁTHATJA MEG AZ URAT Igyekezzetek békességben élni mindenkivel, és törekedjetek a szent életre, amely nélkül senki nem fogja meglátni az Urat.


Zsidókhoz 13:20
A békességnek Istene pedig, aki örök szövetségnek vére által kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát a mi Urunkat, Jézust,


Jakab 2:16
és közületek valaki azt mondaná nékik: Menjetek el békességgel, öltözködjetek fel meleg ruhába és lakjatok jól, de nem adnátok meg nékik azt, amire a testnek szüksége van, mi hasznát látnák ők annak?


Jakab 3:17
A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, engedékeny, hallgat a jó szóra, könyörületességgel és jó gyümölcsökkel teljes, nem pártoskodó és nem képmutató.


Jakab 3:18
A mag, amely az igazságosságnak (keresztyén kegyességnek) gyümölcsét termi, békességben vettetik el a békességre törekvők javára.


1 Péter 1:2
és a Lélek által megszenteltettek a Jézus Krisztus iránt való engedelmességre és az Ő vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.


1 Péter 3:11
forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót, keresse a békességet és kövesse azt;


1 Péter 5:14
Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik a Krisztuséi vagytok.


2 Péter 1:2
Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézus Krisztusnak a mi Urunknak megismerése által.


2 Péter 3:14
Azért szeretteim, minthogy ezeket (a parúsziát és a világ megújulását) várjátok, igyekezzetek, hogy Isten szeplőtelennek és feddhetetlennek találjon titeket békességben,


2 János 1:3
Kegyelem, könyörületesség, békesség legyen mivelünk az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, az Atyának Fiától, (hogy gyarapodjunk) igazságban és szeretetben.


3 János 1:14
remélem azonban, hogy hamar meglátlak téged, és élőszóval beszélhetünk majd. (15) Békesség veled. Köszöntenek téged a barátaink. Köszöntsd név szerint a mi barátainkat.


Júdás 1:2
Részesüljetek bőségesen Istennek könyörületességében, békességében és szeretetében.


Jelenések 1:4
JÁNOS KÖSZÖNTI AZ EKLÉZSIÁKAT János a hét ázsiai eklézsiának (amelyeknek lelki megerősítésére írja ezt a könyvet, testvéri üdvözletét küldi): Kegyelem néktek és békesség attól (az Istentől), aki van és aki volt és aki eljövendő és a hét lélektől, aki az Ő királyi széke előtt van,


Hungarian Bible (BUZ) 1967
Public Domain