A A A A A


Keresés

Máté 4:10
Jézus elutasította: „Takarodj, sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!”


Máté 12:26
Ha sátán űzi ki a sátánt, akkor meghasonlott önmagában: tehát hogyan állhat fönn az országa?


Máté 16:23
De ő elfordult és így korholta Pétert: „Takarodj előlem, Sátán! Terhemre vagy, mert emberi módon, s nem Isten tervei szerint gondolkodol.”


Márk 1:13
Negyven nap (és negyven éjjel) maradt a pusztában; közben megkísértette a sátán. Vadállatok között élt, de angyalok szolgáltak neki. Jézus nyilvános működése Galileában Kezdeti sikerek és nehézségek


Márk 3:23
Ekkor öszehívta őket és ezt a hasonlatot mondta nekik: „Hogyan űzheti ki sátán a sátánt?


Márk 3:26
Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és így meghasonlik, nem maradhat meg, hanem elpusztul.


Márk 4:15
Az útfélre esők azok, akiknek szívébe hull ugyan az ige, de amint meghallgatták, azonnal ott terem a sátán és kiveszi a szívükből.


Márk 8:33
De ő hátrafordult, tanítványaira nézett és így korholta Pétert: „Takarodj előlem, sátán! Emberi módon és nem Isten tervei szerint gondolkodol.”


Lukács 10:18
Ő így válaszolt: „Láttam a sátánt: mint villám bukott le az égből.


Lukács 11:18
Ha tehát a sátán önmagában meghasonlanék, hogyan állhatna fönn országa?


Lukács 13:16
Ábrahám leányát viszont, akit immáron tizennyolc éve megkötve tart a sátán, nem kellett föloldani kötelékétől szombaton?”


Lukács 22:3
Júdás eladja Mesterét. Akkor a sátán megszállta karióti Júdást, egyiket a tizenkettő közül.


Lukács 22:31
Imádság Péterért. (Az Úr így folytatta:) „Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát.


János 13:27
A falat után mindjárt belé szállt a sátán. Jézus csak ennyit mondott: „Tedd meg hamarosan, amit tenni akarsz!”


Apostolok 5:3
Péter azonban így szólt hozzá: „Ananiás, hogyan csábíthatta el szívedet a sátán, hogy be akarod csapni a Szentlelket, s hogy magadnál tartasz egy részt a föld árából?


Apostolok 26:18
Ezek közé (most) azért küldelek, hogy fölnyisd szemüket, hogy a sötétségből a világosságba, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, s így elnyerjék a bűnbocsánatot és helyet kapjanak azok között, akiket a belém vetett hit megszentelt.


Rómaiakhoz 16:20
A békesség Istene hamarosan összetiporja a sátánt lábatok alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!


1 Korintusi 5:5
és adjuk át az ilyent testének vesztére a sátánnak, hogy lelke üdvözüljön az Úr (Jézus Krisztus) napján.


1 Korintusi 7:5
Ne tartózkodjatok egymástól, legföljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat. Aztán térjetek vissza egymáshoz, hogy a sátán meg ne kísértsen, mivel nem tudtok önmegtartóztatásban élni.


2 Korintusi 2:11
Nem akarjuk ugyanis, hogy megejtsen minket a sátán, hiszen szándékai nem ismeretlenek.


2 Korintusi 11:14
Nem is csoda, hiszen maga a sátán is a világosság angyalának tetteti magát.


2 Korintusi 12:7
De hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége önhitté ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy szüntelen zaklasson s el ne bízzam magamat.


1 Tesszalonika 2:18
Ezért el akartunk menni hozzátok, én Pál, ismételten is, de a sátán megakadályozott.


2 Tesszalonika 2:9
Jöttét a sátán közreműködésével mindenféle feltűnő tett,


1 Timóteushoz 1:20
Közéjük tartoznak Himeneusz és Alexander, akiket a sátánra hagytam: hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent.


1 Timóteushoz 5:15
Némelyek ugyanis visszaszegődnek a sátánhoz.


Jelenések 2:9
Ismerem üldöztetésedet és szegénységedet. Valójában gazdag vagy. Tudom, hogy gyaláznak azok, akik Hebóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája.


Jelenések 2:13
Tudom, hol lakol: ahol a sátán trónja áll. Mégis kitartasz mellettem és nem tagadtad meg hitemet, még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges vértanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik.


Jelenések 2:24
Nektek, többieknek pedig, akik Tiatírában vagytok, de nem követitek ezt a tanítást és nem ismeritek a sátán úgynevezett mélységeit, azt mondom: Nem rakok rátok más terhet,


Jelenések 3:9
Nézd, adok neked néhányat a sátán zsinagógájából, akik Hebóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem hazugok. Kényszerítem őket, hogy jöjjenek, lábadhoz boruljanak és ráeszméljenek, hogy szeretlek téged.


Jelenések 12:9
Letaszították a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja az egész világot. A földre taszították, és vele együtt lezuhantak angyalai is.


Jelenések 20:1
A sátán megbilincselése. Azután láttam, hogy egy angyal szállt le az égből, akinél a pokol kulcsa volt, kezében pedig nagy lánc.


Jelenések 20:2
Megragadta a sárkányt, az őskígyót, aki nem más, mint az ördög, a sátán, és ezer esztendőre megbilincselte.


Jelenések 20:7
A sátán hatalmának megsemmisítése. Mikor eltelik az ezer esztendő, a sátán kiszabadul börtönéből és megindul, hogy félrevezesse a föld négy sarkán lakó nemzeteket, Gógot és Magógot, és harcra gyűjtse őket. Számuk annyi, mint a tenger fövenye.


Hungarian Bible (BDUZ) 1951
Public Domain