A A A A A


Keresés

Máté 1:1
Jézus Krisztus nemzetségtáblája. Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Ábrahám fiának Dávidnak volt a fia.


Máté 1:16
Jákob, Jákob fia pedig József, Mária férje, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte.


Máté 1:18
Jézus születése. Jézus Krisztusnak ez az eredete: Anyja Mária József jegyese, még egybekelésük előtt méhében fogant a Szentlélektől.


Máté 1:21
Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.”


Máté 1:25
Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg a világra nem hozta (elsőszülött) fiát, akit Jézusnak nevezett.


Máté 2:1
A napkeleti bölcsek. Amikor Jézus a judeai Betlehemben megszületett, Heródes király napjaiban bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és érdeklődtek:


Máté 3:13
Jézus megkeresztelkedése. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék.


Máté 3:15
Jézus így felelt: „Hagyd el ezt most! Úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami méltányos.” Erre odaengedte.


Máté 3:16
Megkeresztelkedése után Jézus azonnal feljött a vízből, mire megnyílt neki az ég és látta, hogy Isten Lelke galamb képében leereszkedik és rászáll.


Máté 4:1
Jézus böjtje és megkísértése. Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy megkísértse az ördög.


Máté 4:7
Jézus így felelt: „Írva van az is: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”


Máté 4:10
Jézus elutasította: „Takarodj, sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!”


Máté 4:12
Jézus működésének színtere. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába.


Máté 4:17
Az első tanítványok. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!”


Máté 4:23
Jézus tanít és gyógyít. Jézus bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét és meggyógyított a nép között minden betegséget és minden bajt.


Máté 5:1
A hegyi beszéd. A tömeg láttára Jézus fölment a hegyre.


Máté 5:17
Jézus és az ószövetségi törvény. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem, hogy tökéletessé tegyem.


Máté 7:28
A beszéd hatása. Ezzel Jézus befejezte beszédét.


Máté 8:1
Jézus meggyógyít egy leprást. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte.


Máté 8:3
Jézus kinyújtva kezét, megérintette és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre az tüstént megtisztult leprájától.


Máté 8:4
Akkor Jézus azt mondta neki: „Nézd, ne mondd meg senkinek, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak és ajánld fel az áldozatot, amit Mózes rendelt bizonyságul nekik.”


Máté 8:7
Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.”


Máté 8:10
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott és így szólt kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél nem találtam Izraelben!


Máté 8:13
A századoshoz pedig így szólt Jézus: „Menj, legyen úgy, amint hitted.” A szolga már abban az órában meggyógyult.


Máté 8:14
Péter házában. Amikor Jézus Péter házába ment, annak anyósát lázas betegen, ágyban találta.


Máté 8:18
Jézus követésének előfeltételei. Jézus nagy sokaságot látott maga körül, meghagyta tehát, hogy keljenek át a túlsó partra.


Máté 8:19
Akkor egy írástudó lépett hozzá és így szólt: „Mester követlek téged, bárhová mégy.” Jézus figyelmeztette:


Máté 8:22
Jézus azonban így felelt: „Kövess engem és hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat.”


Máté 8:26
Jézus rájuk szólt: „Mit féltek, ti kicsinyhitűek!” Aztán felkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, mire nagy nyugalom keletkezett.


Máté 8:29
Így kiáltoztak: „Mi bajod velünk Jézus, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?”


Máté 8:34
Akkor az egész város kiment Jézus elé és, amint megpillantották, kérték, távozzék el határukról.


Máté 9:1
Jézus meggyógyít egy bénát. Erre ismét bárkába szállt, átkelt a tavon és lakóvárosába érkezett.


Máté 9:2
Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak elébe. Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyertek bűneid.”


Máté 9:4
Jézus gondolataikba látva így szólt: „Miért gondoltok rosszat magatokban?


Máté 9:9
Máté meghívása. Jézus tovább folytatva útját, látta, hogy egy Máté nevű ember ül a vámnál. „Kövess engem!” - szólította meg. Az fölkelt és követte.


Máté 9:10
Mikor későb annak házában asztalhoz ült, sok vámos és bűnös jött, s letelepedtek Jézus és tanítványai közé.


Máté 9:12
Amikor Jézus ezt hallotta, megfelelt nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.


Máté 9:14
Jézus tanítványai és a böjt. Akkor odamentek hozzá János tanítványai és megkérdezték: „Hogy lehet az, hogy mi és a farizeusok (gyakran) böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?”


Máté 9:15
Jézus így felelt: „Csak nem búsulhat a násznép, míg vele a vőlegény? Eljön a nap, amikor elviszik a vőlegényt: akkor majd böjtölnek.


Máté 9:19
Erre Jézus fölkelt és tanítványaival együtt elment vele.


Máté 9:22
Jézus erre megfordult, ránézett és így szólt: „Bízzál leányom, hited meggyógyított.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.


Máté 9:23
Amikor Jézus az elöljáró házába ért és látta a fuvolásokat és a lármás tömeget,


Máté 9:27
Két vak visszanyeri látását. Amikor Jézus tovább folytatta útját, két vak ment utána. Egyre ezt kiáltották: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!”


Máté 9:30
Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig lelkükre kötötte: „Vigyázzatok, senki meg ne tudja.”


Máté 9:35
A nagy aratás. Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét és meggyógyított minden


Máté 10:5
Az apostolok szétküldése. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus és megparancsolta nekik: „A pogányokhoz ne menjetek és a szamaritánusok városaiba be ne térjetek.


Máté 10:34
Jézussal vagy Jézus ellen. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem, hogy kardot.


Máté 11:1
Amikor Jézus befejezte a tizenkét tanítványának adott utasításait, továbbindult, hogy tanítson és hirdesse az igét az ottani


Máté 11:4
Jézus így válaszolt: „Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok:


Máté 11:7
Jézus tanúsága Jánosról. Amikor azok elmentek, Jézus beszélni kezdett a néphez Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett nádat lássatok?


Máté 11:25
Jézus hálaadása. Abban az időben Jézus így szólt: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kisdedeknek jelentetted ki.


Máté 12:1
Kalászszedés szombaton. Abban az időben Jézus szombaton vetések között járt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették.


Máté 12:15
Jézus kerüli a nyilvánosságot. Mikor Jézus ezt meghallotta, eltávozott onnan. Azután is sokan fordultak hozzá és meggyógyította valamennyit.


Máté 12:22
Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására. Akkor egy ördögtől megszállt, vak és néma embert vittek hozzá, és meggyógyította úgy, hogy az beszélni és látni kezdett.


Máté 12:25
Jézus, átlátva gondolataikon, így szólt hozzájuk: „Minden meghasonlott ország elpusztul és egyetlen meghasonlott város vagy ház sem állhat fönn.


Máté 12:46
Ki tartozik igazán Jézushoz? Miközben még a néphez szólt, anyja és testvérei megálltak kint és beszélni akartak vele.


Máté 13:1
Példabeszéd a megvetőről. Egy nap Jézus elment hazulról és leült a tó partján.


Máté 13:34
Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek, példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk.


Máté 13:53
Jézus Názáretben. Mikor Jézus e példebeszédeket befejezte, eltávozott onnan.


Máté 13:57
- és megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte: „Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és házában.”


Máté 14:1
Keresztelő Szent János lefejezése. Abban az időben Heródes, a negyedesfejedelem, hallotta Jézus hírét.


Máté 14:12
Tanítványai akkor eljöttek, elvitték a testét és eltemették. Aztán elmentek és hírülvitték Jézusnak.


Máté 14:13
Az első kenyérszaporítás. Jézus a hír hallatára elhajózott onnan egy magányos helyre, hogy egyedül legyen. De a nép tudomást szerzett erről és gyalogszerrel utána ment a városokból.


Máté 14:16
Jézus azonban így válaszolt: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni.”


Máté 14:22
Jézus a vízen jár. Ezután nyomban fölszólította tanítványait, hogy szálljanak bárkába és menjenek előre a túlsó partra, amíg ő hazaküldi a népet.


Máté 14:25
Az éjszaka negyedik őrváltása idején Jézus a vizen járva feléjük közeledett.


Máté 14:27
De Jézus mindjárt megszólította őket: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!”


Máté 14:29
Péter kiszállt a bárkából és Jézus felé indult a vizen.


Máté 14:31
Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megragadta és azt mondta neki: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?”


Máté 15:1
Az igazi tisztaság. Akkor farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz Jeruzsálemből és megkérdezték:


Máté 15:21
A kánaáni asszony. Onnan tovább indulva Jézus Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza.


Máté 15:28
Erre Jézus így szólt: „ Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod.” Még abban az órában meggyógyult a leány.


Máté 15:29
A második kenyérszaporítás. Jézus eltávozott onnan és a galileai tengerhez tartott. Fölment a hegyre és leült.


Máté 15:32
Jézus akkor összehívta tanítványait és így szólt hozzájuk: „ Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton.”


Máté 15:34
Jézus megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” „Hét, és néhány apró halunk”, felelték.


Máté 16:6
Jézus figyelmeztette őket: „Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!


Máté 16:8
Jézus észrevette ezt és így szólt: „Kicsinyhitűek, mit tanakodtok egymásközt, hogy nincs kenyeretek?


Máté 16:13
Az Egyház sziklaalapja. Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére érkezett, megkérdezte tanítványait: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”


Máté 16:15
Jézus tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?”


Máté 16:17
Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy Simon, János fia! Nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.


Máté 16:21
Jézus megjövendöli szenvedését. Ettől fogva Jézus többször fölhívta tanítványai figyelmét arra, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, megölik, de harmadnapon föltámad.


Máté 16:24
Jézus követése. Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem.


Máté 17:1
Urunk színelváltozása. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre.


Máté 17:4
Péter erre így szólt Jézushoz: „Uram, jó, hogy itt vagyunk! Ha akarod, csinálok itt három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.”


Máté 17:7
De Jézus hozzájuk lépett és megérintette őket: „Keljetek föl, ne féljetek!”


Máté 17:8
Föltekintve senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.


Máté 17:9
Illés eljövetele. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek el ne mondjátok a látomást, amíg az Emberfia halottaiból föl nem támad.”


Máté 17:17
Jézus így szólt: „Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig kell még veletek maradnom? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide!”


Máté 17:18
Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle és a gyermek attól az órától fogva egészséges lett.


Máté 17:19
Erre a tanítványok Jézushoz mentek, mikor egyedül volt és megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni azt?”


Máté 17:22
Jézus ismét megjövendöli szenvedését. Miközben Galileában vándoroltak, Jézus azt mondta nekik: „Az Emberfiának emberek kezébe kell kerülnie.


Máté 17:25
„De igen”, felelte. Mikor hazaért, Jézus megelőzte őt kérdésével. „Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot vagy adót, fiaiktól vagy az idegenektől?


Máté 17:26
„Az idegenektől”, felelte Péter. Erre Jézus így szólt: „A fiak tehát mentesek.


Máté 18:1
A tanítványok versengése. Abban az időben a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?”


Máté 18:22
Jézus így felelt: „Nem mondom: hétszer, hanem hetvenszer hétszer.”


Máté 19:1
A házasság fölbonthatatlansága. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából és Júdea határába ment, a Jordánon túlra.


Máté 19:13
Jézus és a gyermekek. Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye kezét és imádkozzék. De a tanítványok elutasították őket.


Máté 19:14
Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok csak a gyermekeket s ne akadályozzátok meg, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa.”


Máté 19:18
Ő tovább kérdezte: „Melyeket?” Jézus fölsorolta: „Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál,


Máté 19:21
Jézus így felelt: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, és árát oszd szét a szegények közt, így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, kövess engem!”


Máté 19:23
A gazdagság veszélyei. Jézus pedig tanítványaihoz fordult: „Bizony mondom nektek: a gazdag nehezen jut be a mennyek országába.


Máté 19:26
Jézus rájuk tekintett és így szólt: „Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.”


Máté 19:28
Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek: ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött.


Máté 20:17
Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. Jézus elindult Jeruzsálem felé. Útközben félrevonta tizenkét (tanítványát)


Máté 20:22
Jézus ezt válaszolta: „Nem tudjátok, mit kértek. Készek vagytok arra, hogy igyatok abból a kehelyből, amelyből én iszom?” „Készek vagyunk”, felelték.


Máté 20:25
Jézus ezért magához hívta őket és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük.


Máté 20:30
Az útfélen két vak ült. Amikor meghallották, hogy Jézus megy arra, kiáltozni kezdtek: „Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!”


Máté 20:33
Jézus megállt, magához hívta őket és megkérdezte: „Mit tegyek veletek?”


Máté 20:34
„Uram, felelték, hogy megnyíljék a szemünk.” Jézus könyönyörületre indulva megérintette szemüket. Azonnal visszanyerték látásukat és követték őt.


Máté 21:1
Jézus bevonul Jeruzsálembe. Mikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, elküldött két tanítványt


Máté 21:6
A tanítványok elmentek és úgy tettek, amint Jézus megparancsolta.


Máté 21:11
„Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” - felelte a nép.


Máté 21:12
Jézus bement (Isten) templomába és kiűzte azokat, akik a templomban adtak - vettek, a pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait pedig fölforgatta.


Máté 21:16
Jézus így válaszolt: „Hallom. Nem olvastátok sohasem: gyermekek és csecsemők szájával hirdetted dicséretedet?”


Máté 21:21
„Bizony mondom nektek, felelte Jézus, ha hitetek lesz és nem kételkedtek, nemcsak azt tehetitek meg, ami a fügefával történt, hanem, ha ennek a hegynek azt mondjátok: emelkedjél föl és vesd magad a tengerbe! - úgy lesz.


Máté 21:23
Honnan van Jézus hatalma. Ezután bement a templomba és tanított. Közben odaléptek hozzá a főpapok meg a nép vénei és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?” Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit.


Máté 21:27
Ezért ezt a választ adták Jézusnak: Nem tudjuk.” „Akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal teszek így” - felelte ő.


Máté 21:31
Melyik teljesítette a kettő közül atyja akaratát? „A második”, válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: a vámosok és az utcanők megelőznek titeket Isten országában.


Máté 21:42
Jézus így szólt hozzájuk: „Sohasem olvastátok az Írásban: A kő, mit az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úr művelte ezeket, csodálatos szemünk előtt, amit cselekedett.


Máté 22:1
Példabeszéd a királyi menyegzőről. Jézus azután újra példabeszédben szólt hozzájuk:


Máté 22:18
Jézus átlátva álnokságukon, így szólt: „Mit kísértetek engem, képmutatók?


Máté 22:20
„Kinek a képe és fölirata ez?” - kérdezte Jézus. „A császáré” - felelték.


Máté 22:29
Jézus így válaszolt: „Tévedtek. Nem ismeritek sem az Írást, sem az Isten hatalmát.


Máté 22:37
Jézus így felelt: „Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.


Máté 22:42
Jézus ezt a kérdést vetette föl nekik: „Mit tartotok ti a Messiásról? Kinek a fia?” „Dávidé” - felelték.


Máté 23:1
Jaj nektek, farizeusok! Akkor Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz:


Máté 24:1
Jövendölés a világ végéről. Jézus kilépett a templomból és elindult. Csatlakoztak hozzá tanítványai és mutogatták neki a templom épületeit.


Máté 24:4
Jézus így válaszolt:


Máté 26:1
A főtanács határozata. Miután Jézus ezt a tanítását befejezte, így szólt tanítványaihoz:


Máté 26:4
Tanácsot tartottak, hogyan foghatnák el s ölhetnék meg Jézust cselvetéssel.


Máté 26:6
Jézus Betániában. Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában tartózkodott, odajött hozzá egy asszony.


Máté 26:7
Alabástromedényben drága illatos olajat hozott, s az asztalhoz telepedett Jézus fejére öntötte.


Máté 26:10
Jézus észrevette és így szólt hozzájuk: „Mit bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem.


Máté 26:17
A húsvéti vacsora. A kovásztalan kenyér első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hol készítsük el számodra a húsvéti vacsorát?”


Máté 26:19
A tanítványok úgy tettek, amint Jézus meghagyta nekik s el is készítették a húsvéti vacsorát.


Máté 26:26
Az eukarisztia alapítása. Étkezés közben Jézus kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta tanítványainak: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem!”


Máté 26:31
Ott Jézus így szólt hozzájuk: „Ti mindnyájan megbotránkoztok bennem az éjjel. Írva van ugyanis: megverem a pásztort, s elszélednek a nyáj juhai.


Máté 26:34
Jézus csak ennyit mondott: „Bizony mondom neked, még az éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem.” De Péter tovább erősködött:


Máté 26:36
Jézus halálfélelme. Közben Jézus a Getszemáni nevű majorba érkezett velük.


Máté 26:47
Jézust elfogják. Még beszélt, mikor odaérkezett Júdás, egy a tizenkettő közül, s vele a főpapoknak és a nép véneinek megbízásából egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt csapat.


Máté 26:49
Azzal mindjárt Jézushoz lépett: „Üdvöz légy, Mester!” - szólt és megcsókolta.


Máté 26:50
Jézus megkérdezte: „Barátom, miért jöttél?” Erre körülfogták Jézust, kezet emeltek rá és foglyul ejtették.


Máté 26:51
Jézus egyik kísérője kardjához kapott, kirántotta és rásújtva a főpap szolgájára, levágta a fülét.


Máté 26:52
Jézus azonban rászólt: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat. Mindaz, aki kardot ragad, kard által vész el.


Máté 26:55
A csapathoz pedig abban az órában e szavakkal fordult Jézus: „Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Naphosszat együtt voltam veletek a templomban és tanítottam, mégsem fogtatok el.


Máté 26:57
Jézus a főtanács előtt. Akik elfogták Jézust, Kajafás főpaphoz hurcolták. Ott gyülekeztek az írástudók és a nép vénei.


Máté 26:59
A főpapok az egész főtanáccsal együtt hamis bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék.


Máté 26:62
A főpap erre fölkelt és megkérdezte: „Semmit sem felelsz arra, amivel ezek vádolnak?” Jézus hallgatott.


Máté 26:64
„Én vagyok”, felelte Jézus. „Mondom azonban nektek: látni fogjátok egykor, hogy az Emberfia ott ül a Mindenható jobbján és eljön az ég felhőin.” A főpap erre megszaggatta ruháját:


Máté 26:69
Péter tagadása. Miközben Péter kinn ült az udvaron, odalépett hozzá egy cselédlány és megjegyezte: „Te is a galileai Jézussal voltál.”


Máté 26:72
„Ez is a Názáreti Jézussal volt.” Megint tagadta, most már esküvel: „Nem ismerem azt az embert.”


Máté 26:75
Péternek ekkor eszébe jutott Jézus szava: „Mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem.” Kiment és keserves sírásra fakadt.


Máté 27:1
Jézust Pilátushoz viszik. Mikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei tanácsára ültek össze és elhatározták, hogy halálra adják Jézust.


Máté 27:11
Jézus Pilátus előtt. Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” „Én vagyok” - felelte Jézus.


Máté 27:17
Pilátus megkérdezte az egybegyűlteket: „Mit akartok, kit bocsássak el, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?”


Máté 27:20
A főpapok és vének azonban rábeszélték a népet, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig ítéltessék el.


Máté 27:22
Pilátus tovább kérdezte: „Mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak mondanak?” Mindnyájan azt kiáltották: „Keresztre vele!” „De hát mi rosszat tett?” - kérdezte.


Máté 27:26
Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék.


Máté 27:27
Jézust tövissel megkoronázzák. Ezután a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra és köréje gyűjtötték az egész csapatot.


Máté 27:31
Jézust keresztre feszítik. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a köpenyt és saját ruháit adták rá. Azután elvezették, hogy keresztre feszítsék.


Máté 27:37
Feje fölé tették az elitélésének okát jelző táblát: „Ez Jézus, a zsidók királya.”


Máté 27:45
Jézus halála. A hatodik órától a kilencedik óráig sötétség támadt az egész földön.


Máté 27:46
Kilenc óra tájban Jézus hangosan fölkiáltott: „Éli, Éli, lámmá szábáktáni? vagyis: én Istenem, én Istenem! miért hagytál el engem?”


Máté 27:50
Erre Jézus ismét hangosan felkiáltott és kilehelte a lelkét.


Máté 27:54
A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek hallatára igen megijedtek: „Ez valóban az Isten Fia volt”, mondták.


Máté 27:55
Messziről több asszony figyelte a történteket. Ezek Galileából kísérték el Jézust és gondját viselték.


Máté 27:57
Jézust sírba helyezik. Mikor már estére járt az idő, jött egy József nevű arimateai gazdag ember, aki maga is Jézus tanítványa volt.


Máté 27:58
Bement Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Pilátus elrendelte, hogy adják ki (a testet).


Máté 28:5
Az angyal így szólt az asszonyokhoz: „Ne féljetek! Tudom, Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Föltámadt, amint megmondta.


Máté 28:9
Egyszerre csak Jézus jött szembe velük és így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” Odafutottak és leborulva előtte átkarolták lábait. Jézus így szólt:


Máté 28:16
Az apostolok küldetése. A tizenegy tanítvány elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket.


Máté 28:17
Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan előzőleg kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett és így szólt:


Márk 1:1
Keresztelő János bűnbánatot hirdet. Kezdődik Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának evangéliuma.


Márk 1:9
Jézus megkeresztelése. Abban az időben eljött Jézus a galileai Názáretből és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban.


Márk 1:12
Jézus megkísértése. Ezután a Lélek kivitte őt a pusztába.


Márk 1:13
Negyven nap (és negyven éjjel) maradt a pusztában; közben megkísértette a sátán. Vadállatok között élt, de angyalok szolgáltak neki. Jézus nyilvános működése Galileában Kezdeti sikerek és nehézségek


Márk 1:14
Az első tanítványok. János fogságba jutása után Jézus Galileába ment, és hirdetni kezdte Isten (országának) evangéliumát.


Márk 1:16
Amikor Jézus a galileai tenger mellett járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, hálót vetnek a vízbe.


Márk 1:17
Jézus felszólította őket: „Jöjjetek utánam! És emberhalászokká teszlek titeket.”


Márk 1:21
Jézus meggyógyít egy ördögtől megszállt embert. Bementek Kafarnaumba. Ott szombatonként megjelent a zsinagógában és tanított.


Márk 1:24
„El innen! Mi bajod velünk, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket?


Márk 1:25
Tudom ki vagy: Isten szentje.” De Jézus ráparancsolt: „Hallgass és takarodj ki belőle.”


Márk 1:40
Jézus meggyógyít egy leprást. Akkor egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte és kérlelte: „Ha akarod, megtisztíthatsz engem.”


Márk 1:45
Ő azonban alighogy kiment, nagy hangon híresztelni és terjeszteni kezdte a történteket, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba. Inkább távoli, magányos helyeken tartózkodott. Az emberek mégis mindenfelől tódultak hozzá.


Márk 2:1
Jézus meggyógyít egy bénát. Néhány nap mulva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt meghallották, hogy otthon van,


Márk 2:5
Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”


Márk 2:8
Jézus lelkében mindjárt átlátta gondolataikat és így szólt hozzájuk: „Mit tűnődtök ezen?


Márk 2:15
Mikor később Jézus Lévi házában asztalhoz telepedett vele, és tanítványaival együtt sok vámos és bűnös is letelepedett. Sokan követték ugyanis őt.


Márk 2:17
Ennek hallatára Jézus azt mondta nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”


Márk 2:18
Jézus tanitványai és a böjt. János tanítványai és a farizeusok akkor éppen böjtöltek. Hozzá fordultak és megkérdezték tőle: „Miért böjtölnek János meg a farizeusok tanítványai, s miért nem böjtölnek a te tanítványaid?”


Márk 2:19
Jézus így felelt: „Csak nem böjtölhet a násznép, míg vele a vőlegény? Amíg velük a vőlegény, nem böjtölhetnek.


Márk 3:7
A nép Jézushoz fordul segítségért. Jézus tanítványaival visszavonult a tó partjára. Nagy tömeg követte Galileából.


Márk 3:20
Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására. Mihelyt hazaértek, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük.


Márk 3:31
Ki tartozik igazán Jézushoz. Amikor anyja és testvérei odaértek, kint maradtak és hívatták őt.


Márk 5:6
Amint messziről meglátta Jézust, oldafutott, földre vetette magát előtte,


Márk 5:7
és hangosan így kiáltott: „Mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!”


Márk 5:15
Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, felöltözve, ép ésszel ül ott. Erre megdöbbentek.


Márk 5:20
Az el is ment és Dekapolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Mindenki csodálkozott rajta.


Márk 5:21
Jairus leánya. Miután Jézus megint átkelt a túlsó partra, nagy néptömeg gyűlt köréje. Ő ott maradt a tó partján.


Márk 5:27
Amikor Jézusról hallott, keresztülfurakodott a tömegen és hátulról megérintette ruháját.


Márk 5:30
Jézus nyomban észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a tömeghez fordulva megkérdezte: „Ki érintette a ruhámat?”


Márk 5:36
A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagógai elöljárót: „Ne félj, csak higgy!”


Márk 6:1
Jézus Názáretben. Eltávozva onnét lakóhelyére érkezett. Tanítványai kísérték.


Márk 6:4
Jézus erre megjegyezte: „Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és családjában.”


Márk 6:30
Az apostolok visszatérése. Az apostolok visszatértek Jézushoz és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak.


Márk 6:45
Jézus a vízen jár. Ezután nyomban fölszólította tanítványait, hogy szálljanak bárkába és keljenek át a túlsó partra, Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget.


Márk 8:15
Jézus lelkükre kötötte: „Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától.”


Márk 8:17
Jézus észrevette és így szólt: „Mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek és nem fogtátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek?


Márk 8:27
Péter vallomása. Jézus elindult tanítványaival a Fülöp Cézáreája környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?”


Márk 8:31
Jézus megjövendöli szenvedését. Ettől fogva arra kezdte oktatni őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad.


Márk 8:34
Jézus követése. Ezután magához hívta tanítványaival együtt a népet és így szólt hozzájuk: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem.


Márk 9:2
Urunk színeváltozása. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük.


Márk 9:4
Egyszerre csak megjelent nekik Illés és Mózes, amint Jézussal beszélgettek.


Márk 9:5
Péter erre így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.”


Márk 9:8
Mire körülnéztek, senki mást nem láttak, csak Jézust egymagát.


Márk 9:9
Illés eljövetele. A hegyről lejövet Jézus meghagyta nekik, hogy senkinek se szóljanak a látomásról, amíg az Emberfia halottaiból föl nem támad.


Márk 9:21
Jézus megkérdezte az apát: „Mióta szenved ebben a bajban?” „Gyermekkora óta, válaszolta.


Márk 9:23
Jézus így felelt: „Ami a lehetőséget illeti, minden módjában áll annak, aki hisz.”


Márk 9:25
Amikor Jézus látta, hogy a tömeg egyre nagyobb lesz, ezekkel a szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre: „Te süket és néma lélek, parancsolom neked, takarodj ki belőle és soha vissza ne térj belé.”


Márk 9:27
Jézus azonban kézen fogva fölemelte, s az fölállt.


Márk 9:30
Jézus másodszor jövendöli meg szenvedését. Útjukat folytatva, keresztül vándoroltak Galileán. De nem akarta, hogy valaki is megtudja, mert tanítványait akarta oktatni.


Márk 9:39
Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg neki. Aki az én nevemben csodát tesz, nem egyhamar fog szidalmazni engem.


Márk 10:5
Jézus erre kijelentette: „Mózes keményszívűségtek miatt adta ezt az engedményt.


Márk 10:13
Jézus és a gyermekek. Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye a kezét. De a tanítványok elutasították őket.


Márk 10:14
Amikor Jézus ezt látta, megneheztelt rájuk és így szólt: „Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa.


Márk 10:18
„Miért mondasz engem jónak? - válaszolta Jézus. Senki sem jó, csak egyedül az Isten.


Márk 10:21
Jézus rátekintett, megszerette őt és így szólt hozzá: „Valami még hiányzik neked: menj, add el, amid van, és árát oszd szét a szegények közt, így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és a keresztet magadra véve kövess engem.”


Márk 10:23
A gazdagság veszélyei. Jézus erre körülnézett, majd ezekkel a szavakkal fordult tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag Isten országába!”


Márk 10:24
A tanítványok megütköztek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, bizony nehéz a vagyonban bízóknak bejutni Isten országába.


Márk 10:27
Jézus rájuk tekintett és így szólt: „Embernek ez lehetetlen, de nem az Istennek, mert Istennek minden lehetséges.”


Márk 10:29
Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek: Senki sem hagyja el otthonát, testvéreit, nővéreit, anyját, atyját, gyermekeit, vagy földjét értem és az evangéliumért,


Márk 10:32
Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. Éppen útban voltak Jeruzsálem felé. Jézus előttük ment. Ez aggodalommal töltötte el őket és csak félve követték. Ekkor ismét magához hívta a tizenkettőt és megmondta nekik, hogy mi vár rá:


Márk 10:38
Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok mit kértek. Készek vagytok arra, hogy igyatok abból a kehelyből, melyből én iszom? Vagy arra, hogy megkeresztelkedjetek azzal a keresztséggel mellyel én megkeresztelkedem?”


Márk 10:39
„Készek vagyunk” - felelték. Jézus erre így szólt hozzájuk: „Abból a kehelyből ugyan, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is meg fogtok keresztelkedni,


Márk 10:42
Jézus ezért magához hívta őket és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük.


Márk 10:47
Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus jön arra, kiáltozni kezdett: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!”


Márk 10:49
Jézus erre megállt: „Hívjátok ide”, mondta. Azok odaszóltak a vaknak: „Bátorság, kelj föl, téged hív.”


Márk 10:50
Erre ledobta köpenyét, felugrott és odasietett Jézushoz.


Márk 10:51
Jézus megkérdezte tőle: „Mit tegyek veled?” „Mester, kérte a vak, azt, hogy lássak.”


Márk 10:52
Jézus így szólt hozzá: „Menj, hited meggyógyított téged.” Azonnal visszanyerte látását és csatlakozott hozzá az útján.


Márk 11:1
Jézus bevonul Jeruzsálembe. Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagénál és Betániánál, az Olajfák hegyénél, elküldött két tanítványt


Márk 11:6
Ők úgy válaszoltak, ahogy Jézus meghagyta. Erre elengedték őket.


Márk 11:7
A szamarat Jézushoz vezették, rátették ruhájukat, s aztán ráültették Jézust.


Márk 11:22
Jézus így válaszolt: „Legyen hitetek Istenben.


Márk 11:27
Honnan van Jézus hatalma? Ismét beértek Jeruzsálembe. Miközben a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók


Márk 11:29
Jézus ezt válaszolta: „Én is kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem így.


Márk 11:33
Ezért így válaszoltak Jézusnak: „Nem tudjuk.” „Akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal teszek így” - felelte Jézus.


Márk 12:17
Jézus erre kijelentette: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.” Azok igen elcsodálkoztak rajta.


Márk 12:24
Jézus így válaszolt: „Azért tévedtek ugye, mert nem ismeritek sem az Írást, sem Isten hatalmát?


Márk 12:29
Jézus azt felelte: „Az első így szól: halljad Izrael: az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr.


Márk 12:34
Okos feleletének hallatára Jézus megdicsérte: „Nem vagy messze Isten országától.” Ezután senki sem merte többé kérdéseivel zaklatni.


Márk 12:35
Dávid fia. Amikor Jézus a templomban tanított, megkérdezte: „Hogyan állíthatják az írástudók, hogy a Messiás Dávid fia?


Márk 13:2
Jézus így válaszolt: „Látod ezeket a hatalmas épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.”


Márk 13:5
Jézus így válaszolt: „Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket.


Márk 14:3
Jézus Betániában. Amikor Betániában a leprás Simon házában tartózkodott és éppen asztalnál ült, odalépett hozzá egy asszony. Alabástromedényben valódi drága illatos nárduszolajat hozott, és feltörve az alabástromedényt, tartalmát a fejére öntötte.


Márk 14:6
Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok békében! Mit bántjátok? Hiszen jót tett velem.


Márk 14:18
Asztalhoz ültek. Miközben ettek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egy közületek, aki velem eszik, elárul engem.”


Márk 14:27
Ott Jézus így szólt hozzájuk: „Ti mindnyájan megbotránkoztok bennem (az éjjel). Az Írás ugyanis azt mondja: megverem a pásztort, és elszélednek a juhok.


Márk 14:30
Mire Jézus csak ennyit mondott: „Bizony mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem.”


Márk 14:32
Jézus halálfélelme. Közben a Getszemáni nevű majorba érkeztek. „Üljetek le itt, amíg én imádkozom” - mondta tanítványainak.


Márk 14:43
Jézust elfogják. Még beszélt, amikor odaérkezett Júdás, egy a tizenkettő közül, s vele a főpapok, az írástudók és a vének megbízásából egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt csapat.


Márk 14:45
Amikor odaért, mindjárt Jézushoz lépett. „(Üdvözlégy,) Mester!”, szólt és megcsókolta.


Márk 14:46
Erre kezet emeltek Jézusra és foglyul ejtették.


Márk 14:48
Ezután Jézus így szólt hozzájuk: „Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki, kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok.


Márk 14:53
Jézus a főtanács előtt. Jézust a főpaphoz kísérték. Ott gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók.


Márk 14:55
A főpapok az egész főtanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak.


Márk 14:60
Akkor a főpap a középre lépett és megkérdezte Jézust: „Semmit sem felelsz arra, amivel ezek vádolnak?”


Márk 14:62
„Én vagyok”, felelte Jézus. „Látni fogjátok, hogy az Emberfia ott ül a Mindenható jobbján és eljön az ég felhőin.”


Márk 14:67
Látva, hogy Péter ott melegszik, szemügyre vette: „Te is a názáreti Jézussal voltál”, jegyezte meg.


Márk 14:72
Tüstént megszólalt másodszor is a kakas. Péternek ekkor eszébe jutott Jézus szava: „Mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem.” Erre sírva fakadt.


Márk 15:1
Jézus Pilátus előtt. Kora reggel a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis az egész főtanács döntést hozott. Megkötözve elvezették Jézust és kiszolgáltatták Pilátusnak.


Márk 15:5
De Jézus nem válaszolt többé. Ez meglepte Pilátust.


Márk 15:15
Pilátus a nép kedvére akart tenni, ezért szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta és kiszolgáltatta nekik, hogy keresztre feszítsék.


Márk 15:16
Jézust tövissel megkoronázzák. A katonák a helytartóság belső udvarába vezették őt és összehívták az egész csapatot.


Márk 15:20
Jézust keresztre feszítik. Miután csúfot űztek belőle, levették róla a bíbort és saját ruháit adták rá. Azután elvezették, hogy keresztre feszítsék.


Márk 15:33
Jézus halála. A hatodik órában sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig tartott.


Márk 15:34
Kilenc óra tájban Jézus hangosan fölkiáltott: „Éloi, Éloi, lámmá szábáktáni? vagyis: én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”


Márk 15:37
Ekkor Jézus hangosan fölkiáltott és kilehelte a lelkét.


Márk 15:42
Jézust sírba helyezik. Mikor már estére járt az idő - készület napja vagyis szombat előtti nap volt -,


Márk 15:43
jött arimateai József, egy előkelő tanácsos, aki maga is várta Isten országát. Bátran bement Pilátushoz és elkérte Jézus testét.


Márk 16:1
Asszonyok a sírnál. Szombat elmúltával Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalómé illatszereket vásároltak és elmentek, hogy megkenjék (Jézust).


Márk 16:6
De az bátorította őket: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek? Föltámadt, nincs itt. Nézzétek, itt a hely, ahová temették.


Márk 16:9
Jézus megjelenik övéinek. Miután a hét első napjának reggelén föltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.


Márk 16:19
Jézus mennybemenetele. Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennybe és az Isten jobbján foglalt helyet.


Lukács 1:4
sorjában leírjam neked, kedves Teofil. Győződjél meg magad a tanítás megbízhatóságáról, amelyre oktattak. Jézus gyermekkora


Lukács 1:26
Jézus születésének hírül adása. Hat hónap múlva elküldte Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz.


Lukács 1:32
Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.


Lukács 2:1
Jézus születése. Abban az időben Augusztus császár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget.


Lukács 2:21
Jézus bemutatása a templomban. Nyolc nap multán, amikor a gyermeket körülmetélték, a Jézus nevet adták neki. Így nevezte őt az angyal, mielőtt fogantatott.


Lukács 2:27
A Lélek ösztönzésére a templomba ment. Mikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy a törvény rendelése szerint tegyenek vele,


Lukács 2:39
Jézus Názáretben. Elvégeztek mindent az Úr törvénye szerint, aztán visszatértek városukba, a galileai Názáretbe.


Lukács 2:41
A tizenkét éves Jézus a templomban. Szülei évről - évre elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.


Lukács 2:43
Az ünnepnapok elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül hogy szülei észrevették volna.


Lukács 2:52
Jézus pedig növekedett bölcseségben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt.


Lukács 3:15
A Keresztelő tanusága Jézusról. A nép nagyon nyugtalan volt. Mindnyájan azt gondolták, hogy talán János a Messiás.


Lukács 3:21
Jézus megkeresztelkedése. Mikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott,


Lukács 3:23
Jézus nemzetségtáblája. Jézus mintegy harminc esztendős volt, mikor föllépett. József fiának tartották, akinek ősei: Héli,


Lukács 3:29
Jézus, Eliezer, Jórim, Mátát, Lévi,


Lukács 4:1
Jézus megkísértése. Jézus Szentlélekkel eltelve visszatért a Jordántól.


Lukács 4:4
Jézus azt felelte: „Írva van: nem csak kenyérrel él az ember, (hanem Istennek minden igéjével).”


Lukács 4:8
Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!”


Lukács 4:12
De Jézus így válaszolt: „Az is írva van: ne kísértsd uradat, Istenedet.”


Lukács 4:13
Mikor ezek a kísértések mind véget értek, egy időre elhagyta őt az ördög. Jézus nyilvános működése Galileában Jézus működésének kezdete


Lukács 4:14
A názáreti zsinagógában. Jézus a Lélek erejével eltelve visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken.


Lukács 4:31
Jézus meggyógyít egy ördögtől megszállt embert. Lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába és szombatonként ott tanított.


Lukács 4:34
Mi bajod velünk, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten szentje.”


Lukács 4:35
Jézus ráparancsolt: „Hallgass és takarodj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre földre sújtotta őt és kiment belőle, anélkül hogy ártott volna neki.


Lukács 5:8
Ennek láttára Simon Péter Jézus lábához vetette magát és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!”


Lukács 5:10
köztük Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait is, akik Simon társai voltak. De Jézus bátorította Simont: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.”


Lukács 5:12
Jézus meggyógyít egy leprást. Mikor később egy városban tartózkodott, talált ott egy leprával borított férfit. Mihelyt meglátta Jézust, arcra borult előtte és kérlelte: „Uram ha akarod, megtisztíthatsz engem.”


Lukács 5:17
Jézus meggyógyít egy bénát. Amikor egyik nap tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek ott, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította, hogy gyógyítson.


Lukács 5:19
Mivel a tömeg miatt nem találtak helyet, ahol bevihették volna, fölmentek a tetőre és a cserepeken át lebocsátották ágyastul a középre, Jézus elé.


Lukács 5:20
Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.”


Lukács 5:22
De Jézus gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban?


Lukács 5:31
Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.


Lukács 5:33
Jézus tanítványai és a böjt. Akkor szemére vetették: „János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, a farizeusok tanítványai is, de a tieid csak esznek - isznak.”


Lukács 5:34
Jézus így felelt: „Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele a vőlegény?


Lukács 6:3
Jézus felelt meg nekik: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, mikor társaival együtt éhezett?


Lukács 6:9
Jézus akkor hozzájuk fordult: „Kérdem tőletek: szabad - e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy pusztulni hagyni?”


Lukács 6:11
Erre esztelen harag szállta meg őket és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal. Jézus további működése


Lukács 7:3
Amikor a százados hallott Jézusról, azzal a kéréssel küldte hozzá a zsidók véneit, hogy jöjjön el és mentse meg szolgáját.


Lukács 7:4
Azok elmentek Jézushoz és nagyon kérlelték: „Megérdemli, hogy megtedd neki,


Lukács 7:6
Jézus elment velük. Mikor már nem voltak messze a háztól, a százados eléje küldte barátait ezzel az üzenettel: „Uram, ne fáradj.


Lukács 7:9
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott. Megfordult és így szólt a kisérő néphez: „(Bizony) mondom nektek, nem találtam ekkora hitet Izraelben!”


Lukács 7:15
Erre a halott felült és beszélni kezdett. Jézus visszaadta őt anyjának.


Lukács 7:24
Jézus tanúsága Jánosról. Amikor János követei elmentek, beszélni kezdett a néphez Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett nádat lássatok?


Lukács 7:40
Jézus akkor hozzáfordult: „Simon, valami mondanivalóm van.” „Beszélj, Mester” - felelte az.


Lukács 8:1
Asszonyok Jézus kíséretében. Ezután bejárta a városokat és falvakat, prédikált és hirdette Isten országának evangéliumát.


Lukács 8:19
Ki tartozik igazán Jézushoz? Akkor odajött anyja és testvérei, de a tömeg miatt nem juthattak hozzá.


Lukács 8:24
Kiabálásukkal fölébresztették: „Mester, Mester, elveszünk!” Jézus fölkelt, parancsolt a szélnek és a háborgó víznek. Minden elcsöndesedett és elnyugodott.


Lukács 8:28
Jézus láttára földre vetette magát és így kiáltott: „Mi bajod van velem Jézus, a magasságbeli Isten Fia? Kérlek, ne gyötörj engem!”


Lukács 8:30
Jézus tehát megkérdezte: „Mi a neved?” „Légió” - felelte. Sok ördög tartotta ugyanis megszállva.


Lukács 8:35
Az emberek kisereglettek, hogy lássák mi történt. Jézushoz érve ott találták az ördögöktől megszabadított embert: felöltözve, ép ésszel ült Jézus lábainál. Erre félelem fogta el őket.


Lukács 8:38
A férfi, akiből az ördögök kimentek, kérte, hogy vele mehessen. De Jézus elbocsátotta.


Lukács 8:39
„Térj haza, mondta neki, és beszéld el, milyen nagy dolgot művelt veled az Isten.” Ő el is ment és hirdette az egész városban, milyen nagy dolgot művelt vele Jézus.


Lukács 8:40
Jairus leánya. Mikor Jézus visszaérkezett, a tömeg örömmel fogadta. Vártak rá mindnyájan.


Lukács 8:41
Akkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga feje, és Jézus lába elé borulva kérte, hogy menjen vele házába,


Lukács 8:45
„Ki érintett meg?” - kérdezte Jézus. Mindenki tagadta. Péter és társai magjegyezték: „Mester, a tömeg szorongat és lökdös (és te még azt kérdezed: Ki érintett meg?)”


Lukács 8:46
De Jézus megismételte: „Valaki megérintett, mert éreztem, hogy erő áradt ki belőlem.”


Lukács 8:50
Jézus azonban ennek hallatára is bátorította: „Ne félj, csak higgy! Megmenekül.”


Lukács 9:22
Jézus megjövendöli szenvedését. Aztán hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad.”


Lukács 9:23
Jézus követése. Máskor így szólt a néphez: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét mindennap és kövessen engem.


Lukács 9:33
Ezek már távozóban voltak, amikor Péter így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.”


Lukács 9:35
A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül maradt.


Lukács 9:41
Kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki, de nem tudták.” Jézus így szólt: „Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig maradjak még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozd ide a fiút.”


Lukács 9:42
Miközben odament, az ördög ide - oda rángatta és a földhöz vágta. Jézus ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a fiút és visszaadta atyjának. Mindnyájan elámultak Isten nagyságán.


Lukács 9:43
Jézus ismét megjövendöli szenvedését. Még mindnyájan ámulatban voltak a történtek miatt, amikor így szólt tanítványaihoz:


Lukács 9:47
Mivel Jézus ismerte szívük érzéseit, odahívott egy gyermeket, magához vonta


Lukács 9:50
Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, veletek van.” Jézus útja Jeruzsálem felé Jézus követése és a tanítványok


Lukács 9:57
Jézus követésének feltételei. Útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek téged, bárhova mégy.”


Lukács 9:58
Jézus azonban figyelmeztette: „A rókáknak odújuk van, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová lehajtsa a fejét.”


Lukács 9:62
Jézus így válaszolt: „Senki, aki kezét az eke szarvára téve hátratekint, nem alkalmas Isten országára.”


Lukács 10:21
Jézus hálaadása. Abban az órában fölujjongott a Szentlélekben és így szólt: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kisdedeknek jelentetted ki. Igen Atyám, így tetszett neked.


Lukács 10:29
Ő azonban igazolni akarta magát és tovább kérdezte Jézust: „De ki az én felebarátom?”


Lukács 10:30
Erre Jézus vette át a szót: „Egy ember lement Jeruzsálemből Jerikóba. Rablók kezére került, azok kifosztották, véresre verték és félholtan otthagyták.


Lukács 10:37
„Aki irgalmasságot cselekedett vele” - felelte az. Jézus így szólt hozzá: „Menj és tégy hasonlóképpen.”


Lukács 11:14
Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására. Egy alkalommal kiűzött egy néma ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt, mire a nép csodálkozott.


Lukács 12:49
Jézussal vagy Jézus ellen. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön: mennyire szeretném, ha már föllobbanna!


Lukács 13:12
Mikor Jézus meglátta, odahívta és így szólt hozzá: „Asszony, megszabadultál betegségedtől.” Közben rátette kezét,


Lukács 13:14
Erre a zsinagóga elöljárója méltatlankodásában, hogy Jézus szombaton gyógyított, e szavakkal fordult a néphez: „Hat nap van munkára rendelve, azokon keressetek gyógyulást, ne pedig szombaton.”


Lukács 13:17
E szavakra ellenfelei mind megszégyenültek. A nép pedig örült mindannak, amit ilyen csodálatos módon tett. Jézus tanítása Isten országáról.


Lukács 13:31
Jézus és Heródes. Még abban az órában jött néhány farizeus és figyelmeztette őt: „Menj, távozzál innét. Heródes meg akar ölni.”


Lukács 14:1
Egy vízkóros meggyógyítása. (Jézus) szombaton egyik előkelő farizeus házába ment, hogy nála étkezzék. Az ott tartózkodók szemmel tartották.


Lukács 14:3
Jézus megkérdezte a törvénytudókat és a farizeusokat: „Szabad szombaton gyógyítani vagy nem szabad?”


Lukács 14:25
Jézus követése kereszthordozás. Nagy tömeg kísérte. Hozzájuk fordult és így szólt:


Lukács 17:13
Megálltak és már messziről kiáltották: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk.”


Lukács 17:17
Jézus megkérdezte: „Nem tízen tisztultak meg? Hol a többi kilenc?


Lukács 18:15
Jézus és a gyermekek. Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye kezét. Amint ezt a tanítványok meglátták, elutasították őket.


Lukács 18:16
Jézus azonban magához hívta a gyermekeket és így szólt: „Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tiltsátok meg nekik, mert ilyeneké az Isten országa.


Lukács 18:19
„Miért mondasz engem jónak?” - mondta Jézus. „Senki sem jó, csak egyedül Isten.


Lukács 18:22
Ennek hallatára Jézus így felelt: „Valami még hiányzik neked. Add el amid csak van, árát oszd ki a szegényeknek, így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem.”


Lukács 18:24
A gazdagság veszélyei. Mikor Jézus látta (hogy elszomorodott), így folytatta: „Milyen nehezen jut be a gazdag Isten országába!


Lukács 18:29
Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek: Senki sem hagyja el otthonát, feleségét, testvéreit, szüleit, gyermekeit Isten országáért,


Lukács 18:30
a nélkül hogy sokkal többet ne kapna ezen a világon, a másvilágon pedig az örök életet.” Jézus működése Judeában és Jeruzsálemben. Jézus Jeruzsálemhez közeledik.


Lukács 18:31
Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. Akkor félrevonta a tizenkettőt és így szólt hozzájuk: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe s ott beteljesedik minden, amit a próféták az Emberfiáról jövendöltek.


Lukács 18:37
Mondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra.


Lukács 18:38
Erre kiáltozni kezdett: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!”


Lukács 18:40
Jézus megállt és szólt, hogy vezessék hozzá. Mikor odaért, megkérdezte:


Lukács 18:42
Jézus így szólt hozzá: „Láss! Hited meggyógyított téged.”


Lukács 19:3
Szívesen látta volna Jézust szemtől - szembe, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt.


Lukács 19:5
Mikor Jézus odaért, föltekintett és így szólt: „Zakeus, szállj le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.”


Lukács 19:9
Jézus erre kijelentette: „Ma üdvösség köszöntött e házra, mert ő is Ábrahám fia.


Lukács 19:29
Jézus bevonul Jeruzsálembe. Mikor Betfage és Betánia közelében az Olajfák hegyéhez ért, elküldött két tanítványt ezzel a megbízással:


Lukács 19:35
Elvezették a szamarat Jézushoz, rátették ruhájukat és fölültették Jézust.


Lukács 20:1
Honnan van Jézus hatalma? Mikor egy nap a templomban tanította a népet és az evangéliumot hirdette, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók és a nép vénei


Lukács 20:8
Erre Jézus így felelt: „Akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal teszek így.”


Lukács 20:34
Jézus így válaszolt: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek,


Lukács 22:8
Jézus elküldte Pétert és Jánost ezzel a megbízatással: „Menjetek, készítsétek el a húsvéti vacsorát, hogy elfogyaszthassuk.”


Lukács 22:38
„Uram, kiáltották, nézd itt van két kard.” Ő csak annyit mondott: „Elég.” Jézus szenvedése


Lukács 22:39
Jézus halálfélelme. Ezután kiment és szokása szerint az Olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték.


Lukács 22:47
Jézust elfogják. Még beszélt, amikor megjelent egy csapat. Júdás vezette, egy a tizenkettő közül. Jézushoz lépett és megcsókolta.


Lukács 22:48
Jézus erre megkérdezte: „Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?”


Lukács 22:51
„Hagyjátok abba” - szólt rájuk Jézus. Aztán megérintette a fülét és meggyógyította.


Lukács 22:52
Az ellene kivonuló főpapoknak, a templomőrség elöljáróinak és a véneknek pedig ezt mondta Jézus: „Mint valami rabló ellen úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal!


Lukács 22:63
Jézus a főtanács előtt. Az emberek, akik őrizték, csúfot űztek belőle és bántalmazták.


Lukács 23:1
Jézus Pilátus előtt. Akkor fölkerekedett az egész gyülekezet és Pilátushoz kísérte őt.


Lukács 23:8
Jézus Heródes előtt. Jézus láttára Heródes igen megörült. Már régóta szerette volna őt látni, mert sokat hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz a szeme láttára.


Lukács 23:13
Jézus és Barabás. Pilátus ismét összehívta a főtanács tagjait és a népet,


Lukács 23:20
Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust.


Lukács 23:25
Szabadon bocsátotta azt, aki lázadás, fölkelés és gyilkosság miatt volt börtönben, Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak.


Lukács 23:26
A keresztút. Miközben elvezették, megállítottak egy bizonyos cirenei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.


Lukács 23:28
Jézus ezekkel a szavakkal fordult hozzájuk: „Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok, sírjatok inkább magatok és gyermekeitek miatt.


Lukács 23:33
Jézust keresztre feszítik. Mikor arra a helyre értek, amelynek Koponyahely a neve, keresztre feszítették. Ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról.


Lukács 23:34
Jézus akkor fölkiáltott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek.” Azok pedig sorshúzással megosztoztak ruháin.


Lukács 23:42
Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmaddal.”


Lukács 23:44
Jézus halála. A hatodik óra táján sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig tartott.


Lukács 23:46
Jézus akkor hangosan fölkiáltott: „Atyám kezedbe ajánlom lelkemet.” Ezekkel a szavakkal kilehelte a lelkét.


Lukács 23:49
Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték el, távolabb állva szemlélték mindezt.


Lukács 23:50
Jézust sírba helyezik. Volt egy József nevű tanácsos, derék és igaz ember, aki Arimateából, Júdea egy városából származott, és maga is várta Isten országát.


Lukács 23:52
Bement Pilátushoz és elkérte Jézus testét.


Lukács 24:3
Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét.


Lukács 24:15
Miközben így beszélgettek és tanakodtak, egyszercsak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk.


Lukács 24:19
„Micsoda?” - kérdezte. „A názáreti Jézus esete, felelték, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt.


Lukács 24:36
Jézus megjelenik az apostoloknak. Miközben erről beszéltek, Jézus megjelent közöttük és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek! (Én vagyok, ne féljetek.)”


Lukács 24:50
Jézus mennybemenetele. Ezután kivezette őket Betánia közelébe és kezét fölemelve megáldotta őket.


János 1:17
A törvényt Mózes által kaptuk, A kegyelem és az igazság Jézus Krisztussal valósult meg.


János 1:18
Istent sosem látta senki. Az egyszülött Isten, Aki az Atya keblén nyugszik, Ő nyilatkoztatta ki. Jézus nyilvános működésének kezdete


János 1:29
Keresztelő szent János második tanúsága. Másnap látta, hogy Jézus közeledik feléje. Megszólalt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűnét.


János 1:36
Mikor látta, hogy Jézus közeledik így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!”


János 1:37
Mihelyt a két tanítvány a szavakat hallotta, követte Jézust.


János 1:38
Jézus megfordult és látta, hogy követik. Megkérdezte őket:


János 1:41
Mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, elmondta neki: „Megtaláltuk a Messiást”, vagyis a Fölkentet, és elvitte Jézushoz.


János 1:42
Jézus rátekintett és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, Péter - vagyis Szikla - lesz a neved.”


János 1:43
Fülöp és Nátánel meghívása. Másnap, mikor Galileába akart menni, találkozott Fülöppel. „Kövess engem”, mondta neki Jézus.


János 1:45
Fülöp találkozott Nátánáellel és közölte vele: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes törvényében és a prófétáknál szó van: a názáreti Jézust, József fiát.”


János 1:47
Mikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, Igy szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”


János 1:48
„Honnan ismersz engem?” kérdezte Nátánáel. Jézus Igy felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.”


János 1:50
Jézus Igy szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt Nagyobb dolgokat fogsz látni ennél.”


János 2:1
A kánai menyegző. Harmadnapra menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett.


János 2:2
Jézus is hivatalos volt tanítványaival együtt a menyegzőre.


János 2:3
Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs már boruk.”


János 2:4
Jézus hozzá fordult: „Asszony, a mi dolgunk ez? Még nem jött el az én órám.”


János 2:7
Jézus megparancsolta nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel.” Színig töltötték.


János 2:11
Ezzel kezdte Jézus csodatetteit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, tanítványai pedig hittek benne.


János 2:13
A templom megtisztítása. Közel volt a zsidók húsvétja. Jézus felment Jeruzsálembe.


János 2:19
Jézus így felelt: „Bontsátok le a templomot, és én harmadnapra felépítem azt.”


János 2:22
Mikor aztán föltámadt holtából, tanítványai visszaemlékeztek erre a mondására és hittek az Írásnak meg Jézus szavainak.


János 2:24
De Jézus nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat.


János 3:1
Jézus és Nikodémusz. Volt a farizeusok köztegy Nikodémusz nevű zsidó tanácsos.


János 3:2
Éjjnek idején felkereste Jézust. „Rabbi, szólt hozzá, tudjuk,hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tudilyen csodákat művelni, mint te, ha Isten nincs vele.”


János 3:3
Jézus erre kijelentette neki: „Bizony, bizony mondon neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát.”


János 3:5
Jézus megmagyarázta: „Bizony, bizony mondom neked:Aki nem születik vízből és (Szent)lélekből, nemmehet be Isten országába.


János 3:10
Jézus így felelt: „Te Izrael tanítója vagy és nem érted?


János 3:22
Jézus és Keresztelő János. Jézus ezután tanítványaival Judea földjére ment. Ott tartózkodott velük és keresztelt.


János 4:1
Jézus Jákob kútjánál. A farizeusok úgy értesültek, hogy Jézus több tanítványt szerez, és többet keresztel, mint János.


János 4:2
Valójában Jézus maga nem keresztelt, hanem csak a tanítványai.


János 4:6
Ott volt Jákob kútja. Jézus a megtett úttól fáradtan leült a kúthoz. Ez a hatodik órában történt.


János 4:7
Beszélgetés a szamariai asszonnyal. Oda jött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte: „Adj innom.”


János 4:10
Jézus így felelt: „Ha ismernéd Isten ajándékát és azt, aki mondja neked: Adj innom, inkább te kérnéd őt,és ő élővizet adna neked.”


János 4:13
Jézus erre megjegyezte: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik.


János 4:16
„Menj, szólt Jézus, Hívd el férjedet és jöjj ide.”


János 4:17
„Nincs férjem”, felelte az asszony. Jézus ráhagyta: „Jól mondtad: Nincs férjem.


János 4:21
Jézus így válaszolt: „Hidd el nekem asszony eljön az óra, mikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát.


János 4:26
Jézus erre kijelentette: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”


János 4:34
Jézus megmagyarázta nekik: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és hogy elvégezzem művét.


János 4:39
Jézus és a szamariaiak. Abból a városból sok szamariai hitt benne, mert az asszony egyre bizonygatta: „Mindent megmondott, amit tettem.”


János 4:43
Jézus Galileában. Két nap múlva folytatta útját Galileába.


János 4:44
Jézus ugyan maga volt rá tanú, hogy prófétának nincs becsülete a saját hazájában,


János 4:47
Mikor meghallotta, hogy Jézus Judeából Galileába érkezett, felkereste őt és kérte, hogy jöjjön,gyógyítsa meg fiát. Már halálán volt.


János 4:48
Jézus így szólt: „Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.”


János 4:50
„Menj csak, felelte Jézus, fiad él.” Hitt az ember Jézusszavainak és hazament.


János 4:53
Az apa rájött, hogy éppen abban az órában mondta neki Jézus: „Fiad él.” Erre egészházával együtt hívő lett.


János 4:54
Ez volt Jézus második csodája. Akkor művelte, amikor Judeából Galileába ment.


János 5:1
Gyógyítás a beteszda fürdőnél. Később ünnepük volt a zsidóknak és Jézus felment Jeruzsálembe.


János 5:6
Mikor ezt Jézus ott fekve látta és megtudta, hogy már oly hosszú ideje szenved, megkérdezte: „Meg akarsz gyógyulni?”


János 5:8
Jézus erre így szólt: „Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!” Az ember azonnal meggyógyult, fogta ágyát és járni kezdett.


János 5:13
A meggyógyult azonban nem tudta ki volt, Mert Jézus a helyszínen összegyűlt néptömeg miatt eltávozott.


János 5:14
Később Jézus a templomban találkozott vele és megszólította: „Látod, meggyógyultál. Ne vétkezzél többet, hogy rosszabbul ne járj.”


János 5:15
Erre elment az ember és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg.


János 5:16
Jézus egylényegű az Atyával. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton művelte.


János 5:17
Jézus megmagyarázta nekik: „Atyám szüntelenül munkálkodik, ezért én is munkálkodom.”


János 5:19
Jézus azonban tovább hirdette: „Bizony mondom nektek: A Fiú önmagától nem tehet semmit, csak azt teheti, amit az Atyánál lát. Amit ugyanis ő tesz, azt a Fiú ugyanúgy cselekszi.


János 5:31
Az Atya tanúsága Jézusról. Ha én tanúskodom önmagamról, tanúságom nem érvényes,


János 6:1
Csodálatos kenyérszaporítás. Ezután Jézus átkelt a galileai tengeren, Tibériás taván.


János 6:3
Jézus felment egy hegyre, s ott leült tanítványaival.


János 6:5
Mikor Jézus körültekintett és látta a nagy sokaságot, megkérdezte Fülöptől: Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?”


János 6:10
„Telepítsétek le az embereket!” - szólt Jézus. Azon a helyen sok fű volt. Letelepedtek. A férfiak szám szerint mintegy ötezren voltak.


János 6:11
Jézus akkor fogta a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepülteknek. Ugyanígy adott a halakból is, amennyit csak akartak.


János 6:14
Mikor az emberek látták, hogy Jézus csodát művelt, beszélni kezdtek róla egymás közt: „Bizonyosan ez a Próféta, akinek el kell jönnie.”


János 6:15
Mikor Jézus észrevette, hogy jönni készülnek, és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult a hegyre egészen egyedül.


János 6:16
Jézus a vízen jár. Mikor beesteledett, tanítványai lementek a tóra.


János 6:17
Beszálltak a bárkába és elindultak a tavon Kafarnaum felé. Már rájuk sötétedett, de Jézus még mindig nem volt velük.


János 6:19
Mintegy huszonöt - harminc stádiumnyira eveztek már, amikor látták, hogy Jézus a vízen járva közeledik a bárkához. Nagyon megijedtek.


János 6:22
Az eukarisztikus beszéd. Másnap a tó túlsó oldalán maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott. Tudták, hogy Jézus nem szállt a bárkába tanítványaival, Tanítványai ugyanis egyedül hajóztak el.


János 6:24
Mikor tehát a nép látta, hogy Jézus és tanítványai már nincsenek ott, beszálltak a bárkákba és Kafarnaumba eveztek, hogy megkeressék Jézust.


János 6:26
Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony mondom nektek: Kerestek engem, de nem azért, mert csodát láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok.


János 6:29
„Istennek tetsző dolog az, felelte Jézus, hogy higgyetek az ő küldöttjében.”


János 6:32
Jézus így felelt: Bizony, bizony mondom nektek: nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret.


János 6:35
Jézus az élet kenyere. Jézus erre így szólt: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha.


János 6:42
Így érveltek: „Nem Jézus ez, a József fia? Atyját, anyját jól ismerjük. Hogyan mondhatja hát: A mennyből szálltam alá?”


János 6:43
Jézus rájuk szólt: „Ne zúgolódjatok!


János 6:48
Jézus az élet kenyere az Eukarisztiában. Én vagyok az élet kenyere.


János 6:53
Jézus megerősítette: „Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek.


János 6:61
Jézus tudta, hogy tanítványai zúgolódtak a miatt, hozzájuk fordult tehát: „Ez megbotránkoztat titeket?


János 6:64
Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek és ki fogja őt elárulni.


János 6:67
Jézus akkor megkérdezte a tizenkettőt: „Csak nem akartok ti is elmenni?”


János 6:70
Jézus erre megjegyezte: „Nem tizenkettőt választottam? S egy közületek mégis ördög.”


János 7:1
Jézus a sátoros ünnepre készül. Ezután Jézus bejárta Galileát. Nem akart Judeába menni, mert a zsidók életére törtek.


János 7:6
Jézus így felelt: „Az én időm még nem jött el, nektek az idő mindig megfelelő.


János 7:14
Jézus a sátoros ünnepen. Az ünnep javarészén már túl voltak, amikor Jézus felment a templomba és tanítani kezdett.


János 7:16
Jézus megfelelt nekik: „Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki engem küldött.


János 7:21
Jézus folytatta: „Egyetlen dolgot tettem és mindnyájan megütköztök rajta.


János 7:28
Erre tanítás közben a templomban Jézus így kiáltott: „Ismertek engem, azt is tudjátok, honnan vagyok. Pedig én nem jöttem magamtól, Hanem az igaz küldött engem.


János 7:33
Jézus így szólt: „Csak rövid ideig vagyok még veletek, aztán ahhoz megyek, aki küldött.


János 7:37
Az ünnep utolsó napján. Az utolsó napon, az ünnep nagy napján, ott állt Jézus és hangos szóval hirdette:


János 7:39
Ezt a Lélekről mondta, melyben a benne hívőknek kellett részesülniük. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert Jézus még nem dicsőült meg.


János 8:1
A házasságtörő asszony. Jézus kiment az Olajfák hegyére.


János 8:6
Ezzel próbára akarták tenni, hogy aztán vádolhassák. Jézus lehajolt és ujjával írni kezdett a földön.


János 8:9
Ennek hallatára azok egymás után eltávoztak, kezdve az idősebbeken, úgy hogy Jézus egyedül maradt az előtte álló asszonnyal.


János 8:10
Jézus akkor felegyenesedett: „Asszony, szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki nem ítélt el téged?”


János 8:11
„Senki, Uram!” - felelte az. Mire Jézus így szólt: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!”


János 8:12
Jézus a világ világossága. Máskor így beszélt Jézus: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.”


János 8:14
Jézus megfelelt nekik: „Még ha magamról teszek is tanúságot, érvényes az én tanúságom, mert tudom, honnét jöttem és hová megyek.


János 8:19
Erre megkérdezték tőle: „Hol a te atyád?” „Sem engem nem ismertek, sem Atyámat, felelte Jézus, ha engemet ismernétek, Atyámat is ismernétek.”


János 8:20
Így beszélt Jézus a kincstárnál, mikor a templomban tanított. De senki sem fogta el őt, mert még nem jött el az ő órája.


János 8:21
A hitetlenség büntetése. Máskor meg Igy beszélt Jézus: „Én elmegyek. Ti kerestek majd engem, de meghaltok bűneitekben.


János 8:25
Erre megkérdezték: „De hát ki vagy te?” „Minek is beszélek egyáltalán nektek? - válaszolta Jézus.


János 8:28
Jézus tovább folytatta: „Amikor majd felmagasztaljátok az Emberfiát, akkor meggyőződtök róla, hogy én vagyok, és hogy önmagamtól semmit sem teszek, hanem azt mondom amire Atyám tanított.


János 8:31
Ábrahám fiai. Jézus akkor a benne hívő zsidókhoz fordult: „Ha ti kitartotok tanításom mellett, valóban tanítványaim vagytok,


János 8:34
Bizony, bizony mondom nektek, felelte Jézus, mindaz, aki bűnt cselekszik szolgája a bűnnek.


János 8:39
Azok közbevágtak: „A mi atyánk Ábrahám.” Jézus azonban szavukon fogta őket: „Ha Ábrahám fiai vagytok, tegyétek is azt, amit Ábrahám tett.


János 8:42
Jézus ismét szavukon fogta őket: „Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem is, mert én Istentől való vagyok és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, ő küldött engem.


János 8:48
Jézus előbb volt, mint Ábrahám. Erre a zsidók nekitámadtak: „Ugye joggal mondjuk, hogy, szamaritánus vagy és ördögöd van.”


János 8:49
Jézus tiltakozott: „Nincs ördögöm. Én tisztelem Atyámat, ti viszont gyalázattal illettek engem.


János 8:54
Jézus így válaszolt: „Ha én dicsőíteném magamat, dicsőségem semmit sem érne. Atyám az, aki dicsőít engem. Ti azt állítjátok, hogy ő a ti Istenetek, de nem ismeritek őt.


János 8:58
Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.”


János 8:59
Azok köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt, s kiment a templomból.


János 9:11
Elmondta nekik: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, bekente vele szememet és azt mondta: Menj Siloe tavához és mosakodjál meg. Én elmentem, megmosdottam és most látok.”


János 9:14
Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta szemét, szombat volt.


János 9:35
A vakon szülött hitvallása. Jézus meghallotta, hogy kidobták. Mikor találkozott vele, megszólította: „Hiszel az Emberfiában?”


János 9:37
„Előtted áll, felelte Jézus, ő az, aki veled beszél.”


János 9:39
Jézus megjegyezte: „Azért jöttem a világra, hogy ítéletet tartsak; Akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, elvakuljanak.”


János 9:41
Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok: Látunk. Ezért megmarad bűnötök.”


János 10:1
Jézus a jó pásztor. „Bizony, bizony mondom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan mászik be, az tolvaj és rabló.


János 10:6
Jézus ezt a példabeszédet mondta nekik, de ők nem értették, hogy mit akar vele mondani.


János 10:7
Jézus tovább folytatta: „Bizony, bizony mondom nektek: A juhok számára én vagyok az ajtó.


János 10:23
Tél volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon tornácában.


János 10:25
Jézus így felelt: „Mondtam már nektek, de nem hiszitek. Cselekedeteim, melyeket Atyám nevében művelek, tanuságot tesznek rólam.


János 10:32
Jézus szemükre vetette: „Sok jótettet cselekedtem nektek Atyám erejéből, e cselekedetek közül melyikért akartok megkövezni?”


János 10:34
Jézus megkérdezte tőlük: „Nincs megírva törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok?


János 10:40
Jézus Pereában. Elment ismét a Jordánon túl arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott maradt.


János 11:4
Ennek hallatára Jézus így szólt: „A betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy ezáltal megdicsőüljön az Isten Fia.”


János 11:5
Jézus szerette Mártát, nővérét (Máriát) és Lázárt.


János 11:9
Jézus így válaszolt: „Nem tizenkét órája van a napnak? Aki nappal jár, nem botlik meg, mert e világ világosságában lát.


János 11:13
Jézus a haláláról beszélt, ők azonban azt gondolták, hogy alvásról beszél.


János 11:14
Erre Jézus nyíltan megmondta nekik:


János 11:17
Jézus Máriánál és Mártánál. Mikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt.


János 11:20
Jézus jöttének hallatára Márta azonnal eléje ment, Mária azonban otthon maradt.


János 11:21
„Uram, szólt Márta Jézushoz, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem,


János 11:23
Jézus megnyugtatta: „Testvéred fel fog támadni.”


János 11:25
Jézus így szólt hozzá: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog.


János 11:30
Jézus ugyanis még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott.


János 11:32
Mikor Mária Jézus közelébe ért és meglátta őt, e szavakkal borult a lábához: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.”


János 11:33
Amint Jézus látta, hogy sír és a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült.


János 11:35
Jézus könnyekre fakadt.


János 11:38
Lázár feltámasztása. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Az egy kővel elzárt barlang volt.


János 11:39
„Vegyétek el a követ”, szólt Jézus. Márta, az elhunyt nővére megjegyezte: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.”


János 11:40
Jézus így felelt: „Nem mondtam: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?”


János 11:41
Elvették a követ. Jézus égre emelte tekintetét és így imádkozott: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál.


János 11:44
A halott (azonnal) kijött. Lába és keze pólyával volt körültekerve, arca pedig kendővel bekötve. Jézus így szólt: „Oldjátok fel őt, hogy járni tudjon.”


János 11:45
A főtanács határozata Jézus ellen. Sok zsidó jött akkor Máriához és Mártához. Látták, amit Jézus tett és hittek benne.


János 11:46
Némelyek azonban a farizeusokhoz mentek és hírül vitték nekik, amit Jézus cselekedett.


János 11:51
Ezt azonban nem magától mondotta, hanem mint főpap abban az évben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért.


János 11:54
Jézus Efraimban. Jézus ezért már nem járt nyilvánosan a zsidók között, hanem visszavonult a sivatag szélén fekvő Efraim nevű városba. Ott tartózkodott tanítványaival együtt.


János 11:56
Keresték Jézust és még a templomban is beszélgettek róla: „Mit gondoltok, nem jön el az ünnepre?”


János 12:1
A betániai vacsora. Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Ott lakott Lázár, akit Jézus feltámasztott holtából.


János 12:3
Mária pedig vett egy valódi nárduszból készült drága olajat. Megkente vele Jézus lábát és hajával megtörölte. A ház betelt az olaj illatával.


János 12:7
Jézus rászólt: „Hagyd békén, hadd tegye, hiszen temetésem napjára teszi.


János 12:9
Határozat Lázár ellen. A zsidók közül sokan megtudták, hogy ő ott van. Odajöttek, de nemcsak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott holtából.


János 12:11
Mivel miatta sok zsidó ment oda és hitt Jézusban.


János 12:12
Bevonulás Jeruzsálembe. Másnap nagy tömeg vonult fel az ünnepre. Hallották, hogy Jézus Jeruzsálembe jön. Pálmaágakat fogtak és kivonultak eléje.


János 12:14
Akadt ott egy szamár, Jézus ráült. Erről mondja az Írás:


János 12:16
Tanítványai eleinte nem értették, de mikor Jézus megdicsőült, eszükbe jutott, hogy meg volt írva róla, úgy amint végbement.


János 12:20
Jézus és a pogányok. Azok közt, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány pogány is.


János 12:21
Ezek Fülöphöz fordultak, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.”


János 12:22
Fülöp Andráshoz ment és megbeszélte vele. Aztán András és Fülöp megmondták Jézusnak.


János 12:23
Jézus így válaszolt: „Eljött az óra, mikor megdicsőül az Emberfia.


János 12:30
Jézus felvilágosította őket: „Nem értem hallatszott ez a szózat, hanem tiértetek.


János 12:35
Jézus így válaszolt nekik: „Már csak rövid ideig van nálatok a világosság. Járjatok a világosságban, amíg a tiétek, különben elborít titeket a sötétség. Aki a sötétségben jár nem tudja hová megy.


János 12:36
Amíg veletek van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.” E szavak után Jézus elment és nem mutatkozott előttük.


János 12:44
Jézus isteni küldetése. Jézus hangos szóval hirdette: „Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem.


János 13:1
A lábmosás. Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához. Ekkor adta övéinek, akiket szeretett és a világban hagyott, szeretetének legnagyobb jelét.


János 13:3
Jézus tudta, hogy mindent kezébe adott az Atya, és hogy Istentől jött és Istenhez megy,


János 13:7
Jézus így felelt: „Most nem érted, amit teszek, de később majd megérted.”


János 13:8
De Péter még jobban tiltakozott: „Az én lábamat meg nem mosod soha!” „Ha meg nem moslak, felelte Jézus, nem vagy közösségben velem.”


János 13:10
Jézus így szólt: „Aki megfürdött, annak csak lábát kell megmosni, akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.”


János 13:21
Az áruló távozik. E szavak után Jézus mélyen megrendült lelkében, és kijelentette: „Bizony, bizony mondom nektek: Közületek egy elárul engem.”


János 13:23
Tanítványai közül egyik, akit szeretett Jézus, ott nyugodott Jézus keblén


János 13:25
Az Jézus keblére hajolt és megkérdezte: „Uram, ki az?”


János 13:26
Jézus így felelt: „Az, akinek a bemártott falatot adom.” Ezzel bemártotta a falatot és karióti Júdásnak, Simon fiának nyújtotta.


János 13:27
A falat után mindjárt belé szállt a sátán. Jézus csak ennyit mondott: „Tedd meg hamarosan, amit tenni akarsz!”


János 13:29
Mivel Júdásnál volt a pénz, némelyik azt gondolta, hogy Jézus megbízta: „Vedd meg az ünnepre, ami szükséges,” vagy pedig, hogy adjon valamit a szegényeknek.


János 13:31
Az új parancsolat. Miután kiment, Jézus így szólt: „Most dicsőült meg az Emberfia, és benne megdicsőült az Isten.


János 13:36
Péter tagadásának megjövendölése. Simon Péter megkérdezte: „Uram, hová mégy?” „Ahová én megyek, felelte Jézus, oda most nem jöhetsz velem, de később majd követni fogsz.”


János 13:38
Jézus így válaszolt: „Életedet adod értem? Bizony, bizony mondom neked: Mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.”


János 14:1
Jézus megígéri a mennyei hazát. „Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek.


János 14:6
Jézus így szólt: „Én vagyok az út, az igazság és élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam.


János 14:9
Jézus így válaszolt: „Már oly régóta veletek vagyok és nem ismersz engem Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát?


János 14:12
Jézus megígéri a Szentlelket. Bizony, bizony mondom nektek: Aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amiket én magam cselekszem, sőt nagyobbakat is fog tenni azoknál, mert én az Atyához megyek.


János 14:18
Egyesülés Jézussal. Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok.


János 14:23
Jézus tovább folytatta: „ aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni.


János 15:1
Jézus az igazi szőlőtő. „Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves.


János 16:19
Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, ezért így szólt: „ Arról tanakodtok, hogy azt mondtam: Rövid idő és már nem láttok engem, ismét rövid idő és viszontláttok engem.


János 16:31
Jézus Így felelt: „Most hisztek?


János 17:1
Jézus önmagáért imádkozik. E szavak után Jézus égre emelte szemét és így imádkozott: „Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged.


János 17:3
Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust.


János 18:1
Jézust elfogják. Miután Jézus ezeket mondta, kiment tanítványaival a Kédron patakon túlra. Volt ott egy kert.


János 18:2
Bement oda tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta, ismerte azt a helyet, mert Jézus gyakran járt oda tanítványaival.


János 18:4
Jézus tudta mindazt, ami rá várt, eléjük ment tehát és megszólította őket: „Kit kerestek?”


János 18:5
„A názáreti Jézust”, mondták azok. „Én vagyok”, felelte Jézus. Júdás, aki elárulta, ott állt köztük.


János 18:7
Ő újra megkérdezte: „Kit kerestek?” „A názáreti Jézust”, ismételték azok.


János 18:8
„Mondtam már nektek, hogy én vagyok, felelte Jézus. Ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket.”


János 18:11
Jézus rászólt Péterre: „Tedd hüvelyébe kardodat! Ne ürítsem ki a kelyhet, melyet az Atya adott nekem?”


János 18:12
Jézus Annas és Kaifás előtt. A tiszt csapata élén és a zsidó őrség elfogta Jézust és megkötözte.


János 18:15
Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Mivel az a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, bejutott Jézussal a főpap udvarába.


János 18:19
A főpap tanítványai és tanításai felől kérdezte Jézust.


János 18:20
Jézus így felelt: „Én nyíltan beszéltem az emberek előtt. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahová minden zsidónak bejárása van. Titokban semmit sem mondtam. Mit kérdezel engem?


János 18:22
E szavakra az egyik ott álló poroszló arcul ütötte Jézust. „Így felelsz a főpapnak?” - förmedt rá.


János 18:23
Jézus csak ennyit mondott: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, de ha jól, miért ütsz engem?”


János 18:28
Jézust kiszolgáltatják Pilátusnak. Kaifástól a helytartóságra vezették Jézust. Kora reggel volt. Azok nem mentek be a helytartóságra, hogy tisztátalanokká ne legyenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt.


János 18:32
Így teljesedett be, amit Jézus mondott, mikor halálának módját megjövendölte.


János 18:33
Jézus első kihallgatása. Pilátus akkor visszament a helytartóságra, hívatta Jézust és megkérdezte tőle:


János 18:34
„Te vagy a zsidók királya?” Jézus így felelt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?”


János 18:36
Jézus így felelt: „Az én országom nem e világból való. Ha e világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy a zsidók kezére ne kerüljek. Az én országom azonban nem innen való.”


János 18:37
Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy?” Jézus ráhagyta: „Igen, király vagyok. Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki igazságból való, hallgat szavamra.”


János 19:1
Jézus megostorozása. Erre Pilátus lefogatta és megostoroztatta Jézust.


János 19:5
Jézus akkor töviskoronával és bíborköpenyben kijött eléjük, Pilátus rámutatott: „Íme az ember!”


János 19:9
Jézus második kihallgatása. Visszament a helytartóságra és újra megkérdezte Jézust: „Honnan való vagy te?” De Jézus nem felelt.


János 19:11
Jézus csak ennyit mondott: „Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha onnan felülről nem kaptad volna. Annak, aki engem kiszolgáltatott neked, nagyobb a bűne.”


János 19:13
Az ítélet. E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Bírói székébe ült a köves udvaron, melyet héberül Gabbatának neveznek.


János 19:16
Erre aztán kiszolgáltatta őt, hogy keresztre feszítsék. Azok átvették Jézust és elvezették.


János 19:17
Jézust keresztre feszítik. Ő keresztjét hordozva kiment az úgynevezett koponyhelyre, melynek héber neve Golgota.


János 19:18
Ott keresztre feszítették őt és vele két másikat kétfelől, középen pedig Jézust.


János 19:20
Az volt ráírva: „Názáreti Jézus a zsidók királya.” Sok zsidó olvasta azt a táblát, mert az a hely, ahol Jézust keresztre feszítették, közel volt a városhoz. Héberül, görögül és latinul volt írva.


János 19:23
Elosztják Jézus ruháit. Jézus keresztre feszítése után a katonák fogták ruháit és köntösét. Ruháit négy részre osztották, minden katonának egy részt. Köntöse varratlan volt, végig egy darabból szőve.


János 19:25
Jézus végső rendelkezése. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna.


János 19:26
Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, ő a te fiad!”


János 19:28
Jézus halála. Jézus tudta, hogy minden beteljesedett már. Ezért, hogy az Írás valóra váljék, így szólt: „Szomjazom!”


János 19:30
Amint Jézus az ecetet megízlelte, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte a lelkét.


János 19:31
Jézus oldalát megnyitják. Készület napja volt. A zsidók kérték tehát Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vétesse le őket a keresztről, hogy ne maradjanak szombaton a kereszten. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt.


János 19:33
Mikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el lábszárát,


János 19:38
Jézust sírba helyezik. Arimateai József tanítványa volt, de a zsidóktól való félelmében csak titokban, kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte.


János 19:39
Mire az elment és levette Jézus testét. Odajött Nikodémus is, aki annakidején éjszaka ment Jézushoz, és hozott mintegy száz font mirha - és áloékeveréket.


János 19:40
Fogták Jézus testét és a főszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szokás temetni a zsidóknál.


János 19:42
Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt oda helyezték Jézust.


János 20:2
Elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és jelentette nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették.”


János 20:11
Jézus megjelenik Mária Magdolnának. Mária ott állt a sír mellett és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak lehajolt és betekintett a sírba.


János 20:12
Látta, hogy ott, ahol Jézus teste feküdt, két fehérruhás angyal ül, az egyik fejnél, a másik lábnál.


János 20:14
Ezekkel a szavakkal hátrafordult, és meglátta, hogy ott áll Jézus, de nem tudta, hogy Jézus az.


János 20:15
Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.”


János 20:16
Jézus erre nevén szólította: „Mária!” Az megfordult és csak ennyit mondott: „Rabboni” - vagyis Mester.


János 20:17
Jézus így szólt: „Engedj el! Még nem mentem fel Atyámhoz. Menj most testvéreimhez és vidd hírül nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”


János 20:19
Jézus megjelenik az apostoloknak. Estefelé, még a hét első napján, együtt voltak a tanítványok, zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Akkor eljött Jézus, közéjük lépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!”


János 20:24
Jézus megjelenik Tamásnak. Tamás, melléknevén Didimusz egy a tizenkettő közül, nem volt velük, mikor eljött Jézus.


János 20:26
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is velük. Eljött Jézus zárt ajtón keresztül és közéjük lépett e szavakkal: „Békesség nektek!”


János 20:29
Jézus csak ennyit mondott: „Azért hiszel (Tamás), mert látsz engem? Boldog, aki nem lát és mégis hisz.”


János 20:30
Jézus még sok más csodát művelt tanítványai szemeláttára, de azokat nem írtam meg ebben a könyvben.


János 20:31
Ezeket viszont azért írtam, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.


János 21:1
Jézus Tibériás tavánál. Ezután ismét megjelent Jézus tanítványainak, ezúttal Tibériás tavánál. Megjelenése így történt:


János 21:4
Mikor megvirradt, Jézus kint állt a parton, de a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az.


János 21:5
Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincsen”, felelték.


János 21:7
Erre a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, felvette köntösét - mert neki volt vetkőzve - és a tóba vetette magát.


János 21:10
Jézus szólt nekik: „Hozzatok a most fogott halakból.” Erre Simon Péter visszament és partra vonta a hálót. Százötvenhárom nagy hal töltötte meg.


János 21:12
Jézus hívta őket: „Jöjjetek ide, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” - hiszen tudták, hogy az Úr az.


János 21:13
Akkor Jézus fogta a kenyeret és adott nekik, ugyanúgy halat is.


János 21:14
Ez volt a harmadik eset, hogy Jézus holtából való feltámadása után megjelent a tanítványoknak.


János 21:15
A főhatalom átadása Péternek. Étkezés után Jézus megkérdezte Pétert: „Simon, János fia, jobban szeretsz, mint ezek?” „Igen Uram, felelte, te tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat.”


János 21:17
Majd harmadszor is megkérdezte: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is kérdezte: szeretsz engem? és csak annyit mondott: „Uram te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat.”


János 21:21
Láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?”


János 21:22
Jézus így felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te kövess engem!”


János 21:23
Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy az a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta: „Nem hal meg”, hanem: Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele?”


János 21:25
Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, hogy az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.


Apostolok 1:1
Előző könyvemben kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen mennybevétele napjáig,


Apostolok 1:3
Szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be ezeknek, hogy él; negyven napon át megjelent előttük s az Isten országáról beszélt nekik. Jézus mennybemenetelétől a Szentlélek eljöveteléig


Apostolok 1:4
Jézus mennybemenetele. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya ígéretére.


Apostolok 1:11
„Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek felment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt.”


Apostolok 1:14
Mindezek az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt egy szívvel - lélekkel, állhatatosan imádkoztak.


Apostolok 1:16
„Testvérek! Be kellett teljesednie annak az írásnak, melyben a Szentlélek Dávid ajkával Júdásról, a Jézust foglyul ejtők vezetőjéről jövendölt.


Apostolok 1:21
Szükséges tehát, hogy valaki azok közül, akik mindig velünk tartottak, amíg az Úr Jézus közöttünk járt - kelt – János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig -


Apostolok 2:22
Izraelita férfiak, hallgassátok meg ezt az állításomat: a názáreti Jézust Isten igazolta előttetek azokkal a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket - mint ti is tudjátok - őáltala művelt köztetek.


Apostolok 2:32
Ezt a Jézust támasztotta föl az Isten: ennek mi mindannyian tanúi vagyunk.


Apostolok 2:36
Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Messiássá tette azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.”


Apostolok 2:38
„Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek ajándékát.


Apostolok 3:6
Péter azonban ezt mondta neki: „Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében (kelj föl és) járj!”


Apostolok 3:13
Ábrahám, Izsák, Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus előtt, noha az szabadon akarta bocsátani.


Apostolok 3:20
elérkezzék az Úrtól a megenyhülés ideje és elküldje Jézust, a számotokra előre rendelt Messiást.


Apostolok 4:2
Rossz néven vették ugyanis, hogy tanítják a népet, és Jézus példájával a halálból való föltámadást hirdetik.


Apostolok 4:10
hát tudjátok meg mindnyájan és Izrael egész népe, hogy annak a názáreti Jézus Krisztusnak segítségével áll ez itt előttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, de akit Isten föltámasztott holtából.


Apostolok 4:13
Amikor látták Péter és János bátor szókimondását, s megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, meglepődtek. Fölismerték, hogy Jézus kíséretébe tartoztak.


Apostolok 4:18
Ezután behívatták őket s megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében.


Apostolok 4:27
Valóban e városban egybegyűltek fölkent szent szolgád, Jézus ellen, Heródes és Poncius Pilátus a pogány nemzetekkel és Izrael népével,


Apostolok 4:30
Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások, jelek és csodák történjenek szent szolgád, Jézus által.”


Apostolok 4:33
Az apostolok pedig nagy hatással tettek tanúságot az Úr Jézus (Krisztus) föltámadásáról, és nagy kegyelem munkálkodott mindnyájukban.


Apostolok 5:30
Atyáink Istene föltámasztotta Jézust, akit ti a keresztfára feszítve meggyilkoltatok.


Apostolok 5:40
Azok igazat adtak neki. Behívatták az apostolokat, megbotoztatták őket, aztán meghagyták nekik, hogy ne beszéljenek Jézusról, s végül is szabadon engedték őket.


Apostolok 5:41
Ők pedig örvendezve távoztak a főtanács elől, mivel méltóknak bizonyultak, hogy Jézusért gyalázatot szenvedjenek.


Apostolok 5:42
Továbbra is mindennap tanítottak és hirdették a templomban és magánházakban Jézust, a Messiást.


Apostolok 6:14
Hallottuk ugyanis, mikor azt hangoztatta, hogy a názáreti Jézus romba dönti ezt a helyet és megváltoztatja a Mózestől ránk hagyott szokásokat.”


Apostolok 7:55
Ő azonban Szentlélekkel eltelve föltekintett az égre és, megpillantva az Isten dicsőségét és Jézust,


Apostolok 7:59
Amikor megkezdték István megkövezését, az így imádkozott: „Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet!”


Apostolok 8:13
De mikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országát és Jézus Krisztust hirdette nekik, a férfiak és asszonyok egyaránt megkeresztelkedtek.


Apostolok 8:17
Még ugyanis egyikükre sem szállt le, mivel addig csak Jézus nevében voltak megkeresztelve.


Apostolok 8:35
Erre Fülöp beszélni kezdett és ebből az írásból kiindulva Jézust hirdette neki.


Apostolok 8:37
(Fülöp így válaszolt: „Ha teljes szívvel hiszel, lehetséges.” Ő erre kijelentette: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”)


Apostolok 9:5
Erre megkérdezte: „Ki vagy te, Uram?” „Én vagyok Jézus, felelte, akit te üldözöl. (Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod.” Erre remegve és álmélkodva így szólt: „Uram, mit akarsz tőlem, mit tegyek?” Az úr ezt válaszolta:)


Apostolok 9:17
Ananiás elindult, belépett a házba és e szavak kíséretében tette rá a kezét: „Saul testvérem, engem az Úr Jézus küldött, aki megjelent előtted az idevezető úton, hogy visszanyerd látásodat és eltelj Szentlélekkel.”


Apostolok 9:20
Hamarosan hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten Fia.


Apostolok 9:22
Saul pedig mind nagyobb erővel lépett föl és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, mivel bizonyította, hogy Jézus a Messiás.


Apostolok 9:27
Végül Barnabás maga mellé vette és elkísérte az apostolokhoz. Elbeszélte nekik, hogyan látta meg útközben az Urat, hogy az mit mondott neki, s hogy milyen nyíltan kiállott Damaszkuszban Jézus ügye mellett.


Apostolok 9:34
„Éneász, szólította meg Péter, Urunk Jézus Krisztus meggyógyít téged. Kelj föl és vesd be ágyadat.”


Apostolok 10:36
Ő Izrael fiai előtt hallatta szavát, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által, aki a mindenség Ura.


Apostolok 10:38
s hogy miként kente föl Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és csodaerővel; s ez ahol csak megfordult, jót tett és meggyógyította az ördögtől megszálltakat, mert vele volt az Isten.


Apostolok 10:48
Elrendelte tehát, hogy kereszteljék meg őket Jézus Krisztus nevében. Tőle pedig azt kérték, hogy maradjon náluk néhány napig.


Apostolok 11:17
Ha tehát Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban ki vagyok én, hogy útjába állhattam volna az Istennek?”


Apostolok 11:20
Akadt azonban köztük néhány ciprusi és cirenei férfi. Ezek Antióhiába érve a görögökkel is szóba álltak és hirdetni kezdték nekik az Úr Jézus evangéliumát.


Apostolok 13:23
Ígéretéhez híven az ő utódaiból támasztotta Isten Izrael üdvözítőjét Jézust,


Apostolok 13:33
az ő gyermekeiknek teljesítette azáltal, hogy föltámasztotta Jézust. Ez van megírva a második zsoltárban: Az én Fiam vagy, Én ma szültelek.


Apostolok 15:11
Ellenkezőleg a mi hitünk, az hogy Urunk Jézus (Krisztus) kegyelme által üdvözülünk, és éppen így ők is.”


Apostolok 15:26
akik egészen a mi Urunk Jézus Krisztusnak szentelték magukat.


Apostolok 16:7
Mízia határához érve megkíséreIték ugyan, hogy Bitiniába menjenek, de Jézus Lelke nem engedte meg nekik.


Apostolok 16:18
Ezt több napon át megismételte. Pált bántotta a dolog, ezért hátrafordult és rászólt a lélekre: „Jézus Krisztus nevében parancsolom, menj ki belőle.” Ki is szállott belőle azonnal.


Apostolok 16:31
„Higgy az Úr Jézusban, felelték azok, így házadnépével együtt üdvözülsz.”


Apostolok 17:3
Az Írásból kiindulva kifejtette és megmagyarázta: „A Messiásnak szenvednie kellett és föl kellett támadnia halottaiból”, továbbá: „Ez a Jézus a Messiás, akit én hirdetek nektek.”


Apostolok 17:7
„Ezek az emberek az egész világon zavart keltenek, kiáltozták, most itt is megjelentek, s Jázon befogadta őket. Pedig mindannyian a császár rendelete ellen foglalnak állást, mert azt mondják, hogy más a király, mégpedig Jézus.”


Apostolok 17:18
Egykét epikureus és sztoikus bölcselő vitatkozni kezdett vele. Volt, aki így nyilatkozott: „Ugyan mit akar ez a szószátyár mondani?” Mások pedig: „Új istenek hirdetőjének látszik.” Jézust és a föltámadást hirdette ugyanis nekik.


Apostolok 18:4
Minden szombaton fölszólalt a zsinagógában, és (az Úr Jézusra hivatkozva) igyekezett meggyőzni a zsidókat és pogányokat.


Apostolok 18:5
Mikor pedig Szilás és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál egészen az igehirdetésnek szentelte magát. Bizonyítékot tárt a zsidók elé, hogy Jézus a Messiás.


Apostolok 18:25
Már kapott valami oktatást az Úr tanításáról. Buzzgó lélekkel és helyesen hirdette és tanította a Jézusra vonatkozó dolgokat, de még csak János keresztségéről tudott.


Apostolok 18:28
A nyilvánosság előtt eredményesen megcáfolta a zsidókat azzal, hogy bebizonyította az Írás alapján, hogy Jézus a Messiás.


Apostolok 19:5
Ennek hallatára megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében.


Apostolok 19:13
Némely csatangoló zsidó ördögűző szintén megkísérelte, hogy az Úr nevét olvassa rá a gonosz lelkektől megszállottakra. Ezt mondták: „Rád olvasom Jézust, akit Pál hirdet.”


Apostolok 19:15
A gonosz lélek azonban így vágott vissza nekik: „Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?”


Apostolok 19:17
Erről azután Efezus valamennyi lakója, zsidó és pogány egyaránt tudomást szerzett. Mindnyájukat nagy félelem fogta el és nagy lett a becsülete az Úr Jézus nevének.


Apostolok 20:21
Zsidóknak és pogányoknak lelkükre beszéltem, hogy térjenek meg Istenhez és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban.


Apostolok 20:24
De én nem becsülöm sokra az életemet, csak véghez tudjam vinni pályafutásomat és az Úr Jézustól rám ruházott föladatomat: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetését.


Apostolok 20:35
Minden alkalommal megmutattam nektek, hogy hogyan kell dolgozni és ezzel a gyöngéket segíteni. Jézus szavaira emlékezve, aki azt mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”


Apostolok 21:13
Pál azonban így felelt: „Miért sírtok és miért szomorítjátok meg szívemet? Hiszen én kész vagyok arra, hogy az Úr Jézusért Jeruzsálemben nemcsak a megkötözést, hanem a halált is elviseljem.”


Apostolok 22:8
Erre én megkérdeztem: Ki vagy Te, Uram? Ő pedig így válaszolt: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl.


Apostolok 24:24
A pör elnyújtása. Néhány nap mulva Félix zsidó feleségével, Druzillával együtt megjelent, hivatta Pált és meghallgatta őt a Jézus Krisztusban való hitről.


Apostolok 25:19
hanem vallásukkal kapcsolatban volt vitás kérdésük vele, meg valami meghalt Jézust illetően, akiről Pál azt erősítgette, hogy él.


Apostolok 26:9
Eleinte én is azt gondoltam, hogy határozottan a názáreti Jézus ellen kell szegülnöm,


Apostolok 26:15
Én erre megkérdeztem: Ki vagy Te Uram? Én vagyok Jézus, felelte az Úr, akit te üldözöl.


Apostolok 28:23
Megállapodtak vele egy napban, és ekkor igen sokan eljöttek hozzá a lakására. Meggyőző erővel magyarázott nekik Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett megnyerni őket Jézusnak a Mózes törvényéből és a prófétákból merített érvekkel.


Apostolok 28:31
Mindenki fogadott, aki betért hozzá, és nagy bizalommal akadálytalanul tanította az Úr Jézus Krisztusról szóló igazságokat.


Rómaiakhoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Krisztus Jézus szolgája, a meghívott apostol, akit Isten evangéliumának hirdetésére választott ki,


Rómaiakhoz 1:4
de akit a megszentelő Lélek szerint, a halálból való feltámadásával Isten hatalmas Fiául rendelt -, Jézus Krisztusról, a mi urunkról.


Rómaiakhoz 1:6
Ezek közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus meghívottai.


Rómaiakhoz 1:7
Isten szeretteinek, a meghívott szenteknek, akik Romában élnek. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól.


Rómaiakhoz 1:8
Hálaadás. Először is hálát adok Jézus Krisztus által Istenemnek mindnyájatokért, mert hitetekről az egész világon dicsérettel szólnak.


Rómaiakhoz 1:17
Isten igaz volta nyilvánul meg ugyanis benne, mely a hitből árad minden hívőre, amint írva van: „Az igaz a hitből él.” Megigazulás Jézus Krisztusban Az emberiség megigazulásra szorul


Rómaiakhoz 2:16
azon a napon, amikor evangéliumom szerint Isten Jézus Krisztus által ítélkezik az ember rejtett dolgai fölött.


Rómaiakhoz 3:21
Hit Jézus Krisztusban. Most azonban az Istenben való megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá.


Rómaiakhoz 3:22
Erről tanúskodnak a törvény és a próféták: az Isten előtt történő megigazulásról a Jézus Krisztusban való hit által, melyben minden hívő részesül. Ebben nincs különbség.


Rómaiakhoz 3:24
Kegyelme jóvoltából azonban ingyen történik megigazulásuk Jézus Krisztus megváltása által.


Rómaiakhoz 3:26
Isteni türelmében ugyanis büntetlenül hagyta a korábban elkövetett vétkeket, hogy kimutassa igazságosságát a mostani időben. Így bizonyul igazságosnak ő maga és teszi megigazulttá a Jézus (Krisztusban) hívőt.


Rómaiakhoz 4:24
Nekünk is arra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta halottaiból Urunkat (Jézus Krisztust),


Rómaiakhoz 5:1
Békessség Istennel. Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 5:11
De nemcsak, hogy kibékültünk, hanem még dicsekszünk is az Istenben Urunk Jézus Krisztus által, aki most megszerezte nekünk a kiengesztelődést.


Rómaiakhoz 5:15
De a kegyelemmel nem úgy áll a dolog, mint a bűnbeeséssel. Ha ugyanis egynek bűnbeesése miatt oly sokan meghaltak, Isten kegyelme s az egy embernek, Jézus Krisztusnak kegyelmi ajándéka még bővebben kiárad sokakra.


Rómaiakhoz 5:17
Ha ugyanis egynek bűnbeesése miatt, egy által uralkodott a halál, mennyivel inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által az életben azok, akik bőséges kegyelem és a megigazulás ajándékát kapják.


Rómaiakhoz 5:21
hogy amint halált hozóan uralkodott a bűn, úgy uralkodjék az örökéletre szóló megigazulás révén a kegyelem is a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:3
Vagy nem tudjátok, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Jézus Krisztusra, halárára kereztelkedtünk meg?


Rómaiakhoz 6:11
Ezért úgy tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban, (a mi Urunkban).


Rómaiakhoz 6:23
Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. A bűn zsoldja ugyanis a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.


Rómaiakhoz 7:25
Hála legyen Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk által! Értelmemmel tehát Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének.


Rómaiakhoz 8:2
Hiszen a lélek törvénye, melyet a Jézus Krisztusban való élet ad, fölszabadított téged a bűnnek és a halálnak törvénye alól.


Rómaiakhoz 8:11
Ha pedig bennetek van annak Lelke, aki föltámasztotta Jézust halottaiból, ő, aki Krisztus (Jézust) halottaiból föltámasztotta, életre kelti a ti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.


Rómaiakhoz 8:34
Velük Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt föl is támadt és az Isten jobbján közben is jár értünk.


Rómaiakhoz 8:39
sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, mely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.


Rómaiakhoz 10:9
Ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz.


Rómaiakhoz 14:1
Inkább az Úr Jézus Krisztust öltsétek magatokra, és ne dédelgessétek testeteket, hogy bűnös kívánságokra ne gerjedjen.


Rómaiakhoz 14:15
Tudom, s meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy magában véve semmi sem tisztátalan, csak annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja.


Rómaiakhoz 15:6
Adja nektek a türelem és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértők legyetek.


Rómaiakhoz 15:7
Így egy szívvel, egy szájjal magasztalhatjátok Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyját.


Rómaiakhoz 15:9
Azt mondom ugyanis: Krisztus (Jézus) vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket.


Rómaiakhoz 15:17
Krisztus Jézus szolgájának kell lennem a pogányok közt és Isten evangéliumának szent szolgálatát kell végeznem, hogy a pogány népek a Szentlélektől megszentelt kedves áldozati ajándékká legyenek.


Rómaiakhoz 15:18
Ezzel tehát dicsekedhetem Krisztus Jézusban Isten előtt.


Rómaiakhoz 15:31
Kérlek titeket, testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztusra, s a Szentlélek szeretetére, támogassatok értem mondott imádságtokkal az Istennél,


Rómaiakhoz 16:3
Köszöntsétek Priszkát és Aquilát, munkatársaimat Krisztus Jézusban. Ők életüket kockáztatták értem.


Rómaiakhoz 16:20
A békesség Istene hamarosan összetiporja a sátánt lábatok alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!


Rómaiakhoz 16:24
(A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! Amen.)


Rómaiakhoz 16:25
Isten dicsérete. Annak pedig, akinek hatalma van arra, hogy megerősítsen titeket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, abban a kinyilatkoztatott titokban, amelyre örök idők óta csönd borult,


Rómaiakhoz 16:27
Neki, az egyedül bölcs Istennek, (Tisztelet és) dicsőség, Jézus Krisztus által, Örökön - örökké. Amen.


2 Korintusi 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus testvér, Isten korintusi egyházának és egész Achájában minden szentnek.


2 Korintusi 1:2
Kegyelem és békesség nektek, Istentől, Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 1:3
Hálaadás a vigasztaló Istennek. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene.


2 Korintusi 1:14
Remélem, hogy mindvégig meg is értitek, amint részben már meg is értettetek engem: Urunk Jézus (Krisztus) napján mi a ti büszkeségtek, s ti a miénk vagytok.


2 Korintusi 1:19
Isten Fia, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi - én, Szilvánusz meg Timóteus - hirdettünk köztetek, nem volt majd igen, majd nem, hanem az igen vált valóra benne.


2 Korintusi 2:14
De hála legyen Istennek! Ő Krisztus (Jézusban) mindenkor győzelemre segít minket és ismeretének illatát mindenütt elterjeszti általunk.


2 Korintusi 4:5
Mi ugyanis nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint Jézus kedvéért szolgátokat.


2 Korintusi 4:6
Isten ugyanis, aki azt mondta: „A sötétségből támadjon fény”, világosságot támasztott a mi szívünkben is, hogy fölragyogjon nekünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán.


2 Korintusi 4:10
testünkben Jézus kínszenvedését hordozzuk szüntelen, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön.


2 Korintusi 4:11
Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön.


2 Korintusi 4:14
Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust föltámasztotta, Jézussal minket is föltámaszt és veletek együtt elébe állít.


2 Korintusi 8:9
Hiszen ismeritek Urunk Jézus Krisztus jótékonyságát. Ő, a gazdag, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok.


2 Korintusi 11:4
Ha ugyanis valaki föllépne és más Jézust hirdetne, mint, akit mi hirdettünk, vagy ha más lélekben részesülnétek, mint amiben részesültetek, vagy más evangéliumban, mint amit elfogadtatok: szívesen vennétek.


2 Korintusi 11:31
Isten, Urunk Jézus (Krisztusnak) atyja, aki mindenkor áldott, tudja, hogy nem hazudom.


2 Korintusi 13:5
Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a hitben éltek - e. Tegyétek csak próbára magatokat! Nem ismeritek föl, hogy bennetek él Jézus Krisztus? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát.


2 Korintusi 13:13
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. (Amen.)


Galatákhoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, aki nem embertől vagy ember által, hanem Jézus Krisztus s az őt holtából feltámasztó Atyaisten rendeléséből apostol,


Galatákhoz 1:3
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől. és az Úr Jézus Krisztustól,


Galatákhoz 1:12
Hiszen nem emberektől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.


Galatákhoz 2:4
Sőt a hamis testvérek ellenére sem tették, akik azért lopakodtak és tolakodtak be, hogy kifürkésszék Krisztus Jézusban való szabadságunkat és szolgaságba taszítsanak.


Galatákhoz 2:16
Tudjuk azonban, hogy az ember nem a törvény tettei alapján igazul meg, hanem Jézus Krisztusba vetett hit által. Ezért mi is elfogadtuk Jézus Krisztus hitét, hogy a Krisztusba vetett hit által, s ne a törvény cselekedetei alapján igazuljunk meg, mert a törvény tettei által senki meg nem igazul.


Galatákhoz 3:1
A megigazulás a hitből ered. Ti oktalan galaták! Ki igézett meg titeket, (hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak) titeket, akiknek a szeme elé állítottuk a megfeszített Jézus Krisztust?


Galatákhoz 3:14
Így szállt az Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hit által elnyerjük a Lélek ígéretét.


Galatákhoz 3:22
De az Írás mindent a bűn alá foglalt, hogy az ígéretben Jézus Krisztus hite által részesüljenek a hívők.


Galatákhoz 3:26
Isten fiai vagytok ugyanis mindnyájan a Krisztus Jézusba vetett hit által.


Galatákhoz 3:28
Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.


Galatákhoz 4:14
s mekkora próbát kellett kiállnotok testi állapotom miatt. De ti mégsem vetettetek meg s nem utasítottátok vissza, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.


Galatákhoz 5:6
Krisztus Jézusban ugyanis sem az nem számít, hogy körülmetélt valaki, sem az, hogy körülmetéletlen, hanem csak a hit, amely a szeretet által tevékeny.


Galatákhoz 5:24
Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt.


Galatákhoz 6:14
Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által a világ meg van feszítve számomra, s én a világ számára.


Galatákhoz 6:15
(Krisztus Jézusban) ugyanis sem a körülmetélés, sem a körülmetéletlenség nem számít, hanem az új teremtmény.


Galatákhoz 6:17
Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert és (az Úr) Jézus jegyeit viselem testemen.


Galatákhoz 6:18
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Amen.


Efézusiakhoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Ephezusban élő szenteknek,


Efézusiakhoz 1:2
Krisztus Jézus híveinek. Kegyelem nektek és békesség, Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A megváltás isteni műve


Efézusiakhoz 1:3
Isten kegyelmének magasztalása. Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, leli áldással megáldott minket!


Efézusiakhoz 1:5
Szeretetből eleve arra rendelt, hogy - akaratának tetszése szerint - Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk,


Efézusiakhoz 1:15
Hálaadás és könyörgés a hívekért. Miután értesültem az Úr Jézusba vetett hitetekről és az összes szentek iránt tanúsított szeretetetekről,


Efézusiakhoz 1:17
Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt.


Efézusiakhoz 2:6
Krisztus Jézusban ugyanis föltámasztott minket és vele együtt maga mellé ültetett a mennyben,


Efézusiakhoz 2:7
hogy az eljövendő korokban megmutassa Krisztus Jézusban irántunk megnyilvánuló jóságából kegyelmének túláradó bőségét.


Efézusiakhoz 2:10
Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket, melyeket Isten előre elrendelt, hogy bennük éljünk.


Efézusiakhoz 2:13
Most azonban ti, akik messze voltatok, Krisztus Jézusban közel jutottatok, Krisztus vére által.


Efézusiakhoz 2:20
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek maga Krisztus Jézus a szegletköve.


Efézusiakhoz 3:1
Szent Pál küldetése. Ennek szolgája vagyok értetek pogányokért, én Pál, Krisztus Jézus foglya.


Efézusiakhoz 3:6
e szerint a pogányok Krisztus Jézusban társörökösök, egy testhez tartozók és az evangélium által az ígéret részesei.


Efézusiakhoz 3:11
Ez volt az ő örök szándéka, amelyet Urunkban, Krisztus Jézusban valósított meg.


Efézusiakhoz 3:14
Az Apostol könyörgése. Ezért térdet hajtok (Urunk Jézus Krisztus) Atyja előtt,


Efézusiakhoz 3:21
dicsőség legyen az Egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át örökkön - örökké. Amen.


Efézusiakhoz 4:21
Hiszen hallottátok és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság.


Efézusiakhoz 5:20
Adjatok hálát mindenkor, mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében Istennek, az Atyának.


Efézusiakhoz 6:23
A testvéreknek békesség és hittel párosult szeretet az Atyaistentől és az Úr Jézus Krisztustól!


Efézusiakhoz 6:24
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik Urunkat Jézus Krisztust. (Amen).


Filippiekhez 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, a Philippiben élő összes szenteknek, az elöljárókkal és diákonusokkal együtt.


Filippiekhez 1:2
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 1:6
Bízom abban, hogy aki megkezdte bennetek a jót, be is fejezi Krisztus Jézus napjáig.


Filippiekhez 1:8
Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében.


Filippiekhez 1:11
és bővelkedni fogtok az igaz élet Jézus Krisztus által szerzett gyümölcseiben Isten dicsőségére és dicséretére. Tájékoztatás az apostoli munkáról


Filippiekhez 1:19
Az apostol helyzete. Tudom ugyanis, hogy ez, imádságtok által és Jézus Krisztus Lelkének segítségével, üdvösségemre válik.


Filippiekhez 2:5
Krisztus példája. Ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt.


Filippiekhez 2:10
Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban,


Filippiekhez 2:11
s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.


Filippiekhez 2:19
Timóteus és Epafroditusz küldetése. Remélem az Úr Jézusban, hogy hamarosan hozzátok küldhetem Timóteust, s hogylétetekről értesülve megnyugszom.


Filippiekhez 2:21
A többiek mind a maguk javát keresik, s nem Krisztus Jézusét.


Filippiekhez 3:3
A körülmetéltek ugyanis mi vagyunk, akik lélekben szolgálunk Istennek, akik Krisztus Jézusban dicsekszünk, s nem a testben bízunk,


Filippiekhez 3:8
Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fölséges ismeretéhez mérten mindent akadálynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam.


Filippiekhez 3:9
Hiszen én nem a törvény alapján igazultam meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által. Isten ugyanis a hit által tett megigazulttá,


Filippiekhez 3:12
Nem mintha már elértem volna, s tökéletes volnék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, mert már Krisztus Jézus is magához ragadott.


Filippiekhez 3:14
De ezt igen: Felejtem ami mögöttem van, s az előttem lévő után rugaszkodom. Futok a kitűzött cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyre Isten fölülről hívott meg Krisztus Jézus által.


Filippiekhez 3:20
A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is: az Úr Jézus Krisztust.


Filippiekhez 4:7
Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.


Filippiekhez 4:19
Az én Istenem Jézus Krisztus által a dicsőségben kielégít majd gazdagsága szerint mindennel, amire szükségetek van.


Filippiekhez 4:21
Köszöntsetek minden szentet Jézus Krisztusban. Köszöntenek titeket a testvérek, akik nálam vannak.


Filippiekhez 4:23
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel! (Amen.)


Kolosséiakhoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola,


Kolosséiakhoz 1:2
és Timóteus testvér a Colosszében élő szent és hívő testvéreknek (Jézus) Krisztusban. Kegyelem neketek és békesség Atyánktól, az Istentől (és az Úr Jézus Krisztustól).


Kolosséiakhoz 1:3
Hálaadás és könyörgés. Hálát adunk Istennek, Urunk Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor imádkozunk értetek.


Kolosséiakhoz 1:4
Hallottunk Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt eltölt titeket,


Kolosséiakhoz 1:7
Így tanultátok ezt kedves szolgatársunktól, Epafrásztól is, aki Krisztus (Jézus) hűséges szolgája köztetek.


Kolosséiakhoz 1:28
Mi őt hirdetjük, intünk és teljes bölcsességgel oktatunk minden embert, hogy Jézus Krisztusban tökéletessé tegyünk mindenkit.


Kolosséiakhoz 2:2
hogy szívükben megerősödve és szeretetben egyesülve eljussanak a teljes megértés minden gazdagságára, Isten (az Atya) titkának, (Jézus) Krisztusnak megismerésére.


Kolosséiakhoz 2:6
Mivel tehát Uratoknak ismertétek el Krisztus Jézust, éljetek is benne.


Kolosséiakhoz 3:17
Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.


Kolosséiakhoz 4:11
Köszönt továbbá Jézus is, másik nevén Jusztusz. A zsidók közül ezek egyedüli munkatársaim Isten országának érdekében.


Kolosséiakhoz 4:12
Valóban vígasztalásomra voltak. Köszönt titeket földitek, Epafrász, Krisztus Jézus szolgája. Ő állandóan küzd értetek imáiban, hogy teljesen és tökéletesen megvalósítsátok Isten akaratát.


1 Tesszalonika 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, az Istenben, az Atyában és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem és békesség.


1 Tesszalonika 1:3
Szüntelenül gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és állhatatos reményetekre Urunkban, Jézus Krisztusban.


1 Tesszalonika 1:10
s hogy várjátok a mennyből halottaiból feltámasztott Fiát: Jézust, aki megment minket az eljövendő haragtól.


1 Tesszalonika 2:14
Ti, testvéreim, követői lettetek Isten judeai egyházainak melyek Krisztus Jézusban élnek. Hiszen ugyanazt szenvedtétek el saját népetektől, mint azok a zsidóktól.


1 Tesszalonika 2:15
Azok az Úr Jézust és a prófétákat is megölték, s minket is üldöztek. Ezért Istennek nem kedvesek, az embereknek pedig ellenségei.


1 Tesszalonika 2:19
Ki volna ugyanis a mi reményünk, örömünk és dicsekvésünk koronája Urunk Jézus (Krisztus) előtt eljövetele napján, ha nem ti?


1 Tesszalonika 3:11
Isten, a mi Atyánk, és Urunk Jézus (Krisztus) vezesse hozzátok utunkat!


1 Tesszalonika 3:13
Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor Urunk Jézus eljön összes szentjeivel. (Amen.)


1 Tesszalonika 4:1
Istennek tetsző élet. Egyébként, testvérek, kérünk és intünk titeket az Úr Jézusban: Amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek, úgy is éljetek, hogy egyre előbbre haladjatok.


1 Tesszalonika 4:2
Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus nevében milyen utasításokat adtunk nektek. Isten akarata ugyanis az, hogy szentekké legyetek.


1 Tesszalonika 4:14
Ha Jézus, mint ahogy hisszük meghalt és feltámadt, akkor Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, vele együtt feltámasztja.


1 Tesszalonika 5:9
Hiszen Isten nem a haragra szánt hanem az üdvösség elnyerésére Urunk Jézus Krisztus által,


1 Tesszalonika 5:18
Adjatok hálát, mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.


1 Tesszalonika 5:23
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.


1 Tesszalonika 5:28
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! (Amen.)


2 Tesszalonika 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, az Atyaistenben és az Úr Jézus Krisztusban.


2 Tesszalonika 1:2
Kegyelem nektek és békesség az Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Tesszalonika 1:7
Nektek zaklatottaknak pedig, velünk együtt, megnyugvással, amikor az Úr Jézus megjelenik angyalseregével a mennyből, lobogó tűzzel.


2 Tesszalonika 1:8
Akkor megbünteti majd azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus (Krisztus) evangéliumának nem engedelmeskednek.


2 Tesszalonika 1:12
Így dicsőül meg Urunk Jézus (Krisztus) neve bennetek és ti őbenne, Istenünknek s az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.


2 Tesszalonika 2:1
Az eljövetel előjelei. Ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illeti, arra kérünk testvérek,


2 Tesszalonika 2:8
csak annak kell még az útból eltűnnie, aki késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz, akit az Úr Jézus elsöpör szája lehelletével és megsemmisít jövetelének tündöklésével.


2 Tesszalonika 2:14
Evangeliumunk által arra hívott meg titeket, hogy részesüljetek Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.


2 Tesszalonika 2:16
Urunk Jézus Krisztus maga, és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, s kegyelmével örök vigasztalást


2 Tesszalonika 3:6
Óvás a tétlenségtől. Urunk Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, testvérek, hogy kerüljetek minden olyan testvért, aki rendetlen életet és, s nem követi, amit hagyományként tőlünk kapott.


2 Tesszalonika 3:12
Az ilyeneknek meghagyjuk és buzdítjuk őket az Úr Jézus Krisztusban, hogy nyugodt munkával keressék kenyerüket.


2 Tesszalonika 3:18
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. (Amen.)


1 Timóteushoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, üdvözítő Istenünknek és reménységünknek, Krisztus Jézusnak rendelkezéséből Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiának a hitben.


1 Timóteushoz 1:2
Kegyelem, irgalom és békesség az Istentől, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól. Általános lelkipásztori kötelességek


1 Timóteushoz 1:12
Hála az apostoli hivatásért. Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatára rendelt,


1 Timóteushoz 1:14
Sőt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.


1 Timóteushoz 1:15
Igaz beszéd ez és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse, s ezek között az első én vagyok.


1 Timóteushoz 1:16
De éppen ezért találtam irgalomra, hogy Jézus Krisztus rajtam, az elsőn mutassa meg minden türelmét, példaképül azoknak, akik a jövőben hisznek benne és az örök életre jutnak.


1 Timóteushoz 2:5
Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember közt: az ember Krisztus Jézus,


1 Timóteushoz 3:13
Aki ugyanis jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre és a Krisztus Jézusba vetett hitben való bizalomra tesz szert.


1 Timóteushoz 4:6
Példaadó élet. Ha ezt magyarázod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, mert annak a hitnek és helyes tanításnak igéi táplálnak, amelyet híven követtél.


1 Timóteushoz 5:21
Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra kérlek, tartsd meg mindezt előítélet nélkül, s részrehajlásból semmit se tégy.


1 Timóteushoz 6:3
Óvás a kapzsiságtól. Ha valaki ellenkezőt tanít, s nem követi Urunk Jézus Krisztus üdvös igéit és az istenes tanítást,


1 Timóteushoz 6:13
Parancsolom neked Isten nevében, aki mindennek életet ad, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igaz hitvallás mellett:


1 Timóteushoz 6:14
tartsd meg a parancsot bűntelenül és feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.


2 Timóteushoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten akaratából a Krisztus Jézusban való élet hirdetésére Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, szeretett fiának.


2 Timóteushoz 1:2
Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól.


2 Timóteushoz 1:9
Hiszen megmentett minket és szent hivatással meghívott, nem ugyan tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelme által, melyet Krisztus Jézusban örök idők előtt adott nekünk.


2 Timóteushoz 1:10
Ez most Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által nyilvánvalóvá is lett: ő legyőzte a halált, s az evangélium által felragyogtatta a halhatatlan életet.


2 Timóteushoz 1:13
Az az üdvös tanítás legyen példaképed, amelyet Krisztus Jézusban hittel és szeretettel hallottál tőlem.


2 Timóteushoz 2:1
Az apostoli munka jutalma. Légy hát erős, fiam, Krisztus Jézus kegyelmének erejével.


2 Timóteushoz 2:3
Viseld el a szenvedéseket velem együtt, mint Krisztus Jézus hű katonája.


2 Timóteushoz 2:8
Emlékezzél arra, hogy (az Úr) Jézus Krisztus, Dávid sarja, föltámadt holtából. Így hangzik az én evangéliumom.


2 Timóteushoz 2:10
A választottakért tehát mindent eltűrök, hogy az örök dicsőséggel ők is elnyerjék az Üdvösséget Krisztus Jézusban.


2 Timóteushoz 3:12
Hiszen mindaz, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban, üldözést szenved.


2 Timóteushoz 3:15
Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: az képes arra, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által az üdvösségre oktasson téged.


2 Timóteushoz 4:1
Kérve - kérlek Istenre s Krisztus Jézusra, ki ítélni fog eleveneket és holtakat, az ő eljövetelére és országára:


2 Timóteushoz 4:22
Az Úr Jézus (Krisztus) legyen lelkeddel! Kegyelem veletek. (Amen.)


Titushoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola, Isten választottainak hite és az igazság ismerete végett,


Titushoz 1:4
Titusznak, szeretett fiának a közös hitben. Kegyelem és békesség az Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől. Gondoskodás a krétai egyházról


Titushoz 2:13
Várjuk a boldog reményt: a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét


Titushoz 3:6
akit bőven kiárasztott ránk Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által.


Filemonhoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Krisztus Jézus foglya, és Timóteus testvér, Phileonnak, szeretett munkatársunknak,


Filemonhoz 1:3
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.


Filemonhoz 1:5
mert értesültem hitedről és szeretetedről, amely Krisztus Jézus és valamennyi szent iránt eltölt.


Filemonhoz 1:6
Hitből fakadó nagylelkűséged legyen továbbra is hatékony minden jótett felismerésében, amire Jézus Krisztusért alkalom nyílik köztünk.


Filemonhoz 1:8
Kérés Onezimusz érdekében. Ezért, bár Jézus Krisztusban teljes joggal megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed,


Filemonhoz 1:9
a szeretet miatt inkább kérlek, így amint vagyok: én az öreg Pál, aki most Krisztus Jézusért fogságot is szenvedek,


Filemonhoz 1:23
Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban,


Filemonhoz 1:25
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel! Amen.


Zsidókhoz 2:9
Azt viszont látjuk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koronáját kapta, hiszen Isten irgalmas akaratából mindenkiért megízlelte a halált.


Zsidókhoz 3:1
Krisztus kiválóbb Mózesnél. Nos, szent testvéreim, a mennyei hivatás részesei, tekintsetek csak hitünk követére és főpapjára, Jézusra.


Zsidókhoz 4:14
Jézus az új szövetség főpapja. Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, tartsunk ki a hitben.


Zsidókhoz 6:20
ahová elsőnek lépett be értünk Jézus, az örök főpap Melkizedek rendje szerint.


Zsidókhoz 7:1
Jézus örök főpap Melkizedek rendje szerint. Ez a Melkizedek Szálem királya és a fölséges Isten papja volt, aki a királyokon aratott győzelméből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta.


Zsidókhoz 7:22
Ennek megfelelően az a szövetség, aminek kezese Jézus, sokkal kiválóbb.


Zsidókhoz 8:1
Jézus a mennyei szentély főpapja. A mondottaknak ez a veleje: olyan főpapunk van, aki a fölséges Isten trónjának jobbján ül a mennyben.


Zsidókhoz 9:15
Jézus az új szövetség közvetítője. Ezért új szövetség közvetítője ő, melyben a meghívottak a megígért örökké tartó örökségben részesülnek. Előbb azonban az előző szövetség idején elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált.


Zsidókhoz 10:10
Ez az akarat Jézus Krisztus testének föláldozásával egyszer s mindenkorra megszentelt minket.


Zsidókhoz 12:2
Tekintsünk föl a hit szerzőjére és beteljesítőjére, Jézusra, aki a fölkínált öröm helyett a kereszthalált szenvedte el, anélkül hogy a gyalázattal törődött volna, s most Isten trónjának jobbján ül.


Zsidókhoz 12:24
az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz és a meghintés véréhez, mely hathatósabban kiált, mint Ábelé.


Zsidókhoz 13:8
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.


Zsidókhoz 13:12
Ezért Jézus is, hogy tulajdon vérével szentelje meg a népet, a kapun kívül szenvedett.


Zsidókhoz 13:20
A békesség Istene, aki Urunkat Jézus (Krisztust), a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által föltámasztotta a halálból,


Zsidókhoz 13:21
tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja ő bennünk, ami kedves előtte, Jézus Krisztus által, dicsőség neki mindörökkön - örökké. Amen.


Jakab 1:1
Címzés. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek. Mennyei bölcsesség


Jakab 2:1
Őrizkedjetek a személyválogatástól. Testvéreim! Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók.


1 Péter 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Péter, Jézus Krisztus apostola a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában szétszóródott hontalanoknak,


1 Péter 1:2
akiket Isten az Atya gondviselése a Lélek megszentelése által kiválasztott az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Bőven részesüljetek kegyelemben és békességben.


1 Péter 1:3
Hálaadás a megváltás kegyelméért. Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus halottaiból való feltámadása által, élő reménységre szült ujjá minket:


1 Péter 1:7
hogy kipróbált hitetek, mely értékesebb a tűzpróbát kiállott veszendő aranynál, dicséretre, dicsőségre és tiszteletre méltó legyen Jézus Krisztus megjelenésekor.


1 Péter 1:13
Hitvallás az életszentségre. Készüljetek fel tehát lélekben, legyetek józanok és bízzatok teljesen abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor fogtok kapni.


1 Péter 2:5
eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be.


1 Péter 3:21
Titeket is megszabadít most az így jelképezett keresztség, nem mint a testi szenny levetése, hanem mint az Istenhez tiszta lélekért intézett könyörgés Jézus Krisztus föltámadása által.


1 Péter 4:11
Ha valaki beszél, mintegy Isten szavával szóljon; ha valaki szolgál, tegye azzal az erővel, amit Isten juttat, hogy Jézus


1 Péter 5:10
Isten pedig, minden kegyelemnek szerzője, aki rövid szenvedéstek után (Jézus) Krisztusban örök dicsőségre hívott meg titeket, maga tesz rá alkalmassá, maga erősít és szilárdít meg.


1 Péter 5:14
Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Kegyelem mindnyájatokkal, akik (Jézus) Krisztusban vagytok. (Amen.)


2 Péter 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Simon Péter, Jézus Kriszus szolgája és apostola azoknak, akik Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus üdvözítő szándékából ugyanannak a drága hitnek lettek részesei, mint mi.


2 Péter 1:2
Kegyelemmel és békességgel töltsön el titeket Istennek és Urunknak, (Krisztus) Jézusnak ismerete.


2 Péter 1:8
Ha ezek megvannak bennetek és gyarapodnak is, nem lesztek restek és gyümölcstelenek Urunk Jézus Krisztus teljes megismerésében.


2 Péter 1:11
Így ugyanis széles út nyílik előttetek Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus országba.


2 Péter 1:14
hogy sátram lebontása hamarosan bekövetkezik, amint Urunk Jézus Krisztus is értésemre adta ezt.


2 Péter 1:16
Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi.


2 Péter 2:20
Kijutottak ugyan a világ posványából, amikor Urunkat és Üdvözítőnket, Jézus Krisztust megismerték, de aztán újra elmerültek benne és hatalmába kerültek, úgyhogy utóbbi soruk rosszabb a korábbinál.


2 Péter 3:18
Inkább gyarapodjatok Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Neki legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján! Amen.


1 János 1:3
Azt hirdetjük tehát nektek, amit láttunk és hallottunk, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és Fiúval, Jézus Krisztussal.


1 János 1:7
De ha világosságban élünk, amint ő is a világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással és Fiának, Jézus (Krisztusnak) vére megtisztít minden bűntől.


1 János 2:1
Gyermekeim, azért írom ezeket, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezett, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz.


1 János 2:22
Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Messiás?.


1 János 3:23
Az Ő parancsa pedig ez: Higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást. Így parancsolta nekünk.


1 János 4:2
Az Istentől való lélek erről ismerhető föl: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van.


1 János 4:3
Minden olyan lélek viszont, amely nem vallja Jézust, nem Istentől való. Ez az antikrisztus szelleme, akiről hallottátok, hogy eljön, sőt már a világban is van.


1 János 4:15
Aki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten él, és ő Istenben.


1 János 5:1
Higgyetek Krisztusban! Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Messiás, Istentől született, és csak az, aki a szülőt szereti, szereti annak gyermekét is.


1 János 5:5
Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?


1 János 5:6
Hiszen Jézus Krisztus az, aki víz, vér és Lélek által jött. Nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által. Erről a Lélek tanúskodik, hiszen a Lélek az igazság.


1 János 5:20
Tudjuk azt is, hogy Isten Fia eljött, és érzéket adott nekünk, hogy megismerjük az igaz Istent. Ezzel az ő igaz Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk: ő az igaz Isten és az örök élet.


2 János 1:3
Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek Istentől, az Atyától és Jézus Krisztustól, az Atya Fiától, igazságban és szeretetben!


2 János 1:7
Tartsatok ki a hitben! Sok hamis tanító lépett fel a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus eljött testben.


Júdás 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Judás, Jézus Krisztus szolgája és Jakab testvére, Istenben, az Atyában szeretett és a Jézus Krisztusban megőrzött meghívottaknak.


Júdás 1:4
Alattomban ugyanis befurakodtak közénk bizonyos emberek, akik ellen már régen meg van írva az ítélet: istentelenek, akik Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják és az egyedül uralkodót, Urunkat, Jézus Krisztust tagadják.


Júdás 1:17
Intelmek a híveknek. Ti azonban, szeretteim, gondoljatok a tanításra, melyet Urunk Jézus Krisztus apostolai hirdettek.


Júdás 1:21
Tartsatok ki Isten szeretetében és várjátok Urunk Jézus Krisztus örök életet adó irgalmasságát.


Júdás 1:24
Befejezés. Neki azonban, akinek hatalma van, hogy titeket megőrizzen a bűntől és (Urunk Jézus Krisztus eljövetelekor) szeplőtelenül és örvendezéssel dicsőséges színe elé állítson:


Júdás 1:25
neki, egyedül üdvözítő Istenünknek, Urunk Jézus Krisztus által, legyen tisztelet és dicsőség, uralkodás és hatalom minden idő előtt, most és mindörökké. Amen.


Jelenések 1:1
Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek csakhamar meg kell történnie. Elküldte angyalát s úgy jelentette ki szolgájának Jánosnak,


Jelenések 1:2
aki tanúságot tesz Isten szaváról és Jézus Krisztus tanúságáról: mindarról, amit látott.


Jelenések 1:4
Üdvözlet. János a hét egyháznak, mely Ázsiában van. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van és aki volt és aki eljövendő; meg a hét szellemtől, aki trónja előtt áll, és Jézus Krisztustól.


Jelenések 1:9
Az Úr Jézus megjelenése. Én János, testvérek és társatok Jézus (Krisztusban), az üldöztetésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten igéje és Jézus tanúsága miatt.


Jelenések 12:17
Erre a sárkány haragra lobbant az asszony ellen és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus (Krisztus) tanúsága mellett.


Jelenések 14:12
Ez az alapja a a szentek állhatatosságának, akik kitartanak Isten parancsai és Jézus hite mellett.”


Jelenések 17:6
Akkor láttam, hogy az asszony megrészegült a szenteknek és Jézus vértanúinak vérétől. Láttára nagy ámulatba estem.


Jelenések 19:10
Lába elé borultam, hogy imádjam, de ő így szólt hozzám: „Vigyázz, ne (tedd)! Csak Istent imádd! Én csak szolgatársad vagyok és testvéreidé, akik tanúságot tesznek Jézusról. Jézus tanúsága a prófétálás lelke.


Jelenések 20:4
Az ezer éves uralom. Akkor trónokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítéletet bízták. És láttam azok lelkét, akiket Jézus tanúsága és Isten igéje miatt lefejeztek, akik nem imádták a vadállatot és bálványképét, és Revét nem viselték homlokukon és kezükön.


Jelenések 22:16
Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy tanúságot tegyen ezekről az egyházakban. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a tündöklő hajnalcsillag.”


Jelenések 22:20
Aki minderről tanúskodik, kiReventi: „Igen, hamarosan eljövök.” Úgy legyen. Jöjj el, Uram Jézus!


Jelenések 22:21
Az Úr Jézus (Krisztus) kegyelme legyen minden szenttel! Amen.


Hungarian Bible (BDUZ) 1951
Public Domain