A A A A A


Keresés

Máté 1:23
„Íme a szűz méhében fogan és fiút szül, És Emmanuelnek fogják hívni.” Ez azt jelenti: Velünk az Isten


Máté 3:9
Ne gondoljátok, hogy hivatkozhattok arra: Ábrahám a mi atyánk! - Mert mondom nektek: tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak.


Máté 3:16
Megkeresztelkedése után Jézus azonnal feljött a vízből, mire megnyílt neki az ég és látta, hogy Isten Lelke galamb képében leereszkedik és rászáll.


Máté 4:3
Ekkor odalépett hozzá a kísértő és így szólt: „Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek kenyérré váljanak.”


Máté 4:4
Erre azt felelte: „Írva van: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való.”


Máté 4:6
„Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magadat! Írva van: Angyalainak parancsolt felőled. Tenyerükön fognak hordozni téged, Hogy kőbe ne üssed lábadat.”


Máté 4:7
Jézus így felelt: „Írva van az is: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”


Máté 4:10
Jézus elutasította: „Takarodj, sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!”


Máté 5:8
Boldogok a tisztaszívűek: ők meglátják Istent.


Máté 5:9
Boldogok a békességesek: ők Isten fiai.


Máté 5:22
Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart. Aki felebarátját butának mondja, állítsák a nagytanács elé. Aki pedig istentelennek mondja, jusson a gyehenna tüzére.


Máté 5:34
Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónja, sem a földre, mert az lábainak zsámolya,


Máté 6:16
Az Istennek tetsző böjt. Mikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű képet vágnak ugyanis, hogy lássék rajtuk a böjtölés. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat.


Máté 6:24
Senki két úrnak nem szolgálhat: vagy gyűlöli az egyiket s szereti a másikat, vagy egyikhez ragaszkodik s a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.


Máté 6:30
Ha pedig Isten így öltözteti a mezei virágot, amely ma virít, de holnap kemencébe kerül, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?


Máté 6:33
Ti keressétek elsősorban Isten országát s annak igazságát, és ezeket is mind hozzá kapjátok.


Máté 8:29
Így kiáltoztak: „Mi bajod velünk Jézus, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?”


Máté 9:8
Ennek láttára félelem fogta el a népet és magasztalni kezdték Istent, hogy embernek ekkora hatalmat adott.


Máté 12:4
Hogyan ment be Isten házába és ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem kíséretének nem volt szabad megennie, csak a papoknak.


Máté 12:28
De ha én Isten Lelkével űzök ördögöt, akkor elérkezett hozzátok Isten országa.


Máté 13:19
Amikor valaki meghallgatja Isten országának igéjét, de meg nem szívleli, eljön a gonosz és elragadja, amit a szívébe vetettek. Ez az, akinél a mag az útfélre esett.


Máté 14:33
„Valóban Isten Fia vagy!” - vallották meg.


Máté 15:3
Ő megfelelt nekik: „Hát ti miért hágjátok át Isten parancsát hagyományotok miatt?


Máté 15:4
Isten mondta: Tiszteld atyádat és anyádat! És: Aki atyját vagy anyját átkozta, halállal lakoljon!


Máté 15:5
Ti pedig azt mondjátok: Aki atyjához vagy anyjához így szól: Legyen Istennek szánt ajándék az, amivel téged kellene segítenem, - annak nem kell atyját, és anyját tisztelnie.


Máté 15:6
Ezzel hagyományotok kedvéért kijátsszátok Isten parancsát.


Máté 15:31
Mikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult és magasztalta Izrael Istenét.


Máté 16:16
Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás, az élő Isten fia. „


Máté 16:22
Péter akkor félrevonta és ezekkel a szavakkal tett neki szemrehányást: „Ments Isten, Uram! Ilyesmi nem történhetik veled!”


Máté 16:23
De ő elfordult és így korholta Pétert: „Takarodj előlem, Sátán! Terhemre vagy, mert emberi módon, s nem Isten tervei szerint gondolkodol.”


Máté 19:6
Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza.”


Máté 19:11
Ő így válaszolt: „Nem mindenki tudja fölfogni ezt, csak akinek Isten megadja.


Máté 19:17
„Mit kérdesz engem a jóról? - válaszolta. Egy a jó, (az Isten). Ezért ha el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat.”


Máté 19:24
Ismét mondom nektek: könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak Isten országába jutni.”


Máté 19:26
Jézus rájuk tekintett és így szólt: „Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.”


Máté 21:12
Jézus bement (Isten) templomába és kiűzte azokat, akik a templomban adtak - vettek, a pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait pedig fölforgatta.


Máté 21:31
Melyik teljesítette a kettő közül atyja akaratát? „A második”, válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: a vámosok és az utcanők megelőznek titeket Isten országában.


Máté 21:43
Ezért mondom nektek: elveszítitek Isten országát és olyan nép kapja, mely megtermi gyümölcsét.


Máté 22:16
Elküldték hozzá tanítványaikat a Heródes - pártiakkal. „Mester, mondták neki, tudjuk, hogy igazmondó vagy, Isten útját az igazsághoz híven tanítod és nem mások szerint igazodol, mert nem vezet emberi tekintet.


Máté 22:21
Erre azt mondta nekik: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek pedig, ami az Istené.”


Máté 22:29
Jézus így válaszolt: „Tévedtek. Nem ismeritek sem az Írást, sem az Isten hatalmát.


Máté 22:30
A föltámadás után ugyanis nem nősülnek, s férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben.


Máté 22:31
A halottak föltámadásáról pedig nem olvastátok, amit Isten mondott nektek: én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.


Máté 22:32
Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké.


Máté 22:37
Jézus így felelt: „Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.


Máté 23:22
Aki az égre esküszik, az Isten trónjára esküszik és magára a trónon ülőre.


Máté 24:14
Isten országának ezt az örömhírét pedig hirdetik majd az egész világon bizonyságul minden nemzetnek. Csak akkor jön el a vég.


Máté 26:61
„Ez azt állította: le tudom rontani Isten templomát és három nap alatt fölépítem azt.”


Máté 26:63
A főpap folytatta: „Esküvel kényszerítelek az élő Istenre: mondd meg, te vagy - e a Messiás, az Isten fia?”


Máté 27:40
„Te, aki lerontod és harmadnapra fölépíted (Isten) templomát, szabadítsd meg magadat! Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről!”


Máté 27:43
Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedve telik benne. Hiszen azt mondta: Isten fia vagyok.”


Máté 27:46
Kilenc óra tájban Jézus hangosan fölkiáltott: „Éli, Éli, lámmá szábáktáni? vagyis: én Istenem, én Istenem! miért hagytál el engem?”


Máté 27:54
A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek hallatára igen megijedtek: „Ez valóban az Isten Fia volt”, mondták.


Márk 1:1
Keresztelő János bűnbánatot hirdet. Kezdődik Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának evangéliuma.


Márk 1:14
Az első tanítványok. János fogságba jutása után Jézus Galileába ment, és hirdetni kezdte Isten (országának) evangéliumát.


Márk 1:15
Ezt hangoztatta: „Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jóhírében.”


Márk 1:25
Tudom ki vagy: Isten szentje.” De Jézus ráparancsolt: „Hallgass és takarodj ki belőle.”


Márk 2:7
„Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik! Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nem egyedül az Isten?”


Márk 2:12
Az fölkelt, gyorsan fogta az ágyát és mindnyájuk szeme láttára kiment. Erre valamennyien, szinte magukon kívül, dicsőíteni kezdték Istent, aztán hozzáfűzték: „Ilyent még sohasem láttunk.”


Márk 2:26
Hogyan ment be Abjatár főpap idejében az Isten házába és ette meg a kitett kenyereket, amiket csak a papoknak volt szabad megenniük? S hogyan adott társainak is belőle?”


Márk 3:11
A tisztátalan lelkek pedig, amint meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!”


Márk 4:11
Így válaszolt nekik: „Előttetek föltárom Isten országának titkát a kívülállóknak azonban minden csak példabeszédekben szól:


Márk 4:26
Példabeszéd a vetés növekedéséről. Így beszélt tovább: „Úgy van az Isten országával, mint azzal az emberrel, aki magot vet földjébe.


Márk 4:30
Példabeszéd a mustármagról. Majd ismét így folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen hasonlattal szemléltessük?


Márk 5:7
és hangosan így kiáltott: „Mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!”


Márk 7:8
Isten parancsát nem tartjátok meg, de emberi hagyományokhoz, mint például korsók s poharak mosogatásához meg sok más hasonló dologhoz ragaszkodtok.”


Márk 7:9
Aztán így folytatta: „Isten parancsát ügyesen kijátsszátok, hogy megtartsátok hagyományaitokat.


Márk 7:11
A ti tanítástok pedig ez: aki atyjához, vagy anyjához így szól: korbán, vagyis Istennek szánt ajándék az, amivel segítenem kellene téged,


Márk 7:13
Az általatok tanított hagyománnyal tehát kijátsszátok Isten parancsát, s még sok más ehhez hasonlót tesztek.”


Márk 8:33
De ő hátrafordult, tanítványaira nézett és így korholta Pétert: „Takarodj előlem, sátán! Emberi módon és nem Isten tervei szerint gondolkodol.”


Márk 9:1
Aztán így folytatta: „Bizony mondom nektek, a jelenlévők közül néhányan nem halnak meg addig, amíg meg nem látják Isten hatalommal megvalósuló uralmát.”


Márk 9:47
Ha szemed csábít bűnre, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a pokolba kerülnöd,


Márk 10:6
Kezdetben, a teremtéskor Isten férfinak és nőnek teremtette őket.


Márk 10:9
Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza.”


Márk 10:14
Amikor Jézus ezt látta, megneheztelt rájuk és így szólt: „Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa.


Márk 10:15
Bizony mondom nektek, aki az Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, nem megy be oda.”


Márk 10:18
„Miért mondasz engem jónak? - válaszolta Jézus. Senki sem jó, csak egyedül az Isten.


Márk 10:23
A gazdagság veszélyei. Jézus erre körülnézett, majd ezekkel a szavakkal fordult tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag Isten országába!”


Márk 10:24
A tanítványok megütköztek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, bizony nehéz a vagyonban bízóknak bejutni Isten országába.


Márk 10:25
Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak az Isten országába jutni.”


Márk 10:27
Jézus rájuk tekintett és így szólt: „Embernek ez lehetetlen, de nem az Istennek, mert Istennek minden lehetséges.”


Márk 11:22
Jézus így válaszolt: „Legyen hitetek Istenben.


Márk 12:14
Azok odamentek hozzá és így szóltak: „Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy és nem másokhoz igazodol, mert nem vezet emberi tekintet, hanem Isten útját az igazsághoz híven tanítod. Szabad - e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk?”


Márk 12:17
Jézus erre kijelentette: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.” Azok igen elcsodálkoztak rajta.


Márk 12:24
Jézus így válaszolt: „Azért tévedtek ugye, mert nem ismeritek sem az Írást, sem Isten hatalmát?


Márk 12:26
A halottak föltámadásáról pedig nem olvastátok Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló részben, mit mondott neki az Isten: én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene?


Márk 12:27
Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Ezért alapos tévedésben vagytok.”


Márk 12:29
Jézus azt felelte: „Az első így szól: halljad Izrael: az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr.


Márk 12:30
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. (Ez az első parancs.)


Márk 12:32
Az írástudó erre így válaszolt: „Jól van, Mester, helyesen mondtad: ő az Egyetlen (Isten), rajta kívül nincsen más.


Márk 12:34
Okos feleletének hallatára Jézus megdicsérte: „Nem vagy messze Isten országától.” Ezután senki sem merte többé kérdéseivel zaklatni.


Márk 13:11
Amikor tehát odavezetnek és kiszolgáltatnak nekik, ne töprengjetek előre azon, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, amit Isten sugall nektek abban az órában. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem a Szentlélek.


Márk 13:19
Olyan keserves idők jönnek, amilyenek még nem voltak ezen az Isten teremtette világon mindmáig és nem is lesznek.


Márk 14:25
Bizony mondom nektek: nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amíg majd az újat nem iszom Isten országában.”


Márk 14:61
Ő hallgatott és nem felelt semmit. A főpap újra megkérdezte: „Te vagy a Messiás, az áldott (Isten) fia?”


Márk 15:29
A járókelők káromolták őt és fejüket csóválva mondogatták: „Te, aki lerontod és harmadnapra fölépíted (Isten) templomát,


Márk 15:34
Kilenc óra tájban Jézus hangosan fölkiáltott: „Éloi, Éloi, lámmá szábáktáni? vagyis: én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”


Márk 15:43
jött arimateai József, egy előkelő tanácsos, aki maga is várta Isten országát. Bátran bement Pilátushoz és elkérte Jézus testét.


Márk 16:19
Jézus mennybemenetele. Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennybe és az Isten jobbján foglalt helyet.


Lukács 1:6
Mindketten igazak voltak Isten előtt és feddhetetlenül éltek az Úr parancsai szerint.


Lukács 1:8
Mikor egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot teljesített Isten színe előtt,


Lukács 1:16
Izrael fiai közül sokat térít meg Istenükhöz, az Úrhoz.


Lukács 1:19
Az angyal így válaszolt: „Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy beszéljek veled és meghozzam neked az örömhírt.


Lukács 1:26
Jézus születésének hírül adása. Hat hónap múlva elküldte Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz.


Lukács 1:31
„Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz és fiat szülsz.


Lukács 1:32
Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.


Lukács 1:35
Az angyal ezt válaszolta: „A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő szent Isten Fia lesz.


Lukács 1:37
Istennél semmi sem lehetetlen.”


Lukács 1:47
és ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.


Lukács 1:50
Irgalma az istenfélőkre száll nemzedékről nemzedékre.


Lukács 1:64
Neki pedig megoldódott a nyelve: szólni kezdett és magasztalta Istent.


Lukács 1:68
„Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta népét.


Lukács 1:78
Istenünk mélységes irgalmából, mellyel meglátogatott minket a magasságból Fölkelő,


Lukács 2:13
Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicséretet énekeltek az Istennek:


Lukács 2:14
„Dicsőség a magasságban Istennek, És békesség a földön a jóakaratú embereknek.”


Lukács 2:20
A pásztorok azután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit úgy láttak és hallottak, ahogy az angyal előre elmondta nekik.


Lukács 2:25
Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű, igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vígaszát és a Szentlélek lakott benne.


Lukács 2:28
karjába vette és e szavakkal áldotta az Istent:


Lukács 2:37
Már nyolcvannégy éves volt. Nem vált meg a templomtól: éjjel - nappal böjttel és imádsággal szolgált Istennek.


Lukács 2:38
Ő is odajött abban az órában, magasztalta Istent és beszélt róla mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.


Lukács 2:40
A gyermek ott növekedett és erősödött. Bölcseség töltötte el és Istennek kedve telt benne.


Lukács 2:52
Jézus pedig növekedett bölcseségben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt.


Lukács 3:6
és meglátja majd minden ember az Isten üdvösségét.”


Lukács 3:8
Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét. Ne emlegessétek magatokban: Abrahám a mi atyánk! - mert mondom nektek: tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Abrahámnak.


Lukács 3:38
Hénosz, Szet és Ádám, aki Istentől származik.


Lukács 4:3
Az ördög akkor így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré!”


Lukács 4:4
Jézus azt felelte: „Írva van: nem csak kenyérrel él az ember, (hanem Istennek minden igéjével).”


Lukács 4:8
Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!”


Lukács 4:9
Végül Jeruzsálembe vitte őt és a templomépület párkányára állította: „Ha Isten Fia vagy, mondta, vesd le magadat!


Lukács 4:12
De Jézus így válaszolt: „Az is írva van: ne kísértsd uradat, Istenedet.”


Lukács 4:34
Mi bajod velünk, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten szentje.”


Lukács 4:41
Sokból ördögök mentek ki hangos kiáltozással: „Te vagy az Isten Fia.” Rájuk parancsolt, hogy hallgassanak. Azok ugyanis tudták, hogy ő a Messiás.


Lukács 4:43
De ő így felelt nekik: „A többi városban is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát. Ez a küldetésem.”


Lukács 5:1
A csodálatos halfogás. Mikor egyszer Genezáret tavának partján állt, odasereglett hozzá a nép, hogy Isten igéjét hallgassa.


Lukács 5:21
Erre az írástudók és farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nem egyedül az Isten?”


Lukács 5:25
Az szemük láttára tüstént fölkelt, fogta ágyát, amin feküdt, és Istent magasztalva hazament.


Lukács 5:26
Erre valamennyien szinte magukon kívül dicsőíteni kezdték Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma!”


Lukács 6:4
Hogyan ment be Isten házába, evett és adott társainak is a kitett kenyerekből, pedig azokból csak a papok ehettek?”


Lukács 6:12
A tizenkettő kiválasztása. Azokban a napokban fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.


Lukács 6:20
Akkor tekintetét tanítványaira emelte és így szólt: „Boldogok vagytok ti szegények! Tiétek az Isten országa.


Lukács 7:16
Félelem szállta meg mindnyájukat és áldani kezdték Istent: „Nagy próféta támadt köztünk, Isten meglátogatta népét!”


Lukács 7:29
Mindenki, aki hallgatta őt, még a vámosok is elismerték Isten szándékának helyességét, mert fölvették János keresztségét.


Lukács 7:30
Csak a farizeusok és a törvénytudók nem keresztelkedtek meg nála és ezzel meghiúsították magukban az Isten szándékát.


Lukács 8:1
Asszonyok Jézus kíséretében. Ezután bejárta a városokat és falvakat, prédikált és hirdette Isten országának evangéliumát.


Lukács 8:10
Így válaszolt: „Nektek jutott, hogy megértsétek Isten országának titkait, a többieknek csak példabeszédekben: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.


Lukács 8:11
A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje.


Lukács 8:21
Ő azonban így válaszolt: „Anyám és testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és teljesítik.”


Lukács 8:28
Jézus láttára földre vetette magát és így kiáltott: „Mi bajod van velem Jézus, a magasságbeli Isten Fia? Kérlek, ne gyötörj engem!”


Lukács 8:39
„Térj haza, mondta neki, és beszéld el, milyen nagy dolgot művelt veled az Isten.” Ő el is ment és hirdette az egész városban, milyen nagy dolgot művelt vele Jézus.


Lukács 9:2
Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket.


Lukács 9:11
De a nép megtudta és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat.


Lukács 9:20
(Simon) Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentjének.”


Lukács 9:27
Igaz, amit mondok nektek: az itt állók közül néhányan nem halnak meg addig, amíg meg nem látják Isten országát.”


Lukács 9:42
Miközben odament, az ördög ide - oda rángatta és a földhöz vágta. Jézus ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a fiút és visszaadta atyjának. Mindnyájan elámultak Isten nagyságán.


Lukács 9:54
Ennek láttára tanítványai, Jakab és János fölháborodtak: „Uram, hívjuk le rájuk az istennyilát, hogy föleméssze őket?”


Lukács 9:60
„Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat, mondta neki, te pedig menj, hirdesd Isten országát.”


Lukács 9:62
Jézus így válaszolt: „Senki, aki kezét az eke szarvára téve hátratekint, nem alkalmas Isten országára.”


Lukács 10:9
Gyógyítsátok meg az ottani betegeket és hirdessétek: közel van hozzátok Isten országa.


Lukács 10:11
még a port is lerázzuk rátok, amely várostokban ránk tapadt, de tudjátok meg: közel van Isten országa.


Lukács 10:27
Az így válaszolt: „Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből; felebarátodat pedig, mint önmagadat.”


Lukács 11:20
Ezért ők lesznek a ti bíráitok. De ha én Isten ujjával űzök ördögöt, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa.


Lukács 11:28
Ő azonban hozzáfűzte: „Boldogabb, aki hallgatja és megőrzi Isten igéjét.”


Lukács 11:42
De jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, az nem szabad elhagyni.


Lukács 11:49
Azért mondja Isten bölcsessége: prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk: némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak.


Lukács 12:6
Öt verebet ugye két fillérért adnak. De Isten egyről sem feledkezik meg közülük.


Lukács 12:8
Mondom nektek: „Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt.


Lukács 12:9
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt.


Lukács 12:20
De Isten így szól hozzá: Esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?


Lukács 12:21
Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett hogy Istenben gazdagodnék.”


Lukács 12:24
Nézzétek a hollókat, nem vetnek, nem aratnak, nincs éléskamrájuk, sem csűrük, Isten táplálja őket. Mennyivel többet értek ti a madaraknál!


Lukács 12:28
Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn zöldell, de holnap a kemencébe kerül, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek.


Lukács 13:13
az rögtön fölegyenesedett és áldotta Istent.


Lukács 13:17
E szavakra ellenfelei mind megszégyenültek. A nép pedig örült mindannak, amit ilyen csodálatos módon tett. Jézus tanítása Isten országáról.


Lukács 13:18
Példabeszéd a mustármagról és a kovászról. Aztán így szólt: „Mihez hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam?


Lukács 13:20
Majd tovább folytatta: „Mihez hasonlítsam az Isten országát?


Lukács 13:28
Sírás lesz ott és fogak csikorgatása, amikor látjátok majd Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és az összes prófétákat Isten országában, magatokat pedig kitaszítva onnan.


Lukács 13:29
Jönnek majd napkeletről és napnyugatról és délről, és asztalhoz telepednek Isten országában.


Lukács 14:15
Példabeszéd az ünnepi lakomáról. Ennek hallatára az asztaltársak egyike fölsóhajtott: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában!”


Lukács 15:10
Mondom nektek: Éppen így örülnek majd Isten angyalai egy megtérő bűnösnek.”


Lukács 16:13
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket s a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez s a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”


Lukács 16:15
Ő azonban kijelentette: „Ti igaznak mondjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri szíveteket. Ami az emberek előtt kiváló, Isten előtt utálatos.


Lukács 16:16
A törvény és a próféták Jánosig tartottak. Attól kezdve Isten országának örömhíre terjed, és senki se jut be abba erőfeszítés nélkül.


Lukács 17:16
Hangos szóval áldotta Istent és lába elé borulva hálálkodott. Ez szamaritánus volt.


Lukács 17:18
Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?”


Lukács 17:20
Isten országának eljövetele. A farizeusok megkérdezték tőle, mikor jön el az Isten országa. Ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon.


Lukács 17:21
Nem lehet azt mondani: Nézd, itt van vagy amott. Isten országa köztetek van.”


Lukács 18:2
„Egy városban, mondta, élt egy bíró. Istentől nem félt, embertől nem tartott.


Lukács 18:4
Az egy ideig nem akarta. Később azonban meggondolta: Noha Istent nem félem, embertől nem tartok,


Lukács 18:7
Vajjon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel - nappal hozzá kiáltanak? Talán sokáig fogja tűrni?


Lukács 18:11
A farizeus emelt fővel így imádkozott magában: Hálát adok neked Isten, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, házasságtörő, mint ez a vámos is.


Lukács 18:13
A vámos pedig megállt hátul és szemét sem merte fölemelni az égre, hanem mellét verte e szavakkal: Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz.


Lukács 18:16
Jézus azonban magához hívta a gyermekeket és így szólt: „Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tiltsátok meg nekik, mert ilyeneké az Isten országa.


Lukács 18:17
Bizony mondom nektek, aki Isten országát nem fogadja úgy, mint a gyermek, nem megy be oda.”


Lukács 18:19
„Miért mondasz engem jónak?” - mondta Jézus. „Senki sem jó, csak egyedül Isten.


Lukács 18:24
A gazdagság veszélyei. Mikor Jézus látta (hogy elszomorodott), így folytatta: „Milyen nehezen jut be a gazdag Isten országába!


Lukács 18:25
Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába.”


Lukács 18:27
Ő kijelentette: „Ami embernél lehetetlen, Istennél lehetséges.”


Lukács 18:29
Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek: Senki sem hagyja el otthonát, feleségét, testvéreit, szüleit, gyermekeit Isten országáért,


Lukács 18:43
Azonnal visszanyerte látását és Istent dicsérve követte őt. Ennek láttára a nép is áldotta Istent.


Lukács 19:11
Példabeszéd a mínákról. Mivel közel voltak már Jeruzsálemhez és azt hitték, hogy hamarosan megvalósul Isten országa, még egy példabeszédet mondott hallgatóinak.


Lukács 19:37
Közel jártak már az Olajfák hegyének lejtőjéhez, amikor a nagy sereg tanítvány örömében áldani kezdte Istent azért a sok csodatettért, amelynek tanúja volt.


Lukács 20:16
Elmegy, megöli a szőlőmunkásokat és a szőlőt másoknak adja bérbe.” Ennek hallatára kifakadtak: „Isten mentsen ettől!”


Lukács 20:21
„Mester, mondták neki, tudjuk, igazmondó vagy és helyesen tanítasz. Az emberek személyére sem vagy tekintettel, hanem Isten útját az igazság szellemében tanítod.


Lukács 20:25
Erre kijelentette: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.”


Lukács 20:36
Hiszen meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz, és mivel a föltámadás fiai, az Isten fiai.


Lukács 20:37
A halottak föltámadásáról Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi.


Lukács 20:38
Ő nem a holtak Istene, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.”


Lukács 21:4
A többiek ugyanis abból adtak alamizsnát Istennek, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.”


Lukács 21:31
E történtek láttára tudjátok meg, hogy közel van Isten országa.


Lukács 22:16
Mondom nektek, soha többé nem eszem ezt, amíg be nem teljesedik Isten országában.”


Lukács 22:18
Mondom nektek: nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amíg el nem jön Isten országa.”


Lukács 22:69
Mostantól fogva azonban az Emberfia a mindenható Isten jobbján fog ülni.”


Lukács 22:70
Erre egyhangúan közbevágtak: „Tehát te vagy az Isten fia?”


Lukács 23:35
A nép bámészkodva állt ott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak. „Másokat megszabadított, mondták, szabadítsa meg most önmagát, ha ő a Messiás, az Isten kiválasztottja.”


Lukács 23:40
A másik ellenben feddő szavakkal rászólt: „Nem félsz az Istentől, hiszen te magad is ugyanazt a büntetést szenveded?


Lukács 23:47
A történtek láttára a százados Istent magasztalva mondta: „Ez az ember valóban igaz volt.”


Lukács 23:50
Jézust sírba helyezik. Volt egy József nevű tanácsos, derék és igaz ember, aki Arimateából, Júdea egy városából származott, és maga is várta Isten országát.


Lukács 24:19
„Micsoda?” - kérdezte. „A názáreti Jézus esete, felelték, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt.


Lukács 24:53
Állandóan a templomban tartózkodtak, dicsérték és magasztalták Istent. (Amen.)


János 1:1
Az isteni Ige. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt,


יוחנן 1:2
és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél.


יוחנן 1:6
A világ világossága Megjelent egy ember, Akit Isten Küldött. János volt a neve.


יוחנן 1:12
Mindannak azonban, aki befogadta, Hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen, annak aki hisz őbenne.


יוחנן 1:13
Aki nem vérből, Sem a test ösztönéből, Sem a férfi akaratából, Hanem istentől született.


יוחנן 1:18
Istent sosem látta senki. Az egyszülött Isten, Aki az Atya keblén nyugszik, Ő nyilatkoztatta ki. Jézus nyilvános működésének kezdete


יוחנן 1:29
Keresztelő szent János második tanúsága. Másnap látta, hogy Jézus közeledik feléje. Megszólalt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűnét.


יוחנן 1:34
Én láttam és tanúskodom róla: Ő az Isten Fia.”


יוחנן 1:36
Mikor látta, hogy Jézus közeledik így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!”


יוחנן 1:49
Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten fia! Te vagy Izrael királya!”


יוחנן 1:51
Aztán tovább folytatta: „Bizony, bizony mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég és Isten angyalai föl - alá szállnak az Emberfia előtt.”


יוחנן 3:2
Éjjnek idején felkereste Jézust. „Rabbi, szólt hozzá, tudjuk,hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tudilyen csodákat művelni, mint te, ha Isten nincs vele.”


יוחנן 3:3
Jézus erre kijelentette neki: „Bizony, bizony mondon neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát.”


יוחנן 3:5
Jézus megmagyarázta: „Bizony, bizony mondom neked:Aki nem születik vízből és (Szent)lélekből, nemmehet be Isten országába.


יוחנן 3:16
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen.


יוחנן 3:17
Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.


יוחנן 3:18
Aki hisz benne, azt nem ítéli el, de aki nem hisz, azt már elítélte, mert nem hitt Isten egyszülött fiában.


יוחנן 3:21
De aki az igazságot teszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jusson: cselekedeteit Istenben művelte.”


יוחנן 3:33
De aki elfogadja tanúságát, megerősíti, hogy Isten igazmondó.


יוחנן 3:34
Akit Isten küldött, Isten igéit beszéli, mert Isten nem adja szűken a Lelket.


יוחנן 3:36
De aki nem hisz a Fiúnak, nem látja meg életét, hanem Isten haragja száll rá.


יוחנן 4:10
Jézus így felelt: „Ha ismernéd Isten ajándékát és azt, aki mondja neked: Adj innom, inkább te kérnéd őt,és ő élővizet adna neked.”


יוחנן 4:20
Atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell Őt.”


יוחנן 4:24
Lélek az Isten: lélekben és igazságban kell őt imádni.”


יוחנן 5:18
A zsidók erre már életére törtek, mivel nemcsak megszegte a szombatot, hanem Istent is atyjának mondta és ezzel egyenlővé tette magát Istennel.


יוחנן 5:25
Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra és már itt is van, mikor a holtak meghallják Isten Fiának szavát, és akik hallgatnak rá, élni fognak.


יוחנן 5:28
Ne csodálkozzatok ezen. Eljön az óra, mikor a sírokban mindnyájan meghallják Isten Fiának szavát.


יוחנן 5:42
Ismerlek titeket: nincs bennetek Isten szeretete.


יוחנן 5:44
Hogyan lehetnétek hívők, mikor egymás dicsőítését elfogadjátok, de nem keresitek az egy Istentől származó dicsőséget?


יוחנן 6:27
Ne fáradozzatok veszendő eledelért, Hanem azért, amely az örök életre megmarad, amelyet az Emberfia ad majd nektek: mellette tanúskodik az Atyaisten.”


יוחנן 6:28
Azok megkérdezték: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?”


יוחנן 6:29
„Istennek tetsző dolog az, felelte Jézus, hogy higgyetek az ő küldöttjében.”


יוחנן 6:33
Az az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből és életet ad a világnak.”


יוחנן 6:45
Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindaz, aki hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön.


יוחנן 6:46
Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az Atyát.


יוחנן 6:69
Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”


יוחנן 7:17
Aki kész megtenni az ő akaratát, felismeri majd, hogy tanításom Istentől való - e, vagy csak magamtól beszélek.


יוחנן 8:40
De ti életemre törtök, bár az Istentől hallott igazságot mondom nektek. Ábrahám ezt nem tette. Ti azt teszitek, amit atyáitok tettek.”


יוחנן 8:41
De azok így gőgösködtek: „Mi nem vagyunk törvénytelen fiak, csak egy atyánk van: Isten.”


יוחנן 8:42
Jézus ismét szavukon fogta őket: „Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem is, mert én Istentől való vagyok és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, ő küldött engem.


יוחנן 8:47
Aki Istentől van hallgat Isten igéire. Ti azért nem hallgattok rá, mert nem vagytok Istentől.”


יוחנן 8:54
Jézus így válaszolt: „Ha én dicsőíteném magamat, dicsőségem semmit sem érne. Atyám az, aki dicsőít engem. Ti azt állítjátok, hogy ő a ti Istenetek, de nem ismeritek őt.


יוחנן 9:16
Egyik - másik farizeus megjegyezte: „Nem Istentől való ez az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.”Mások viszont ellene vetették: „Hogyan tud bűnös ember ilyen csodákat művelni?” És szakadás támadt köztük.


יוחנן 9:24
Még egyszer hívták tehát a vakon született embert és figyelmeztették: „Adj dicsőséget Istennek! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.”


יוחנן 9:29
Mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnan jön, nem tudjuk.”


יוחנן 9:31
Tudjuk viszont, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket. De ha valaki istenfélő és Isten akaratát teljesíti, azt meghallgatja.


יוחנן 9:33
Ha ő nem volna Istentől való, nem tehetett volna semmit.”


יוחנן 10:33
A zsidók visszavágtak: „Jótettért nem kövezünk meg téged, hanem a káromlásért, mert ember létedre Istenné teszed magadat.”


יוחנן 10:34
Jézus megkérdezte tőlük: „Nincs megírva törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok?


יוחנן 10:35
Ha már azokat is isteneknek mondja az Írás, akikhez Isten igéje szólt, és az Írás nem veszíti érvényét,


יוחנן 10:36
Hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött: káromkodol, mert azt mondtam: Isten Fia vagyok?


יוחנן 11:4
Ennek hallatára Jézus így szólt: „A betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy ezáltal megdicsőüljön az Isten Fia.”


יוחנן 11:22
De tudom, hogy most is, bármit kérsz az Istentől, megadja neked.”


יוחנן 11:27
„Igen, Uram, felelte, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az (élő) Isten fia, aki a világra jön.”


יוחנן 11:40
Jézus így felelt: „Nem mondtam: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?”


יוחנן 11:52
De nemcsak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszórt fiait összegyűjtse.


יוחנן 12:20
Jézus és a pogányok. Azok közt, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány pogány is.


יוחנן 12:43
Többre tartották ugyanis az emberek megbecsülését, mint Isten dicsőségét.


יוחנן 12:44
Jézus isteni küldetése. Jézus hangos szóval hirdette: „Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem.


יוחנן 13:3
Jézus tudta, hogy mindent kezébe adott az Atya, és hogy Istentől jött és Istenhez megy,


יוחנן 13:31
Az új parancsolat. Miután kiment, Jézus így szólt: „Most dicsőült meg az Emberfia, és benne megdicsőült az Isten.


יוחנן 13:32
Ha benne megdicsőült az Isten, Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában, sőt hamarosan megdicsőíti.


יוחנן 14:1
Jézus megígéri a mennyei hazát. „Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek.


יוחנן 16:2
Ki fognak zárni titeket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, mikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek.


יוחנן 16:27
Az Atya ugyanis szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem.


יוחנן 16:30
Most elismerjük, hogy mindent tudsz és nincs szükséged, hogy valaki is kérdezzen téged. Ezért el hisszük, hogy Istentől jöttél.”


יוחנן 17:3
Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust.


יוחנן 19:7
De a zsidók nem tágítottak: „Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát.”


יוחנן 20:17
Jézus így szólt: „Engedj el! Még nem mentem fel Atyámhoz. Menj most testvéreimhez és vidd hírül nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”


יוחנן 20:28
Tamás felkiáltott: „Én Uram, én Istenem!”


יוחנן 20:31
Ezeket viszont azért írtam, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.


יוחנן 21:19
E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni Istent. Majd hozzáfűzte: „Kövess engem!”


Rómaiakhoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Krisztus Jézus szolgája, a meghívott apostol, akit Isten evangéliumának hirdetésére választott ki,


Rómaiakhoz 1:4
de akit a megszentelő Lélek szerint, a halálból való feltámadásával Isten hatalmas Fiául rendelt -, Jézus Krisztusról, a mi urunkról.


Rómaiakhoz 1:7
Isten szeretteinek, a meghívott szenteknek, akik Romában élnek. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól.


Rómaiakhoz 1:8
Hálaadás. Először is hálát adok Jézus Krisztus által Istenemnek mindnyájatokért, mert hitetekről az egész világon dicsérettel szólnak.


Rómaiakhoz 1:9
tanúm rá az Isten, akinek odaadással szolgálok Fia evangéliumában, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok könyörgéseimben


Rómaiakhoz 1:10
mindenkor, s azért esedezem, hogy végre valahára Isten segítségével hozzátok juthassak.


Rómaiakhoz 1:16
Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek, elsősorban a zsidónak, aztán a pogánynak üdvösségére.


Rómaiakhoz 1:17
Isten igaz volta nyilvánul meg ugyanis benne, mely a hitből árad minden hívőre, amint írva van: „Az igaz a hitből él.” Megigazulás Jézus Krisztusban Az emberiség megigazulásra szorul


Rómaiakhoz 1:18
A pogányok bűnössége. Megnyilvánul az égből Isten haragja az emberek minden istentelenségével és gonoszságával szemben, akik (Isten) igazságát rosszindulatból elfojtják.


Rómaiakhoz 1:19
Ami ugyanis Istenről megismerhető, az világos előttünk, mert Isten nyilvánvalóvá tette számunkra.


Rómaiakhoz 1:20
Hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető.


Rómaiakhoz 1:21
Éppen ezért nincs mentség számukra. Noha felismerték az Istent, nem dicsőítették őt mint Istent, s nem adtak hálát neki, hanem szégyent vallottak okoskodásukban és oktalan szívük elborult.


Rómaiakhoz 1:23
Felcserélték a hallhatatlan Isten dicsőségét halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával.


Rómaiakhoz 1:24
Ezért Isten szívük hajlama szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd becstelenítsék meg saját testüket.


Rómaiakhoz 1:25
Hiszen Isten igazságát felcserélték a hamissággal, s inkább a teremtménynek hódoltak és szolgáltak, mint a Teremtőnek, aki mindörökké áldott. Amen.


Rómaiakhoz 1:26
Ezért szolgáltatta ki őket Isten alávaló szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis a természetes szokást természetellenessel cserélték fel.


Rómaiakhoz 1:28
Amint Istent nem méltatták arra, hogy teljesen elismerjék, úgy Isten is romlott eszükre hagyta őket, hadd viselkedjenek alávalóan.


Rómaiakhoz 1:30
Árulók, rágalmazók, istengyűlölők, gyalázkodók, kevélyek, kérkedők, fortélyos gazok, szüleiknek engedetlenek,


Rómaiakhoz 1:32
Felismerték ugyanis Isten rendelkezését, hogy aki ilyesmit tesz, méltó a hlálra, mégis megteszik, sőt még helyeselnek is a tetteseknek.


Rómaiakhoz 2:2
Márpedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújt azokra, akik ilyesmit tesznek.


Rómaiakhoz 2:3
Azt hiszed talán, te ember, aki megítéled azokat, akik ilyesmit tesznek, de magad ugyanazt teszed, hogy kibújhatsz Isten ítélete alól?


Rómaiakhoz 2:4
Vagy semmibe sem veszed Isten végtelen jóságát, türelmét és elnézését? Nem szívleled meg, hogy Isten kegyessége bűnbánatra indít?


Rómaiakhoz 2:5
Pedig konoksággal és megrögzött szíveddel csak büntetést halmozol magadra, Isten haragjának és igazságos ítélete megnyilvánulásának napjára.


Rómaiakhoz 2:11
Isten ugyanis nem személyválogató.


Rómaiakhoz 2:13
mert Isten szemében nem a törvény meghallgatója igaz, hanem a törvény megtartója igazul meg.


Rómaiakhoz 2:16
azon a napon, amikor evangéliumom szerint Isten Jézus Krisztus által ítélkezik az ember rejtett dolgai fölött.


Rómaiakhoz 2:17
De hogyha te, aki zsidónak mondod magadat, s a törvényre támaszkodol és Istennel hivalkodol;


Rómaiakhoz 2:23
Te, aki a törvénnyel kérkedel, törvényszegéssel gyalázod az Istent?


Rómaiakhoz 2:24
Meg is van írva: „Miattatok káromolják Isten nevét a pogányok.”


Rómaiakhoz 2:29
hanem az a zsidó, aki bensejében az, s szíve nem betű szerint, hanem lélek szerint körülmetélt. Ez az, aki nem embertől, hanem Istentől kapja az elismerést.


Rómaiakhoz 3:2
Minden tekintetben sok. Először is az, hogy Isten rájuk bízta kinyilatkoztatását.


Rómaiakhoz 3:3
De hogyan? Ha némelyek hitetlenek voltak, vajon hitetlenségük megszünteti Isten hűségét?


Rómaiakhoz 3:4
Egyáltalán nem. Ellenkezőleg: Isten igaz, mégha minden ember hazug is. Így mondja az Írás: „Ám te Uram, igaz vagy igéidben És diadalmas ítéleteidben.”


Rómaiakhoz 3:5
De mit szóljunk ahhoz, hogy gonoszságunkból lesz nyilvánvalóvá Isten igazsága? Hát, emberileg szólva, nem igazságtalan az Isten, amikor haragjával sújt?


Rómaiakhoz 3:6
Semmiképp sem. Különben hogyan ítélkezhetnék Isten a világ fölött?


Rómaiakhoz 3:7
De hogyha Isten igazsága hazugságom révén csak nőttön nő az ő dicsőségére, miért marasztal el engem bűnösnek?


Rómaiakhoz 3:11
Nincs aki értene, Nincs, aki Istennel törődne.


Rómaiakhoz 3:18
Az Isten félelmét nem ismerik.”


Rómaiakhoz 3:19
Mi pedig tudjuk, hogy bármit mond a törvény, a törvény alatt élőnek mondja, hogy némuljon el minden száj s az egész világ bűnösnek vallja magát Isten előtt.


Rómaiakhoz 3:21
Hit Jézus Krisztusban. Most azonban az Istenben való megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá.


Rómaiakhoz 3:22
Erről tanúskodnak a törvény és a próféták: az Isten előtt történő megigazulásról a Jézus Krisztusban való hit által, melyben minden hívő részesül. Ebben nincs különbség.


Rómaiakhoz 3:23
Mindnyájan vétkeztek ugyanis és nélkülözik Isten dicsőségét.


Rómaiakhoz 3:25
Őt adta oda az Isten véres engesztelő áldozatul a hit által, hogy kimutassa igazságosságát.


Rómaiakhoz 3:26
Isteni türelmében ugyanis büntetlenül hagyta a korábban elkövetett vétkeket, hogy kimutassa igazságosságát a mostani időben. Így bizonyul igazságosnak ő maga és teszi megigazulttá a Jézus (Krisztusban) hívőt.


Rómaiakhoz 3:29
Talán csak a zsidóké az Isten, s nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.


Rómaiakhoz 3:30
Hiszen ugyanaz az Isten teszi megigazulttá a hívő körülmetéltet és hite által a körülmetéletlent.


Rómaiakhoz 4:2
Ha ugyanis Ábrahám tettei által igazult meg, akkor volna mivel dicsekednie. De Isten előtt nincs neki mivel.


Rómaiakhoz 4:3
Mit is mond az Írás? „Ábrahám hitt Istennek és ez megigazulására szolgált.”


Rómaiakhoz 4:5
Aki viszont nem tetteket visz véghez, hanem hisz abban, aki a bűnöst igazzá teszi, annak hite szolgál megigazulására (Isten kegyelmének rendelése szerint).


Rómaiakhoz 4:6
Ezért már Dávid is boldognak hirdeti az embert, akit Isten tettek nélkül tesz megigazulttá:


Rómaiakhoz 4:13
Isten ígérete és a hit. Az az ígéret ugyanis, hogy Ábrahám és utódai öröklik a világot, nem a törvénnyel, hanem a hitbeli megigazulással kapcsolatban hangzott el.


Rómaiakhoz 4:17
Az Írás e szava szerint: „Sok nép atyjává rendeltelek” - ő mindnyájunk atyja Isten előtt, mert abban hitt, aki életre kelti a holtakat s létre hívja a nemlétezőket.


Rómaiakhoz 4:20
Nem kételkedett Isten ígéretében hitetlenül, hanem erős maradt hitében és megadta az Istennek járó tiszteletet.


Rómaiakhoz 5:1
Békessség Istennel. Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 5:2
Általa, a hit segítségével, utunk nyílt a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk is Isten (fia) dicsőségének reménységével.


Rómaiakhoz 5:5
A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által.


Rómaiakhoz 5:8
Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk,


Rómaiakhoz 5:10
Ha ugyanis akkor, amikor még ellenségei voltunk, Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, mennyivel inkább szabadulunk meg most, hogy kibékültünk vele, annak élete által.


Rómaiakhoz 5:11
De nemcsak, hogy kibékültünk, hanem még dicsekszünk is az Istenben Urunk Jézus Krisztus által, aki most megszerezte nekünk a kiengesztelődést.


Rómaiakhoz 5:15
De a kegyelemmel nem úgy áll a dolog, mint a bűnbeeséssel. Ha ugyanis egynek bűnbeesése miatt oly sokan meghaltak, Isten kegyelme s az egy embernek, Jézus Krisztusnak kegyelmi ajándéka még bővebben kiárad sokakra.


Rómaiakhoz 6:10
Halálával ugyanis egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, életével azonban Istennek él.


Rómaiakhoz 6:11
Ezért úgy tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban, (a mi Urunkban).


Rómaiakhoz 6:13
Tagjaitokat ne vessétek oda a gonoszság eszközéül a bűn szolgálatára, hanem mint halálból életre keltek, adjátok át magatokat az Isten szolgálatára, tagjaitokat pedig az igazság eszközéül az Istennek.


Rómaiakhoz 6:16
Isten mentsen! Nem tudjátok, hogy annak szolgálatában vagytok és annak kell engedelmeskednetek, akinek mint szolgák alárendelitek magatokat: vagy a bűnnek, ami halálra vezet, vagy az engedelmességnek, ami megigazulásra visz?


Rómaiakhoz 6:17
De hála Istennek, hogy bár a bűnnek szolgái voltatok, szívből engedelmeskedtetek annak a tanításnak, melyre oktattak.


Rómaiakhoz 6:22
Most azonban fölszabadultatok a bűn alól és Istennek szolgái lettetek.


Rómaiakhoz 6:23
Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. A bűn zsoldja ugyanis a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.


Rómaiakhoz 7:4
Éppígy, testvérek, ti is meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által, hogy ahhoz tartozzatok, aki halottaiból föltámadt. Most tehát teremjünk gyümölcsöt Istennek.


Rómaiakhoz 7:22
A belső ember szerint örömömet találom Isten törvényében,


Rómaiakhoz 7:25
Hála legyen Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk által! Értelmemmel tehát Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének.


Rómaiakhoz 8:3
Amire ugyanis a törvény képtelen volt, mert a test miatt erőtlenné vált, azt Isten hajtotta végre. Tulajdon Fiát küldte el a bűn miatt a bűnös testhez hasonló alakban, hogy elítélje a testben lévő bűnt,


Rómaiakhoz 8:7
A test vágyódása ugyanis Isten ellen van, mert nem veti alá magát Isten törvényének, hiszen nem is képes rá.


Rómaiakhoz 8:8
Aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt.


Rómaiakhoz 8:9
Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben ugyanis nincs Krisztus Lelke, az nem tartozik hozzá.


Rómaiakhoz 8:12
Az istenfiúság. Ezért hát testvérek, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk.


Rómaiakhoz 8:14
Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.


Rómaiakhoz 8:16
Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk.


Rómaiakhoz 8:17
Ha pedig fiai, akkor örökösei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.


Rómaiakhoz 8:19
A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja.


Rómaiakhoz 8:21
De megmarad az a reménye, hogy a mulandóság szolgai állapotából fölszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára.


Rómaiakhoz 8:27
Aki vizsgálja a szíveket, tudja, hogy mit kíván a Lélek, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.


Rómaiakhoz 8:28
Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra szolgál, azoknak, akiket rendelése értelmében (szentségre) hívott.


Rómaiakhoz 8:31
Isten kegyelmének magasztalása. Mit szóljunk ehhez? Ha Isten velünk, ki ellenünk?


Rómaiakhoz 8:33
Ki emel vádat Isten választottjai ellen? Hiszen Isten tette megigazultakká őket. Ki ítéli el őket?


Rómaiakhoz 8:34
Velük Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt föl is támadt és az Isten jobbján közben is jár értünk.


Rómaiakhoz 8:39
sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, mely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.


Rómaiakhoz 9:4
Övéik az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek.


Rómaiakhoz 9:5
Övéik az atyák és test szerint közülük való Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen.


Rómaiakhoz 9:6
A zsidó nép és Isten ígéretei. Arról szó sincs, hogy Isten szava megdőlt volna. Hiszen nem mind izraelita, aki Izraeltől származik.


Rómaiakhoz 9:8
Más szóval: Nem a testnek gyermekei Istennek, hanem az ígéret gyermekei számítanak utódoknak.


Rómaiakhoz 9:11
Mielőtt azonban világra jöttek volna, s mielőtt még jót vagy rosszat tettek volna, - hogy érvényesüljön Isten szabad választása,


Rómaiakhoz 9:14
Isten szabad választása. Mit szóljunk ehhez? Nem igazságtalanság ez Isten részéről?


Rómaiakhoz 9:16
Tehát nem azon múlik, aki erőlködik vagy aki törtet, hanem az irgalmas Istenen.


Rómaiakhoz 9:20
Ember, ki vagy te, hogy perbe szállj az Istennel? Mondhatja - e a mű mesterének: Miért alkottál engem ilyennek?


Rómaiakhoz 9:22
Ha tehát Isten nagy türelemmel elviselte a harag edényeit, melyeket pusztulásra szánt, hogy megmutassa haragját és kinyilvánítsa hatalmát?


Rómaiakhoz 9:25
Isten új népe. Ozeásnál így szól: „Népemnek hívom azt, amely nem - népem, S kedveltnek azt, amely nem kedves nekem, (S irgalmat nyertnek azt, amely irgalom híján volt).


Rómaiakhoz 9:26
A helyett hogy azt mondanák nekik: Nem vagytok az én népem, Az élő Isten fiainak hívják majd őket.”


Rómaiakhoz 10:1
Testvérek! Szívem vágya és könyörgésem az Istenhez, hogy üdvözüljenek.


Rómaiakhoz 10:2
Tanúságot teszek róluk, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a helyes megértés.


Rómaiakhoz 10:3
Félreismerik ugyanis az Istentől eredő megigazulást, és a magukéval próbálják helyettesíteni. Nem vetik alá magukat az Istentől eredő megigazulásnak.


Rómaiakhoz 10:9
Ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz.


Rómaiakhoz 11:1
A zsidó nép kiválasztott maradéka. Azt kérdem tehát: Vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla! Hisz én is izraelita vagyok, Ábrahám véréből, Benjámin törzséből.


Rómaiakhoz 11:2
Isten nem vetette el népét, melyet öröktől fogva kiválasztott. Nem tudjátok mit mond az Írás Illés történetében, mikor így vádolta Izraelt Isten előtt:


Rómaiakhoz 11:4
S mit felelt rá az isteni szózat? „Megtartottam magamnak hétezer férfit, akik nem hajtottak térdet Báál előtt.”


Rómaiakhoz 11:9
„Isten értelmetlen lelket adott nekik, látásra nem nyíló szemet, hallásra nem táruló fület mind a mai napig. „


Rómaiakhoz 11:22
Ha ugyanis a természetes ágaknak nem kegyelmezett Isten, hátha neked sem kegyelmez.


Rómaiakhoz 11:23
Értsd meg hát Isten jóságát, föltéve, ha megmaradsz a jóban, különben téged is lenyesnek.


Rómaiakhoz 11:24
De ők is be lesznek oltva, ha nem maradnak meg hitetlenségükben, mert Istennek van hatalma ahhoz, hogy újra beoltsa őket.


Rómaiakhoz 11:30
Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását.


Rómaiakhoz 11:31
Hiszen, amint egykor ti nem hittetek Istennek, de most azoknak hitetlensége miatt irgalmasságot találtatok,


Rómaiakhoz 11:33
Isten hagyta, hogy mindnyájan hitetlenségbe merüljenek, hogy mindenkin könyörüljön.


Rómaiakhoz 11:34
Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily megfoghatatlanok szándékai, Mily kifürkészhetetlenek útjai!


Rómaiakhoz 12:2
Istennek tetsző élet. Testvérek, Isten irgalmára kérlek titeket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.


Rómaiakhoz 12:3
Ez legyen észszerű hódolatotok. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásával, hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi kedves neki, és mi a tökéletes.


Rómaiakhoz 12:4
A nekem adott kegyelemnél fogva azt mondom mindegyiteknek: Senki se becsülje magát kelleténél többre, hanem gondolkodjék magáról mindenki józanul az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint.


Rómaiakhoz 12:18
Ellenségszeretet. Rosszért rosszal senkinek se fizessetek. Törekedjetek a jóra (nemcsak Isten, hanem) az emberek előtt is.


Rómaiakhoz 13:2
Engedelmesség a fölöttes hatalom iránt. Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Nincs ugyanis hatalom, csak Istentől. Ahol hatalom van, azt Isten rendelte.


Rómaiakhoz 13:3
Aki tehát szembeszáll a hatalommal, Isten rendelésének szegül ellene. Az ellenszegülő pedig magára vonja az ítéletet.


Rómaiakhoz 13:5
Tedd a jót, és megdicsér. Isten eszköze ugyanis a te javadra. De ha rosszat teszel, félj, mert nem hiába viseli a kardot. Isten eszköze ugyanis, hogy végrehajtsa az ítéletet a gonosztevőn.


Rómaiakhoz 13:7
Ezért fizettek adót is, hiszen Isten szolgái, akik behajtják.


Rómaiakhoz 14:4
Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; aki pedig nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik. Hiszen az Isten magáénak tekinti őt.


Rómaiakhoz 14:7
Aki tekintettel van a napokra, az Úrért teszi. S aki eszik, az Úrra való tekintettel eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki viszont nem eszik, az Úrra való tekintettel nem eszi, és ő is hálát ad Istennek.


Rómaiakhoz 14:11
Miért ítéled hát el testvéredet? Miért veted meg felebarátodat? Hiszen mindnyájan megjelenünk Isten ítélőszéke előtt.


Rómaiakhoz 14:12
Így mondja az Írás: „Megesküdtem önmagamra, szól az Úr: Előttem hajlik meg minden térd, S Minden nyelv Istent magasztalja.”


Rómaiakhoz 14:13
Tehát mindegyikünk magáról ad számot Istennek.


Rómaiakhoz 14:18
Hiszen Isten országa nem eszem - iszom, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben.


Rómaiakhoz 14:19
Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, s rokonszenves az embereknek.


Rómaiakhoz 14:21
Az étel miatt ne rontsd le Isten művét. Minden tiszta ugyan, de ártalmára lesz annak, aki botrányt okozva eszik.


Rómaiakhoz 14:23
Saját meggyőződésedet tartsd meg Isten előtt. Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart.


Rómaiakhoz 15:6
Adja nektek a türelem és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértők legyetek.


Rómaiakhoz 15:7
Így egy szívvel, egy szájjal magasztalhatjátok Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyját.


Rómaiakhoz 15:8
Fogadjátok el tehát egymást, amint Krisztus is elfogadott titeket Isten dicsőségére.


Rómaiakhoz 15:9
Azt mondom ugyanis: Krisztus (Jézus) vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket.


Rómaiakhoz 15:10
A pogányok viszont irgalmassága miatt magasztalják az Istent, amint írva van: „Azért áldalak a népek közepett, És énekelem, Uram, a nevedet.”


Rómaiakhoz 15:14
Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a Szentlélek erejéből bővelkedjetek a reményben. Befejezés


Rómaiakhoz 15:16
Itt - ott merészebben írtam (testvéreim), hogy egyet - mást emlékezetetekbe idézzek az Istentől kapott kegyelem címén.


Rómaiakhoz 15:17
Krisztus Jézus szolgájának kell lennem a pogányok közt és Isten evangéliumának szent szolgálatát kell végeznem, hogy a pogány népek a Szentlélektől megszentelt kedves áldozati ajándékká legyenek.


Rómaiakhoz 15:18
Ezzel tehát dicsekedhetem Krisztus Jézusban Isten előtt.


Rómaiakhoz 15:31
Kérlek titeket, testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztusra, s a Szentlélek szeretetére, támogassatok értem mondott imádságtokkal az Istennél,


Rómaiakhoz 15:33
Akkor, ha Istennek úgy tetszik, örömmel mehetek hozzátok, hogy körötökben fölüdüljek. Legyen mindnyájatokkal a békesség Istene. Amen.


Rómaiakhoz 16:20
A békesség Istene hamarosan összetiporja a sátánt lábatok alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!


Rómaiakhoz 16:25
Isten dicsérete. Annak pedig, akinek hatalma van arra, hogy megerősítsen titeket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, abban a kinyilatkoztatott titokban, amelyre örök idők óta csönd borult,


Rómaiakhoz 16:26
de most az örök Isten parancsára a próféták írásai nyilvánvalóvá és minden nemzet előtt ismeretessé tették, hogy a hit elfogadására jussanak:


Rómaiakhoz 16:27
Neki, az egyedül bölcs Istennek, (Tisztelet és) dicsőség, Jézus Krisztus által, Örökön - örökké. Amen.


1 Korintusi 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola, és Szosztenész testvér,


1 Korintusi 1:2
Isten Corintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik ott vagy itt bárhol segítségül hívják a mi Urunk Jézus Krisztus nevét.


1 Korintusi 1:3
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Korintusi 1:4
Hálaadás. Szüntelenül hálát adok Istenemnek miattatok Isten kegyelméért, melynek Krisztus Jézusban részesei lettetek.


1 Korintusi 1:9
Hűséges az Isten: ő hívott meg Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe. Különböző visszaélések elitélése A pártoskodás


1 Korintusi 1:14
Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Kriszpuszt, meg Gájuszt.


1 Korintusi 1:18
A kereszt hirdetése. A kereszt hirdetése ugyan oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten erje.


1 Korintusi 1:20
Hol marad a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak tudósa? Ugye megmuttata Isten, hogy oktalan a világ bölcsessége?


1 Korintusi 1:21
Mivel ugyanis bölcsességben a világ nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy oktalannak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket.


1 Korintusi 1:24
de a meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök: Krisztus, Isten ereje és Isten bölcsessége.


1 Korintusi 1:25
Hiszen Isten „oktalansága” bölcsebb az embereknél, Isten „gyöngesége” pedig erősebb az embereknél.


1 Korintusi 1:27
de Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ szemében gyenge, hogy megszégyenítse az erőseket,


1 Korintusi 1:28
s ami a világ előtt közönséges és megvetett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy azokat, akik valaminek látszanak, megsemmisítse.


1 Korintusi 1:29
Így senki sem dicsekedhet Isten előtt.


1 Korintusi 1:30
Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett.


1 Korintusi 2:1
Az Apostol igehirdetése. Én is, Mikor nálatok jártam, testvérek, nem kiváló beszéddel vagy bölcsességgel léptem föl, hogy hirdessem nektek Isten tanúságtételét.


1 Korintusi 2:5
hogy hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején alapuljon.


1 Korintusi 2:7
hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük, melyet az Isten öröktől fogva előre elrendelt a mi dicsőségünkre.


1 Korintusi 2:9
Itt inkább az Írás szava érvényes: „Szem nem látta, fül nem hallotta, Emberi szív föl nem fogta, Amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.”


1 Korintusi 2:10
Nekünk azonban Lelke által kinyilatkoztatta Isten, mert a Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is.


1 Korintusi 2:11
Ki ismeri az ember bensőjét, ha nem az ember lelke, mely benne van? Éppúgy Isten bensőjét sem ismeri senki más, csak Isten Lelke.


1 Korintusi 2:12
Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott.


1 Korintusi 2:14
Az érzéki ember nem fogja föl, ami Isten lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik föl neki, s nem képes megérteni, hogy lelkileg kell azt elbírálni.


1 Korintusi 3:6
Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta.


1 Korintusi 3:7
Ezért, nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.


1 Korintusi 3:9
Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.


1 Korintusi 3:10
Mint gondos építőmester, Isten nekem adott kegyelmével alapot vetettem, de más épít rá. Ügyeljen azonban mindenki, hogyan épít rá.


1 Korintusi 3:16
Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke lakik bennetek?


1 Korintusi 3:17
Aki pedig Isten templomát lerontja, azt elpusztítja Isten. Hiszen Isten temploma szent, és ti vagytok az.


1 Korintusi 3:19
E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt. Így mondja az Irás: „Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket.”


1 Korintusi 3:23
Ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.


1 Korintusi 4:1
Úgy tekintsenek minket, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak megbízottjait.


1 Korintusi 4:5
Ne ítéljetek tehát idő előtt, míg el nem jön az Úr, aki bevilágít a sötétség titkaiba, s a szívek szándékait is földeríti. Akkor majd mindenki elismerésben részesül Istentől.


1 Korintusi 4:9
Az apostolok példája. Úgy látom ugyanis, hogy Isten minket apostolokat utolsókká tett, s mintegy halálra szánt. Látványossága lettünk a világnak, s az angyaloknak és embereknek is.


1 Korintusi 4:20
Isten országa ugyanis nem szavakban, hanem erőben áll.


1 Korintusi 5:13
A kinnlévők fölött majd Isten itélkezik. Távolítsátok el a gonoszt magatok közül!


1 Korintusi 6:9
Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat. Sem parázna, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjelgő, sem fajtalan,


1 Korintusi 6:10
sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában.


1 Korintusi 6:11
Néhányan bizony ilyenek voltatok, de az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által megtisztultatok, szentek lettetek és megigazultatok.


1 Korintusi 6:12
A test Isten temploma. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad, csak ne váljak semminek rabjává.


1 Korintusi 6:13
Az étel a gyomorért van, s a gyomor az ételért, de Isten mindkettőt elpusztítja. A test ellenben nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért.


1 Korintusi 6:14
Isten az Urat föltámasztotta, s minket is föl fog támasztani hatalmával.


1 Korintusi 6:15
Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Leválasszam talán Krisztus tagját és parázna nő tagjává tegyem? Isten mentsen!


1 Korintusi 6:19
Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi?


1 Korintusi 6:20
Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg (és hordozzátok) tehát az Istent testetekben.


1 Korintusi 7:7
Szeretném ugyanis, hogy mindnyájan olyanok legyetek, mint én magam, de hát mindenki saját ajándékát kapta Istentől, egyik ilyent, másik amolyant.


1 Korintusi 7:15
De ha a hitetlen fél elválik, hadd váljék el. Ebben az esetben a testvér vagy a nővér nincs lekötve, hiszen békességre hívott titeket az Isten.


1 Korintusi 7:17
A keresztények társadalmi helyzete. Éljen mindenki úgy, ahogy az Úr megadta neki, s ahogy az Isten elhívta. Így rendelkezem minden egyházban.


1 Korintusi 7:19
A körülmetéletlenség mit se ér, de a körülmetéletlenség sem ér semmit, hanem Isten parancsainak megtartása.


1 Korintusi 7:24
Testvérek, maradjon meg tehát Isten előtt mindegyiktek abban, amire hivatást kapott.


1 Korintusi 7:40
Boldogabb lesz azonban, ha úgy marad, ahogy van. Ez az én tanácsom, s hiszem, hogy Isten Lelke vezet.


1 Korintusi 8:3
De aki szereti Istent, azt magáénak tudja.


1 Korintusi 8:4
Ami tehát a bálványáldozatok fogyasztását illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy nincs isten, csak egy.


1 Korintusi 8:5
Bár beszélnek istenekről az égen és a földön, - tudniillik sok istenük és sok uruk van


1 Korintusi 8:6
- nekünk azonban egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, s mi érte vagyunk; egy az Urunk: Jézus Krisztus, aki által minden van, és mi is általa vagyunk.


1 Korintusi 8:8
Az étel ugyan nem lesz kedvesebbé Isten előtt. Sem azzal nem veszítünk, hogy nem eszünk, sem azzal nem nyerünk, ha eszünk.


1 Korintusi 9:9
Nem ugyanazt mondja a törvény is? Hiszen így áll Mózes törvényében: „Cséplő ökörnek ne kösd be a száját!” Vajon az ökörre van gondja Istennek,


1 Korintusi 9:21
A törvényen kívülállók közt, mint aki a törvényen kívül áll - pedig nem állok Isten törvényén kívül, hanem Krisztus törvényének vagyok alárendeltje - csak hogy megnyerjem a törvényen kívül állókat.


1 Korintusi 10:5
De legtöbbjükben nem telt kedve Istennek. El is hulltak a pusztában.


1 Korintusi 10:13
Mindeddig emberi erőt meghaladó kísértés nem ért titeket. Hűséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulas lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok.


1 Korintusi 10:20
Dehogy! Amit a pogányok áldoznak, nem az Istennek, hanem az ördögnek áldozzák. Igazán nem ohajtom, ogy közösségtek legyen a gonosz lelkekkel.


1 Korintusi 10:31
Tehát akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére.


1 Korintusi 10:32
Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát meg ne botránkoztassátok, hiszen én is mindenkinek kedvében járok.


1 Korintusi 11:1
Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Intézkedések az istentisztelettel kapcsolatban


1 Korintusi 11:3
Szeretném azonban tudomastokra hozni, hogy minden férfi feje Krisztus, az asszony feje a ferfi, Krisztus feje pedig az Isten.


1 Korintusi 11:7
A férfi nem köteles fejét befödni, mert Isten képmása és dicsősége, az asszony viszont a férfi dísze.


1 Korintusi 11:9
S nem a férfit teremtette Isten az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért.


1 Korintusi 11:12
mert amint az asszony a férfiből lett, úgy a férfi az asszonytól születik, de minden Istentől van.


1 Korintusi 11:13
Ítéljétek meg magatok: illik - e az asszonynak födetlen fővel imádkoznia Istenhez?


1 Korintusi 11:16
Ha pedig valaki jónak látja, hogy tovább vitatkozzék, nekünk ez nem szokásunk, sem Isten Egyházának.


1 Korintusi 11:22
Hát nincs otthonotok evésre - ivásra? Vagy semmibe sem veszitek az Isten egyházát és zavarba hozzátok a szegény sorsúakat? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek? Ezért nem dicsérlek.


1 Korintusi 12:3
Ezért tudtotokra adom, hogy aki Isten lelke által szól, az egy sem mondja: „Átkozott legyen Jézus.” De azt sem mondhatja senki: „Jézus az Úr”, hacsak a Szentlélek által nem.


1 Korintusi 12:6
Különfélék a csodatettek is, de Isten, aki mindezt mindenkiben véghez viszi, ugyanaz.


1 Korintusi 12:18
Isten határozta meg mindenegyes tag föladatát a testben, tetszése szerint.


1 Korintusi 12:24
a tisztességes tagoknak viszont nincs erre szükségük. De Isten azért szerkesztette meg a testet és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagot nagyobb tisztességben,


1 Korintusi 12:28
Az egyházban pedig Isten némelyeket apostolokká, másokat prófétákká, ismét másokat tanítókká tett. Adott továbbá csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítőkészséget, Cormányzóképességet, különféle nyelvadományt (és beszédek magyarázatát).


1 Korintusi 14:2
Aki ugyanis nyelveken szólal meg, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Senki sem érti, mert a Lélektől indítva mond titokzatos dolgokat.


1 Korintusi 14:4
Aki nyelveken szól, csak önmagának épülésére szolgál, aki azonban prófétál, (Isten) egyházának épülésére.


1 Korintusi 14:16
Különben, ha csak lélekben dicséred az Istent, hogy mondhatja áldó imádra az Ament az, aki a nyelvben járatlan, Mikor azt sem tudja, mit beszélsz?


1 Korintusi 14:18
Hálát adok Istenemnek, hogy mindnyájatoknál jobban szólok nyelveken,


1 Korintusi 14:25
s kiderülnek rejtett gondolatai, úgy hogy arcraborulva imádja Istent és megvallja: Valóban köztetek Isten!


1 Korintusi 14:26
Néhány szabály az istentiszteletre vonatkozóan. Mi következik ebből, testvérek? Mikor egybegyűltök, legyen mindegyikteknek dicsérő éneke, vagy tanítása, vagy kinyilatkoztatása, vagy nyelvadománya, vagy magyarázata. Szolgáljon minden épüléstekre.


1 Korintusi 14:28
Ha pedig nem akadna magyarázó, hallgassanak az összejövetelen. Beszéljenek magukban és az Istennel.


1 Korintusi 14:33
Isten ugyanis nem a zűrzavar lelke, hanem a békességé.


1 Korintusi 14:36
Vajon tőletek eredt Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott el?


1 Korintusi 15:9
Én ugyanis a legutolsó vagyok az apostolok között, arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem Isten egyházát.


1 Korintusi 15:10
De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme meddő nem maradt. Többet fáradtam mindnyájuknál, igaz ugyan, hogy nem én, hanem Isten kegyelme velem.


1 Korintusi 15:15
Sőt még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy Krisztust feltámasztotta, noha nem támasztotta fel, ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel.


1 Korintusi 15:24
Azután következik a vég, amikor átadja az uralmat Istennek, az Atyának, a miután megsemmisített minden felsőbbséget, hatalmat és erőt.


1 Korintusi 15:28
Mikor pedig majd minden alája lesz rendelve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki. Akkor Isten lesz minden mindenben.


1 Korintusi 15:34
Legyetek józanok, amint illik és ne vétkezzetek! Némelyek ugyanis nem ismerik az Istent. Mindezt azért mondom, hogy szégyelljétek magatokat.


1 Korintusi 15:38
Isten pedig tested ad neki tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelő testet.


1 Korintusi 15:50
A jövendő átalakulás és a végső győzelem. Arról azonban biztosítlak testvérek, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság a romolhatatlanságot.


1 Korintusi 15:57
De Istennek hála! Ő segít minket győzelemre Urunk Jézus Krisztus által.


2 Korintusi 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus testvér, Isten korintusi egyházának és egész Achájában minden szentnek.


2 Korintusi 1:2
Kegyelem és békesség nektek, Istentől, Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 1:3
Hálaadás a vigasztaló Istennek. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene.


2 Korintusi 1:4
Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorkodnak, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal meg minket.


2 Korintusi 1:9
Sőt magunkban már a halálos ítéletet is elfogadtuk, hogy ne magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat.


2 Korintusi 1:12
Lelkiismeretének tisztasága. A mi dicsekvésünk lelkiismeretünk tanúsága, hogy Istennek tetsző szentséggel és őszinteséggel, s nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével éltünk a világban, kiváltképpen köztetek.


2 Korintusi 1:18
Isten a tanúnk, hogy hozzátok intézett szavainkban nem mindegy az igen és a nem.


2 Korintusi 1:19
Isten Fia, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi - én, Szilvánusz meg Timóteus - hirdettünk köztetek, nem volt majd igen, majd nem, hanem az igen vált valóra benne.


2 Korintusi 1:20
Isten valamennyi ígérete igenné lett benne. Ezért hangzik fel általa az ajkunkon az amen Isten dicsőségére.


2 Korintusi 1:21
Aki pedig minket veletek együtt megerősít és felken Krisztusban: Isten az.


2 Korintusi 1:23
Szerető kímélete. Istent hívom tanúságul magam mellett: csak irántatok való kíméletből nem mentem el eddig Korintusba.


2 Korintusi 2:14
De hála legyen Istennek! Ő Krisztus (Jézusban) mindenkor győzelemre segít minket és ismeretének illatát mindenütt elterjeszti általunk.


2 Korintusi 2:15
Mi ugyanis Krisztus jó illata vagyunk Istennek azok közt, akik üdvözülnek, s azok közt is, akik elkárhoznak.


2 Korintusi 2:17
Ki a rátermett erre? Mi nem tartozunk azok közé, akik nyerészkednek Isten igéjén, hanem őszintén, mintegy Istenből beszélünk, Isten színe előtt Krisztusban.


2 Korintusi 3:3
mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira.


2 Korintusi 3:4
Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered.


2 Korintusi 3:5
Nem mintha saját erőnkből képesek volnánk valamit is kigondolni magunkról, hiszen képességünk Istentől származik.


2 Korintusi 4:1
Az igazság hirdetése. Mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatunk van, nem veszítjük el bátorságunkat.


2 Korintusi 4:2
Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot, nem élünk álnokságban és nem hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem nyíltan hirdetjük az igazságot és ezzel rábízzuk magunkat minden ember lelkiismeretére Isten előtt.


2 Korintusi 4:4
Ezeknek a hitetleneknek e világ istene elvakította értelmüket, hogy ne ragyogjon számukra a Krisztusnak, Isten képmásának dicsőségéről szóló evangélium világossága.


2 Korintusi 4:6
Isten ugyanis, aki azt mondta: „A sötétségből támadjon fény”, világosságot támasztott a mi szívünkben is, hogy fölragyogjon nekünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán.


2 Korintusi 4:7
Isten ereje az emberi gyöngeségben. Ezt a kincset cserépedényben őrizzük, hogy az erő túláradó nagyságát ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk.


2 Korintusi 4:15
Mindez értetek történik. Minél bővebben árad ugyanis a kegyelem, annál bővebben áradjon túl a hálaadás Isten dicsőségére.


2 Korintusi 5:1
Mennyei honvágy. Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakóházat: örök hajlékot a mennyben, amit nem emberkéz épített.


2 Korintusi 5:5
Hiszen Isten, aki erre előkészített minket, a Lélek foglalóját adta nekünk.


2 Korintusi 5:11
Krisztus szeretete. Mivel az Úr félelmének tudatában élünk, igyekszünk meggyőzni az embereket, hiszen Isten előtt ismertek vagyunk, s remélem, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is tisztán állunk.


2 Korintusi 5:13
Ha ugyanis magunkon kívül vagyunk, Istenért vagyunk; ha észnél vagyunk, értetek vagyunk.


2 Korintusi 5:18
Mindez Istentől ered, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, s aki ránk bízta a kiengesztelés szolgálatát.


2 Korintusi 5:19
Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelte magával a világot s nem számítja be bűneinket, sőt ránk bízta a kiengesztelés igéjét.


2 Korintusi 5:20
Tehát Krisztus követségében járunk. Isten maga buzdít általunk. Krisztus nevében kérlek: engesztelődjetek ki Istennel!


2 Korintusi 5:21
Ő „bűnné” tette értünk azt, aki bűnt nem ismert, hogy általa igazak legyünk Istenben.


2 Korintusi 6:1
Mint az ő munkatársai, figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába.


2 Korintusi 6:4
hanem mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája: nagy türelemmel, megpróbáltatásban, szükségben, szorongatott helyzetben,


2 Korintusi 6:7
igazmondásban és Isten erejében, az igazság támadó és védő fegyverzetében,


2 Korintusi 6:16
Hogyan tűri meg Isten temploma a bálványokat? Hiszen ti az élő Isten temploma vagytok, amint Isten mondja: „Közöttük lakom és közöttük járok, Istenük leszek, ők meg az én népem.


2 Korintusi 7:1
Mivel tehát ilyen ígéretek birtokában vagyunk, szeretteim, tartsuk távol magunktól a test és lélek minden szennyét s tegyük teljessé megszentelésünket Isten félelmében.


2 Korintusi 7:6
Ám Isten, a letörtek vigasztalója, minket is megvigasztalt Titusz megérkezésével.


2 Korintusi 7:9
most mégis örülök, nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy a szomorúság megtéréstekre vezetett. Istennek tetsző módon szomorodtatok meg, s miattunk semmiben sem szenvedtetek kárt.


2 Korintusi 7:10
Az Istennek tetsző szomorúság ugyanis üdvösségre vezető megtérést hoz, amelyet senki sem bán meg; a világ szomorúsága viszont halálba visz.


2 Korintusi 7:11
Lám ebből a ti Istennek tetsző szomorúságtokból mekkora buzgalom fakadt, sőt mentegetőzés, méltatlankodás, félelem, vágyakozás, buzgólkodás és a vétkező megbüntetése. Mindezzel igazoltátok, hogy az ügyben ártatlanok vagytok.


2 Korintusi 7:12
Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő s nem a sértett miatt tettem, hanem, hogy kinyilvánuljon értünk való buzgalmatok Isten előtt.


2 Korintusi 8:1
Gyűjtés Makedóniában. Tudtotokra adjuk, testvérek, Isten kegyelmét, amellyel elárasztotta Makedónia egyházait.


2 Korintusi 8:5
Minden reményünket fölülmúlva, előbb az Úrnak adták magukat, aztán Isten akaratából nekünk.


2 Korintusi 8:16
Titusznak és társainak ajánlása. Hála legyen Istennek, aki Titusz szívébe ugyanezt a buzgóságot öntötte irántatok,


2 Korintusi 8:21
Gondunk van ugyanis a becsületre, nemcsak Isten, hanem az emberek előtt is.


2 Korintusi 9:7
Mindenki úgy adjon, amint eltökélte magában, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.


2 Korintusi 9:8
Isten ugyanis elég hatalmas ahhoz, hogy minden adományt bőven megadjon nektek, hogy mindenkor mindennel teljesen ellátva, készen legyetek minden jótettre.


2 Korintusi 9:11
hogy mindig gazdagon teljék minden bőkezűségre, amely általunk hálaadásra indít az Isten iránt.


2 Korintusi 9:12
Ez a jótékonyság ugyanis nemcsak a szentek szükségletét elégíti ki, hanem Isten iránt őszinte hálára indít.


2 Korintusi 9:13
Ha kitartotok a jótékonyságban, Istent magasztalják érte, mert engedelmesen megvallottátok Krisztus evangéliumát és bőkezűségtek által kifejezésre juttattátok a velük és a többiekkel fönnálló közösséget.


2 Korintusi 9:14
Imádkozni is fognak értetek és vágyakozni fognak utánatok, mivel Isten kegyelme oly bőségesen áradt rátok.


2 Korintusi 9:15
Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért.


2 Korintusi 10:4
mert harci fegyvereink nem földiek, hanem isteni erejűek és erődítmények lerontására képesek.


2 Korintusi 10:5
Velük cáfoljuk meg az érveléseket és minden önhittséget, amely Isten ismerete ellen lázad, sőt velük szorítunk minden értelmet a Krisztusnak tartozó hódolatra.


2 Korintusi 10:13
Mi viszont nem dicsekszünk mértéken túl, hanem hatáskörünk mértéke szerint, amelyet Isten mért ki számunkra, s amely hozzátok is elér.


2 Korintusi 10:18
Nem az a megbízható, aki magát ajánlja, hanem akit Isten ajánl.


2 Korintusi 11:2
Én Isten féltékenységével aggódom értetek: hiszen eljegyeztelek titeket egy férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek Krisztushoz.


2 Korintusi 11:7
Önzetlensége. Vagy talán hibáztam azzal, amikor megaláztam magamat, hogy fölmagasztaljalak titeket, mivel Isten evangéliumát ingyen hirdettem köztetek?


2 Korintusi 11:11
Ugyan miért? Azért mert nem szeretlek titeket? Isten a tudója!


2 Korintusi 11:31
Isten, Urunk Jézus (Krisztusnak) atyja, aki mindenkor áldott, tudja, hogy nem hazudom.


2 Korintusi 12:2
Tudok egy Krisztusban élő emberről, aki tizennégy évvel ezelőtt - testben - e, nem tudom, testen kívül - e, nem tudom, Isten a tudója - elragadtatott a harmadik égig.


2 Korintusi 12:3
És tudom, hogy ez az ember - testben - e vagy testen kívül, nem tudom, Isten a tudója -


2 Korintusi 12:19
Már régóta azt hiszitek, hogy mentegetőzünk előttetek, pedig Isten előtt Krisztusban beszélünk. Minden a ti épüléstekre szolgáljon, szeretteim.


2 Korintusi 12:21
hogy amikor újra odajutok, Isten meg ne alázzon nálatok, és siratnom ne kelljen azokat, akik vétkeztek, de nem tartottak bűnbánatot az elkövetett tisztátalanság, paráznaság és szemérmetlenség miatt.


2 Korintusi 13:4
Gyöngeségében ugyan megfeszítették, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de Isten erejéből élünk vele együtt értetek.


2 Korintusi 13:7
Arra kérjük az Istent, hogy semmi rosszat ne tegyetek. Nem azért, hogy mi kipróbáltnak tűnjünk föl, hanem hogy ti a jót tegyétek, mi pedig hadd lássunk ki nem próbáltnak.


2 Korintusi 13:11
Üdvözlés és áldás. Különben, testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértők, éljetek békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene.


2 Korintusi 13:13
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. (Amen.)


Galatákhoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, aki nem embertől vagy ember által, hanem Jézus Krisztus s az őt holtából feltámasztó Atyaisten rendeléséből apostol,


Galatákhoz 1:3
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől. és az Úr Jézus Krisztustól,


Galatákhoz 1:4
aki feláldozta magát bűneinkért, hogy kiragadjon minket a jelen világ gonoszságából Istenünk és Atyánk rendelése szerint.


Galatákhoz 1:10
Vajon az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. Az apostol evangéliumának isteni ereje


Galatákhoz 1:13
Hallottátok ugye, hogyan viselkedtem egykor a zsidó vallásban: könyörtelenül üldöztem Isten egyházát és pusztulására törtem.


Galatákhoz 1:20
Amit itt írok, Isten előtt mondom, nem hazugság.


Galatákhoz 1:24
És magasztalták miattam az Istent.


Galatákhoz 2:6
A tekintélyesek pedig - hogy azelőtt milyenek voltak -, nem tartozik rám, az Isten nem személyválogató -, a tekintélyesek engem semmivel sem terheltek meg.


Galatákhoz 2:19
Hiszen a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal keresztre vagyok feszítve.


Galatákhoz 2:20
Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Amennyiben most testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, s önmagát adta értem.


Galatákhoz 2:21
Isten kegyelmét nem vetem el. Ha ugyanis a törvény által történik a megigazulás, Krisztus hiába halt meg.


Galatákhoz 3:6
Ábrahám példája. Ugyanúgy áll a dolog mint Ábrahámnál: „Hitt Istennek s ez megigazulására szolgált.”


Galatákhoz 3:8
Mivel pedig az Írás előre látta, hogy Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat, előre hirdette Ábrahámnak: „Benned részesül áldásban minden nemzet.”


Galatákhoz 3:11
Ebből nyilvánvaló, hogy a törvény által senki meg nem igazul Isten előtt, mert: „Az igaz a hitből él.”


Galatákhoz 3:17
Ezzel azt akarom mondani: az Isten által korábban jogerőre emelt végrendeletet a négyszázharminc esztendővel később adott törvény nem érvényteleníti, hogy ígéret semmissé váljék.


Galatákhoz 3:18
Ha ugyanis a törvényből származnék az örökség, akkor nem az ígéretből. Ábrahámot viszont az ígéret alapján ajándékozta meg Isten.


Galatákhoz 3:20
A közvetítő azonban nem csak egynek a közvetítője, az Isten pedig egy.


Galatákhoz 3:21
Ellentétben áll tehát a törvény Isten ígéreteivel? Semmi esetre sem! Akkor származnék a megigazulás valóban a törvényből, ha volna életerő a törvényben.


Galatákhoz 3:26
Isten fiai vagytok ugyanis mindnyájan a Krisztus Jézusba vetett hit által.


Galatákhoz 4:4
De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, s a törvény alattvalója lett.


Galatákhoz 4:6
Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abba, Atya!”


Galatákhoz 4:7
Tehát nem rabszolga többé, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten által örökös is.


Galatákhoz 4:8
Óvás a visszaeséstől. Annak idején még nem ismertétek Istent, s olyan isteneknek szolgáltatok, akik természetük szerint nem azok.


Galatákhoz 4:9
Most azonban, amikor Istent megismertétek, sőt Isten is ismer titeket, hogyan térhettek vissza az erőtlen és nyomorúságos elemekhez, amelyeknek újból szolgálni akartok?


Galatákhoz 4:14
s mekkora próbát kellett kiállnotok testi állapotom miatt. De ti mégsem vetettetek meg s nem utasítottátok vissza, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.


Galatákhoz 5:21
gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, s ezekhez hasonlók. Amint azelőtt mondtam, most megismétlem: akik ilyesmit tesznek, nem lesznek Isten országának örökösei.


Galatákhoz 6:7
Ne áltassátok magatokat: Isten nem hagy magából gúnyt űzni!


Galatákhoz 6:14
Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által a világ meg van feszítve számomra, s én a világ számára.


Galatákhoz 6:16
Béke és irgalom mindazoknak, akik e szabályt követik, és Isten Izraelének.


Efézusiakhoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Ephezusban élő szenteknek,


Efézusiakhoz 1:2
Krisztus Jézus híveinek. Kegyelem nektek és békesség, Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A megváltás isteni műve


Efézusiakhoz 1:3
Isten kegyelmének magasztalása. Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, leli áldással megáldott minket!


Efézusiakhoz 1:14
Ő örökségünk foglalója, amíg Isten dicsőségének magasztalására meg nem váltja tulajdonába vett népét.


Efézusiakhoz 1:17
Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt.


Efézusiakhoz 2:4
De az irgalmasságában gazdag Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk,


Efézusiakhoz 2:8
Hiszen kegyelemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka.


Efézusiakhoz 2:10
Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket, melyeket Isten előre elrendelt, hogy bennük éljünk.


Efézusiakhoz 2:12
Abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael vallási közösségén kívül álltatok, nem volt részetek a megígért szövetségben, remény híján és Isten nélkül éltetek a világban.


Efézusiakhoz 2:16
Mint békeszerző a két népet magában eggyé: új emberré teremtette, és a kereszt által mindkettőt egy testben engesztelte ki Istennel úgy, hogy saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést.


Efézusiakhoz 2:19
Most tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Istennek házanépe.


Efézusiakhoz 2:22
Benne épültök egybe ti is a Lélek által Isten hajlékává.


Efézusiakhoz 3:2
Hiszen hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem.


Efézusiakhoz 3:7
Ennek szolgája lettem Isten kegyelmi adományából, amelyet hathatós erejével juttatott nekem.


Efézusiakhoz 3:9
és fölvilágosítsak mindenkit, miben áll az a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben.


Efézusiakhoz 3:10
Így legyen nyilvánvaló most az Egyház által Isten sokszoros bölcsessége a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt.


Efézusiakhoz 3:12
Benne, a belé vetett hit által járulhatunk bátran és teljes bizalommal Isten elé.


Efézusiakhoz 3:19
megismeritek Krisztusnak minden ismeretet fölülmúló szeretetét és beteltek Isten egész teljességével.


Efézusiakhoz 4:6
Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent átjár és mindenben benne van.


Efézusiakhoz 4:12
hogy istenszolgálatra neveljék a szenteket és fölépítsék Krisztus testét,


Efézusiakhoz 4:13
amíg mindnyájan el nem jutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére és meglett emberré nem leszünk, Krisztus teljességének mértékében.


Efézusiakhoz 4:18
Sötétség borult az elméjükre és elidegenedtek az istenes élettől. Tudatlanság tartja őket fogva és szívük megátalkodott.


Efézusiakhoz 4:24
s öltsétek magatokra az új embert, aki Isten hasonlóságára tiszta igazságban és szentségben alkotott teremtmény.


Efézusiakhoz 4:30
Meg ne szomorítsátok Isten Szentlelkét, akinek jegyét viselitek a megváltás napjára.


Efézusiakhoz 4:32
Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.


Efézusiakhoz 5:1
Kövessétek tehát Isten példáját, mint kedves gyermekei.


Efézusiakhoz 5:2
Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket és jóillatú áldozati adományként ajánlotta föl magát értünk Istennek.


Efézusiakhoz 5:5
Legyetek meggyőződve, hogy semmiféle paráznának, tisztátalannak, kapzsinak, vagyis bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában.


Efézusiakhoz 5:6
Senki se vezessen félre titeket üres beszéddel, mert miattuk éri Isten haragja a hitetlenség fiait.


Efézusiakhoz 5:20
Adjatok hálát mindenkor, mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében Istennek, az Atyának.


Efézusiakhoz 6:6
Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát.


Efézusiakhoz 6:11
Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben.


Efézusiakhoz 6:13
Öltsétek föl tehát Isten teljes fegyverzetét. Csak így tudtok ellenállni a gonosz napon és így tudtok mindent leküzdve helytállni.


Efézusiakhoz 6:17
Vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje.


Efézusiakhoz 6:23
A testvéreknek békesség és hittel párosult szeretet az Atyaistentől és az Úr Jézus Krisztustól!


Filippiekhez 1:2
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 1:3
Hálaadás és könyörgés. Hálát adok Istennek, valahányszor rátok gondolok,


Filippiekhez 1:8
Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében.


Filippiekhez 1:11
és bővelkedni fogtok az igaz élet Jézus Krisztus által szerzett gyümölcseiben Isten dicsőségére és dicséretére. Tájékoztatás az apostoli munkáról


Filippiekhez 1:14
A testvérek közül az Úrban, bilincseimen felbuzdulva, egyre bátrabban és félelem nékül merik hirdetni Isten igéjét.


Filippiekhez 1:28
az ellenfelektől pedig semmiképpen nem ijedek meg. Ez lesz számukra a kárhozatnak, számotokra pedig az üdvösségnek bizonyítéka, amely az Isten műve.


Filippiekhez 2:6
Ő, isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék,


Filippiekhez 2:9
Ezért Isten fölmagasztalta és minden nevet fölülmúló nevet adott neki:


Filippiekhez 2:11
s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.


Filippiekhez 2:13
Hiszen Isten maga műveli bennetek jóakarata szerint a szándékot meg a végrehajtást is.


Filippiekhez 2:15
hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedék közt, akik közt úgy ragyogtok, mint csillagok a világmindenségben.


Filippiekhez 2:27
Csakugyan halálos beteg volt, Isten azonban megkönyörült rajta, de nemcsak rajta, hanem rajtam is, hogy bánat bánatra ne érjen.


Filippiekhez 3:3
A körülmetéltek ugyanis mi vagyunk, akik lélekben szolgálunk Istennek, akik Krisztus Jézusban dicsekszünk, s nem a testben bízunk,


Filippiekhez 3:6
(Isten) Egyházának szenvedélyes üldözője, s a törvényhez szabott igaz életben kifogástalan.


Filippiekhez 3:9
Hiszen én nem a törvény alapján igazultam meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által. Isten ugyanis a hit által tett megigazulttá,


Filippiekhez 3:14
De ezt igen: Felejtem ami mögöttem van, s az előttem lévő után rugaszkodom. Futok a kitűzött cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyre Isten fölülről hívott meg Krisztus Jézus által.


Filippiekhez 3:15
Mi, tökéletesek így gondolkodjunk. Amiben még másképp gondolkodtok, azt Isten majd föltárja nektek.


Filippiekhez 3:19
Végük a pusztulás, istenük a has, dicsőségük az, ami gyalázatuk, eszüket a földieken járatják.


Filippiekhez 4:6
Ne aggódjatok semmiért. Minden ügyetekben hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek kérésteket Isten elé.


Filippiekhez 4:7
Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.


Filippiekhez 4:9
Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és nálam láttatok, azt tegyétek, és veletek lesz a béke Istene.


Filippiekhez 4:18
Megvan mindenem, sőt bővelkedem. Bőven el vagyok látva, amióta Epafroditusztól átvettem, amit küldtetek, mint kellemes illatú, Istennek tetsző, kedves áldozatot.


Filippiekhez 4:19
Az én Istenem Jézus Krisztus által a dicsőségben kielégít majd gazdagsága szerint mindennel, amire szükségetek van.


Filippiekhez 4:20
Istennek, a mi Atyánknak, legyen dicsőség örökkön - örökké. Amen. Befejezés.


Kolosséiakhoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola,


Kolosséiakhoz 1:2
és Timóteus testvér a Colosszében élő szent és hívő testvéreknek (Jézus) Krisztusban. Kegyelem neketek és békesség Atyánktól, az Istentől (és az Úr Jézus Krisztustól).


Kolosséiakhoz 1:3
Hálaadás és könyörgés. Hálát adunk Istennek, Urunk Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor imádkozunk értetek.


Kolosséiakhoz 1:6
amely hozzátok is eljutott. Amint az egész világon, nálatok is gyümölcsözik és gyarapszik, amióta meghallgattátok és valóban megismertétek Isten kegyelmét.


Kolosséiakhoz 1:10
Csak így tudtok, mindenben tetszését keresve, az Úrhoz méltóan élni: minden jótettben gyümölcsözni és Isten ismeretében gyarapodni.


Kolosséiakhoz 1:15
Ő a láthatatlan Isten képmása, az elsőszülött minden teremtmény között.


Kolosséiakhoz 1:25
Ennek lettem szolgája az Istentől értetek kapott hivatásnál fogva, hogy Isten igéjét érvényre juttassam:


Kolosséiakhoz 1:27
Velük akarta közölni Isten, micsoda fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye.


Kolosséiakhoz 2:2
hogy szívükben megerősödve és szeretetben egyesülve eljussanak a teljes megértés minden gazdagságára, Isten (az Atya) titkának, (Jézus) Krisztusnak megismerésére.


Kolosséiakhoz 2:9
Benne lakik testileg az Istenség egész teljessége, benne lettetek ennek a teljességnek részesei:


Kolosséiakhoz 2:12
Vele temettek el a keresztségben, vele is támadtok föl az Isten erejébe vetett hit által, aki föltámasztotta őt halottaiból.


Kolosséiakhoz 2:19
és nem ragaszkodik ahhoz, aki a fej. Ez gyarapítja az egész ízekkel és izmokkal összekapcsolt testet isteni növekedésében.


Kolosséiakhoz 3:1
A régi és az új ember. Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.


Kolosséiakhoz 3:3
Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.


Kolosséiakhoz 3:6
Ezek miatt száll Isten haragja a hitetlenség fiaira.


Kolosséiakhoz 3:12
Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet.


Kolosséiakhoz 3:16
Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcseséggel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat Istennek.


Kolosséiakhoz 3:17
Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.


Kolosséiakhoz 3:25
A gonosz meglakol gonoszságáért. Személyválogatás nincsen (Istennél).


Kolosséiakhoz 4:3
Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten adja meg a beszéd készségét Krisztus titkának hirdetésére - ezért vertek bilincsbe -


Kolosséiakhoz 4:11
Köszönt továbbá Jézus is, másik nevén Jusztusz. A zsidók közül ezek egyedüli munkatársaim Isten országának érdekében.


Kolosséiakhoz 4:12
Valóban vígasztalásomra voltak. Köszönt titeket földitek, Epafrász, Krisztus Jézus szolgája. Ő állandóan küzd értetek imáiban, hogy teljesen és tökéletesen megvalósítsátok Isten akaratát.


1 Tesszalonika 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, az Istenben, az Atyában és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem és békesség.


1 Tesszalonika 1:2
Köszönet és elismerés. Mindenkor hálát adunk mindnyájatokért Istennek, amikor imádságainkban megemlékezünk rólatok.


1 Tesszalonika 1:3
Szüntelenül gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és állhatatos reményetekre Urunkban, Jézus Krisztusban.


1 Tesszalonika 1:4
Meg vagyunk győződve, Istentől szeretett testvéreim, hogy választottak vagytok.


1 Tesszalonika 1:8
Tőletek terjedt el ugyanis az Úr igéje, nemcsak Makedóniában és Achájában, Istenbe vetett hitetek mindenüvé eljutott, úgyhogy nem is szükséges róla beszélnünk.


1 Tesszalonika 1:9
Hiszen az emberek maguk beszélnek róla, hogyan jutottunk el hozzátok, s hogyan tértetek a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,


1 Tesszalonika 2:2
Előzőleg ugyan, mint tudjátok, Filippiben szenvedés és bántalom ért, de Istenünkben bízva a sok nehézség közt is mertük hirdetni Isten evangéliumát.


1 Tesszalonika 2:3
Igehirdetésünk ugyanis nem megtévesztő vagy hamis szándékból ered, és csalással sem jár hanem úgy beszélünk, mint akiket Isten alkalmasnak ítélt, hogy rájuk bízza az evangélium hirdetését.


1 Tesszalonika 2:4
Nem is keressük emberek tetszését, hanem Istenét aki szívünket vizsgálja.


1 Tesszalonika 2:5
Amint tudjátok, s a hízelgő beszéd soha nem volt szokásunk, s a kapzsi szándékra sem kerestünk ürügyet. Isten a tanunk rá!


1 Tesszalonika 2:8
Úgy vonzódtunk hozzátok, hogy nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni. Ennyire megszerettünk titeket!


1 Tesszalonika 2:9
Emlékezhettek testvérek keserves munkánkra és fáradozásunkra. Éjjel - nappal dolgoztunk, hogy senkit se terheljünk közületek, s úgy hirdettük nektek Isten evangéliumát.


1 Tesszalonika 2:10
Tanuk vagytok rá ti és az Isten, milyen szentül, becsületesen és kifogástalanul éltünk nálatok, akik a hitre tértetek.


1 Tesszalonika 2:12
úgy intettünk, buzdítottunk sőt egyenkint rábeszéltünk titeket hogy méltóan éljetek ahhoz az Istenhez, aki meghívott dicsőséges országába.


1 Tesszalonika 2:13
Az elért eredmény. Ezért szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy az Isten tőlünk hallott igéjét nem emberi tanításként fogadtátok, hanem - amint valóban az - Isten igéjeként, amely bennetek, hívőkben munkálkodik.


1 Tesszalonika 2:14
Ti, testvéreim, követői lettetek Isten judeai egyházainak melyek Krisztus Jézusban élnek. Hiszen ugyanazt szenvedtétek el saját népetektől, mint azok a zsidóktól.


1 Tesszalonika 2:15
Azok az Úr Jézust és a prófétákat is megölték, s minket is üldöztek. Ezért Istennek nem kedvesek, az embereknek pedig ellenségei.


1 Tesszalonika 2:16
Utunkba állnak hogy ne hirdethessük az igét a pogányok üdvösségére. Így betöltik mindenkor bűneik mértékét, és rájuk nehezedik (Isten) haragja teljes erejével.


1 Tesszalonika 3:2
és elküldtük hozzátok Timóteus testvérünket, Krisztus hirdetésében Isten szolgáját.


1 Tesszalonika 3:9
Hogyan is róhatnók le hálánkat Istennek azért a nagy örömért, amellyel miattatok örvendünk Isten előtt?


1 Tesszalonika 3:11
Isten, a mi Atyánk, és Urunk Jézus (Krisztus) vezesse hozzátok utunkat!


1 Tesszalonika 3:13
Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor Urunk Jézus eljön összes szentjeivel. (Amen.)


1 Tesszalonika 4:1
Istennek tetsző élet. Egyébként, testvérek, kérünk és intünk titeket az Úr Jézusban: Amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek, úgy is éljetek, hogy egyre előbbre haladjatok.


1 Tesszalonika 4:2
Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus nevében milyen utasításokat adtunk nektek. Isten akarata ugyanis az, hogy szentekké legyetek.


1 Tesszalonika 4:5
s ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent.


1 Tesszalonika 4:8
Aki tehát ezeket megveti, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki ránk árasztotta Szentlelkét.


1 Tesszalonika 4:9
Felebaráti szeretet. A testvéri szeretetről nem szükséges írnom nektek, hiszen Isten maga oktatott ki, hogy szeressétek egymást.


1 Tesszalonika 4:14
Ha Jézus, mint ahogy hisszük meghalt és feltámadt, akkor Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, vele együtt feltámasztja.


1 Tesszalonika 4:16
A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonazengésére az Úr maga száll le a mennyből, s először a Krisztusban elhunytak támadnak fel.


1 Tesszalonika 5:9
Hiszen Isten nem a haragra szánt hanem az üdvösség elnyerésére Urunk Jézus Krisztus által,


1 Tesszalonika 5:18
Adjatok hálát, mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.


1 Tesszalonika 5:23
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.


2 Tesszalonika 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, az Atyaistenben és az Úr Jézus Krisztusban.


2 Tesszalonika 1:2
Kegyelem nektek és békesség az Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Tesszalonika 1:3
Köszönet és elismerés. Mindenkor hálaadással tartozunk értetek Istennek, testvérek, mégpedig méltán, mert hitetek nőttön - nő és az egymás iránt való szeretet mindnyájatokban gyarapszik.


2 Tesszalonika 1:4
Dicsekszünk is veletek Isten egyházában: állhatatosságotokkal és hitetekkel, mellyel minden üldözést és zaklatást elviseltek,


2 Tesszalonika 1:5
Isten igazságos ítéletének bizonyosságaként, hogy méltók legyetek Isten országára, amelyért szenvedtek is.


2 Tesszalonika 1:6
Méltányos egyébként, hogy Isten zaklatóitoknak zaklatással fizessen meg.


2 Tesszalonika 1:8
Akkor megbünteti majd azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus (Krisztus) evangéliumának nem engedelmeskednek.


2 Tesszalonika 1:11
Ezért imádkozunk is értetek mindenkor, hogy Istenünk meghívására méltasson és hathatósan befejezze a hitből fakadó törekvéseteket.


2 Tesszalonika 1:12
Így dicsőül meg Urunk Jézus (Krisztus) neve bennetek és ti őbenne, Istenünknek s az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.


2 Tesszalonika 2:4
a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik es mind a fölé, ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet s azt állítja magáról, hogy Isten.


2 Tesszalonika 2:11
Ezért engedi meg Isten, hogy súlyos tévedésbe essenek és


2 Tesszalonika 2:13
Buzdítás az állhatatosságra. Mi mindenkor hálával tartozunk értetek az Istennek, testvérek, kedveltjei az Úrnak, mert Isten zsengéül választott ki titeket, hogy a Lélek megszentelése és az igazság hite által üdvözüljetek.


2 Tesszalonika 2:16
Urunk Jézus Krisztus maga, és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, s kegyelmével örök vigasztalást


2 Tesszalonika 3:5
Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és Krisztus türelmére.


1 Timóteushoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, üdvözítő Istenünknek és reménységünknek, Krisztus Jézusnak rendelkezéséből Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiának a hitben.


1 Timóteushoz 1:2
Kegyelem, irgalom és békesség az Istentől, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól. Általános lelkipásztori kötelességek


1 Timóteushoz 1:4
hogy ne tanítsanak tévesen, ne vesződjenek mendemondákkal és vég nélküli nemzetségtörténetekkel, amik inkább a vitatkozást segítik elő, mint az isteni üdvrend megvalósítását, ami a hiten alapul.


1 Timóteushoz 1:9
Tudom, hogy a törvényt nem az igaz emberért hozták, hanem a gonoszokért, lázadókért, istentelenekért, bűnösökért, vallástalanokért, a szentség ellenségeiért, azokért, akik apjukra - anyjukra kezet emelnek, gyilkosokért, paráznákért,


1 Timóteushoz 1:11
mely a boldog Isten dicsőségének rám bízott evangéliuma.


1 Timóteushoz 1:13
bár azelőtt káromló, üldöző és erőszakos ember voltam. Ám (Isten) mégis megkönyörült rajtam, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem.


1 Timóteushoz 1:17
Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek legyen tisztelet és dicsőség mindörökkön - örökké. Amen.


1 Timóteushoz 1:20
Közéjük tartoznak Himeneusz és Alexander, akiket a sátánra hagytam: hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent.


1 Timóteushoz 2:2
és minden följebbvalóért, hogy istenfélelemmel és tisztességgel teljes, békés és nyugodt életet élhessünk.


1 Timóteushoz 2:3
Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében,


1 Timóteushoz 2:5
Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember közt: az ember Krisztus Jézus,


1 Timóteushoz 2:8
Helyes magatartás az istentiszteleten. Azt kívánom tehát, hogy a férfiak mindenütt áhítattal, s ne haragos és viszálykodó lélekkel emeljék imádságra kezüket.


1 Timóteushoz 2:10
hanem amint istenfélelemben élő asszonyokhoz illik, jótettekkel.


1 Timóteushoz 3:5
Aki ugyanis tulajdon házában nem jó gazda, hogyan is tudná gondját viselni Isten egyházának?


1 Timóteushoz 3:15
hogy ha késném is, tudd, hogyan kell viselkedned az Isten házában, mely az élő Isten egyháza s az igazság oszlopa és biztos alapja.


1 Timóteushoz 3:16
Kétségkívül nagy dolog az istenfélő élet titka: Testben nyilvánvaló lett, igazolást nyert lélekben, megjelent az angyaloknak, pogányoknak hirdették, világszerte hittek benne, fölment a dicsőségbe.


1 Timóteushoz 4:3
Tiltják a házasságkötést és bizonyos ételeket is, pedig ezeket Isten azért teremtette, hogy a hívők, akik fölismerték az igazságot, hálaadással fogyasszák.


1 Timóteushoz 4:4
Hiszen Isten minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendő, amit hálaadással veszünk magunkhoz,


1 Timóteushoz 4:5
mert Isten igéje és az imádság megszenteli. Egyéni magatartás


1 Timóteushoz 4:7
Vesd el a képtelen, vénasszonyos meséket, gyakorold magadat inkább az istenfélelemben.


1 Timóteushoz 4:8
A test gyakorlásának ugyanis kevés a haszna, de az istenfélő élet mindenre jó, mert a jelen és a jövendő élet ígérete kíséri.


1 Timóteushoz 4:10
Hiszen ezért fáradunk és küszködünk, mert bízunk az élő Istenben, aki minden embernek, elsősorban a hívőknek üdvözítője.


1 Timóteushoz 5:4
Ha pedig valamely özvegynek gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban saját családjuk iránt teljesítsék kötelességüket és szüleik iránt róják le, amivel tartoznak nekik, mert ez kedves az Isten előtt.


1 Timóteushoz 5:5
Aki valóban özvegy és magára hagyott, bízzék az Istenben, s kitartóan imádkozzék és könyörögjön éjjel - nappal.


1 Timóteushoz 5:21
Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra kérlek, tartsd meg mindezt előítélet nélkül, s részrehajlásból semmit se tégy.


1 Timóteushoz 6:1
A rabszolgák kötelességei. Mindazok, akik a rabszolgaság igájában görnyednek, tartsák gazdájukat teljes tiszteletben, hogy ne káromolja Isten nevét és tanításukat.


1 Timóteushoz 6:2
Akinek pedig hívő gazdája van, ne hanyagolja el kötelességét vele szemben azért, mert testvére, hanem annál szívesebben szolgáljon neki, mert hívő, mert Isten előtt kedves és a javát akarja. Ezt tanítsd, erre buzdíts!


1 Timóteushoz 6:3
Óvás a kapzsiságtól. Ha valaki ellenkezőt tanít, s nem követi Urunk Jézus Krisztus üdvös igéit és az istenes tanítást,


1 Timóteushoz 6:5
és zavart eszű, igazság híján lévő emberek torzsalkodása származik, akik jövedelmi forrásnak tekintik az istenfélő életet.


1 Timóteushoz 6:6
Mindenesetre az istenfélő élet bőséges nyereség forrása, ha megelégedés kíséri.


1 Timóteushoz 6:11
Timóteus legyen példakép. Te azonban, Isten embere, menekülj ezektől! Törekedjél inkább igaz lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre.


1 Timóteushoz 6:13
Parancsolom neked Isten nevében, aki mindennek életet ad, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igaz hitvallás mellett:


1 Timóteushoz 6:17
E világ gazdagainak hagyd meg, hogy ne kevélykedjenek, és ne bizakodjanak a bizonytalan vagyonban, hanem az (élő) Istenben, aki bőven megad nekünk mindent megélhetésünkre.


1 Timóteushoz 6:20
Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset! Kerüld az istentelen, üres fecsegést és az áltudomány ellentmondásait.


2 Timóteushoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten akaratából a Krisztus Jézusban való élet hirdetésére Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, szeretett fiának.


2 Timóteushoz 1:2
Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól.


2 Timóteushoz 1:3
Hálaadás. Hálát adok Istennek, akinek, mint őseim, tiszta lelkiismerettel szolgálok, és éjjel - nappal szüntelen megemlékezem rólad imádságaimban.


2 Timóteushoz 1:6
Az evangélium bátor hirdetése. Ezért figyelmeztetlek, szítsd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézfeltételem által benned van.


2 Timóteushoz 1:7
Hiszen Isten nem a félénkség lelkét, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.


2 Timóteushoz 1:8
Ne szégyelld tehát az Urunk mellett szóló tanúságtételt, sem engem, aki fogoly vagyok érte, hanem, Isten erejében bízva, viseld el a szenvedéseket velem együtt az evangéliumért.


2 Timóteushoz 1:18
Adja meg neki az Úr, hogy azon a napon irgalmasságra találjon Istennél. Hogy pedig Efezusban milyen szolgálatot tett nekem, te tudod legjobban.


2 Timóteushoz 2:9
Ezért szenvedek még bilincseket is, mint egy gonosztevő. Ám Isten igéje nincs megbilincselve.


2 Timóteushoz 2:14
A jelen nehézségei. Ezekre figyelmeztess és hívd Istent bizonyságul, hogy ne vitatkozzanak üres szavakról: nem jó az semmire, csak a hallgatók megrontására.


2 Timóteushoz 2:15
Törekedjél arra, hogy Isten megbízható munkása légy, akinek nincs miért szégyenkeznie, s aki helyesen hirdeti az igazság igéjét.


2 Timóteushoz 2:16
Kerüld azonban a világias, üres fecsegést, mert többnyire csak istentelenségre vezet.


2 Timóteushoz 2:19
Ám Isten erős építménye szilárdan áll s ez van ráírva: „ Az Úr ismeri övéit!” Továbbá: „Aki az Úr nevét hívja segítségül, hagyja abba a bűnözést!”


2 Timóteushoz 2:25
Feddje meg szelíden az ellenszegülőket, hátha megadja nekik Isten a bűnbánat kegyelmét, hogy fölismerjék az igazságot,


2 Timóteushoz 3:4
árulók, vakmerők és fölfuvalkodottak. Inkább a gyönyört keresik majd, mint az Istent.


2 Timóteushoz 3:5
Az istenfélelem látszatát keltik, de a lényegét megtagadják. Kerüld az ilyeneket.


2 Timóteushoz 3:16
Minden Istentől sugalmazott Írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre,


2 Timóteushoz 3:17
hogy Isten embere tökéletes és minden jócselekedetre kész legyen.


2 Timóteushoz 4:1
Kérve - kérlek Istenre s Krisztus Jézusra, ki ítélni fog eleveneket és holtakat, az ő eljövetelére és országára:


Titushoz 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola, Isten választottainak hite és az igazság ismerete végett,


Titushoz 1:2
mely istenfélelemre vezet és az örök élet reményét adja. Ezt örök idők előtt megígérte az igazmondó Isten,


Titushoz 1:3
aztán kellő időben nyilvánosságra is hozta tanítását az igehirdetés által, melyet üdvözítő Istenünk rendelete rám bízott.


Titushoz 1:4
Titusznak, szeretett fiának a közös hitben. Kegyelem és békesség az Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől. Gondoskodás a krétai egyházról


Titushoz 1:7
A püspöknek ugyanis, mint Isten megbízottjának feddhetetlennek kell lennie, nem önhittnek, nem ingerlékenynek, nem iszákosnak, nem veszekedőnek, nem haszonlesőnek,


Titushoz 1:16
Hangoztatják, hogy ismerik az Istent, de tetteikkel megtagadják, mert utálatra méltók, konokok és semmi jótettre sem alkalmasak.


Titushoz 2:5
legyenek megfontoltak, tiszták (erkölcsösek), háziasak, gyöngédek, férjüknek engedelmesek, hogy Isten igéjét káromlás ne érjen.


Titushoz 2:10
ne ellenkezzenek, ne csaljanak, hanem tanúsítsanak mindenben igaz hűséget, hogy díszére váljanak minden tekintetben üdvözítő Istenünk tanításának.


Titushoz 2:11
A megváltás kegyelme. Megjelent ugyanis Istennek minden emberre üdvöt árasztó kegyelme,


Titushoz 2:12
amely arra tanít, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, s éljünk mértéktartóan, szentül és buzgón e világon.


Titushoz 2:13
Várjuk a boldog reményt: a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét


Titushoz 3:4
Mikor azonban megjelent az üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, megment minket,


Titushoz 3:8
Óvás a hamis tanításoktól. Igaz beszéd ez, és kívánom, hogy teljes határozottsággal hangoztasd: Akik hisznek Istenben,


Titushoz 3:15
Köszöntenek a velem lévők mindnzájan. Köszöntsd szokat, akik szeretnek minket a hitben. (Isten) kegyelme legyen mindnyájatokkal. (Amen.)


Filemonhoz 1:3
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.


Filemonhoz 1:4
Hálaadás. Hálát adok Istenemnek mindenkor, amikor imádságomban megemlékezem rólad,


Zsidókhoz 1:1
Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz,


Zsidókhoz 1:3
Dicsőségének kisugárzása és lényének képmása ő, aki hathatós szavával fenntartja a mindenséget. Miután pedig a bűntől megváltott, az isteni Felség jobbjára ült a magasságban,


Zsidókhoz 1:5
Krisztus kiválóbb az angyaloknál. Ugyan melyik angyalnak mondta valaha Isten: „Az én Fiam vagy, én ma szültelek?” Vagy pedig: „Én atyja leszek, ő meg a Fiam?”


Zsidókhoz 1:6
Mikor aztán elsőszülöttjét bevezeti a világba, azt mondja: „Imádja őt Isten minden angyala.”


Zsidókhoz 1:8
Fiának ellenben: „Trónod, Isten, áll örök időre, királyi pálcád igazság vesszője,


Zsidókhoz 1:9
igazságot szeretsz, gonoszságot gyűlölsz, azért kent fel Isten, a te Istened, a vigasságnak olajával, minden barátaid felett.”


Zsidókhoz 2:4
Isten pedig velük együtt igaznak bizonyította jelekkel, csodákkal, különböző hatalomnyilvánításokkal meg a Szentlélek tetszése szerint osztott adományokkal.


Zsidókhoz 2:5
Az emberiség megváltó királya. Az eljövendő világot, amelyről beszélünk, nem angyalok alá rendelte Isten.


Zsidókhoz 2:9
Azt viszont látjuk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koronáját kapta, hiszen Isten irgalmas akaratából mindenkiért megízlelte a halált.


Zsidókhoz 2:10
Illő volt ugyanis, hogy Isten, akiért és aki által a mindenség lett, úgy vezesse dicsőségre számos fiát, hogy üdvösségük szerzőjét a szenvedés útján tegye tökéletessé.


Zsidókhoz 2:13
Továbbá: „Bizalommal ráhagyatkozom.” Majd ismét: „Íme én és gyermekeim, akiket Isten nekem adott.”


Zsidókhoz 2:17
Minden tekintetben hasonlóvá kellett tehát lennie testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen és kiengesztelje a nép bűneit.


Zsidókhoz 3:4
Minden háznak van ugyanis építője, Isten azonban a mindenséget alkotta.


Zsidókhoz 3:12
Vigyázzatok testvérek, hogy egyiktekben se legyen hitetlenségre hajló gonosz szív, s el ne szakadjon az élő Istentől,


Zsidókhoz 4:4
Egy helyütt ugyanis a hetedik napról azt mondja: „A hetedik napon Isten abbahagyta minden munkáját.”


Zsidókhoz 4:9
Ezért marad meg a szombati nyugalom Isten népe számára.


Zsidókhoz 4:10
Aki ugyanis belép az ő nyugalmába, az abbahagyja munkáját, mint Isten a magáét.


Zsidókhoz 4:12
Isten szava ugyanis eleven, átható és élesebb minden kétélű kardnál. Behatol és szétválaszt lelket meg szellemet, ízet és velőt. Ítél a szív gondolatairól és érzületéről.


Zsidókhoz 4:14
Jézus az új szövetség főpapja. Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, tartsunk ki a hitben.


Zsidókhoz 5:1
Minden főpap ugyanis az emberek közül való és az emberek képviseletére van rendelve az Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be a bűnökért.


Zsidókhoz 5:4
Senki sem vállalhatja ezt a tisztséget, csak az, akit Isten meghív, mint Áront.


Zsidókhoz 5:7
Krisztus halandó életében hangos kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Istenfélelme miatt meghallgatásra is talált.


Zsidókhoz 5:8
Annak ellenére, hogy (Isten) Fia volt, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet.


Zsidókhoz 5:10
mert Isten őt tette főpappá Melkizedek rendje szerint.


Zsidókhoz 5:12
Jelenleg már tanítóknak kellene lennetek, s ehelyett ismét arra szorultok, hogy az isteni tanítás elemeire oktassanak. Tejre van szükségtek, nem szilárd eledelre.


Zsidókhoz 6:1
Mellőzzük ezért Krisztus tanításának elemeit s térjünk át a tökéletesebb dolgokra. Nem akarjuk ismét az alapvető igazságokat előadni: a holt cselekedetekből való megtérést, az Istenbe vetett hitet,


Zsidókhoz 6:3
Ezt is megtesszük majd, ha Isten megengedi.


Zsidókhoz 6:5
megtapasztalta Isten magasztos igéjét és az eljövendő élet hatásait,


Zsidókhoz 6:6
aztán mégis elpártol, újra bűnbánatra induljon. Az ilyen, amennyiben rajta áll, újra keresztre feszíti Isten Fiát és csúfot űz belőle.


Zsidókhoz 6:7
Az a föld ugyanis, amely beissza a gyakori záporesőt és jó termést hoz művelőjének, Isten áldásában részesül.


Zsidókhoz 6:10
Hiszen nem igazságtalan az Isten, hogy megfeledkezzék tevékeny szeretetetekről, melyet érte gyakoroltatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és szolgáltok.


Zsidókhoz 6:13
Amikor Isten ígéretet tett Ábrahámnak, mivel nem volt nagyobb, akire esküdjék, önmagára esküdött


Zsidókhoz 6:17
Ezért, amikor Isten az ígéret örököseinek nagyobb nyomatékkal akarta bizonyítani elhatározása változtathatatlanságát, esküvel vállalt kezességet.


Zsidókhoz 6:18
Így a két változtathatatlan dolog révén, melyben Isten meg nem téveszthet, erős támaszunk van, amikor arra törekszünk, hogy a nekünk nyújtott reményhez ragaszkodjunk.


Zsidókhoz 7:1
Jézus örök főpap Melkizedek rendje szerint. Ez a Melkizedek Szálem királya és a fölséges Isten papja volt, aki a királyokon aratott győzelméből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta.


Zsidókhoz 7:3
Apa, anya és nemzetségrend nélkül, napjainak kezdete és életének vége nélkül lép föl. Így Isten Fiához hasonlóan pap marad mindörökké.


Zsidókhoz 7:19
Hiszen a törvény nem vezetett tökéletességre, hanem csak annak a jobb reménynek bevezetője lett, amellyel közel jutunk Istenhez.


Zsidókhoz 7:25
Ezért is üdvözítheti mindörökre azokat, akik általa járulnak Isten elé, mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értünk.


Zsidókhoz 8:1
Jézus a mennyei szentély főpapja. A mondottaknak ez a veleje: olyan főpapunk van, aki a fölséges Isten trónjának jobbján ül a mennyben.


Zsidókhoz 8:5
Ezek azonban csak a mennyei szentély előképének és árnyékának szolgálnak. Ilyen értelemben kapta Mózes az isteni parancsot, amikor a sátrat már majdnem befejezte: „Vigyázz, s készíts mindent a minta szerint, melyet a hegyen mutattam neked.”


Zsidókhoz 8:10
Ez lesz a szövetség, melyet ama napok után Izrael házával kötök, mondja az Úr: elméjükbe öntöm törvényeimet, és szívükbe vésem, Istenük leszek, és ők népemmé lesznek.


Zsidókhoz 9:1
Az ószövetségi áldozatok tökéletlensége. Mindenesetre volt az előző szövetségnek is istentiszteleti rendtartása és földi szentélye:


Zsidókhoz 9:5
fölötte pedig az isteni dicsőség kerubjai voltak, melyek beárnyékolták az engesztelés trónját. Ezekről most nem szükséges egyenként beszélnem.


Zsidókhoz 9:6
Mióta ezt így elrendezték, az első sátorba rendszeresen beléptek az istentiszteletet végző papok.


Zsidókhoz 9:14
mennyivel inkább tisztítja meg lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére - aki az örök Lélek által önmagát ajánlotta föl szeplőtelen áldozatul Istennek -, hogy az élő Istennek szolgáljunk!


Zsidókhoz 9:20
e szavakkal: „Ez a szövetség vére, amelyet Isten veletek kötött.”


Zsidókhoz 9:21
Ugyanúgy vért hintett a sátorra és az istentisztelet minden eszközére is.


Zsidókhoz 9:24
Krisztus ugyanis nem kézzel emelt szentélybe lépett be, mely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt közbenjárjon értünk.


Zsidókhoz 10:7
Így szóltam hát: itt jövök, Istenem, hogy akaratodat megtegyem, amint a könyvtekercsben írva van.”


Zsidókhoz 10:12
Ő viszont csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre ott ül Isten jobbján.


Zsidókhoz 10:21
Főpapunk is van, akit Isten háza fölé rendelt.


Zsidókhoz 10:29
Gondolhatjátok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki lábbal tiporja az Isten Fiát, semmibe veszi a szövetség vérét, mely őt megszentelte, a kegyelem Lelkét pedig megveti!


Zsidókhoz 10:31
Rettenetes az élő Isten kezébe jutni.


Zsidókhoz 10:36
Állhatatosaknak kell lennetek, hogy Isten akaratát teljesítve elnyerjétek az ígéretet.


Zsidókhoz 11:3
Hitből értjük meg, hogy a világot Isten igéje alkotta, vagyis láthatatlanból lett a látható.


Zsidókhoz 11:4
Hittel mutatott be Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Káin. Ezzel nyerte el igaz voltának bizonyítékát, amikor Isten kedvezően tanúskodott ajándékai mellett. Hite által még holtan is beszél.


Zsidókhoz 11:5
Hitéért ragadtatott el Hénok, hogy halált ne lásson. Nem találták többé, mert Isten elragadta. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert, hogy kedves az Istennek.


Zsidókhoz 11:6
Hit nélkül nem lehet tetszeni (Istennek). Annak ugyanis, aki Istenhez járul, hinnie kell, hogy létezik s hogy megjutalmazza azt, aki őt keresi.


Zsidókhoz 11:10
Várta ugyanis azt a szilárd alapokra épülő várost, melynek tervezője és alkotója Isten.


Zsidókhoz 11:16
Ámde ők jobb haza után törekedtek, tudniillik a mennyei után. Ezért Isten sem restelli, hogy Istenüknek hívják őt, hiszen hazát készített nekik.


Zsidókhoz 11:17
Hittel áldozta föl Izsákot Ábrahám, amikor próbára tette Isten. Föláldozta egyszülött fiát, bár ígéretet kapott


Zsidókhoz 11:19
Meg volt győződve, hogy Isten a halottat is föl tudja támasztani. Ezért is kapta vissza őt, mint előképet.


Zsidókhoz 11:25
Inkább úgy döntött, hogy együtt szenved sanyargatást Isten népével, mintsem hogy a bűn múló előnyét élvezze.


Zsidókhoz 11:40
mert Isten nekünk rendelt valami jobbat, hogy nélkülünk ne jussanak a tökéletességre.


Zsidókhoz 12:2
Tekintsünk föl a hit szerzőjére és beteljesítőjére, Jézusra, aki a fölkínált öröm helyett a kereszthalált szenvedte el, anélkül hogy a gyalázattal törődött volna, s most Isten trónjának jobbján ül.


Zsidókhoz 12:7
A fenyítések közt is maradjatok állhatatosak. Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az a fiú, akit atyja meg ne fenyítene?


Zsidókhoz 12:15
Ügyeljetek arra, hogy Isten kegyelmét senki el ne hanyagolja, hogy valami mérges gyökér föl ne szökkenjen, kárt ne okozzon és senkit meg ne fertőzzön.


Zsidókhoz 12:16
Senki se legyen parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy tál ételért eladta elsőszülöttségét.


Zsidókhoz 12:22
Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez,


Zsidókhoz 12:23
az elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, akik föl vannak jegyezve a mennyben, mindenek bírájához, Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez,


Zsidókhoz 12:28
Mivel tehát változtathatatlan országot nyertünk, legyünk hálásak és szolgáljunk Istennek tetszően, tisztelettel teljes félelemmel.


Zsidókhoz 12:29
A mi Istenünk ugyanis emésztő tűz.


Zsidókhoz 13:4
A házasságot mindenki tartsa tiszteletben, a házasélet pedig legyen szeplőtelen. A paráznát és a házasságtörőt megítéli az Isten.


Zsidókhoz 13:7
Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten igéjét hirdették nektek. Gondoljatok földi vándorlásuk végére és kövessétek hitüket!


Zsidókhoz 13:15
Mutassuk be általa Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát: nevének ajkunkon fakadó magasztalását.


Zsidókhoz 13:16
A jótékonyságról és adakozásról meg ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozat kedves Istennek.


Zsidókhoz 13:20
A békesség Istene, aki Urunkat Jézus (Krisztust), a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által föltámasztotta a halálból,


Jakab 1:1
Címzés. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek. Mennyei bölcsesség


Jakab 1:5
Ha pedig valamelyiketek bölcsességre szorul, kérjen Istentől, aki mindenkinek bőven, szemrehányó szavak nélkül ad, és meg is kapja,


Jakab 1:12
Boldog az az ember, aki állja a megpróbáltatást, mert ha hűnek bizonyul, elnyeri az élet koronáját, melyet Isten azoknak ígért meg, akik szeretik őt.


Jakab 1:13
Senki se mondja a kísértés idején: az Isten kísért engem. Isten nem kísérthető a rosszra, de maga sem kísért senkit.


Jakab 1:20
Haragjában ugyanis nem azt teszi az ember, ami Isten előtt igazságos.


Jakab 1:27
Isten, a mi Atyánk szemében ez a tiszta és igazi vallásosság: viseld gondját a nyomorgó árvának és özvegynek s őrizd magadat tisztán e világtól.


Jakab 2:5
Halljátok csak, szeretett testvéreim, ugye az Isten éppen azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy gazdagokká tegye őket a hitben, sőt örököseivé is annak az országnak, melyet az őt szeretőknek ígért?


Jakab 2:19
Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Ezt azonban az ördögök is hiszik - és mégis rettegnek.


Jakab 2:23
Így teljesedett be az Írás szava: „Ábrahám hitt Istennek, s ez megigazulására szolgált” és ezért „Isten barátjának” nevezték.


Jakab 3:9
A nyelvvel áldjuk az Urat, a mi Atyánkat, de vele átkozzuk is az embert, bár Isten képmására alkotott teremtmény.


Jakab 4:4
Világias lelkület. Ti házasságtörők, nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás ellenségeskedés az Istennel? Aki tehát a világnak akar barátja lenni, ellensége lesz Istennek.


Jakab 4:6
Annál gazdagabb azonban kegyelme, amelyet ránk áraszt. Azért mondja másutt: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.”


Jakab 4:7
Vessétek hát alá magatokat Istennek. Az ördögnek viszont álljatok ellen, akkor majd megfut előletek. Közeledjetek Istenhez, s ő is közeledni fog hozzátok.


1 Péter 1:2
akiket Isten az Atya gondviselése a Lélek megszentelése által kiválasztott az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Bőven részesüljetek kegyelemben és békességben.


1 Péter 1:3
Hálaadás a megváltás kegyelméért. Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus halottaiból való feltámadása által, élő reménységre szült ujjá minket:


1 Péter 1:5
Isten ereje a hit által meg is őriz titeket az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy a végső időben kinyilvánuljon.


1 Péter 1:20
Őt (Isten) ugyan a világ teremtése előtt kijelölte, de előttetek csak a végső időben nyilvánította ki.


1 Péter 1:21
Őáltala hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt halottaiból és megdicsőítette, hogy hitetek egyben Istenbe vetett remény is legyen.


1 Péter 1:23
Nem veszendő magból születtek ugyanis újjá, hanem Isten élő és maradandó igéje által, mert


1 Péter 2:4
Ha hozzá, az eleven kőhöz járultok, melyet emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt,


1 Péter 2:5
eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be.


1 Péter 2:10
Ti, akik valaha nem voltatok nép, most Isten népe vagytok; akik azelőtt nem nyertetek irgalmat, most irgalomra találtatok.


1 Péter 2:12
Viselkedjetek helyesen a pogányok között, hogy - bár azzal rágalmaznak, hogy gonosztevők vagytok - jótetteitek láttára magasztalják majd Istent látogatása napján.


1 Péter 2:15
Istennek ugyanis az az akarata, hogy feddhetetlen élettel elnémítsátok az oktalanok tudatlanságát:


1 Péter 2:16
szabad emberként, de nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójának használják, hanem mint Isten szolgái.


1 Péter 2:17
Mindenkit becsüljetek! A testvéri közösséget szeressétek! Istent féljétek! A császárt tiszteljétek!


1 Péter 2:19
Értékes ugyanis, ha valaki Istenhez tartozása tudatában elviseli a bántalmat, bár igazságtalanul szenved.


1 Péter 2:20
Mi dicsőség van abban, ha hibátokért tűritek el az arcul verést? De ha jót cselekesztek és ugyanakkor türelmesen szenvedtek, ez értékes Isten előtt.


1 Péter 3:2
amikor istenfélő, tiszta élteteket figyelik.


1 Péter 3:4
Isten előtt a rejtett belső ember értékes a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában.


1 Péter 3:5
Így ékesítették magukat egykor az Istenben bízó asszonyok, akik férjük iránt engedelmesek voltak.


1 Péter 3:17
Jobb ugyanis, hogy az ember jócselekedeteiért szenvedjen, ha ez Isten akarata, mint hogy gonoszságáért.


1 Péter 3:18
Krisztus is meghalt egyszer a bűnök miatt, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Teste szerint megölték ugyan, de a Lélek életre keltette.


1 Péter 3:20
akik hitetlenek voltak akkor, amikor Isten Noé korában türelmesen várt, míg a bárka föl nem épült. Ebben csak kevés, mégpedig nyolc lélek menekült meg a víz által.


1 Péter 3:21
Titeket is megszabadít most az így jelképezett keresztség, nem mint a testi szenny levetése, hanem mint az Istenhez tiszta lélekért intézett könyörgés Jézus Krisztus föltámadása által.


1 Péter 3:22
Ő (legyőzte a halált, hogy az örök élet örökösei legyünk, és) az Isten jobbján ül, miután fölszállt a mennybe, s uralma alá vetette az angyalokat, a hatalmasságokat és erősségeket.


1 Péter 4:2
szakított a bűnnel, hogy testi életének hátralévő idejében ne emberi szenvedélyeknek, hanem Isten akaratának megfelelően éljen.


1 Péter 4:6
Az evangélium ugyanis azért hangzott el a holtak előtt is, hogy ha testükben emberi módon ítélet sújtja is őket, Isten kegyéből éljenek a Lélek által.


1 Péter 4:10
Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki ki nyert, mint Isten sokféle kegyelmének hű közvetítői.


1 Péter 4:11
Ha valaki beszél, mintegy Isten szavával szóljon; ha valaki szolgál, tegye azzal az erővel, amit Isten juttat, hogy Jézus


1 Péter 4:14
Ha Krisztus nevéért ócsárolnak, boldogok vagytok, mert az isteni Fölség Lelke pihen meg rajtatok.


1 Péter 4:16
De ha mint keresztény szenved, ne szégyellje, hanem dicsőítse meg Istent ezzel a hitvallással.


1 Péter 4:17
Elérkezett ugyanis az idő, hogy megkezdődjék az ítélkezés Isten házanépe fölött. Ha pedig rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a vége, akik nem hittek Isten evangéliumának?


1 Péter 4:18
S ha az igaz is alig menekül meg, hova lesz az istentelen és bűnös?


1 Péter 4:19
Ezért azok is, akik Isten akarata szerint szenvednek, ajánlják lelküket jócselekedeteikkel a hűséges Teremtőnek.


1 Péter 5:2
kérem, legeltessétek Isten rátok bízott nyáját: viseljétek gondját, ne kényszerűségből, hanem önként, Istenhez híven: ne haszonlesésből, hanem odaadással;


1 Péter 5:5
Ti pedig fiatalabbak, fogadjatok szót az elöljáróknak. Egymással szemben mindnyájan alázatosságot öltsetek magatokra, mert Isten a kevélyekkel szembeszáll, az alázatosaknak viszont kegyelmet ad.


1 Péter 5:6
Alázkodjatok csak meg Isten súlyos keze alatt, hogy annakidején fölmagasztaljon titeket.


1 Péter 5:10
Isten pedig, minden kegyelemnek szerzője, aki rövid szenvedéstek után (Jézus) Krisztusban örök dicsőségre hívott meg titeket, maga tesz rá alkalmassá, maga erősít és szilárdít meg.


1 Péter 5:12
Ezt írtam nektek röviden Szilvánusz által, akit hűséges testvéreteknek tartok. Figyelmeztetlek titeket és tanúsítom, hogy Isten igazi kegyelme az, amely mellé álltatok.


2 Péter 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Simon Péter, Jézus Kriszus szolgája és apostola azoknak, akik Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus üdvözítő szándékából ugyanannak a drága hitnek lettek részesei, mint mi.


2 Péter 1:2
Kegyelemmel és békességgel töltsön el titeket Istennek és Urunknak, (Krisztus) Jézusnak ismerete.


2 Péter 1:3
Krisztus üdvösségre vezető ismerete. Az istenfélő életre szolgáló összes javakat isteni hatalma az ő megismerése által juttatta nekünk, aki dicsőségével és erejével meghívott minket.


2 Péter 1:4
Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek és elmeneküljetek a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon.


2 Péter 1:6
az erény által a tudást, a tudás által az önuralmat, az önuralom által az állhatatosságot, az állhatatosság által az istenfélelmet,


2 Péter 1:7
az istenfélelem által a testvéri jóindulatot, a testvéri jóindulat által a felebaráti szeretetet.


2 Péter 1:17
Amikor Isten, az Atya megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott le hozzá a magasztos dicsőségből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, (őt hallgassátok)!”


2 Péter 1:21
Emberi elhatározásból ugyanis sohasem született jövendölés, hanem a Szentlélektől sugallva Isten megbízásából beszéltek a szent férfiak.


2 Péter 2:4
Hiszen a vétkes angyaloknak sem kegyelmezett Isten, hanem sötét alvilági mélységekbe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig.


2 Péter 2:5
Nem kegyelmezett a régmúlt világnak sem, hanem csak Noét, az igazság hírnökét mentette meg hetedmagával, amikor az istentelenek világára zúdította a vízözönt.


2 Péter 2:9
Bizony ki tudja ragadni az Úr az istenfélőket a kísértésből, a gonoszakat viszont kínok közt tartja meg az ítélet napjára,


2 Péter 2:16
A néma igavonó állat ugyanis emberi hangot hallatott és rosszallta a próféta istentelen viselkedését.


2 Péter 3:5
Ám készakarva eltitkolják maguk előtt, hogy már régóta megvolt az ég és a föld, mely Isten szavára vízből és víz által keletkezett,


2 Péter 3:7
A mostani eget és földet ugyanaz a szó őrizte meg, hogy fönntartsa az istentelenek elitélésének és kárhozatának napjára a tűz számára.


2 Péter 3:11
Milyen szentül és istenfélően kell élnetek, ha mindez így elpusztul,


2 Péter 3:12
hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét! Akkor az egek tűzben pusztulnak el és az elemek hőségben olvadnak szét.


2 Péter 3:17
Ti már előre tudtok ezekről, szeretteim. Legyetek tehát résen, hogy az istentelenek tévedése el ne sodorjon és biztonságotokat el ne veszítsétek.


1 János 1:4
Azért írjuk ezt nektek, hogy (örüljetek és) örömünk teljes legyen. Isten világosság: éljetek Isten világosságában


1 János 1:5
Kerüljétek a bűnt! Az üzenet, amit tőle hallottunk és nektek hirdetünk, ez: Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek.


1 János 2:3
Tartsátok meg Isten parancsait! Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk parancsait.


1 János 2:5
Aki viszont megtartja tanítását, abban Isten szeretete valóban tökéletes. Ezáltal győződünk meg róla, hogy benne vagyunk.


1 János 2:14
Írtam nektek gyermekek, mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifJam, mert erősek vagytok: él bennetek Isten tanítása, és legyőztétek a gonoszt.


1 János 2:17
De elmúlik a világ és annak bűnös kívánsága. Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké.


1 János 2:28
Igen, gyermekeim, maradjatok őbenne, hogy amikor majd megjelenik, bizalommal töltsön el, és eljövetelekor meg ne szégyenüljünk. Isten Atyánk: éljetek, mint Isten gyermekei.


1 János 2:29
Az istenfiúság kegyelmét kaptátok! Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok azt is, hogy mindaz, aki igazságot cselekszik, tőle született.


1 János 3:1
Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten fiainak hívnak és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismeri Őt.


1 János 3:2
Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Tudjuk azonban, hogy megjelenésekor hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van.


1 János 3:8
Aki bűnt követ el, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnös. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa.


1 János 3:9
Mindaz, aki Istentől született, bűnt nem követ el, mert isteni csíra van benne. Nem vétkezik, mert Istentől született.


1 János 3:10
Erről ismerhetők föl Isten fiai és az ördög fiai: mindaz, aki nem cselekszik igazságot, nem Istentől való, de az sem, aki testvérét nem szereti.


1 János 3:16
Arról ismertük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért.


1 János 3:17
Aki birtokolja a világ javait, és látja, hogy testvére szükséget szenved, de mégis elzárja előle szívét: hogyan él abban Isten szeretete?


1 János 3:20
Ha vádol a szívünk, Isten nagyobb szívünknél: Ő mindent tud.


1 János 3:21
Szeretteim, ha szívünk nem vádol, teljes bizalommal lehetünk Istenhez:


1 János 3:24
Aki megtartja parancsait, Istenben él és Isten őbenne. Azt, hogy ő bennünk él, a nekünk adott Lélektől tudjuk.


1 János 4:1
Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek! Vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől valók - e, mert sok hamis próféta lépett föl a világban.


1 János 4:2
Az Istentől való lélek erről ismerhető föl: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van.


1 János 4:3
Minden olyan lélek viszont, amely nem vallja Jézust, nem Istentől való. Ez az antikrisztus szelleme, akiről hallottátok, hogy eljön, sőt már a világban is van.


1 János 4:4
Ti Istentől vagytok, gyermekeim, és győzedelmeskedtetek azon. Hiszen, aki bennetek van, hatalmasabb, mint az, aki a világban van.


1 János 4:6
Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki viszont nem az Istentől való, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg, az igazság szellemét a hamisság szellemétől. Isten szeretet: éljetek szeretetben.


1 János 4:7
Szeressétek Istent! Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született és ismeri az Istent.


1 János 4:8
Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.


1 János 4:9
Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk.


1 János 4:10
A szeretet ebben mutatkozik meg: Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.


1 János 4:11
Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást.


1 János 4:12
Istent sohasem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él, és szeretete tökéletes lesz bennünk.


1 János 4:15
Aki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten él, és ő Istenben.


1 János 4:16
Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. Szeretet az Isten: aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne.


1 János 4:17
(Isten) szeretete azzal éri el tökéletességét bennünk, ha teljes bizalommal tekintünk az ítélet napjára, mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is e világon.


1 János 4:19
Szeressük tehát (Istent), mert Isten előbb szeretet minket.


1 János 4:20
Aki azt állítja: Szeretem az Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethetné?


1 János 4:21
Ezt a parancsot kaptuk tehát tőle: Aki szereti Istent, szeresse testvérét is.


1 János 5:1
Higgyetek Krisztusban! Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Messiás, Istentől született, és csak az, aki a szülőt szereti, szereti annak gyermekét is.


1 János 5:2
Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha Istent szeretjük és megtartjuk parancsait.


1 János 5:3
Szeretetünk Isten iránt abban mutatkozik, hogy megtartjuk parancsait.


1 János 5:4
Parancsai nem nehezek. Minden ugyanis, ami Istentől született, győzedelmeskedik a világon. A győzelem, amely diadalt arat a világon: a mi hitünk.


1 János 5:5
Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?


1 János 5:9
Ha az emberek tanúságát elfogadjuk, az Isten tanúsága nagyobb. Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett Fiáról.


1 János 5:10
Aki hisz Isten Fiában, magában hordja (Isten) tanúságát. Aki nem hisz Istennek, hazugnak tartja őt, mert nem hisz Isten tanúságában, amelyet Fiáról tett.


1 János 5:11
A tanúság pedig arról szól, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet Fiában van.


1 János 5:12
Akiben a Fiú van, annak van élete; akiben nincs Isten Fia, annak nincsen élete.


1 János 5:13
Ezeket azért írom nektek, akik hisztek az Isten Fiában, hogy tudjátok: örök életetek van.


1 János 5:18
Tudjuk, hogy mindaz, aki Istentől született, nem vétkezik. Aki Istentől született, távol tartja magát a bűntől, és a gonosz nem fér hozzá.


1 János 5:19
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, a világ viszont teljesen a gonoszságban fetreng.


1 János 5:20
Tudjuk azt is, hogy Isten Fia eljött, és érzéket adott nekünk, hogy megismerjük az igaz Istent. Ezzel az ő igaz Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk: ő az igaz Isten és az örök élet.


2 János 1:3
Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek Istentől, az Atyától és Jézus Krisztustól, az Atya Fiától, igazságban és szeretetben!


2 János 1:9
Aki eltér Krisztus tanításától s nem tart ki mellette, abban nincs Isten. Abban viszont, aki kitart a tanításban, él az Atya is, és a Fiú is.


3 János 1:6
Ezek dicsérték szeretetedet a hívek közössége előtt. Jól teszed, ha Istenhez méltóan tovább segíted őket.


3 János 1:11
Kedvesem, ne kövesd a rosszat, hanem a jót. Aki jót cselekszik, Istentől van; aki rosszat, nem látta Istent.


Júdás 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Judás, Jézus Krisztus szolgája és Jakab testvére, Istenben, az Atyában szeretett és a Jézus Krisztusban megőrzött meghívottaknak.


Júdás 1:4
Alattomban ugyanis befurakodtak közénk bizonyos emberek, akik ellen már régen meg van írva az ítélet: istentelenek, akik Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják és az egyedül uralkodót, Urunkat, Jézus Krisztust tagadják.


Júdás 1:15
hogy ítéletet tartson mindenki felett, és hogy megbüntesse az istentelenek minden gonoszságban véghezvitt cselekedetét és minden durva szót, amit az istentelen bűnösök ellene szóltak.”


Júdás 1:18
Megmondták nektek: az utolsó időben gúnyolódók jönnek, akik istentelen szenvedélyeiknek élnek.


Júdás 1:21
Tartsatok ki Isten szeretetében és várjátok Urunk Jézus Krisztus örök életet adó irgalmasságát.


Júdás 1:25
neki, egyedül üdvözítő Istenünknek, Urunk Jézus Krisztus által, legyen tisztelet és dicsőség, uralkodás és hatalom minden idő előtt, most és mindörökké. Amen.


Jelenések 1:1
Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek csakhamar meg kell történnie. Elküldte angyalát s úgy jelentette ki szolgájának Jánosnak,


Jelenések 1:2
aki tanúságot tesz Isten szaváról és Jézus Krisztus tanúságáról: mindarról, amit látott.


Jelenések 1:6
Ő szeretett minket, vérével megváltott bűneinktől és Istennek, Atyjának országává és papjaivá tett: övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.


Jelenések 1:8
Én az Alfa és az Omega vagyok, (a kezdet és a vég), mondja Isten, az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendő: a Mindenható.


Jelenések 1:9
Az Úr Jézus megjelenése. Én János, testvérek és társatok Jézus (Krisztusban), az üldöztetésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten igéje és Jézus tanúsága miatt.


Jelenések 2:7
Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak: A győztesnek az élet fájáról adok enni, mely Isten paradicsomában van.


Jelenések 2:18
Levél a tiatírai egyházhoz. A tiatírai egyház angyalának írd meg: Így szól az Isten Fia, akinek szeme mint a lobogó tűz, és lába mint a sárgaréz:


Jelenések 3:1
Levél a szárdeszi egyházhoz. A szárdeszi egyház angyalának írd meg: Így szól, akié Isten hét lelke és a hét csillag: Ismerem tetteidet. Tudom, hogy élő a neved, de halott vagy.


Jelenések 3:2
Ébredj föl, erősítsd meg a többit, aki halálán van. Tetteidet nem találom tökéletesnek Istenem előtt.


Jelenések 3:12
A győztest oszloppá teszem Isten templomában, és többé nem távozik onnan. Ráírom Istenem nevét, és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, mely az égből, Istentől szállt alá, valamint az én új nevemet.


Jelenések 3:14
Levél a laodiceai egyházhoz. A laodiceai egyház angyalának írd meg: Így szól az Amen, a hűséges és igaz tanú, Isten teremtésének kútfeje:


Jelenések 4:1
Isten dicsőségének látomása. Ezután láttam, hogy megnyílt egy kapu a mennyben. Az előbbi hang, melyet hallottam, mint hozzám szóló harsonát, tovább folytatta: „Jöjj föl ide! Megmutatom neked, aminek ezután kell megtörténnie.”


Jelenések 4:5
A trónból villám és mennydörgő szózat tört elő. Hét fáklya égett a trón előtt: Isten hét szelleme.


Jelenések 4:8
A négy élőlény mindegyikének hat szárnya volt, köröskörül és belül csupa szem. Éjjel - nappal szüntelenül kiáltották: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő!”


Jelenések 4:11
„Méltó vagy Urunk Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te alkottad a mindenséget: akaratod hívott létre és teremtett mindent.”


Jelenések 5:1
Isten örök terveinek könyve. Akkor a trónon ülő jobbjában egy kívül - belül teleírt könyvtekercset pillantottam meg, mely hét pecséttel volt lepecsételve.


Jelenések 5:6
A Bárány átveszi a könyvet. Akkor láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a Bárány, mintegy megölve. Hét szarva és hét szeme volt: ezek Istennek az egész földre szétküldött hét szelleme.


Jelenések 5:9
Új éneket énekeltek: „Méltó vagy (Uram), hogy átvedd a könyvet és feltörd pecsétjeit. Hiszen megöltek, de véreddel megváltottál minket Istennek minden törzsből, nyelvből, népből, és nemzetből.


Jelenések 5:10
Istenünk országává és papjaivá tetted őket és uralkodni fognak a földön!”


Jelenések 6:9
Az ötödik pecsét feltörése. Mikor az ötödik pecsétet feltörte, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket Isten igéje és tanúságtételük miatt öltek meg.


Jelenések 7:2
Akkor láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll föl, akinél az élő Isten pecsétje volt. Hangosan rákiáltott a négy angyalra, akinek az volt a dolga, hogy ártson a földnek és tengernek:


Jelenések 7:3
„Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak, amíg meg nem Revöljük Isten szolgáinak homlokát!”


Jelenések 7:9
A szentek Isten színe előtt. Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből. Ott álltak a trón és a Bárány színe előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaágakkal. Nagy szóval kiáltották:


Jelenések 7:10
„Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak!”


Jelenések 7:11
Erre az angyalok mind körülfogták a trónt, a véneket és a négy élőlényt, arcra borultak a trón előtt és imádták Istent:


Jelenések 7:12
„Amen! Áldás és dicsőség, bölcsesség, hála és tisztelet, hatalom és erő Istenünknek örökkön - örökké. Amen!”


Jelenések 7:15
Ezért is állnak Isten trónja előtt és éjjel - nappal szolgálnak templomában. A trónon ülő közöttük lakik.


Jelenések 7:17
A trón közepén álló Bárány legelteti és az élővizek forrásához tereli őket, Isten pedig letöröl szemükről minden könnyet.”


Jelenések 8:2
Akkor láttam, hogy az Isten színe előtt álló hét angyalnak hét harsonát adtak.


Jelenések 8:4
A tömjénáldozat füstje a szentek imádságával fölszállt az angyal kezéből Isten színe elé.


Jelenések 9:4
Azt a parancsot kapták, hogy ne bántsák a föld füvét, se a zöldellő növényt, se a fákat, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokán nincs az Isten jele.


Jelenések 9:13
A hatodik harsonaszó és a második jaj. A hatodik angyal is megfújta harsonáját. Erre szózatot hallottam az Isten színe előtt álló aranyoltár négy sarka közül.


Jelenések 10:7
hanem azon a napon, amikor a hetedik angyal megfújja harsonáját, beteljesedik Isten örök titka, amint tudtul adta szolgáinak, a prófétáknak.”


Jelenések 11:1
Két tanú a szent városban. Akkor vesszőhöz hasonló nádszálat adtak és azt mondták: „Rajta, mérd föl Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat.


Jelenések 11:11
De három és fél nap múlva Istentől az élet lelke szállt beléjük és talpra álltak mindazoknak nagy félelmére, akik nézték őket.


Jelenések 11:13
Abban az órában nagy földrengés támadt, a város tizedrésze összeomlott, és a földrengésben hétezer ember vesztette életét. A többieket félelem szállta meg és dicsőíteni kezdték Istent a mennyben.


Jelenések 11:16
Az Isten színe előtt trónoló huszonnégy vén arcra borult és e szavakkal áldotta Istent:


Jelenések 11:17
„Hálát adunk Neked mindenható Úristen, aki vagy, aki voltál (és aki eljössz), mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.


Jelenések 11:19
Erre a mennyben megnyílt Isten temploma és a templomban láthatóvá lett a szövetség szekrénye. Villámlás, csattogás, mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt.


Jelenések 12:5
A sárkány odaállt a vaJudó asszony elé, hogy mihelyt szül, fölfalja gyermekét. Az fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel kormányozza az összes nemzeteket. A gyermeket elragadták és Isten trónjához vitték.


Jelenések 12:6
Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol egy Istentől előkészített helyet talált, hogy ott ezerkétszázhatvan napig táplálják.


Jelenések 12:10
Erre harsány hangot hallottam a mennyben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és királysága, s Fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjRev - nappal vádolta őket Istenünk színe előtt.


Jelenések 12:17
Erre a sárkány haragra lobbant az asszony ellen és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus (Krisztus) tanúsága mellett.


Jelenések 13:1
A tengeri vadállat. Akkor láttam, hogy egy vadállat bukkan föl a tengerből. Hét feje és tíz szarva volt, szarvain tíz királyi korona, fejein pedig istenkáromló nevek.


Jelenések 13:6
Káromlásra nyitotta száját Isten ellen: káromolta nevét, hajlékát és a menny lakóit.


Jelenések 14:4
Ezek azok, akik nem szennyezték be magukat asszonyokkal, hanem szüzek maradtak. A Bárány nyomában járnak, bárhová megy. Ők a megváltottak az emberek közül, zsengéi Istennek és a Báránynak.


Jelenések 14:5
Ajkukon nincsen hazugság, szeplőtelenül állnak (Isten trónja előtt).


Jelenések 14:7
Harsány hangon kiáltotta „Féljétek Istent s dicsőítsétek, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok őt: az ég, a föld, a tenger és a vízforrások alkotóját.”


Jelenések 14:9
Egy harmadik angyal is követte őket. Harsány hangon kiáltotta az is: „Aki imádja a vadállatot és szobrát, aki viseli jelét homlokán vagy kezén, az is inni fog Isten tüzes borából, melyet színtisztán töltött haragjának kelyhébe.


Jelenések 14:12
Ez az alapja a a szentek állhatatosságának, akik kitartanak Isten parancsai és Jézus hite mellett.”


Jelenések 14:19
Az angyal lehajította éles metszőkését a földre, leszüretelte a föld szőlejét és Isten haragjának nagy sajtójába vetette.


Jelenések 15:1
Hét angyal átveszi a hét csészét. Akkor egy másik csodálatos nagy jelet láttam az égen: hét angyalt, akinél a hét végső csapás volt. Általuk teljesedik be Isten haragja.


Jelenések 15:2
Tűzben játszó, üvegként csillogó tengert láttam. Akik legyőzték a vadállatot, az ő szobrát és nevének számát, ott álltak Isten hárfáival az üvegtengeren.


Jelenések 15:3
Mózesnek, Isten szolgájának, és a Báránynak énekét énekelték: „Műveid csodálatosan nagyok, Uram, Mindenható Isten! Utaid igazságosak és igazak, Nemzetek Királya!


Jelenések 15:7
A négy élőlény egyike a hét angyalnak hét aranycsészét adott, tele az örökkön - örökké élő Isten haragjával.


Jelenések 15:8
Erre a templomot betöltötte Isten dicsőségének és hatalmának füstje. Senki sem léphetett be a templomba, míg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása.


Jelenések 16:1
Az első négy csésze kiöntése. Akkor nagy szózatot hallottam a templomból, mely a hét angyalhoz szólt: „Menjetek, öntsétek ki Isten haragjának hét csészéjét a földön.”


Jelenések 16:7
Hallottam, hogy az oltár felől egy másik is szól: „Úgy van Uram, mindenható Isten, igazak és jogosak ítéleteid!”


Jelenések 16:9
Az emberek égtek a nagy forróságtól, de mégis káromolták Isten nevét, akinek hatalma volt a csapásokon. Nem tértek meg és nem adták meg neki a tiszteletet.


Jelenések 16:11
Az emberek nyelvüket harapdálták kínjukban és káromolták az ég Istenét kínjuk és fekélyeik miatt, de mégsem tértek meg gonosztetteikből.


Jelenések 16:14
Ördögi szellemek ezek, akik csodákat művelnek és elmennek a föld összes királyaihoz, hogy harcra toborozzák őket a mindenható Isten nagy napjára.


Jelenések 16:19
A nagy város háromfelé vált és a pogányok városai leomlottak. Isten akkor megemlékezett a nagy Babilonról és haragja tüzes borának kelyhét nyújtotta neki.


Jelenések 16:21
Mázsás nagy jégeső hullott az égből az emberekre. Az emberek pedig káromolták az Istent a jégverés miatt, mert rettenetesen nagy volt.


Jelenések 17:1
Az istentelen Babilon. Egyik a hét angyal közül, akiknél a hét csésze volt, hozzám jött és így szólt: „Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna asszony kárhozatát, aki a nagy vizek fölött ül.


Jelenések 17:3
És lélekben elragadott a pusztába. Egy asszonyt láttam ott, aki skarlátvörös vadállaton ült. Ez tele volt istenkáromló nevekkel, s hét feje és tíz szarva volt.


Jelenések 17:17
Isten sugalmazta nekik, hogy tervét végrehajtsák és az uralmát egyetértve a vadállatra ruházzák, amíg Isten igéje be nem teljesül.


Jelenések 18:5
Bűnei az eget verik, de Isten számon tartja gonosztetteit.


Jelenések 18:8
Ezért egy nap zúdulnak rá a csapások: halál, gyász és éhínség, sőt tűz hamvasztja el, mert hatalmas az Úristen, aki megítéli.”


Jelenések 18:20
Örvendezz miatta te menny, s ti szentek, apostolok és próféták! Isten megtorolta rajta igazságtokat.”


Jelenések 19:1
Örömujjongás a mennyben. Ezután nagy sereg örömujjongását hallottam a mennyben: „Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek! Igazak és jogosak ítéletei!


Jelenések 19:4
Erre a huszonnégy vén és a négy élőlény arcra borulva imádta a trónon ülő Istent és így kiáltott: „Úgy legyen! Alleluja!”


Jelenések 19:5
A trón felől pedig szózat tört elő: „Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mind, S akik őt félitek, kicsinyek és nagyok.”


Jelenések 19:6
Akkor nagy sereg énekét hallottam, mely sok víz zúgásához és erős mennydörgés robajához hasonlított: „Alleluja! Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat.


Jelenések 19:9
Akkor így szólt hozzám: „Jegyezd föl: Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!” És hozzáfűzte: „Ezek Isten igaz igéi.”


Jelenések 19:10
Lába elé borultam, hogy imádjam, de ő így szólt hozzám: „Vigyázz, ne (tedd)! Csak Istent imádd! Én csak szolgatársad vagyok és testvéreidé, akik tanúságot tesznek Jézusról. Jézus tanúsága a prófétálás lelke.


Jelenések 19:13
Vértől ázott ruhát viselt. Neve: Isten Igéje.


Jelenések 19:15
Szájából éles kard tört elő, hogy azzal sújtson a nemzetekre. Vasvesszővel fogja kormányozni őket, és taposni fogja a mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját.


Jelenések 19:17
A vadállat és a hamis próféta megítélése. Akkor láttam, hogy egy angyal áll a napban. Harsány hangon rákiáltott az ég magasán repülő madarakra: „Jöjjetek, gyűljetek egybe Isten nagy lakomájára!


Jelenések 20:4
Az ezer éves uralom. Akkor trónokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítéletet bízták. És láttam azok lelkét, akiket Jézus tanúsága és Isten igéje miatt lefejeztek, akik nem imádták a vadállatot és bálványképét, és Revét nem viselték homlokukon és kezükön.


Jelenések 20:6
Boldog és szent az, akinek része van az első föltámadásban! A második halálnak nincs hatalma rajtuk, Isten és Krisztus papjai lesznek és ezer esztendeig uralkodnak vele.


Jelenések 20:9
De tűz csap le Istentől az égből és megemészti őket.


Jelenések 21:2
Ezután (én magam János) láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem leszáll a mennyből, Istentől. Díszes volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony.


Jelenések 21:3
A trón felől harsány hangot hallottam: „Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! Ő velük fog lakni, azok pedig az ő népe lesznek, és maga Isten lesz velük.


Jelenések 21:7
A győztes részesedik mindebben. Én Istene leszek, s ő az én fiam.


Jelenések 21:10
Lélekben elragadott egy nagy magas hegyre és megmutatta a mennyből, Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet,


Jelenések 21:11
mely Isten dicsőségében ragyogott. Tündökölt, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis.


Jelenések 21:22
Templomot nem láttam benne. Az Úr, a mindenható Isten, és a Bárány a temploma.


Jelenések 21:23
A városnak nincs szüksége sem napvilágra, sem holdsugárra: Isten dicsősége világítja meg, fénye pedig a Bárány.


Jelenések 22:1
Az új Jeruzsálem boldogsága. Azután megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a Bárány trónjából.


Jelenések 22:3
Átok nem lesz többé benne. Isten és a Bárány trónja áll majd ott és szolgái hódolnak neki.


Jelenések 22:5
Nem lesz többé éjszaka és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön - örökké. Befejezés.


Jelenések 22:6
Azután így szólt hozzám: „Ezek a szavak hitelesek és igazak.” Az Úr, a prófétalelkek Istene, elküldte angyalát, hogy hírül adja szolgáinak, aminek csakhamar meg kell történnie.


Jelenések 22:9
De ő így szólt hozzám: „Vigyázz, ne (tedd)! Én csak szolgatársad vagyok és testvéreidé, a prófétáké, és azoké, akik megszívlelik e könyv (prófétai) szavait. Egyedül Istent imádd!”


Jelenések 22:18
Figyelmeztetek mindenkit, aki hallja ennek a könyvnek prófétai szavait: „Aki ezekhez hozzátesz valamit, arra Isten ráméri a könyvben leírt csapásokat.


Jelenések 22:19
Aki pedig elvesz valamit ennek a prófétai könyvnek szavaiból, annak Isten elveszi jogát az élet fájához és a szent városhoz, melyről szó van a könyvben.”


Hungarian Bible (BDUZ) 1951
Public Domain