A A A A A


Keresés

Máté 1:21
Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.”


Máté 3:1
Keresztelo Szent János bűnbánatot hirdet. Abban az időben föllépett Keresztelő János és Judea pusztájában ezt hirdette:


Máté 3:2
„Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa”.


Máté 3:6
Megvallották bűneiket és megkeresztelkedtek nála a Jordán folyóban.


Máté 3:8
Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét!


Máté 3:11
Én a bűnbánat jeléül csak vízzel keresztellek benneteket, de aki utánam jön, az hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruit hordozzam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.


Máté 4:17
Az első tanítványok. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!”


Máté 5:28
Én pedig azt mondom nektek: Mindaz, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már paráználkodott vele.


Máté 5:45
Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki felkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igaznak és bűnösnek.


Máté 6:15
De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.


Máté 9:2
Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak elébe. Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyertek bűneid.”


Máté 9:5
Mi könnyebb, ha azt mondom: bocsánatot nyernek bűneid? - vagy ha azt: kelj föl és járj?


Máté 9:6
Tudjátok meg tehát hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Kelj föl, fogd az ágyadat és menj haza!”


Máté 9:10
Mikor későb annak házában asztalhoz ült, sok vámos és bűnös jött, s letelepedtek Jézus és tanítványai közé.


Máté 9:11
Ennek láttára a farizeusok megkérdezték tanítványait: Miért eszik Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?”


Máté 9:13
Menjetek csak, és tanuljátok meg mit tesz az: irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”


Máté 11:19
Eljött az Emberfia, eszik - iszik, és azt mondják rá: lám, a falánk, borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja! A bölcsességet azonban művei igazolták.”


Máté 11:21
„Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot.


Máté 12:31
Bűnök a Szentlélek ellen. Azért azt mondom nektek: minden bűn és káromlás bocsánatot nyer, de a Lélek ellen való káromlás nem nyer bocsánatot.


Máté 12:43
Visszaesés a bűnbe. Mikor a tisztátalan lélek kiszáll az emberből, puszta helyen bolyong, nyugtot keres, de nem talál.


Máté 18:6
A bűnrecsábítás. Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hivő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakára s a tengerbe dobnák.


Máté 18:8
Ha kezed vagy lábad bűnre csábít, vágd le és vesd el magadtól. Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, vagy két lábbal az örök tűzre kerülnöd.


Máté 18:9
Ha pedig szemed csábít bűnre, vájd ki és vesd el magadtól. Jobb félszemmel bemenned az életre, mint két szemmel a gehenna tüzére kerülnöd.


Máté 23:30
és azt mondjátok: ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében.


Máté 26:28
„Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az (új) szövetségé, amelyet sokakért kiontok a bűnök bocsánatára.


Máté 26:45
Aztán visszatért tanítványaihoz és így szólt: „Aludjatok csak és nyugodjatok! Itt az óra! Az Emberfia bűnösök kezébe kerül.


Márk 1:1
Keresztelő János bűnbánatot hirdet. Kezdődik Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának evangéliuma.


Márk 1:4
János a pusztában keresztelt és bűnbocsánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára.


Márk 1:5
Kivonult hozzá egész Júdea és Jeruzsálem minden lakója és bűneiket megvallva megkeresztelkedtek nála a Jordán folyóban.


Márk 2:5
Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”


Márk 2:7
„Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik! Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nem egyedül az Isten?”


Márk 2:9
Mi könnyebb, ha azt mondom a bénának: bocsánatot nyernek bűneid? - vagy, ha azt: kelj föl fogd az ágyadat és járj?


Márk 2:10
Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult:


Márk 2:15
Mikor később Jézus Lévi házában asztalhoz telepedett vele, és tanítványaival együtt sok vámos és bűnös is letelepedett. Sokan követték ugyanis őt.


Márk 2:16
Ekkor a farizeusok közül való írástudók látva, hogy a bűnösökkel és vámosokkal eszik, megkérdezték tanítványait: „Miért eszik - iszik (mesteretek) vámosokkal és bűnösökkel?”


Márk 2:17
Ennek hallatára Jézus azt mondta nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”


Márk 3:28
Bizony mondom nektek: minden bűn és káromlás, amit az emberek elkövetnek, bocsánatot nyer.


Márk 6:12
Azok útra kelve bűnbánatot hirdettek, sok ördögöt űztek ki


Márk 7:10
Mózes ugyanis azt mondta: tiszteld atyádat és anyádat! És: aki atyját, vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék.


Márk 8:38
Aki szégyell engem és az én szavaimat e hűtlen, bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent Angyalokkal.”


Márk 9:42
A bűnre csábítás. Aki csak egyet is bűnre csábít a (bennem) hívő kicsinyek közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének nyakára és a tengerbe dobnák.


Márk 9:43
Ha kezed bűnre csábít, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a pokolba jutnod, a kiolthatatlan tűzre


Márk 9:45
Ha lábad csábít bűnre, vágd le. Jobb sántán bemenned az örök életre, mint két lábbal a pokolba kerülnöd


Márk 9:47
Ha szemed csábít bűnre, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a pokolba kerülnöd,


Márk 11:25
Mikor pedig imádkozni készültök, bocsássátok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket.


Márk 11:26
(Ha ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.)”


Lukács 1:77
s az üdvösség ismeretére tanítsad népét, mely a bűnösök bocsánatában van,


Lukács 3:3
Bejárta a Jordán egész vidékét és bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára, amint Izaiás beszédeinek könyvében olvassuk:


Lukács 3:7
A Keresztelő bűnbánatot hirdet. Így beszélt a tömeghez, amely kivonult hozzá, hogy megkeresztelkedjék: „Viperák fajzata! Ki tanított arra, hogy fussatok a fenyegető megtorlás elől?


Lukács 3:8
Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét. Ne emlegessétek magatokban: Abrahám a mi atyánk! - mert mondom nektek: tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Abrahámnak.


Lukács 5:8
Ennek láttára Simon Péter Jézus lábához vetette magát és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!”


Lukács 5:20
Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.”


Lukács 5:21
Erre az írástudók és farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nem egyedül az Isten?”


Lukács 5:23
Mi könnyebb, ha azt mondom: bocsánatot nyertek bűneid? - vagy, ha azt: kelj föl és járj?


Lukács 5:24
Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd meg az ágyadat és menj haza.”


Lukács 5:30
A farizeusok és írástudók zúgolódtak emiatt. „Miért esztek - isztok vámosokkal és bűnösökkel?” - kérdezték tanítványaitól.


Lukács 5:32
Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.”


Lukács 6:32
Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.


Lukács 6:33
És ha csak jótevőitekkel tesztek jót micsoda jutalmat érdemeltek? Ezt a bűnösök is megteszik.


Lukács 6:34
És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől visszafizetést reméltek, micsoda jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is kölcsönöznek bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.


Lukács 7:34
Eljött az Emberfia, eszik, iszik, s azt mondjátok rá: lám a falánk, borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja!


Lukács 7:36
A bűnös asszony. Meghívta őt egy farizeus, hogy étkezzék nála. El is ment a farizeus házába és asztalhoz telepedett.


Lukács 7:37
Élt abban a városban egy bűnös asszony. Amikor megtudta, hogy ebéden van a farizeus házában, alabástromedényben illatos olajat hozott,


Lukács 7:39
Ennek láttára a vendéglátó farizeus azt gondolta magában: „Ha próféta volna, (bizonyosan) tudná, ki és miféle ez, aki őt érinti: hiszen ez egy bűnös asszony.”


Lukács 7:47
Azért azt mondom neked: bocsánatot nyert sok bűne, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, kevésbé szeret.”


Lukács 7:48
Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid.”


Lukács 7:49
Erre az asztaltársak összesúgtak: „Kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?”


Lukács 10:13
A megátalkodott városok. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot.


Lukács 11:24
Visszaesés a bűnbe. „Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, puszta helyen jár és nyugalmat keres. Ha nem talál, azt mondja: visszatérek házamba, ahonnan kijöttem.


Lukács 11:32
A ninivei férfiak megjelennek az ítéleten e nemzedékkel és elítélik azt, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás prédikációjára. De Jónásnál nagyobb van itt.


Lukács 13:1
Intés a bűnbánatra. Akkor néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek áldozat bemutatása közben vérét ontotta Pilátus.


Lukács 13:2
Ő ezt a megjegyzést fűzte hozzá: „Azt gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, hogy így jártak?


Lukács 15:1
Az elveszett bárány. Mindenféle vámos és bűnös jött hozzá, hogy hallgassák.


Lukács 15:2
A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt: „Ez bűnösökkel társalog és velük eszik”, mondták.


Lukács 15:7
Mondom nektek: Éppen így jobban örülnek a mennyben egy megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak, akinek nincs szüksége megtérésre.


Lukács 15:10
Mondom nektek: Éppen így örülnek majd Isten angyalai egy megtérő bűnösnek.”


Lukács 17:2
Jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára s a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is bűnre csábítson a kicsinyek közül.


Lukács 18:13
A vámos pedig megállt hátul és szemét sem merte fölemelni az égre, hanem mellét verte e szavakkal: Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz.


Lukács 19:7
Mindazok, akik ezt látták, zúgolódni kezdtek, hogy bűnös embernél száll meg.


Lukács 24:7
az Emberfiának, mondta, bűnös emberek kezére kell kerülnie, keresztre feszítik, de harmadnapra föltámad.”


Lukács 24:47
Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni, Jeruzsálemtől kezdve, minden népnek.


János 1:29
Keresztelő szent János második tanúsága. Másnap látta, hogy Jézus közeledik feléje. Megszólalt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűnét.


János 8:7
További faggatásukra felegyenesedett és így szólt hozzájuk: „Aki bűn nélkül van közületek, az vesse rá az első követ!”


János 8:21
A hitetlenség büntetése. Máskor meg Igy beszélt Jézus: „Én elmegyek. Ti kerestek majd engem, de meghaltok bűneitekben.


János 8:24
Azért mondtam nektek: Meghaltok bűneitekben. Ha nem hiszitek ugyanis, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.”


János 8:34
Bizony, bizony mondom nektek, felelte Jézus, mindaz, aki bűnt cselekszik szolgája a bűnnek.


János 8:45
Nekem viszont, aki igazat beszélek nem hisztek. Ki vádolhat közületek bűnről engem?


János 9:16
Egyik - másik farizeus megjegyezte: „Nem Istentől való ez az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.”Mások viszont ellene vetették: „Hogyan tud bűnös ember ilyen csodákat művelni?” És szakadás támadt köztük.


János 9:24
Még egyszer hívták tehát a vakon született embert és figyelmeztették: „Adj dicsőséget Istennek! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.”


János 9:25
Az így felelt: „Hogy bűnös - e, nem tudom. Egyet tudok: Vak voltam, most pedig látok.”


János 9:31
Tudjuk viszont, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket. De ha valaki istenfélő és Isten akaratát teljesíti, azt meghallgatja.


János 9:34
Azok elhallgattatták: „Bűnben születtél mindenestül, és te akarsz oktatni minket?” Azzal kidobták.


János 9:41
Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok: Látunk. Ezért megmarad bűnötök.”


János 15:22
Ha nem jöttem volna, és nem tanítottam volna őket, nem volna bűnük, így azonban nincs mentségük bűneikre.


János 16:8
Amikor eljön, vádlón bizonyítja majd a világnak a bűnt, az igazságot és az ítéletet.


János 16:9
A bűnt: mert nem hittek bennem.


János 19:11
Jézus csak ennyit mondott: „Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha onnan felülről nem kaptad volna. Annak, aki engem kiszolgáltatott neked, nagyobb a bűne.”


János 20:23
Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad.”


Apostolok 2:38
„Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek ajándékát.


Apostolok 3:19
Tartsatok hát bűnbánatot és térjetek meg, hogy Isten eltörölje bűneiteket,


Apostolok 5:1
Ananiás és Szafíra bűnhődése. Egy Ananiás nevű férfi feleségével, Szafírával együtt eladta egyik birtokát.


Apostolok 5:31
Isten jobbja Fejedelemmé és Üdvözítővé emelte őt, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit.


Apostolok 7:60
Mikor pedig térdre rogyott, fönnhangon kiáltotta: „Uram, ne ródd föl nekik ezt a bűnt!”


Apostolok 10:43
Valamennyi próféta tanúságot tesz róla, hogy mindaz, aki hisz benne, általa elnyeri bűnei bocsánatát.”


Apostolok 11:18
Ennek hallatára lecsillapodtak és magasztalták az Istent: „Tehát a pogányoknak is megadta Isten az életre vezető bűnbánatot.”


Apostolok 13:24
akinek eljövetele előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének.


Apostolok 13:38
Vegyétek tudomásul, testvéreim, hogy ő általa a bűnök bocsánatát hirdetjük nektek. Mindattól, amitől Mózes törvénye által nem nyerhettétek el a megigazulást,


Apostolok 17:5
A zsidók ekkor féltékenységükben maguk mellé vettek a csőcselékből néhány bűnözőt, és csődületet támasztva izgalomba hozták a várost. Majd Jázon háza előtt csoportosulva megkísérelték, hogy kihozzák őket a nép közé.


Apostolok 19:4
„János a bűnbánat keresztségével keresztelt, magyarázta ekkor Pál a népet meg arra bíztatta, hogy higgyenek abban, aki ő utána jön, vagyis Jézsuban.”


Apostolok 22:16
Most tehát mire vársz még? Rajta, a keresztség által mosd le bűneidet és hívd segítségül az ő nevét.


Apostolok 23:29
Úgy vettem észre, hogy törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de semmi bűne nincsen, ami miatt halált vagy bilincset érdemelne.


Apostolok 25:5
„Jöjjenek le velem azok, mondta, akik illetékesek a dologban, s emeljenek vádat ellene, ha valóban bűntényt követett el.”


Apostolok 26:18
Ezek közé (most) azért küldelek, hogy fölnyisd szemüket, hogy a sötétségből a világosságba, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, s így elnyerjék a bűnbocsánatot és helyet kapjanak azok között, akiket a belém vetett hit megszentelt.


Apostolok 26:20
hanem hirdettem először a damaszkusziaknak, jeruzsálemieknek és egész Judea lakósainak, majd a pogányoknak is, hogy tartsanak bűnbánatot és térjenek meg Istenhez a bűnbánat méltó tettei által.


Rómaiakhoz 1:18
A pogányok bűnössége. Megnyilvánul az égből Isten haragja az emberek minden istentelenségével és gonoszságával szemben, akik (Isten) igazságát rosszindulatból elfojtják.


Rómaiakhoz 2:1
A zsidók bűnössége. Nincs tehát mentség számodra, bárki légy is, te ember, aki másokat megítélsz. Mikor ugyanis mást megítélsz, önmagadat marasztalod el, hiszen ugyanazt teszed, te ítélkező.


Rómaiakhoz 2:4
Vagy semmibe sem veszed Isten végtelen jóságát, türelmét és elnézését? Nem szívleled meg, hogy Isten kegyessége bűnbánatra indít?


Rómaiakhoz 3:7
De hogyha Isten igazsága hazugságom révén csak nőttön nő az ő dicsőségére, miért marasztal el engem bűnösnek?


Rómaiakhoz 3:9
A zsidók és pogányok egyformán bűnösök. Hogy áll tehát a dolog? Különbek vagyunk náluk? Egyáltalán nem. Hiszen az előbb bizonyítottuk be, hogy a zsidó is, a pogány is mind alá van vetve a bűnnek.


Rómaiakhoz 3:19
Mi pedig tudjuk, hogy bármit mond a törvény, a törvény alatt élőnek mondja, hogy némuljon el minden száj s az egész világ bűnösnek vallja magát Isten előtt.


Rómaiakhoz 3:20
A törvény tettei által ugyanis senki meg nem igazul előtte, sőt a bűn megismerése is a törvény által történik. A megigazulás útja


Rómaiakhoz 4:5
Aki viszont nem tetteket visz véghez, hanem hisz abban, aki a bűnöst igazzá teszi, annak hite szolgál megigazulására (Isten kegyelmének rendelése szerint).


Rómaiakhoz 4:7
„Boldog, akinek bűne megbocsátva S befödve gonoszsága,


Rómaiakhoz 5:8
Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk,


Rómaiakhoz 5:12
Ádám és Krisztus. Ezért, amint a bűn egy ember által lépett a világba, s a bűn miatt a halál, és így a halál minden emberre átterjedt, mert mindnyájan bűnbeestek.


Rómaiakhoz 5:13
Bűn volt ugyan a világon a törvényadás előtt is. A bűn azonban nem számítódik be, amikor nincs törvény.


Rómaiakhoz 5:15
De a kegyelemmel nem úgy áll a dolog, mint a bűnbeeséssel. Ha ugyanis egynek bűnbeesése miatt oly sokan meghaltak, Isten kegyelme s az egy embernek, Jézus Krisztusnak kegyelmi ajándéka még bővebben kiárad sokakra.


Rómaiakhoz 5:16
A kegyelemmel tehát nem úgy áll a dolog, mint az egy ember bűnével. Az ítélet ugyanis az egy miatti büntetést hozott, a kegyelem viszont sok vétekből megigazulásra vezet.


Rómaiakhoz 5:17
Ha ugyanis egynek bűnbeesése miatt, egy által uralkodott a halál, mennyivel inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által az életben azok, akik bőséges kegyelem és a megigazulás ajándékát kapják.


Rómaiakhoz 5:18
Amint tehát egynek bűnbeeséséből büntetés szállt minden emberre, úgy árad minden emberre életadó megigazulás egynek igaz volta miatt.


Rómaiakhoz 5:19
Amint ugyanis egynek engedetlensége miatt bűnössé váltak sokan, úgy sokan megigazulnak egynek engedelmessége miatt.


Rómaiakhoz 5:20
Közbejött a törvény, hogy fokozódjék a bűnözés. Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem,


Rómaiakhoz 5:21
hogy amint halált hozóan uralkodott a bűn, úgy uralkodjék az örökéletre szóló megigazulás révén a kegyelem is a mi Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 6:1
Fölszabadulás a bűn rabságából. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy túláradjon a kegyelem?


Rómaiakhoz 6:2
Szó sincs róla. Hiszen már meghaltunk a bűnnek. Hogyan élhetnénk hát továbbra is benne?


Rómaiakhoz 6:6
Hiszen tudjuk, hogy a régi ember bennünk azért feszíttetett keresztre vele együtt, hogy a bűnös test elpusztuljon és ne szolgájlunk többé a bűnnek.


Rómaiakhoz 6:7
Aki ugyanis meghalt, megszabadult a bűntől.


Rómaiakhoz 6:10
Halálával ugyanis egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, életével azonban Istennek él.


Rómaiakhoz 6:11
Ezért úgy tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban, (a mi Urunkban).


Rómaiakhoz 6:12
Ne uralkodjék tehát halandó testetekben a bűn, s ne engedelmeskedjetek kívánságainak.


Rómaiakhoz 6:13
Tagjaitokat ne vessétek oda a gonoszság eszközéül a bűn szolgálatára, hanem mint halálból életre keltek, adjátok át magatokat az Isten szolgálatára, tagjaitokat pedig az igazság eszközéül az Istennek.


Rómaiakhoz 6:14
A bűn ugyanis már nem lesz úrrá rajtatok, mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelemben éltek.


Rómaiakhoz 6:16
Isten mentsen! Nem tudjátok, hogy annak szolgálatában vagytok és annak kell engedelmeskednetek, akinek mint szolgák alárendelitek magatokat: vagy a bűnnek, ami halálra vezet, vagy az engedelmességnek, ami megigazulásra visz?


Rómaiakhoz 6:17
De hála Istennek, hogy bár a bűnnek szolgái voltatok, szívből engedelmeskedtetek annak a tanításnak, melyre oktattak.


Rómaiakhoz 6:18
A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek.


Rómaiakhoz 6:19
Testi gyarlóságtok miatt emberi módon szólok. Ahogy tagjaitokat a tisztátalanság és gonoszság szolgálatában a bűnre adtátok, úgy adjátok most tagjaitokat az igazság szolgálatában az életszentségre.


Rómaiakhoz 6:20
Amíg ugyanis a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól.


Rómaiakhoz 6:22
Most azonban fölszabadultatok a bűn alól és Istennek szolgái lettetek.


Rómaiakhoz 6:23
Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. A bűn zsoldja ugyanis a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.


Rómaiakhoz 7:5
Amíg ugyanis test szerint éltünk, a törvény által fölébresztett bűnös szenvedélyek működtek tagjainkban s a halál gyümölcsét teremték.


Rómaiakhoz 7:7
A törvény és a bűn. Mit mondjunk tehát? Talán bűn a törvény? Szó sincs róla! A bűnt azonban csak a törvény által ismertem meg, mert a bűnös kívánságot nem ismertem volna, ha a törvény nem mondaná:


Rómaiakhoz 7:8
Ne kívánd meg! Ám a tilalom alkalmat nyújtott a bűnnek arra, hogy fölébresszen bennem minden kívánságot. Ahol ugyanis törvény nincs, ott halott a bűn.


Rómaiakhoz 7:10
De mihelyt jött a törvény parancsa, a bűn föléledt, én pedig meghaltam. Így a parancs, melynek az életre kellett volna vezetnie, halálomra vált.


Rómaiakhoz 7:11
A parancs ugyanis alkalmat adott a bűnnek, hogy félrevezessen és megöljön.


Rómaiakhoz 7:13
Ami tehát jó, az vált halálomra? Szó sincs róla! Inkább a bűn, mely, hogy bűn - mivoltát megmutassa, azzal okozta halálomat, ami jó, s így a parancs által bizonyítja szerfölött bűnös voltát.


Rómaiakhoz 7:14
Az ember belső meghasonlottsága. Tudjuk, hogy a törvény lelki, én azonban testi vagyok, a bűnnek rabja.


Rómaiakhoz 7:17
s így már nem én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn.


Rómaiakhoz 7:20
Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én cselekszem azt, hanem a bennem lakó bűn.


Rómaiakhoz 7:23
de más törvényt tapasztalok tagjaimban: ez küzd értelmem törvénye ellen és a bűn törvényének rabjává tesz, amely tagjaimban van.


Rómaiakhoz 7:25
Hála legyen Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk által! Értelmemmel tehát Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének.


Rómaiakhoz 8:2
Hiszen a lélek törvénye, melyet a Jézus Krisztusban való élet ad, fölszabadított téged a bűnnek és a halálnak törvénye alól.


Rómaiakhoz 8:3
Amire ugyanis a törvény képtelen volt, mert a test miatt erőtlenné vált, azt Isten hajtotta végre. Tulajdon Fiát küldte el a bűn miatt a bűnös testhez hasonló alakban, hogy elítélje a testben lévő bűnt,


Rómaiakhoz 8:10
Ha Krisztus bennetek van, a test ugyan holt a bűn miatt, de a lélek él a megigazulás következtében.


Rómaiakhoz 9:30
A zsidó nép bűnössége. Mit szóljunk ehhez? A pogányok, akik nem törekedtek megigazulásra, megigazulást nyertek, mégpedig a hit által igazultak meg.


Rómaiakhoz 11:28
Ez lesz szövetségem velük, Amikor megbocsátom bűnüket.”


Rómaiakhoz 14:1
Inkább az Úr Jézus Krisztust öltsétek magatokra, és ne dédelgessétek testeteket, hogy bűnös kívánságokra ne gerjedjen.


Rómaiakhoz 15:1
Akinek azonban kétsége támad s mégis eszik, el van ítélve, mert nem meggyőződése szerint tett. Mindaz, ami nem meggyőződésből történik, bűn.


1 Korintusi 4:4
Semmiben sem érzem magam bűnösnek, de ez még nem ment föl. Az Úr mond fölöttem itéletet.


1 Korintusi 6:18
Kerüljétek a paráznaságot! Minden bűn, amit az ember elkövet, a testén kívül van, a parázna azonban tulajdon teste ellen vét.


1 Korintusi 7:28
Ha azonban megnősülsz, nem vétkezel, s ha szűz férjhez megy, nem követ el bűnt. Ám az ilyeneket testi nyugtalanság fogja gyötörni. Én pedi meg akarlak kímélni titeket.


1 Korintusi 15:3
Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, amint az Írás is mondja.


1 Korintusi 15:17
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok.


1 Korintusi 15:56
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.


2 Korintusi 5:19
Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelte magával a világot s nem számítja be bűneinket, sőt ránk bízta a kiengesztelés igéjét.


2 Korintusi 5:21
Ő „bűnné” tette értünk azt, aki bűnt nem ismert, hogy általa igazak legyünk Istenben.


2 Korintusi 6:11
Óvás a pogány bűnöktől. Megnyílt az ajkunk és kitárult a szívünk felétek, korintusiak!


2 Korintusi 12:21
hogy amikor újra odajutok, Isten meg ne alázzon nálatok, és siratnom ne kelljen azokat, akik vétkeztek, de nem tartottak bűnbánatot az elkövetett tisztátalanság, paráznaság és szemérmetlenség miatt.


Galatákhoz 1:4
aki feláldozta magát bűneinkért, hogy kiragadjon minket a jelen világ gonoszságából Istenünk és Atyánk rendelése szerint.


Galatákhoz 2:15
Fölszabadulás a törvény alól. Mi születésünknél fogva zsidók vagyunk, s nem bűnös pogányok.


Galatákhoz 2:17
Ha pedig mi, akik Krisztusban keressük a megigazulást, mégis bűnösök maradunk, vajon nem a bűn szolgája Krisztus?


Galatákhoz 3:22
De az Írás mindent a bűn alá foglalt, hogy az ígéretben Jézus Krisztus hite által részesüljenek a hívők.


Galatákhoz 5:10
Azzal a bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy nem vélekedtek majd másképp. Aki pedig zavart kelt köztetek, megbűnhődik, akárki legyen is.


Efézusiakhoz 1:7
Benne van vére által szerzett megváltásunk, bűneink bocsánata, kegyelme bőségének arányában,


Efézusiakhoz 2:1
A keresztény méltóság. Ti vétkeitek és bűneitek miatt halottak voltatok.


Efézusiakhoz 2:5
hogy, bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket. Kegyelemből üdvözültetek.


Kolosséiakhoz 1:14
Benne van (vére által) megváltásunk, bűneink bocsánata.


Kolosséiakhoz 2:13
Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségtek miatt holtak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket, a követelményeivel terhünkre szóló adóslevelet pedig eltörölte és a keresztre szögezve megsemmisítette.


Kolosséiakhoz 3:5
Sanyargassátok tehát tagjaitokban azt, ami földies: a paráznaságot, tisztátalanságot, érzéki vágyakat, bűnös kívánságokat és kapzsiságot, ami igazában bálványimádás.


1 Tesszalonika 2:16
Utunkba állnak hogy ne hirdethessük az igét a pogányok üdvösségére. Így betöltik mindenkor bűneik mértékét, és rájuk nehezedik (Isten) haragja teljes erejével.


1 Tesszalonika 4:7
Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott minket, hanem szentségre.


2 Tesszalonika 2:4
a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik es mind a fölé, ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet s azt állítja magáról, hogy Isten.


1 Timóteushoz 1:9
Tudom, hogy a törvényt nem az igaz emberért hozták, hanem a gonoszokért, lázadókért, istentelenekért, bűnösökért, vallástalanokért, a szentség ellenségeiért, azokért, akik apjukra - anyjukra kezet emelnek, gyilkosokért, paráznákért,


1 Timóteushoz 1:15
Igaz beszéd ez és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse, s ezek között az első én vagyok.


1 Timóteushoz 2:14
Ádám nem hagyta magát félrevezetni, mint az asszony, aki bűnbe esett.


1 Timóteushoz 5:22
Kezed elhamarkodva föl ne tett senkire, s idegen bűnben ne legyen részed. Őrizd magad tisztán!


1 Timóteushoz 6:14
tartsd meg a parancsot bűntelenül és feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.


2 Timóteushoz 2:19
Ám Isten erős építménye szilárdan áll s ez van ráírva: „ Az Úr ismeri övéit!” Továbbá: „Aki az Úr nevét hívja segítségül, hagyja abba a bűnözést!”


2 Timóteushoz 2:25
Feddje meg szelíden az ellenszegülőket, hátha megadja nekik Isten a bűnbánat kegyelmét, hogy fölismerjék az igazságot,


Titushoz 3:11
hiszen tudod, hogy az ilyen ember meghasonlottt, bűnben él s önmagát itéli el.


Zsidókhoz 1:3
Dicsőségének kisugárzása és lényének képmása ő, aki hathatós szavával fenntartja a mindenséget. Miután pedig a bűntől megváltott, az isteni Felség jobbjára ült a magasságban,


Zsidókhoz 2:17
Minden tekintetben hasonlóvá kellett tehát lennie testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen és kiengesztelje a nép bűneit.


Zsidókhoz 3:13
hanem lelkesítsétek egymást mindennap, amíg az a „ma” tart, hogy meg ne keményítsen a bűn csalárdsága.


Zsidókhoz 3:17
Kiktől undorodott negyven esztendőn át? Nemde a bűnösöktől, akiknek teste elhullott a pusztában.


Zsidókhoz 4:15
Főpapunk ugyanis nem olyan, aki ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el.


Zsidókhoz 5:1
Minden főpap ugyanis az emberek közül való és az emberek képviseletére van rendelve az Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be a bűnökért.


Zsidókhoz 5:3
Ezért, mint a népért, saját bűneiért is kell áldozatot bemutatnia.


Zsidókhoz 6:6
aztán mégis elpártol, újra bűnbánatra induljon. Az ilyen, amennyiben rajta áll, újra keresztre feszíti Isten Fiát és csúfot űz belőle.


Zsidókhoz 7:26
Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített, fölségesebb az egeknél.


Zsidókhoz 7:27
Neki nincs szüksége arra, mint a többi főpapnak, hogy nap nap után előbb tulajdon bűneiért mutasson be áldozatot, aztán a nép bűneiért: ő egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor önmagát föláldozta.


Zsidókhoz 8:12
Irgalmas leszek bűneikkel szemben s vétkükre többé nem emlékezem.”


Zsidókhoz 9:7
A másikba azonban, egyszer egy évben, egyedül a főpap lépett be, mégpedig azzal a vérrel, melyet a maga és a nép bűneiért áldozott föl.


Zsidókhoz 9:15
Jézus az új szövetség közvetítője. Ezért új szövetség közvetítője ő, melyben a meghívottak a megígért örökké tartó örökségben részesülnek. Előbb azonban az előző szövetség idején elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált.


Zsidókhoz 9:22
Sőt a törvény szerint majdnem minden vérrel tisztul meg, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.


Zsidókhoz 9:26
különben a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Ő azonban most, az idők végén, egyszer s mindenkorra megjelent, hogy önmagát föláldozva eltörölje a bűnt.


Zsidókhoz 9:28
úgy Krisztus is egyszer áldozta föl magát, hogy elvegye sokak bűnét. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem hogy üdvözítse azokat, akik rá várnak.


Zsidókhoz 10:2
Vajon nem hagyták volna abba különben az áldozatokat, ha egyszeri megtisztulás után az áldozó nem érezte volna lelkiismeretében a bűnt?


Zsidókhoz 10:3
De hiszen éppen ezek emlékeztettek évről évre a bűnre.


Zsidókhoz 10:4
Lehetetlen ugyanis, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el.


Zsidókhoz 10:11
Azonkívül minden pap nap nap után szolgálatba áll, és gyakran mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, éppen mivel nincs erejük arra, hogy a bűnt eltöröljék.


Zsidókhoz 10:12
Ő viszont csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre ott ül Isten jobbján.


Zsidókhoz 10:17
bűneikre és törvényszegésükre többé nem emlékezem.”


Zsidókhoz 10:18
Ahol pedig ezek bocsánatot nyertek, nincs többé bűnért való áldozat. Állhatatos hitvallás az új szövetség mellett


Zsidókhoz 10:26
Ha ugyanis az igazság fölismerése után szántszándékkal vétkezünk, nem használ a bűnért való áldozat,


Zsidókhoz 11:25
Inkább úgy döntött, hogy együtt szenved sanyargatást Isten népével, mintsem hogy a bűn múló előnyét élvezze.


Zsidókhoz 12:1
Állhatatosság a szenvedésben. Ezért mi is, akiket ekkora sereg hitvalló vesz körül, vessünk el minden terhet, különösen a csábító bűnt, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát.


Zsidókhoz 12:3
Gondoljatok csak őrá, aki a bűnösök részéről ilyen ellentmondást viselt el, hogy el ne lankadjatok és bensőtökben el ne csüggedjetek.


Zsidókhoz 12:4
A bűn ellen vívott harcotokban még nem álltatok ellen véretek ontásáig,


Zsidókhoz 13:11
Az állatok testét ugyanis, melyeknek vérét a főpap a bűn engesztelésére beviszi a szentélybe, a táboron kívül égetik el.


Jakab 1:15
A kívánság azután, mihelyt megfogant, bűnt szül, a bűn pedig, ha végrehajtják, halált okoz.


Jakab 2:9
De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, s a törvény mint törvényszegőket elmarasztal.


Jakab 4:1
Kapzsiság. Honnan a háborúskodás és pártoskodás köztetek? Honnan, ha nem bűnös kívánságaitokból, melyek tagjaitokban viaskodnak?


Jakab 4:3
S ha kértek, nem kaptok, mert helytelenül kértek, hiszen bűnös kívánságaitok kielégítésére akarjátok fordítani.


Jakab 4:8
Mossátok le kezeteket, ti bűnösök, s tisztítsátok meg szíveteket, ti ingadozó lelkűek!


Jakab 5:15
A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer.


Jakab 5:16
Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Sokat tehet az igaznak odaadó könyörgése.


Jakab 5:20
aki visszatéríti a bűnöst téves útjáról, a halálból menti meg a lelkét, és számos bűnt eltakar.


1 Péter 2:22
„Ő bűnt nem követett el, s szájában hamis szót nem találtak.”


1 Péter 2:24
Vétkeinket testén fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnnek és igaz életet éljünk. Ti az ő sajgó sebei által gyógyultatok meg:


1 Péter 3:18
Krisztus is meghalt egyszer a bűnök miatt, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Teste szerint megölték ugyan, de a Lélek életre keltette.


1 Péter 4:2
szakított a bűnnel, hogy testi életének hátralévő idejében ne emberi szenvedélyeknek, hanem Isten akaratának megfelelően éljen.


1 Péter 4:3
Éppen elég, hogy az elmúlt időben a pogányok akaratát követtétek és bujaságban, gyönyörök közt, részegeskedésben, lakomákban és dőzsölésben, bűnös bálványimádást űzve éltetek.


1 Péter 4:8
Mindenekelőtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet sok bűnt eltakar.


1 Péter 4:18
S ha az igaz is alig menekül meg, hova lesz az istentelen és bűnös?


2 Péter 1:4
Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek és elmeneküljetek a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon.


2 Péter 1:9
Akiben ezek hiányoznak, azt vakság veri, mert elfelejtette régi bűneitől való megtisztulását.


2 Péter 2:14
Szemük házasságtörő vággyal teli, és éhes a bűnre. Az ingatag lelkeket megtévesztik. Szívük kapzsiságra szokott. Az átok fiai ők!


2 Péter 3:9
Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem nagy türelmet tanúsít irántatok. Nem kívánja senkinek a vesztét, hanem hogy mindenki bűnbánatra térjen.


1 János 1:5
Kerüljétek a bűnt! Az üzenet, amit tőle hallottunk és nektek hirdetünk, ez: Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek.


1 János 1:7
De ha világosságban élünk, amint ő is a világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással és Fiának, Jézus (Krisztusnak) vére megtisztít minden bűntől.


1 János 1:8
Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg és az igazság nincs bennünk.


1 János 1:9
Ha megvalljuk bűneinket, ő hűséges és igazságos: megbocsájtja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól.


1 János 2:2
Ő engesztelő áldozat bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.


1 János 2:12
Írok nektek, gyermekek, mert benne bocsánatot nyertek bűneitekért.


1 János 2:17
De elmúlik a világ és annak bűnös kívánsága. Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké.


1 János 3:4
Mindaz, aki bűnt követ el, megszegi a törvényt, mert a bűn törvényszegés.


1 János 3:5
Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye bűneinket. Őbenne nincs bűn.


1 János 3:8
Aki bűnt követ el, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnös. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa.


1 János 3:9
Mindaz, aki Istentől született, bűnt nem követ el, mert isteni csíra van benne. Nem vétkezik, mert Istentől született.


1 János 4:10
A szeretet ebben mutatkozik meg: Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.


1 János 5:16
Ha látja valaki, hogy testvére vétkezik, de nem halált hozó bűnnel, könyörögjön érte, hogy visszakapja az életet. Ez arra áll, aki nem halált hozó bűnnel vétkezett. Van halált hozó bűn is. Ilyennél nem mondom, hogy könyörögjön érte.


1 János 5:17
Minden gonoszság bűn. De van bűn, amely nem halált hozó. Befejezés.


1 János 5:18
Tudjuk, hogy mindaz, aki Istentől született, nem vétkezik. Aki Istentől született, távol tartja magát a bűntől, és a gonosz nem fér hozzá.


Júdás 1:15
hogy ítéletet tartson mindenki felett, és hogy megbüntesse az istentelenek minden gonoszságban véghezvitt cselekedetét és minden durva szót, amit az istentelen bűnösök ellene szóltak.”


Júdás 1:24
Befejezés. Neki azonban, akinek hatalma van, hogy titeket megőrizzen a bűntől és (Urunk Jézus Krisztus eljövetelekor) szeplőtelenül és örvendezéssel dicsőséges színe elé állítson:


Jelenések 1:6
Ő szeretett minket, vérével megváltott bűneinktől és Istennek, Atyjának országává és papjaivá tett: övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.


Jelenések 2:5
Tarts bűnbánatot és tégy úgy, mint előbb. Különben föllépek ellened és elmozdítom helyéről gyertyatartódat, ha bűnbánatot nem tartasz.


Jelenések 2:16
Tarts tehát bűnbánatot, különben hamarosan föllépek ellened és harcba szállok velük szájamnak kardjával.


Jelenések 2:21
Időt adtam neki, hogy bűnbánatot tartson, de nem akar megtérni paráznaságából.


Jelenések 3:19
Mindazt, akit szeretek, korholom és megfenyítem. Buzdulj föl és tarts bűnbánatot!


Jelenések 11:3
Két tanúmnak pedig meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve ezerkétszázhatvan napig hirdessen bűnbánatot.”


Jelenések 18:5
Bűnei az eget verik, de Isten számon tartja gonosztetteit.


Hungarian Bible (BDUZ) 1951
Public Domain