A A A A A


Keresés

Máté 5:9
Boldogok a békességesek: ők Isten fiai.


Máté 10:12
Mikor pedig házába léptek, köszöntsétek: (békesség e háznak!)


Máté 10:13
Ha valóban érdemes rá az a ház, szálljon rá békességtek, de ha nem, békességtek szálljon vissza rátok.


Márk 9:50
A só hasznos. De ha a só elveszti ízét, ugyan mivel ízesítitek meg? Legyen bennetek só, s maradjon köztetek békesség.”


Lukács 1:79
hogy világítson a sötétségben és a halál árnyékában sínylődőknek, és lépteinket a békesség útjára vezesse.”


Lukács 2:14
„Dicsőség a magasságban Istennek, És békesség a földön a jóakaratú embereknek.”


Lukács 2:29
„Bocsásd el most szolgádat, Uram, Szavaid szerint békességben,


Lukács 10:5
Ha betértek egy házba, először is azt mondjátok: békesség e háznak!


Lukács 10:6
Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok.


Lukács 12:58
Mikor ellenfeleddel a hatóságokhoz mész, igyekezzél még az úton békességben megszabadulni tőle, hogy a bíróhoz ne hurcoljon, a bíró át ne adjon a poroszlónak, és a poroszló tömlöcbe ne vessen.


Lukács 19:38
Nagy szóval kiáltották: „Áldott legyen a király, Ki az Úr nevében jön! Békesség a mennyben, Dicsőség a magasságban!”


Lukács 19:42
Aztán így szólt: „Bárcsak fölismernéd te is legalább ezen a napon, ami békességedre szolgál! De sajnos, el van rejtve szemed elől!


Lukács 24:36
Jézus megjelenik az apostoloknak. Miközben erről beszéltek, Jézus megjelent közöttük és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek! (Én vagyok, ne féljetek.)”


János 14:27
Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne szorongjon!


János 16:33
Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességtek legyen bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot.”


János 20:19
Jézus megjelenik az apostoloknak. Estefelé, még a hét első napján, együtt voltak a tanítványok, zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Akkor eljött Jézus, közéjük lépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!”


János 20:21
„Békesség nektek!” - ismételte. „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.”


János 20:26
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is velük. Eljött Jézus zárt ajtón keresztül és közéjük lépett e szavakkal: „Békesség nektek!”


Rómaiakhoz 1:7
Isten szeretteinek, a meghívott szenteknek, akik Romában élnek. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól.


Rómaiakhoz 2:10
Viszont dicsőség, tisztelet és békesség mindannak, aki jót tesz, elsősorban a zsidónak, aztán a pogánynak.


Rómaiakhoz 3:17
A béke útja idegen nekik,


Rómaiakhoz 5:1
Békessség Istennel. Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel Urunk Jézus Krisztus által.


Rómaiakhoz 12:13
Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban.


Rómaiakhoz 12:19
Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben.


Rómaiakhoz 14:18
Hiszen Isten országa nem eszem - iszom, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben.


Rómaiakhoz 14:20
Ezért törekedjünk arra, ami békességet s egymás épülését szolgálja.


Rómaiakhoz 15:33
Akkor, ha Istennek úgy tetszik, örömmel mehetek hozzátok, hogy körötökben fölüdüljek. Legyen mindnyájatokkal a békesség Istene. Amen.


Rómaiakhoz 16:20
A békesség Istene hamarosan összetiporja a sátánt lábatok alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!


1 Korintusi 1:3
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól.


1 Korintusi 7:15
De ha a hitetlen fél elválik, hadd váljék el. Ebben az esetben a testvér vagy a nővér nincs lekötve, hiszen békességre hívott titeket az Isten.


1 Korintusi 14:33
Isten ugyanis nem a zűrzavar lelke, hanem a békességé.


2 Korintusi 1:2
Kegyelem és békesség nektek, Istentől, Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Korintusi 6:6
tisztaságban és tudásban, béketűrésben és jóságban, a Szentlélekben és őszinte szeretetben,


2 Korintusi 13:11
Üdvözlés és áldás. Különben, testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértők, éljetek békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene.


Galatákhoz 1:3
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől. és az Úr Jézus Krisztustól,


Galatákhoz 5:22
A lélek gyümölcsei viszont: öröm, békesség, türelem, kedvesség,


Galatákhoz 6:16
Béke és irgalom mindazoknak, akik e szabályt követik, és Isten Izraelének.


Efézusiakhoz 1:2
Krisztus Jézus híveinek. Kegyelem nektek és békesség, Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A megváltás isteni műve


Efézusiakhoz 2:14
Ő a mi békességünk, aki a kettőt egyesítette, és a közbeeső válaszfalat ledöntötte.


Efézusiakhoz 2:16
Mint békeszerző a két népet magában eggyé: új emberré teremtette, és a kereszt által mindkettőt egy testben engesztelte ki Istennel úgy, hogy saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést.


Efézusiakhoz 4:3
Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékében fönntartsátok a lelki egységet.


Efézusiakhoz 6:15
lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját.


Efézusiakhoz 6:23
A testvéreknek békesség és hittel párosult szeretet az Atyaistentől és az Úr Jézus Krisztustól!


Filippiekhez 1:2
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól.


Filippiekhez 4:9
Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és nálam láttatok, azt tegyétek, és veletek lesz a béke Istene.


Kolosséiakhoz 1:2
és Timóteus testvér a Colosszében élő szent és hívő testvéreknek (Jézus) Krisztusban. Kegyelem neketek és békesség Atyánktól, az Istentől (és az Úr Jézus Krisztustól).


Kolosséiakhoz 1:20
s hogy általa békítsen ki magával mindent, ami akár a földön, akár a mennyben van, azzal hogy keresztjének vérével békességet szerzett mindennek.


1 Tesszalonika 1:1
Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, az Istenben, az Atyában és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem és békesség.


1 Tesszalonika 5:3
Amikor azt hangoztatják: Béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak várandós asszonyt a fájdalom, és meg nem menekülnek.


1 Tesszalonika 5:13
Munkájuk miatt legyetek irántuk minél nagyobb szeretettel, s éljetek velük békességben.


1 Tesszalonika 5:23
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.


2 Tesszalonika 1:2
Kegyelem nektek és békesség az Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Tesszalonika 3:16
A békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények közt békét. Az Úr legyen mindnyájatokkal.


1 Timóteushoz 1:2
Kegyelem, irgalom és békesség az Istentől, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól. Általános lelkipásztori kötelességek


2 Timóteushoz 1:2
Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól.


2 Timóteushoz 2:22
Kerüld az ifjúkor vágyait, törekedjél igaz életre, hitre, (reményre), szeretetre és békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.


Titushoz 1:4
Titusznak, szeretett fiának a közös hitben. Kegyelem és békesség az Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől. Gondoskodás a krétai egyházról


Filemonhoz 1:3
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.


Zsidókhoz 3:11
És haragban esküdtem eskümet: ők meg nem látják békességemet!”


Zsidókhoz 3:18
És kiknek esküdött meg, hogy nem léphetnek be békességébe? Nemde a hitetleneknek.


Zsidókhoz 4:1
Óvakodjunk attól, hogy valaki közületek későn jöttnek számítson, amíg érvényben van a békességébe való bejutás ígérete.


Zsidókhoz 4:3
Mi viszont azért lépünk be békességébe, mert hívőkké lettünk. Azt mondja ugyanis: „Haragban esküdtem eskümet: ők meg nem látják békességemet!” Pedig a teremtés műve a világ megalkotása óta befejeződött.


Zsidókhoz 4:5
Itt viszont: „Ők meg nem látják békességemet!”


Zsidókhoz 4:8
Ha Józsue megszerezte volna nekik a békességet, nem szólt volna később egy másik napról.


Zsidókhoz 6:12
Ne legyetek tehát hanyagok, hanem kövessétek azokat, akik a hit és a béketűrés által az ígéretek örökösei.


Zsidókhoz 7:2
Ábrahám ezért tizedet adott neki mindenből. A neve azt Reventi: az igazság királya. Szálem királya pedig: a békesség királya.


Zsidókhoz 12:11
A jelenben ugyan minden fenyíték inkább szomorúságot okoz, mint örömet, később azonban az igaz élet és a béke gyümölcsét hozza annak, aki elviselte.


Zsidókhoz 12:14
Óvás az elpártolástól. Törekedjetek békességben élni mindenkivel, törekedjetek az igaz életre. Enélkül senki sem látja meg az Urat.


Zsidókhoz 13:20
A békesség Istene, aki Urunkat Jézus (Krisztust), a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által föltámasztotta a halálból,


Jakab 3:17
Az a bölcsesség azonban, amely fölülről származik, először is ártatlan, aztán békeszerető, szerény, engedékeny, (jórahajló), irgalommal és jótékonysággal teljes, nem kérkedő és nem alakoskodó.


Jakab 3:18
Az igaz élet magját békében vetik el a békeszeretők.


1 Péter 1:2
akiket Isten az Atya gondviselése a Lélek megszentelése által kiválasztott az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Bőven részesüljetek kegyelemben és békességben.


1 Péter 3:8
A békesség szelleme. Végül pedig legyetek mindnyájan együttérzők, résztvevők, testvérszeretők, irgalmasok, (szerények) és alázatosak.


1 Péter 3:11
Fuss a gonosztól és a jót keresd, A békességet kutasd és kövesd.


2 Péter 1:2
Kegyelemmel és békességgel töltsön el titeket Istennek és Urunknak, (Krisztus) Jézusnak ismerete.


2 Péter 3:14
Befejezés. Szeretteim, azért, ha erre vártok, azon legyetek, hogy ő békességben szeplőtelennek és kifogástalannak találjon titeket.


2 János 1:3
Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek Istentől, az Atyától és Jézus Krisztustól, az Atya Fiától, igazságban és szeretetben!


Jelenések 1:4
Üdvözlet. János a hét egyháznak, mely Ázsiában van. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van és aki volt és aki eljövendő; meg a hét szellemtől, aki trónja előtt áll, és Jézus Krisztustól.


Hungarian Bible (BDUZ) 1951
Public Domain