A A A A A


חפש

מתי 15:27
ותאמר כן אדני אפס כי־גם־צעירי הכלבים יאכלו מפרורים הנפלים מעל־שלחן אדניהם׃


מתי 16:3
ובבקר תאמרו היום סער כי־אדמו והתקדרו השמים חנפים אתם את־פני השמים ידעתם לבחן ואתות העתים לא תוכלו׃


מתי 26:7
ותקרב אליו אשה ובידה פך־שמן יקר מאד ותצק על־ראשו בהסבו על־השלחן׃


מרקוס 7:28
ותען ותאמר אליו כן אדני אבל גם־צעירי הכלבים יאכלו תחת השלחן מפרורי לחם הבנים׃


מרקוס 14:3
ויהי בהיותו בבית־היני בית שמעון המצרע ויסב אל־השלחן ותבא אשה ובידה פך־שמן נרד זך ויקר מאד ותשבר את־הפך ותצק על־ראשו׃


לוקס 1:3
חשבתי לטוב גם־אני הבחן כל־הדברים היטב מראשיתם לכתבם אליך בסדר תאופילוס האדיר׃


לוקס 1:28
ויבא המלאך אליה החדרה ויאמר שלום לך אשת־חן יהוה עמך ברוכה את בנשים׃


לוקס 1:30
ויאמר לה המלאך אל־תיראי מרים כי־מצאת חן לפני האלהים׃


לוקס 2:52
וישוע הלך וגדל בחכמה ובקומה ובחן עם־אלהים ועם־אנשים׃


לוקס 4:22
וכלם העידהו ותמהו על־דברי חן אשר יצאו מפיהו ויאמרו הלא־זה הוא בן־יוסף׃


לוקס 12:56
החנפים את־פני הארץ והשמים ידעתם לבחן ואת־העת הזאת איך לא תבחנו׃


לוקס 14:19
ואחר אמר חמשת צמדי־בקר קניתי ואני הלך לבחן אותם אבקש ממך נקני׃


לוקס 16:21
ויתאו לשבע מן־הפרורים הנפלים מעל שלחן העשיר וגם־הכלבים באו וילקו אבעבעותיו׃


לוקס 22:21
אך הנה יד־המסר אותי אתי על־השלחן׃


יוחנן 13:4
ויקם מעל השלחן ויפשט את־בגדיו ויקח מטפחת ויחגרה׃


מע''ש 2:47
ויאכלו מזונם בגילה ובתם לבב וישבחו את־האלהים וימצאו חן בעיני כל־העם והאדון הוסיף יום יום על־העדה את־הנושעים׃


מע''ש 3:14
אבל אתם כחשתם בקדוש ובצדיק ובקשתם כי־יחן לכם איש רצח׃


מע''ש 7:10
ויצילהו מכל־צרותיו ויתן־לו חן וחכמה לפני פרעה מלך מצרים וישימהו שליט על־מצרים ועל כל־ביתו׃


מע''ש 7:46
והוא מצא חן בעיני אלהים וישאל למצא משכנות לאלהי יעקב׃


מע''ש 16:34
ויעלם אל־ביתו וישם שלחן לפניהם ויגל עם־כל־ביתו על־היותו מאמין באלהים׃


רומים 1:5
אשר־בידו קבלנו חן ושליחות להקים משמעת האמונה בכל־הגוים למען שמו׃


רומים 9:15
כי למשה אמר וחנתי את־אשר אחן ורחמתי את־אשר ארחם׃


רומים 11:32
כי־האלהים הסגיר את־כלם ביד המרי למען יחן את־כלם׃


א' קורינתים 10:21
לא תוכלו לשתות יחד כוס אדנינו וגם־כוס השדים ולא תוכלו להתחבר אל־שלחן אדנינו וגם אל־שלחן השדים׃


א' קורינתים 11:28
יבחן האיש את־נפשו ואז יאכל מן־הלחם וישתה מן־הכוס׃


א' קורינתים 11:31
כי אם־נבחן את־נפשנו לא נהיה נדונים׃


ב' קורינתים 8:8
ואינני אמר זאת בדרך צווי כי אם־לבחן על־ידי זריזות אחרים גם את־אמתת אהבתכם׃


ב' קורינתים 13:3
יען בקשכם לבחן את־המשיח המדבר בי אשר איננו חלש לכם כי אם־גבור הוא בתוככם׃


גלטים 1:10
ועתה המתרצה אנכי אל־בני אדם אם אל־האלהים או המבקש אנכי למצא־חן בעיני בני־אדם כי במצאי חן בעיני בני־אדם לא־אהיה עוד עבד המשיח׃


גלטים 6:4
אבל יבחן כל־איש את־מעשהו ואז לו לבדו תהיה תהלתו ולא לנגד אחר׃


אפסים 4:29
כל־דבר נבול לא־יצא מפיכם כי אם־הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃


אפסים 6:6
לא בעבדת מראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם־כעבדי המשיח עשים רצון האלהים בכל־נפשם׃


קולוסים 3:22
העבדים שמעו בכל־דבר אל־אדניכם לפי הבשר לא בעבודה למראה העין כמבקשי חן בני־אדם כי אם־בתם־לבב כיראי האלהים׃


א' תסלוניקים 2:4
כי אם־כאשר נחשבנו נאמנים לאלהים להפקיד בידנו את־הבשורה כן נדבר ולא כחפצים להיות רצוים לבני אדם כי אם־לאלהים הבחן לבותינו׃


א' תסלוניקים 4:1
ועוד נבקשה מכם אחי ונזהיר אתכם באדנינו ישוע כי כאשר קבלתם מאתנו איך לכם להתהלך ולמצא חן בעיני האלהים וכאשר גם־התהלכתם כן תוסיפו וכן תרבו עוד׃


א' טימותיאוס 3:11
וככה הנשים תהיינה ישרות ולא הלכות רכיל משלות ברוחן ונאמנות בכל׃


עברים 4:12
כי־דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד־להבדיל בין־נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃


עברים 9:2
כי־הוקם המשכן החיצון אשר־בו המנורה והשלחן ומערכת הלחם והוא נקרא קדש׃


יעקב 1:3
בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות׃


יעקב 1:12
אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר־הבטיח יהוה לאהביו׃


יעקב 4:6
וגם יגדיל לתת־חן על־כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן־חן׃


א' פטרוס 2:6
וזה הוא שאמר הכתוב הנני יסד בציון אבן פנה אבן בחן ויקרה והמאמין בה לא יבוש׃


א' פטרוס 5:5
וכן גם־הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן־חן׃


Hebrew Bible (DHNT) 1885
Public Domain