A A A A A


חפש

רומים 1:1
פולוס עבד ישוע המשיח מקרא להיות שליח ונבדל לבשורת אלהים׃


רומים 1:4
אשר הוכן לבן־האלהים בגבורה לפי רוח הקדשה בתחיתו מבין המתים הוא ישוע המשיח אדנינו׃


רומים 1:6
אשר בתוכם הנכם גם־אתם קרואי ישוע המשיח׃


רומים 1:7
לכל אשר ברומי ידידי אלהים וקרואים להיות קדושים חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃


רומים 1:8
בראשונה אודה לאלהי בישוע המשיח על־כלכם אשר ספר אמונתכם בכל־העולם׃


רומים 2:16
ביום אשר ישפט האלהים את־כל־תעלמות בני האדם ביד ישוע המשיח כפי בשורתי׃


רומים 3:22
והיא צדקת אלהים באמונת ישוע המשיח אל־כל ועל־כל אשר האמינו בו כי אין הבדל׃


רומים 3:24
ונצדקו חנם בחסדו על־ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע׃


רומים 3:26
להראות את־צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את־בן־אמונת ישוע׃


רומים 4:24
כי אם־גם למעננו אשר עתידה להחשב לנו המאמינים במי שהעיר את־ישוע אדנינו מן־המתים׃


רומים 5:1
לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם־האלהים באדנינו ישוע המשיח׃


רומים 5:11
ולא־זאת בלבד כי גם־מתהללים אנחנו באלהים על־יד אדנינו ישוע המשיח אשר בו עתה קבלנו את־הרצוי׃


רומים 5:15
אך לא כדבר־הפשע דבר המתנה כי אם־בפשע האחד מתו הרבים אף כי־חסד אלהים ומתנתו עדפו עדוף לרבים בחסד האדם האחד ישוע המשיח׃


רומים 5:17
כי אם־בפשע האחד מלך המות על־ידי האחד אף כי־מקבלי עדף החסד ומתנת הצדקה ימלכו בחיים על־ידי האחד ישוע המשיח׃


רומים 5:21
למען כאשר מלך החטא במות ככה ימלך גם־החסד על־ידי הצדקה לחיי עולם בישוע המשיח אדנינו׃


רומים 6:3
או האינכם ידעים כי כלנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו׃


רומים 6:11
וכן גם־אתם חשבו אתכם מתים לחטא וחיים לאלהים במשיח ישוע אדנינו׃


רומים 6:23
כי־שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדנינו׃


רומים 7:25
אודה לאלהים בישוע המשיח אדנינו׃


רומים 8:1
על־כן אין־אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם־לפי הרוח׃


רומים 8:2
כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אתי מתורת החטא והמות׃


רומים 8:11
ואם־ישכן בקרבכם רוח המעיר את־ישוע מן־המתים הוא אשר העיר את־המשיח מן־המתים גם את־גויותיכם המתות יחיה על־ידי רוחו השכן בקרבכם׃


רומים 8:39
לא הרום ולא העמק ולא כל־בריה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו׃


רומים 9:27
וישעיהו קרא בקולו על־ישראל כי אם־יהיה מספר בני ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שטף צדקה׃


רומים 10:9
כי אם־תודה בפיך אשר ישוע הוא האדון ותאמין בלבבך אשר האלהים העירו מן־המתים אז תושע׃


רומים 10:10
כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה־לו לישועה׃


רומים 11:11
ובכן אני אמר הנכשלו למען יפלו חלילה אך בפשעם יצאה הישועה לגוים למען הקניאם׃


רומים 13:11
וכזאת עשו מדעתכם את־הזמן כי־כבר הגיעה השעה להקיץ מן־השנה כי ישועתנו קרובה עתה מהיום אשר באנו להאמין׃


רומים 13:14
כי אם־לבשו את־האדון ישוע המשיח ודאגו לבשרכם אך־לא להגביר התאות׃


רומים 14:14
ידעתי ומבטח אני באדון ישוע כי־אין דבר טמא בפני עצמו ורק־טמא הוא למי שיחשבנו לו לטמא׃


רומים 15:5
ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על־פי המשיח ישוע׃


רומים 15:6
אשר תכבדו בנפש אחת ובפה אחד את־האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח׃


רומים 15:8
ואני אמר כי ישוע המשיח היה למשרת בני המילה למען אמת האלהים לקים את־ההבטחות אשר לאבות׃


רומים 15:16
להיותי משרת ישוע המשיח לגוים ולכהן בבשורת האלהים למען יהיה קרבן הגוים רצוי ומקדש ברוח הקדש׃


רומים 15:17
על־כן יש־לי להתהלל במשיח ישוע נגד האלהים׃


רומים 15:30
ואני מעורר אתכם אחי באדנינו ישוע המשיח ובאהבת הרוח להתאמץ אתי בהעתיר בעדי אל־האלהים׃


רומים 16:3
שאלו לשלום פריסקילה ועקילס שהם חברי בעבודת המשיח ישוע׃


רומים 16:18
כי אנשים אשר כאלה אינם עבדים את־אדנינו ישוע המשיח כי אם־את־כרשם ובאמרי נעם ושפת חלקות יתעו את־לב הפתאים׃


רומים 16:20
ואלהי השלום הוא ידכא את־השטן במהרה תחת רגליכם חסד אדנינו ישוע המשיח עמכם׃


רומים 16:24
חסד אדנינו ישוע המשיח עם־כלכם אמן׃


רומים 16:25
ולאשר יכל לחזק אתכם כבשורתי וכקריאת ישוע המשיח כפי גלוי הסוד אשר־היה מכסה מימות עולם׃


רומים 16:27
לאלהים החכם לבדו לו הכבוד בישוע המשיח לעולמים אמן׃


Hebrew Bible (DHNT) 1885
Public Domain