A A A A A


Bincika

Yohanna 19:12
A kan wannan Bilatus ya nemi ya sake shi, sai dai Yahudawa suka ɗau kururuwa suna cewa, “In dai ka saki wannan, kai ba masoyin Kaisar ba ne. Ai, kowa ya mai da kansa sarki, ya tayar wa Kaisar ke nan.”


Russian WBTC 1993
Перевод Международной Библейской лиги, ранее Всемирный Библейский Переводческий Центр (WBTC – World Bible Translation Center), редакция 1993-1996 гг