A A A A A


Bincika

Yohanna 19:12
A kan wannan Bilatus ya nemi ya sake shi, sai dai Yahudawa suka ɗau kururuwa suna cewa, “In dai ka saki wannan, kai ba masoyin Kaisar ba ne. Ai, kowa ya mai da kansa sarki, ya tayar wa Kaisar ke nan.”


Hausa Bible 2010
Bible Society of Nigeria © 1932/2010