A A A A A

Buscar
MATIO 10:3
Filipo ba Bartelemi; Tomasi ba Matio gɛ kwishwɔp. Yakop mu Alfeo ba Tadeo.


MATIO 26:67
A lə̀ pɑ̀ po'o wap thə́tə mtǐ nə sə́ e, shap e, shɑ pɔ cwɔ mfe təŋ e,


LUKASI 6:15
Matio pu Tomasi. Yakop mu Alfeo pu Simon mu e guŋ.


MFA' MGHƐ NTHƏM 1:13
Wap lə pɑnyə, ŋkwɔ' mtwɔ'dyə̌ nə zhə̀ŋ dyə́ thə́, tsʉ' yə wap lə shu'tə nə a. Wap pyə wap lə bɑ tsʉ'u a lə bɑ Pɛtrɔ, gə Yohane, gə Yakop pu Andreya; Filipo pu Tomasi; Batəlemi pu Matio. Yakop mu Alfeo, Simon Zelot ba Yuda mu Yakop.


MFA' MGHƐ NTHƏM 11:19
A lə́ nə pɑ̌ po'o bɑ pɔ pyə paknyə yə a lə təm pa' pu lə zhwə Etiennə a lə sɛtə wap a, bɑ wap lě gɔ tə ŋkho Fenikia, ba m Kipro pu Antiokia tə ghɔm mcuŋ pɑpuŋ bi sɔmmo tə ne da' pɑ Yudea.


MFA' MGHƐ NTHƏM 15:3
A lə pɑ po'o, cu'tə pɑ piŋ Antiokia cya wap. Wap lə cyə Fenikia, ba m Samaria, bɑ siŋ mfɑmfɑ pa' pɑ tə pɑ pɑ Yudea bʉɔtʉm tsap a, wap pɑ ŋwɛnyə.


MFA' MGHƐ NTHƏM 18:19
Wap lə ko Efeso, Polo pu a mso pyə hapnyə. E ghɔ sinagogə gɔm bi pɑ Yudea.


MFA' MGHƐ NTHƏM 18:21
Da' gɑ́ nə ghɔ gɔ́m bi pu gɑ: Gɑ̌ gɔ la' piŋ sɔ' wə po mu' cʉ́m bi a Si piŋ a. E lə ko shyə lɑpʉə Efeso,


MFA' MGHƐ NTHƏM 18:24
Mu' yə Yudea tso tsyə pɑ́ Apolos, nthəm m Aleksandria lə sɔ' Efeso. E lə́ bɑ mo bɑ e ghə Zhyənwə, bɑ e zhyə́ ŋwa'nyə Si.


MFA' MGHƐ NTHƏM 19:1
Polo lə tsəŋ fɑ m nə gùŋ mkúŋ ŋkhəm Efeso, cwə yə Apolos lə bɑ Korinto a. E lə ko wə jɔ shɑ mghɛ zhi'nwə


MFA' MGHƐ NTHƏM 19:17
Guŋ pɑ Efeso awɛ, ba pɑ Yudea pu a pɑ Grikia lə yu' nwə bɔ, pwɔk ko nə guŋ yap awɛ, wap pɑ jwɔp dəŋ pa' a bɑ tso Cyəpɔ Yeso ghú' a.


MFA' MGHƐ NTHƏM 19:26
A nəŋ bɑ po'o po pɑ̀wə jɔ̀ biŋ jù' pa' pu wə gɔm, tə da' Efeso pɑ̀, ba m nthʉm guŋ Azia awɛ, pa' Polo wə ŋkhenyə la'lǎ' gə gɑ̀ wap zhyə pa' e gɔm a gɑ́ msi pyə wap fɑ nə bu mɔk pɑ á tə bɑ msi pɑ̀.


MFA' MGHƐ NTHƏM 19:28
Pɔmnəŋ lə nə yu' ghɔm tsɔ gɑ, luŋ yap sə́, wap cwé pɑ dɔmnyə e gɑ: Artemis Efeso bɑ ě ghu'.


MFA' MGHƐ NTHƏM 19:34
Pu lə nə yu' gɑ e bɑ yə Yudea, guŋ pɔ awɛ zhwyanyə nə mnam pʉ̌ə bɑ gɔm gɑ: Artemis Efeso bɑ ě ghu'!


MFA' MGHƐ NTHƏM 19:35
Dwɔ'cam lə ghə̌ tə pɔmnəŋ lɛ́tə, e ghɔm gɑ: Wɔ pɑ Efeso mu' mo wə bɑ e ka zhyə gɑ tisuŋ Efeso bɑ tisuŋ dɔlɔ̌ bi Artemis bɑ bi kətwɔk e yə a lə fɑ kɛbəŋ shʉm a?


MFA' MGHƐ NTHƏM 20:17
Polo lə ko Mileto ŋkhe mghətso cu'tə pɔ Kristo Efeso.


MFA' MGHƐ NTHƏM 21:2
Pyə lə ko wə jɔ kənu' gwyə a pɑ̀wə gɔ m Fenikia ŋkho nə́.


MFA' MGHƐ NTHƏM 21:29
A lə̀ bɑ̀ wap yɔ̌ wap pù Trofimo yə Efeso tisuŋ, bɑ̀wə ŋkwɛ gɑ e lɑ e ŋkho Dyə Si.


MFA' MGHƐ NTHƏM 23:24
Po nyaptə ba ywə yə a gɔ kwa Polo nə ghɔ tə kəm bəŋ gɔpna' Feliksə tə sɔmywə gə e a.


MFA' MGHƐ NTHƏM 23:25
Tá sa' msəŋwi lə və ŋwa'nyə bi gɔpna' Feliksə gɔm gɑ:


MFA' MGHƐ NTHƏM 23:26
Klaudios Lusias bi gɔpna' gwyə Feliksə gɑ̌ ca'tə!


MFA' MGHƐ NTHƏM 24:2
Pù lə ké é cwəlɔ, Tertulo to' nə ghɔmnwə nə e gɔm gɑ: Feliksə tá tʉɔdəŋ! A cyə m nə wə, ba nə́ nə piŋ gə ŋkhɛ nwə yə o gə nə́ nə nyaptə pɔmnəŋ á, pyə pɑ̀wə shwə kwa' nə hwitə.


MFA' MGHƐ NTHƏM 24:22
Feliksə yə a lə bɑ̀ ě cəŋtə jyə́nwə nə Jyə̀ bɔ a lə nə lwɔ' shɛ́ gɔm gɑ: Gɑ gɔ ti fyɛ' shɛ́ yɔ tyɛ' yə tá sa' msəŋwi tsəŋ sɔ́' a.


MFA' MGHƐ NTHƏM 24:24
Shɑ mtyɛ'dzʉ́ lə cyə̌, Feliksə pu jwi e Drusila yə e lə́ bɑ̀ yə Yudea a pɑ. E ghə pu ké Polo gɑ e sɔ' siŋ wap nwə nə nə piŋ Kristo Yeso.


MFA' MGHƐ NTHƏM 24:25
Da' gɑ pa' wap lə ko biŋ bɑ gɔm nwə pɑ nə nwə dəŋdəŋ, ba nə nə kyəp nɑ, ba nə nə́ fyɛ' yə a lə bɑwə gɔ sɔ' a, Feliksə pwɔk, ja' ghɔm Polo gɔm bi e gɑ: nə cwəlɔ, ghɔ̌. Ŋ gɑ̌ gɔ ti tə piŋ ké o.


MFA' MGHƐ NTHƏM 24:27
A lə nə cyə gu' pʉə Porkio Festo kwyəpnyə Feliksə bɑ shəŋ nə puŋ pɑ Yudea nthak Polo dyəcɛ̌.


MFA' MGHƐ NTHƏM 25:1
Festo lə ŋwák ghəŋ guŋ é, a nə cyə tyɛ' tá, e lú Kaesarea bʉɔ gɔ Yerusalɛm.


MFA' MGHƐ NTHƏM 25:4
Da' gɑ Festo pa' bi pu gɑ̀ tsʉ́' cɛ́ Polo bɑ́ pɑ́ Kaesarea, a piŋ nə pɑ̌ po'o e pɑwə gúŋ bɑnyə m wə. Biŋ gɔm bi pu gɑ:


MFA' MGHƐ NTHƏM 25:6
Festo la tə cwə wə pu tə a kəm tyɛ'dzʉ hɔm kɑ gham lə. E lə tsəŋ tə ŋkho Kaesarea cwəlɔ, dzʉ́ nə lɔ́ e wuŋ gɔ dyə fyɛ̀' gɔm gɑ̀ pú lɑ Polo sɔ̌'.


MFA' MGHƐ NTHƏM 25:9
Festo pɑ shəŋ nə puŋ pɑ Yudea, gɔm bi Polo gɑ: O piŋ nə pʉɔ Yerusalɛm po'o gɑ pu fyɛ' nwə o dzə̌ m̀ a?


MFA' MGHƐ NTHƏM 25:12
Festo lə həŋtə mkwɛnyə pɔ pyə wap lə bɑ̀ bəŋ e a, biŋ gɔm bi Polo gɑ: Pa' o ntheŋ Kasa a, o gɔ ghɔ dzə̌ Kasa.


MFA' MGHƐ NTHƏM 25:13
Shɑ mtyɛ'dzʉ lə nə cyə, fo Agripa pu Bernike sɔ' Kaesarea, gɔ de Festo.


MFA' MGHƐ NTHƏM 25:14
Pa' wap lə bɑ gɔ na' cwə wə́ a, Festo lə siŋ fo nwə Polo gɑ: Mu' mo bɑ dyəcɛ̌ tsɔ'ɔ bɑ Feliksə lə nyəŋ e.


MFA' MGHƐ NTHƏM 25:22
Agripa lə yu' po'o gɔm bi Festo gɑ: Ba myə̀ yɑ̌ gɑ̌ gɔ yu' mo bǎ. Festo pa' bi e gɑ: A gɔ pɑ yo' o yu' e.


MFA' MGHƐ NTHƏM 25:23
Dzʉ̌ lə lɔ̌, Agripa pu Bernike lɑ msəm kwiŋ ŋwak, ŋkho dyə fyɛ', mtadyə msəŋwi pu a mkam tisuŋ pɑ jʉ̌m pú, Festo ghɔm pu lɑ Polo sɔ'.


MFA' MGHƐ NTHƏM 25:24
Festo piŋ dɑ ghɔm, gɔm gɑ: Fo Agripa ba guŋ yɔ awɛ pɑ́ pyə́ pɑ pə̌mtə bɑ a, po yɔ bɛ yəŋ gɑ. Guŋ pɑ Yudea awɛ kɑ sɔ' jɔ a nə e Yerusalɛm ba m tsɔ'ɔ bɑ shwe gɑ pu zhwə e.


MFA' MGHƐ NTHƏM 26:24
Pa' Polo lə pɑ̀ gɔm po'o a, Festo lə́ wuŋ gɔm tə thə gɑ: Polo ǒ pʉə́! Mɑ zhyənwə ó lɑ ó gə bʉəpǒ.


MFA' MGHƐ NTHƏM 26:25
Da' gɑ Polo pa' bi é gɑ, Festo, Fo gwyə ŋ kha pʉə́. Ghɔm tsyə gɑ wə gɔm a bɑ nyənyɔ biŋ bɑ dəŋdəŋ;


MFA' MGHƐ NTHƏM 26:32
Agripa lə́ ghɔ̌m bi Festo gɑ: Bɛ yəŋ kɑ pe' bɑ tə ké Kasa bɑ pu tak e nəŋ.


MFA' MGHƐ NTHƏM 27:12
Pa' a lə nə pɑ̌ po'o a pɑ́ ŋkhap ŋʉ́m, bɑ tsʉ' yə kənu' gwyə nthiŋnyə nə́ a ka nəŋ buŋ nə cwə tzʉ̌' bɔ a, guŋ pɔ awɛ lə pɑ̌ ŋkwishwə gɑ́ pu tam shyə gɔ̌ bi a pu kəm Feniksə, tsʉ' nə tiŋnyə kənu' gwyə Kreta yə mkənu' gwyə fɑ mto dzʉ ghəŋ nthəm nam kɑ shyə dzʉ̌ ghəŋ bi nam nthiŋnyə tsʉ'u a nthiŋnyə.


ROMA 16:12
Po ca'tə Trifena pu Trifosa pyə wap lə cəŋtə dzɔp nɑ tsap nə Cyəpɔ a. Sha'tə ŋkhuŋ a Pɛrsi yə e kɑ cəŋtə dzɔp nɑ e nə Cyəpɔ a.


1 KORINTO 15:32
Ŋ də pe' bɑ́ sɛnwə pɑ pa' monəŋ a, bɑ nə lo'shù nə mnɔm yə ŋ dɑ́ lo' Efeso a lě ŋkwitə a nə kɑ́? A pɑ́ gɑ mpfə́ pɔ tə jám nə vʉ̌ a, pɑ tsʉ biŋ nwə́ nə pa' pɑ gɔ ti yó pfʉ́.


1 KORINTO 16:8
Da' gɑ́ gɑ gɔ cwə Efeso tə́ kəm nə Pantekɔtə


GALATA 3:4
Po yɔ́ dəŋ fa' e a gɔ cyə fé! Kwa' fě!


EFESO 1:1
Myə Polo, gɛ nthəm Yeso Kristo, m pa' Si jap a, bi pɔ dɔlɔ̌ ba m bi pɑ piŋ Yeso Kristo pyə wap Efeso a:


1 TIMOTIO 1:3
Shyə m̀ nə ywə yə ŋ dɑ́ ghɔm bu tə́ gɔ́ Makedonya a, cwə́ Efeso bɑ sho' bi shɑ pɔ gɑ́ wap kɑ zhi'tə mu' zhi'nwə dyɛ',


1 TIMOTIO 1:4
wap kɑ nə̌ŋ biŋ nthɔm tsə po mkəfeli pu a mdɔmnyə nwə khənyə̀ tə cwǐŋ. Ywə bǎ dɑ pɑ nə tɛshwə̀ sɔ̌' shyə ywə yə Si bɑ ě yap gɑ pu ghə̌, a pɑ̀ gɔ sɔ' pəmtə m nthʉ̌m piŋnthʉm a.


1 TIMOTIO 4:7
Sɔ' m nə tsə pomkəfeli nə kheŋnyə Si, mghɔm mbvo pɑ jwǐ, o wa' má. Pɑ ji'tə nə lɑ mku' biŋ.


2 TIMOTIO 4:4
Wap gɔ sɔ' fɛ mtə́ŋ map nə nwə nyənyɔ pɑ yu' pɑ tsə pɔ mkəfeli.


2 TIMOTIO 4:12
Gɑ̌ tə́m Tikiko Efeso.


TITO 1:14
Wap kɑ la nɑ́ tsap nə tsə pomkəfeli pɑ Yudea ba nə mco' pɔ pyə wap fɛ mnyə nə nwə nyənyɔ a.


2 PƐTRƆ 1:16
Nə pa' pyə lá tə shyə m̀ jʉ̀m tsə pomkəfeli tə́ gə po zhyə tʉɔ ba nə sɔ' Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo pɑ̀, pyə lə́ shyə m nə pa' pyə lə́ lɑ̀ mnyə mɔk jɔ nthʉm ghu' e a.


3 YOHANE 1:9
Gɑ və shwə ghɔm bi cu'tə pɔ Kristo, da' gɑ Diotrefe, mo yə e shəŋ gɑ pu yu' pɑ yʉ́ a, ka zhyə wɔk.


APOKALIPSƏ 1:11
Ywə yə o wə jɔ a, və nthʉ́m ŋwa'nyə biŋ shya bi mcu'tə pɔ Kristo sɔmbʉə myə ǎ Efeso, ba Smirna, ba Pergamo, Tiatira, Sardɛs, Filadɛlfia, ba m Laodikia lə.


APOKALIPSƏ 2:1
Və bi aŋgəle cu'tə pɔ Kristo yə a Efeso a gɑ: Mo yə́ e gwim msɛ́ sɔmbʉə nə pú tʉɔ é, mo yə e wə giŋ cəcɑ́ mkwɔ' lambú gɔl a ghɔm gɑ:


Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002