A A A A A


Zoeken

Matteüs 5:9
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.


Matteüs 10:13
En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen, maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren.


Matteüs 10:34
Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.


Marcus 5:34
Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.


Marcus 9:50
Het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede.


Marcus 15:15
Pilatus nu wilde de menigte tevredenstellen en liet Barabbas voor hen los; en hij leverde Jezus, nadat hij Hem gegeseld had, over om gekruisigd te worden.


Lucas 1:79
om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede.


Lucas 2:14
Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.


Lucas 2:29
Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord,


Lucas 3:14
Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij.


Lucas 7:50
Maar Hij zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!


Lucas 8:48
Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!


Lucas 10:5
En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!


Lucas 10:6
En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.


Lucas 12:51
Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid.


Lucas 14:32
En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn.


Lucas 19:38
En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.


Lucas 19:42
Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.


Lucas 24:36
En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u.


Johannes 14:27
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.


Johannes 16:33
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.


Johannes 20:19
Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!


Johannes 20:21
Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.


Johannes 20:26
En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.


Handelingen Apostelen 7:26
En de volgende dag zagen zij hem, terwijl zij aan het vechten waren; en hij spoorde hen aan tot vrede door te zeggen: Mannen, u bent broeders; waarom doet u elkaar onrecht?


Handelingen Apostelen 9:31
De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe.


Handelingen Apostelen 10:36
Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen.


Handelingen Apostelen 12:20
En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs; maar zij kwamen eensgezind naar hem toe, en na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning.


Handelingen Apostelen 15:33
En nadat zij daar een tijd gebleven waren, lieten de broeders hen met vrede teruggaan naar de apostelen.


Handelingen Apostelen 16:36
En de cipier nu berichtte deze woorden aan Paulus: De magistraten hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden; vertrek dan nu en reis in vrede.


Handelingen Apostelen 24:3
Dat wij door uw toedoen grote vrede gekregen hebben en dat er veel prijzenswaardige diensten aan dit volk bewezen worden door uw wijs beleid, zeer machtige Felix, erkennen wij ten volle en overal met alle dankbaarheid.


Romeinen 1:7
Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.


Romeinen 2:10
maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek.


Romeinen 3:17
en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.


Romeinen 5:1
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.


Romeinen 8:6
Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.


Romeinen 10:15
En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!


Romeinen 12:18
Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.


Romeinen 14:17
Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.


Romeinen 14:19
Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.


Romeinen 15:13
De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.


Romeinen 15:33
En de God van de vrede zij met u allen zijn. Amen.


Romeinen 16:20
En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.


1 Korintiërs 1:3
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.


1 Korintiërs 7:15
Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen.


1 Korintiërs 14:33
Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.


1 Korintiërs 16:11
Laat dus niemand hem gering achten, maar help hem op weg in vrede, zodat hij naar mij toe kan komen, want ik en de broeders wachten op hem.


2 Korintiërs 1:2
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.


2 Korintiërs 13:11
Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn.


Galaten 1:3
genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus,


Galaten 5:22
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.


Galaten 6:16
En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God.


Efeziërs 1:2
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.


Efeziërs 2:14
Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,


Efeziërs 2:15
heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken,


Efeziërs 2:17
En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.


Efeziërs 4:3
en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:


Efeziërs 6:15
en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.


Efeziërs 6:23
Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus.


Kolossenzen 1:2
aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.


Kolossenzen 1:20
en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.


Kolossenzen 3:15
En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.


1 Tessalonicenzen 1:1
Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.


1 Tessalonicenzen 5:3
Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.


1 Tessalonicenzen 5:13
en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar.


1 Tessalonicenzen 5:23
En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.


2 Tessalonicenzen 1:2
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.


2 Tessalonicenzen 3:16
Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.


1 Timoteüs 1:2
aan Timotheüs, mijn oprechte zoon in het geloof: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heere.


1 Timoteüs 6:6
Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.


1 Timoteüs 6:8
Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.


2 Timoteüs 1:2
aan Timotheüs, mijn geliefde zoon: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere.


2 Timoteüs 2:22
Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart.


Titus 1:4
genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, onze Zaligmaker.


Filemon 1:3
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.


Hebreeën 7:2
Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij — aldus de vertaling van zijn naam — koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede.


Hebreeën 11:31
Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.


Hebreeën 12:14
Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.


Hebreeën 13:5
Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.


Hebreeën 13:20
De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond,


Jakobus 2:16
en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan?


Jakobus 3:18
En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.


1 Petrus 1:2
uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.


1 Petrus 3:11
die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.


1 Petrus 5:14
Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. Amen.


2 Petrus 1:2
moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.


2 Petrus 3:14
Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede


2 Johannes 1:3
genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.


3 Johannes 1:10
Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, erkent hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente.


3 Johannes 1:15
Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder bij naam.


Judas 1:2
mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden.


Openbaring 1:4
Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,


Openbaring 6:4
En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.


Dutch Bible (HSV) 2017
Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017