A A A A A


Søg

Matthæus 5:6
Salige [[er]] de, som hungrer og tørster efter retfærdighed - thi de skal mættes!


Matthæus 5:10
Salige [[er]] de, som bliver forfulgte for retfærdighedens skyld - thi Himlenes Rige er deres!


Matthæus 5:20
Thi Jeg siger jer: dersom jeres retfærdighed ikke overgår de skriftlærdes og farisæernes, vil I slet ikke komme ind i Himlenes Rige!


Matthæus 6:33
Nej, søg først Guds Rige og Hans retfærdighed - så skal alle disse ting gives jer i tilgift!


Matthæus 21:32
Thi Johannes kom til jer på retfærdigheds vej, og I troede ham ikke - men tolderne og skøgerne troede ham! Og skønt I så det, angrede I dog ikke bagefter og troede på ham!


Matthæus 23:23
Vé jer, I skriftlærde og farisæere, I hyklere! Thi I giver tiende af mynte og anis og kommen, men lader dét, som vejer tungere i Loven, ligge: retfærdigheden og miskundheden og troskaben. Det eene bør man gøre, og ikke undlade det andet!


Lukas 1:75
i hellighed og retfærdighed for Hans åsyn alle vore dage.


Lukas 11:42
Men vé jer, I farisæere! Thi I giver tiende af mynte og rude og alle grøntsager, men I forsømmer retfærdigheden og Guds kærlighed. Det eene burde I gøre og ikke undlade det andet!


Lukas 16:9
Så Jeg siger jer: skaf jer venner ved hjælp af uretfærdighedens mammon, for at de, når den slipper op, kan modtage jer i de evige boliger!


Johannes 16:8
Og når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.


Johannes 16:10
om retfærdighed, fordi Jeg går til Faderen, og I ser Mig ikke længere;


Apostlenes Gerninger 1:18
Han købte imidlertid en jordlod for uretfærdighedens løn, og da han styrtede hovedkulds ned, brast han midtover, så alle hans indvolde væltede ud!


Apostlenes Gerninger 8:23
Thi jeg ser, at du er bundet i bitterheds galde og uretfærdigheds lænker!"


Apostlenes Gerninger 10:35
Nej, i ethvert folk er den, som frygter Ham og øver retfærdighed, velbehagelig for Ham.


Apostlenes Gerninger 13:10
og sagde: "Du, som er fuld af svig og al slags bedrag, du Djævelens søn, fjende af al retfærdighed, holder du aldrig op med at gøre HErrens rette veje krogede?


Apostlenes Gerninger 17:31
Thi Han har fastsat en dag, på hvilken Han vil dømme hele verden med retfærdighed ved En Mand, Som Han har udvalgt dertil, og dette har Han gjort troværdigt for alle ved at oprejse Ham fra døde."


Apostlenes Gerninger 24:25
Men da han talte om retfærdighed og afholdenhed og den kommende dom, blev Felix bange og sagde: "Gå bort for denne gang! Når jeg får tid, vil jeg sende bud efter dig igen!"


Apostlenes Gerninger 28:4
Da de indfødte så dyret hænge ned fra hans hånd, sagde de til hinanden: "Denne mand er sikkert en morder, som retfærdigheden[[-s gudinde]] ikke tillod at leve, skønt han var blevet reddet fra havet."


Romerne 1:17
Thi i [[Evangeliet]] er Guds retfærdighed åbenbaret af tro til tro, som det er skrevet: "Den retfærdige skal leve af tro!"


Romerne 1:18
Fra Himmelen er Guds vrede nemlig åbenbaret over al ugudelighed og menneskelig uret, som ved uretfærdighed holder sandheden nede!


Romerne 1:29
De fyldtes af uretfærdighed, utugt, mord, havesyge, ondskab, misundelse, drab, strid, svig, ondskab og sladderagtighed;


Romerne 1:32
sådanne, som, selvom de kender Guds retfærdighed - nemlig at den, som gør den slags ting, har fortjent døden - alligevel ikke blot gør disse ting, men endog bifalder dem, som gør det!


Romerne 2:8
til dén derimod, som er stridslysten og ulydig mod Sandheden, men adlyder uretfærdigheden: had og vrede!


Romerne 2:26
Men hvis en uomskåren overholder Lovens retfærdighedskrav, vil han da ikke, skønt uomskåren, blive regnet for omskåren?


Romerne 3:5
Men hvis nu vor uretfærdighed åbenbarer Guds retfærdighed, hvad skal vi så sige? Er Gud så uretfærdig, når Han lader Sin vrede komme - jeg taler på menneskevis?


Romerne 3:21
Men nu er - uafhængigt af Loven - Guds retfærdighed blevet åbenbaret, og den er bevidnet af Loven og Profeterne!


Romerne 3:22
Guds retfærdighed gives nemlig ved tro på Jesu Kristus til alle, som tror, og der er ingen forskel:


Romerne 3:25
Ham har Gud som Bevis på Sin retfærdighed stillet frem som et Sonemiddel ved troen på Hans blod, idet Han i Sin langmodighed viser overbærenhed med de forud begåede synder,


Romerne 3:26
for i den nuværende tid at vise Sin retfærdighed, nemlig: at Han er retfærdig og retfærdiggør den, som tror på Jesus!


Romerne 4:3
Hvad siger nemlig Skriften: "Abraham troede Gud, og dét blev regnet ham til retfærdighed!"


Romerne 4:5
Den derimod, som ikke arbejder [[på at gøre lovgerninger]], men som tror på Ham, Som retfærdiggør den ugudelige, ham regnes hans tro til retfærdighed!


Romerne 4:6
Således priser også David dét menneske saligt, hvem Gud tilregner retfærdighed uden gerninger:


Romerne 4:9
Gælder denne saligprisning nu kun de omskårne, eller også de uomskårne? Vi siger jo: "Troen blev regnet Abraham til retfærdighed".


Romerne 4:11
Derefter fik han omskærelsens tegn som segl på dén retfærdighed af tro, som han havde allerede som uomskåren, for at han skulle være alle de uomskårne troendes fader, så at retfærdigheden kunne tilregnes også dem,


Romerne 4:13
Thi det var ikke ved Loven, Abraham eller hans slægt blev givet det løfte, at han skulle arve verden, men ved troens retfærdighed!


Romerne 4:22
Derfor blev det også regnet ham til retfærdighed!


Romerne 4:25
Han, Som blev givet hen for vore synder og oprejst for vor retfærdigheds skyld!


Romerne 5:18
Ligesom altså den eenes fald blev til fordømmelse for alle mennesker, blev også Den Eenes retfærdighed til liv for alle mennesker!


Romerne 5:21
så at, ligesom synden herskede ved døden, skal nåden også herske med retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor HErre!


Romerne 6:13
og stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som uretfærdighedens våben; nej, stil jer til rådighed for Gud som dem, der er levendegjorte fra døde, og jeres lemmer [[til rådighed]] for Gud som retfærdighedens våben!


Romerne 6:16
Veed I da ikke, at hvem I end stiller jer til rådighed for som lydige trælle, er I trælle under og må I adlyde, enten det er under synden - til død - eller det er under lydigheden - til retfærdighed!


Romerne 6:18
Dog: nu, da I er blevet frigjorte fra synden, er I blevet trælle under retfærdigheden!


Romerne 6:19
Jeg taler menneskeligt for jeres kødelige svagheds skyld: ligesom I altså stillede jeres lemmer til rådighed som trælle for urenheden og lovløsheden, så det førte til lovløshed, således skal I nu stille jeres lemmer til rådighed som trælle for retfærdigheden, så det fører til helligelse!


Romerne 6:20
Thi da I var syndens trælle og var frie overfor retfærdigheden,


Romerne 8:10
Hvis Kristus altså er i jer, er legemet vel dødt på grund af synden, men ånden er liv på grund af retfærdigheden.


Romerne 9:28
For Gud fuldbyrder og tilmåler Sit Ord i retfærdighed, thi Et Ord er tilmålt os, og Det vil HErren sætte i værk på jorden!"


Romerne 9:30
Hvad skal vi da sige? Jo: at hedningerne, som ikke stræbte efter retfærdighed, har fundet retfærdighed, nemlig retfærdigheden af tro -


Romerne 9:31
Israel derimod, som stræbte efter en Lov, Der kunne føre til retfærdighed, fandt ikke en sådan Lov.


Romerne 10:3
De kender nemlig ikke Guds retfærdighed, men søger at stille deres egen retfærdighed frem, og de har ikke underordnet sig Guds retfærdighed!


Romerne 10:4
Thi Kristus er Lovens endemål til retfærdighed for enhver, som tror!


Romerne 10:5
Moses skriver nemlig om Lovens retfærdighed: "De mennesker, som overholder disse [[bud]], skal leve ved dem"!


Romerne 10:6
Men retfærdigheden af tro taler således: "Sig ikke i dit hjerte: "Hvem skal stige op til Himmelen?" - det vil sige: for at hente Kristus ned -


Romerne 10:10
Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse!


Romerne 14:17
Thi Guds Rige består ikke i mad og drikke, men i fredens og glædens retfærdighed i Helligånden!


1 Korintherne 1:30
Men ved Ham er I i Kristus Jesus, Han, Som for os er blevet Visdom fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning,


2 Korintherne 3:9
Thi hvis fordømmelsens tjeneste ejede herlighed, hvor meget rigere på herlighed må da ikke retfærdighedens tjeneste være?!


2 Korintherne 6:7
ved Sandheds Ord, i Guds kraft, med retfærdighedens våben [[til angreb og forsvar]],


2 Korintherne 9:9
som det er skrevet: "Han strøede ud, gav til fattige; Hans retfærdighed forbliver til evigheden!"


2 Korintherne 9:10
Og Han, Som skaffede såsæd til den, der sår, og brød til føde, vil også skaffe og mangfoldiggøre jeres såsæd og give væxt til jeres retfærdigheds frugter.


2 Korintherne 11:15
Det er altså ikke mærkeligt, at også hans tjenere giver sig udseende af at være retfærdighedens tjenere; for dem skal enden dog svare til deres gerninger!


Galaterne 2:21
Og dermed ophæver jeg ikke Guds nåde! Thi hvis retfærdigheden virkelig havde kunnet fås ved Loven, ville Kristi død jo have været til ingen nytte!


Galaterne 3:6
[[Det er]] som med Abraham: "Han troede på Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed"!


Galaterne 3:21
Er Loven da i strid med Guds løfter? Nej, på ingen måde! Ja, hvis der virkelig var givet en Lov, Der kunne levendegøre, så ville retfærdigheden virkelig være at få ved Loven!


Galaterne 5:5
Thi i Ånden bier vi ved troen på håbet om retfærdighed!


Efeserne 4:24
og iklædes det nye menneske, som er skabt i Guds billede til Sandhedens retfærdighed og hellighed!


Efeserne 5:9
Thi Lysets frugt: al godhed og retfærdighed og sandhed,


Ефесянам 6:14
Så stå da med sandheden spændt som bælte om jeres hofter, ifør jer retfærdighedens brynje


2 Thessalonikerne 2:10
og med al uretfærdighedens forførelse blandt dem, som går fortabt, fordi de ikke tog imod sandhedens kærlighed til deres frelse!


2 Thessalonikerne 2:12
så at alle de, som ikke har troet på Sandheden, men har samtykket i uretfærdigheden, skal blive dømt.


1 Timotheus 6:11
Så du, Guds menneske: fly dette! Jag derimod efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed, mildhed.


2 Timotheus 2:22
Fly de ungdommelige lyster og jag efter retfærdighed, troskab, kærlighed og fred med dem, som påkalder HErren af et rent hjerte.


2 Timotheus 3:16
Alle Skrifter, Som er indblæste af Gud, er altså nyttige til oplæring, til optugtelse, til retledning, til opdragelse i retfærdighed,


2 Timotheus 4:8
Nu til slut ligger retfærdighedens krans rede for mig, den, som HErren, Den retfærdige Dommer, vil give mig på Hin Dag, ja, ikke blot mig, men alle, som med hjertets glæde har set frem til Hans genkomst!


Titus 2:14
Han, Som gav Sig Selv for os, for at løskøbe os fra al uretfærdighed og rense Sig et ejendomsfolk, der er ivrigt efter at gøre gode gerninger.


Hebræerne 1:8
men om Sønnen: "Din trone, o Gud, står til evig tid, og retfærdigheds stav er Dit Kongeriges scepter!


Hebræerne 5:13
Enhver, som kun kan tåle mælk, forstår jo ikke retfærdighedens Ord, umyndig, som han er.


Hebræerne 7:2
til hvem Abraham også gav tiende af alt - hans navn betyder jo for det første: "Retfærdigheds Konge", dernæst også: "Salems Konge", det betyder: "Freds Konge".


Hebræerne 8:12
Thi Jeg vil være barmhjertig mod deres uretfærdigheder og synder, og deres lovbrud vil Jeg ikke længere komme i hu!"


Hebræerne 11:7
I tro byggede den gudfrygtige Noa en ark for at frelse sin familie, idet han var blevet varslet om det, som dengang endnu ingen kunne se; ved sin tro dømte han verden og blev arving til troens retfærdighed.


Hebræerne 11:33
alle de, som ved tro nedkæmpede kongeriger, håndhævede retfærdighed, fik løfter opfyldt, lukkede gabet på løver,


Hebræerne 12:11
Ingen optugtelse synes vel at være til glæde, mens den står på, men snarere til sorg; senere giver den dog en fredelig retfærdigheds frugt til dem, som er blevet opdraget ved den.


Jakobs 2:23
Dermed opfyldtes Skriften, Som siger: "Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed", og han blev kaldt "Guds ven"!"


Jakobs 3:6
Også tungen er en ild! Som en verden af uretfærdighed sidder tungen blandt vore lemmer, og den smitter hele legemet og sætter livets hjul i brand - selv er den sat i brand af Helvede!


Jakobs 3:18
Og retfærdighedens frugt såes i fred for dem, som stifter fred!


1 Peters 2:24
Han, Som Selv bar vore synder på Sit legeme op på træet, for at vi, når vi er døde fra synderne, skal leve i retfærdighed, ja: "Han, ved Hvis sår I fik lægedom!"


1 Peters 3:14
Selvom I også skulle lide for retfærdighedens skyld, er I dog salige! Så frygt dem ikke, og lad jer ikke forfærde!


2 Peters 1:1
Simon Peter, Jesu Kristi træl og apostel, [[sender hilsen]] til dem, som på lige fod med os har fået del i den dyrebare tro ved Guds, ja, Frelseren Jesu Kristi retfærdighed:


2 Peters 2:5
og når Han ikke skånede den gamle verden, men kun bevarede Noa selvottende, retfærdighedens herold, da Han sendte en stormflod over den ugudelige verden,


2 Peters 2:13
De skal komme til at lide den straf, som er uretfærdighedens løn, de, som har deres lyst i svir ved højlys dag! De er skændsler og skampletter, de mæsker sig i deres begær, når de holder måltid sammen med jer.


2 Peters 2:15
Thi de har forladt Den sande Vej og er vildførte! De følger Bileams, Beors søns vej, han, som elskede uretfærdighedens løn!


2 Peters 2:21
Thi det havde været bedre for dem ikke at have kendt Retfærdighedens Vej, end at have kendt den og så atter vende sig bort fra det hellige bud, som er overleveret dem!


2 Peters 3:13
Men efter Hans løfter venter vi "nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor"!


1 Johannes 1:9
Men hvis vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig, så at Han forlader os synderne og renser os fra al uretfærdighed!


1 Johannes 2:29
Når I veed, at Han er retfærdig, forstår I også, at enhver, som øver retfærdighed, er født af Ham.


1 Johannes 3:7
Børnlille, lad ingen føre jer vild! Den, der øver retfærdighed, er retfærdig, ligesom Han er retfærdig.


1 Johannes 3:10
Derpå kendes Guds børn og Djævelens børn: enhver, som ikke øver retfærdighed, er ikke af Gud, ej heller den, som ikke elsker sin broder!


Johannes' Åbenbaring 18:5
For hendes synder har tårnet sig op lige til himmelen - men Gud har ihukommet alle hendes uretfærdigheder!


Johannes' Åbenbaring 19:11
Og jeg så Himmelen åben, og se: en hvid hest, og Han, Som rider på den, hedder "Troværdig og Sanddru", og Han dømmer og strider med retfærdighed!


Danish Bible (WIE) 1997
No Data