A A A A A


Søg

Lukas 1:15
thi han skal blive stor for HErrens åsyn. Vin og stærke drikke skal han ikke drikke, og han skal være fyldt af Helligånd lige fra moders liv.


Lukas 1:17
og selv skal han gå foran Ham i Elias' kraftfulde ånd, idet han "omvender fædres hjerter til børnene" og genstridige til retfærdiges sindelag, og han skal berede HErren et velrustet folk!"


Lukas 1:35
Engelen svarede og sagde til hende: "Helligånden skal komme over dig, og Den Højestes kraft skal overskygge dig! Derfor skal også Det Hellige, du føder, kaldes Guds Søn!


Lukas 1:41
Og det skete, da Elisabet hørte Marias hilsen, at fosteret sprang i hendes liv. Og Elisabet fyldtes af Helligånden,


Lukas 1:47
og min ånd fryder sig over Gud, min Frelser!


Lukas 1:66
Og alle, som hørte det, lagde sig det på hjerte og sagde: "Hvad mon der skal blive af dette lille barn?" Thi HErrens hånd var med ham!


Lukas 1:67
Og Zakarias, hans fader, fyldtes af Helligånden, talte profetisk og sagde:


Lukas 1:71
en frelse fra vore fjender og fra alle deres hånd, som hader os,


Lukas 1:74
så at vi, udfriede af vore fjenders hånd, skulle tjene Ham uden frygt


Lukas 1:80
Og det lille barn voxede og blev stærkt i Ånden, og [[han]] var i ørkenerne indtil den dag, da han skulle træde frem for Israel.


Lukas 2:25
Og se: der levede i Jerusalem en mand, der hed Simeon; han var retfærdig og gudfrygtig og ventede altid Israels Trøst, og Helligånden var over ham.


Lukas 2:26
Og Helligånden havde varslet ham, at han ikke skulle se døden, førend han havde set HErrens Salvede.


Lukas 2:27
Tilskyndet af Ånden kom han nu til templet, mens forældrene førte Spædbarnet Jesus ind for at gøre med Ham efter Lovens sædvane.


Lukas 2:40
Og Det lille Barn voxede og blev stærkt i Ånden, Han fyldtes af visdom, og Guds nåde var over Ham.


Lukas 3:16
svarede Johannes dem alle og sagde: "Jeg døber jer vel med vand til omvendelse; men HAN, SOM KOMMER, er stærkere end jeg, Han, Hvis sandalrem jeg end ikke er værdig at løse! Han skal døbe jer i Helligåndens ild.


Lukas 3:17
Han har kasteskovlen i Sin hånd, og Han vil gennemrense Sin lo og samle hveden i Sin lade - men avnerne vil Han brænde med uudslukkelig ild!"


Lukas 3:22
og Helligånden dalede i legemlig skikkelse som En Due ned over Ham, og en røst lød fra Himmelen og sagde: "Du er Min Søn, Den Elskede; i Dig har Jeg velbehag!"


Lukas 4:1
Fuld af Helligånd vendte Jesus tilbage fra Jordan og blev så af Ånden ført ud i ørkenen


Lukas 4:14
Jesus vendte så i Åndens kraft tilbage til Galilæa, og rygtet om Ham kom ud over hele egnen,


Lukas 4:18
"HErrens Ånd er over Mig, fordi Han har salvet Mig til at forkynde Evangeliet for fattige! Han har sendt Mig for at helbrede dem, som er sønderbrudte i hjertet, for at forkynde løsladelse for fanger, og for blinde, at de skal få deres syn igen, for at sætte undertrykte i frihed,


Lukas 4:33
I synagogen var der en mand, som havde en uren dæmons ånd; den råbte med høj røst


Lukas 4:35
Men Jesus truede den og sagde: "Ti stille! - og far ud af ham!" Da kastede ånden ham ned iblandt dem og fór så ud af ham uden at have skadet ham.


Lukas 4:36
Da kom der forfærdelse over alle, og de talte indbyrdes og sagde: "Hvad er dog Dette for Et Ord? Han befaler jo med myndighed og kraft over de urene ånder, så de farer ud!"


Lukas 5:13
Han rakte da hånden ud, rørte ved ham og sagde: "Jeg vil! Bliv ren!" Og i det samme veg spedalskheden fra ham!


Lukas 6:6
Det skete også på en anden sabbat, at Han gik ind i synagogen for at undervise, og der var en mand, hvis højre hånd var vissen.


Lukas 6:8
Men da Han kendte deres tanker, sagde Han til manden med den visne hånd: "Rejs dig og træd frem"; og han rejste sig og trådte frem.


Lukas 6:10
Og Han så rundt på dem alle og sagde så til manden: "Ræk din hånd frem!" Og da han gjorde det, blev hans hånd genoplivet og var rask som den anden.


Lukas 6:18
Også de, som var plaget af urene ånder, blev helbredte.


Lukas 7:21
I samme stund helbredte Han mange for sygdomme og plager og onde ånder, og mange blinde gav Han synet igen.


Lukas 8:2
ligeså også nogle kvinder, som var blevet helbredt for onde ånder og for sygdomme: Maria, som kaldes Magdalena, af hvem syv ånder var faret ud,


Lukas 8:29
thi Han bød den urene ånd at fare ud af manden; den havde nemlig i lange tider haft tag i ham, og han var blevet bundet med lænker og fodjern, og man havde holdt vagt over ham, men han havde sprængt lænkerne og var af dæmonen blevet drevet ud i ørkenerne.


Lukas 8:54
Men Han drev alle ud, greb hendes hånd, råbte og sagde: "Barn! Stå op!"


Lukas 8:55
Og hendes ånd vendte tilbage, og hun rejste sig strax. Han befalede da, at der skulle gives hende noget at spise.


Lukas 9:39
og se, en ånd griber ham, og pludselig skriger han, og den river i ham, så han fråder, og den viger næppe fra ham, før den har dræbt ham!


Lukas 9:42
Og mens de førte [[drengen]] frem, rev og sled dæmonen stadig i ham. Men Jesus truede ad den urene ånd og helbredte barnet og gav ham til hans fader.


Lukas 9:55
Men Han vendte Sig, formanede dem og sagde: "I veed ikke, af hvad slags ånd, I er!


Lukas 9:62
Men Jesus sagde til ham: "Ingen, som har lagt sin hånd på ploven og så ser sig tilbage, er skikket til Guds Rige!"


Lukas 10:20
Dog: glæd jer ikke over dét, at ånderne adlyder jer; nej, glæd jer hellere over, at jeres navne er indskrevet i Himlene!"


Lukas 10:21
I samme stund frydede Jesus Sig i Helligånden og sagde: "Jeg priser Dig, Fader, Himmelens og jordens HErre, fordi Du har skjult dette for de viise og forstandige og åbenbaret det for de umyndige! Ja, Fader - thi dette er sket til Dit velbehag!"


Lukas 11:13
Hvis da I, som er onde, veed at give jeres børn gode gaver, hvor meget mere vil da ikke jeres Fader fra Himmelen give Helligånden til dem, som beder Ham?"


Lukas 11:24
Når den urene ånd er faret ud af mennesket, vandrer den gennem vandløse steder og søger hvile; og når den ikke finder den, siger den: "Jeg vil vende tilbage til dét hus, hvorfra jeg fór ud!"


Lukas 11:26
da går den bort og henter syv andre ånder, værre end den selv, og når de er faret ind, tager de bolig dér - og da bliver dette sidste værre for dette menneske end det første!"


Lukas 12:10
Og enhver, som taler et ord mod Menneskets Søn vil blive tilgivet; men den, som spotter Helligånden, vil ikke blive tilgivet!


Lukas 12:12
thi Helligånden skal i samme stund lære jer, hvad I bør sige!"


Lukas 13:11
se, da var der en kvinde, som havde haft en sygdomsånd i atten år, så hun var krumbøjet og ikke kunne rette sig op.


Lukas 13:16
Og se: denne [[kvinde]], som er en Abrahams datter, og som Satan har bundet i atten år! - burde hun ikke løses fra dette bånd [[også]] på sabbatens dag?"


Lukas 14:4
Men de tav! Og Han lagde hånden på ham, helbredte ham og sendte ham derfra.


Lukas 18:15
De bar også småbørn til Ham, for at Han skulle lægge hånden på dem; men da disciplene så det, irettesatte de dem.


Lukas 20:19
I samme stund søgte ypperstepræsterne og de skriftlærde at lægge hånd på Ham - men de frygtede for folket; de vidste nemlig, at det var om dem, Han havde fortalt denne lignelse!


Lukas 21:12
Men før alle disse ting skal man lægge hånd på jer og forfølge jer og overgive jer til synagoger og fængsler og føre jer frem for konger og statholdere for Mit navns skyld!


Lukas 21:14
Læg jer derfor på hjerte ikke på forhånd at udtænke, hvordan I skal forsvare jer!


Lukas 22:21
Men se, han, som forråder Mig, rækker sin hånd sammen med Min ind over bordet!


Lukas 23:46
Og idet Jesus råbte med høj røst, sagde Han: "Fader! I Dine hænder overgiver Jeg Min Ånd!" - og da Han havde sagt dette, udåndede Han.


Lukas 24:37
Men da de blev bange og fulde af frygt, troede de, at de så en ånd.


Lukas 24:39
Se Mine hænder og Mine fødder, at Det er JEG ER Selv! Føl på Mig og se: thi en ånd har ikke kød og ben, som I ser, Jeg har!"


Johannes 1:32
Og Johannes vidnede og sagde: "Jeg så Ånden dale ned fra Himmelen Som En Due og forblive over Ham!


Johannes 1:33
Og jeg kendte Ham ikke - men Han, Som sendte mig for at døbe med vand, sagde mig: "Ham, over Hvem du ser Ånden dale ned og forblive over, Han er Den, Som døber med Helligånd!


Johannes 3:5
Jesus svarede: "Sandelig, sandelig, Jeg siger dig: ingen kan komme ind i Guds Rige, hvis han ikke bliver født af Åndens vand!


Johannes 3:6
Dét, som er født af kødet, er kød, men dét, som er født af Ånden, er ånd!


Johannes 3:8
Ånden blæser, hvorhen Han vil, og du hører Hans lyd, men du veed ikke, hvorfra Han kommer, ej heller, hvor Han farer hen! Således er det med enhver, som er født af Ånden!"


Johannes 3:34
Thi Han, Som Gud har sendt, taler Guds Ord; thi Gud giver ikke Ånden efter mål!


Johannes 3:35
Faderen elsker Sønnen, og Han har givet alle ting i Hans hånd!


Johannes 4:23
Men der kommer en time - ja, den er nu! - da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i Sandhedens Ånd! Thi Faderen søger dem, der tilbeder Ham således!


Johannes 4:24
Ånd er Gud - og de, som tilbeder Ham, skal tilbede i Sandhedens Ånd!"


Johannes 6:63
Det er Ånden, Som levendegør - kødet gavner intet! De Ord, Jeg har talt til jer, er Ånd, ja, De er Liv!


Johannes 7:6
Jesus siger da til dem: "Min time er endnu ikke inde; men jeres time er altid for hånden.


Johannes 7:30
Derfor søgte de at gribe Ham. Men ingen lagde hånd på Ham, fordi Hans time endnu ikke var kommet.


Johannes 7:39
Men dette sagde Han om Ånden, som de, der tror på Ham, skulle få. Thi endnu var Helligånden ikke givet, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.


Johannes 7:44
Men nogle af dem ville gribe Ham; ingen lagde dog hånd på Ham!


Johannes 10:20
Nogle af dem sagde: "Han har en ond ånd og er gal! Hvorfor hører I på Ham?"


Johannes 10:28
og Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig fortabes i evigheden, og ingen skal rive dem ud af Min hånd!


Johannes 10:29
Min Fader, Som har givet Mig dem, er større end alle, og ingen kan rive dem ud af Min Faders hånd!


Johannes 11:33
Da Jesus nu så, at hun græd, og at de jøder, som var sammen med hende, græd, blev Han oprørt i Ånden og stærkt rystet,


Johannes 13:21
Da Jesus havde sagt dette, blev Han oprørt i Ånden og vidnede og sagde: "Sandelig, sandelig, Jeg siger jer: een af jer skal forråde Mig!"


Johannes 14:17
Sandhedens Ånd, Som verden ikke kan få, fordi den ikke ser Ham og ikke kender Ham; men I kender Ham, for Han bliver hos jer, ja, Han skal være i jer.


Johannes 14:26
men Talsmanden, Helligånden, Som Faderen vil sende i Mit navn, Han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad Jeg har sagt jer.


Johannes 15:26
Når Talsmanden kommer, Som Jeg skal sende jer fra Faderen, Sandhedens Ånd, Som udgår fra Faderen, så skal Han vidne om Mig.


Johannes 16:13
Men når Sandhedens Ånd kommer, vil Han vejlede jer til hele sandheden; thi Han vil ikke tale af Sig Selv, nej, alt, hvad Han hører, vil Han tale, og det, der kommer, vil Han forkynde jer.


Johannes 19:30
Da Jesus så havde taget imod eddiken, sagde Han: "Det er fuldbragt!" Og Han bøjede hovedet - og opgav Ånden.


Johannes 20:22
Og da Han havde sagt dette, åndede Han på dem og siger til dem: "Modtag Helligånden!


Johannes 20:25
De andre disciple sagde da til ham: "Vi har set HErren!" Men han sagde til dem: "Hvis ikke jeg får set naglemærkerne i Hans hænder, ja, stikker min finger i naglemærket og stikker min hånd i Hans side, vil jeg ikke tro!"


Johannes 20:27
Derefter siger Han til Thomas: "Ræk din finger frem; se: Mine hænder! Og ræk din hånd frem og stik den i Min side! - og vær ikke vantro, nej, tro!"


Apostlenes Gerninger 1:2
og indtil den dag, da Han blev optaget efter at have givet befalinger til de apostle, Han havde udvalgt ved Helligånden,


Apostlenes Gerninger 1:5
Thi Johannes døbte med vand, men I skal om ikke mange dage døbes med Helligånd!"


Apostlenes Gerninger 1:8
men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være Mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja, indtil jordens ende!"


Apostlenes Gerninger 1:15
I de dage stod Peter frem midt iblandt disciplene - som efterhånden var mange, omkring ethundredeogtyve, samlet i Det samme Navn - og sagde:


Apostlenes Gerninger 1:16
"I Mænd, brødre! Dét Skriftord måtte opfyldes, som Helligånden forud havde talt ved Davids mund, om Judas, som var vejviser for dem, der pågreb Jesus;


Apostlenes Gerninger 2:2
Og pludselig lød der fra Himmelen en brusen som af et vældigt åndepust, og den fyldte hele huset, hvor de sad.


Apostlenes Gerninger 2:4
Og alle fyldtes af Helligånden og begyndte at tale i andre tungemål, eftersom Ånden gav dem at tale.


Apostlenes Gerninger 2:17
"Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud, at Jeg vil udgyde af Min Ånd over alt kød, og jeres sønner og jeres døtre skal tale profetisk, og de unge iblandt jer skal se syner, og de gamle hos jer skal have drømme;


Apostlenes Gerninger 2:18
ja, endog over Mine trælle og over Mine trælkvinder vil Jeg i de dage udgyde af Min Ånd, og de skal tale profetisk!


Apostlenes Gerninger 2:33
Efter nu at være blevet ophøjet ved Guds højre og af Faderen have modtaget Helligånden som lovet, har Han udgydt Denne, som I nu både ser og hører!


Apostlenes Gerninger 2:38
Peter svarede dem: "Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til syndernes forladelse, så skal I få Helligånden som Gave!


Apostlenes Gerninger 3:7
Og han tog ham ved højre hånd og rejste ham op; og strax styrkedes hans fødder og ankler,


Apostlenes Gerninger 4:3
Og de lagde hånd på dem og holdt dem i forvaring til næste dag; det var nemlig allerede aften.


Apostlenes Gerninger 4:8
Fyldt af Helligånden sagde Peter da til dem: "I folkets rådsherrer, Israels præster!


Apostlenes Gerninger 4:25
Du, Som ved Helligånden gennem vor fader Davids, Din tjeners mund har sagt: "Hvorfor raser hedninger, og hvorfor grunder folk på unyttige ting?


Apostlenes Gerninger 4:28
for at udføre alt dét, som Din hånd og Din rådslutning forud havde bestemt.


Apostlenes Gerninger 4:30
ja, udræk Din hånd, så at helbredelser og tegn og undere skal ske ved Din hellige Tjeners Jesu navn!"


Apostlenes Gerninger 4:31
Og da de havde bedt, rystedes stedet, hvor de var samlede, og alle fyldtes med Helligånden og talte Guds Ord med frimodighed.


Apostlenes Gerninger 5:3
Da sagde Peter: "Ananias! Hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du lyver for Helligånden og stikker noget af det, du fik for din mark, til side?


Apostlenes Gerninger 5:9
Men Peter sagde til hende: "Hvorfor er I dog blevet enige om at friste HErrens Ånd? Se: fodtrinene af dem, som har begravet din mand, lyder allerede uden for døren - de skal også bære dig ud!"


Apostlenes Gerninger 5:10
I det samme faldt hun om for hans fødder og udåndede! Da de unge kom, fandt de hende død; de bar hende så ud og begravede hende ved siden af hendes mand.


Apostlenes Gerninger 5:16
Endog fra de byer, som lå rundt omkring, strømmede folk i skarer til Jerusalem; de bar de syge og dem, som var plaget af urene ånder, med sig, og alle blev helbredt!


Apostlenes Gerninger 5:18
De lagde hånd på apostlene og satte dem i fængsel.


Apostlenes Gerninger 5:32
Og vi er Hans vidner om disse ting, ligesom Helligånden, Som Gud har givet til dem, der adlyder Ham."


Apostlenes Gerninger 6:3
Vælg jer derfor, brødre, syv mænd iblandt jer, som har godt vidnesbyrd og er fulde af Helligånd og visdom, og som vi kan sætte til denne tjeneste.


Apostlenes Gerninger 6:5
Dette forslag vandt tilslutning hos hele flokken, og de udvalgte Stefanus, en mand fuld af Helligåndens tro, og Filip og Prokurus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en proselyt fra Antiokia.


Apostlenes Gerninger 6:10
De kunne dog ikke stå sig imod den Åndens visdom, hvormed han talte.


Apostlenes Gerninger 7:17
Efterhånden som tiden nu nærmede sig, da Gud ville opfylde dét løfte, Han havde svoret Abraham, voxede folket og blev talrigt i Ægypten,


Apostlenes Gerninger 7:25
Og han troede, at hans brødre ville forstå, at Gud ved hans hånd ville udfri dem - men de forstod det ikke!


Apostlenes Gerninger 7:50
Er det ikke Min hånd, som har gjort alt dette?"


Apostlenes Gerninger 7:51
I stivnakkede og uomskårne på hjerter og ører! I står altid Helligånden imod - som jeres fædre, så også I!


Apostlenes Gerninger 7:55
Men fuld af Helligånd så [[Stefanus]] op mod Himmelen, og dér så han Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre.


Apostlenes Gerninger 7:59
Og mens de stenede Stefanus, bad han og sagde: "HErre Jesus! Tag imod min ånd!"


Apostlenes Gerninger 8:7
thi mange af dem, som havde urene ånder, fór ånderne ud af under høje skrig, og mange, som havde været lamme eller halte, blev helbredt.


Apostlenes Gerninger 8:15
Da de kom derned, bad de for dem, at de måtte få Helligånden,


Apostlenes Gerninger 8:16
thi Ånden var endnu ikke faldet på nogen af dem; de var blot døbt til HErren Jesu navn.


Apostlenes Gerninger 8:17
Så lagde de hænderne på dem, og de fik Helligånden.


Apostlenes Gerninger 8:18
Men da Simon så, at Ånden blev givet ved apostlenes håndspålæggelse, kom han med penge til dem


Apostlenes Gerninger 8:19
og sagde: "Giv også mig denne magt, så at den, jeg lægger hænderne på, får Helligånden!"


Apostlenes Gerninger 8:29
Da sagde Ånden til Filip: "Gå hen og hold dig nær til denne vogn!"


Apostlenes Gerninger 8:39
Men da de steg op af vandet, bortrykkede HErrens Ånd Filip, og hofmanden så ham ikke længere; men han drog videre med glæde.


Apostlenes Gerninger 9:8
Saulus rejste sig da - men da han åbnede sine øjne, kunne han intet se! De ledte ham da ved hånden og førte ham ind i Damaskus.


Apostlenes Gerninger 9:17
Ananias gik da afsted og kom ind i huset; og han lagde hænderne på ham og sagde: "Saul, broder! HErren Jesus, Som viste Sig for dig på vejen, ad hvilken du kom, har sendt mig for at du skal få synet igen og blive fyldt med Helligånd!"


Apostlenes Gerninger 9:31
Imidlertid havde Kirken i hele Judæa og Galilæa og Samaria nu fred, og Den opbyggedes stadig mere i HErrens frygt, og ved Helligåndens formaning og trøst øgedes Den i tal.


Apostlenes Gerninger 9:41
Han gav hende hånden og rejste hende op. Så kaldte han på de hellige og enkerne og stillede hende levende frem for dem.


Apostlenes Gerninger 10:19
Og mens Peter grundede over synet, sagde Ånden til ham: "Se: tre mænd søger dig!


Apostlenes Gerninger 10:38
Dét, om at Jesus fra Nazaret er blev salvet af Gud med kraftens Helligånd, Han, Som vandrede omkring og gjorde vel og helbredte alle dem, som havde været underkuede af Djævelen; thi Gud var med Ham!


Apostlenes Gerninger 10:44
Endnu mens Peter talte Disse Ord, faldt Helligånden på alle dem, som hørte Ordet.


Apostlenes Gerninger 10:45
Og alle de troende, som var omskårne og som var kommet sammen med Peter, blev forundrede over, at Helligåndens Gave nu også blev udgydt over hedningerne,


Apostlenes Gerninger 10:47
"Kan nogen mon forbyde, at de bliver døbt i vand, disse, som nu har fået Helligånden, ligesom vi?"


Apostlenes Gerninger 11:12
Ånden sagde til mig, at jeg skulle gå med dem uden betænkelighed. Og disse sex brødre fulgte mig, og vi gik ind i mandens hus.


Apostlenes Gerninger 11:15
Og da jeg begyndte at tale, faldt Helligånden på dem, ligesom Han også gjorde på os i begyndelsen.


Apostlenes Gerninger 11:16
Da kom jeg HErrens Ord i hu, da Han sagde: "Johannes døbte jer jo med vand, men I skal døbes med Helligånd."


Apostlenes Gerninger 11:21
Og HErrens hånd var med dem, og et stort antal kom til tro og omvendte sig til HErren.


Apostlenes Gerninger 11:24
Thi han var en god mand og fuld af Helligånd og tro. Og en stor mængde blev vundet for HErren.


Apostlenes Gerninger 11:28
Og een af dem ved navn Agabus rejste sig og varslede ved Ånden, at en stor hungersnød ville komme over hele verden - den kom da også, under kejser Claudius.


Apostlenes Gerninger 12:1
Men på denne tid lagde kong Herodes hånd på nogle af dem fra Kirken og mishandlede dem,


Apostlenes Gerninger 12:11
Da kom Peter til sig selv og sagde: "Nu veed jeg for vist, at HErren har udsendt Sin engel og friet mig ud af Herodes' hånd og fra alt det, som jødernes folk havde forventet!"


Apostlenes Gerninger 12:17
Men han gav tegn til dem med hånden om at tie, og så fortalte han dem, hvorledes HErren havde friet ham ud af fængslet. Så sagde han: "Fortæl dette til Jakob og brødrene" og gik så bort derfra og drog til et andet sted.


Apostlenes Gerninger 13:2
Da de engang var i færd med liturgien for HErren og var fastende, sagde Helligånden: "Udtag Mig både Barnabas og Saulus til dén tjeneste, Jeg har kaldet dem til!"


Apostlenes Gerninger 13:4
Da de således var udsendte af Helligånden, drog de ned til Seleukia, og derfra sejlede de til Kypern.


Apostlenes Gerninger 13:9
Men Saulus, som også blev kaldt Paulus, var fyldt af Helligånd; han så skarpt på ham


Apostlenes Gerninger 13:11
Dog se: nu kommer HErrens hånd over dig, og du skal blive blind og ikke se solen, indtil en fastsat tid!" I det samme faldt der mulm og mørke over ham, og han famlede omkring sig og ledte efter nogen, der kunne lede ham ved hånden.


Apostlenes Gerninger 13:16
Da rejste Paulus sig, gjorde tegn med hånden [[til stilhed]] og sagde: "I mænd, israelitter, og I andre, som frygter Gud, hør på mig:


Apostlenes Gerninger 13:52
Men disciplene fyldtes af Helligåndens glæde!


Apostlenes Gerninger 15:8
Og Gud, Hjertekenderen, har givet dem Sit vidnesbyrd ved at give Helligånden til dem, ligesom til os!


Apostlenes Gerninger 15:23
Og med egen hånd skrev de dette brev [[og gav dem det med]]: "Apostlene og præsterne, jeres brødre, til brødrene af hedensk æt i Antiokia og Syrien og Kilikien: Vær hilset!


Apostlenes Gerninger 15:28
Thi Helligånden og vi har besluttet ikke at pålægge jer nogen anden byrde, uden dette nødvendige:


Apostlenes Gerninger 16:6
De drog så gennem Frygien og det galatiske land, fordi de af Helligånden blev hindret i at tale Ordet i Asien.


Apostlenes Gerninger 16:7
Da de kom ned til Mysien, forsøgte de at drage til Bitynien; men Jesu Ånd tillod dem det ikke!


Apostlenes Gerninger 16:16
Men det skete, mens vi engang var på vej til bøn, at en tjenestepige, som var besat af en spådomsånd, kom os imøde; hun skaffede sine herrer et stort udbytte ved at spå.


Apostlenes Gerninger 16:18
Dette gjorde hun i mange dage. Men Paulus blev irriteret og vendte sig mod ånden og sagde: "Jeg byder dig i Jesu Kristi navn at fare ud af hende!" Og i samme stund fór den ud af hende!


Apostlenes Gerninger 17:16
Mens Paulus nu ventede på dem i Athen, harmedes han i sin ånd, fordi han så, at byen var fuld af afgudsbilleder.


Apostlenes Gerninger 17:25
Han lader Sig heller ikke tjene ved menneskers hænder, som om Han trænger til noget; thi det er Ham, Som giver liv og ånde og alle ting.


Apostlenes Gerninger 18:3
Og fordi han var af samme håndværk, blev han hos dem og arbejdede - de var nemlig teltmagere af fag.


Apostlenes Gerninger 18:5
Da så både Silas og Timoteus kom ned fra Makedonien, viede Paulus sig helt forkyndelsen i Ånden og vidnede for jøderne, at Jesus er Kristus.


Apostlenes Gerninger 18:25
Han var oplært i HErrens Vej, og brændende i Ånden talte han og underviste grundigt om HErren Jesus, skønt han kun kendte Johannes' dåb,


Apostlenes Gerninger 19:2
Han spurgte dem da: "Fik i Helligånden, da I kom til troen?" Men de svarede ham: "Nej! Vi har ikke engang hørt, at Helligånden findes!"


Apostlenes Gerninger 19:6
Og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger, ja, talte profetisk!


Apostlenes Gerninger 19:12
så at folk til og med tog hans svededug og klædningsstykker, han havde haft på, og bar dem til de syge - og så forsvandt sygdommene fra dem, og de onde ånder fór ud af dem!


Apostlenes Gerninger 19:13
Men også nogle af de jødiske omvandrende åndemanere prøvede at nævne HErren Jesu navn over dem, som var besat af onde ånder, idet de sagde: "Vi besværger jer ved Den Jesus, Som Paulus forkynder!"


Apostlenes Gerninger 19:15
men den onde ånd svarede og sagde: "Jesus kender jeg, og Paulus veed jeg om - men I, hvem er I?"


Apostlenes Gerninger 19:16
Og manden, som ånden var i, sprang løs på dem, overmandede dem alle og mishandlede dem, så de måtte flygte nøgne og sårede fra dette hus!


Apostlenes Gerninger 19:21
Da nu alt dette var fuldført, besluttede Paulus i Ånden at drage gennem Makedonien og Akaia og derefter til Jerusalem, og han sagde: "Når jeg har været dér, må jeg også besøge Rom!"


Apostlenes Gerninger 19:33
Men nogle i skaren satte Alexander ind i sagen, da jøderne havde skubbet ham frem. Alexander gav da tegn [[til stilhed]] med hånden og ville holde en forsvarstale for folket.


Apostlenes Gerninger 20:22
Og se, bundet af Ånden drager jeg nu til Jerusalem, og jeg veed ikke, hvad der skal møde mig i hende;


Apostlenes Gerninger 20:23
kun, at Helligånden i by efter by vidner for mig og siger, at lænker og trængsler venter mig!


Apostlenes Gerninger 20:28
Tag derfor vare på jer selv og på hele den hjord, over hvilken Helligånden har sat jer som biskopper, for at vogte Guds Kirke, Som Han har købt ved Sit Eget blod!


Apostlenes Gerninger 21:4
Vi opsøgte så disciplene og blev dér hos dem i syv dage. Og tilskyndede af Ånden sagde de til Paulus, at han ikke skulle drage op til Jerusalem.


Apostlenes Gerninger 21:11
Han opsøgte os, tog Paulus' bælte, bandt sig selv på hænder og fødder og sagde: "Så siger Helligånden: den mand, som ejer dette bælte, vil jøderne binde således i Jerusalem, og de vil overgive ham i hedningers hænder!"


Apostlenes Gerninger 21:40
Da han tillod ham det, stillede Paulus sig på trappen og gav med hånden tegn til stilhed. Og da der blev helt stille, talte han til dem på det hebraiske sprog og sagde:


Apostlenes Gerninger 22:11
Da jeg havde mistet synet på grund af glansen fra dette lys, blev jeg ledt ved hånden af dem, som var med mig, og kom ind i Damaskus.


Apostlenes Gerninger 23:8
Saddukæerne lærer nemlig, at der ikke er nogen opstandelse eller engle eller ånder, men farisæerne lærer, at alt dette findes.


Apostlenes Gerninger 23:9
Der blev derfor megen råben og skrigen, og nogle af de skriftlærde fra farisæernes parti rejste sig, protesterede og sagde: "Vi finder intet ondt hos denne mand! Tænk, om det nu var en ånd, der talte til ham - eller en engel? Lad os ikke kæmpe mod Gud!"


Apostlenes Gerninger 23:19
Tusindmandsføreren tog da hans hånd, trak ham tilside og spurgte: "Hvad er det, du har at fortælle mig?"


Apostlenes Gerninger 26:1
Agrippa sagde da til Paulus: "Det er tilladt dig at tale din sag!" Så strakte Paulus hånden ud og talte til sit forsvar:


Apostlenes Gerninger 27:41
Og de drev ind mod en sandbanke med dybt vand på begge sider, og dér rendte de skibet på grund. Forstavnen borede sig fast og stod urokkeligt, mens bagstavnen efterhånden blev slået i stykker af den kraftige brænding!


Apostlenes Gerninger 28:3
Men da Paulus havde samlet et knippe af kviste og lagt det på bålet, krøb en slange på grund af varmen ud og bed sig fast i hans hånd.


Apostlenes Gerninger 28:4
Da de indfødte så dyret hænge ned fra hans hånd, sagde de til hinanden: "Denne mand er sikkert en morder, som retfærdigheden[[-s gudinde]] ikke tillod at leve, skønt han var blevet reddet fra havet."


Apostlenes Gerninger 28:25
Uenige med hinanden gik de så bort, efter at Paulus havde sagt Dette eene Ord: "Helligånden talte ret, da Han ved profeten Esajas talte til jeres fædre


Romerne 1:4
Han, Som med vælde er godtgjort at være Guds Søn i kraft, efter helligheds Ånd, ved opstandelse af døde: Jesus Kristus, vor HErre,


Romerne 1:9
Thi Gud, Hvem jeg tjener i min ånd ved forkyndelsen af Evangeliet om Hans Søn, er mit Vidne om, hvor uophørligt jeg ihukommer jer


Romerne 1:11
Thi jeg længes efter at se jer, for at jeg må kunne give jer del i een og anden åndelig nådegave, så at I kan blive styrkede,


Romerne 2:29
nej, den, som er det i det skjulte, er jøde, og [[den sande]] omskærelse er hjertets, [[den, som sker]] i Ånd, ikke i bogstav, den, hvis ære ikke er fra mennesker, men fra Gud!


Romerne 5:5
og håbet gør os ikke til skamme, for Guds kærlighed er blevet udøst i vore hjerter ved Helligånden, Som blev givet os!


Romerne 7:6
Men nu er vi løst fra Loven, idet vi er døde fra det, som fastholdt os, så at vi nu træller i Åndens nye [[tjeneste]], og ikke i bogstavens gamle [[tjeneste]].


Romerne 7:14
Thi vi veed, at Loven er åndelig - men jeg er kødelig, solgt til at trælle under synden.


Romerne 8:1
- så er der altså ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, de, som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden!


Romerne 8:2
Thi Livets Ånds Lov har i Kristus Jesus løst mig fra syndens og dødens lov!


Romerne 8:4
for at Lovens bud skulle blive opfyldt i os, vi, som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden!


Romerne 8:5
Thi de, som vandrer efter kødet, har dét, som er kødets, i tankerne; men de, som vandrer efter Ånden, dét, som er Åndens!


Romerne 8:6
Thi kødets tanker er død; men Åndens tanker er fredens liv.


Romerne 8:9
I, derimod, er ikke i kødet, men i Ånden, så sandt Guds Ånd bor i jer! Hvis nogen derimod ikke har Kristi Ånd, er han ikke Hans!


Romerne 8:10
Hvis Kristus altså er i jer, er legemet vel dødt på grund af synden, men ånden er liv på grund af retfærdigheden.


Romerne 8:11
Og hvis Hans Ånd, Som oprejste Jesus fra døde, bor i jer, da skal Han, Som oprejste Kristus fra døde, også levendegøre jeres dødelige legemer, fordi Hans Ånd bor i jer!


Romerne 8:13
hvis I nemlig lever efter kødet, skal I dø, men hvis I ved Ånden dræber legemets gerninger, skal I leve!


Romerne 8:14
Thi alle, som drives af Guds Ånd, er Guds [[børn]].


Romerne 8:15
I har jo ikke fået trældoms ånd, så I atter skal frygte, nej, I har fået barnekårets Ånd, i Hvilken vi råber: "Abba, Fader!"


Romerne 8:16
Ånden Selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn!


Romerne 8:23
ja, ikke blot den, nej, også vi selv, som har Åndens førstegrøde, også vi sukker ved os selv, idet vi venter på barnekåret: vort legemes forløsning!


Romerne 8:26
Og så kommer Ånden os til hjælp i vor magtesløshed. Vi veed jo ikke, hvad vi retteligt bør bede om, men Ånden Selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke,


Romerne 8:27
og Han, Som gransker hjerterne, veed, hvad Åndens tanker er, thi Han går i forbøn for de hellige efter Guds bud.


Romerne 9:1
Sandhed taler jeg i Kristus, jeg lyver ikke: min samvittighed vidner med mig i Helligånden,


Romerne 11:8
som det er skrevet: "Gud gav dem sløvheds ånd, øjne, hvormed de ikke kan se, og ører, hvormed de ikke kan høre, indtil den dag i dag!"


Romerne 12:1
Jeg formaner jer altså, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer - dét er jeres åndelige gudstjeneste!


Romerne 12:11
Vær ikke lunkne i iveren, nej, vær brændende i Ånden, idet I tjener HErren her i tiden.


Romerne 14:17
Thi Guds Rige består ikke i mad og drikke, men i fredens og glædens retfærdighed i Helligånden!


Romerne 15:13
Så skal da håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I må få overflod i håbet i Helligåndens kraft!


Romerne 15:16
til at være Jesu Kristi præst for hedningerne, idet jeg gør præstetjeneste for Guds Evangelium, for at hedningernes offer kan være velbehageligt, helliget i Helligånden.


Romerne 15:19
i tegns og underes kraft, i Guds Ånds kraft, så at jeg fra Jerusalem og egnen deromkring og lige til Illyrien har fuldført forkyndelsen af Kristi Evangelium.


Romerne 15:27
De har villet det sådan, og de står jo også i gæld til dem; thi hvis de [[hellige i Jerusalem]] med deres åndelige goder har tjent hedningerne, skylder de også med deres kødelige goder at tjene dem.


Romerne 15:30
Men jeg formaner jer, brødre, ved vor HErre Jesus Kristus og ved Åndens kærlighed, til at kæmpe sammen med mig i bønnerne til Gud for mig,


1 Korintherne 2:4
Min tale og min forkyndelse bestod heller ikke i overtalende ord og menneskelig visdom, men i bevisførelse ved Åndens kraft,


1 Korintherne 2:10
Men os har Gud åbenbaret Det ved Sin Ånd - thi Ånden udforsker alt, endog Guds dybder!


1 Korintherne 2:11
Thi hvilket menneske kender menneskets, uden menneskets ånd, som bor i det? Ligeså kender heller ingen Guds, uden Guds Ånd!


1 Korintherne 2:12
Vi har dog ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal kende dét, som Gud i Sin nåde har givet os,


1 Korintherne 2:13
dét, som vi også forkynder, ikke med ord, lærte af menneskelig visdom, nej, med Ord, lærte af Helligånden: det åndelige tolker vi med åndelige Ord!


1 Korintherne 2:14
Men et sjæleligt menneske tager ikke imod dét, som hører Guds Ånd til, thi for ham er det dårskab, og han kan ikke fatte det, for det skal bedømmes åndeligt!


1 Korintherne 2:15
Den åndelige derimod kan bedømme alt, men selv kan han ikke bedømmes af nogen!


1 Korintherne 3:1
Men jeg, brødre, kunne ikke tale til jer som til åndelige, men kun som til kødelige, som til småbørn i Kristus!


1 Korintherne 3:16
Veed I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?


1 Korintherne 4:21
Hvad vil I? Skal jeg komme til jer med ris eller i kærligheds og sagtmodigheds Ånd?


1 Korintherne 5:3
Thi jeg, som ganske vist er fraværende i legemet, men nærværende i ånden, har allerede - som om jeg var tilstede - fældet dom over den, som har gjort dette:


1 Korintherne 5:4
i vor HErres Jesu Kristi navn - idet I og min ånd er samlede, sammen med vor HErres Jesu Kristi kraft -


1 Korintherne 5:5
skal han overgives til Satan til kødets tilintetgørelse, for at ånden kan blive frelst på HErrens Dag!


1 Korintherne 6:11
Og til den slags hørte nogle af jer - men I blev vasket rene, ja, I blev helligede, ja, I blev retfærdiggjorte i vor HErres Jesu Kristi navn og ved vor Guds Ånd!


1 Korintherne 6:17
Den, som altså klynger sig til HErren, bliver een ånd [[med Ham]]!


1 Korintherne 6:19
Veed I da ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, Som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv?


1 Korintherne 6:20
Thi I blev købt - og dét for en høj pris! Ær da Gud i jeres legeme og i jeres ånd - dét, som tilhører Gud!


1 Korintherne 7:34
og således er han splittet! Også den ugifte kvinde, jomfruen, bekymrer sig nemlig for det, som er HErrens, for at hun kan være hellig på både legeme og i ånd, mens hun, som har giftet sig, bekymrer sig for det, som er verdens og for, hvordan hun skal behage sin mand.


1 Korintherne 7:40
Saligere er hun dog, hvis hun forbliver [[alene]] - efter min mening..... og jeg mener også at have Guds Ånd!


1 Korintherne 9:11
Hvis vi såede det åndelige hos jer, [[er det da for]] meget, hvis vi hos jer så høster det kødelige?


1 Korintherne 10:3
og at de alle spiste den samme åndelige mad,


1 Korintherne 10:4
og alle drak den samme åndelige drik - thi de drak af en åndelig klippe, som frelste dem.... og Denne Klippe var Kristus!


1 Korintherne 12:1
Men angående de åndelige [[gaver]], brødre, vil jeg ikke, at I skal være uvidende!


1 Korintherne 12:3
Derfor kundgør jeg for jer: ingen, som taler i Guds Ånd, siger: "Forbandet [[være]] Jesus!", og ingen kan sige: "Jesus [[er]] HErre!", uden i Helligånden!


1 Korintherne 12:4
Der er dog forskel på nådegaver - men Ånden er Den Samme!


1 Korintherne 12:7
Men Åndens åbenbaring gives den enkelte til fælles gavn!


1 Korintherne 12:8
Thi een gives ved Ånden visdoms tale; en anden kundskabs tale, efter Den Samme Ånd.


1 Korintherne 12:9
Een gives tro ved Den Samme Ånd, en anden helbredelsens nådegaver ved Den Samme, Eene Ånd.


1 Korintherne 12:10
Een gives kræfter til at gøre kraftgerningers; en anden profetiens gave; en anden at skelne ånderne; een gives forskellige slags tungetale, og atter en anden [[evnen til at]] udlægge tungetale!


1 Korintherne 12:11
Men alt dette virker Den Eene og Samme Ånd, idet Han deler særskilt ud til hver enkelt, eftersom Han vil!


1 Korintherne 12:13
Thi vi døbtes alle i een Ånd til [[at være]] eet legeme, enten vi er jøder eller grækere eller trælle eller fri - og alle fik vi een Ånd at drikke!


1 Korintherne 12:15
Hvis nu foden ville sige: "Da jeg ikke er hånd, er jeg ikke en del af legemet", er den så ikke alligevel en del af legemet?


1 Korintherne 12:21
Øjet kan ikke sige til hånden: "Dig har jeg ikke brug for!", heller ikke hovedet til fødderne: "Jer har jeg ikke brug for!"


1 Korintherne 14:2
Thi den, som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud - ingen [[forstår]] det jo, nej, han taler hemmeligheder i Ånden,


1 Korintherne 14:12
Således er det også med jer, I, som med iver søger de åndelige gaver - søg dem til Kirkens opbyggelse, for at I kan få dem i rigere mål!


1 Korintherne 14:14
Thi hvis jeg beder i tunger, beder min ånd, men min forstand forbliver uden frugt!


1 Korintherne 14:15
Hvad så? Jeg vil bede i Ånden, men jeg vil også bede med forstanden; jeg vil lovsynge i Ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden!


1 Korintherne 14:16
Hvordan skal ellers, når du velsigner i Ånden, den udenforstående kunne sige "Amen" til din takkebøn, når han ikke veed, hvad du siger?


1 Korintherne 14:32
Profeters ånder er jo profeter lydige!


1 Korintherne 14:37
Hvis nogen mener at være en profet eller at være åndelig, så må han erkende, at dét jeg skriver til jer, er HErrens bud!


1 Korintherne 15:44
Et sjæleligt legeme såes, et åndeligt legeme opstår! Er der et sjæleligt legeme, er der også et åndeligt legeme!


1 Korintherne 15:45
Således er det også skrevet: "Det første menneske, Adam, blev til en levende sjæl"; og Den sidste Adam blev til En levendegørende Ånd!


1 Korintherne 15:46
Så er det åndelige da ikke det første, nej, det sjælelige, derefter det åndelige!


1 Korintherne 16:18
thi de har beroliget min og jeres ånd; skøn derfor på sådanne!


1 Korintherne 16:21
Hilsenen med min [[egen]], Pauli, hånd!


2 Korintherne 1:22
Som også har beseglet os og givet os Ånden Som pant i vore hjerter!


2 Korintherne 2:13
Og dog har jeg ikke haft ro i min ånd, fordi jeg ikke fandt Titus, min broder, dér. Derfor tog jeg afsked med dem [[i Troas]] og rejste videre til Makedonien.


2 Korintherne 3:3
så det bliver åbenbart, at I er Kristi brev, frembragt ved vor tjeneste og indskrevet, ikke med blæk, men med Den levende Guds Ånd, og ikke på tavler af sten, men på tavler af kød: nemlig menneskehjerter!


2 Korintherne 3:6
Som også har gjort os duelige til at være tjenere for En ny Pagt, ikke bogstavens, men Åndens. Thi bogstaven slår ihjel, men Ånden levendegør!


2 Korintherne 3:8
hvor meget snarere skal da ikke Åndens tjeneste fremstå i herlighed!


2 Korintherne 3:17
Men Ånden er HErren - og hvor HErrens Ånd er, der er frihed!


2 Korintherne 3:18
Men vi, som alle med utildækket ansigt ser HErrens herlighed som i et spejl, vi omskabes til det samme billede, fra herlighed til herlighed, som HErren virker det ved Sin Ånd!


2 Korintherne 4:13
Men da vi har den samme troens Ånd - som det er skrevet: "Jeg troede, derfor talte jeg", - så tror vi også, og derfor taler vi også,


2 Korintherne 5:5
Og Han, Som har sat os i stand til dette, er Gud, Som også har givet os Ånden Som pant derpå.


2 Korintherne 6:6
ved renhed, ved kundskab, ved langmodighed, ved godhed, i Helligånden, ved oprigtig kærlighed,


2 Korintherne 7:1
Da vi altså har disse løfter, mine kære, så lad os rense os fra al kødets og åndens urenhed, idet vi fuldender vor helliggørelse i gudsfrygt.


2 Korintherne 7:13
Derved er vi blevet trøstede med jeres trøst, og i tillæg dertil glædede vi os end mere over, hvor glad Titus blev, fordi hans ånd blev beroliget af jer alle.


2 Korintherne 9:5
Derfor fandt jeg det nødvendigt at bede brødrene om at rejse i forvejen til jer og på forhånd ordne den rige gave, I havde lovet, så at den kunne være rede som en velsignelse og ikke som en "gniergave".


2 Korintherne 11:4
Thi hvis der kommer een, som forkynder En anden Jesus end Ham, vi forkyndte, eller om I får en anden ånd end Den, I har fået, eller et andet evangelium end Dét, I modtog, så tåler I det gerne!


2 Korintherne 12:18
Jeg bad Titus rejse og medsendte en broder - har Titus måske i noget beriget sig af jer? Har vi ikke vandret i den samme Ånd? Har vi ikke fulgt de samme spor?


2 Korintherne 13:2
Jeg har sagt det før og siger det på forhånd for anden gang - som om [[jeg er]] nærværende, [[skønt jeg]] nu er fraværende - til dem, som før har syndet og til alle de øvrige: at jeg, når jeg atter kommer, ikke vil vise skånsel,


2 Korintherne 13:14
(13:13) HErren Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med jer alle! Amen! [Til korinterne - det andet; skrevet fra Filippi i Makedonien, ved Titus og Lukas.]


Galaterne 2:9
Og da de havde fået kendskab til den nåde, som var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes - de, som gjaldt for at være støtter - både mig og Barnabas håndslag på fællesskabet [[og besluttede]], at vi skulle gå til hedningerne, men de til de omskårne.


Galaterne 3:2
Blot dette eene vil jeg gerne have at vide af jer: var det ved lovgerninger, I fik Ånden, eller var det ved at høre og tro?


Galaterne 3:3
Er I da så uforstandige? Efter at have begyndt i Ånd, fuldender I så nu i kød?!


Galaterne 3:5
Når Han giver jer Ånden og gør kraftige gerninger iblandt jer, er det så på grund af lovgerninger, eller fordi I har hørt og tror?


Galaterne 3:14
for at dén velsignelse, [[som blev givet Abraham]], skulle blive hedninger til del i Kristus Jesus, så at vi ved troen skulle få Den Ånd, Som var lovet os.


Galaterne 3:19
Hvad skulle da Loven? Den blev føjet til for overtrædelsernes skyld, indtil "Den Sæd", Som løfterne gjaldt, kom, formidlet ved engle, ved en Mellemmands hånd!


Galaterne 4:6
Og fordi I er sønner, sendte Gud i jeres hjerter Sin Søns Ånd, Som råber: "Abba! Fader!"


Galaterne 4:29
Men ligesom sønnen, der var født efter kødet, dengang forfulgte sønnen, der var født efter Ånden, således er det også nu!


Galaterne 5:5
Thi i Ånden bier vi ved troen på håbet om retfærdighed!


Galaterne 5:16
Men jeg siger: vandrer i Ånden og fuldbyrd ikke kødets lyst!


Galaterne 5:17
Thi kødet begærer [[dét, som er]] mod Ånden, og Ånden [[begærer dét, som er]] mod kødet. Og disse [[begær]] strider mod hinanden, for at I ikke skal gøre det, I helst vil!


Galaterne 5:18
Ledes I derimod af Ånden, er I ikke under Loven!


Galaterne 5:21
misundelse, mord, druk og svir og ting, som ligner disse. Og jeg siger jer på forhånd, som jeg også før har sagt: de, som gør sådanne ting, skal ikke arve Guds Rige!


Galaterne 5:22
Åndens frugt derimod er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, tro,


Galaterne 5:25
Lever vi i Ånden, da bør vi også vandre i Ånden.


Galaterne 6:1
Brødre! Skulle et menneske blive grebet i en synd, da må I, som er åndelige, hjælpe en sådan til rette i sagtmodigheds Ånd, idet du selv ser til, at ikke også du bliver fristet!


Galaterne 6:8
Den, som sår i kødet, skal også høste fordærv af kødet! Den derimod, som sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden!


Galaterne 6:11
Se med hvor store bogstaver jeg skriver til jer med min egen hånd!


Galaterne 6:18
Vor HErres Jesu Kristi nåde være med jeres ånd, brødre! Amen! ---------- [Til galaterne; skrevet fra Rom.]


Efeserne 1:3
Lovet være Gud, vor HErres Jesu Kristi Fader, Som i Kristus har velsignet os med al den himmelske åndelige velsignelse!


Efeserne 1:13
I Ham blev også I - da I hørte Sandhedens Ord: Evangeliet om jeres frelse - ja, i Ham, Som I er kommet til tro på, blev I beseglede med Helligånden, Som var blevet os lovet.


Efeserne 1:17
for at vor HErres Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, må give jer visdoms og åbenbarings Ånd i kundskab om Ham


Efeserne 1:23
Som er Hans legeme, fyldt af Ham, Som fylder alle [[lemmer på Sit legeme]] med alle [[åndelige gaver]]!


Efeserne 2:2
i hvilke I tidligere vandrede, da I ledtes af denne verdens tidsånd og af herren over luftens magter, den åndsmagt, som nu virker i ulydighedens [[børn]].


Efeserne 2:18
Thi ved Ham har vi, begge [[parter]], i Een Ånd adgang til Faderen.


Efeserne 2:22
ja, i Ham medopbygges også I til en Guds bolig i Ånden!


Efeserne 3:5
Dét, som i de tidligere slægter ikke var blevet kundgjort for menneskene, men som nu ved Ånden er blevet åbenbaret for Hans hellige apostle og profeter,


Efeserne 3:16
at Han efter Sin herligheds rigdom vil give jer med kraft at styrkes ved Hans Ånd i det indre menneske,


Efeserne 4:3
idet I gør jer umage for at bevare Åndens Eenhed i fredens bånd,


Efeserne 4:4
eet legeme og Een Ånd, ligesom I også kaldtes til eet håb ved jeres kaldelse:


Efeserne 4:19
Thi de har ladet sig åndeligt afstumpe og givet sig tøjlesløshed og al slags uren gerrig grådighed i vold!


Efeserne 4:23
og fornyes i jeres sinds ånd


Efeserne 4:30
Og vold ikke Guds Helligånd sorg, thi ved Ham blev I jo beseglede til Forløsningens Dag.


Efeserne 5:18
Og drik jer ikke fulde i vin, det fører blot til tøjlesløshed! Nej, lad jer fylde af Ånden,


Efeserne 5:19
idet I taler hverandre til med salmer og hymner og åndelige sange og synger og spiller i jeres hjerter for HErren


Efeserne 6:12
Thi vor kamp står ikke mod kød og blod, men mod Magterne og Myndighederne, mod verdensherskerne i denne mørkets tidsalder, mod ondskabens ånder i himmelrummet!


Efeserne 6:17
Og tag imod frelsens hjelm og Åndens sværd - det er Guds Ord -


Efeserne 6:18
med al bøn og påkaldelse, idet I altid beder i Ånden og derved våger med al udholdenhed, i bøn for alle de hellige.


Filipperne 1:19
Thi jeg veed, at dette skal blive mig til frelse ved jeres forbøn og Jesu Kristi Ånds støtte,


Filipperne 1:27
Blot I lever Evangeliet om Kristus værdigt, så at jeg, enten jeg kommer og ser jer eller er fraværende, kan få at høre om jer, at I står fast i Een Ånd, med een sjæl, og kæmper sammen i troen på Evangeliet.


Filipperne 2:1
Hvis da formaning i Kristus betyder noget [[for jer]], hvis opmuntring i kærlighed betyder noget, hvis Åndens fællesskab betyder noget, hvis barmhjertighed og medfølelse betyder noget [[for jer]],


Filipperne 3:3
Thi vi er de [[sande]] omskårne, vi, som tjener i Guds Ånd og roser os i Kristus Jesus og ikke sætter vor lid til kød,


Filipperne 4:23
Vor HErres Jesu Kristi nåde være med jeres ånd! Amen! --- [Til filipperne, skrevet fra Rom ved Epafroditus.]


2 Thessalonikerne 2:2
at I ikke strax lader jer drive fra vid og sans og ikke skræmmes, hverken af nogen ånd eller af nogen tale eller af noget brev, som påstås at være fra os, og som siger, at Kristi dag er umiddelbart forestående!


2 Thessalonikerne 2:8
Så skal Den Lovløse åbenbares, han, som HErren Jesus skal fortære med Sin munds ånde og tilintetgøre, når Han åbenbares ved Sin genkomst.


2 Thessalonikerne 2:13
Men vi skylder altid at takke Gud for jer, brødre, I, som er elskede af HErren, fordi Han udvalgte jer fra begyndelsen til frelse ved Åndens helligelse og ved troen på Sandheden,


2 Thessalonikerne 3:17
Denne hilsen skriver jeg, Paulus, med min egen hånd; det er et tegn i alle brevene: således skriver jeg.


1 Timotheus 3:16
Alle må bekende, at stort er Dette gudsfrygtens Mysterium: Han, Som blev åbenbaret i kød, retfærdiggjort i Ånd, set af engle, forkyndt blandt folkene, troet i verden og optaget i herlighed!


1 Timotheus 4:1
Men Ånden siger tydeligt, at mange i de sidste tider skal falde fra troen og holde sig til forførende ånder og dæmoners lærdomme,


1 Timotheus 4:12
Lad ingen foragte dig for din unge alder, nej, vær et forbillede for de troende i tale, i færd, i kærlighed, i Ånd, i tro, i renhed.


1 Timotheus 4:14
Forsøm ikke den nådegave, som blev givet dig ved profeti og ved præsternes håndspålæggelse!


1 Timotheus 5:22
Vær ikke for snar til håndspålæggelse, og gør dig ikke delagtig i andres synder; hold dig selv ren!


2 Timotheus 1:6
Derfor minder jeg dig om at lade dén Guds nådegave genopflamme, som du fik ved min håndspålæggelse.


2 Timotheus 1:7
Thi Gud har ikke givet os modløsheds ånd, men krafts og kærligheds og besindigheds Ånd.


2 Timotheus 1:14
Tag vare på den gode skat, som er overleveret dig ved Helligånden, Som bor i os.


2 Timotheus 4:22
HErren Jesus Kristus være med din ånd! Nåde være med dig! Amen! --- [Det andet brev til Timoteus, den førstvalgte biskop i Kirken i Efesus; skrevet fra Rom, da Paulus for anden gang stod frem for Kejser Nero.]


Titus 3:5
frelste Han os - ikke for nogle retfærdige gerninger, vi havde gjort, men for Sin barmhjertigheds skyld, i badet til genfødelse og fornyelse i Helligånden,


Filemon 1:19
Jeg, Paulus, skriver dette med egen hånd: jeg skal betale! For ikke at nævne, at du endog skylder mig dig selv!


Filemon 1:25
Vor HErres Jesu Kristi nåde være med din ånd! Amen! --- [Til Filemon; skrevet fra Rom ved Onesimus, en tjener.]


Hebræerne 1:14
Er de ikke alle tjenende ånder, udsendte til tjeneste for dem, som skal arve frelse?


Hebræerne 2:4
idet Gud vidnede med ved både tegn og undere og mange slags kraftgerninger og ved at tildele [[mennesker]] Helligånden efter Sin vilje?


Hebræerne 3:7
Derfor, som Helligånden siger: "I dag, om I hører Hans røst,


Hebræerne 4:12
Thi Guds Ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd, Det gennemtrænger og kløver både sjæl og ånd, både ben og marv, og Det dømmer hjertets hensigter og tanker.


Hebræerne 6:2
lære om dåb, håndspålæggelse, opstandelse fra de døde og evig dom.


Hebræerne 6:4
Det er nemlig umuligt, at de, som een gang er blevet oplyste og har smagt den himmelske gave og er blevet delagtige i Helligånden


Hebræerne 8:9
ikke som den Pagt, Jeg gjorde med deres fædre, den dag, Jeg greb deres hånd for at føre dem ud fra Ægyptens land. Thi de blev ikke i Min Pagt, derfor brød Jeg Mig heller ikke om dem, siger HErren.


Hebræerne 9:8
Derved viste Helligånden, at så længe det forreste telt stadig står, er vejen til [[Den sande Helligdom]] endnu ikke blevet åbenbaret.


Hebræerne 9:14
hvor meget mere skal da ikke Kristi blod - Han, Som ved Den evige Ånd har frembåret Sig Selv Som Et ulasteligt Offer for Gud - rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene Gud, Den i sandhed Levende?!


Hebræerne 10:15
Også Helligånden vidner for os herom, thi efter tidligere at have sagt:


Hebræerne 10:29
Hvor meget strengere straf tror I da ikke dén fortjener, som har trådt Guds Søn under fode, og som har foragtet Pagtens blod, ved hvilket han blev helliggjort, og derved spottet Nådens Ånd?


Hebræerne 11:33
alle de, som ved tro nedkæmpede kongeriger, håndhævede retfærdighed, fik løfter opfyldt, lukkede gabet på løver,


Hebræerne 12:9
Desuden respekterede vi jo vore kødelige fædre, som tugtede os; hvor meget mere bør vi da ikke underordne os åndernes Fader, så vi skal leve?


Hebræerne 12:18
I er jo ikke kommet til et håndgribeligt bjerg, eller eet med flammende ild og dunkelhed og mørke og storm,


Hebræerne 12:23
til en festforsamling og til Kirken af de førstefødte, som er opskrevet i Himlene, og til Een Dommer, alles Gud, og de fuldkommengjorte retfærdiges ånder,


Jakobs 2:26
Ligesom nemlig legemet uden ånd er dødt, således er også troen uden gerninger død!


Jakobs 4:5
Eller tror I, at det er tomme Ord, når Skriften siger: "Med nidkærhed attrår Han Den Ånd, Som Han lod tage bolig i os"?


1 Peters 1:2
alle I, som efter Gud Faders forudviden ved Åndens helliggørelse er udvalgte til lydighed og til at blive bestænkede med Jesu Kristi blod: nåde og fred være med jer i rigeligt mål!


1 Peters 1:11
De prøvede derved at finde ud af, hvilken eller hvad slags tid, Kristi Ånd i dem hentydede til, når Han i dem forud vidnede om Kristi lidelser og de herligheder, der skulle følge derefter.


1 Peters 1:12
Thi det blev åbenbaret dem, at det ikke var sig selv, men os, de tjente med dette, som nu forkyndes jer ved dem, som forkynder jer Evangeliet ved Helligånden, Som blev sendt fra Himmelen - Dét, Som endog engle attrår at få indsigt i!


1 Peters 1:22
Da I nu ved Ånden har renset jeres sjæle i lydighed mod Sandheden, så at I nærer oprigtig broderkærlighed, så elsk hverandre inderligt af et rent hjerte.


1 Peters 2:2
så attrå da som nyfødte børn den åndelige, uforfalskede mælk, for at I ved den kan voxe til frelse,


1 Peters 2:5
Lad jer derfor selv som levende stene opbygges til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, så at I kan frembære åndelige ofre, der er velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.


1 Peters 3:4
men hjertets skjulte menneske med den uforgængelige pryd: en sagtmodig og stille ånd - den er dyrebar for Gud.


1 Peters 3:18
Thi Kristus Selv led døden een gang for syndere - Een Retfærdig for [[alle de]] uretfærdige - for at Han kunne føre os til Gud! Han døde ganske vist i kødet, men blev levendegjort ved Ånden!


1 Peters 3:19
I Ånden drog Han også ned og prædikede for de ånder, som er i fangenskab,


1 Peters 4:6
Thi derfor forkyndtes Evangeliet også for de døde: for at de vel skulle dømmes som mennesker i kødet, men dog leve i Ånden, ligesom Gud!


1 Peters 4:14
Hvis I spottes i Kristi navn, er I salige, thi herlighedens og kraftens, ja, Guds Ånd hviler over jer! Vel spottes Han for [[hedningerne]], men for jer æres Han.


1 Peters 5:6
Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, for at Han kan ophøje jer i besøgelsens tid.


2 Peters 1:21
Thi aldrig er nogen profeti frembragt ved et menneskes vilje; nej, drevne af Helligånden talte de hellige mennesker [[Ord]] fra Gud!


2 Peters 3:17
Derfor, mine kære, da I på forhånd veed dette, så vogt jer, så I ikke skal blive revet med i de lovløses vildfarelse og falde fra jeres egen fasthed [[i troen]].


1 Johannes 3:24
Og den, som holder [[Guds]] bud, bliver i [[Gud]], og [[Gud]] i ham; deraf veed vi, at [[Gud]] bliver i os: af Ånden, som Han gav os!


1 Johannes 4:1
I elskede! Tro ikke enhver ånd, nej, prøv ånderne, om de er af Gud! Thi mange falske profeter er udgået i verden!


1 Johannes 4:2
Derpå kender I Guds Ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud!


1 Johannes 4:3
Og enhver ånd, som ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er ikke af Gud, nej, det er Antikrists ånder, ham, om hvem I har hørt, at han skal komme - ja, allerede nu er han i verden!


1 Johannes 4:6
Vi er af Gud! Den, som kender Gud, hører på os. Den, som ikke er af Gud, hører ikke på os. Derpå kender vi Sandhedens Ånd og vildfarelsens ånd!


1 Johannes 4:13
Deraf veed vi, at vi er i Ham og Han i os: at Han har givet os af Sin Ånd!


1 Johannes 5:6
Han er DEN, SOM ER KOMMET med vand og blod: Jesus Kristus. Ikke blot med vandet, nej, med vandet og blodet! Og Ånden er Den, Som vidner, thi Ånden er Sandheden!


1 Johannes 5:7
Thi Tre er De, Som vidner i Himmelen: Faderen, Ordet og Helligånden. Og Disse Tre er Eet!


1 Johannes 5:8
Og tre er de, som vidner på jorden: Ånden og vandet og blodet - og de tre [[samstemmer]]!


Judas 1:19
Det er dem, som skaber splittelse: sjælelige, som ikke har Ånd!


Judas 1:20
Men I, mine kære: opbyg jer selv i jeres højhellige tro og bed i Helligånden


Johannes' Åbenbaring 1:4
Johannes [[sender hilsen]] til de syv menigheder i Asien: nåde være med jer og fred fra Han, Som er, og Som var og Som kommer! - og fra de syv ånder, som står for Hans trone,


Johannes' Åbenbaring 1:10
På HErrens dag kom Ånden over mig - og jeg hørte bag mig en røst, mægtig som en basuns,


Johannes' Åbenbaring 1:16
Og i Sin højre hånd havde Han syv stjerner, og af Hans mund udgik et skarpt, tveægget sværd, og Hans åsyn var som solens, når den skinner i al sin kraft!


Johannes' Åbenbaring 1:17
Da jeg så Ham, faldt jeg som død ned for Hans fødder! Og Han lagde Sin højre hånd på mig, og Han siger til mig: "Frygt ikke! JEG ER Den Første og Den Sidste


Johannes' Åbenbaring 1:20
Og dette er Mysteriet ved de syv stjerner, som du så i Min højre hånd, og de syv gyldne lysestager: de syv stjerner er de syv Kirkers engle, og de syv lysestager, som du så, er de syv Kirker!


Johannes' Åbenbaring 2:1
Skriv til engelen for efesernes Kirke: "Dette siger Han, Som holder de syv stjerner i Sin højre hånd, Han, Som vandrer omkring mellem de syv gyldne lysestager:


Johannes' Åbenbaring 2:7
Den, som har ører, høre, hvad Ånden siger til de syv Kirker: den, som sejrer, ham vil Jeg give at spise af Livets Træ, Som står midt i Guds Paradis!" -


Johannes' Åbenbaring 2:11
Den, som har øre, høre, hvad Ånden siger til Kirkerne: Den, som sejrer, skal ikke rammes af den anden død!" -


Johannes' Åbenbaring 2:17
Den, som har ører, høre, hvad Ånden siger til Kirkerne: den, som sejrer, ham vil Jeg give at spise af den skjulte manna, og Jeg vil give ham en hvid sten, på hvilken der er skrevet et nyt navn, som ingen kender uden den, som modtager det!" -


Johannes' Åbenbaring 2:29
Den, som har ører, høre, hvad Ånden siger til Kirkerne!"


Johannes' Åbenbaring 3:1
Og skriv til engelen for sardernes Kirke: "Dette siger Han, Som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg veed om dine gerninger, at du har navn for at leve - og dog er du død!


Johannes' Åbenbaring 3:6
Den, som har øre, høre, hvad Ånden siger til Kirkerne!" -


Johannes' Åbenbaring 3:13
Den, som har øre, høre, hvad Ånden siger til Kirkerne!" -


Johannes' Åbenbaring 3:22
Den, som har øre, høre, hvad Ånden siger til Kirkerne"!"


Johannes' Åbenbaring 4:2
I det samme blev jeg [[bortrykket]] i Ånden, og se: en trone blev sat i Himmelen, og der sad Een på tronen!


Johannes' Åbenbaring 4:5
Og fra tronen udgik lyn og torden og brag, og foran tronen brændte syv fakler - det er Guds syv ånder.


Johannes' Åbenbaring 5:1
Og jeg så at Han, Som sad på tronen, i Sin højre hånd havde en bogrulle, der var beskrevet både indvendig og udvendig og forseglet med syv segl.


Johannes' Åbenbaring 5:6
Og jeg så, og se: midt for tronen og de fire livsvæsener og midt blandt præsterne stod Et Lam, ligesom slagtet. Det havde syv horn og syv øjne - det er Guds syv ånder, som er sendt ud over hele jorden.


Johannes' Åbenbaring 5:7
Og [[Lammet]] kom og tog bogen ud af højre hånd på Ham, Som sidder på tronen.


Johannes' Åbenbaring 6:5
Og da Han brød det tredje segl, hørte jeg det tredje livsvæsen sige: "Kom og se!" Og jeg så, og se: en sort hest, og han, som sad på den, havde en vægt i hånden.


Johannes' Åbenbaring 8:4
Og røgelsens røg steg fra engelens hånd op for Guds åsyn med de helliges bønner.


Johannes' Åbenbaring 10:2
Han havde i sin hånd en lille bogrulle, der var åben, og han satte sin højre fod på havet og den venstre på jorden.


Johannes' Åbenbaring 10:5
Og engelen, som jeg så stå på havet og på jorden, løftede sin højre hånd mod Himmelen.


Johannes' Åbenbaring 10:8
Og røsten, som jeg havde hørt fra Himmelen, talte atter til mig og sagde: "Gå hen og tag den lille, åbne bogrulle i engelens hånd, han, som står på havet og på jorden!"


Johannes' Åbenbaring 10:10
Og jeg tog den lille bogrulle af engelens hånd og åd den; og den var sød som honning i min mund, men da jeg åd den, fik jeg en bitter smerte i min mave.


Johannes' Åbenbaring 11:8
Og deres lig skal ligge på gaden i Den store Stad, som åndeligt kaldes Sodoma og Ægypten, dér, hvor også vor HErre blev korsfæstet!


Johannes' Åbenbaring 11:11
Men efter tre en halv dag kom Livsånde fra Gud i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og stor frygt faldt på alle, der så dem!


Johannes' Åbenbaring 13:15
Og der blev givet det magt til at give dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunne tale, og til at gøre at alle, som ikke vil tilbede dyrets billede, skal blive dræbt.


Johannes' Åbenbaring 13:16
Og det sørger for, at alle - både små og store, rige og fattige, frie og trælle - skal gives et mærke på deres højre hånd eller på panden,


Johannes' Åbenbaring 14:9
Og en tredje engel fulgte efter dem, og han råbte med vældig røst: "Om nogen tilbeder dyret og dets billede og tager imod dets mærke på sin pande eller på sin hånd,


Johannes' Åbenbaring 14:13
Og jeg hørte en røst fra Himmelen, som sagde til mig: "Skriv: salige er de døde, som dør i HErren fra nu af!" "Ja!", siger Ånden, "for de skal hvile efter deres møje, thi deres gerninger følger dem"!"


Johannes' Åbenbaring 14:14
Og jeg så, og se: en hvid sky, og på skyen sad Een, Som lignede En Menneskesøn; Han havde på Sit hovede en krone af guld og i Sin hånd en skarp segl.


Johannes' Åbenbaring 16:13
Og jeg så, at der ud af dragens mund og af dyrets gab og af den falske profets mund kom tre urene ånder, som lignede frøer.


Johannes' Åbenbaring 16:14
De er dæmonånder, som gør tegn; og de går ud til jordens, ja, hele verdens konger, for at samle dem til krigen på Guds, Den Almægtiges store Dag.


Johannes' Åbenbaring 17:3
Og han førte mig i Ånden ud i en ørken. Og jeg så en kvinde, siddende på et skarlagenrødt dyr, der var dækket af blasfemiske navne og havde syv hoveder og ti horn.


Johannes' Åbenbaring 17:4
Og kvinden var klædt i purpur og skarlagen og smykket med guld og kostbare sten og perler, og hun havde et gyldent bæger i sin hånd, fuldt af vederstyggeligheder og hendes utugts urenhed.


Johannes' Åbenbaring 18:2
Og han råbte med stor, stærk røst og sagde: "Faldet, faldet er Babylon den Store! Hun er blevet et tilholdssted for dæmoner, et opholdssted for al slags urene ånder, ja, et skjulested for alle slags urene og forhadte fugle.


Johannes' Åbenbaring 18:22
Og lyd af harpespillere og sangere og fløjtespillere og basunblæsere skal aldrig høres i dig mere, og ingen håndværker af nogen slags skal nogensinde findes i dig mere, og lyd af kværn skal aldrig høres i dig mere!


Johannes' Åbenbaring 19:2
Thi sande og retfærdige er Hans domme, thi Han har dømt den store skøge, som fordærvede jorden med sin utugt, og Han krævede gengældelse for Sine tjeneres blod af hendes hånd!"


Johannes' Åbenbaring 19:10
Og jeg faldt ned for hans fødder for at tilbede ham - men han siger til mig: "Tag dig i agt og gør det ikke! Jeg er din medtjener og dine brødres, de, som har Jesu vidnesbyrd. Gud [[alene]] skal du tilbede! Thi Jesu vidnesbyrd er profetiens Ånd!"


Johannes' Åbenbaring 20:1
Og jeg så en engel stige ned fra Himmelen; han havde Afgrundens nøgle og en stor lænke i sin hånd.


Johannes' Åbenbaring 21:10
Og han førte mig i Ånden bort, op på et stort bjerg, og viste mig Den store og hellige Stad, Jerusalem, som kommer ned fra Himmelen, fra Gud,


Johannes' Åbenbaring 22:6
Og han sagde til mig: "Disse Ord er troværdige og sande! Og HErren, de hellige profetånders Gud, har sendt Sin engel for at vise Sine tjenere, hvad der snart skal ske!


Johannes' Åbenbaring 22:17
Og Ånden og Bruden siger: "Kom!" Og den, som hører det, skal sige: "Kom!" Og den, som tørster, og som ønsker det, skal komme og få Livets Vand vederlagsfrit!


Danish Bible (WIE) 1997
No Data