A A A A A


Søg

Matthæus 1:21
hun skal nemlig føde en søn, og du skal kalde hans navn Jesus, thi han skal frelse sit folk fra deres synder. -


Matthæus 3:6
og de bleve døbte af dem i Jordan, naar de bekjendte deres synder.


Matthæus 9:2
og se, de førte en værkbruden til ham, som laa paa en seng; og da Jesus saae deres tro, sagde han til den værkbrudne: Vær frimodig, barn! dine synder ere dig forladne!


Matthæus 9:5
thi hvad er lettest? at sige: Dine synder ere dig forladne, eller at sige: Staa op og gaa!


Matthæus 9:6
Men for at i skal vide, at Menneskens Søn har magt paa jorden til at forlade synder, da siger han til den værkbrudne: Staa op, tag din seng, og gaa hjem!


Matthæus 9:10
Det skete, da han sad til bords i huset, og se, der kom mange toldere og syndere, og de sad til bords med Jesus og hans disciple;


Matthæus 9:11
og da farisæerne saae det, sagde de til hans disciple: Hvorfor spiser eders lærer med toldere og syndere?


Matthæus 9:13
Men drager i ud og lærer, hvad det er: Jeg vil miskundhed og ikke offer; thi jeg er ikke kommen at kalde retfærdige men syndere til omvendelse.


Matthæus 11:19
Menneskens Søn kom, og han spiser og drikker, og de sige: Se, en fraadser og dranker, tolderes og synderes ven! Og visdommen er retfærdiggjort af sine børn.


Matthæus 12:31
Derfor siger jeg eder: Al synd og bespottelse kan forlades menneskene; men bespottelse mod Aanden kan ikke forlades menneskene;


Matthæus 18:15
Naar din broder synder imod dig, gaa og viis ham til rette mellem dig og ham alene; hører han dig, har du vundet din broder;


Matthæus 18:21
Da gik Peder til ham og sagde: Herre, hvorofte kan min broder synde mod mig, og jeg skal forlade ham? mon indtil 7 gange?


Matthæus 26:28
det er nemlig mit, den nye pagts blod, som udgydes for mange til syndsforladelse;


Matthæus 26:45
Derpaa kom han til sine disciple og sagde til dem: Sove i fremdeles og hvile eder? Se, timen er nær, da Menneskens Søn skal overgives i synderes hænder;


Matthæus 27:4
og sagde: Jeg har syndet, da jeg forraadte uskyldigt blod! Men de sagde: Hvad kommer det os ved? se du dertil!


Markus 1:4
Johannes døbte i ørken og prædikede omvendelses daab til syndsforladelse;


Markus 1:5
og hele Judæas land gik ud til ham, og Jerusalemiterne, og de bleve alle døbte af ham i Jordans flod, naar de bekjendte deres synder. -


Markus 2:5
Men da Jesus saae deres tro, siger han til den værkbrudne: Barn! dine synder ere dig forladne.


Markus 2:7
Hvad! taler han saaledes bespottelser? Hvem kan forlade synder uden een, nemlig Gud?


Markus 2:9
hvad er lettest: at sige til den værkbrudne: Synderne ere dig forladte! eller at sige: Staa op, og tag din seng og gaa?


Markus 2:10
Men for at i skal se, at Menneskens Søn har magt til at forlade synder paa jorden, saa siger han til den værkbrudne:


Markus 2:15
og da han laa tilbords i hans hus, og mange toldere og syndere laa tilbords med Jesus og hans disciple, - thi de vare mange, og de fulgte ham -


Markus 2:16
saa da de boglærde og farisæerne saae ham spise med toldere og syndere, sagde de til hans disciple: Hvad! spiser og drikker han med toldere og syndere?


Markus 2:17
Da Jesus hørte det, sagde han til dem: De sunde har ikke læge behov, men de syge; jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.


Markus 3:28
sandelig siger jeg eder, alle synder kan forlades menneskens børn, endog bespottelser, hvor højlig de maatte bespotte;


Markus 4:12
at de, skjøndt seende se, og dog ikke indse, og skjøndt hørende høre, og dog ikke forstaa, saa de slet ikke omvende sig og synderne blive dem forladne.


Markus 8:38
Den som nemlig skammer sig ved mig og mine Ord i denne bolerske og syndige slægt, ved ham vil og Menneskens Søn skamme sig, naar han kommer i sin Faders herlighed med de hellige engle!


Markus 14:41
og han kom tredje gang og sagde til dem: Sove i fremdeles og hvile eder? Det er forbi, timen er kommen, se Menneskens Søn skal forraades i synderes hænder!


Lukas 1:77
til at give hans folk kundskab om Frelsen i deres synders forladelse,


Lukas 3:3
og han kom til hele egnen om jordan og prædikede omvendelses daab til syndsforladelse,


Lukas 5:8
men da Simon Peder saae det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: Gaa bort fra mig, thi jeg er en syndig mand, Herre!


Lukas 5:20
og da han saae deres tro, sagde han til ham: Menneske! dine synder ere dig forladne!


Lukas 5:21
Saa begyndte de boglærde og farisæerne at tænke og sige: Hvem er han, som taler bespottelser? hvem kan forlade synder uden Gud alene?


Lukas 5:23
hvad er lettest: at sige: Dine synder ere dig forladne, eller at sige: Staa op og gaa?


Lukas 5:24
Men, for at i skal vide, at Menneskens Søn har magt paa jorden til at forlade synder, sagde han til den værkbrudne: Jeg siger dig: Staa op, tag din seng og gaa hjem!


Lukas 5:30
Saa mukkede deres boglærde og farisæer paa hans disciple og sagde: Hvorfor spise og drikke i med toldere og syndere?


Lukas 5:32
jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.


Lukas 6:32
og om i elske dem, som elske eder, hvad tak har i derfor? thi syndere elske ogsaa dem, som dem elske;


Lukas 6:33
og naar i gjøre godt mod dem, som gjøre eder godt, hvad tak har i derfor? Syndere gjøre nemlig det samme;


Lukas 6:34
og naar i laane dem, som i haabe at faa det igjen af, hvad tak hari derfor? Syndere laane jo ogsaa syndere, for at de kan faa lige igjen.


Lukas 7:34
Menneskens Søn kom, og han spiser og drikker, og i sige: Se, en fraadser og dranker, tolderes og synderes ven!


Lukas 7:37
og se, da en kvinde i staden, som var en synderinde, fik at vide, at han laa tilbords i farisæernes hus, bragte hun en alabasterkrukke med salve,


Lukas 7:39
Men da farisæeren som havde indbudt ham, saae det, sagde han saaledes hos sig selv: Var han en profet, saa vidste han jo, hvem og hvad for en kvinde hun er, som rører ved ham; for hun er en synderinde.


Lukas 7:47
Derfor siger jeg dig, hendes mange synder ere forladne, fordi hun elskede meget; men hvem lidet forlades, elsker lidet.


Lukas 7:48
Men til hende sagde han: Dine synder ere forladne!


Lukas 7:49
Da begyndte de, som laa tilbords med ham, at sige hos sig selv: Hvem er han, som endog forlader synder?


Lukas 11:4
og forlad os vore synder; thi ogsaa vi forlade hver, som er skyldig mod os; og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde! -


Lukas 13:2
og Jesus tog Ordet og sagde til dem: Mene i, at disse Galilæer vare syndere fremfor alle Galilæer, fordi de lede dette?


Lukas 15:1
Men alle toldere og syndere holde sig nær til ham for at høre ham;


Lukas 15:2
og farisæerne og de boglærde mukkede og sagde: Han tager mod syndere og spiser med dem!


Lukas 15:7
Jeg siger eder, at der saaledes vil være glæde i himlen over een synder, som omvender sig, mer end over 99 retfærdige, som ikke behøve omvendelse.


Lukas 15:10
Saaledes, siger jeg eder, bliver der glæde hos Guds engle over een synder, som omvender sig.


Lukas 15:18
Jeg vil staa op, drage til min fader og sige til ham: Fader! Jeg har syndet mod himlen og for dig,


Lukas 15:21
Men sønnen sagde til ham: Fader, jeg har syndet mod himlen og for dig, og er ikke længer værd at kaldes din søn!


Lukas 17:3
Vogter eder selv! Men hvis din broder synder mod dig, straf ham; men omvender han sig, da tilgiv ham!


Lukas 17:4
og om han syndede 7 gange om dagen mod dig, og 7 gange om dagen vendte om og sagde: Det angrer mig, saa skal du tilgive ham! -


Lukas 18:13
Og tolderen stod langt borte, vilde ikke engang løfte øjnene til himlen; men han slog sig for sit bryst og sagde: Gud vær mig synder naadig!


Lukas 19:7
og da alle saae det, mukkede de og sagde: Han tager ind at blive hos en syndig mand.


Lukas 24:7
og sagde: Menneskens Søn maa overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og tredje dag opstaa.


Lukas 24:47
og omvendelse og syndsforladelse prædikes paa hans navn for alle folk, begyndende fra Jerusalem.


Johannes 1:29
Næste dag seer Johannes Jesus komme til sig, og hans siger: Se det Guds lam, som bærer verdens synd;


Johannes 5:14
Sidenefter træffer Jesus ham i templet og sagde til ham: Se, du er bleven rask; synd ikke mere, at ikke noget værre skal vederfares dig.


Johannes 8:7
Men som de blev ved at spørge ham, rejste han sig op og sagde til dem: Den, som er syndfri af eder, kaste første sten paa hende!


Johannes 8:11
Men hun sagde: Nej, Herre! Saa sagde Jesus til hende: Jeg fordømmer dig ikke heller; gaa bort og synd fra nu af ikke mere!


Johannes 8:21
Jesus sagde derfor igjen til dem: Jeg gaaer bort, og i vil lede efter mig og dø i eders synd; hvor jeg gaaer hen, kan i ikke komme.


Johannes 8:24
Derfor sagde jeg eder, at i ville dø i eders synder; thi naar i ikke vil tro, at det er mig, ville i dø i eders synder.


Johannes 8:34
Jesus svarede dem: Sandelig, sandelig siger jeg eder, at hver, som gjør synd, er syndens træl;


Johannes 8:46
Hvem af eder kan overbevise mig om synd? men naar jeg siger sandhed, hvorfor tro i mig ikke.


Johannes 9:2
og hans disciple spurgte ham og sagde: Rabbi, hvem har syndet? denne eller hans forældre, at han er født blind?


Johannes 9:3
Jesus svarede: Hverken han eller hans forældre syndede: men for at Guds gjerninger skulde aabenbares paa ham;


Johannes 9:16
Nogle af farisæerne sagde derfor: Dette menneske er ikke fra Gud, for han holder ikke hviledagen. Andre sagde: Hvorledes kan et syndigt menneske gjøre saadanne tegn? og der var splid mellem dem.


Johannes 9:24
De kaldte derfor anden gang det menneske, som havde været blind, og de sagde til ham: Giv Gud ære! vi vide, at dette menneske er en synder.


Johannes 9:25
Derfor svarede han og sagde: Om han er en synder, veed jeg ikke; eet veed jeg, at jeg var blind, og nu har jeg mit syn.


Johannes 9:31
det veed vi dog, at Gud hører ikke syndere; men, naar en er gudfrygtig og gjør hans villie, ham hører han;


Johannes 9:34
Saa tog de ordet og sagde til ham: Du er aldeles født i synd, og du vil lære os! Saa udstødte de ham. -


Johannes 9:41
Jesus sagde til dem: Vare i blinde, havde i ingen synd; men nu sige i: Vi har syn; derfor b liver eders synd.


Johannes 15:22
Dersom jeg ikke var kommen og havde talet til dem, havde de ikke synd; men nu har de ikke paaskud for deres synd.


Johannes 15:24
Havde jeg ikke gjort de gjerninger blandt dem, som ingen anden havde gjort, havde de ikke synd; men nu baade have de seet, og have de hadet saavel mig som min Fader;


Johannes 16:8
og naar han kommer, vil han overbevise verden om synd, og om retfærdighed, og om dom;


Johannes 16:9
om synd: at de ikke tro paa mig;


Johannes 19:11
Jesus svarede: Du havde slet ingen magt over mig, uden den var given dig herovenfra; derfor har han, som overgav mig til dig, større synd.


Johannes 20:23
Hvem i forlade synder, dem ere de forladne, og hvem i beholde dem, ere de beholdne.


Apostlenes Gerninger 2:38
Men Peder sagde til dem: Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi navn til synders forladelse, og i skulle modtage den Helligaands gave;


Apostlenes Gerninger 3:19
Fatter derfor et andet sind og vender om, saa eders synder maa udslettes, saa at hvilens timer maa komme fra Herrens aasyn,


Apostlenes Gerninger 5:31
ham har Gud ophøjet ved sin højre haand til en fyrste og Frelser, til at skjænke Israels omvendelse og synders forladelse;


Apostlenes Gerninger 7:60
men han bøjede sine knæ og raabte med høj røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! og som han sagde dette, sov han ind. Men Saul billigede hans mord.


Apostlenes Gerninger 10:43
Ham give alle profeterne vidnesbyrd, at hver, som troer paa ham, skal faa synders forladelse ved hans navn.


Apostlenes Gerninger 13:38
Det være eder altsaa vitterligt, I mænd, brødre! at ved ham forkyndes eder synders forladelse;


Apostlenes Gerninger 22:16
Og nu, hvorfor tøver du, staa op, bliv døbt og aftvæt dine synder, og paakald Herrens navn!


Apostlenes Gerninger 25:8
da han sagde i sit forsvar: Jeg har hverken syndet mod Jødernes lov eller mod templet, eller mod Kejseren.


Apostlenes Gerninger 26:18
til at aabne deres øjne, saa de omvende sig fra mørke til lys, og fra satans magt til Gud, saa de kunne faa syndernes forladelse og lod blandt dem, som ere helligede, ved troen paa mig.


Romerne 2:12
thi alle, som synde uden loven, skulle ogsaa straffes uden loven, og alle, som synde i loven, skulle dømmes ved loven;


Romerne 3:7
Thi: Dersom Guds sandhed findes rigere til hans ære ved min løgn, hvorfor dømmes jeg da endnu som synder?


Romerne 3:9
Hvad da? har vi noget forud? Aldeles ikke; thi vi har ovenfor paavist, at alle, baade Jøder og Hellener ere under synd;


Romerne 3:20
Thi intet kjød kan blive retfærdiggjort for ham af lovens gjerninger, thi ved lov er syndserkjendelse.


Romerne 3:23
alle har de nemlig syndet og fattes ære for Gud,


Romerne 3:25
hvem Gud fremstillede som sonoffer ved troen paa hans blod, for at vise sin retfærdighed ved forladelse af de forhen begangne synder


Romerne 4:7
Salige de, hvis overtrædelser ere forladte og hvis synder ere skjulte;


Romerne 4:8
salig den mand, hvem Herren ikke vil tilregne synd! -


Romerne 5:8
men Gud beviser sin kjærlighed til os, at Kristus døde for os, da vi endnu vare syndere;


Romerne 5:12
Derfor, ligesom synden kom ind i verden ved eet menneske, og døden ved synden, og døden trængte igjennem til alle mennesker, idet de alle syndede: -


Romerne 5:13
thi synd var i verden indtil loven, men synd tilregnes ikke, naar der ikke er lov;


Romerne 5:14
men døden herskede fra Adam til Mose ogsaa over dem, som ikke syndede i lighed med Adams overtrædelse, og han er et forbillede paa ham, som skulde komme.


Romerne 5:16
og det er ikke med gaven som med den ene, der syndede; thi dommen var fra een til fordømmelse, men naadegaven til retfærdiggjørelse af mange fald;


Romerne 5:19
thi ligesom de mange ere blevne syndere ved det ene menneskes ulydighed, saaledes skulle og de mange blive retfærdige ved den enes lydighed.


Romerne 5:20
Men loven traadte til, for at faldet des fuldere skulde kjendes; men hvor synden kjendtes fuldere, blev naaden rigere;


Romerne 5:21
saa at ligesom synden herskede i døden, saaledes vil og naaden herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus vor Herre.


Romerne 6:1
Hvad skulle vi altsaa sige? skulle vi blive ved i synden, forat naaden kan blive des rigere?


Romerne 6:2
Det være langt fra! thi vi, som ere døde fra synden, hvorledes skulle vi endnu leve i den?


Romerne 6:6
da vi vide det, at vort gamle menneske er korsfæstet med, forat syndens legeme kan blive til intet, saa at vi ikke længer trælle for synden,


Romerne 6:7
thi den, som er død, er retfærdiggjort fra synden;


Romerne 6:10
thi det han døde, døde han eengang for synden, men hvad han lever, lever han for Gud.


Romerne 6:11
Saaledes maa i ogsaa anse eder selv som døde fra synden, men levende for Gud i Kristus Jesus vor Herre.


Romerne 6:12
Altsaa maa synden ikke herske i eders dødelige legeme, saa i lyde den i dets lyster;


Romerne 6:13
ikke heller maa i fremstille eders lemmer som uretfærdigheds vaaben for synden, men fremstiller eder selv for Gud som levende af døde og eders lemmer som retfærdigheds vaaben for Gud;


Romerne 6:14
thi synd skal ikke herske over eder, thi i ere ikke under lov, men under naade.


Romerne 6:15
Hvad da? Skulle vi synde, for vi ere ikke under lov men under naade? Det være langt fra!


Romerne 6:16
Vide i ikke, at hvem i fremstille eder for som tjenere til lydighed, hans tjenere er i, hvem i lyde: enten synds til død, eller lydighed til retfærdighed;


Romerne 6:17
men takket være Gud, at i vare syndens tjenere, men ere nu af hjærte blevne den lærdoms form lydig, til hvilken i ere overgivne;


Romerne 6:18
men frigjorte fra synden, tjene i retfærdigheden.


Romerne 6:20
thi da i vare syndens tjenere, vare i fri for retfærdighed.


Romerne 6:22
men nu, i ere frigjorte fra synden og tjene Gud, have i eders frugt til helliggjørelse, men tilsidst evigt liv;


Romerne 6:23
thi syndens sold er død, men Guds naadegave er evigt liv i Kristus Jesus vor Herre.


Romerne 7:5
thi da vi vare i kjødet, virkede de syndige lyster, de, som ere ved loven, i vore lemmer til at bære døden frugt;


Romerne 7:7
Hvad skulle vi da sige? Er loven synd? Det være langt fra! men jeg kjendte ikke synden uden ved loven; thi endog begjærligheden vidste jeg ikke af, hvis loven ikke sagde: Du maa ikke begjære!


Romerne 7:8
men synden tog anledning af budet og virkede al begjærlighed i mig; thi uden lov er synden død.


Romerne 7:9
Jeg levede en tid uden lov, men da budet kom, blev synden levende, men jeg døde,


Romerne 7:11
thi synden tog anledning af budet og forførte mig og dødede mig ved det. -


Romerne 7:13
Er da, hvad der er godt, blevet mig til død? Det være langt fra! men synden; forat den skulde kjendes som synd, der formedelst det, som er godt, virkede mig døden, forat synden ved budet skulde blive overmaade syndig.


Romerne 7:14
Thi vi vide, at loven er aandelig, men jeg er kjødelig, solgt under synden;


Romerne 7:17
men nu er det ikke mere mig, som gjør det, men synden, som boer i mig;


Romerne 7:20
men naar jeg gjør det, som jeg ikke vil, er det ikke mere mig, som gjør det, men synden, som boer i mig.


Romerne 7:23
men jeg seer en anden lov i mine lemmer stride mod loven mod loven i mit sind og besnære mig ved syndens lov, som er i mine lemmer.


Romerne 7:25
Altsaa tjener jeg da selv med sindet Guds lov, men med kjødet syndens lov.


Romerne 8:2
thi livets Aands lov i Kristus Jesus har frigjort mig fra syndens og dødens lov;


Romerne 8:3
thi hvad der var loven umuligt, fordi den var kraftesløs formedelst kjødet, gjorde Gud, da han sendte sin Søn i syndig kjøds lignelse, og for synden fordømte synden i kjødet;


Romerne 8:10
men er Kristus i eder, da er legemet vel dødt ved synd, men Aanden er liv ved retfærdiggjørelse.


Romerne 11:27
og det er pagten fra mig med dem, naar jeg faaer borttaget deres synder.


Romerne 14:23
men den, som er tvivlraadig, fordømmes naar han spiser, for det er ikke af tro; men alt, hvad der ikke er af tro, er synd.


1 Korintherne 6:18
Skyer hor! Hver synd, som mennesket gjør, er udenfor legemet; men den, som bedriver hor, synder mod sit eget legeme.


1 Korintherne 7:28
men giftede du dig ogsaa, syndede du ikke; og om en jomfru giftede sig, syndede hun ikke; men saadanne ville faa trængsel for kjødet; men jeg skaaner eder.


1 Korintherne 7:36
men naar nogen mener, det er uanstændigt for hans jomfru, naar han er over sin blomstrende alder, og det maa saa være, han gjøre, hvad han vil! han synder ikke. Lad dem gifte sig!


1 Korintherne 8:12
men naar i saaledes synde mod brødrene og slaa deres svage samvittighed, synde i mod Kristus.


1 Korintherne 15:3
Thi jeg overgav eder blandt det første, hvad jeg og selv modtog, at Kristus døde for vore synder efter skrifterne;


1 Korintherne 15:17
men er Kristus ikke opstanden, er eders tro forfængelig, i ere endnu i eders synder;


1 Korintherne 15:34
Vaagner ordenlig op og synder ikke! thi nogle har ikke kundskab om Gud, det siger jeg til eders skam.


1 Korintherne 15:56
men synden er dødens braad, men loven er syndens kraft;


2 Korintherne 5:21
thi han har gjort ham, som ikke vidste af synd, til synder for os, forat vi i ham skulde blive retfærdige for Gud.


2 Korintherne 11:7
Eller begik jeg synd, da jeg fornedrede mig selv, forat i skulde ophøjes, eftersom jeg for intet forkyndte eder Guds evangelium?


2 Korintherne 12:21
at min Gud skal ydmyge mig for eder, naar jeg kommer igjen, og jeg have sorg af mange blandt dem, som syndede før og ikke har omvendt sig fra deres urenhed og hor og uterlighed, som de bedrev.


2 Korintherne 13:2
Jeg har sagt forud, og siger det anden gang forud som nærverende, og skriver det nu fraværende til dem, som syndede forhen, og alle de øvrige, at jeg ikke vil skaane, naar jeg atter kommer;


Galaterne 1:4
som hengav sig selv for vore synder forat udfri os fra den nuværende onde verden efter Guds og vor Faders villie!


Galaterne 2:15
Da vi syndere, som ere jøder ved fødselen og ikke af hedningerne,


Galaterne 2:17
Men om vi, som søge at blive retfærdiggjorte i Kristus, ogsaa selv befandtes at være syndere, er da Kristus bleven syndens tjener? Det være langt fra!


Galaterne 3:22
men skriften indesluttede alt under synd, forat forjættelsen af Jesu Kristi tro skulde gives dem, som tro.


Efeserne 1:7
i hvem vi har gjenløsning ved hans blod, syndernes forladelse, efter hans naades rigdom,


Efeserne 2:1
Ogsaa eder gjorde han levende, da i vare døde i eders overtrædelse og synder,


Efeserne 4:26
Blive i vrede, da synder ikke; solen gaa ikke ned over eders fortørnelse;


Kolossenserne 1:14
i hvem vi have gjenløsning, syndernes forladelse,


Kolossenserne 2:11
i hvem i og ere omskaarne med en omskjærelse, som er gjort uden hænder, ved afførelsen af kjødets syndige legeme i Kristi omskjærelse;


1 Thessalonikerne 2:16
og formente os at tale til hedningerne, forat de kunde blive frelste, saa de altid fylde deres synders maal; men vreden kommer over dem tilsidst;


2 Thessalonikerne 2:3
at ikke nogen skal bedrage eder i nogen maade, naar frafaldet ikke er kommet først, og syndens menneske, fortabelsens barn, er aabenbaret,


1 Timotheus 1:9
da du veed det, at loven ikke er sat for den retfærdige, men for uretfærdige og ulydige og syndere, for vanhellige og ryggesløse, for fader- og moder-mordere, for manddrabere,


1 Timotheus 1:15
Det er et trofast ord, og fuldværd at antage, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, af hvilke jeg er den største;


1 Timotheus 5:20
Irettesæt dem, som synde for alles øjne, forat ogsaa de øvrige kunne have frygt.


1 Timotheus 5:22
Indvi ikke hastig nogen ved haandspaalæggelse; gjør dig ikke delagtig i fremmede synder; hold dig selv ren! -


1 Timotheus 5:24
Nogle menneskers synder ere forud aabenbare og gaa foran dem til dom, men nogle følge de og efter.


2 Timotheus 3:6
Thi af dem ere de, som snige sig ind i husene, fange kvindfolk; som ere betyngede med synder og drives af forskjellige lyster;


Titus 3:11
da du veed, at en saadan er forvendt og synder, fordømt af sig selv.


Hebræerne 1:3
som, da han er en afglands af hans herlighed og et udtryk af hans væsen og bærer alt ved sit mægtige Ord, gjorde ved sig selv vore synders renselse og satte sig ved højre side af storhedens kongestol i det høje;


Hebræerne 2:17
Derfor maatte han i alle ting ligne sine brødre, forat han kunde blive en barmhjærtig og trofast ypperstepræst i forholdet til Gud, til at forsone folkets synder;


Hebræerne 3:13
men formaner eder selv hver dag, saalænge det hedder: \Idag\, forat ikke nogen af eder skal forhærdes ved syndens bedrag;


Hebræerne 3:17
Men paa hvem harmedes han i 40 aar? Mon ikke paa dem, som syndede, hvis kroppe faldt i ørken?


Hebræerne 4:15
Vi har nemlig ikke en ypperstepræst, som ikke kan være medlidende med vore skrøbeligheder, men som i alt er forsøgt i lige maade, dog uden synd.


Hebræerne 5:1
Enhver ypperstepræst nemlig, som er tagen af mennesker, beskikkes for mennesker i forholdet til Gud, forat han skal frembære baade gaver og slagtofre for synder,


Hebræerne 5:3
og for dennes skyld maa han frembære offer for synder, som for folket saa og for sig selv;


Hebræerne 7:26
Thi saadan ypperstepræst sømmede os, som er hellig, uskyldig, uplettet, adskilt fra syndere og bleven ophøjet over himlene,


Hebræerne 7:27
som ikke behøver daglig, som andre ypperstepræster, at ofre først for sine egne synder og saa for folkets; thi det gjorde han eengang for alle, da han ofrede sig selv.


Hebræerne 8:12
for jeg vil være naadig mod deres uretfærdigheder, og jeg vil ikke mere huske paa deres synder og overtrædelser.


Hebræerne 9:26
ellers maatte han mange gange have lidt fra verdens skabelse, men nu er han eengang ved tidernes ende aabenbaret til at afskaffe synden ved sit offer;


Hebræerne 9:28
saaledes er og Kristus eengang ofret til at borttage manges synder; anden gang skal han uden synd sees af dem, som vente ham til frelse.


Hebræerne 10:2
ellers vilde jo ofringerne være ophørte, naar de ofrende ikke længer havde nogen bevidsthed om synder, naar de eengang var ventede;


Hebræerne 10:3
men ved disse skeer der en aarlig erindring om synder;


Hebræerne 10:4
thi det er umuligt, at blodet af oxer og bukke kan borttage synder.


Hebræerne 10:6
brændofre os syndofre havde du ikke behag i.


Hebræerne 10:8
Da han ovenfor siger: slagtofre og madofre, brændofre og syndofre vilde du ikke og havde ikke heller behag i - og disse bringes efter loven -


Hebræerne 10:11
Og hver ypperstepræst staaer vel daglig forat tjene og mange gange bringe de samme ofre, som aldrig kunne borttage synder,


Hebræerne 10:12
men da han havde bragt eet altid gyldigt offer for synder, satte han sig hos Guds højre haand,


Hebræerne 10:17
saa siger han: Jeg vil ikke mere ihukomme deres synder og deres overtrædelser;


Hebræerne 10:18
men hvor de ere forladte, der er ikke mere offer for synd.


Hebræerne 10:26
Thi synde vi med villie, efterat have modtaget sandhedens erkjendelse, er der ikke mere offer tilbage for synder,


Hebræerne 11:25
da han heller vilde lide ondt med Guds folk end at have syndens timelige nydelse;


Hebræerne 12:1
Derfor lader og os, som have saa stor en flok af vidner om os, aflægge hver byrde og synden, som hart omspænder os, og med udholdenhed gjennemløbe den foreliggende bane,


Hebræerne 12:3
Betragter derfor ham, som taalte saadan modsigelse mod sig af syndere, at i ikke blive trætte i eders sjæle og forsagte.


Hebræerne 12:4
I stode endnu ikke imod indtil blodet, idet i strede mod synden;


Hebræerne 13:11
Thi de dyr, hvis blod indbringes for synden i helligdommen ved ypperstepræsten, deres kroppe opbrændes udenfor lejren,


Jakobs 1:15
naar begjærligheden derpaa har undfanget, føde den synd, men naar synden er fuldkommet, føder den død. -


Jakobs 2:9
men dersom i anse personer, øve i synd og blive overbeviste af loven som overtrædere.


Jakobs 4:8
Holder eder nær til Gud, og han vil være eder nær! Renser hænder, i syndere, og lutrer hjærter, i tvesindede!


Jakobs 4:17
Den, som altsaa veed at gjøre godt og gjør det ikke, ham er det synd.


Jakobs 5:15
og troens bøn skal frelse den syge, og Herren vil oprejse ham, og har han begaaet synder, skal de forlades ham.


Jakobs 5:20
maa han vide, at den, som omvender en synder fra hans vejs vildfarelse, frelser en sjæl fra døden og skjuler synders mangfoldighed.


1 Peters 2:22
han, som ikke havde gjort synd, heller ikke var der fundet svig i hans mund;


1 Peters 2:24
som selv bar vore synder paa sit legeme paa træet, forat vi skulle afdø fra synderne og leve for retfærdigheden, han, ved hvis saarr i ere lægte.


1 Peters 3:18
Thi ogsaa Kristus har engang lidt for synder, en retfærdig for uretfærdige, forat føre os til Gud, han, som vel blev dødet i kjød, men levendegjort i aand,


1 Peters 4:1
Da Kristus altsaa har lidt for os i kjød, saa udruster og i eder med samme sindelag! med synd er nemlig den, som har lidt i kjød, til ende;


1 Peters 4:8
og bevarer fremfor alt den indbyrdes kjærlighed vedholdende, thi kjærligheden skal skjule en mængde synder.


1 Peters 4:18
og dersom den retfærdige med nød og næppe frelses, hvor vil da den ugudelige og synderen komme frem?


2 Peters 1:9
thi den, hos hvem de ikke ere tilstede, han er blind af at stirre paa det nærmeste, idet han har glemt renselsen fra sine synder i fortiden.


2 Peters 2:4
Sparede Gud nemlig ikke de engle, som syndede, men styrtede dem til afgrunden og overgav dem i mørkets lænker til at gjemmes til dom;


2 Peters 2:14
deres øjne ere fulde af hor, de ere utrættelige i synd, de lokke ubefæstede sjæle, deres hjærte er indøvet i gjerrighed, de ere forbandelsens børn;


1 Johannes 1:7
men dersom vi vandre i lyset, ligesom han er i lyset, have vi samfund med hverandre, og hans Søns, Jesu Kristi blod renser os fra al synd.


1 Johannes 1:8
Naar vi sige, at vi ikke har synd, bedrage vi os selv, og sandheden er ikke i os.


1 Johannes 1:9
Naar vi bekjende vore synder, er han trofast og retfærdig, at han forlader os synderne og rense os fra al uretfærdighed.


1 Johannes 1:10
Dersom vi sige, at vi ikke have syndet, gjøre vi ham til løgner, og hans Ord er ikke i os.


1 Johannes 2:1
Dette skriver jeg til eder, mine kjære børn, forat i ikke skulle synde; men hvis nogen synder, have vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige;


1 Johannes 2:2
og han er selv en forsoning for vore synder, dog ikke alene for vore, men for hele verdens. -


1 Johannes 2:12
Jeg skriver til eder, børnlille, fordi synderne ere eder forladne for hans navns skyld.


1 Johannes 3:4
Enhver, som gjør synden, begaaer ogsaa lovbrud; synden er nemlig lovbrud;


1 Johannes 3:5
og i vide, at han er aabenbaret, forat han skulde borttage vore synder; og der er ikke synd i ham.


1 Johannes 3:6
Enhver, som bliver i ham, synder ikke; enhver, som synder, har ikke seet ham og ikke kjendt ham.


1 Johannes 3:8
Den, som øver synden, er af djævelen, fordi djævelen synder fra begyndelsen; dertil aabenbaredes Guds Søn, at han skulde afskaffe djævelens gjerninger.


1 Johannes 3:9
Enhver, som er født af Gud, gjør ikke synd, fordi hans sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.


1 Johannes 4:10
deri bestaaer kjærligheden, ikke at vi elskede Gud, men: at han elskede os og sendte sin Søn til forsoning for vore synder.


1 Johannes 5:16
Naar nogen seer sin broder begaa synd, som ikke er til død, bede han, og han vil give ham liv, dem nemlig, som ikke synde til død. De er synd til død, for den siger jeg ikke, man skal bede.


1 Johannes 5:17
Al uretfærdighed er synd, men der er synd, som ikke er til død.


1 Johannes 5:18
Vi vide, at enhver, som er født af Gud, synder ikke; men den, som er født af Gud, vogter sig, og den onde rører ham ikke.


Judas 1:15
forat holde dom over alle og straffe de ugudelige blandt dem for alle deres ugudelige gjerninger, de ugudelige har bedrevet, og for alle de formastelige ord, ugudelige syndere have talet imod ham;


Johannes' Åbenbaring 1:5
og fra Jesus Kristus, det tro vidne, den førstefødte af de døde, jordens kongers fyrste, han, som elskede os og i sit blod aftvættede os fra vore synder,


Johannes' Åbenbaring 18:4
Jeg hørte en anden røst fra himlen, som sagde: drage ud af hende, mit folk, at i ikke skulle blive delagtige i hendes synder, og at i ikke skulle rammes af hendes plager;


Johannes' Åbenbaring 18:5
thi hendes synder naa til himlen, og Gud har kommet hendes uretfærdigheder ihu.


Johannes' Åbenbaring 21:8
Men de fejge og vantro, og syndere og vederstyggelige og mordere, og skjørlevnere og troldkarle og afgudsdyrrkere og alle løgnere, skal have deres del i søen, som brænder med ild og svovl. Det er den anden død.


Danish Bible (LB) 1866
Public Domain