A A A A A


Vyhledávání

Matouš 2:10
A když tu hvězdu uviděli, zaradovali se nesmírně velikou radostí,


Matouš 13:20
Ten pak, jenž byl zaset na skalnatá místa, to je ten, jenž slovo slyší a ihned je s radostí přijímá,


Matouš 13:44
Království nebes je podobno pokladu skrytému v poli, jejž jeden člověk našel a zatajil a pro radost z něho odchází a prodává vše, cokoli má, a kupuje ono pole.


Matouš 25:21
Jeho pán mu děl: Dobře, poctivý a věrný nevolníče; nad málo věcmi jsi byl věrný, nad mnoha věcmi tě ustanovím - vstup v radost svého pána.


Matouš 25:23
Jeho pán mu děl: Dobře, poctivý a věrný nevolníče; nad málo věcmi jsi byl věrný, nad mnoha věcmi tě ustanovím - vstup v radost svého pána.


Matouš 28:8
I odešly rychle s bázní a velikou radostí od hrobky a rozběhly se podat zprávu jeho učedníkům;


Marek 4:16
A toto podobně jsou ti, kteří se rozsévají na skalnatá místa, kteří, když uslyší slovo, hned je s radostí přijímají,


Lukáš 1:14
a bude ti radostí a jásotem a při jeho zrození se zaradují mnozí,


Lukáš 2:10
A ten anděl jim řekl: Nelekejte se, neboť hle, přináším vám blahou zvěst o veliké radosti, jež bude pro všechen lid,


Lukáš 8:13
A ti na skále jsou ti, kteří, když uslyší, s radostí se slovem souhlasí, a tito nemají kořene, kteří na čas věří a v čas zkoušky odpadají.


Lukáš 10:17
A těch sedmdesát se s radostí vrátilo zpět a říkali: Pane, skrze tvé jméno se nám podřizují i démoni.


Lukáš 15:5
A když ji najde, nakládá ji radostně na svá ramena,


Lukáš 15:7
Pravím vám, že tak bude v nebi radost nad jedním kajícím hříšníkem větší než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří pokání nemají zapotřebí.


Lukáš 15:10
Tak, pravím vám, nastává před Božími anděly radost nad jedním kajícím hříšníkem.


Lukáš 19:6
I pospíšil a sestoupil a radostně ho přijal.


Lukáš 19:37
A když se blížil, již u svahu hory Oliv, počal veškerý zástup učedníků radostně silným hlasem chválit Boha za všechny mocné činy, jež uviděli;


Lukáš 24:41
a když oni radostí ještě nevěřili a divili se, řekl jim: Máte zde něco jedlého?


Lukáš 24:52
A oni, poklonivše se mu, se s velikou radostí vrátili zpět do Jerúsaléma;


Jan 3:29
Kdo má nevěstu, je ženich; ale ženichův přítel, jenž stojí a naslouchá mu, je pro ženichův hlas pln radosti. Tato radost, radost má, je tedy splněna;


Jan 15:11
Tyto věci jsem k vám promluvil, aby ve vás byla radost má a vaše radost aby se stala plnou.


Jan 16:20
Věru, věru, pravím vám, že vy budete plakat a naříkat, svět však se bude radovat; a vy budete zarmouceni, ale váš zármutek se změní v radost.


Jan 16:21
Když žena rodí, má zármutek, protože přišla její hodina, když však děťátko na svět přivede, již na tu trýzeň nepamatuje pro radost, že byl do světa přiveden člověk;


Jan 16:22
a vy tedy sice nyní máte zármutek, uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost od vás nikdo nebere.


Jan 16:24
Doposud jste v mém jménu o nic nepoprosili; proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.


Jan 17:13
A nyní přicházím k tobě a tyto věci ve světě mluvím, aby v sobě měli splněnou radost mou.


Skutky Apoštolské 8:8
I nastala v onom městě veliká radost.


Skutky Apoštolské 8:39
A když z té vody vystoupili, uchvátil Filipa Duch *Páně a komorník ho již neuviděl, neboť se radostně ubíral svou cestou.


Skutky Apoštolské 12:14
a rozpoznavši Petrův hlas, radostí vrata neotevřela, nýbrž vběhla a podala zprávu, že před vraty stojí Petr.


Skutky Apoštolské 13:52
A učedníci byli naplňováni radostí a Svatým Duchem.


Skutky Apoštolské 15:3
Nuže tedy oni, byvše shromážděním vyprovozeni, procházeli Foinikií a Samarií, vypravujíce o obrácení lidí z národů, a působili všem bratrům velikou radost.


Římanům 12:8
nebo kdo povzbuzuje, v povzbuzování, kdo rozdává, čiň tak v prostotě, kdo stojí v popředí, s pilností, kdo se smilovává, s radostnou ochotou.


Římanům 14:17
Boží království přece není jídlo a pití, nýbrž spravedlnost a pokoj a radost v Svatém Duchu.


Římanům 15:13
Nuže, kéž vás Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve věření k tomu, byste se v naději rozmáhali v moci Svatého Ducha.


Římanům 15:32
abych k vám podle Boží vůle přišel s radostí a s vámi se zotavil.


2 Korintským 1:24
ne že nad vaší věrou panujeme, nýbrž jsme spolupracovníci vaší radosti; vždyť věrou stojíte.


2 Korintským 2:3
A napsal jsem [vám] právě toto, abych, až přijdu, neměl zármutku z těch, z nichž bych se měl radovat; v důvěře ve vás všechny, že radost má je radostí vás všech.


2 Korintským 7:4
Veliká je má otevřenost vůči vám, veliký můj jásot pro vás; jsem naplněn povzbuzením, překypuji radostí při vší naší tísni -


2 Korintským 7:13
Pro tuto příčinu jsme byli povzbuzeni a tím spíše jsme se při svém povzbuzení ještě hojněji zaradovali z radosti Titovy, protože jeho duch byl ode všech vás občerstven.


2 Korintským 8:2
že ve veliké zkoušce tísně se hojnost jejich radosti a jejich hluboká chudoba rozhojnila v bohatství jejich upřímné štědrosti.


Galatským 5:22
Ovoce Ducha však je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost,


Filipským 1:4
vždy při každé své prosbě, s radostí za všechny vás prosbu konaje


Filipským 1:25
a na to spoléhaje, vím, že zůstanu a ještě se všemi vámi pobudu k vašemu pokroku a radosti víry,


Filipským 2:2
doplňte mou radost, abyste stejně smýšleli, majíce touž lásku, jsouce v duši spojeni, jedno tně smýšlejíce,


Filipským 2:29
Přijměte ho tedy v Pánu k sobě se vší radostí a mějte takovéto v úctě,


Filipským 4:1
Tudíž se, moji bratři - milovaní a přežádoucí, má radost a můj věnec - tak v Pánu držte, milovaní.


Koloským 1:11
jsouce posilováni vší silou podle moci jeho slávy ke vší trpělivosti a shovívavosti s radostí,


1 Tesalonickým 1:6
a vy jste se stali našimi a Páně napodobiteli, přijavše slovo ve veliké tísni s radostí Svatého Ducha,


1 Tesalonickým 2:19
Kdopak je naše naděje nebo radost nebo věnec chlouby? Ne-li i vy před naším Pánem Ježíšem při jeho příchodu?


1 Tesalonickým 2:20
Naše sláva a radost jste přece vy.


1 Tesalonickým 3:9
Ano, jakým děkováním se můžeme Bohu za vás odplatit, za všechnu tu radost, jíž se pro vás před naším Bohem radujeme,


2 Timoteovi 1:4
ve vroucí tužbě uvidět tě, jsa pamětliv tvých slz, abych byl naplněn radostí;


Židům 10:34
projevovali jste přece i soustrast s vězni a s radostí jste připustili plenění toho, co jste měli, vědouce, že pro sebe máte lepší majetek, a trvalý.


Židům 12:2
soustřeďujíce zrak na původce a dovršitele víry Ježíše, jenž se zřetelem k radosti, jež byla před ním, snesl kříž, pohrdnuv hanbou, i usedl na pravici Božího trůnu.


Židům 12:11
Ovšem pak se každá kázeň prozatím zdá věcí ne radosti, nýbrž zármutku, nakonec však těm, kteří jí jsou vycvičeni, poskytuje pokojné ovoce spravedlnosti.


Židům 13:17
Své vůdce poslouchejte a podrobujte se, vždyť oni nad vašimi dušemi bdí jako tací, kteří budou vydávat účet; aby to konali s radostí a ne za vzdechů, neboť to by se vám nevyplácelo.


Jakubův 1:2
Za samou radost uznejte, moji bratři, když upadnete do různých pokušení,


Jakubův 4:9
pociťte svou bídu a dejte se do hořekování a pláče; váš smích nechť se převrátí v hoře a radost v skleslost;


1 Petrův 1:8
jehož milujete, ač jste ho neuzřeli, na něhož zatím nevidouce, v něhož však věříce, jásáte radostí nevýslovnou a plnou slávy,


1 Janův 1:4
A tyto věci vám píšeme, aby vaše radost byla plná.


2 Janův 1:12
Ač vám mám mnoho co psát, rozhodl jsem se nepoužít papíru a černě, nýbrž doufám, že se k vám dostanu a promluvím od úst k ústům, aby naše radost byla plná.


3 Janův 1:4
nemám větší radosti než tyto věci - slyším-li, že v pravdě chodí děti mé.


Czech Bible (PMPZ) 2014
No Data